Page 19

Nieuws

DINSDAG 29 AUGUSTUS 2017

19

Informatiebijeenkomst ‘Vrouwen meer politiek actief’

“Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten” GOEREE-OVERFLAKKEE - ‘Vrouwen meer politiek actief ’ is het thema waarvoor de drie vrouwelijke leden in de gemeenteraad, Tea Both (CDA), Petra ‘t Hoen (PvdA) en Addy Rijerkerk (VVD) met een initiatief - dat gesteund wordt door burgemeester Ada Grootenboer - vrijdagavond 1 september aandacht vragen tijdens een informatieve bijeenkomst in het Rondeel (Bestuurscentrum) in Middelharnis. Aanvang 19.30 uur. Voor deze laagdrempelige sessie heeft zich al een flink aantal belangstellende vrouwen gemeld. Iedereen is overigens van harte welkom, maar de discussie, de informatie en de workshops richten zich op het thema ‘Vrouwen meer politiek actief.’ Door Jaap Ruizeveld

Burgemeester Grootenboer legt uit waarom zij, voorzitter van de raad en staande boven de partijen, dit initiatief steunt. “De vrouwelijke raadsleden willen bewerkstelligen dat er in de volgende raadsperiode meer vrouwen in de raad zitting krijgen. Ik vind vooral een evenwichtige samenstelling in de volksvertegenwoordiging van belang. Dat evenwicht is nu een beetje uit balans. Ik denk dat het voor de discussie en voor de inhoudelijke debatten in de raad goed is als je een meer gemengde vertegenwoordiging hebt. Een goede afspiegeling van onze samenleving in de raad is belangrijk. Daarom steun ik het initiatief om te zien of het lukt dit te bereiken”. Meer vrouwen Goeree-Overflakkee, met bijna 49.000 inwoners, telt meer vrouwen dan mannen. Actuele cijfers: 511 meer. Toch zijn er slechts 3 vrouwen (10.3%) vertegenwoordigd in de raad, tegenover 26 mannen (89.7). In gemeenten in het land kan het percentage vrouwen in de raad oplopen tot 28%. Blaricum is de enige gemeente met meer vrouwen dan mannen in de raad. Om vrouwen te activeren, te enthousiasmeren en zich te laten verdiepen in de lokale politiek en daar tijd voor vrij te maken, heeft o.a. ProDemos (Huis

voor democratie en rechtstaat) trainingen georganiseerd om - naast de mannelijke deelnemers - juist ook die belangstelling bij vrouwen aan te wakkeren. De gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben voor de zomervakantie hun gezamenlijke campagne hiertoe afgerond. In publicaties in Binnenlands Bestuur en in het medium Raadslid Nu is recent brede aandacht besteed aan, wat genoemd wordt, te komen tot een kanteling. Een betere afspiegeling vrouw/man. Gevleugelde uitspraak Dat brengt gelijk de gevleugelde uitspraak van Els Borst op tafel. “Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten”. In het gesprek met de burgemeester en de huidige drie vrouwelijke raadsleden is dat een aantrekkelijk startpunt. De uitspraak van Els Borst wordt omarmd. Allen kunnen zich in deze stelling vinden. Immers bij het bespreken van en discussiëren over onderwerpen gaat het bijna altijd over items die mannen en vrouwen aangaan. Dan is het belangrijk dat de inbreng van vrouwen daarbij ook representatief wordt gehoord in de uiteindelijke besluitvorming. Dit vanuit een evenwichtige samenstelling in de raad. Als je gelooft in diversiteit, dan betekent het ook dat jongeren, mensen met een handicap of andere levensopvatting zich gehoord moeten weten. Politiek

Er zijn nog veel raadszetels open voor vrouwen. 

Foto J.van Eerten

Burgemeester Grootenboer met de drie initiatiefnemers.  alleen aan mannen overlaten is eenzijdig. Dit geldt uiteraard ook voor vrouwen alleen. Samenwerken vanuit een goede afspiegeling van de samenleving. Proces Is dit initiatief niet laat in de tijd? De meeste partijen zijn al maanden aan het werk om zich op de verkiezingen in maart 2018 (over 7 maanden) voor te bereiden, kandidaten te zoeken en ‘voorlopige’ kieslijsten te formeren. De gesprekspartners beamen dit, maar wijzen gelijk op de intentie van het initiatief. Er is belangstelling van vrouwen voor de lokale politiek. Dat blijkt o.a. uit activiteiten, cursussen en Gast van de raad. Het is een proces dat tijd nodig heeft. Daarin kunnen vrouwen nadenken over te zetten stappen. Past het, zijn er mogelijkheden voor inpassing in het levenspatroon? Zij kunnen informatie inwinnen. Is het iets voor mij? Uit gesprekken blijkt dat vrouwen daartoe benaderd dienen te worden. Zelf wordt de stap (nog) niet direct gezet. Het is ook het overwinnen van een stukje bescheidenheid. En wordt er een podium geboden? Uit een recente informatieronde van onze krant, blijkt dat nagenoeg alle huidige fracties, die in 2018 hopen terug te keren in de volksvertegenwoordiging, de intentie hebben te bezien of een vrouw(en) op de kieslijst een plaats kan (kunnen) krijgen. Er is vrouwelijke interesse, wordt

aangegeven. “Wij haken daar op in. Als onze campagne ook verder in de tijd vruchten kan afwerpen, dan is dat winst”, geven Tea, Addy en Petra aan. “Een steentje kunnen bijdragen aan onze lokale samenleving. Kijkend naar kwaliteit en kennis, dat geldt voor man en vrouw.” Kanteling Kan bij een meer representatieve vertegenwoordiging man/vrouw de vaak genoemde kloof tussen burger en bestuurder (overheid) worden verkleind? Burgemeester Grootenboer haakt daar op in. Zij wijst eerder richting het systeem dat is georganiseerd in de sterk veranderende samenleving. Een kanteling? Je signaleert in veel gemeenten de vraag: ‘Hoe pakken wij dat wij dat met elkaar op?’ Meer van buiten naar binnen gericht. De maatschappij er bij betrekken. Dat is anders handelen dan van binnen naar buiten. Dan zie je dat je oploopt tegen dingen die in wetten zijn geregeld. We willen wel, maar het systeem is nog redelijk stijf. Meer vrouwen zouden aan die kanteling mede kunnen bijdragen”.

Foto: Jaap Ruizeveld ring van vraagstukken”. Dat signaal klinkt als muziek in de oren van mijn gesprekspartners. “Maar geen onduidelijkheid. Er zijn fantastisch functionerende mannen in de politiek. Daar gaat het niet om. Vrouwen richten zich meer op het besturen en minder op het politieke spel. Hebben vaak meer uitgebreide netwerken in sectoren, zoals zorg, onderwijs of items met en over kinderen en jeugd. Als dat in een goede afspiegeling in de volksvertegenwoordiging, in diversiteit, kan worden geëtaleerd, dan is dat goed voor de algemene belangenbehartiging van onze samenleving. Met respect voor cultuur en identiteit. Uitstralen: we zijn gemeenschappelijk bezig. Over de schaduw van partijgrenzen durven stappen. Draagvlak zoeken. Daarbij de realiteit van coalitie en oppositie in ons bestuurssysteem kennend”.

Verbinden Nog een signaal uit genoemde landelijke beschouwingen. “Vrouwen verbinden. Zijn meer bereid naar elkaar te luisteren. Kunnen sneller relativeren en staan open voor een gevoelsmatige benade-

Informatiebijeenkomst Wat zijn de verwachtingen voor de bijeenkomst aanstaande vrijdag? “Allereerst een hartelijk welkom aan alle belangstellenden. Met als leidraad het genoemde thema. Een gezellige, ongedwongen samenkomst. Met elkaar van gedachten wisselen. Informatie delen. Laagdrempelig. Loop eens binnen. Neem deel aan een workshop. Stel vragen. Luister en kijk eens hoe anderen zaken oppakken en ontdek wat jij wellicht voor de eilandelijke gemeente kunt betekenen”.

harnis. De kosten zijn € 15,00 per persoon. U kunt zich inschrijven per e-mail bij Jan de Vries van Veilig Verkeer Nederland, via jdvdirksland@hetnet.nl, o.v.v. Opfriscursus Middelharnis 2017. De volgende gegevens gaarne in uw e-mail vermelden: de heer/mevrouw, voorletters, voorzetsel, achternaam, adres, postcode, plaats, geboortedatum

en telefoonnummer. U ontvangt een bevestiging van deelname. U kunt ook een brief met de bovengenoemde gegevens sturen aan Veilig Verkeer Nederland kring Goeree-Overflakkee, Berkehof 4 te 3247 XA Dirksland, of bellen met telefoonnummer 0187-602585. Er kunnen maximaal 35 mensen aan de cursus deelnemen, geef u dus snel op.

Opfrissen van verkeerskennis MIDDELHARNIS - Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de nieuwste verkeersregels? Grijp nu uw kans! Neem deel aan de opfriscursus verkeersregels, welke bestaat uit twee dagdelen van twee uur per dagdeel. U wordt onder leiding van een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle verkeersregels

die in de loop der jaren veranderd zijn. U kunt daarbij denken aan rotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen en uitritten. Uiteraard is er ruimte voor vragen en het inbrengen van eigen ervaringen. De bijeenkomsten hebben een informatief karakter, het is dus geen examen. Deze cursus wordt georganiseerd door Veilig Verkeer

Nederland kring Goeree-Overflakkee en is mogelijk gemaakt door het Regionaal Projectorgaan Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee. Doelgroep: 55-plussers. De cursus wordt gegeven op de dinsdagmiddagen 19 en 26 september 2017 van 14.00-16.00 uur in het Wijkcentrum voor het Lokaal Ouderenwerk Middelharnis aan de Doetinchemsestraat 27 te Middel-

Eilanden-Nieuws 29 augustus 2017  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee

Eilanden-Nieuws 29 augustus 2017  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee

Advertisement