Page 4

04-05_Actueel:04-05 07-10-10 09:23 Pagina 4

Actueel

Nevedi: ‘Stop antibiotica in voer’ Productie antibioticahoudende voeders in 2011 beëindigen

Actu

Brancheorganisatie Nevedi wil de productie van voeders met antibiotica in 2011 volledig beëindigen. Dat heeft Nevedi vastgesteld in een extra ledenvergadering. Het gebruik van antibiotica in de dierhouderij staat ter discussie vanwege het risico op antibioticaresistentie. In een extra vergadering die begin oktober werd gehouden, hebben de leden van Nevedi zich uitgesproken voor een totale beëindiging van de productie van antibioticahoudende diervoeders in 2011. “Het stoppen met de productie van antibioticahoudend voer draagt structureel bij aan het oplossen van de resistentieproblematiek”, aldus de brancheorganisatie. Belangrijke redenen hiervoor zijn volgens Nevedi onder andere het feit dat versleping niet kan worden uitgesloten, de gezondheid van dieren hierdoor niet in gevaar komt en het ontbreken van goede alternatieve processen voor het inmengen van medicijnen.

Ve r s l e p i n g Van alle oraal toegediende antibiotica in de Nederlandse veehouderij, wordt 10 procent toegediend via diervoeders. Met name voor het bestrijden van luchtweg- en maagdarmaandoeningen wordt voer met antibiotica in de varkenshouderij nog regelmatig ingezet. Wel wordt sinds 2008 een dalend gebruik geconstateerd. Bij de productie van gemedicineerde voeders is versleping tijdens productie, opslag en transport niet uit te sluiten. Nevedi verwacht dat de Europese Commissie de verslepingsnorm voor

KORT

쑺쑺

antibiotica op korte termijn zal aanscherpen. “Daardoor stijgen de productiekosten voor voer met antibiotica extreem. Het uitsluiten van versleping tegen acceptabele kosten is onhaalbaar”, aldus Nevedi. De brancheorganisatie ziet geen heil in alternatieve typen processen voor het inmengen van medicijnen in diervoeders. “Dergelijke alternatieven zijn alleen maar een verschuiving van de verslepingsproblematiek of leiden tot een verminderde homogeniteit van de verdeling van antibioticum in het voer.” Het stoppen met de productie van gemedicineerde voeders heeft geen consequenties voor de diergezondheid, verzekert de brancheorganisatie. Veehouders zullen in de toekomst gebruik moeten maken van alternatieve toedieningstechnieken, aldus Nevedi. “Voor alle typen antibiotica die momenteel nog door dierenartsen via het voer worden voorgeschreven, zijn wateroplosbare alternatieven beschikbaar die via het drinkwater worden verstrekt.” Actie De productie van gemedicineerde voeders is in Europa niet verboden. Nederland kan niet eenzijdig een verbod opleggen. Om de uitfasering toch te bewerkstelligen, heeft Nevedi een aanvraag ingediend bij GMP+ International om een GMP-module te ontwikkelen die de productie van voer

Vo o r h e t l a a t s t e n i e u w s , z i e : w w w. d e m o l e n a a r. n l

Nutreco verhoogt de middellange termijn verwachting voor de Ebita-marge van premix en speciaalvoer naar 7 procent. De Tiller van Van der Helm is één van de tien genomineerden voor de Herman Wijffels Innovatieprijs 2010. De Tiller is een combinatie van een steekwagen en een kleine heftruck om makkelijk en zonder inspanning tot 75 kg te tillen.

met antibiotica verbied. Gecertificeerde bedrijven mogen dit voer dan niet meer produceren. Vanaf 1 januari 2011 kunnen diervoederfabrikanten zich voor deze module laten certificeren. Via de website van GMP+ komt een lijst van gecertificeerde bedrijven beschikbaar. “Omdat bijna alle voeders in Nederland onder GMP+ wordt geproduceerd, zal deze maatregel leiden tot uitfasering van de productie van antibioticahoudend in Nederland.” Aanvullende voorwaarde is dat IKB-standaarden moeten voorschrijven dat deelnemers daaraan alleen voeders mogen afnemen van diervoederproducenten die voldoen aan de nieuwe GMP-module. “Goede informatie en communicatie is voorwaarde voor een succesvolle overgang naar verantwoord antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij. Wij willen ons blijven inzetten voor een reductie van antibioticaresistentie en een verantwoord gebruik zonder het voerspoor”, aldus Nevedi.

Doorzoekingen op aantal locaties van diermeelhandelaar Op basis van het vermoeden van illegale handel in dier- en beendermeel van onder meer runderen, zijn verschillende bedrijfspanden van een handelsonderneming onderzocht door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). De onderneming wordt ervan verdacht dier- en beendermeel naar landen buiten de Europese Unie te hebben geëxporteerd. Daardoor bestaat het risico dat het daar onjuist is verwerkt. Bij de doorzoekingen is de administratie van het handelsbedrijf in beslag genomen. Er zijn geen personen aangehouden.

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...