Page 29

27-28-29_Triferto:27-28-29 06-10-10 12:20 Pagina 29

Te s t e n Hoewel wereldwijd voldoende ervaring is met de ureaseremmer in ureummeststoffen, was het voor Triferto belangrijk het product ook te test onder Nederlandse omstandigheden. “In Groot-Brittannië is ureummeststof met een ureaseremmer meegenomen in een proef in wintertarwe en gras. Daarin werd het product ook vergeleken met KAS en ureum. Daaruit kon je al afleiden dat KAS en Novurea vergelijkbare resultaten opleveren. Toch is het voor ons als handelsonderneming ook belangrijk dat we ervaring op doen onder Nederlandse omstandigheden.” Omdat pas begin dit jaar bekend was dat Novurea zou worden toegelaten op de EU-markt, waren de mogelijkheden voor een goed voorbereide praktijkproef beperkt. Dat weerhield Slootweg er niet van een aantal veehouders te benaderen voor het testen van de nieuwe meststof in de praktijk. Een daarvan was de Zevenaarse veehouder Paul Lueb. Hij werkte in het voorjaar al mee aan een proef waarbij verschillende aanwendingssystemen werden getest en stond ook open voor het testen van het nieuwe product. “We hebben het Paul blind laten testen. Hij was niet op de hoogte van de ins en outs van het product”, aldus Slootweg. Lueb strooide KAS en de nieuwe meststof op een perceel grasland waarop geen vee loopt. Slootweg bemonsterde de drie snedes die eraf kwamen en bepaalde het brutogewicht. De monsters werden voor nader onderzoek op voederwaarde en drogestof naar Blgg in Oosterbeek gestuurd. “Het ging mij er in deze proef niet om te bewijzen dat Novurea beter is. Waar ik vooral op uit was, is aantonen dat het minstens even goed is als KAS. Dat wisten we al op basis van de Britse onderzoeken, maar is nu ook bewezen onder Nederlandse praktijkomstandigheden.”

rels kleuren daardoor heel licht groen. Momenteel wordt in de werkplaats in Doetinchem gewerkt aan een mobiele installatie waarmee op locatie Novurea kan worden gemaakt. Voor deze werkwijze wordt gekozen, omdat Agrotain een organisch product is en daardoor geen onbeperkte houdbaarheid heeft. “Je kunt de meststof prima zes maanden bewaren, maar geen jaren. Om ervoor te zorgen dat we te allen tijde dezelfde, hoge kwaliteit leveren, kiezen we voor productie die zo dicht mogelijk bij de vraag van dat moment zit.” Net als bij andere meststoffen, bestaat ook bij Novurea de mogelijkheid zwavel of fosfaat in een door de klant gewenste verhouding toe te voegen. “We zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat we ook in die behoefte kunnen voorzien, zodra het product dit voorjaar beschikbaar komt.” Naast de nieuwe stikstofmeststof komt er ook een nieuwe NS- en NP-meststof op de markt. Op dit moment worden proefproducties gedraaid, strooiproeven gedaan en de bewaarcondities getest van diverse Novurea-samenstellingen. To e p a s s i n g Novurea is volgens landbouwkundige Slootweg een goed alternatief voor KAS in alle teelten waar die meststof nu wordt toegepast. “De meststoffen zijn onder Nederlandse omstandigheden gelijkwaardig. Uit onderzoek blijkt dat Novurea het onder natte omstandigheden zelfs nog wat beter doet, maar dat zullen we bij het vermarkten niet benadrukken. Het bieden van een volwaardi-

Triferto Triferto is producent van minerale meststoffen en internationale groothandel van een volledig pakket meststoffen. Het assortiment varieert van enkelvoudige meststoffen tot op maat gemaakte NPK-formules. Via een netwerk van tussenhandelaren vinden de producten hun weg naar telers. WestEuropa is het belangrijkste afzetgebied van de onderneming.

ge alternatieve stikstofbron voor telers is waar het ons om te doen is. En dat is Novurea.” Voor veehouder Lueb en zijn collega’s zijn vooral gebruiksgemak en prijs belangrijke criteria bij de keuze van meststoffen. “Novurea en KAS waren in het strooigedrag vergelijkbaar”, aldus Lueb. Voor hem is bewaarbaarheid ook nog een punt van aandacht. “Ik laat mijn kunstmest meestal in het voorjaar komen en sla het op in de silo, zodat ik het beschikbaar heb als het juiste strooimoment daar is. Ook daarin moet het nieuwe product zich kunnen meten met KAS.” Slootweg verzekert dat dit het geval is. "De silobewaareigenschappen van Novurea doen niet onder van die van andere kunstmeststoffen." Ook over de prijs hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken, verzekeren Slootweg en Van Hal. “We streven ernaar dit nieuwe product in de markt te zetten tegen een concurrerende prijs."

-

P ro d u c t i e Triferto heeft de productie van Novurea in eigen hand. “Met dit product gaan we vraaggestuurd de markt op”, aldus Slootweg. Op de Trifertolocaties in Nederland en België wordt standaard ureum behandeld met het vloeibare Agrotain. De witte ureumkor-

Novurea, met urease-remmer behandeld ureum, is volgend voorjaar beschikbaar.

28

29

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  
demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...