Page 27

27-28-29_Triferto:27-28-29 06-10-10 12:19 Pagina 27

‘Novurea is alternatief voor KAS’ Triferto introduceert nieuwe ureummeststof Algemeen

[Jacqueline Wijbenga]

Triferto introduceert tijdens de Rundvee Relatiedagen in Hardenberg de nieuwe stikstofmeststof Novurea, een verbeterde ureummeststof. Het stikstofverlies door vervluchtiging van dit product is tot een minimum beperkt. “Met Novurea bieden we telers een nieuwe stikstofmeststof en wordt de keus vergroot”, aldus Lex Slootweg. Kunstmest is nog altijd onmisbaar in de bedrijfsvoering van akkerbouwers en veehouders. “Ik probeer wel zoveel mogelijk gebruik te maken van de dierlijke mest van het eigen bedrijf, maar kunstmest blijft nodig om de grasgroei op peil te houden”, stelt veehouder Paul Lueb. Net als vele van zijn collega’s gebruikt hij in het voorjaar kalkamonsalpeter (KAS) als stikstofbemesting. Triferto, de groothandelsonderneming in meststoffen (zie kader) introduceert in november Novurea, met urease-remmer behandelde ureum. Deze nieuwe meststof kan zich meten met bijvoorbeeld KAS, ASS en andere stikstofmeststoffen. “Met de komst van de nieuwe universele stikstofbron Novurea wordt de keus in stikstofbemesting vergroot”, aldus landbouwkundige Lex Slootweg van Triferto. KAS “Boeren in onze regio moeten scherp bemesten, verspilling is uit den boze.

KAS heeft ten opzichte van een ureumbemesting een belangrijk voordeel: de vervluchtiging is minder. Daardoor rekent KAS tot nu toe eigenlijk altijd voordeliger dan ureum.” Toch werd dat verschil de afgelopen periode kleiner, vooral door de prijsstijging van KAS en prijsdaling van ureum. “Door de toegenomen voedselproductie in verschillende delen van de wereld, neemt het aantal kunstmestfabrieken toe. Die produceren echter met name ureum. KAS-fabrieken staan vooral in onze regio, maar dat worden er eerder minder dan meer. Gevolg is dat de productie van KAS daalt, bij gelijkblijvende vraag en dat drijft de prijs op.” Ureum daarentegen is op de wereldmarkt in voldoende mate beschikbaar tegen een aantrekkelijke prijs. Desondanks kiezen Nederlandse boeren als regel voor KAS. KAS bevat 27 procent stikstof en heeft een vervluchtiging van 4 procent. Ureum bevat 46 procent stikstof, waarvan volgens berekeningen

26

27

van de Europese Unie 10 tot 35 procent vervluchtigt. Onder Nederlandse omstandigheden wordt een percentage aangehouden van rond de 30 procent. “Dat is voor veel boeren de reden om te kiezen voor KAS.” Ve r v l u c h t i g i n g Door het stelsel van gebruiksnormen voor stikstofbemesting, totale dierlijke mest en totale fosfaatbemesting (Meststoffenwet 2015) zal de sector opnieuw kritisch naar de bemestingsstrategie moeten kijken. Stikstofverlies door bijvoorbeeld ammoniakvervluchtiging verlaagt de efficiëntie van meststoffen. Over vervluchtiging van stikstof is veel bekend als het gaat om dierlijke meststoffen. Bij kunstmest is de informatie beperkter, maar ook daarvan is bekend dat de pH van de grond een belangrijke rol speelt bij de vervluchtiging. In bodems met hoge kalkgehaltes wordt bij KAS 10 tot 12 procent vervluchtiging

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...