Page 1

8. Mostra la barra de tasques d’Escriptori. Quines opcions presenta? Què podem fer amb ella? A la part esquerra de la barra ens proporciona les opcions de poder-hi entrar en buscadors com, Google Chrome, Internet Explore, també ens dona la opcio de poder-hi anar directament a Mi PC sense haber.hi d’anar a Inicio, es l’ho mateix que passa amb Microsoft Office Word, y Power Point que son programes que en proporciona l’ordinador per poder-hi fer un document o una presentació amb imatges, textos... També ens proporciona la papelera que es la carpeta on senvia tots els archius eliminats. A la part esquerra, hi ha una opció que fica ES, que es l’idioma que etsa l’ordinado. També ens diu l’hora y el dia que hi som. Y ens dona l’opció com pujar o vaixar el volum... 9. Afegeix els elements següents a la barra d’inici ràpid: la calculadora i el bloc de notes, tots dos es troben dins de Tots els programes -> Accessoris.

Què succeeix si s’agreguen més dreceres de les que pot mostrar? Com s’accedeix a les opcions que no es mostren? Dons que com no hi caben, i surt una flexa on si hi cliquem surten les altres opcions, jo per exemple e augmentat el tamany de la barra per tenir-les a la vista totes les opcions.

10. Crea en l’Escriptori diverses dreceres a les utilitats que trobis més interessants en el grup de programes Accessoris. Organitza aquestes dreceres creades de manera que quedin alineades a la part dreta de l’ Escriptori.


11. Canvia l’estalvi de pantalla que tens assignat per defecte, per un altre que t’agradi més. Fes que fins a passats 15 minuts no s’activi. Per a què s’utilitza el botó Configuració que apareix en la finestra?

Aquet es l’estalvi de pantalla nou:


S’utilitza per configurar les diferents opcions o característiques que podem donar a l’estalvi de pantalla

12. Pots canviar la barra d’inici/tasques de posició en l’Escriptori? Si Com la canvies de posició? Em de tenir la barra d’inici sense bloquejar i arrestar-la amb el ratolí. On es pot col·locar? Al costats, a d’alt o de baix de l’escriptori. Quina posició és la més adient segons les teves preferències? A baix de l’escriptori, ja que és més manejable.


3. Crea dreceres en l’Escriptori als accessoris següents: Paint, WordPad, Calculadora i Bloc de notes.

4. Prova amb diferents fons d’Escriptori i escull aquell que més t’agradi. Quines altres possibilitats ens ofereix la finestra Propietats de: Pantalla? Ens permet a accedir a alguna carpeta per seleccionar una fotografia per poder-la ficar de fons de pantalla, també podem canviar la posició y el color, y ens dona l’opcio de personalitzar l’escriptori. Com canviaries l’estalvi de pantalla? Seleccionant Protector de pantalla I la resolució? Seleccionant Configuracion dins de les propietats de la pantalla 5. Entra al menú contextual de l’Escriptori. Quines opcions apareixen? Per a què s’utilitza cada opció? • Organizar iconos • Actualizar • Pegar • Pegar acceso directo • Propiedades de graficos • Opciones de graficas • Nuvo  • Propiedades  Organizar iconos: ens ordena els icones de l’escriptori al noste gust, ens dona les opcions de orndenarles pel nom, pel tipus


 Actualitzar, serveix per poder actualitzar l’escriptori  Propiedades de gráficos, Podem connectar la pantalla a un altre dispositiu, canviar la configuració de la pantalla, correcció del color i modificar l’accés ràpid de les tecles  Opciones gráficas, Ens dona l’opció de ajustar el panel, tecla d’accés ràpid, y icona de safata i reducció.

 Nuevo, ens dona l’opció de crear noves:


 Propiedades, es l’opció que en dona per personalitza les propietats de l’escriptori com els temes, l’escriptori, el protector de pantalla, l’aparença i la configuració. 6. Investiga què és una zona horària. Configura una zona horària diferent de la que té l’equip. Què succeeix en canviar la zona horària? Les zones horàries son les àrees de la Terra que segueixen la mateixa definició del temps. El que succeeix es que l’hora de l’ordinador canvia sola, cuan es cambia l’hora terrestre. 7. Quina utilitat tenen les pestanyes que hi ha en algunes finestres? Enumera alguns llocs on apareixen. La seva utilitat es distribuir el menús per opcions. Apareixen a: Internet i Microsoft Word. 8. Obre l’Explorador del Windows. Personalitza la barra d’eines i fes que es mostrin tots els botons disponibles. Què permet cadascun de ells? Arxiu: permet crear una nova carpeta. Edició: permet desfer, refer, eliminar, seleccionar totes les carpetes o invertir l’ordre en el que estan posades, copia i pegar carpetes i dreceres. Eines: permeten veure les propietats deles carpetes, connectar-se o desconnectar-se a una unitat red. Ajuda: et permet cercar ajuda per si tens problemes o no saps com funciona.


9. Utilitza l’Explorador del Windows per moure’t per la jerarquia de carpetes que presenta el teu equip, i utilitza per a això tant les opcions que apareixen en els diferents menús com els botons de la barra d’eines. Estan relacionades les opcions que apareixen en els menús amb els botons que hi ha en la barra d’eines? Si que estan relacionats, ja que et permeten que dins de les seccions on tu estàs buscant la carpeta que vols, poder organitzar les carpetes que hi ha dins de les altres per l’aspecte, mida.... 10 Si necessites tenir visible la mida que ocupa en disc un fi txer determinat, quina vista és la més adient? Sense utilitzar la vista anterior, com se’n podria esbrinar la mida? La vista mes adient seria donar-li a sobre de la carpeta, després a propietats i dinalment cliquem en “tamaño en disco”, i així podríem veure el que ocupa. 11 Busca en el teu equip els fi txers següents: hosts, services, ntuser i msimn.exe. Indica’n la localització en la jerarquia de carpetes del teu equip. Hosts  inici – panel de control Services  Equip – disc local – windws – system32 Mtuser  carpeta Windowa system32 confg systemprofile Msimn.exe  arxivos de programa outlook express. 12 Dins de la carpeta Els meus documents, crea una carpeta amb el teu nom i dins d’aquesta, tantes carpetes com assignatures tinguis amb els noms respectius


13. Si t’equivoques en anomenar una carpeta, què es pot fer per corregir l’error? Cliques a la carpeta amb el botó dret, i selecciones l’opció “cambiar nombre”.


14. Què succeeix si intentem fer una còpia d’una carpeta en el mateix lloc on ja existeix? El que succeeix es que es copia la carpeta amb un “Copia de” avans del nom.

15. Raona les diferències que hi ha entre copiar i tallar, i explica per què s’utilitzen. Les diferencies entre copiar i tallar son que copiar es copiar el mateix fitxer en un altre lloc sense elimianr el fitxer original. I tallar és tallar el fitxer original i es copia en un altre lloc, però només en tens una copia. 16. Experimenta amb la Paperera de reciclatge (elimina algun fi txer, recupera’n un altre, buida-la, etc.). Per a això, crea diversos fi txers i carpetes de prova. Com pots canviar les propietats de la Paperera de reciclatge? Les propietetats de reciclatge es poden camviar posant-se a sobre de la carpeta donant-li al botoó dret i en el menú que et surt donar-li a prpietats. 17. Com eliminaries un fi txer o una carpeta de manera permanent sense que passi per la Paperera de reciclatge? Seleccionant la carpeta i donant-li al boto del teclat Supr. 18. Fes un recorregut breu per les diferents opcions que mostra el Tauler de control i enumera per a què s’utilitza cadascuna. Sistema y seguretat: serveix per revisar l’estat de l’equip, camviar la configuració de Control de contres d’usuaris, solucionar problemes de l’equip veure la quantitat de memòria RAM, per requerir una contrasenya quan l’equip es bloqueja... Xarxes i internet: serveix per veure l’estat u kes tares de la xarxa i també per connectar-se a una xarxa...


Hardware y so: serveix per agregar nous dispositius, per ajustar el volum de l’ordinador, per canviar les configuracions a l’hora d’un CD... Programes: serveix per desinstal.lar programes, per per veure les noves actualizavions que hi ha, per posar gadgets a l’escriptori... Contes d’usuari i proteció infanitl: serveix per canviar l’imatge d’usuari, per crear o eliminar contes, per posar-hi contrasenyes. Aparença i personalització: servix per personalitzar-se l’ordinador els colors, els temes el fonsd e pantalla, el salvapantalla. 19 Fes un breu recorregut pels diferents accessoris que proporciona Windows i enumera per a què s’utilitza cadascun. Paint: programa que s’utilitza per dibuixar. Bloc de notes: es un programa que serveix per editar textos. Calculadora: programa que s’utilitza per fer calcus, funciona igual que una calculadora normal. Gravadora: programa que s’utilitza per gravar sons. Word Pad: és un processador de textos.

Activitats d'informatica  
Activitats d'informatica  

Activitats que hem fet a l'aula d'informatica.

Advertisement