Page 1

JAARGANG 3, NUMMER 4

MAGAZINE

In dit nummer Samen zorgen, voor elkaar en met elkaar Samen werken aan een veilige toekomst Het bevalt goed in de kraamsuites van verloskundig centrum CuraVita Hulpmiddel nodig? Zo zit dat!


“Ik ben blij dat ik in december vorig jaar volmondig ‘ja’ heb gezegd op de vraag van de Commissaris van de Koning(in) of ik als waarnemend burgemeester, in een afgebakende periode van 8 maanden, leiding wilde geven aan de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Vereerd door dit verzoek enerzijds en me gesteund wetend van unaniem uitgesproken support vanuit de vertrouwenscommissie uit de raad anderzijds. Vanaf het begin is in goed samenspel tussen college en raad de omvangrijke opgave aangepakt. Niet gemakkelijk omdat, komend vanuit kleinere eenheden met eigen gemeentelijk perspectief, doorgeschakeld moest worden naar een grotere eenheid. Zonder

burgemeester

Waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. versnippering. Naar een eilandelijke gemeente met 48.000 inwoners en met een gebiedsgrootte die in ons land hoog scoort”, zegt Corstiaan Kleijwegt. Vertrouwen “Het is gelukt om al in de nu af te sluiten periode een stevige vertrouwensbasis te leggen. Ik heb echt geen

Foto: Gemeente Goeree-Oveflakkee

weerstanden ontmoet. Het waren meegaande uitingen. De gemeente Goeree-Overflakkee staat stevig op de kaart. Het is inmiddels een begrip geworden. Wij zijn op de goede weg om dit uit te bouwen. Met openheid, transparant handelen en eerlijkheid als kenmerken van het beleid. Alles kan niet van de ene maand op de andere worden gewijzigd. Zaken ver-

Inloopbijeenkomsten Kierbesluit

gen tijd, voorbereiding en er zijn te volgen procedures. Wij zetten krachtig in op belangrijke dossiers, de economische agenda, recreatie en infrastructuur. Binnen de eigen gemeente is veel energie gestoken in het contact overheid - burger. Om service en dienstverlening aan de klant op een hoger peil te plaatsen. Vervolg op pagina 3

Voor ontwerp en aanleg g van uw bestratin

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

In de volgende uitgave van 8 maart 2016 van het CURAMARE MAGAZINE

Woensdag 4 september is er een bijeenkomst in Hellevoetsluis en op woensdag 11 september van 15.0020.00 uur in Expo Haringvliet, Haringvlietplein 3 in Stellendam

Op die dag wordt zij beëdigd door de Commissaris van de Koning, de heer J. Franssen. Aansluitend aan de raadsvergadering volgt (tot 22.00 uur) een receptie in het bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg in Middelharnis.

www.rozima.nl

ADVERTEREN?

RIDDERKERK - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de plannen en kosten voor de compenserende maatregelen van het Kierbesluit verder uit te werken. In september vinden twee inloopbijeenkomsten plaats waar de actuele stand van zaken rondom het Kierbesluit wordt gegeven en de benodigde maatregelen worden getoond.

GOEREE-OVERFLAKKEE Dinsdagavond 3 september (19.30 uur) wordt mevrouw A. (Ada) Grootenboer-Dubbelman in een bijzondere openbare raadsvergadering officieel geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Betaalbaar maatwerk! Harry Westhoeve Keuken en Interieurbouw (0187) – 684957 Ouddorp Bel voor een afspraak of kijk op de website: www.harrywesthoeve.nl

De Haringvlietsluizen die op een kier zullen gaan. voor dat er zout water binnen kan komen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt.

Gratis proefles

staat werken samen aan maatregelen om de zoetwatervoorziening van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne Putten te garanderen. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta moeten hun inlaatpunten voor zoet water in het gebied verleggen. Rijkswaterstaat gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte continu monitoren.

U kunt uiterlijk tot 3 maart 2016 reserveren CONTACT OPNEMEN met Gert Verweij, 0187 - 471020 gertverweij@eilandennieuws.nl

Maatregelen Het Kierbesluit houdt in dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Dit zorgt er ook

Zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswater-

Dit magazine is bestemd voor inwoners van Goeree-Overflakkee, Westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland en onze relaties. Ontvangt u dit blad nog niet, maar wilt u het wel ontvangen, stuur dan een mail naar: communicatie@curamare.nl. Met dit magazine informeren we onze (potentiële) cliënten, patiënten en relaties over de werkzaamheden van CuraMare.

COLOFON REDACTIE CuraMare Communicatie EINDREDACTIE Charlotte Poortvliet HOOFDREDACTIE Wim Driesse, Paul van der Velden TEKST Martijn de Bonte, Charlotte Poortvliet

FOTOGRAFIE Mirjam Nelis VORMGEVING EN OPMAAK GraphETY UITGEVERIJ Eilanden Nieuws BV ADVERTENTIE ACQUISITIE Gert Verweij

MICRO OPMAAK Manon Thijssen Mariëlle de Visser DRUK Janssen Pers OPLAGE 78.500

MET MEDEWERKING VAN Marlies Prins, Mirjam Nelis, Joke Paulen, Marita Ticheloven, Linda Slager, Margriet Bolkenbaas, Marieke Bax, Petra Butter, Diederik van Putten, Joke Burnet, Petra Ketting, Wendy Jordaan


INHOUDSOPGAVE

4

7

9

3

11

13 INHOUD

Zorgen doen we niet alleen. De zorg is allang niet meer een taak van alleen de

PAGINA 4

zorgprofessional. Meer en meer worden mantelzorgers; familieleden, bekenden,

Samen zorgen, voor elkaar en met elkaar

betrokken bij de zorg voor patiënten en cliënten. Daarnaast hebben onze vrijwilligers een belangrijke taak in de ondersteuning. In onze regio is dit misschien meer een vanzelfsprekendheid dan in de stedelijke gebieden. Toch betekent het ook voor ons een nieuwe manier van samenwerken.

PAGINA 7 Samen werken aan een veilige toekomst

PAGINA 9 Kwaliteit en veiligheid aan het bed,

Als ketenzorgorganisatie bieden we een grote verscheidenheid aan zorg, van

wat komt daar bij kijken?

geboorte tot en met de laatste fase. We beseffen heel goed dat we in dienst

PAGINA 11

staan van onze patiënten en cliënten. Dat we hierin samen optrekken met

Het bevalt goed in de kraamsuites

andere betrokkenen en op die manier onderdeel zijn van een sociaal netwerk waarin naastenliefde centraal staat. Wij zorgen ervoor dat we samen kunnen zorgen.

PAGINA 12 Thuis best met CuraMare Thuiszorg

PAGINA 13 Dat is een mooie gedachte om het jaar mee af te sluiten en een prachtig

Hulpmiddel nodig? Zo zit dat!

uitgangspunt om het nieuwe jaar mee te starten!

PAGINA 14 Vraag over de zorg

Ik wens u en uw naasten fijne feestdagen.

Koos Moerland Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare

JAARGANG 3 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

4

Samen zorgen, voor elkaar en met elkaar

In de zorg draait het allang niet meer alleen om pure zorgtaken. Meer en meer gaat het om ondersteuning. Ondersteuning van de cliënt of patiënt, maar ook ondersteuning van mantelzorgers, vaak familie of bekenden, en vrijwilligers. Allemaal gericht op samen zorgen. Zorg wordt meer en meer een taak van iedereen, in de hedendaagse participatiemaatschappij. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn hierbij veel gehoorde termen. De langdurige zorg voor een zieke of hulpbehoevende naaste is vandaag de dag voor velen van ons een vast onderdeel van de dagelijkse routine. Dat heet mantelzorg. Iedereen die voor

Mantelzorg of vrijwilligerswerk

door de medewerkers van CuraMare’s

langere tijd een zieke of hulpbehoevende

Er is een verschil tussen mantelzorg en

woonzorglocaties en in de thuiszorg hard

partner, kind, vader, moeder of buurvrouw

vrijwilligerswerk. Voor mantelzorg wordt

aan wordt gewerkt. Met als belangrijkste

helpt, is mantelzorger. Dat kan hulp zijn bij

niet gekozen, het overkomt je. De emotio-

uitgangspunten een goede samenwerking

de dagelijkse boodschappen, huishoudelijk

nele band met degene die zorg nodig

tussen alle betrokkenen, het afstemmen

werk, het koken van een maaltijd maar ook

heeft, is de belangrijkste reden. Als

van de zorg en elkaar ondersteunen in de

door te rijden naar een afspraak met een

vrijwilliger kies je er wél zelf voor om je in

uitvoering hiervan.

arts. Mantelzorg is intensief en belastend,

te zetten voor anderen én kun je er zelf

zeker als deze zorg gecombineerd wordt

voor kiezen om ermee te stoppen.

Project Samen Zorgen, een cultuuromslag in Ebbe en Vloed

Nederland zorgen 3,7 miljoen mensen voor

Hoe dan ook, in de hedendaagse zorg

In dat kader is in Ebbe en Vloed gestart

een ander, waarvan 750.000 meer dan 8

spelen zowel mantelzorger als vrijwilliger

met het project Samen Zorgen en in De

uur per week en langer dan 3 maanden.

een belangrijke rol. Een omslag waar ook

Vliedberg loopt Zorg zonder Dwang.

met een baan en/of gezinsleven. In

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 3 NUMMER 4


CURAMARE

Beide met als doel zorg écht vanuit de

elkaar praat, luisteren, je verplaatsen in

cliënt te benaderen. Samenwerken vanuit

elkaar en zoeken naar een gezamenlijke

de driehoek cliënt – zorgprofessional –

oplossing waar iedereen tevreden mee is,

mantelzorg. Dat is een cultuuromslag die

dat is eigenlijk een hartstikke mooie

veel vraagt van de betrokkenen. Maar wel

uitdaging.’

één waarme cliënten de hoogst mogelijke kwaliteit van leven geboden wordt.

Linda Slager, teamleider bij Ebbe en Vloed, vult aan: ‘Kijk, het gaat eigenlijk om hele

‘Het betekent voor iedereen die bij de zorg

simpele dingen, zoals een familielid die

betrokken is een andere manier van

een keer komt koken op de woongroep, of

denken. We willen dat niet alleen de

gewoon zelf de nagels knippen van je

medewerkers maar ook de mantelzorgers

moeder. Van oudsher zijn we met name

anders naar de zorg kijken. Het is nu heel

gericht op het uitvoeren van de zorgtaken,

vanzelfsprekend dat de zorg alles ‘over-

waar we heen willen is dat wij, zorgmede-

neemt’. Dat gaat verder dan alleen de

werker, vrijwilliger en mantelzorger, samen

zorgtaken, ook koken, schoonmaken of

kunnen zorgen. Dan is meer overleg nodig,

een wandeling maken met cliënten hoort

met familie maar natuurlijk ook met onze

daarbij. Alles vanuit de beste bedoelingen,

vrijwilligers en dagbestedingscoaches. Zij

maar juist voor cliënt en mantelzorger is

hebben allen een eigen aandeel in het

het leuk om dat soort zaken zelf te blijven

leven van onze cliënten. Of dat nu op

doen in plaats van dat wij dat allemaal

sociaal gebied is of in de ondersteuning

invullen. Alleen moet dan wel in je hoofd

van de zorg. En per cliënt is die inbreng

opkomen dat dit kan. En mag.’, licht Joke

weer anders. We moeten ons aanpassen

Paulen, locatiemanager van Ebbe en Vloed

aan het levensritme van de cliënt in plaats

toe. ‘Voor die omslag trekken we twee jaar

van dat de cliënt zijn ritme aan ons moet

uit. Met scholing en training willen we de

aanpassen. En wie kun je nu beter vragen

communicatie tussen de betrokkenen

hoe moeder of vader gewend is om de dag

verbeteren. De manier waarop je met

in te vullen dan aan de familie?’

5

Het ecogram brengt uw sociale netwerk in kaart Een van de middelen die sinds kort gebruikt wordt is het ecogram, een hulpmiddel dat de sociale -, praktische - en zorgbehoeften en de personen uit de omgeving van de cliënt met elkaar verbindt. Deze behoeften zijn ingedeeld per categorie, zoals gezelschap, huishoudelijke hulp of advies. Zo is in één oogopslag duidelijk hoe iemands sociale netwerk eruit ziet en wie bij kan dragen aan het invullen van de behoeften. Dat biedt alle betrokkenen duidelijkheid, cliënt, mantelzorgers, naasten én zorgmedewerkers.

Margriet is steun en toeverlaat voor haar buurvrouwen Margriet Bolkenbaas woont in Ouddorp, is getrouwd en heeft drie kinderen. Daarnaast is ze mantelzorger voor maar liefst drie buurvrouwen. Geen vanzelfsprekendheid vandaag de dag. ‘Je groeit erin’, vertelt ze. ‘Het begon met het helpen van mijn moeder. Zij had moeite om, toen ze vergeetachtig werd, haar dagelijkse ritme vast te houden. Het bleek Alzheimer te zijn en voor haar heb ik tien jaar intensief gezorgd. Zij woont nu in De Vliedberg. Ik help nu mijn drie buurvrouwen. Zij zijn alle drie alleenstaand en ik draag er graag aan bij dat ze nog zelfstandig kunnen wonen. Ik ondersteun hen op verschillende manieren, ik kook, doe boodschappen of zorg dat het huis aan kant is. Het is veel werk, maar ik doe het met liefde. Ik heb ook regelmatig overleg met de medewerksters van CuraMare Thuiszorg. Want zij zorgen dan weer voor medicatie of andere verpleegkundige zorg. Het is belangrijk dat we elkaar goed op de hoogte houden van de situatie. En op die manier vullen we elkaar goed aan. Die dames zijn ondertussen gewoon bekenden van me geworden.’ Margriet Bolkenbaas

JAARGANG 3 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


Alles onder één dak! verf • behang • raamdecoratie buitenzonwering • gordijnen • vloeren

Herman de Manstraat 2, 3245 MB Sommelsdijk, Herman de Manstraat 2, Sommelsdijk Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl Tel.: 0187 - 48 71 84 www.decohomevanrossum.nl

Voor verkoop, verhuur, lease, accessoires en onderhoud van scootmobielen! Ook voor rollators, rolstoelen, douchestoelen en diverse andere zorgmiddelen!

‘Zorg staat voorop en dat kan alleen samen’ Thuis in uw regio. Wolter & Dros ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert installaties voor gebouwen in de zorg, het onderwijs, de zakelijke markt, de woningbouw en de industrie. Als regionaal georiënteerd installatiebedrijf kan Wolter & Dros Goes / Terneuzen altijd snel, flexibel en effectief inspelen op uw wensen. wolterendros.nl/goes

Adv_Zorg_Senior_FC 100x141.indd 1

Wolter & Dros. Techniek met karakter.

26-09-13 16:06

0181-85 04 39 / info@scootmobielaanhuis.nl www.scootmobielaanhuis.nl www.zorgmiddelenaanhuis.nl


ZIEKENHUIS

7

Samen werken aan een veilige toekomst

Voor de meeste toekomstige moeders is de zwangerschap een prachtige tijd, een tijd om toe te leven naar nieuw leven, een nieuwe toekomst. Maar wat als je zwangerschap niet zo rooskleurig is? Bijvoorbeeld omdat je zélf nog een kind bent, omdat je psychische problemen hebt of verstandelijk beperkt bent, omdat jij of je partner verslaafd is. Dan kun je hulp zoeken via je verloskundige. Zij kan je, als jouw vertrouwenspersoon, doorverwijzen voor extra begeleiding tijdens én na je zwangerschap. Kwetsbare zwangeren In Het Van Weel–Bethesda Ziekenhuis is er, speciaal voor de kwetsbare zwangeren, een team met een gynaecoloog, kinderarts en een maatschappelijk werkster dat samenwerkt om deze vrouwen tijdens de zwangerschap en daarna te begeleiden. Het doel? Zorgen voor een veilige start voor moeder en kind. Samen is het uitgangspunt Marieke Bax, kinderarts, geeft aan: ‘Een zwangerschap is, voor elke toekomstige moeder, een roerige tijd. Je lijf verandert en door hormonen gaan emoties alle kanten op. Is het voor een vrouw al moeilijk om balans te vinden, dan ben je tijdens een zwangerschap extra kwetsbaar. En vergeet tijdens deze periode de partner niet, die hier mee om moet gaan. Zwanger zijn, vader of moeder worden, het heeft impact op heel je leven.’ Petra Butter, maatschappelijk werkster, vult aan; ‘Juist voor deze vrouwen willen we een veilige basis zijn. Het kan voor hen moeilijk zijn om hulp te zoeken of hulp te accepteren. Belangrijk is dan om te weten dat we samen kijken naar de situatie, naar de mogelijkheden en dat onze ondersteuning niet ophoudt na de geboorte.’ Na doorverwijzing door de verloskundige en gynaecoloog wordt samen met de zwangere gekeken naar de situatie; woon- en gezinssituatie, financiën, verleden, de betrokkenheid van andere zorgverleners, zoals jeugdhulpverlening, psychiatrische of verslavingszorg, en het sociale netwerk. Kunnen zij helpen en in welke rol? ‘Veiligheid van moeder en kind is uitermate belangrijk. De bevalling, doorgaans in het ziekenhuis, is dan de meest spannende tijd, maar juist daarna houden we ook vinger aan de pols. Bij een tienerzwangerschap bijvoorbeeld begeleiden we moeder en kind tot een jaar na de bevalling. Dan is er veel overleg met alle betrokkenen. Juist die afstemming en het opbouwen van een band met de moeder is van groot belang. Veiligheid, vertrouwen en openheid zijn echt onze sleutelwoorden,’ aldus Marieke en Petra.

JAARGANG 3 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


Meedenken over nieuwe woonvormen

bij u in de regio.

Verbinden en versterken Rabobank denkt mee met Curamare over nieuwe woonvormen. Innovatieve ideeën waarin zorg, service en diensten worden gecombineerd. Met elkaar verbinden en versterken we onze omgeving.

www.rabobank.nl/hhv Een aandeel in elkaar

Tieleman Keukens is al sinds jaar en dag trotse partner van CuraMare. Ook in de Nieuw Rijsenburgh staan keukens van Tieleman. “Het kopen van een keuken moet een feest zijn!” Jan Tieleman

TIELEMAN KEUKENS Korendreef 15 3241 AS MIDDELHARNIS BESTE KEUKENWINKEL WUGLY.NL

FINANCIEEL GEZOND GROENE VLAG GRAYDON

BESTE FAMILIEBEDRIJF VAN WEST-NEDERLAND

BESTE ZELFSTANDIGE WINKEL VAN NEDERLAND

WARME DOUCHE TROS RADAR

BESTE KEUKENSPECIALIST VAN NEDERLAND

2012 / 2013 / 2014

2012 / 2013 / 2014

2013

2011

2010

2003 / 2004 / 2009

0187 - 602555 www.tieleman.nl


ZIEKENHUIS

9

Kwaliteit en veiligheid aan het bed, wat komt daar bij kijken? Een ziekenhuisbezoek is voor de meesten van ons geen dagelijkse kost. Gelukkig maar! Als we naar het ziekenhuis gaan, of dat nu met spoed is of dat het gaat om een geplande behandeling, we gaan er vanuit dat de zorg die we krijgen van de hoogste kwaliteit is. Dat is niet meer dan vanzelfsprekend. Terecht ook dat je je daar geen zorgen om hoeft te maken. Het heeft voor ons ziekenhuis echter wel wat voeten in aarde om die hoge kwaliteit van zorg te waarborgen. Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid is een onderwerp wat in elke dienst van de medewerkers van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis terugkomt. Het loopt als een rode draad door alle werkzaamheden, het raakt alle facetten van de zorg. Arts, verpleegkundige, schoonmaker, maar ook ICT’er, secretaresse of onderhoudsmonteur, iedereen heeft ermee te maken. Inspecties, keurmerken, prestatie-indicatoren. Wat is wat? Er zijn veel instanties betrokken bij het opstellen, bewaken, stimuleren en controleren van kwaliteit en veiligheid. Als patiënt of naaste van een patiënt word je overspoeld met informatie. Van het ziekenhuis zelf, van patiëntenorganisaties, van de overheid, zorgverzekeraars en noem maar op. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Dus wie is wie, wie doet wat en wat is wat als het aankomt op kwaliteit?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg De overheid is, uiteraard, een belangrijke partner. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is, als onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, de instantie die de volksgezondheid bevordert. Dit doen ze door de kwaliteit van zorg met advies en regelgeving te stimuleren.

Zorgverzekeraars De zorgverzekeraars kopen, elk voor zich, zorg in bij ons ziekenhuis voor hun klanten. Veel zorgverzekeraars kunnen, zeker als het om een grote organisatie gaat, invloed uitoefenen op het ziekenhuis door bepaalde eisen te stellen bijvoorbeeld aan de behandelingen die een ziekenhuis biedt.

Patiëntenvereniging Het ziekenhuis staat in dienst van de patiënt, dat is logisch. Patiëntenverenigingen behartigen de belangen van patiënten. Vaak geven ze ook keurmerken aan ziekenhuizen die voldoen aan door hen opgestelde eisen, denk aan het groene vinkje voor stomazorg of het roze lintje voor borstkankerzorg.

NVZ, de Nederlandse Vereniging voor algemene ziekenhuizen De NVZ is de brancheorganisatie voor ziekenhuizen. Zij behartigt de belangen van de aangesloten ziekenhuizen.

VMS De VMS is een Veiligheidsmanagementsysteem waarmee het ziekenhuis risico’s signaleert, verbeteringen doorvoert en beleid vastlegt, evalueert en aanpast. Hiervoor worden tien thema’s gebruikt en voor de komende jaren zijn daar drie speerpunten uitgepikt die nog eens extra aandacht krijgen. Dit zijn medicatieveiligheid, infectiepreventie en antibioticaresistentie en de veilige toepassing van medische technologie.

NIAZ, het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg Het NIAZ stelt kwaliteitsnormen op en toetst of een zorginstelling aan deze normen voldoet. Zo ja, dan ontvangt het ziekenhuis voor een periode van vier jaar een keurmerk. In die vier jaar volgt regelmatig een tussentijdse toets en wordt gekeken of verbeterpunten opgepakt zijn. Deelname aan het NIAZ programma is vrijwillig.

ZorgKaartNederland Veel partijen houden zich bezig met de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. Maar wat vindt u er eigenlijk van? Dat is natuurlijk voor ons het allerbelangrijkste. Uw ervaring kunt u delen op de website van ZorgkaartNederland. Op deze website kunt u aan de hand van een aantal vragen anoniem een waardering geven over onze zorg en dienstverlening. Daarmee helpt u ook anderen een goede keuze te maken én wij kunnen van uw ervaring leren. Niet alleen wat we goed doen, maar ook wat beter kan!


THUISZORG

10

Thuis best met CuraMare Thuiszorg

mevrouw Joke Burnet en Petra Ketting

Joke Burnet is 72 jaar oud, een optimistische en vrolijke vrouw die zelfstandig in een appartement woont in appartementencomplex De Hoge Kamer aan de Sperwer in Sommelsdijk. Regelmatig zat ze met haar buren lekker buiten te genieten van het zonnetje en als er dan een medewerker van de thuiszorg ‘langs kwam vliegen’ dan werd deze door hen vrolijk begroet. Tot ze enige tijd geleden met de fiets ten val kwam en de thuiszorg van een heel andere kant meemaakte. ‘Ik kwam heel ongelukkig ten val en moest geopereerd worden aan mijn schouder. Die was gebroken. Na thuiskomst had ik nog zorg en begeleiding nodig en zo maakte ik CuraMare Thuiszorg eens van de andere kant mee. En ik heb zulke bewondering voor ze! Stuk voor stuk zijn het lieve meiden. Ze doen hun uiterste best je op te beuren. Want dat dóet me toch pijn, zo’n gebroken schouder! Maar ook al hebben ze het druk, ze máken gewoon tijd voor je.’ aldus mevrouw Burnet. ‘ De keus voor CuraMare Thuiszorg werd gemaakt in overleg met haar dochter. Na de operatie verbleef ze daar nog even maar ze was blij dat ze weer naar huis mocht. De thuiszorg stond de ochtend na het belletje al op de stoep. Petra Ketting, nog maar enkele maanden werkzaam bij CuraMare Thuiszorg als wijkverpleegkundige, vult mevrouw Burnet aan. ‘Dat is het voordeel van de wijkverpleegkundige. Als je belt voor zorg, dan kunnen we direct starten. We combineren het intakegesprek met het stellen van de indicatie. Vroeger moest je daarvoor wachten op het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Wij kijken direct zelf samen met de cliënt welke hulp nodig is én we kunnen direct die zorg geven. Zo zien en horen we direct wat nodig is en zitten we ‘dicht op het vuur’. Ook betrekken we de mantelzorgers, in dit geval de dochter van mevrouw Burnet en ook haar buurvrouw, zo veel als kan. Dat is echt het mooie van werken in de thuiszorg, je hebt te maken met zoveel verschillende mensen, geen dag is hetzelfde. En wat is er nu fijner dan mensen blij maken!’ Mevrouw Burnet was blij dat ze weer naar haar eigen appartement kon, met haar eigen spulletjes in haar vertrouwde omgeving. ‘De buurvrouw helpt me ’s ochtends met brood smeren en koffie zetten, maar de hulp bij wassen, aan- en uitkleden, daarvoor heb ik gelukkig de thuiszorgmedewerkers. Ze zijn zo flexibel, ze houden zelfs rekening met mijn wens om laat op te staan en laat naar bed te gaan, dat vind ik echt bijzonder.’ sluit mevrouw Burnet af. CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 3 NUMMER 4


CURAVITA

11

Het bevalt goed in de kraamsuites van verloskundig centrum CuraVita ‘En dus was ik blij dat ik deze keer nog beter in het oog zou worden gehouden.’ Haar eerste bevalling was al weer lang geleden, in de tijd dat het ziekenhuis nog geen kraamsuites had. Voor Wendy was deze bevalling een enorm verschil met de eerste keer! ‘Het was een totaal andere ervaring. De sfeer die zo’n kraamsuite heeft, geeft het gevoel dat je thuis bent. Het is heel luxe om een keuken en badkamer bij de hand te hebben.’ licht Wendy toe ‘In de kraamsuite komt ook iedereen naar jou toe, de gynaecoloog, de verloskundige. Dat geeft je de gelegenheid om je helemaal op de bevalling te concentreren. Zo fijn! Nee, ik hoopte eerst Wendy en Tijn

stiekem op weer een keizersnede en was ook best angstig, maar ik ben zo blij dat ik nu een

‘Ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik vond het zo’n relaxte bevalling!’ Aan het woord is Wendy Jordaan – Stikkers, moeder van de zesjarige Nienke en de vier maanden oude Tijn. Op 18 augustus jongsleden werd zij ingeleid en beviel na 40 weken zwangerschap van een kerngezonde zoon. Tijdens haar zwangerschap werd ze begeleid door de verloskundigen en een gynaecoloog van CuraVita.

‘Mijn eerste bevalling was een keizersne-

natuurlijke bevalling mee heb mogen maken.

de. Dan wordt een tweede zwangerschap

De rust van mijn verloskundige Anette, de

automatisch als ‘medisch’ betiteld en kom je

begeleiding van dr. Mahadew en de ontspan-

terecht onder begeleiding van een gynaeco-

nen sfeer op mijn kamer hebben daar zeker

loog. Nu was de begeleiding tijdens mijn eer-

aan bijgedragen.

ste zwangerschap een prima ervaring, dus ik had sowieso wel voor CuraVita gekozen. De

Wendy mocht de volgende dag al naar huis.

verloskundigen zijn allemaal erg vriendelijk en

Daar wachtte man Vincent, dochter Nienke

positief. En geduldig, want ik weet van me-

en kraamhulp Henny Visbeen van kraamzorg

zelf dat ik misschien wat sneller nerveus ben

De Eilanden op haar. En kon het genieten van

dan de gemiddelde zwangere’, lacht Wendy.

een rustige kraamperiode beginnen.

Ook kennis maken met CuraVIta? Komt u ook bevallen in de kraamsuites van CuraVita? Dan is het mogelijk om vanaf 12 weken zwangerschap een rondleiding te krijgen waarbij een kraamsuite bekeken kan worden en meer verteld wordt over bevallen bij verloskundig centrum CuraVita. De eerste rondleidingen in 2016 zijn op woensdag 6 januari en woensdag 3 februari in de avond. Ook worden in 2016 weer voorlichtingsavonden over het geven van borstvoeding gegeven. Maandag 4 januari en maandag 29 februari zijn de eerste data voor deze voorlichting. Voor meer informatie of om u voor een rondleiding aan te melden, kunt u terecht op de website www.curavita.nl. Kijk onder het kopje CuraVita – informatieavonden – bevallen en schrijf u in!

JAARGANG 3 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


NIEUWE WEBSITE!

www.vandermarkzorghulpmiddelen.nl

Rolstoel Actieve tillift Passieve tillift Toiletstoel Douchestoel Draaischijf

AD-matras AD-zitkussen Hooglaagbed Rugsteun Bedtafel Bedheffer

Glijplank Trippelstoel Toiletverhoger Badplank Meubelverhoger Drempelhulp

Dekensteun Infuusstandaard Ondersteek Glijlaken Scootmobielen Sta-op stoel

Van der Mark heeft de volgende locaties: THUISZORGWINKELS Numansdorp Edisonstraat 7 Ma t/m vr: 10.00 - 16.00 uur Zaterdag: 10.00 - 12.00 uur

Hellevoetsluis Marconiweg 12E Dinsdag en donderdag van 12.00 - 14.00 uur.

UITLEENPUNTEN CURAMARE Middelharnis Dirksland, Ziekenhuis Nieuwstraat 56 Ma t/m vr: 13.30 - 14.30 uur

Ouddorp

Bel voor meer informatie naar: 0186 - 573585

Schansweg 53 Ma t/m vr: 14.30 - 15.30 uur

Stationsweg 22 Tijdens kantooruren bij het PSB Buiten kantooruren bij de receptie


CURAMARE

13

Hulpmiddel nodig? Zo zit dat!

Antidecubitus Een specialiteit van het bedrijf zijn anti decubitus systemen. Dat zijn matrassen en kussens die ervoor zorgen dat iemand die door ziekte in bed moet blijven geen doorligwonden krijgt. Alle producten worden in eigen beheer gemaakt en voldoen aan strenge eisen. De matrassen kunnen op maat gemaakt worden.

Kunt u zelf kiezen waar u een scootmobiel, krukken of een aangepast bed bestelt? Worden dit soort middelen vergoed door de zorgverzekering? Moet u er de deur voor uit, of kan het ook thuis worden geregeld? Karel van der Mark, directeur van Van der Mark zorghulpmiddelen, geeft uitleg. Om gelijk met de deur in huis te vallen: als u zorghulpmiddelen nodig heeft, worden deze in principe vergoed door de zorgverzekering. Van der Mark stuurt de rekening direct naar de verzekeraar, dus daar heeft u geen omkijken naar. Neem bij twijfel over de vergoeding van een product contact op met Van der Mark. Van der Mark werkt nauw samen met CuraMare, zo zit er een uitleenpunt in het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland. Mensen die na een ziekenhuisopname weer naar huis mogen, kunnen daar terecht voor het lenen van bijvoorbeeld een looprek of krukken. Ook in Middelharnis, Hellevoetsluis en Ouddorp zijn uitleenpunten, waar iedereen binnen kan stappen voor zorghulpmiddelen. In Numansdorp is een thuiszorgwinkel, daar kan iedereen binnenstappen voor uitgebreid advies. ‘Wat veel mensen niet weten, is dat iedereen bij ons terecht kan, dus ook als er thuiszorg wordt geleverd door een andere organisatie dan CuraMare Thuiszorg.’ aldus Karel van der Mark. In de showroom van de thuiszorgwinkel in Numansdorp staat een modern tweepersoonsbed. Het ziet er uit als een gewoon bed, maar het heeft dezelfde functies als een ziekenhuisbed. Het bed kan omhoog en omlaag en kan worden ingesteld om in een gezonde houding te zitten en te liggen. Hiernaast is er ook een uitgebreid assortiment van sta- op stoelen met diverse gangbare merken, ‘ We hebben onder andere het merk Fitform, dat is de Rolls Royce onder deze stoelen, welke op maat gemaakt kunnen worden. Voor het aanmeten van een sta-op stoel is een bewegingstechnoloog in dienst. In enkele gevallen kunnen deze stoelen via uw verzekering geleverd worden. De fauteuils helpen bij het opstaanen passen prima in een modern interieur.’ licht Karel toe. Handig is dat Van der Mark ook bij mensen thuis op bezoek kan komt met een assortiment stoelen te laten zien om verschillende sta-op stoelen te proberen. Het assortiment van de zorgmiddelenspecialist is erg breed. Kijk in de advertentie of op www.vandermarkzorghulpmiddelen.nl voor een overzicht van de alle producten. Dagelijks rijden er bestelauto’s door de regio om bestellingen af te leveren.

JAARGANG 3 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

14

Uw vraag, onze zorg!

Vraag van de heer Struik uit Dirksland

Afgebeeld ziet u het Rapid Recovery traject, waarmee na de ingreep aan de heup het herstel snel wordt ingezet. De heer op de foto is niet de heer Struik.

Binnenkort word ik geopereerd aan mijn heup. Mijn vrouw en ik zijn al wat ouder. Hoe gaat dat met ondersteuning als ik ga herstellen? Antwoord Een heupoperatie is vandaag de dag gelukkig een stuk minder ingrijpend dan vroeger. In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis werken de orthopeden met een speciale spierbesparende techniek. Omdat hierbij de spieren rondom het heupgewricht niet beschadigd worden, bent u na de operatie normaliter snel weer op de been. En dus snel naar huis. De fysiotherapeut start met oefeningen in het ziekenhuis. Na uw ontslag kunt u met fysiotherapie verder revalideren. Ook wordt u goed begeleid als u naar huis gaat. Hiervoor werkt het ziekenhuis samen met CuraMare Thuiszorg in het zogenoemde Rapid Recovery traject. Dat betekent dat de thuiszorg voor uw operatie uw woning bekijkt en als dat nodig is aanpassingen aanbrengt zodat u makkelijk thuis kunt herstellen. Bijvoorbeeld door uw bed te verplaatsen of een hulpmiddel te adviseren. Gaat u na de operatie naar huis, dan bent u al bekend met de thuiszorgmedewerker die uw herstel verder begeleid. En mocht het zo zijn dat u liever ergens anders hersteld, dan kunt u terecht bij onze zorghotels. Deze zijn helemaal ingericht om u zo snel mogelijk te laten revalideren. Voor vragen over tijdelijke zorg kunt u terecht bij onze Zorgbemiddeling op 0187 60 73 70.

Heeft u een vraag over de zorg? Stuur uw vraag in en misschien leest u in het volgende magazine het antwoord, gegeven door een van onze deskundige medewerkers. U kunt uw vraag mailen naar communicatie@curamare.nl of sturen naar CuraMare, t.a.v. afdeling Communicatie, Postbus 153, 3240 AD Middelharnis, o.v.v. Vraag over de zorg.

CURAMARE MAGAZINE

JAARGANG 3 NUMMER 4


Alle medewerkers van CuraMare wensen u

fijne feestdagen en een gezond 2016

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN

Tijdens de feestdagen hebben de poliklinieken van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gewijzigde openingstijden.

Poliklinieken 25 december en 1 januari zijn alle poliklinieken gesloten. Op 31 december zijn de poliklinieken in Brielle en Hellevoetsluis gesloten.

Radiologie Op 25 december en 1 januari is de afdeling Radiologie gesloten in Dirksland, Brielle en Hellevoetsluis. Tussen kerst en nieuwjaar is de afdeling Radiologie gesloten in Brielle en Hellevoetsluis. U kunt op deze dagen wel terecht in Dirksland.

Laboratorium Op 25 december en 1 januari is het Laboratorium in Dirksland, Brielle en Hellevoetsluis gesloten. In Brielle is het Laboratorium gesloten op 24 en 31 december. Op de dagen tussen kerst en nieuwjaar is het Laboratorium geopend. Het Laboratorium in Hellevoetsluis is beperkt open op 24 december en 31 december van 8.00 – 11.00 uur. Op de dagen tussen kerst en nieuwjaar is het Laboratorium in Hellevoetsluis geopend.

JAARGANG 3 NUMMER 4

CURAMARE MAGAZINE


Ziekenhuis ziekenhuis

Behandeling Thuiszorg Ouderenzorg

CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliĂŤnt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen ĂŠĂŠn van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

Curamare Magazine - editie december 2015  

Curamare Magazine - editie december 2015

Curamare Magazine - editie december 2015  

Curamare Magazine - editie december 2015

Advertisement