Page 1

De WOZ in beeld


Inhoudsopgave

2.

DE WET WOZ UITGELICHT

3

1.1 Wat is de WOZ?

3

1.2 Wie krijgt de aanslag?

3

1.3 Wanneer krijgt u de aanslag?

4

1.4 Voormelding WOZ/ voorlopige WOZ-beschikking

4

1.5 Een aanslag per object

4

1.6 Duidelijk te lage WOZ-waarde

4

GEVOLGEN BELASTINGHEFFING

5

2.1 Onroerendezaakbelasting (ozb)

5

2.2 Rioolheffing

5

2.3 Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)

5

2.4 Watersysteemheffing

7

2.5 Schenk- en erfbelasting

7

3. WAT BEPAALT DE WOZ-WAARDE?

8

3.1 Objectafbakening

8

3.2 Factoren die de gemeente niet meetelt

4.

5.

6.

8

3.3 Waardedrukkende en -verhogende factoren

10

3.4 Waarde bepalen bij nieuwbouw en appartementen

13

BEZWAAR EN BEROEP

16

4.1 Wat moet er op uw OZB-aanslag staan?

16

4.2 Uw WOZ-waarde controleren

17

4.3 Jurisprudentie gebruiken

18

4.4 Waarde in strijd met het gelijkheidsbeginsel

22

4.5 Nieuwe eigenaar en alsnog bezwaar maken

23

4.6 Hoorplicht gemeente

23

4.7 Taxatie (in opdracht van gemeente)

25

DE PROCEDURES

26

5.1 De termijnen

26

5.2 Beroep, hoger beroep en cassatie

28

VERGOEDING KOSTEN

31

6.1 Kosten bezwaar gemeente

31

6.2 Vergoeding kosten (hoger) beroep en cassatie

31

6.3 Overzicht vergoeding kosten

31

7.

BIJLAGE 1 - VOORBEELD AANSLAGBILJET

32

8.

BIJLAGE 2 - VERKLARENDE WOORDENLIJST

33

9.

BIJLAGE 3 - WOZ UITSPRAKEN

36

2 van 45

Vereniging Eigen Huis | De WOZ in beeld | juli 2018

1.


1. De Wet WOZ uitgelicht De gemeente stelt jaarlijks de ­WOZ-waarde van uw woning vast. Deze waarde dient als basis voor verschillende ­belastingen. U heeft de ­mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze waarde en daarbij te beargumenteren waarom uw woning volgens u ­een andere waarde heeft. Deze webpublicatie ‘De WOZ in beeld’ kan u hierbij ­ondersteuning bieden. U heeft begin dit jaar een nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting (ozb) ontvangen van uw gemeente. Hierin is ook de WOZ-beschikking opgenomen. In deze beschikking staat onder andere de nieuwe WOZ-waarde van uw woning vermeld. Voor de WOZ-waardebeschikking van 2018 wordt uitgegaan van de waardepeildatum 1 januari 2017. In deze webpublicatie leest u alles over de WOZ, namelijk: •

Wat is de WOZ?

Voor welke belastingen heeft de WOZ gevolgen?

Wat bepaalt de WOZ-waarde van uw huis?

Hoe kunt u bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde? U leest hoe u bezwaar kunt maken en welke argumenten u daarbij kunt aandragen.

Wat kunt u doen als uw bezwaar wordt afgewezen?

Wat zijn de kosten van bezwaar en (hoger) beroep?

DE WOZ ALLEEN VOOR ONROERENDE ZAKEN Alleen onroerende zaken tellen mee bij de WOZ-waarde. Onroerend zijn zaken die niet makkelijk verplaatsbaar zijn en die in de regel ook niet verplaatst worden. Uw huis en bijbehorende grond zijn dus onroerend. Roerend is alles dat makkelijk verplaatst kan worden. Een caravan die u in uw garage heeft gestald is bijvoorbeeld roerend. Voor een woonark of -schip betaalt u meestal roerende zaak- of ruimtebelasting. Deze is vergelijkbaar met de onroerendezaakbelasting. De tarieven zijn hetzelfde.

1.1 WAT IS DE WOZ? WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde van onroerende zaken is het uitgangspunt voor verschillende belastingen. Sinds 2007 is de WOZ-­waarde een jaar geldig. Dit betekent dat u jaarlijks een nieuwe aanslag krijgt waartegen u bezwaar kunt maken. Maakt u geen bezwaar, dan blijft de waarde een jaar staan. 1.2 WIE KRIJGT DE AANSLAG? De WOZ-beschikking wordt veelal gecombineerd met uw aanslag onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. U krijgt een WOZ-beschikking voor een woning als u op 1 januari 2018 eigenaar was van het huis. Als u het huis huurt krijgt u ook een WOZ-beschikking maar geen aanslag onroerendezaakbelasting. Het doet er niet toe of u de ­woning bewoont of niet. Bezit u samen met iemand anders het huis (bijvoorbeeld samen met uw partner of met familieleden na een ­erfenis), dan wordt de aanslag gericht aan één van de eigenaren. Dit is v­ oldoende. Wil de belang zijn als er onenigheid is tussen twee eigenaren. Denk aan een situatie waarin twee broers het huis erven van hun moeder. De oudste krijgt de ozb-aanslag en WOZ-beschikking. Hij geeft door onenigheid over de ­verdeling van de erfenis zijn broer geen inzage in de aanslag en maakt geen bezwaar. De jongere broer kan dan de gemeente v­ ragen hem ook een ozb-aanslag en WOZ-beschikking te sturen zodat hij eventueel zelfstandig bezwaar kan maken. De gemeente is dan verplicht de beschikking ­binnen acht weken te versturen.

3 van 45

Vereniging Eigen Huis | De WOZ in beeld | juli 2018

mede-eigenaar ook een aanslag ontvangen, dan kan hij deze aanvragen bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld van


1.3 WANNEER KRIJGT U DE AANSLAG? Het nieuwe WOZ-tijdvak is ingegaan op 1 januari 2018. De gemeente moet de ozb-aanslag, met daarin de WOZbeschikking, binnen acht weken na deze datum versturen. Dat wil zeggen dat de aanslag uiterlijk 26 februari 2018 aan u ­verzonden moet zijn. Een te late verzending heeft overigens geen gevolgen. De waarde is hierdoor niet ongeldig. 1.4 VOORMELDING WOZ/ VOORLOPIGE WOZ-BESCHIKKING Sinds een aantal jaren zijn er steeds meer gemeenten die werken met een voormelding of voorlopige WOZbeschikking. Op informele wijze geeft de gemeente dan voorafgaand aan de werkelijke WOZ-beschikking een voorlopige WOZ-beschikking af. Op deze WOZ-beschikking kunt u reageren en de gemeente wijzen op fouten in die beschikking. De gemeente kan deze fouten dan nog herstellen voordat de definitieve WOZ-beschikking wordt verzonden. Deze voormelding of voorlopige beschikking heeft geen gevolgen voor uw rechten om tegen de definitieve WOZ-beschikking in bezwaar te komen. 1.5 EEN AANSLAG PER OBJECT U krijgt voor uw woning met bijhorende grond meestal één ozb-aanslag met één WOZ-waarde. Ze worden gezien als één object. In bepaalde gevallen krijgt u twee aanslagen. Bijvoorbeeld als een bepaald deel van uw woning een zelfstandig geheel vormt. Dit is het geval bij een zolder die u verhuurt en zelf niet gebruikt. Onder bepaalde voorwaarden kan die zolder een apart object zijn voor de WOZ en krijgt u een aparte aanslag. Een aparte aanslag krijgt u ook voor bijvoorbeeld een garage verderop in uw buurt of stad, omdat dit object in het algemeen niet bij uw woning hoort. Wat wel en niet tot de woning wordt gerekend heet objectafbakening. In paragraaf 3.1 vindt u meer informatie over dit onderwerp.

APPARTEMENT EN PARKEERPLAATS

Als u een appartement met parkeerplaats heeft, wordt dit als één object gezien als duidelijk is dat de parkeerplaats bij het individuele appartement hoort. Of dit zo is, vindt u in de splitsingsakte van uw appartement. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 3.4, onder Appartementen. 1.6 DUIDELIJK TE LAGE WOZ-WAARDE Het kan zijn dat de WOZ-beschikking die u ontvangt duidelijk te laag is. Denk aan een waarde van € 50.000,- terwijl u het huis op 1 juli 2017 voor € 475.000,- heeft gekocht. U kunt er dan van uitgaan dat de gemeente een fout heeft

4 van 45

Vereniging Eigen Huis | De WOZ in beeld | juli 2018

gemaakt. De gemeente mag dan op eigen initiatief de waarde bijstellen in een herzieningsbeschikking.


Colofon Š 2018 Vereniging Eigen Huis Het auteursrecht op de inhoud van deze uitgave wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan Vereniging Eigen Huis geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele (druk)fouten, onvolledigheden en latere wijzigingen in de wetgeving.

HEEFT U VRAGEN? OF ADVIES NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN U GRAAG. Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.

Dit is een uitgave van Vereniging Eigen Huis • Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort juli 2018

45 van 45

Vereniging Eigen Huis | De WOZ in beeld | juli 2018

Amersfoort, juli 2018

Woz in beeld preview  

Waar staat WOZ voor? Voor welke belastingen heeft de WOZ gevolgen? Wat bepaalt de waarde van uw huis? De webpublicatie 'WOZ in Beeld' geeft...

Woz in beeld preview  

Waar staat WOZ voor? Voor welke belastingen heeft de WOZ gevolgen? Wat bepaalt de waarde van uw huis? De webpublicatie 'WOZ in Beeld' geeft...