Page 1

84e jaargang • Nr. 8160 • Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag • Tel. 0187 47 10 20 • redactie@eilandennieuws.nl • Dinsdag 6 november 2012

Geslaagde opfriscursus verkeersveiligheid

3

Dirksland: Praat mee over de WMO

15

Werkbezoek SGP: VVV Ouddorp en Visafslag

19

‘Bij schaalvergroting moet stem van burger krachtig klinken’, stelt D66

Belastingtaken nieuwe gemeente opgedragen aan SVHW

GOEREE-OVERFLAKKEE “Van D66 wordt gezegd dat de partij veelal in grote termen denkt. Wij presenteren ons echter hier duidelijk op lokaal niveau. Centraal gericht op ons eiland Goeree-Overflakkee. Dat hebben wij ook zorgvuldig tot uiting gebracht bij de samenstelling van onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn geen “overlanders” maar bewoners van het eiland, waarvan de meesten hier geworteld zijn en dus Goeree-Overflakkee goed kennen. Weten wat er speelt”. Dit zegt Leneke Kieviet, nummer 2 op de lijst, als zij samen met lijstaanvoerder Henk-Peter Koster en huidig raadslid (in Middelharnis) Djoeke de Haan, toelichting geeft op het recent uitgebrachte verkiezingsprogramma.

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Stuurgroep Herindeling heeft besloten om de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en de inning en heffing van de gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 op te dragen aan het Samenwerkingsverband Vastgoed, Heffing en Waardebepaling (SVHW). Daarnaast is afgesproken dat de werkzaamheden ten aanzien van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) vanaf 1 januari 2013 geheel door de gemeente Goeree-Overflakkee zelf zullen plaatsvinden. Door dit besluit is het mogelijk om op tijd de gegevens over te dragen aan SVHW, zodat de WOZ-beschikkingen ook tijdig kunnen worden verstuurd.

Door Jaap Ruizeveld

Een programma dat in 9 hoofdstukken (met kleurrijke illustratie) aangeeft waar D66 voor staat en waarvoor zij zich graag in de nieuwe gemeenteraad wil inzetten. Realistisch beseffend dat er (mede door effectuering van bezuinigingen) enerzijds weinig financiële ruimte zal zijn om - zeker in de beginfase - grote nieuwe onderwerpen te kunnen realiseren. En anderzijds dat support van andere partijen op eigen initiatieven onontbeerlijk is. Koesterend dat D66 Goeree-Overflakkee korte lijnen heeft met de provinciale-

De tien D66 kandidaten op de brug in Goedereede en landelijke organisatie om ook daar onderwerpen op de politieke agenda te kunnen zetten. Maar vooral een lokale partij die zich met respect voor ieders mening inzet voor de lokale belangen, staat er in de inleiding van het verkiezingsprogramma. Door de optredende schaalvergroting, gevolg van de gemeentelijke herindeling op het eiland, vindt D66 het belangrijk

Foto: Riet van Putten

dat de stem van de burger in en bij de ontwikkeling van het bestuursbeleid krachtig meetelt. Collegeleden moeten periodiek dorpsraadvergaderingen bezoeken en signalen uit de kernen in de vergadering van b. en w aan de orde stellen. De gemeenteraad moet hierbij haar controlerende taak optimaal kunnen uitvoeren. D66 is voorstander van een prestatiecon-

Bezorgdheid over sluiting politiebureau

Verkiezingsdebat

MIDDELHARNIS - Ook deze week zal namens de vier eilandelijke gemeenten stelling worden genomen tegen het voornemen om bij de invoering van de Nationale Politie het politiebureau in Middelharnis te sluiten.

Het verkiezingsdebat van 15 november wordt zoveel mogelijk gevoerd aan de hand van vragen die u kunt insturen naar Eilanden-Nieuws t.a.v. de redactie of via de e-mail (redactie@eilandennieuws.nl).De uitgekozen vragen kunnen door de indieners zelf tijdens het debat aan de lijsttrekkers gesteld worden. Wij ontvangen uw vragen graag uiterlijk 8 november a.s.

Door Jaap Ruizeveld

De politie in Rotterdam-Rijnmond zou dan gaan werken met twee basisteams, 1 vanuit Spijkenisse en 1 vanuit Hellevoetsluis. Aanrijtijden die nu al vaak ter discussie staan, worden dan zeker niet meer gehaald. VDB 78 stelde over dit onderwerp donderdag in de gemeenteraad mondelinge vragen aan het college. Burgemeester Zevenbergen zei dat namens de vier eilandgemeenten al in september bij het Regionaal College bezwaar is aangetekend tegen het voornemen om het politiebureau in Middelharnis te sluiten. Mevrouw De Bruine (VDB78) gaf als onderbouwing van haar vraag aan dat al eerder is geprobeerd om vanuit het politiebureau

Hellevoetsluis de noodhulp voor Goeree-Overflakkee te laten draaien. Deze insteek is losgelaten omdat de aanrijtijden onacceptabel waren. Waarom zou dat dan nu wel kunnen?, vroeg zij namens haar fractie. Voorheen was het politiebureau in Middelharnis op zaterdagen en op doordeweekse dagen geopend. Dat is al teruggebracht tot 3 ochtend-openstellingen. Voor veel mensen is dat een belemmering om naar het politiebureau te kunnen gaan. Wel is er een 3 D-aangifte mogelijkheid, maar VDB78 blijft bij haar standpunt dat de politie dichter bij de burger moet staan. De fractie maakt zich ongerust over de op handen zijnde ontwikkelingen en hoopt dat de raden op het eiland zich sterk zullen maken om deze ongewenste situatie tegen te gaan. Burgemeester Zevenbergen toonde zich een warm pleitbezorger. Wel gaf hij aan dat zolang bij de politie niet is ingevuld wat de status “satelliet” voor Middelharnis gaat inhouden, er extra onduidelijk blijft bestaan.

tract tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Welke producten worden op welke tijd geleverd. Met direct daaraan gekoppeld een transparante financiële paragraaf (kostendekkend budget). In commissies (geen informerende/opiniërende raadszitting), moeten steunfractieleden en burgerraadslieden mee kunnen praten. >> Lees verder op pagina 5

In principe verandert er in 2013 niet veel in het huidige systeem. Voor inwoners van in januari 2013 dan voormalige gemeenten Middelharnis en Oostflakkee betekent dit dat zij net als de huidige inwoners van Goedereede en Dirksland, de WOZbeschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen van het SVHW toegestuurd krijgen. Informatie over de aanslagen kan vanaf het moment van verzending bij het SVHW worden opgevraagd in plaats van bij de gemeente.

Een stap verder www.visser-visser.nl

Middelharnis, Telefoon: 0187 617 300

Accountants, fiscalisten, bedrijfs- en organisatieadviseurs.

www.ondernemendoejesamen.nl

Kantoor Middelharnis Landbouwweg 3 3241 MV Middelharnis Telefoon 0187 66 77 77

www.rozima.nl

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

. . . Vertrouwd

Ê

VerseÊeierenÊenÊTilseÊKipÊ www.debaareieren.nlÊ

Ê

DenÊBommel,ÊT.Ê06–15874800Ê T. 06-15874800 OokÊvoorÊhorecaÊenÊretailÊ

De Waal Hoveniers Nieuwe-ToNge Tel. (0187) 652484 www.dewaalhoveniers.nl

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

www.lodderfinancials.nl Administratie- en belastingadvieskantoor Watertoren 49a • 3247 CL Dirksland • 0187-663298


Herindeling Nieuws #7 Stap 1: Maak de witte ROPESE KL EU

R EU

5. Europese Dierenalliantie

Test voor nieuwe stembiljetten op 21 november 2012

De vier gemeenten op GoereeOverflakkee werken hard aan de voorbereidingen. Op 1 januari 2013 moet de gemeente Goeree-Overflakkee immers klaarstaan voor de dienstverlening aan haar inwoners, ondernemers en bezoekers!

Het ministerie wil weten of kiezers met deze ontwerpen overweg kunnen. Daarom vindt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2012 een test plaats op Goeree-Overflakkee. U wordt gevraagd om aan deze test deel te nemen. Doet u mee aan de test dan zult u zien dat op het testbiljet geen partijen staan die u kent. Een overzicht van deze partijen en kandidaten is beschikbaar op de testlocatie. Het zijn allemaal fictieve partijen en kandidaten. Het is immers een test, en het testbiljet telt niet mee voor de verkiezingen!

Twee vakjes inkleuren: voor partij én kandidaat Het ontwerp van het stembiljet dat op 21 november wordt getest is veel kleiner dan u gewend bent. Op het stembiljet staan de namen en de logo’s van de partijen en de nummers van kandidaten. De namen van de kandidaten staan niet op het stembiljet. Op het biljet kiest u eerst een partij, en daarna het nummer van de kandidaat van uw keuze. U moet dus twee vakjes inkleuren.

De doelstelling van het vergadermodel is om de gemeenteraad zo goed mogelijk in staat te stellen om zijn kerntaken uit te kunnen oefenen. De raad heeft drie kernrollen, namelijk volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle van het college van burgemeester en wethouders. Als belangrijk uitgangspunt kwam allereerst naar voren dat er tijdens de raadsvergaderingen ruime mogelijkheden dienen te zijn voor interactie met inwoners en belanghebbenden. Daarnaast werd gesteld dat de nieuwe raad dient te vergaderen over de hoofdlijnen, en niet over details. En dat heeft consequenties voor het vergadermodel. Ten derde is geconcludeerd dat het voor leden van de vergadering en publiek duidelijkheid dient te zijn in welke fase het te behandelen dossier zich bevindt: de fase van beeldvorming, oordeelsvorming of besluitvorming.

In deze rubriek komt telkens iemand aan het woord die nauw betrokken is bij de herindeling. Met de antwoorden op een drietal vragen wordt een actueel onderwerp belicht. In deze editie aan het woord: de heer J. Mimpen, beoogd raadsgriffier van de gemeente Goeree-Overflakkee. Kun je al iets vertellen over de werkwijze die de nieuwe gemeenteraad zal hanteren? De werkwijze van de nieuwe gemeenteraad wordt zorgvuldig voorbereid. Onder leiding van een externe gespreksleider zijn een aantal afgevaardigden van de huidige vier gemeen-

De uitkomst van de bijeenkomsten is een concept werkwijze van de raad. Het concept voorziet in een vergadermodel waarbij de gemeenteraad tweewekelijks efficiënt op hoofdlijnen vergadert. Tijdens deze vergadering kunnen beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende onderwerpen flexibel worden geagendeerd. Het is voor publiek en betrokkenen steeds duidelijk in welke fase een dossier zich bevindt. De concept werkwijze wordt momenteel verder uitgewerkt en eind november voorgelegd aan het beoogd presidium (de vergadering van alle fractievoorzitters). Op 2 januari 2013 zal een voorstel voor een nieuwe werkwijze ter besluit aan de nieuwe gemeenteraad worden voorgelegd.

Donderdag 15 november 2012 Zaterdag 17 november 2012

Tijd 9.00-12.00 19.45-21.30 19.30-21.30 9.00-12.00

Herindeling

Locatie Gemeentehuis Edudelta College De Staver Gemeentehuis

Plaats Dirksland Middelharnis Sommelsdijk Oude-Tonge

Goeree-Overflakkee

Thema’s Kleine kernen, zorg en economie Economie, ondernemerschap, onderwijs en arbeidsmarkt Lijsttrekkersdebat Lijsttrekkersdebat

13. Het Verschil V

AN

ETENPARTIJ

12. Sportpartij

11

14. Nieuw Geluid

ERSCH

NIEUW GELUID

Vraag Uit hoeveel raadsleden bestaat de nieuwe gemeenteraad?

Antwoord Stap 2: Maak de witte

Let op! Kies bij stap 1 eerst

stip zwart bij de kandid aat van uw keuze een kandidaat

een partij. Kiest u alleen

dan is uw stem ongeldig

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Op het testbiljet maakt u eerst een stemvakje zwart bij een partij, daarna bij een kandidaatnummer. Test bij vrijwel alle stemlokalen In vrijwel alle stemlokalen op GoereeOverflakkee kunt u op 21 november 2012 deelnemen aan de test. Meedoen is eenvoudig en duurt maar een paar minuten. Het zou fijn zijn als u meedoet!

De gemeenteraad van de nieuwe gemeente bestaat uit 29 raadsleden.

Verkiezingsavond Op de avond van de verkiezingen worden in het Prieel in de Staver (Olympiaweg 32 in Sommelsdijk) de uitslagen bekend gemaakt. De avond begint om 21.00 uur. De officiële uitslag wordt echter pas twee dagen later op 23 november 2012 vastgesteld. De uitslagen worden tevens op www.herindelinggoereeoverflakkee.nl geplaatst.

Wanneer is de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad? De nieuwe gemeente is wettelijk verplicht om op de eerste werkdag na de herindeling een raadsvergadering te houden. Dat is dus op 2 januari 2013. Omdat op 2 januari ook de eerste nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree-Overflakkee plaatsvindt, wordt aan het presidium voorgesteld om de raadsvergadering in de middag te houden. De exacte tijden waarop de eerste vergadering plaats zal vinden, worden te zijner tijd bekend gemaakt via de website. De eerste raadsvergadering zal naar verwachting ook met live videobeelden te volgen zijn via internet.

Op 26 oktober zijn op heel GoereeOverflakkee de kandidatenlijst en de stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente bezorgd. Heeft u niets ontvangen? Meld dit dan via verkiezingen@middelharnis.nl

Tijdens de eerste raadsvergadering wordt waarschijnlijk een coalitieakkoord gepresenteerd en worden wethouders voorgesteld en benoemd. Verder staan er besluiten op de agenda die snel na de start van de nieuwe gemeente genomen moeten worden, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening. Overigens is het voorstellen van de agenda een taak van het presidium.

AGENDA

Wordt de eerste raadsvergadering al voorgezeten door een nieuwe burgemeester? De procedure voor een door de Kroon benoemde burgemeester duurt enige tijd vanaf het moment dat de nieuwe raadsleden gekozen zijn. Daarom heeft de gemeente Goeree-Overflakkee op 1 januari een waarnemend burgemeester die door de Commissaris van de Koningin wordt benoemd. Deze waarnemend burgemeester zal de eerste raadsvergadering voorzitten. Afhankelijk van de termijn waarvoor de waarnemend burgemeester wordt benoemd, kan de raad vervolgens een procedure starten om een nieuwe burgemeester voor te dragen voor benoeming door de Kroon.

Verkiezingsmagazine

Debatten gemeenteraadsverkiezingen Datum Zaterdag 10 november 2012 Woensdag 14 november 2012

8. Planetenpartij

11. Partij 11

Kandidatenlijst en stempas

teraden, de lijsttrekkers en de griffiers twee maal bijeen geweest om de werkwijze van de nieuwe gemeenteraad voor te bereiden.

Aan het woord

7. Lijst Smaak

10. Partij voor landen waterweg

ET

De herindeling van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee komt snel dichterbij.

4. NieuwGoed

PL

9. Partij Proza en Poëzie

H

per 1 januari 2013

Wat wil het ministerie met het nieuwe stembiljet bereiken? Er zijn kiezers die moeite hebben met het huidige stembiljet. Het nieuwe stembiljet moet, door het gebruik van kleur en logo’s, het die kiezers makkelijker maken zelfstandig een stem uit te brengen. Daarnaast is het de bedoeling dat het stembiljet sneller te tellen is.

van uw keuze

3. Europese Weermannen

6. Kruidig

IL

Eén gemeente

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoekt of een nieuw stembiljet kan worden ontwikkeld. Er zijn voor het onderzoek ontwerpen gemaakt voor nieuwe stembiljetten.

stip zwart bij de partij

2. Planten voor het Volk

EN PART I

J

1. Europese Kleurenpartij

aga zine Verkiezingsm r 2012 n 21 novembe

Gemeenteraadsverkiezinge

Stem!

Tussen 7 en 13 november wordt huis-aan-huis een verkiezingsmagazine verspreid. In dit verkiezingsmagazine staat algemene informatie opgenomen over de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast bevat het magazine de kandidatenlijsten van de elf politieke partijen en lichten de partijen toe wat hun politieke speerpunten zijn en waar zij voor willen gaan in de nieuwe gemeente.

21 november gemeenteraadsverkiezingen gemeente Goeree-Overflakkee

1 januari 2013 start nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee

2 januari 2013 eerste raadsvergadering en nieuwjaarsreceptie

Colofon Uitgave, teksten en redactie: werkgroep communicatie, Middelharnis Fotografie en opmaak: Sfa Print, Dirksland Contact: herindeling@isgo.nl Projectbureau herindeling Goeree-Overflakkee Dwarsweg 40, Postbus 313, 3240 AH Middelharnis (0187) 48 81 78 herindeling@isgo.nl herindelinggoereeoverflakkee.nl twitter.com/herindelinggo facebook.com/ herindelinggoereeoverflakkee


3

DINSDAG 6 NOVEMBER 2012

Belastingtaken nieuwe gemeente opgedragen aan SVHW

Agenda Woensdag 7 november OUDDORP - Boek en filmavond in de bieb, Hofdijkseweg 20. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur. Toegang € 5,- Reserveren bij de bieb of via 0187667744. Donderdag 8 november OUDDORP - Zangavond in de Hervormde gemeente m.m.v. kinderkoor ‘Kadosj’. Aanvang: 19.00 uur, toegang gratis. Vrijdag, 9 november OUDDORP - Concert t.b.v de kerkbouw van de Hersteld Hervormde Kerk door het Chr. Ouddorps Mannenkoor o.l.v. Dinant Struik en een Samengesteld Koor o.l.v. Peter Wildeman.Organist: Peter Wildeman. Aanvang 19.30 uur. SOMMELSDIJK - Mannenzang t.b.v Calando in de Rehobôthkerk. Samenzang met mannen. Dirigent: Kees het Jonk, orgel: Bram Bout. Aanvang: 19.45 uur. Zaterdag 10 november MIDDELHARNIS - Open dag Modelbouwvereniging Flakkee tussen 12.00 en 17.00 uur. (toegang gratis) Meer info op: “www.modelbouwflakkee.nl” STELLENDAM - Vrijmarkt in de Expohal, Haringvlietplein 3 van 9.00 tot 16.00 uur. OUDDORP - Jeugdexcursie op de Punt voor kinderen vanaf 8 jr. Kosten: 1,50 p.p. Aanmelden (verplicht) bij VVV Ouddorp 681789. OUDDORP - Concert Brassband Concordia in de Dorpstienden. Aanvang: 20.00 uur. DIRKSLAND - Concert ‘Magnificat’ o.l.v. Rinus Verhage in de Hervormde Kerk. Nederlandse en Duitse muziek uit de 16/17e eeuw en Engelse muziek uit de 20e eeuw uit. Organist: Wim Diepenhorst. Aanvang: 20.00 uur. GOEDEREEDE - Nordic Walkingtocht t.b.v. Inloophuis ‘De Boei’. Start om 10.00 uur vanaf Thearpie en bewegingscentrum Goeree, Charbonstraat 11. Deelname € 7,50. Aanmelden en info: 0187-498555 of info@therapie-goeree.nl

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Stuurgroep Herindeling heeft besloten om de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en de inning en heffing van de gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 op te dragen aan het Samenwerkingsverband Vastgoed, Heffing en Waardebepaling (SVHW). Daarnaast is afgesproken dat de werkzaamheden ten aanzien van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) vanaf 1 januari 2013 geheel door de gemeente Goeree-Overflakkee zelf zullen plaatsvinden. Door dit besluit is het mogelijk om op tijd de gegevens over te dragen aan SVHW, zodat de

WOZ-beschikkingen ook tijdig kunnen worden verstuurd. In principe verandert er in 2013 niet veel in het huidige systeem. Voor inwoners van in januari 2013 dan voormalige gemeenten Middelharnis en Oostflakkee betekent dit dat zij net als de huidige inwoners van Goedereede en Dirksland, de WOZbeschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen van het SVHW toegestuurd krijgen. Informatie over de aanslagen kan vanaf het moment van verzending bij het SVHW worden opgevraagd in plaats van bij de gemeente.

Politiek debat live te volgen bij Radio Goeree Lokaal GOEDEREEDE - Zaterdag 3 november was de 1e live-uitzending van politiek debat in het gemeentehuis van Goedereede. Dank aan alle 11 fracties voor hun enthousiaste deelname. Ook dank aan de debatleider dhr. Ruud van Dongen. Middels stellingen heeft dhr. van Dongen de aankomend bestuurders u als luisteraar meer inzicht willen geven in hoe deze bestuurders over de diverse onderwerpen als Economie, Visserij en Toerisme dachten. Zo heeft de luisteraar meer idee kunnen krijgen op wie er op 21 november gestemd kan worden voor de nieuwe gemeente

Goeree Overflakkee. Heeft u deze uitzending gemist... a.s. dinsdagochtend tussen 09:00 uur en 12:00 uur wordt deze radio uitzending herhaald op RGL. Op 105.6fm of via de kabel op 105.9 en via internet www.rgl.nl Het 2e debat zal zaterdag 10 november worden gehouden in het gemeentehuis van Dirksland. Van 09:00 uur tot 12:00 uur. Ook dit debat wordt live uitgezonden op RGLfm. Wie vragen wil stellen aan de nieuw politiek leiders van de gemeente Goeree Overflakkee kan deze in sturenstuur via politiekdebat@rgl.nl

Geslaagde opfriscursus verkeersveiligheid OUDE-TONGE - Afgelopen dinsdag 30 oktober is er weer een opfriscursus gehouden in de Grutterswei te Oude-Tonge. De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV G-O) organiseerde deze cursus in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) voor 55plussers waarbij onder andere de kennis van (nieuwe) verkeersregels en de verkeerstheorie konden worden opgefrist. Ruim 20 cursisten hebben hun rijvaardigheid, onder begeleiding van een

rijbegeleider, laten testen waarbij zo nodig aangegeven werd hoe men het beste kan omgaan met het rijden op de rotondes, met de bromfietsers op de rijbaan binnen de bebouwde kom en het in- en uitvoegen op de autoen snelwegen. Ook kon men naast het reactievermogen, de ogen en het gehoor laten testen. Na afloop sprak Wethouder Heintjes zijn waardering uit aan de deelnemers voor hun zelfreflectie. Het is erg belangrijk open te blijven staan voor vernieuwingen en door middel van bijscholing zo actief mogelijk te blijven deelnemen aan het verkeer. Alle cursisten ontvingen uit handen van Wethouder Heintjes een certificaat van deelname.

Tip van de redactie

Brassband Rijnmond

Op 10 november kan iedereen kennismaken met Brassband Rijnmond. Deze band kan zich meten met de top van de brassbands in Nederland en Europa. Er staat dan ook veel moois op het programma. Brassband ‘Concordia’ uit Ouddorp o.l.v. Dick van Oijen zal voor de pauze spelen en Brassband ‘Rijnmond’ o.l.v. Erik van de Kolk verzorgt het programma na de pauze. Het concert is in MFG Dorpstienden in Ouddorp en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Uiteraard staat er bij de uitgang wel een collectebus voor de onkosten van deze avond.

Mannenzangavond SOMMELSDIJK - Op vrijdag 9 november is er een mannenzangavond met bovenzang in de Rehobôthkerk te Sommelsdijk, aanvang 19.45 uur. De kerk is open om 19.15 uur. Thema: ‘K sla d’ogen naar de gebergte heen. Dirigent is Cees het Jonk, organist Bram Bout. De opbrengst van deze avond is bestemd voor Hospice Calando. Zie ook www.mannenzanggo.com.

Oud papier Stellendam STELLENDAM -Op zaterdag 10 november hoopt de financiële commissie Hervormd Jeugdwerk Stellendam oud papier en karton op te halen in Stellendam. Er wordt gestart om 9.00 uur op de Molenkade, Nieuweweg en de Schoolstraat. Gelieve het papier goed gebundeld en tijdig buiten zetten.

Sint Nicolaasfeest bij de ANBO OUDE-TONGE - Op woensdag 28 november houdt de ANBO Oostflakkee een Sint Nicolaasfeest in de grote zaal van Ebbe en Vloed. Aanvang: 14.00 uur, zaal open: 13.30 uur en de kosten zijn € 4,00 p.p. De organisatie hoopt er met elkaar een gezellige middag van te maken. Er worden vijf rondjes Sinterklaasbingo gespeeld.

Duivenshow HERKINGENPostduivenvereniging De Luchtbode houdt op 16 en 17 november haar jaarlijkse tentoonstelling in het Clubgebouw aan de Scharloodijk 32. Er is een vliegklasse en een showklasse. Zaal open op beide dagen om 19.00 uur. Toegang gratis. Zie ook www.toppigeons.nl of bel naar C. Logmans:0187-669762.

Ledenvergadering oranjevereniging De ogentest hoort ook bij de Broemcursus

Vogelbeurs E.F.V.V. Workshop herfsthapjes maken  STAD AAN HET HARINGVLIET - Op zaterdag 10 november houdt de Eerste Flakkeese Vogel Vereniging haar maandelijkse beurs in het ‘Trefpunt’ Oranjelaan 14 in Stad a/h Haringvliet. Tijdens deze beurs is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje plaats bij te praten en mee te doen met een verloting. Er is een vogelhandelaar aanwezig met verschillende vogels en de leden verkopen ook hun zelfgekweekte vogels. Verder is iedereen van harte welkom van 13.30 tot 16.30 uur. Meer informatie op: www.efvv.nl

GOEDEREEDE - Op dinsdag 13 november organiseert de Vereniging Vrouwen rondom Goeree een workshop ‘herfsthapjes’. Erica Groenendijk is uitgenodigd om te begeleiden in het maken van heerlijke hapjes voor de langere herfstavonden. Alle benodigdheden zijn aanwezig, maar de dames moeten zelf een schortje meenemen. De vereniging nodigt iedereen van harte uit voor deze ‘lekkere’ avond in Partycentrum Oostdam te Goedereede. Aanvang: 20.00 uur. Niet leden betalen € 17,50. Voor meer informatie kan men bellen met Riet van Ommeren: 0187-493205.

GOEDEREEDE - Op donderdag 22 november houdt de Oranjevereniging van Goedereede haar algemene ledenvergadering. De leden worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De ledenvergadering wordt gehouden in verenigingsgebouw “Oostdam” te Goedereede, aanvang: om 19.30 uur. Na afloop is er een bingo. Voor meer informatie zie: www.oranjevereniginggoedereede.nl of contact opnemen met de voorzitter, mevrouw Hoek 0187-492708.

www.brilcentrumkeuvelaar.nl Zandpad 56 - Middelharnis - (0187) 483437


4

diNsDAG 6 novEMBER 2012

Familieberichten


diNsDAG 6 novEMBER 2012

Familieberichten

5


versaanbiedingen van de week

f ru it

Heerlijke verse 500 gram rundergehakt + 4 speklapjes

6

PROEFHAM VAN DE MAAND

SOEP VAN DE WEEK

Bij 150 gram gebraden entrecote

Beaujolais Beenham

Kippensoep

6

95

TIP VAN UW KEURSLAGER vleeswarenkoopje Broodje Gemak

13

Beaujolais beenham 1

1

3

1

, keurslager

100 gram selderijsAlAde

1

100 gram

1

1

soep van de week

Broodje gemak

Kippensoep

3

60

per beker

C. Bouter, keurslager

3

75

Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge tel. 0187-641292 fax. 0187-643590 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

hollandse bloemkool stuk

0.99

500 gram

0.50

bl o em en

spruitjes

deze klant wint gratis versproducten t.w.v. e 12,50

bospeen

Damweg 1a 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904

bos

elstar 2 kilo

nieuwe oogst

sappige handsinaasappels 10 voor

De Versspecialisten op deze pagina plaatsen hier wekelijks hun aanbiedingen. Als onze fotograaf u in het dorp van de verszaak fotografeert en u staat die week hierbij afgebeeld, dan kunt u

GRATIS pRoducTen T.w.v. e 12,50 bij de desbetreffende verszaak besteden. Deze week gratis producten bij: Slagerij van Zuidland Boomvliet 6 dirksland

5,-

AmAndel speculAAs 4,50 stoofpeer slof 7,50

Westdijk 12, middelharnis t 0187-482065 e info@debanketbakker.nl W www.debanketbakker.nl

sinAAsAppel vlAAi 11,00

weekaanbieding Prachtige minicyclamen

2.95

Woensdag 7 november

3 voor

wegens dankdag de

De sfeeravonden zijn

gehele dag gesloten.

22 en 23 november 2012

20101665/1-50x20mm.indd 1

0.

99

10-09-10 13:52

Aanbiedingen week 45

2.50 Soep van de week:

doyenne du comice

3.

kilo

50

1.40

Flakkeese Vissoep met afbakbrood en kruidencrème naar keuze

€ 11,00

Weekendmenu voor 2 personen:

gieser wildeman stoofperen

Advertentie geldig t/m maandag 12 november 2012

Sandy fotografie

1

89

tip van uw keurslager

per stuk

75

proefhamKEURSLAGERKOOPJE van de maand q

q

gratis

gro enten

189

60

KEURSLAGERKOOPJE

Bij 150 gram gebraden entrecote 60 per stuk

100 gramper beker

250 gr. slechts

160

VLEESWARENKOOPJE

GRATIS 100 gram selderijsalade

vl ees

Kip met pit

Rundergehakt 500 95 gr samen Kip met 100 pitgram + 4 speklapjes 100 gram

bro o d

SPECIAL special

Aanbiedingen zijn geldig van 05-11-2012 t/m 10-11-2012.

KEURSLAGERKOOPJE keurslagerkoopje

Aanbiedingen geldig van 05-11-2012 t/m 10-11-2012

vis

roomborstplaat

2 kilo

3.

00

Belgisch Stoofvlees + € 13,50

groentenrijst of aardappelgratin

Hapje van de week:

Zongedroogde tomaatjes voor € 2,89 per 100 gram

Kinderen van de Westhoek in Ouddorp, Buten de Poorte in Goedereede en Eben-Haëzerschool te GoedereedeHavenhoofd:

Het adres voor:

koelverse maaltijden voor in de magnetron, salades, ovenmaaltijden, soepen, verse tapas en olijven, pesto's en tapenades, luxe hapjes, diverse afbakbroden, huisgemaakte kruidencrèmes, vis- en vleessauzen

nog één nachtje slapen en dan... komen we morgen jullie weer heerlijk verwennen met een smakelijk ontbijt op jullie school. Je hoeft alleen maar een gezonde eetlust en een vrolijk gezicht mee te brengen, voor de rest zorgen wij en jullie juff’n en measters. Zullen we dan maar zeggen: tot môrn!? Stationsweg 15 • Tel. 681352 Hoenderdijk 13 • Tel. 681278 OuddOrp • Fax 683826

Voor feestjes groot of klein, moet je bij "de Proefkeuken" zijn! Van borrelhapje tot warm en/of koud buffet, van opgemaakte salades tot compleet verzorgde BBQ!

tafeltje-dekje service informeer naar de vele mogelijkheden Dorpstienden 11 (ingang aan de Molenblok) 3253 AS OUDDORP 0187 - 490099 / 06 - 20951714 www.deproefkeuken.nl deproefkeuken@live.nl Openingstijden: vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur


De VVD bij u in de buurt wil:

Ambachtelijk Slagerij

Van Zuidland Woensdag gehaktdag

Merquez worstjes

5 halen, 4 betalen

nieuW

nordic kip specifiek nieuW

100 gram

Bakham (ouderwets lekker) licht gezouten

500 gram

duitse biefstuk

1.15 3.95

5 halen, 4 betalen

groene knoflookolijven

100 gram

1.05

Crannberry paté 100 gram

Varkensrollade 100 gram

shoarmarollade 100 gram

grillworstsalade nieuW

gebraden spareribs 100 gram

Uit eigen keuken:

stamppot boerenkool

diverse soorten wild

100 gram

500 gram

5.98

1.39 1.35 1.35 1.25 1.10

Sterkere recreatieve ontwikkeling Zet Goeree-Overflakkee op de kaart

Vraag ernaar in onze winkel!

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl

Geboortekaartje nodig? Bij inlevering van deze bon e 15,- korting

Inleveren bij bestelling van uw geboortekaartjes

to? Sta jij op deze fo Dan win jij

,-* 0 5 € . .v .w t n o b een waarDe

Uw (klein)kind ook in de krant? Stuur de leukste foto in en maak kans op een waardebon t.w.v. X 50,-**

Geldig t/m 31 januari 2013 Langeweg 13 3245 KE Sommelsdijk T (0187) 471026 E info@drukkerijdewaal.nl

drukkerij

de Waal

Kijk voor klantenbeoordeling op: www.drukkerijdewaal.nl

zwangerschap|| newborn newborn | zwangerschap | geboortekaartje geboortekaartje ||gezin familie gezin | familie FFO RA AF FI IEE OT TO OG GR

middelharnis 06-28788959 info@jannedonkerslootfotografie.nl middelharnis 06-28788959

*Je kunt deze waardebon, samen met de persoon die jouw foto heeft opgestuurd, op komen halen bij Eilanden-Nieuws en besteden bij één van de adverterende ondernemers op deze pagina. **U kunt uw foto mailen naar marthavdhave@eilandennieuws.nl indien deze aan de volgende voorwaarden voldoet: • het kind op de foto is jonger dan 10 jaar; • de foto is minimaal 650 kb / 150 dpi / 360x480 pixels (liggende foto 480x360); • de foto wordt in jpeg aangeleverd.

info@jannedonkerslootfotografie.nl

Taart & Koffie Ook voor uw kindertaarten! winkel - webshop

- workshop

Ook adverteren op deze pagina?

s

dehand Ook voor uw twee Wedgwood servies

ffie.nl www.taart-en-ko Nieuwstraat 40 Middelharnis 0187 764000

Neem contact op met marthavdhave@eilandennieuws.nl of bel 0187-471020

Campingbed Opvouwbaar in tas

e 34,95

Nieuwstraat 23 3255 AR Oude Tonge Tel. 0187-641972


8

DINSDAG 6 NOVEMBER 2012

Bedrijven “We staan open voor nieuwe collega’s”

COAS al 25 jaar een begrip

Begeleiding in organiseren

STELLENDAM - Al meer dan 25 jaar is COAS een begrip in Nederland en ook ver daar buiten. Het in 1987 gestarte bedrijf is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke niche speler in de markt van maatwerk software oplossingen. Begin 1987 was het dat Evert de Blok samen met zijn broer een start maakte met een bedrijf wat vandaag de dag leverancier is voor enkele van ‘s werelds grootste producenten op het gebied van Fast Moving Consumer Goods. Achter producten die vandaag de dag in de supermarkt te vinden zijn, gaat een hele wereld schuil. Aan de basis hiervan staan vaak geavanceerde systemen die de productie hiervan mogelijk maken. Het bedrijf is gevestigd op een unieke locatie, net buiten de Randstad grenzend aan een natuurgebied in Stellendam. Volgens Evert is het een plaats waar al jaren met plezier wordt gewerkt. “Sinds we 25 jaar geleden gestart zijn bij Unilever in Vlaardingen zijn we al gevestigd in Stellendam. Sindsdien zijn we, na enkele verhuizingen, uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 25 medewerkers.” Bij de laatste verhuizing werd een tweede pand betrokken en dat heeft tegelijkertijd een logische scheiding gebracht in de werkzaamheden van COAS. Zo is COAS Business Systems gevestigd in een eigen pand tegenover haar zusterbedrijf en houdt zich voornamelijk bezig met kantoor automatiseringsvraagstukken voor het MKB in de regio. COAS Software Systems B.V. levert maatwerk-oplossingen waarmee zij complete bedrijfsprocessen automatiseren. Deze oplossingen zijn van een zodanige kwaliteit dat zij door de jaren heen hun meerwaarde bewezen hebben. “Wij ontwikkelen systemen die met de tijd meegaan. Gebruikmakend van de meest moderne technieken denken wij vooruit in het ontwikkelen van een oplossing, zodat toekomstige organisatorische wijzigingen eenvoudig kunnen worden doorgevoerd”, aldus Janco Tanis, General Manager. “Wij snappen graag waar het over gaat. Dit betekent dat we ons verplaatsen in de situatie van de klant en deze vertalen naar een syteem dat aansluit bij de organisatie.” Medewerkers De medewerkers bij COAS zijn specialisten en verstaan hun vak. Ze weten waar ze over praten en stellen de juiste vragen. “Wij houden ervan om complexe processen te analyseren en hier intuïtieve en generieke oplossingen voor te bedenken.” Volgens Frans van der Wende, Teamleider, is dit wat COAS juist onderscheidt van andere partijen. De no-nonsense mentaliteit die binnen COAS aanwezig is spreekt klanten aan en zorgt voor herkenbaarheid in de markt. Frans werkt al jaren met plezier bij COAS en is trots om complexe opdrachten te mogen verrichten voor grote gerenommeerde spelers in de markt. “Iedere keer is het een feest om in direct contact met onze klanten, te komen tot een passende oplossing.”

Breng uw administratie op orde; doe mee van deurmat tot archivering

Een deel van het COAS-team aan het werk. Medewerkers bij COAS hebben een hoge mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit geeft veel ruimte en mogelijkheden om hun eigen werk en werktijden te bepalen. Alhoewel de klanten altijd voor gaan, is het beleid binnen COAS vooral gericht op haar medewerkers. “Zij maken juist het verschil. Een tevreden medewerker draagt bij aan tevreden klanten”, aldus Janco. De meesten van u kennen hem wel van het voetbalveld. Met een fluitje in zijn hand druk gebarend. Naast dat hij op zowel nationaal als internationaal niveau zijn wedstrijden heeft geleid, is hij ook teamleider bij COAS. Voor Jan Wegereef een duidelijke keus om juist hier aan de slag te gaan. “Vooral de informele werksfeer en het hoge niveau waarop gewerkt wordt spreken mij aan. Al jaren werk ik hier met plezier. Het is niet alleen interessant werk wat wij hier verrichten, maar als collega’s begrijpen we elkaar volledig waardoor we snel kunnen schakelen. Met een gezonde dosis humor werken wij aan ‘slimme’ oplossingen voor (inter) nationale klanten. Binnen COAS ben ik verantwoordelijk voor een team wat onder andere werkzaam is voor één van de grootste chocoladefabrieken in de wereld. Nee, de naam kan ik jullie helaas niet geven.” “Iedere dag lijkt het net alsof ik eigen ondernemer ben, maar dan wel met de voordelen van het werken als werknemer. De hoge mate van vrijheid en verantwoordelijkheid geeft mij de mogelijkheid om mezelf te blijven ontwikkelen. En je moet scherp en up-to-date blijven, net als op het voetbalveld. Voor mij de ideale combinatie.” Klanten De klanten waar COAS haar werkzaamheden voor verricht zijn divers. Van chocolade en kattenvoer tot zeep en van oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken tot het voorspellen van de smaak van mayonaise zonder dat er een kok aan de pas komt. “Er zijn weinig vraagstukken die eigenlijk niet op te lossen zijn. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor de markt in zijn geheel zijn wij een herkenbare ‘speler’. Onze specialisten onderscheiden zich dusdanig dat nieuwe klanten ons vaak zelf weten te vinden. We zijn niet hard op zoek en maken toch

Foto: Adri van der Laan

ieder jaar een constante gestage groei door”, aldus Janco. “De systemen die COAS ontwikkelt worden over de hele wereld gebruikt en elk continent is wel een keer bezocht voor het opleveren en supporten van onze systemen. Alhoewel veel van onze systemen via internet werken komt het ook nog vaak voor dat we opleveren bij de klant op locatie. Dit zijn dan vaak systemen die nauw samenwerken met de apparatuur in de fabriek. Hier wil men niet afhankelijk zijn van internet connecties.” Bij de klanten staan de diensten die COAS levert bekend als efficiënte en effectieve oplossingen tegen de juiste prijs. Tezamen met de jarenlange ervaring en kennis van systemen zorgt dit ervoor dat klanten COAS zien als succesvol. “Dit vertaalt zich in het hoge vertrouwen wat wij krijgen. Je moet wel beseffen dat soms een hele onderneming draait op onze systemen, dit vraagt van ons een hoge mate van zorgvuldigheid.” Toekomst In de toekomst verwacht COAS nog verder te groeien en oplossingen te blijven ontwikkelen die met de tijd meegaan. “We zien nu naast Java en Delphi, dat de laatste jaren ook de .NET oplossingen een grotere rol gaan spelen. Conceptueel gezien maakt dat voor onze ontwikkelaars niet zo veel uit en zij zien het als een mooie kans er weer een techniek bij te leren. Een grotere stap zal zijn om software te ontwerpen welke gebruikt maakt van Cloud Computing in combinatie met de data op het bedrijfsnetwerk van onze klanten. Door de ‘Internetificatie’ van allerhande apparatuur komen er steeds meer mogelijkheden de huiskamer maar ook de fabriek binnen.” Dit is een ontwikkeling die nog maar net gestart is en ongekende mogelijkheden geeft volgens Janco. “Verder zien we de laatste jaren dat de vraag van onze bestaande klanten steeds groter wordt. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen staat COAS altijd open voor nieuwe collega’s. Dat zijn bij voorkeur natuurlijk ICT’ers die zich kunnen vinden in ons verhaal en ook een bijdrage willen leveren aan het succes voor de volgende 25 jaar! Deze ICT’ers mogen ons altijd bellen voor een kop koffie”, aldus Janco.

Deze maand gaan we de administratie op orde brengen. Om maar gelijk met de deur(mat) in huis te vallen: sorteer zoveel mogelijk papier al bij aankomst. Bekijk uw post bij de oud-papierbak en gooi direct weg wat u toch niet gaat bewaren, zoals enveloppen en (sommige) reclamefolders en het plastic natuurlijk richting de plasticrecycling. Als u met meerderen in een huis woont, is het prettig als de post gedurende 1 dag op een vaste plek ligt, zodat iedereen kennis kan nemen wat er binnen is gekomen: de kranten, tijdschriften waarop u bent geabonneerd, de folders die u interesseren, leuke (vakantie)kaarten, etc. Aan het einde van de dag en in ieder geval voordat er weer nieuwe post het huis binnenkomt, sorteert u de post volgens de ABA-methode. Zorg voor 3 postbakjes met daarop: Actie, Betalen en Archiveren. Alle brieven waarop u actie moet ondernemen, gaan in het bakje Actie, te betalen rekeningen in het bakje Betalen en alle post die gearchiveerd moet worden, stopt u in het bakje Archiveren. De rest bekijkt u kritisch. Eventuele post die u nog wilt lezen, legt u op een vaste plek, bijv. in de krantenbak. De rest gaat de oudpapierbak in. (Kijk de krantenbak ook geregeld na: krijgt u nieuwe reclamefolders en/of (lokale) kranten: gooi de oude meteen weg, die bevatten nu oud nieuws.) De ABA-methode werkt natuurlijk alleen als u ook iets doet met de postbakjes. Maak dus elke week en liefst op een vast moment even tijd vrij om Acties af te handelen, rekeningen te Betalen (Als u de rekeningen hebt betaald, stopt u de rekeningen in het bakje Archiveren) en papieren te Archiveren in ordners. Hoe richt u de ordners dan in? Als u nu niet op orde bent, is het handig om alle administratie eerst op de vloer te sorteren. Maak stapels op de vloer en sorteer uw archief, bijv. op verzekeringen (liefst uitgesplitst per soort of maatschappij), belastingdienst, gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting, gas en elektra, water, abonnementensoort, etc. Leg alle papieren soort bij soort bij elkaar en leg daarna alle papieren op tijdsvolgorde, de meest actuele datum bovenop. Niet alle administratie hoeft jarenlang bewaard te worden. Wel alle administratie die ondersteunend is aan uw

belastingaangifte, die dient u 5 jaar te bewaren. Maar een polis blad van een verzekering wordt elk jaar vervangen door een nieuwe, waarna u het oude blad dus kunt weggooien. Schoon uw administratie dus regelmatig op, minimaal eenmaal per jaar. Bedenk daarbij dat uw administratie privacygevoelig is. Gaat u opschonen, verscheur uw papieren dan goed of gebruik een papierversnipperaar. Wanneer u alle papieren hebt uitgezocht, en alles hebt weggegooid wat weg kan, weet u wat u wilt gaan archiveren. Bij de één past dit in 1 ordner, bij de ander zijn daar meerdere ordners voor nodig. Is dat laatste het geval, stop dan zoveel mogelijk papieren die logisch bij elkaar horen in 1 map, zodat u de map een naam kunt geven, bijv. Abonnementen, Verzekeringen, etc. Als alles in 1 map past, noemt u de map simpelweg Administratie. Gebruik tabbladen waarachter u alle papieren archiveert. Op mijn website www.organieq.nl kunt u onder de tab Downloads de postbaklabels, ruglabels van de ordners en een ordnerinhoudsopgave uitprinten om zelf in te vullen. Zijn uw mappen gevuld, dan is de administratie zelf een fluitje van een cent. Dagelijks sorteert u de post, waarna u wekelijks de bakjes leegwerkt: u onderneemt Actie op de ontvangen post, u Betaalt de rekeningen en Archiveert alle te bewaren papieren. En één keer per jaar schoont u de ordners op, zodat ze nooit te vol worden. Klinkt het u toch te ingewikkeld in de oren, neem dan contact met mij op, dan kom ik bij u langs en doen we het samen. De postbakjes en ordners neem ik dan voor u mee. Ik geef u uitleg over vragen die u hebt over uw papieren en help u voortaan weer zelfstandig uw administratie bij te houden. Bent u een startende of kleine ondernemer en bent u gewend uw schoenendoos met bonnetjes periodiek bij de boekhouder te brengen, dan heb ik voor u een handige methode om geld te besparen door uw administratie snel en eenvoudig zelf te archiveren. Bij deze methode heeft uw boekhouder veel minder tijd nodig om uw aangifte te verzorgen, omdat u zelf ongemerkt al het nodige uitzoek- en voorwerk hebt gedaan. Deze manier van administratie-archivering verdient zich heel snel terug. Bel of mail mij even voor meer informatie.

OrganieQ - Christa van Dieren - Voorstraat 34 - 3247 CE Dirksland 06 519 686 10 of 0187 483 088 - www.organieq.nl - e-mail: info@organieq.nl


DINSDAG 6 NOVEMBER 2012

9

Nieuws Gemiddeld zal de huurder netto € 20 per maand in zijn zak houden

Woongoed GO zet in op duurzaamheid van huurwoningen MIDDELHARNIS - Al jarenlang is Woongoed GO zich bewust van het belang en de noodzaak van energiebesparende maatregelen in haar woningbezit en heeft daar voor zichzelf ook doelstellingen voor geformuleerd. Maar daar bovenop zet de in Middelharnis gevestigde woningcorporatie dit najaar nog eens een extra in door ca. € 400.000 te investeren in pvpanelen en zonneboilers. Dat maakte Woongoed vorige week woensdagmiddag bekend tijdens een persconferentie. Naast directeur-bestuurder Simon van Nieuwaal gaf hoofd Projecten en Techniek Kees van Dam nadere tekst en uitleg. Door Hans Villerius

“Waar landelijk gezien het imago van woningcorporaties niet zo best is, ligt dat regionaal anders”, weet Van Nieuwaal. Dat wordt o.a. bereikt door goed om te gaan met zowel de huurders als het woningbezit. Wat dit laatste betreft is duurzaamheid speerpunt van beleid bij Woongoed GO. “Al jaren werkten we hier hard aan, o.a. door al onze woningen te voorzien van dubbelglas, spouwmuur- en vloerisolatie en HR-ketels.” Verder werd al een begin gemaakt met het plaatsen van pv-panelen, vaak in combinatie met dakrenovaties, en het aanbrengen van zonneboilers in combinatie met het vervangen van oude HR-ketels. “En in dat spoor”, vervolgt Van Nieuwaal, “willen wij verdergaan met maatregels die een gunstige uitwerking hebben op energieverbruik en CO2-uitstoot. Eén van onze doelstellingen is om gedurende de periode 2008-2018 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen. Op onze begroting maken we al jaren ruimte om hierop te investeren en we monitoren dit in onze jaarverslagen.”

Energielabel Na deze inleidende woorden ging Kees van Dam nader in op de energiebesparende maatregels waarmee Woongoed GO de komende tijd aan de slag gaat. Het is de bedoeling, zo gaf hij aan, dat naast 20% reductie van zowel CO2-uitstoot als energieverbruik in 2018 ook wordt bereikt dat in 2012 het totale woningbezit van Woongoed het energielabel C krijgt toegekend en in 2015 zelfs het energielabel B. Het C-label dit jaar wordt ruimschoots gehaald, om het B-label te verkrijgen moet nog het nodige worden gedaan. Maatregels Zo zullen de komende maanden bij ruim honderd woningen, verspreid over het gehele woningbezit van Woongoed GO, cv-ketels die 18 jaar of ouder zijn worden vervangen door moderne energiezuinige HR combiketels. Als dit technisch mogelijk is, ontvangen huurders bij ketelvervanging een aanbieding om tegen geringe huurverhoging een zonneboilersysteem te laten plaatsen. Daarmee wordt het water verwarmd met zonne-energie. Het geheel is een

omvangrijke operatie, die zal worden uitgevoerd door Kievit Warmte te Middelharnis. Tevens zullen in Stad aan ‘t Haringvliet en in Middelharnis bij 76 woningen pv-panelen op het dak worden geplaatst, een project dat zal worden gerealiseerd door firma Duurstroom te Zundert. Daarnaast is uit onderzoek dat Woongoed GO heeft laten uitvoeren, gebleken dat het aanbrengen van moderne ventilatietechnieken en warmtepompen in bestaande woningen een doorbraak in energiebesparing kan betekenen. Hiervoor zal een proef worden gedaan met een Ecolution® ventilatiewarmtepompsysteem van Inventum, dat 365 dagen per jaar de warmte benut uit afgevoerde ventilatielucht van de woning. Dit in tegenstelling tot warmtepompsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van bodemwarmte en waarbij een grondboring noodzakelijk is. Voordeel Genoemde maatregelen zijn niet alleen gunstig voor het milieu, maar

brengen voor de huurder ook financieel voordeel mee. Hoewel Woongoed voor de te plegen investeringen de huurprijs van de woningen iets zal verhogen, blijft de besparing op energielasten veel groter. Gemiddeld zal de huurder netto € 20 per maand in zijn zak houden. “Een duurzame woning kent dus enerzijds een hogere maandhuur, maar anderzijds een zeer lage energielast. Wij praten tegenwoordig dan ook niet meer over huurlast, maar over woonlast”, vatte Kees van Dam samen. Na hem gaven Jeroen Leydens namens Duurstroom, Niels Landa namens Nefit en Bart Alblas namens Inventum uitleg bij hun systemen, waarvan Woongoed GO gebruik wil gaan maken om de energieverbruiken CO2-uitstoot reducerende maatregels in haar woningbezit te realiseren. “Het is echter óók van belang dat huurders zelf energiebewust worden en waar nodig een ander gedrag in hun energieverbruik laten zien”. Met die boodschap sloot Van Nieuwaal de informatieve bijeenkomst af.

VGB niet op kieslijst gemeente Goeree-Overflakkee Binnenkort zijn het verkiezingen op Goeree-Overflakkee voor de nieuw te vormen gemeente. Verenigd Gemeente Belang Goedereede zal als partij niet deelnemen aan deze verkiezingen. Wel zijn twee VGB’ers te vinden op de kieslijst. VGB als politieke partij VGB Goedereede is actief sinds 1986 en ontstaan omdat de gemeente volgens de partijleden niet transparant genoeg functioneerde. In 1986 mocht Peter Grinwis als eerste raadslid (en later ook wethouder) namens het VGB zitting nemen op basis van een restzetel. Sindsdien mochten Peter Feller, Marieke van den Heuvel en Patrick Polie als raadsleden de partij vertegenwoordigen. In 2012 beleefde de partij een hoogtepunt met maar liefst drie raadsleden en een wethou-

der in het college. Het VGB heeft zich altijd verzet tegen de herindeling op het eiland. Veel initiatieven zijn er door het VGB genomen om de herindeling tegen te houden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de burgerenquête, waar het VGB een motie voor heeft ingediend in de gemeenteraad. Uniek op GoereeOverflakkee. Samen met de SGP, CU en de PvdA en het Burgercomité Herindeling NEE! Burgercomité Goedereede is gezamenlijk opgetrokken met petities, inspraakacties, advertenties etc. Nu de herindeling een feit is, is het VGB van mening dat alle energie moet worden ingezet om een gezonde nieuwe gemeente te realiseren. Het VGB dankt alle inwoners voor de massale steun die zij de afgelopen jaren mocht ontvangen. Bestuur, fractie en wethouder zijn tot

een gezamenlijk standpunt gekomen dat het VGB niet mee zal doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het VGB heeft als een lokale partij gefunctioneerd en is van mening dat het onlogisch is om dat nu eilandelijk te gaan doen. Enerzijds vindt de partij een lokale partij geen doel op zich. Een dergelijke partij dient te ontstaan omdat de gevestigde partijen een gat laten liggen in de behoefte van de burgers. Dit moet bij de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee nog blijken. Anderzijds vinden zij het niet goed om bij een eilandelijke gemeente te gaan functioneren als ‘Goereese partij’. Bij een eilandelijke gemeenteraad horen eilandelijke standpunten. Ook een fusie met andere lokale partijen was voor het VGB om eerder genoemde redenen geen optie. Bovendien loopt het gedachtegoed van het VGB en de

overige lokale partijen op het eiland niet geheel gelijk. VGB’ers op andere lijsten Patrick Polie (fractievoorzitter) en Ellen Mastenbroek (raadslid) zullen per 1 januari de politiek verlaten. Margreet van Heest (raadslid) zal samen met Mike Dreisch (steunfractielid) te vinden zijn op respectievelijk plaats 2 en 6 van de partij Goeree-Overflakkee Samen (lijst 9). Het VGB wenst hen veel succes bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tot het eind van het jaar zullen de volksvertegenwoordigers en wethouder van het VGB uiteraard op volle kracht de belangen van de Goereese bevolking blijven behartigen.

SGP bezoekt Binnenhof Op donderdag 25 oktober, bezocht een aantal kandidaat-raadsleden het werkvoorzieningschap ‘Het Binnenhof ’, te Middelharnis. De delegatie werd rondgeleid door directeur Henk Stel. Hij liet de diverse werkprocessen zien. Het aantal mensen dat kan werken in deze voorziening hangt samen met de middelen die de Rijksoverheid ter beschikking stelt en via een taakstelling afdwingt. De SGP vindt het van belang dat ook zij die moeilijk of niet op een reguliere werkplek kunnen functioneren, werk geboden wordt via het eilandelijke sociale werkvoorzieningschap ‘Binnenhof ’, dat met de herindeling een ‘afdeling’ van de gemeente wordt. Deze voorziening kost de gemeenschap veel geld, maar dient een goed doel. ‘De SGP wil zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving. Dat moet op een efficiënte en effectieve wijze plaats vinden. In de nieuwe gemeenteraad zal de SGP daar continu aandacht voor vragen’, aldus Daan Markwat, kandidaat-raadslid voor de SGP. Mensen die werken via ‘Binnenhof ’ moeten op een eerlijke en goede wijze ondersteund worden in hun ontwikkeling, zodat zij, eventueel met hulp van derden, op een reguliere werkplek kunnen functioneren. Op de website: www.sgpgo.nl staat een filmpje van dit werkbezoek.

Economisch lijsttrekkersdebat MIDDELHARNIS - De ondernemersen winkeliersverenigingen op het eiland, het Edudelta College/ Albedacollege en de Kamer van Koophandel organiseren een verkiezingsdebat over economie, ondernemerschap, arbeidsmarkt en onderwijs. Aan dit debat nemen de lijsttrekkers en andere politici van alle politieke partijen deel. Kom op woensdagavond 14 november om 20.00 uur naar de aula van het Edudelta college aan deSchoolstraat 11 in Middelharnis. Aanmelden voor deze avond kan via www.kvk.nl/verkiezingsdebatgo en praat mee. De zaal is open vanaf 19.45 uur. Na afloop van het debat (rond 21.30 uur) is er een informele borrel.

Samen ontbijten met Bakker Akershoek Echte Bakker Akershoek uit Ouddorp doet mee aan Het Nationaal Schoolontbijt en levert ontbijt voor scholieren van De Westhoek te Ouddorp, Buten de Poorte te Goedereede en de Eben-Haëzer school te GoedereedeHavenhoofd, totaal zo’n 500 kinderen plus de leerkrachten. Op 7 november vieren ook de kinderen en leerkrachten van de bovengenoemde scholen een gezamenlijk ontbijt. Zij maken hier een bijzondere gebeurtenis van, samen met de bakker uit de buurt: Echte Bakker Akershoek uit Ouddorp. Hij zorgt voor het verse brood en de verse broodjes deze ochtend. “Samen met de scholen laten we zien dat ontbijten goed, lekker en leuk is,” zegt Kommer Akershoek.


N. A. van Kempen

Wegens sterke groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar personeel voor diverse functies. Momenteel bestaat ons jonge en enthousiaste team uit 16 vaste medewerkers en een aantal medewerkers van een technisch uitzendbureau.

beëdigd makelaar / taxateur

Voor: * agr. taxaties en bemiddeling * bedrijfstaxaties * grondzaken * planschade * onteigening

Elektromonteur Panelenbouw

Wij zijn op zoek naar een

Volgens schema het secuur indelen en afwerken van de gehele kasten en panelen. Zelfstandig tussentijdse (kwaliteits)controles en tests uitvoeren. Incidenteel uitvoeren van werkzaamheden (montage/aansluiten op locatie of storingen) bij de klant. Alleen of in teamverband. Controle van tekeningen en resterende tekeningen zelf aanvullen of laten aanvullen.

Elektromonteur Zelfstandig elektrotechnische installaties in de scheepsbouw aanleggen. Tussentijdse (kwaliteits)controles en tests uitvoeren. Ook in een team samenwerken aan een opdracht. Controle van tekeningen en resterende tekeningen zelf aanvullen of laten aanvullen.

Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14 / Fax (0187) 60 39 04 Email: vankempentaxaties@wanadoo.nl Nederlands Instituut Certificatie en Registratie Makelaar-taxateurs onroerende zaken

TE KOOP GEVRAAGD:

Tekenaar / Engineer Programmeur plc / domotica Als programmeur ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen van besturingen en automatiseringsprocessen. Werkzaamheden die centraal staan zijn het opstellen en verbeteren van de bestaande documenten. Daarnaast ontwerp je en test je de besturingstoepassingen en wordt van je verwacht een actieve bijdrage te leveren aan ontwerp- en voortgangsbesprekingen van de lopende projecten.

In de functie van Tekenaar/Engineer Elektrotechniek ben je verantwoordelijk voor alle elektrotechnische aspecten voor alle bestaande en nieuw te bouwen installaties. Je zorgt ervoor dat diverse processen op een efficiënte en doelmatige manier worden gecoördineerd. Hieronder vallen preventieve, periodieke en projectmatige werkzaamheden van nieuwbouw en bestaande installaties. Dit zijn werkzaamheden op PLC gebied, elektrotechnische systemen, meet- en regeltechniek.

Schrijf je in voor een

introductie seminar waardebeleggen

Boekhandel Versprille Krabbendijke, tel. (0113) 502004

Van der Made Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar: Elektro Westhoeve b.v. Stoofweg 3 3253 MA Ouddorp ter attentie van mevrouw R.J. Steehouwer. Meer informatie via telefoonnummer 0187 681246 of via administratie@elektrowesthoeve.nl

Wat bieden wij: Een afwisselende, zelfstandige functie bij een dynamisch en gezond bedrijf. Marktconform salaris afhankelijk van ervaring en opleiding. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder scholingsmogelijkheden en de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.

Meer weten over beleggen in onzekere tijden?

THEOLOGISCHE- en aanverwante boeken

voor vakman en doe-het-zelver dinsdag gesloten / vrijdag koopavond

Naaimachinehandel ‘Vlieto’ Ooltgensplaat Uw naaimachinevakman sinds 1965.

Schuurruimte te huur (120 m )

ga snel naar

2

www.flakkeeschebazar.nl voor scherpe aanbiedingen

Gebruikte naaimachines al vanaf € 60,00 ! 59,50 Onderhoudsbeurt € 58,50 Excl. onderdelen, eventueel halen en brengen wij uw machine thuis zonder meerkosten.

www.vlieto.nl

Ook kleinere ruimte

Showroom elke zaterdag geopend, of bel 0187-485222

tel. 06-30874932

op 26 oktober of 14 december in Middelharnis.

DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST

Inschrijven kan op: www.beleggersnieuwsbrief.nl/seminars UFA vormt de tweede visafslagorganisatie in Nederland met vestigingen in Stellendam, Scheveningen en Colijnsplaat. De afslagen bemiddelen in de verkoop van verse kwaliteitsvis.

Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar

vissorteerders

(op oproepbasis)

Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

Spuidijk 4, Ooltgensplaat

G.J. Kalle Bouw Voor al uw metsel-, voeg-, stuc- en tegelwerk B.C. Zaaijerlaan 24 3247 AC Dirksland Tel. 0187-601807 06-27883472 gjkalle01@hetnet.nl

Wij zijn verhuisd naar Oranjeplein 14-16 (naast Ixora)

Voor deze functie zijn we op zoek naar collega’s die op vrijdag de geloste vis sorteren. De werkzaamheden vinden plaats tussen donderdagnacht 12 uur en vrijdagochtend 12 uur. De precieze werktijden zijn afhankelijk van de binnenkomst van de vloot.

Je schriftelijke reactie ontvangen we graag voor 15 november aanstaande. Je kunt deze sturen naar UFA, t.a.v. Y. Lupgens, Postbus 9, 3250 AA in Stellendam. Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

(0187) 491556 www.hairstylinghelene.nl Bezoek ons nieuwe pand, u bent van harte welkom!

volg ons op TWITTER @dekrantvango vind ons op FACEBOOK facebook.com/eilandennieuws

Messcherpe aanbieding Iedere week heeft Slagerij Floresteijn een nieuwe, heerlijke aanbieding voor u. Wees er dus snel bij!

week 45 Geldig van 05-11 tot 10-11-2012

,-

4 Duitse biefstukken voor

5

Slagerij Floresteijn Ouddorp: Raadhuisstraat 13, Tel. (0187) 68 13 48

Design: Sfa Print bv.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer S. Bremer, 06-13497774. Meer informatie over UFA vind je op onze website www.unitedfishauctions.com.


DINSDAG 6 NOVEMBER 2012

Bedrijven

11

Autobedrijf Cor Melissant klaar voor jaarlijkse winterinspectie Vrijdag 9 en zaterdag 10 november DIRKSLAND - Op vrijdag 9 en zaterdag 10 november houdt Autobedrijf Cor Melissant b.v. de jaarlijkse Winterinspectie. Hyundai-rijders kunnen dan zonder afspraak terecht om voor het bedrag van slechts € 2,50 hun auto te laten controleren op wintergevoelige componenten. De opbrengst van de Hyundai Winterinspectie gaat in z’n geheel naar het Leger des Heils. Bovendien geeft Hyundai aan elke klant die de auto bij de dealer laat onderhouden, een jaar lang gratis pechhulp. Deelnemende klanten maken bovendien kans op een Hyundai i10 of een van de vele andere prijzen, waaronder cheques voor een sportclub of vereniging. Terwijl de klant geniet van een kop erwtensoep tijdens het bezoek aan Autobedrijf Cor Melissant b.v., wordt de auto gecontroleerd op wintergevoelige componenten. Onderdelen die aan vervanging of reparatie toe zijn, worden in overleg met de klant vervangen of hersteld.

in elk geval een originele Hyundaiemmer met strooizout om ook thuis goed voorbereid te zijn op gladheid e.d. Opbrengst komt ten goede aan het Leger des Heils Hyundai vraagt haar klanten € 2,50 voor de Winterinspectie en de landelijke opbrengst

doneert zij dit jaar in het geheel aan het Leger des Heils. Juist in de winter kan deze liefdadigheidsinstelling wel een steuntje in de rug gebruiken voor warme maaltijden en daklozenopvang. Gratis pechhulp voor de Hyundai-rijder Als de Hyundai-rijder

Design: Sfa Print bv.

Autobedrijf Cor Melissant b.v. heeft bovendien aanbiedingen op (winter-)

banden, accu’s, remblokken en ruitenwisserbladen. De klant ontvangt hiervoor een speciaal chequeboekje met voordeelcheques. Bovendien maken deelnemende klanten kans op vele fraaie prijzen, waaronder een Hyundai i10. Voor iedere klant ligt

kiest voor onderhoud bij Autobedrijf Cor Melissant b.v. dan wordt hij/ zij beloond met een jaar lang gratis pechhulp. Daarmee kan de Hyundairijder toch snel € 75 tot € 125 besparen. Als blijkt bij de Winterinspectie dat er geen achterstallig onderhoud is, krijgt de klant de Hyundai Mobiliteitspas direct mee. Voor een Hyundai-rijder is een lidmaatschap van Routemobiel of de Wegenwacht dan ook overbodig! Kans op Hyundai i10 of een van de 20.000 andere prijzen Hyundai-rijders ontvangen een gepersonaliseerde mailing met een unieke wincode. Hiermee kunnen zij zelf bij Autobedrijf Cor Melissant b.v. controleren of zij een van de ruim 20.000 prijzen hebben gewonnen. Als hoofdprijs stelt Hyundai een Hyundai i10 beschikbaar. Naast deze hoofdprijs is er een zeer gevarieerd prijzenpakket; cheques voor een sportclub of vereniging, iPhones 5, Nintendo’s en nog veel meer mooie prijzen. Autobedrijf Cor Melissant b.v. kijkt weer met plezier uit naar de topdrukte in hun showroom en werkplaats. De gekozen formule van zorgeloos de winter in plus kans maken op fraaie prijzen blijkt succesvol. Er zullen ook tijdens deze winterinspectiedagen weer heel wat koppen erwtensoep worden geserveerd.

Een auto kopen kun je overal ...

sterk in onderhoud Gespecialiseerd in:

Audi

Volkswagen

Seat

Skoda

Ook uw Hyundai is bij ons in goede handen! De auto is vaak een verlengstuk van uzelf. Dat realiseren we ons wel degelijk. Daarom geven we u en uw auto de maximale zorg en service. Onze moderne werkplaats is goed te bereiken en hanteert zeer aantrekkelijke tarieven. We hebben alle kennis en ervaring in huis om uw auto te onderhouden en te repareren met volledig behoud van garantie. En dat betekent weer een zorg minder voor u!

Alles draait om U

Mazda

Hyundai

Kom het ervaren bij Cor Melissant MeerÊinformatieÊenÊaanbiedingenÊvindtÊuÊookÊopÊonzeÊwebsite:Ê

www.cormelissant.nl Nijverheidsweg 4

t. 0187 - 60 15 98

info@cormelissant.nl

3247 XX Dirksland

f. 0187 - 60 10 73

www.cormelissant.nl


nov e mbe r 2 0 1 2

Nieuws uit de zorg

CURAMARE In deze CuraMare pagina is veel aandacht voor kwaliteit en voor de nieuwe organisatie van ons verloskundig centrum: CuraVita. Ook willen wij u wijzen op onze patiëntveiligheidsdag en de bijeenkomst CuraMare op weg naar 2015. Wij hopen u op deze dagen te zien.

Wij werken hard aan onze kwaliteit en veiligheid De afgelopen jaren hebben wij op veel “ranglijstjes” in de bovenste regionen gestaan en in ieder geval steeds in de betere helft gescoord. Voor ons was het teleurstellend dat wij in de ranglijsten die in 2012 door de dag en weekbladpers worden gehanteerd een aantal malen lager scoren. Een lage plaats op een lijst voelt voor ons als een plaats die ons niet toekomt en niet past bij de resultaten welke wij -dankzij de inspanningen van onze gehele organisatie- de afgelopen jaren hebben geboekt op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Een deel van de lage scores is toe te schrijven aan de manier van registreren. Registraties van bijvoorbeeld pijn of ondervoeding werden tot voor kort deels soms nog handmatig op lijsten verricht en pas daarna in de digitale administratie ingevoerd; directe digitale

registratie is echter een belangrijk onderdeel van de beoordeling. Het komende jaar is één van onze speerpunten dan ook het tijdig digitaal registreren van deze scores bij onze patiënten. Dit betekent echter níet dat we nu de noodzakelijke registraties niet bijhouden. Dat we trots kunnen zijn op de wijze waarop wij als ziekenhuis met kwaliteit en veiligheid omgaan, bewijst het behalen van de NIAZ-accreditatie dit jaar. De NIAZ-accreditatie is binnen de ziekenhuiswereld dé belangrijkste norm en toonaangevend, als het gaat om ziekenhuiskwaliteit en onderstreept de kwaliteit van ons ziekenhuis. Voor het NIAZ geldt een andere lijst dan waar nu naar is gekeken. Wij hebben de afgelopen tijd vooral bij het voldoen aan de NIAZ-lijst onze prioriteit gelegd. Op sommige punten die minder urgent waren, hebben we daardoor wel een

achterstand opgelopen. Bovendien hebben wij als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland een kwaliteitsveiligheidsmanagementsysteem dat door het NIAZ is goedgekeurd en kregen wij opnieuw het roze lintje van de Borstkankervereniging Nederland. Ook zijn wij voor bijvoorbeeld de orthopedie vanwege de geboden kwaliteit voorkeursaanbieder van Achmea. Tijdens onze patiëntveiligheidsdag op 13 november krijgen wij het NIAZ-certificaat uitgereikt. Op die dag staan diverse stands in het ziekenhuis, waarin wij laten zien wat wij aan patiëntveiligheid doen. Ook worden er demonstraties gegeven. Wilt u weten wat wij doen om onze kwaliteit en patiëntveiligheid nog verder te verbeteren, kom gerust ook langs en oordeel zelf.

CuraVita nieuwe naam voor verloskundig centrum

Verloskundig centrum

Het verloskundig centrum heeft een nieuwe naam: CuraVita. Dat betekent: Zorg voor leven. De naam is bedacht door een verpleegkundige van de afdeling Verloskunde. Tijdens de themadag rondom de geboorte van het kind werd de naam onthuld.

Een nieuwe organisatie vraagt ook een nieuwe huisvesting. Binnenkort wordt op het ziekenhuisterrein met de bouw van een verloskundig centrum gestart. In dit verloskundig centrum worden zowel de spreekkamers als acht kraamsuites ondergebracht.

Daarnaast is de organisatie van ons verloskundig centrum ingrijpend veranderd. Het is een van de eerste verloskundige centra in Nederland waarin de gehele zwangerschapsbegeleiding, de bevalling en de kraamtijd door één verloskundig team verzorgd wordt. Dit team, bestaat uit verloskundigen en gynaecologen, begeleidt alle zwangere vrouwen. Ongeacht of er wel of geen sprake is van een medische indicatie. Het grote voordeel hiervan is dat de zorg, zoals het zo mooi heet, rond de patiënt wordt georganiseerd. De ‘zwangere’ staat in deze zorg centraal. Sinds kort is het ook mogelijk om thuis te bevallen onder regie van CuraMare. Activiteiten centrum In het verloskundige centrum zijn alle verloskundige zorgactiviteiten opgenomen zoals het kinderwens spreekuur, het versiespreekuur bij stuitligging en echoscopisch onderzoek. Ook worden door het centrum voorlichtingsavonden georganiseerd over de bevalling in het ziekenhuis en over borstvoeding.

Verbeterde zorg Aanleiding om de zorg te concentreren is het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Daarin is vastgesteld dat de kindersterfte rond de geboorte in Nederland aanzienlijk hoger is dan in de ons omliggende landen. Volgens de Stuurgroep komt dit vooral omdat in Nederland bevallingen ‘zonder medische indicatie’ en op ‘medische indicatie’ door verschillende, vaak niet samenwerkende hulpverleners begeleid worden. Door alle zorg vanuit een team te organiseren wordt de zorg veiliger. Het ziekenhuis heeft besloten om de zorg rondom de zwangerschap anders te organiseren met als doel minder overdrachtmomenten te hebben. Hierdoor is er minder kans op miscommunicatie.

De kraamsuites zijn gebaseerd op het zo genaamde “ Single Room Maternity Care”, een concept waarbij de totale zorg rondom de bevalling en gedurende de kraamperiode in het verloskundig centrum plaatsvindt in één en dezelfde kamer, de zogenoemde kraamsuite. Dit model is ontwikkeld vanuit de gedachte dat zowel moeder als kind er baat bij hebben als zij de eerste uren en dagen na de geboorte niet van elkaar gescheiden worden en dat het gehele gezin de begeleiding krijgt die nodig is om de dagelijkse routine weer op te kunnen pakken Het voordeel van de kraamsuite is dat de bevalling onder meer “huiselijke” omstandigheden kan plaatsvinden. Meer informatie Meer informatie over het verloskundig centrum vindt u op www.vanweelbethesda.nl onder patiënten/ verloskundig centrum.

De zorg tijdens en na de zwangerschap In ons ziekenhuis ontvangt iedere zwangere vrouw dezelfde begeleiding. Van de preconceptie tot zes weken na de bevalling. In het zorgpad, dat wij hanteren, staat beschreven in welke weken de zwangere bij de verloskundige wordt verwacht, welke onderzoeken worden uitgevoerd en op welke momenten voorlichting gegeven wordt. Bij een zwangerschap met een medisch probleem wordt het pad uitgebreid met extra onderzoek en/of controle door zowel een verloskundige en/of een gynaecoloog. De verloskundigen en de gynaecologen bespreken de gegevens van alle zwangeren tijdens de zwangerschap. De gynaecoloog kent de problemen van de zwangere en wordt niet meer verrast als hij - soms midden in de nacht- bij een bevalling wordt geroepen. Samenwerking CuraVita werkt nauw samen met de verloskundige praktijken uit Brielle, Hellevoetsluis, Middelharnis en Tholen. Deze praktijken hanteren hetzelfde zorgpad. Bij de

zwangerschappen met een medisch probleem wordt gekeken hoe de begeleiding het best plaats kan vinden. De begeleiding kan bij de verloskundige praktijk blijven die in nauwe samenwerking met de gynaecoloog de zwangerschap in de gaten houdt. Is dit niet mogelijk dan wordt de zwangere doorverwezen naar ons verloskundig centrum. De verloskundigen van het verloskundig centrum zijn breed opgeleid. Zij kunnen zowel de zwangere begeleiden die thuis wil bevallen als een zwangere met een medisch probleem, die in het verloskundig centrum bevalt. Vaste aanspreekpunt Elke zwangere krijgt een verloskundige als aanspreekpunt toegewezen. De verloskundige bewaakt het zorgproces en bespreekt met de zwangere de voorkeuren en wensen. Iedere zwangere kan met verschillende verloskundige zorgverleners te maken krijgen, maar ziet haar vaste aanspreekpunt tijdens de zwangerschap op vaste momenten. In de kraamperiode bezoekt de verloskundige de kraamvrouw een aantal keren.. Na zes weken vind er een nagesprek plaats om de gehele periode af te sluiten.


CuraMare biedt thuiszorg, intramurale verpleging en verzorging, verloskundige zorg en ziekenhuiszorg op Goeree-Overflakkee, westelijk Voorne-Putten en omliggende gebieden. Dagelijks spannen meer dan 1.900 professionele medewerkers zich met hart en ziel in voor de best mogelijke zorg! Brengt u ook eens een bezoek aan onze website www.curamare. nl. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met de afdeling communicatie, telefoon (0187) 60 76 44 of 60 76 59.

Opening woonzorgcomplex in Goedereede Op 16 november is de officiële opening van ons woonzorgcomplex in Goedereede. Op deze dag wordt ook de nieuwe naam onthuld. Op 17 november bent u tijdens de open dag van harte welkom van 13.00 – 16.00 uur. CuraMare verhuurt 23 van de 40 appartementen in het woonzorgcomplex. CuraMare Thuiszorg biedt bewoners van het complex diverse vormen van thuiszorg.

Gastvrije zorg de moeite waard In de periode juni tot december 2011 volgden ongeveer 700 medewerkers van de ouderenzorg, thuiszorg en behandeldienst CuraMare werkconferenties met de titel 'Gastvrije zorg, de moeite waard'. Deze werkconferenties hebben hun vruchten afgeworpen. Onze medewerkers hebben 33 ideeën aangedragen. Daarvan is een deel gerealiseerd op de locaties. De wensboom, een prikbord in de vorm van een boom, in Ebbe en Vloed is één van de ideeën. Iedereen (cliënten, familie en personeel) kan zijn of haar wens in de boom hangen.

De wensen worden besproken met de cliënten en vervolgens gerealiseerd. Onze medewerkers volgden de conferentie omdat wij een gastvrij zorgklimaat in onze zorglocaties willen. Een klimaat waarin medewerkers de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en hun talenten op het gebied van gastvriendelijkheid te tonen. In de werkconferentie leerden ze om in de huid van de ander te kruipen. Alleen dan weet je immers wat de ander wil. En dat maakt, dat gastvrije zorg, echt de moeite waard wordt bij CuraMare.

Afscheid vrijwilligster Sien van Kampen Op dinsdag 18 september nam Sien van Kampen afscheid. Zij heeft 30 jaar als vrijwilligster in Ebbe en Vloed gewerkt. Het afscheid vond plaats op bekend terrein: in de huiskamer van Ebbe en Vloed. Zij werd omringd door de mensen die er wonen, Joke Paulen (locatiemanager van Ebbe en Vloed), een aantal bestuursleden van het UVV, mede vrijwilligsters en verzorgenden waar Sien jaren mee heeft gewerkt.

CuraMare op weg naar 2015 Jaarlijks wordt voor onze cliënten, verwijzers en medewerkers een maatschappelijke verantwoordingsdag georganiseerd. Dit jaar is de insteek anders. De leden van de Raad van Bestuur wordt het vuur na aan de schenen gelegd over de toekomstplannen van CuraMare door Ferdinand Fransen, communicatiedeskundige. Bent u ook benieuwd naar de plannen van CuraMare? Wilt u hierover in gesprek gaan met de Raad van Bestuur? Kom dan naar onze bijeenkomst op 27 november. U bent van harte welkom Locatie Auditorium TBP Electronics, Vlakbodem 10 in Dirksland. Programma 19.00 uur 19.30 uur 19.35 uur

Hoogste punt De Vliedberg Op 28 oktober schroefden Wim Driesse en Koos Moerland samen met wethouders F. Tollenaar en P. Feller van gemeenten Goedereede, het kapje van de lift vast op de bouwplaats van de nieuwe Vliedberg. Hiermee werd het hoogste punt van het gebouw bereikt. Bewoners uit de omgeving, cliënten, medewerkers en relaties waren aanwezig. De aanwezigen deden zich daarna tegoed aan pannenbier en frikadellen.

20.20 uur 21.00 uur

Inloop Opening Interviews met de Raad van Bestuur Wim Driesse, Koos Moerland en Paul van der Velden Discussie en vragen uit de zaal Afsluiting met borrel

Vooraf aanmelden is niet verplicht maar voor de organisatie wel gemakkelijk. Opgeven bij voorkeur via e-mail: communicatie@curamare.nl.

Kom ook naar de dag van de patiëntveiligheid op dinsdag 13 november Patiëntveiligheid staat voor het ziekenhuis bovenaan. Bent u benieuwd wat wij doen aan patiëntveiligheid? Kom dan op dinsdag 13 november naar het ziekenhuis. Van 10.00 – 16.00 uur staan op diverse plekken in het ziekenhuis informatiestands over dit onderwerp en worden presentaties gegeven over wat wij doen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Verschillende afdelingen hebben projecten aangedragen om de patiëntveiligheid binnen het ziekenhuis te verbeteren. Om 16.00 uur wordt bekend gemaakt welke afdeling de patiëntveiligheidsprijs heeft gewonnen.

NIAZ-accreditatie Onlangs heeft Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de NIAZ-accreditatie behaald. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en beoordeelt of zorginstellingen deze kwaliteitsnormen toepassen. Als dat zo is, ontvangt de instelling een accreditatie, waaraan u kunt zien dat de zorg reproduceerbaar is en op een adequate en veilige manier wordt geleverd. Aansluitend aan de uitreiking van de patiëntveiligheidsprijs is de uitreiking van het certificaat van de NIAZaccreditatie. Een resultaat waar we trots op zijn.


14

DINSDAG 6 NOVEMBER 2012

Visionbeurs

Weer speelt Vision 2012 parten OUDDORP – Voor de achtste maal op rij werd afgelopen vrijdag en zaterdag in m.f.g. Dorpstienden te Ouddorp de beurs ‘Vision’ gehouden. (Tekst en foto’s: Hans Villerius)

Naast regionale ondernemers waren dit jaar ook politiek, het goede doel en culturele uitingen op de beursvloer te vinden, zo’n 45 standhouders in totaal. “Een variatie aan deelnemers, die de beurs voor bezoekers interessant maakt”, zo gaf vrijdagmiddag vlak voor de opening Bert Tuk als voorzitter van de Vision organisatie aan. “Het gaat niet zozeer om aantallen bezoekers, maar vooral om de contacten die worden gelegd en die direct of indirect tot handel leiden, want daar gaat het uiteindelijk toch om”. Om de openingshandeling te verrichten gaf Tuk daarna het woord aan bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Goedereede, Heleen Vlietland. Zij noemde de Vision een traditie, maar zonder statisch of stoffig te zijn. Ze sprak haar waardering uit voor zowel de beursorganisatie als de deelnemers voor hun inzet om ook Vision 2012 weer mogelijk te maken. “Een jaarlijkse beurs met een eigen naam, met een eigen bestuur, een

eigen website, een eigen themablad én enthousiaste deelnemers, dat is een beurs van niveau!”, zo sprak Vlietland, en met die woorden verklaarde ze Vision 2012 voor geopend. Hoewel na afloop van de beurs geconstateerd moest worden dat het bezoekersaantal wat achterbleef ten opzichte van de ca. 3000 van vorig jaar, wil de beursorganisatie toch spreken van een geslaagde beurs. “De contacten waren er niet minder om, qua handel was het prima en de sfeer was uitstekend, ook wat betreft de onderlinge contacten van de beursdeelnemers”, zo blikt Bert Tuk in een reactie terug. Hij ver-

moedt dat de mindere belangstelling van dit jaar veroorzaakt wordt door de veelvuldige regenval van zaterdag. Op de foto poseren Bert Tuk en Heleen Vlietland na de opening van de beurs, die zich onder hen afspeelt.

Taartwinnaars Vision 2012 Zes visionbezoekers hebben een taart gewonnen. De eerste winnaar staat op de bovenstaande foto. De andere winaars staan op de website: www.eilandennieuws.nl. Bent u één van de winnaars kom dan aanstaande vrijdag naar het kantoor van Eilanden-Nieuws. Op vertoon van uw afgedrukte foto ontvangt u een lekkere taart.

Het vertrouwde adres sinds 1926

MIDDELHARNIS PAK NU UW KANS, DE GOUDPRIJS IS NOG NOOIT ZO HOOG GEWEEST! Wij nodigen u hartelijk uit voor een kosteloze taxatie van uw sieraden. Geen tijd? Dan komen wij zonder enige verplichting naar u toe. Iedere dinsdag van 10.00 - 17.00 uur Iedere donderdag van 10.00 - 17.00 uur Locatie: De Staver

WWW.GOUDATHOME.NL GOUDATHOME@HOTMAIL.COM

DIRECT GELD VOOR GOUD EN ZILVER

Plaatsen in Nederland waar de 10 Goudbussen staan of in het hotel aanwezig zijn BREDA DELFT DRONTEN GELEEN GOES GRONINGEN HARLINGEN HEERENVEEN HOORN

LEEUWARDEN MIDDELBURG MIDDELHARNIS OOSTERHOUT OUDDORP PURMEREND SNEEK TILBURG noord WAALWIJK

Tevens in Duitsland

MET 10 VIP BUSSEN DOOR HEEL NEDERLAND

Nog niet overtuigd, of twijfelt u nog? Te zien bij:

Journaal

ONDERZOEK AD: TAXATIE EN PRIJS GOUD BIJ VEEL OPKOPERS ONDER DE MAAT

’13 euro per gram goud is echt bedrog’ Uit het AD onderzoek is gebleken dat de GOUDBUS de beste prijs geeft voor uw goud. Zie het AD van 14 januari jongstleden.

Een deel van onze opbrengst doneren wij aan stichting OPKIKKER. Een stichting die zich ten doel heeft gesteld, het verzorgen van een fijne dag voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, in verband met een chronisch fysieke aandoening, langdurig onder behandeling is.

Hoofdkantoor: OUD-BEIJERLAND

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver. We zien u graag op een van bovenstaande locaties!


DINSDAG 6 NOVEMBER 2012

15

Varia

´Praat mee over de WMO!’ DIRKSLAND - Iedereen kan zijn wensen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar voren brengen. In Dirksland kan dat tijdens de bewonersavond, die de dorpsraad Dirksland op 15 november houdt in verenigingsgebouw De Schakel. De avond begint om 19.30 uur. Kees van Rixoort

De WMO is in ontwikkeling. De wet, waarvan de uitvoering in handen van de gemeente ligt, kent negen prestatievelden, die nog niet allemaal in beleid zijn omgezet. De WMO is nog het meest bekend als het gaat over huishoudelijke ondersteuning en taxivervoer voor mensen die ondersteuning nodig hebben om te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Maar ook mantelzorg, vrijwilligerswerk en het bevorderen van sociale samenhang vallen onder de wet. De WMO-Adviesraad Goeree-Overflakkee adviseert de gemeenten op het eiland op dit gebied en wil graag een slag maken, nu er één gemeente in de maak is en de tijd er dus rijp voor is. De raad vraagt daarbij om inbreng

van burgers. In Dirksland, tijdens de bewonersavond van de dorpsraad, geeft de WMO-Adviesraad eerst uitleg over de wet en de betekenis daarvan voor de burger. Daarna is er ruimte voor discussie en het naar voren brengen van wensen en ideeën. “Cliënten kunnen meepraten over de inhoud en uitvoering van de WMO”, zegt dorpsraadsvoorzitter Connie Bakker. “Wat leeft er? De antwoorden daarop neemt de WMO-Adviesraad mee. De raad gaat een advies opstellen voor de nieuwe gemeente.” Vereniging Tijdens de bewonersavond komt ook de stand van zaken rond de realisering van een JOP (jongerenontmoetingsplek) aan de orde. Het derde onderwerp is de omvorming van de dorpsraad in een vereniging. Connie Bakker: “Als de dorpsraad een vereniging is, hebben we een rechtspositie. Nu is het niks. Als je subsidie wilt aanvragen, gaat dat niet. Ben je een vereniging, dan kan het wel. Een tweede voordeel is dat er meer betrokkenheid ontstaat als je leden hebt. En het bestuur wordt

elke vier jaar gekozen, terwijl je nu bestuurder bent zolang je er zin in hebt. In een vereniging heb je ook inkomsten van de leden. Ze betalen 5 euro per jaar. Dat geld kunnen we bijvoorbeeld besteden aan activiteiten in het dorp.” De huidige zeven leden van de dorpsraad worden bestuurslid in de nieuwe vorm. De raad wil meer gaan werken met commissies (ruimtelijke ordening, jongeren, verkeer en vervoer, etc.), waar ook leden in kunnen plaatsnemen. Connie Bakker hoopt dat de dorpsraad Dirksland een brug kan slaan tussen de burgers en de nieuwe gemeente. “Er komt nogal wat op ons af straks. Nu zijn de lijnen naar de gemeente heel kort, maar straks krijg je te maken met een grote organisatie en misschien andere verwachtingen.” Dirkslanders die lid willen worden van de Vereniging Dorpsraad Dirksland kunnen dat doen tijdens de bewonersavond op 15 november of door het strookje onderaan de uitnodiging voor deze avond in te vullen en te retourneren. Alle Dirkslanders krijgen een uitnodiging in de bus.

Kerkdiensten Dankdag woensdag 7 november OUDDORP Herv. Gem. 14.30 uur ds. C.A. Belder en 19.00 uur ds. C. van den Berg - Hersteld Herv. Gem. Dorpstienden: 9.00 en 14.00 uur ds. D. Zoet - Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. van de Griend - Doopsgezinde Gem. 19.30 uur ds. E.M. de Jong GOEDEREEDE Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. J.W. van Estrik STELLENDAM Herv. Gem. 14.00 en 19.00 uur ds. D. Hoolwerf - Hersteld Herv. Gem. 14.00 uur ds. D.J. Diepenbroek en 19.00 uur kand. M. Diepeveen - Geref. Kerk 19.30 uur gez. dienst in Ouddorp DIRKSLAND Herv. Gem. 14.30 uur dienst met de kinderen en 19.00 uur ds. T.T.J. Pleizier HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.J.T. Lubbers en 19.00 uur ds. H.J. Lam - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 19.00 uur ds. A. van Wijk SOMMELSDIJK Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J.C. Breugem - Hersteld Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. K.J. Kaptein MIDDELHARNIS Herv. Gem. 14.30 uur ds. T.W. van Bennekom en 19.00 uur ds. L. Wüllschleger - Geref. Kerk 19.30 uur ds. L.J. Lingen - Chr. Geref. Kerk 14.30 en 19.00 uur ds. G.R. Procee NIEUWE-TONGE Herv. Gem. 14.30 uur ds. H.J.T. Lubbers en 19.00 uur ds. E. Versluis OUDE-TONGE Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. P.M. van ’t Hof STAD a/h HARINGVLIET Herv. Gem. 19.00 uur ds. H.J. Catsburg - Geref. Kerk 19.00 uur ds. D. Westerneng DEN BOMMEL Herv. Gem. 11.00 uur samenkomst met de scholen in de Ger. Kerk en 19.00 uur ds. B. de Borst - Geref. Kerk 19.30 uur dhr. J. Anninga OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. H.G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. (in kerkgebouw Ger.Gem.) 14.30 en 19.00 uur ds. G. Meuleman

Presentatie over gezond eten OUDE-TONGE - De ANBO Oostflakkee organiseert op woensdag 7 november een presentatie en proeverij over gezond,gevarieerd en smakelijk eten. Paul Keesom van ‘Lekker Thuis’ geeft een presentatie over het belang van een goede voeding en een gratis proeverij met vriesverse maaltijden. Tevens zal er en verloting plaats vinden en ook heeft ‘Lekker thuis’ een speciale aanbieding voor alle aanwezigen. leden en hun familieleden of kennssen zijn van harte welkom. Aanvang: 14.00 uur. kosten: € 4,00 p.p.

Real-Time jongerenavond MIDDELHARNIS - Op zaterdag 10 november is er weer een Real-Time jongerenavond in het Edudeltacollege aan de Schoolstraat 11 te Middelharnis. Inloop 19.15 uur, sluiting 22.45 uur. Te gast is dr. S.D. Post. Het thema is: “Leven met de Heere”. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn welkom. Zie ook www.realtimego.nl.

Kinderkoor ‘Kadosj’ OUDDORP - Op donderdag 8 november zingt kinderkoor ‘Kadosj’ uit Goedereede in de Dorpskerk in Ouddorp. Onder leiding van Berdien Dekker zullen de kinderen hun muzikale kunsten ten gehore brengen. De avond begint om 19.00 uur in verband met de kinderen. men hoopt dan ook dat er vele kinderen komen luisteren en meezingen. Ook familieleden, vrienden en kennissen zijn welkom. De toegang is gratis. Na afloop is de cd van het kinderkoor en fotokaarten te koop. Locatie: Dorpskerk Hervormde Gemeente Ouddorp, Weststraat 2. Info: www.hervormdouddorp.nl.

Bingo SVIK DIRKSLAND - Op donderdag 8 November is er weer bingo bij S.V.I.K. in de Victoriahal te Dirksland Aanvang:19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Er worden 10 ronden gespeeld waaronder 2 superronden. Iedereen is welkom.

Vossenjacht Zaterdagjeugdwerk NIEUWE -TONGE- Op zaterdag 10 november organiseert het ZAJW van de Ger Gem, bij goed weer, een vossenjacht door het dorp voor de jeugd tussen 13 -15 jaar. Start rond 19.30 uur.

Extra kerkdienst OUDE TONGE - Ger.Gem. dinsdag 6 november 19.30 uur ds. J. Schipper (bed. H.D.)

Israëlreis voor senioren GOEREE-OVERFLAKKEE -Van 9 tot en met 18 april 2013 organiseert ‘Christenen voor Israël’ een reis door Het Beloofde Land. speciaal voor senioren. De Seniorenreis gaat op een wat lager tempo, maar toch kan men vrijwel alle belangrijke plaatsen zien. Deze reis is ook geschikt voor gebruikers van rollator of rolstoel, mits men zelf of met behulp van een eigen begeleider de bus kan in- en uitstappen. Op de luchthavens kan vervoershulp worden geregeld. In Israël is gedurende de hele reis een Nederlands sprekende Joodse gids tot de beschikking. Vanaf Schiphol word men begeleidt door een deskundige reisleider, te weten, Jan van Gurp, die al vele malen in het Beloofde Land is geweest. Voor alle informatie kan men hem terecht, tel. 0187-480451. Desgevraagd komt hij ook bij u thuis of op de vereniging.

Nordic Walkingtocht GOEDEREEDE - Op zaterdag 10 november organiseert Therapie en bewegingscentrum ‘Goeree’, Charbonstraat 11 een Nordic Walkingtocht. De start is om 10.00 uur. Na de tocht is er in het centrum koffie/thee met iets lekkers, aangeboden door Echte Bakker K. Akershoek. Daarnaast ontvangt men vanwege het 15 jarig bestaan een kleine attentie. Voor mensen die willen deelnemen maar geen poles hebben, zijn deze beschikbaar. Men kan ook zonder poles meewandelen. De deelname bedraagt € 7,50 en de opbrengst is voor “Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee”. Graag vooraf aanmelden voor deze wandeltocht via telefoonnummer 0187-498555 of per e-mail: info@therapie-goeree.nl.

Inloopavond Psz ‘De Gornet’ OUDDORP - Op dinsdag 13 november is er van 18.30 tot 20.00 uur een inloopavond bij Peuterspeelzaal ‘De Gornet’ aan de Dorpstienden 5 te Ouddorp. Belangstellenden, maar vooral ouders van kinderen in de leeftijd van 1,5 jaar zijn van harte welkom om kennis te komen maken. ‘De Gornet’ is een neutrale peuterspeelzaal. Deze avond zijn leidsters en ouderraadleden aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Meer informatie is te verkrijgen bij de leidsters: 0187-682953


Kom ook en profiteer

invites you

Ladies Night

van de

DONDERDAG 8 NOVEMBER

leukste

VAN 18.00 TOT 22.00 UUR

aanbiedingen!

25% korting OP DE GEHELE COLLECTIE*

+ GRATIS ARMBAND BIJ BESTEDING VANAF 14,95

VOOR DE 1E 100 KLANTEN STAAT ER EEN GOODIE BAG KLAAR! *De korting geldt niet op afgeprijsde artikelen. Alleen op vertoon of bij aanvraag van een gratis Lake Side VIP-Card.

LAKESIDE.NL

november

Lake side Middelharnis | Zandpad 100

Deze maand geven wij 10% korting op alle dekbedovertrekken van Bedding House.

Ontvang €10,spaartegoed voor uw baby! Open een spaarrekening voor uw (pasgeboren) kind en dan storten wij het eerste tientje. Ga naar www.johnpdewit.nl/geboorteactie en vul daar het contactformulier in.

Bij inlevering van deze advertentie maakt u kans op 1 overtrek t.w.v. € 79.95

iten andere acties

Deze actie valt bu

en vraag naar de

Mogelijk gemaakt door:

voorwaarden.

openingstijDen Maandag

‘s morgens gesloten / ‘s middags 13.00 - 17.30 uur

Dinsdag

8.30 - 12.00 en van 13.00 - 17.30 uur

Woensdag

8.30 - 12.00 en van 13.00 - 17.30 uur

Donderdag

8.30 - 12.00 en van 13.00 - 17.30 uur

Vrijdag

8.30 - 12.00 en van 13.00 - 20.30 uur

Zaterdag

8.30 - 16.30 uur

Dorpsweg 1 | 3253 AG Ouddorp | T: 0187-681288 | F: 0187-681237 E: info@hameetemanwonen.nl | www.hameetemanwonen.nl

John P. de Wit • 3251 LE Stellendam • t 0187-491755 e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl


Welkom

op onze gezellige markt met diverse kraampjes, demonstraties, proeverijen, kerstartikelen Geniet van een hapje en een drankje op het sfeervolle verwarmde terras

ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! Like ons op Facebook en volg ons op Twitter!

van 19.00 tot 22.00 uur bij

Tuincentrum Graka Kaarten à €1,- zijn verkrijgbaar bij de kassa van het tuincentrum De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar de Reumapatiëntenvereniging alleen toegang met kaart

APK

APK

APK

APK


Eilandelijk verkiezingsdebat 15 november 2012 Recreatiecentrum De Staver Organisatie:

PSYCHOLOGENPRAKTIJK BEZUIJEN Praktijk voor Psychologie en Seksuologie

www.eilandennieuws.nl

Iedereen hartelijk welkom. Voor programma zie onze krant van 13 november.

Drs. S. Bezuijen GZ-psycholoog BIG Psycholoog NIP Seksuoloog Dorpstienden 3A 3253 AS Ouddorp 06 3438 8939 info@psychologenpraktijkbezuijen.nl www.ppsb.nl

Woningbouwvereniging Beter Wonen

Postadres: Postbus 1 3252 ZG Goedereede. Telefoonummer: 0187-491539

Goedereede

HaagsesTraaT 39, sTellendam

delTasTraaT 5, sTellendam

HaagsesTraaT 28, sTellendam

WilHelminaWeg 34, OuddOrp

Woonomgeving: Eengezinstussenwoning met 3 slaapkamers. Zolder bereikbaar d.m.v. vlizotrap.

Woonomgeving: Eengezinshoekwoning met 3 slaapkamers. Zolder bereikbaar d.m.v. vlizotrap.

Woonomgeving: Eengezinstussenwoning met 3 slaapkamers. Zolder bereikbaar d.m.v. vlizotrap.

Woonomgeving: Eengezinstussenwoning met 3 slaapkamers. Zolder bereikbaar d.m.v. vlizotrap.

Huurprijs: € 420,04

Huurprijs: € 423,57

Huurprijs: € 635,00

Huurprijs: € 451,76

Aantal kamers: 4

Aantal kamers: 4

Aantal kamers: 4

Aantal kamers: 4

Beschikbaar per: 22 november 2012

Beschikbaar per: 22 november 2012

Beschikbaar per: 6 december 2012

Beschikbaar per: 24 januari 2013

Toelichting: Max. inkomen € 43.000,-. Huurtoeslag mogelijk. Reageren vóór 12 november 2012.

Toelichting: Max. inkomen € 43.000,-. Huurtoeslag mogelijk. Reageren vóór 12 november 2012.

Toelichting: Max. inkomen € 43.000,-. Huurtoeslag mogelijk. Reageren vóór 12 november 2012.

Toelichting: Max. inkomen € 43.000,-. Huurtoeslag mogelijk. Reageren vóór 12 november 2012.

Damespantalons taille rondom elastiek

38 t/m 56 v.a.

24.95

in nieuwe najaarstinten

Annette

Zandpad 90 • Middelharnis tel. 482431

heren let op

grote collectie jacks • pantalons truien • vesten overhemden

Annette

Zandpad 90 • Middelharnis tel. 482431

Reageren kan alleen schriftelijk binnen 3 dagen na het verschijnen van deze krant. Bij uw reactie vermelden: naam, geboortedatum, telefoonnummer, adres, woonplaats, nummer inschrijving als woningzoekende. Let op: reageren kan ook via het speciale formulier op onze website: www.wbvbeterwonen.nl Toewijzing vindt plaats in onderstaande volgorde: 1. ingeschreven woningzoekenden (hoogst aantal punten) ; 2. huurders van een woning van Woningbouwvereniging Beter Wonen te Goedereede; 3. inwoners van de gemeente Goedereede, anders dan onder 1 en 2; 4. inwoners van één van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. Gegadigden dienen te voldoen aan de voorwaarden. Komt u niet voor de woning in aanmerking, dan ontvangt u geen reactie !


DINSDAG 6 NOVEMBER 2012

19

Varia

Werkbezoek SGP VVV Ouddorp en Visafslag Op vrijdag 2 november brachten kandidaat-raadsleden van SGP Goeree-Overflakkee een bezoek aan de VVV in Ouddorp en de visafslag in Stellendam. Samen met huidige fractieleden en bestuursleden van de plaatselijke kiesvereniging Goedereede werden ze geïnformeerd over de actualiteit in de recreatie en visserijsector. ‘Het is van groot belang dat we innovatie in de visserij blijven steunen en faciliteren’, aldus Peter Grinwis, kandidaat-raadslid voor de SGP. In het verkiezingsprogramma onderstreept de SGP nadrukkelijk het belang van kwaliteitsverbetering van de huidige voorzieningen. Ketenaanpak tussen recreatie, landbouw, visserij, Midden- en KleinBedrijf en de lokale cultuur moet worden gestimuleerd en uitgebreid. Deze doelstellingen waren ook te horen bij het bezoek aan de VVV in Ouddorp. Verder dient er inzet te zijn als het gaat om educatie. ‘Een elkweervoorziening zou dit in kunnen vullen’, aldus mevr. v.d. Berg, bestuurslid van de VVV in Ouddorp. De promotie van het gebied is in goede handen van de VVV. Zowel vanuit het Zuid-Hollandse als vanuit het Zeeuwse kan men niet om Goeree-Overflakkee heen. ‘Het zou jammer zijn als er geen gebruik wordt gemaakt van de binnen de VVV aanwezige kennis’, als het gaat om het dit jaar gestarte project eilandmarketing.

‘Daarbij moet niet de identiteit van het eiland worden aangepast, want de rust en de ruimte zijn juist de kracht’, aldus directeur Sylvia De Geest. Woorden die de SGP aanspreken. De VVV participeert nu als vanzelfsprekend in diverse overlegorganen. De nieuwe gemeente zou er over na kunnen denken wat de rol van de VVV gaat worden. ‘Het zou een opdracht van de gemeente kunnen zijn om de promotie voor Goeree-Overflakkee uit te voeren’, aldus de enthousiaste directeur. ‘Voorzieningen, zoals in het verleden het Rien Poortvliet-museum, zijn van groot belang voor het gehele eiland. We moeten behouden wat we hebben en nieuwe ideeën de kans geven’, aldus een van de aanwezige bestuursleden. Het werkbezoek werd zowel door de SGP als de VVV als positief ervaren. Ook voor de toekomst zal de SGP zich actief opstellen om binding te houden met een economische pijler als recreatie & toerisme. ‘De SGP is wel van mening dat de aard en omvang van de activiteiten op Goeree-Overflakkee moeten passen bij de kleinschaligheid op het eiland. Daarbij dient de zondagsrust in ere te worden gehouden’, aldus Kees van Dam, lijsttrekker SGP Goeree-Overflakkee. Innovatie Directeur Johan van Nieuwenhuijzen leidde de SGP-delegatie met veel enthousiasme rond in de visafslag. De aanvoer van deze morgen was verkocht en werd verwerkt. Wel klonken zorgen door. Het akkoord van deze

Ladies Night bij Tuincentrum Graka SOMMELSDIJK - Donderdag 15 november zijn de “dames van Goeree-Overflakkee en omstreken” uitgenodigd de jaarlijkse ‘Graka Ladies Night’. De Graka Ladies Night is een avond waarbij alle vrouwen welkom zijn. Gezelligheid, contacten leggen, leuke dingen, lekkers, interessant en moois zijn de thema’s die op deze avond centraal staan. Tijdens de Graka Ladies Night verzorgt Graka een kerstpresentie.” We hebben weer flink uitgepakt en hebben een grotere ruimte dan vorige jaren tot onze beschikking. We hebben nu maar het hele tuincentrum omgetoverd in de kerstsfeer. De verschillende kerststijlen komen zo beter tot hun recht, en meer ruimte betekent

week om een impuls te geven aan de pulskor, staat toch ter discussie, zo was ook op de werkvloer te horen. Het is juist de pulskor die ervoor zorgt dat vis van betere kwaliteit wordt gevangen, terwijl deze vangstmethode ook nog eens duurzamer is dan traditionele methoden. Verder wordt meer dan 50% brandstof bespaard bij deze manier van vissen. Ook de lokale economie rondom Stellendam profiteert hiervan. Diverse bedrijven doen mee in deze innovatie, waarin de regio vooroploopt. Akkoord Van levensbelang voor de visserijsector is de bevaarbaarheid en het op diepte houden van de vaargeul, het Slijkgat. De directeur wees nogmaals op de afspraken die in het verleden zijn gemaakt in het akkoord-Alders. In dat akkoord is het Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk gesteld voor het uitbaggeren van de vaargeul. Het akkoord werd destijds gesloten i.v.m. de komst van de Tweede Maasvlakte. Het SGP-programma sluit daar naadloos bij aan: ‘De visafslag binnen de gemeente dient behouden te blijven en de toegang tot de haven in Stellendam dient gewaarborgd te worden’. Verder is de SGP op Goeree-Overflakkee van mening dat de nieuwe gemeente de visserijtak moet faciliteren en waar mogelijk innovatie moet stimuleren. Werkgelegenheid Aan het einde van het bezoek werd besproken hoe het gebied in de toekomst ingevuld kan worden. De

huidige gemeente Goedereede heeft middels een bestemmingplan ontwikkeling mogelijk gemaakt. Door innovatie is in de toekomst ruimte nodig voor expansie van de diverse visserijgerelateerde bedrijven, zo werd duidelijk. ‘Goede ideeën zijn van harte welkom’, aldus de directeur. ‘De SGP zal zich blijven inzetten voor behoud, stimulering en innovatie van de visserij en de daarmee samenhangende werkgelegenheid’, aldus Peter Grinwis, kandidaat-raadslid voor de SGP. Campagne De dag werd afgesloten met een campagnebijeenkomst in Ouddorp. De eerste 4 kandidaat-raadsleden werden geïnterviewd en met de opgestelde stellingen vanuit het verkiezingsprogramma werd interactief met de zaal

Christelijk nieuwsmedia op gereformeerde grondslag Uitgave: Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnement Tel. (0187) 471020 • Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk

Op verschillende plekken in de winkel komt men andere ondernemers tegen die de dames graag kennis laten maken met hun ‘lekkers en moois’. Wie die andere ondernemers zijn blijft nog even een verrassing. Om de gezelligheid te verhogen en alle ruimte te bieden voor het leggen van contacten is er een sfeervol plein met kerstbomen ingericht, waar gezellig bijgepraat kan worden.

Geciteerd… De dienst van God is de grondslag van alle gerechtigheid Uit ‘Eerbied’, Citaten van Johannes Calvijn, uitgave De Banier Uitgeverij, samengesteld door dr. M.A. van den Berg. ISBN: 978 90 336 3219 8. Citaten afkomstig uit ‘De Institutie’

Klaas-Jan van Heest van de SGP-jongeren Goeree-Overflakkee bracht het politiek programma van de jongeren naar voren in een 10-tal punten. Meer informatie over de werkbezoeken en het verkiezingsprogramma is te vinden op www.sgpgo.nl

Iman Kars al 25 jaar judotrainer

meer gemak om alles rustig te bekijken”, aldus de mensen van Graka..

Zin om hier bij te zijn? Koop dan voor 1 euro een kaartje bij de kassa. De opbrengst van de kaartjes komt ten goede komt aan de reumapatiëntenvereniging Goeree Overflakkee. De avond begint om 19:00 uur.

nagedacht over het profiel van de SGP. Lijsttrekker Kees van Dam legde aan de hand van een vijftal punten uit waar de SGP voor staat:De Bijbel als Kompas, verantwoorde lage lasten voor burgers en ondernemers, eerlijke woningverdeling, met oog voor de omgeving, landbouw en visserij verdienen ruimte, oplossingsgerichte dienstverlening

Advertenties en administratie

Iman is voor s.v. De Kriekel in Ouddorp een fijne leerkracht, een rots in de branding, een man met overwicht, een trainer met een sporthart, een sterkte pijler en een stevige poot. En dat al 25 jaar lang. Op 1 november 2012 werd Iman door s.v. De Kriekel in het zonnetje gezet. Iman was naar Ouddorp gelokt voor een feestelijke middag met zijn vrouw en kinderen, bestuur en judoka’s van De Kriekel bij Pannenkoekhuis De Platte Hap. ‘s Middags was het al een gezellige drukte en bood Gerja Dingenouts namens alle judokinderen Iman een Huskytocht aan in ZeeuwsVlaanderen, met overnachting in een tipi. Aan het begin van de avond sprak Ien Grinwis namens De Kriekel waarderende woorden voor Iman als trainer en schetste in het kort zijn judo carrière als drager van de zwarte band en 3e Dan. Iman heeft vele prijzen gewonnen o.a.: Brons European

Team Championships, Zilver International Tournaments, 2x zilver en 5x brons National Championships senior en diverse prijzen bij Championships U20 en U17. Iman organiseerde vele toernooien met binnen- en buitenlandse judoka’s, de Open Ouddorpse (6x), uitwisselingsweekenden met Engeland en Duitsland en het jaarlijkse Kriekel Judo Kersttoernooi. De voorzitter hoopt dat Iman nog vele jaren bij De Kriekel les blijft geven. Namens de Judobond sprak Frans Hoogendijk. Het is belangrijk dat een trainer bij een vereniging de judosport uitdraagt en dit al zoveel jaren overbrengt op de jeugd. Iman kreeg van de Judobond een speldje als blijk van verdienste. Voor jong en oud was er wat te drinken, een heerlijke pannenkoek en een lekker toetje. De Kriekel kan terugkijken op een geslaagd verrassingsfeestje voor trainer Iman Kars.

• Tel. (0187) 471020 • E-mail: info@eilandennieuws.nl • Tarief per mm € 0,46 excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag • Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 12.00 uur • Sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. • Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 • Advertentie-verkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie

• Wnd. hoofdredacteur: Adri van der Laan, tel. (0187) 471021 • E-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Abonnementen

Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vòòr 30 november. Wijzigingen twee weken voor ingaan doorgeven.

Rekeningnummers

ING 167930 // Rabobank 3420.01.108

Lid NNP

Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


OUTLET!

bij Ford Iriks Middelharnis

Go Further

! ! N E Z J I R P R A A L K J I R UNIEKE PALLET N PIO FORDKA CHAM 1.2 69pk/51kW

KA TITANIUM FOR/5D 1kW 1.2 69pk

Met FordOptions rijdt u al een Ka vanaf

€ 99,-

p.mnd.

incl. 1 jaar Gratis All-risk autoverzekering

ioning • 15” lichtmetalen velgen Uitgerust met o.a.: • Aircondit r • Privacy Glass etc. • parelmoerlak • Mistlampen voo

ioning • Radio/CD-speler Uitgerust met o.a.: • Aircondit puter etc. • Elek. ramen • ABS • Boardcom

UNIEKE PALLET IJS RIJKLAARPR

€ 9.999,-

€ 11.999,-

UNIEKE PALLET IJS RIJKLAARPR

FORD0kFWIESTA TITANIUM

PION FORDFIESTA CHA1.2M 5 60pk/44kW

1.25 82pk/6

Met FordOptions rijdt u al een Fies ta vanaf

€ 119,-

p.mnd.

incl. 1 jaar Gratis All-risk autoverzekering

ioning • 15” lichtmetalen velgen Uitgerust met o.a.: • Aircondit r • Chromen afwerking etc. • metaallak • Mistlampen voo

ioning • Radio/CD-speler Uitgerust met o.a.: • Aircondit puter etc. • Elek. ramen • ABS • Boardcom

UNIEKE PALLET IJS RIJKLAARPR Rekenvoorbeeld

Ford Ka Champion Ford Fiesta Champion

€ 12.999,-

UNIEKE PALLET IJS RIJKLAARPR

€ 14.999,-

Rijklaarprijs

Aanbetaling

Totaal Kredietbedrag

Looptijd in maanden

Debetrentevoet op jaarbasis

Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP)

Maandtermijn

Slottermijn

Totaalprijs krediet

€ 9.999,-

€ 3.575,-

€ 6.424,-

25

8,9%

8,9%

€ 99,-

€ 5.074,-

€ 7.450,-

€ 12.999,-

€ 4.971,-

€ 8.028,-

25

8,9%

8,9%

€ 119,-

€ 6.463,-

€ 9.318,-

Gebaseerd op 20.000 km per jaar. Vraag de verkoopadviseur naar de voorwaarden. Ford Iriks treedt op als verbonden bemiddelaar en adviseert daarmee uitsluitend voor FCE Bank. De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt. FCE bank plc. is als vergunninghouder inzake financiële dienstverlening ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningnummer 12000842. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ford Iriks Middelharnis Go Further

www.ford-iriks.nl

Koningin Julianaweg 60 | T: 0187 - 48 26 44

Volg ons nu op:

Twitter

Facebook

AANBIEDING!

ACCU, WIELSLOTEN & RUITENWISSERBLADEN

20% KORTING

Prijzen zijn incl. BTW/BPM, kleur, waxoil, 2+1 jaar Ford Protect garantie, kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen zijn ook voorbehouden. Diverse aanbiedingen zijn geldig op voorraadauto’s voorzien van kenteken. Vraag naar onze exacte voorwaarden. Zet- en typefouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: van 15,2-27,0; liter/100 km: van 3,7-6,6; CO2 gr/km: van 98-154.

Dinsdag 6 november 2012  

Huis-aan-huiskrant van dinsdag 6 november 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you