Page 1

Rentegaranti gir deg

trygg økonomi ved kjøp av ny bolig


Block Watnes Rentegaranti Block Watne kan nå tilby rentegaranti for deg som kjøper bolig med overtagelse innen 31. desember 2008. Med rentegaranti får du en større økonomisk trygghet og forutsigbarhet for låneutgiftene dine. Avtalen om rentegaranti gjelder for fem år, og reduserer din risiko for økte låneutgifter betydelig. Samtidig beholder du fordelen ved flytende rente hvis renten faller. En avtale med Block Watne om rentegaranti innebærer ingen gebyrer eller andre skjulte kostnader. Vi trygger din investering i ny bolig Ved kjøp av ny bolig som overtas innen 31.12.2008 i et av Block Watnes boligprosjekter, tilbyr vi avtale om rentegaranti for hele kontraktsbeløpet. Rentegarantien er et rentetak basert på 1 måned NIBOR nominell rente på 6,5 prosent. Overstiger 1 måned NIBOR 6,5 prosent, betaler Block Watne differensen.

NIBOR er den renten norske banker benytter for lån seg i mellom. Den ligger normalt noe høyere enn styringsrenten til Norges Bank, men noe lavere enn hva privatkunder kan få låne for i sin bank. Din lånerente som du forhandler frem i din bank, løper uavhengig av Block Watnes rentegaranti. Lånerenten, 1 måned NIBOR og styringsrenten til Norges Bank vil kunne svinge noe ulikt, men over tid har de fulgt hverandre ganske tett.

6,5% Styringsrente 1 mnd. NIBOR

Renteutvikling 1999 - 2008 for styringsrenten og 1 mnd NIBOR


Uavhengig av ditt banklån Avtalen om rentegaranti er uavhengig av din lånefinansiering. Om du låner, hvor du låner og hvor mye du låner til din nye bolig er din beslutning. En avtale med Block Watne om rentegaranti innebærer ingen gebyrer eller andre skjulte kostnader. Block Watne administrerer ordningen og sørger for at du får utbetalt differensen ved 1 måned NIBOR over 6,5 prosent. Se beregning nedenfor.

R entegaranti for hele kontraktssummen Rentegarantien gjelder for 100 prosent av kontraktsbeløpet. Kontraktsbeløpet omfatter hovedkontrakt og eventuelle endringskontrakter på tidspunktet for signering av hovedkontrakt. Eventuelle endringskontrakter som inngåes i etterkant av hovedkontrakten omfattes ikke av rentegarantien.

S

lik beregnes utbetalingen

1 måned NIBOR nominell rente fastsettes hver bankdag. Det er imidlertid renten som fastsettes to virkedager før renteperiodens start, som gjelder for hele renteperioden. Eksempelvis vil 1 måned NIBOR som fastsettes den 30. desember 2008, avgjøre NIBORrenten for januar 2009. Hvis 1 måned NIBOR den 30. desember fastsettes til 7 prosent, utbetales 0,5 prosent x kontraktsbeløpet x antall dager i januar (31)/360. For et kontraktsbeløp på 2.500.000 kroner blir regnestykket ved 1 måned NIBOR på 7 prosent slik: (7 prosent - 6,5 prosent) x 2.500.000 kroner x 31/360 = 1.076,38 kroner. Du kan sjekke utviklingen i NIBOR på: www.norges-bank.no/templates/article____55483.aspx


Økt sikkerhet ved låneopptak

Kvartalsvis utbetaling For de måneder hvor 1 måned NIBOR overstiger 6,5 prosent, utbetaler Block Watne differansen. Utbetalingen gjøres etterskuddsvis hvert kvartal + 15 dager. Det vil si at en mulig utbetaling for januar, februar og mars gjøres samlet i midten av april. Du kan velge å få utbetalt beløpet direkte til din boliglånskonto i din bank. Hvis du velger en slik ordning, må du signere et transportskjema for dette. Dette vil gi banken økt sikkerhet for at du kan tåle en renteoppgang.

R entetak eller fastrente? Alle norske banker tilbyr i dag fastrentelån til boliglånskunder. Med et fastrentelån er renten og nedbetalingsplanen fast i en avtalt periode. Hvis renten faller, er man likevel fortsatt bundet til den avtalte renten. Block Watne vil ikke gi råd om du bør binde renten eller ikke. Vi registrerer imidlertid at få velger fastrenteordning, og derfor lever med en risiko for at renten skal gå opp. Denne risikoen ønsker vi å redusere for våre kunder med vårt tilbud om rentegaranti. Slik bidrar vi til å trygge din investering i ny bolig.


F

akta:

• • • • • • • • • • •

Block Watne gir et rentetak på 6,5 prosent for hele kontraktsbeløpet Rentegarantien er knyttet til 1 måned NIBOR nominell rente Rentegarantien gjelder for fem år, fra 1. januar 2009 til 31. desember 2013 Avtale om rentegaranti gjelder for kjøp av bolig i Block Watnes utbyggingsprosjekter Boligen må være betalt og overlevert innen 31.12.2008 Går 1 måned NIBOR nominell rente over 6,5 prosent, betaler vi deg differansen Avtale om rentegaranti er ikke koblet mot kundeforhold til en spesifikk bank Det forutsettes ikke at du har lånefinansiering i bank Utbetalingen kan gå rett til långivende bank dersom du ønsker det Utbetalingen beskattes som renteinntekt Block Watne administrerer ordningen uten ekstra kostnader


D

efinisjoner:

• • • • • • •

NIBOR: Forkortelse for Norwegian Inter Bank Offered Rate. Renter på lån mellom bankene. Rentetak: En garanti for at lånet i en avtaleperiode aldri vil overstige et forhåndsdefinert rentenivå. Normalt varer en avtaleperiode i ett, tre eller fem år. Fast rente: Renten er fast i en avtalt periode, f. eks. 10 år. Historien viser at fastrentelån i det lange løp har en noe høyere rente enn lån med flytende rente. Differansen kan ses på som en forsikringspremie der forutsigbare renteutgifter gir økt økonomisk trygghet. Flytende rente: Flytende rente betyr at renten kan gå opp og ned i avtaleperioden. Den flytende renten på lån og innskudd i bankene påvirkes av Norges Banks styringsrente. Effektiv rente: Summen av rentebeløpet og termingebyret du betaler ved hvert forfall. Effektiv rente tar dessuten hensyn til gjenværende nedbetalingstid og antall terminer per år. Ved et lånetilbud vil effektiv rente også inkludere et eventuelt etableringsgebyr. Nominell rente: Uttrykk for lånets årlige rente og benyttes ved beregning av rentebeløp hver termin. Nominell rente tar ikke hensyn til eventuelle gebyr i forbindelse med etablering og nedbetaling av lånet. Styringsrente: Sentralbankens rente i utøvelsen av pengepolitikken. Styringsrenten påvirker renten på bankinnskudd og lån med flytende rente.


V elkommen

til en trygg bolighandel!

Block Watne  

Flashpaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you