__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 14

14

^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ

ÛًηÌ ٿ ÛÙÔȯÂÖ· ÁÈ¿ Ù‹Ó âͤٷÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ¬ˆ˜ Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· η› Ôî âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‰È‰·Ûηϛ˜ Ù›˜ ïÔÖ˜, ÁÈ¿ οÔÈÔ ÏfiÁÔ, ï «Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜» ÓÔܘ ‚Ú›ÛÎÂÈ à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ ‰Â¯ıÂÖ Ì¤ ≤Ó·Ó êÏfi ÙÚfiÔ, àÏÏ¿ âÈ̤ÓÂÈ Ó¿ Ù›˜ «ÌÂıÂÚÌËÓ‡ÂÈ» õ Ó¿ Ù›˜ àÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜. \∞ÏÏ¿ η› ï \∂›ÛÎÔÔ˜ £ÂÔÊ¿Ó˘, ¬ˆ˜ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎfi, ·Ú¤‰ˆÛÂ Ù‹Ó ú‰È· ‰È‰·Ûηϛ·, η› οӷÌ â›Û˘ ¯Ú‹ÛË ÙáÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘Ø ≤Ó·˜ ôÏÏÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ƒáÛÔ˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜, ï ÂéÏÔÁË̤ÓÔ˜ \∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘ ª·Í›ÌÔ‚ÈÙ˜, â·Ó¤Ï·‚ ·éÙ‹Ó Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÙfiÛÔ êÏ¿ η› ηı·Ú¿, œÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ٿ ‰Èο ÙÔ˘ ÏfiÁÈ· ÁÈ¿ Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌÉÌ· ÙÔÜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘. ∆fi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ì \√Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ ö¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆıÂÖ Ì¤ Ù¤ÙÔÈ· Û·Ê‹ÓÂÈ· η› ηı·ÚfiÙËÙ· àfi ÙÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ \√Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ Ùɘ âԯɘ Ì·˜, àÎÚȂᘠ̤¯ÚÈ Î·› Ù›˜ ̤Ú˜ Ì·˜, àÔÙÂÏÂÖ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ¿ âÌĘ Ô‡ ·Û¯›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· Ó¿ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ \√ÚıÔ‰ÔÍ›· ÙÔÜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ù¯È êÏᘠ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹ ÛˆÛÙ‹ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙáÓ ‰È‰·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘, àÏÏ¿ àÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ù‹Ó ·éıÂÓÙÈο \√Úıfi‰ÔÍË ëÚÌËÓ›· ·éÙáÓ ÙáÓ ‰È‰·ÁÌ¿ÙˆÓ. ™Ùfi ‚È‚Ï›Ô ·éÙfi, âÎÙfi˜ àfi Ù›˜ \√Úıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜ η› Ù›˜ ëÚÌËÓÂÖ˜ Ô‡ àӷʤÚıËÎ·Ó Èfi ¿Óˆ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ ÛËÌÂÚÈÓɘ Ì‹ \√Úıfi‰Ô͢ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ¿ Ù›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜, ηıÒ˜ â›Û˘ η› οÔÈ· àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο Û¯ÂÙÈο ΛÌÂÓ·. \∂‰á àÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÜ \∂ÈÛÎfiÔ˘ \πÁÓ·Ù›Ô˘ η› ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÌÂ, ¬ˆ˜ η› âÎÂÖÓÔ˜, Ì›· „¢‰‹ ‰È‰·Ûηϛ· ¬ÛÔ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· η› àÌÂÚfiÏËÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ¿ Ó¿ âÎı¤ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÓ·Ï‹ıÂÈ¿ Ù˘, öÙÛÈ œÛÙ Ôî \√Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ó¿ Ì‹Ó

Profile for el Romio

Η ψυχή μετά τον θάνατο (Π. Σεραφείμ Ρόουζ)  

Τι συμβαίνει στη ψυχή όταν αφήνει το σώμα κατά την ώρα του θανάτου; Σε ποιά κατάσταση βρίσκεται από την ώρα εκείνη μέχρι την Τελική Κρίση; Π...

Η ψυχή μετά τον θάνατο (Π. Σεραφείμ Ρόουζ)  

Τι συμβαίνει στη ψυχή όταν αφήνει το σώμα κατά την ώρα του θανάτου; Σε ποιά κατάσταση βρίσκεται από την ώρα εκείνη μέχρι την Τελική Κρίση; Π...

Advertisement