Page 1

Landbouwweg 1 3241 MV Middelharnis (0187) 471071 info@woongoedgo.nl www.woongoedgo.nl

Bericht van Dinsdag 15 juli 2014

Voorwoord

De parlementaire enquêtecommissie

is om tot een beoordeling te komen van het stelsel om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van toekomstig beleid.

Als u dit leest, zijn de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie afgerond. Zoals u weet, doet de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties onderzoek naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. Doel van het onderzoek

Het onderzoek beslaat een periode van ongeveer 20 jaar, met als beginpunt de verzelfstandiging van de woningcorporaties in 1995. De afgelopen jaren waren er verschillende incidenten bij een aantal woningcorporaties. Variërend van fraude tot

Uit de vereniging Ledenraad

De Ledenraad stelt de begroting en de jaarrekening vast en benoemt de leden van de Raad van Commissarissen. Verder wordt met de Ledenraad over alle belangrijke beleidszaken gesproken en de stand van zaken van de projecten doorgenomen. Dinsdag 17 juni 2014 stelde de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag 2013 definitief vast en verleende bestuur en toezicht kwijting voor het in het verslagjaar gevoerde beleid.

Voorts kwamen de vacatures voor de Raad van Commissarissen aan de orde. Na de statutenwijziging ontstonden er twee vacatures in de RvC. Via een wervingsprocedure is geprobeerd deze vacatures in te vullen. Voor één vacature kon een kandidaat worden geselecteerd en door de Raad van Commissarissen voorgedragen voor benoeming. De Ledenraad besloot deze voor-

verkeerde investeringen en soms financieel wanbeheer. De vraag die nu beantwoord moet worden is, hoe dit kon gebeuren? Niet alleen de corporaties zijn daarbij onderwerp van onderzoek, ook de politiek, de toezichthouders en de gemeenten zullen lastige vragen moeten beantwoorden. Uiteindelijk moet het onderzoek resulteren in verbeteringen die incidenten in corporatieland moeten voorkomen. Of dat allemaal gaat lukken, is de vraag natuurlijk - er werken namelijk overal mensen en die maken fouten - maar het streven is goed en nodig. Hoewel Woongoed GO gelukkig geen onderwerp van onderzoek is, is zij wel onderdeel van de sector en daardoor gaat de parlementaire enquête toch ook over Woongoed. De pijnlijke (financiële) gevolgen van alles wat niet goed ging, liggen ook bij Woongoed GO op het bord. Dat komt door de zogenaamde onderlinge solidariteit. Corporaties

len. In dit reglement zijn de regels over het lidmaatschap en contributie geregeld. Tenslotte werd de Ledenraad bijgepraat over actuele zaken en werden de projecten gepresenteerd.

Raad van commissarissen Mevr Vermaas-van de Bilt dracht over te nemen. Per 1 juli 2014 is mw. B.F.L. Vermaas-van de Bilt, geb. 30 april 1968, uit Oostvoorne lid van de RvC. Mw. Vermaas heeft een passende opleiding en is werkzaam op het gebied van vastgoed in de zorg. De jaarrekening sluit met een totaalresultaat van € 3.136.000. Dat is € 1.900.000 hoger dan geraamd. Veroorzaakt door hogere verkopen en lagere bedrijfslasten dan geraamd. Woongoed GO is financieel gezond. De solvabiliteit, bij ongewijzigde omstandigheden, de komende jaren eveneens. De borgingsmogelijkheden bij het Waarborgfonds voor de geplande investeringen zijn in principe toereikend, al gaat het Waarborgfonds aanvragen in de toekomst een stuk kritischer beoordelen. De Ledenraad besloot ook om het geactualiseerde huishoudelijk reglement vast te stel-

Vanaf 1 juli 2014 bestaat de Raad van Commissarissen uit 6 leden. Eerder heeft u kunnen lezen dat mevr. Vermaas dan tot de RvC is toegetreden. Op donderdagmorgen 19 juni 2014 legde de voorzitter van de Raad van Commissarisse, dhr. Dolman, een eerste steen in de gevel van het in aanbouw zijnde appartementencomplex aan de Langeweg MH. In de desbetreffende steen staat de datum gegraveerd. Een leuk aandenken. Zoals u kunt zien, metselde dhr. Dolman met genoegen de eerste steen in de gevel.

moeten financieel bijspringen als een collega een probleem heeft. Dat is de zogenaamde saneringsteun. Door die onderlinge solidariteit konden sommige corporaties ook veel te grote risico’s nemen. De toezichthouders als het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de eigen accountants hadden natuurlijk tijdig in moeten grijpen, maar ook zij schoten tekort. Uiteindelijk betaalt de huurder (een deel van) de rekening. Des te pijnlijker, dat de Rijksoverheid door de verhuurderheffing daar nog eens een stevige schep bovenop legt. Kijk maar naar de forse huurverhoging per 1 juli dit jaar. Als we alle berichten in de media beluisterden de afgelopen jaren, dan wordt de indruk gewekt dat er in de sector weinig goed gaat. Nou dat valt mee. Zeker, we doen niets af aan de incidenten, maar de hele grote meerderheid van de honderden corporaties in

Ledenvergadering van 3 juli 2014

Op donderdagavond 3 juli jl. kwamen de leden bijeen in de grote vergaderzaal van het kantoor van Woongoed GO. Het was vooral een informatieve vergadering. Informatie werd gegeven over de stand van zaken in onze vereniging. Het jaarverslag en de jaarrekening en de projecten werden besproken. Ook de resultaten van het KWH-onderzoek werden gepresenteerd. Verder werd er over meerdere vragen van gedachten gewisseld.

Jaarrekening 2013

Metselen heer Dolman

Het jaarresultaat van Woongoed GO over 2013 bedraagt € 3,1 miljoen positief. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de verkoop van woningen. Het normale bedrijfsresultaat zonder de verkopen was over 2013 eveneens positief. In 2013 kwam er een enorme lastenpost op ons af in de vorm van een saneringsheffing en verhuurdersheffing, totaal € 601.000. Deze

Deze uitgave is mogelijk gemaakt in samenwerking met

Nederland, doet het over het algemeen heel goed. De woningvoorraden staan er overal goed bij en de huurders zijn tevreden over hun woning en de dienstverlening. Even terzijde, dat geldt ook Woongoed GO die onlangs te horen kreeg, dat zij in de categorie corporaties 1.800 tot en met 4.000 verhuureenheden als beste van Nederland scoorde bij het KWH-label (kwaliteit huurlabel). Met dank aan de dienstverlenende instelling van de medewerkers, kon dat resultaat worden geboekt. Niet alleen klantvriendelijk of klantgericht, maar vooral klantbewust, hanteren wij als uitgangspunt. We zijn dan ook erg trots op de KWHscore. Laten we hopen, dat de parlementaire enquête brengt wat er van verwacht wordt, en de corporaties, waaronder Woongoed GO, in een verbeterd systeem weer door kunnen gaan met hun werk en dat is: huurders en hun gezinlast is grotendeels opgevangen door te bezuinigen op de bedrijfsvoering. Doelstelling is immers om de woningen betaalbaar te houden voor onze huurders. Over 2013 is het huishoudboekje op orde. Ook voor de komende jaren wijzen de begrotingen uit dat het huishoudboekje op orde blijft. In 2013 is er € 10 miljoen uitgegeven aan nieuwbouw. Denk hierbij aan de projecten Molenplein en Hart van West te Middelharnis en het nieuwe Ebbe en Vloed te Oude Tonge. Verder is er aan de bestaande huurwoningen € 4,6 miljoen besteed aan onderhoud en verbeteringen. Ook is er voor bijna € 300.000 besteed aan duurzaamheid (zonnepanelen, isolatie, HR++ glas). Deze laatste investeringen merken onze huurders direct aan de lagere energielasten van hun woning. Deze investeringen zijn belangrijk voor onze lokale economie daar veel van onze huurders weer werkzaam zijn in de bouwsector of werken bij aan de bouw gerelateerde bedrijven. Terugziend op 2013 kunnen we stellen dat 2013 zeker in financieel opzicht een mooi

nen een betaalbaar en passend thuis bieden in leefbare wijken en buurten. Hopelijk niet als filiaal van Den Haag, maar als autonome woningbouwvereniging die vrijelijk kan beschikken over haar eigendommen ten dienste van de samenleving, zoals Woongoed GO daar dit jaar inmiddels precies 95 jaar gestalte aan geeft. De enquêtecommissie rondt haar onderzoek naar verwachting in het najaar van 2014 af. U treft in deze krant weer volop Woongoed Nieuws aan. U wordt bijgepraat over de projecten en allerlei wetenswaardigheden. Ik wens u veel leesplezier. Als u op vakantie gaat, wens ik u allen een prettige vakantie toe. S. van Nieuwaal Directeur-bestuurder Woongoed GO jaar is geweest. Ook de komende jaren zien wij met vertrouwen tegemoet.

Woongoed GO  

Woongoed GO

Woongoed GO  

Woongoed GO

Advertisement