Page 1

Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat

LOCATIESPECIFIEK PEDAGOGISCH WERKPLAN IKC Sint Michael Locatie Hofstraat 0-6 jaar Locatie Schritsen 4-13 jaar

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 1 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat Inhoudsopgave: Inleiding 1. Veiligheid vormt de basis de groep dagindeling 3 uurs regeling (afwijking BKR) 2. Aandacht voor ieder kind halen en brengen 3. Ontwikkelen door te ontdekken bijzonderheden per ruimte activiteiten huishoudelijke zaken 4. Samen met elkaar Bijlage 1 - Huisregels

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 2 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat Inleiding Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleid (kwaliteitshandboek /39.0 pedagogisch beleid) van Eigen&Wijzer geldend voor locatie IKC Sint Michael 0-6 jaar, bestaande uit kinderdagverblijf (KDV) 0-2 jaar, kinderdagverblijf (KDV) 2-4 jaar, Voorschool (PO), buitenschoolse opvang (BSO) 4-6 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) 4-13 jaar. De pedagogisch medewerkers (pm’ers) zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op dit beleid. Locatie IKC Sint Michael Wat hebben een basisschool en een organisatie voor kinderopvang gemeen? Heel veel! Beiden willen het beste voor ieder kind, het beste op het gebied van opvoeden, leren en spelen. Katholieke basisschool Sint Michael en Stichting Eigen&Wijzer voor kinderopvang hebben hun krachten gebundeld, om het beste voor ieder kind nog beter te maken. We werken intensief samen, vanuit een gedeelde visie. Ontwikkelingskansen van kinderen staan centraal, maar ook het faciliteren van ouders om werk en opvoeding te combineren vinden we belangrijk. Samen in een IKC In het Integraal Kind Centrum komt alles samen. Op één locatie bieden we een totaalpakket voor kind(eren) op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. De kinderen van 0 tot 6 jaar zijn gevestigd op locatie de Hofstraat en de kinderen van 6 tot 13 jaar verblijven op de locatie aan de Schritsen. Tussen 7.00 en 18.15 uur kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar bij ons terecht om te leren en te spelen. Wij bieden een dagprogramma waarin het plezier, welzijn en de ontwikkeling van het kind centraal staan. Het herkennen, erkennen en stimuleren van talent krijgt hierbij alle aandacht, onder schooltijd en tijdens de buitenschoolse opvang. Misschien is een kind wel een echte musicus, een kunstenaar, of een sporter in de dop, wie weet! Bij ons krijgen kinderen alle ruimte en kansen om hun unieke talenten te ontdekken. Talenten binnen het team en daarbuiten Alle medewerkers van het IKC werken nauw samen en kunnen zowel tijdens als na schooltijd worden ingezet. Zo kan een speciaal gekwalificeerde medewerker van de opvang tijdens lesuren ondersteuning bieden aan de leerkracht, of bijvoorbeeld muziek- of sportlessen verzorgen. Leerkrachten kunnen na schooltijd bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding bieden. Zo benutten we ook de talenten van ons team optimaal. Omdat we niet alles alleen kunnen, werken we samen met diverse organisaties op het gebied van sport en cultuur. Ook voor de ouder, staan we klaar. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind in het geven van basis opvoedingsadviezen aan ouders. Structureel, flexibel of incidenteel Het Integraal Kind Centrum biedt een dagprogramma, waarbij deelname aan de schooltijden verplicht is. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van buitenschoolse opvang, voor en na schooltijd. Er kan gekozen worden voor vaste of flexibele dagdelen. Een kind kan ook incidenteel meedoen aan specifieke buitenschoolse activiteiten. In de ouderbrieven vermelden we structureel welke activiteiten er op stapel staan. Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 3 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat

1.

Veiligheid vormt de basis

Groepen

Locatie Hofstraat Dagopvang 0-2 jaar Het kinderdagverblijf heeft 2 horizontale groepen waar maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen. Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de leidster-kind ratio onderstaand (wettelijke) schema, zoals opgenomen in het convenant kwaliteit kinderopvang, als leidraad. Leeftijd Pm- Maximale ers aantal

Pm- Maximale ers aantal

PM- Maximale ers aantal

PM- Maximale ers aantal

0-2 jaar

2

3

4

1

5 (max 4 van 0 jr)

9 (max 8 van 0 jr)

Leeftijd Pm- Maximale ers aantal

Pm- Maximale ers aantal

2-4 jaar

2

1

8

14 (max 8 van 0 jr)

16 (max 8 van 0 jr)

16

Dagelijks om 13.00 uur en om 14.15 uur wordt de ratio opnieuw berekend i.v.m. het vertrek of binnenkomst van kinderen. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van www.1ratio.nl Op de daglijsten wordt geregistreerd welke medewerkers en kinderen er op welke tijden aanwezig zijn.

Bij afwijking van de BKR aan het begin van de dag, tijdens lunchpauze en aan het einde van de dag wordt de achterwachtregeling IKC St Michael toegepast. Slaapkamers 1 groep beschikt over twee slaapkamers waar 8-10 kinderen tegelijk kunnen slapen. 1 slaapkamer wordt tevens gebruikt door het KDV 2-4. Voor de 0 en 1 jarigen wordt de mogelijkheid geboden om buiten te slapen. Ouders geven schriftelijk toestemming wanneer zij hun kind(eren) buiten willen laten slapen. Vanuit de groep is er altijd zicht in het buitenbedje.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 4 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat

De Voorschool (peutergroep) De Voorschool in ingericht voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De Voorschool beschikt over speelhoeken die zijn ingericht conform de uitgangswaarden van Piramide. Schema voor de berekening van de leidster-kind ratio bij peuteropvang/peuterspeelzaal: Leeftijd Leidsters Maximale Leidsters Maximale aantal aantal 2 tot 4 jr 1 8 2 16

De buitenruimte 0-4 jaar Voor de inrichting van de buitenspeelruimte gaan wij uit van de inrichting van een natuurlijke tuin. Vanuit de groepen is direct toegang tot de buitenspeelruimte. De pedagogisch medewerkers stemmen het gebruik van de tuin en het aanbieden van gezamenlijke activiteiten met elkaar af. In de tuin wordt een gedeelte afgezet voor de baby’s. Dagelijks wordt door de pedagogisch medewerkers de tuin passend ingericht voor de kinderen om te spelen. De tuin is voorzien van een zandspeelplaats met glijbaan en een aparte zandbak. Er wordt een verkeerpleintje aangelegd waar de kinderen kunnen fietsen en steppen. De speeltoestellen in de tuin zijn gekeurd door een daartoe bevoegde organisatie. Het rapport is op aanvraag beschikbaar.

BSO 4-6 jaar Leeftijd Leidsters Maximale Leidsters Maximale aantal aantal 4 tot 6

1*

10

2

20

We maken gebruik van 1 basisgroepen in de hal van school. Basisgroep: Kinderen starten hun opvang ochtend of (mid)dag altijd in hun basisgroep, mits deze op voorhand is samengevoegd, omdat er niet meer dan 20 kinderen in totaal zijn. We werken met twee basisgroepen, één groep in het speellokaal en één groep in de hal van school. De allerjongsten op de BSO (jongste 4 jarigen) zitten in de basisgroep in het speellokaal, dit is een kleine groep kinderen met 1 pedagogisch medewerker. De overige kinderen zitten in de basisgroep in de hal met maximaal 2 pedagogisch medewerkers. De basisgroep begint bij voorkeur altijd op dezelfde, vaste plek, zodat er rust en regelmaat is aan het begin van de opvangochtend of (mid)dag. In een groep leren kinderen veel van wat van belang is voor hun sociale ontwikkeling: groepsvorming, elkaar helpen, rekening houden met anderen, conflicten oplossen. De pm’er geeft de kinderen uitleg en toelichting op het activiteitenprogramma. Verlaten van de basisgroep: Binnen Eigen&Wijzer wordt gewerkt met een open deuren beleid. Bij deze pedagogische methode worden de kinderen structureel in de gelegenheid gesteld om buiten de basisgroepsruimte en met kinderen van andere (basis)groepen te spelen. Voor meer informatie zie: kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0 Pedagogisch beleid - 2.4 open deuren beleid. De kinderen verblijven in hun basisgroep Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 5 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat op de vaste (basis)groepsmomenten (zie schema onder 3. dagindeling). Op de andere momenten verlaten de kinderen eventueel hun basisgroep. Op de BSO worden de kinderen in de gelegenheid gesteld en zo nodig ondersteund om zelf een keuze te maken uit de aangeboden activiteiten. De kinderen kunnen zich in samenspraak met ouders en/of pm’ers van te voren opgeven voor workshops. Een overzicht van de workshops die gepland staan voor de komende weken wordt vooraf bekend gemaakt. Na afloop van de activiteit komt ieder kind terug op de eigen basisgroep waar de activiteiten nabesproken worden en de dag wordt afgesloten. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat ze ten allen tijde de kinderen die die dag in haar basisgroep zitten blijft volgen. Zo ervaren de kinderen rust en regelmaat. De kinderen die naar groep 3 gaan, verhuizen voor onderwijs en vrije tijdsbesteding naar locatie De Schritsen. De voorlaatste schoolweek gaan alle kinderen minimaal 1 dag proefdraaien op de BSO. Daarnaast bezoeken de locaties elkaar regelmatig, waardoor de overstap niet groot is. Buitenruimte De kinderen spelen buiten op het schoolplein. Het schoolplein is volledig afgesloten en kinderen mogen niet zonder toestemming van het plein af. Het schoolplein is leeftijdsgericht ingericht met uitdagende natuurlijke elementen. Er is een tunnel om door te kruipen, een berg om op te klimmen, een waterpomp, er zijn wilgenhutjes om in te verstoppen, een schip van tegels voor fantasiespel en boomstammen en stenen om te springen en balanceren. Daarnaast is er nog een verhard gedeelte voor fietsjes. De Speelhal 0-6 jaar Op de locatie is een speelhal aanwezig van 80m2. Onder schooltijd wordt de speelhal op toegewezen tijden gebruik door zowel onderwijs- als opvanggroepen. Na 14.15 uur is het gebruik van de speelhal exclusief voor de kinderopvang beschikbaar. Wanneer verschillende leeftijdsgroepen tegelijk in de speelhal verblijven, zorgen de pm-ers dat iedere leeftijd eigen ruimte heeft en dat druk en rustig spel van elkaar gescheiden worden. Na gebruik wordt de speelhal opgeruimd. De kinderen hebben geen toegang tot het materiaalhok.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 6 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat

Locatie Schritsen BSO 4-13 jaar Leeftij d

Leidster s

Maximal e aantal

Leidster s

Maximal e aantal

Leidster s

Maximal e aantal

Leidster s

Maximal e aantal

4 tot 13

1*

10

2

20

3

30

4

40

We maken gebruik van drie basisgroepen. De eerste basisgroep is de BSO-ruimte op de begane grond. De tweede basisgroep de BSO-ruimte om de eerste verdieping. De derde basisgroep is het speellokaal. Alleen op maandag, dinsdag en donderdag zijn de tweede en derde basisgroep geopend. Op de overige dagen voegen de groepen samen tot één groep in de BSO-ruimte op de begane grond (woensdag en vrijdag). Basisgroep: Kinderen starten hun opvang ochtend of (mid)dag altijd in hun basisgroep. De basisgroep begint bij voorkeur altijd op dezelfde, vaste plek, zodat er rust en regelmaat is aan het begin van de opvangochtend of (mid)dag. In een groep leren kinderen veel van wat van belang is voor hun sociale ontwikkeling: groepsvorming, elkaar helpen, rekening houden met anderen, conflicten oplossen. De pm’er geeft de kinderen uitleg en toelichting op het activiteitenprogramma. Na het tweede eet- en drinkmoment, rond 17:15 uur voegen de beide groepen samen in de BSO-ruimte op de begane grond. Verlaten van de basisgroep: Binnen Eigen&Wijzer wordt gewerkt met een open deuren beleid. Bij deze pedagogische methode worden de kinderen structureel in de gelegenheid gesteld om buiten de basisgroepsruimte en met kinderen van andere (basis)groepen te spelen. Voor meer informatie zie: kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0 Pedagogisch beleid - 2.4 open deuren beleid. De kinderen verblijven in hun basisgroep op de vaste (basis)groepsmomenten (zie schema onder 3. dagindeling). Op de andere momenten verlaten de kinderen eventueel hun basisgroep. Op de BSO worden de kinderen in de gelegenheid gesteld en zo nodig ondersteund om zelf een keuze te maken uit de aangeboden activiteiten. De kinderen kunnen zich in samenspraak met ouders en/of pm’ers van te voren opgeven voor workshops. Een overzicht van de workshops die gepland staan voor de komende weken wordt vooraf bekend gemaakt. Na afloop van de activiteit komt ieder kind terug op de eigen basisgroep waar de activiteiten nabesproken worden en de dag wordt afgesloten. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat ze ten allen tijde de kinderen die die dag in haar basisgroep zitten blijft volgen. Zo ervaren de kinderen rust en regelmaat. Buitenruimte De kinderen spelen buiten op het schoolplein. Het schoolplein is volledig afgesloten en kinderen mogen niet zonder toestemming van het plein af. Het schoolplein is leeftijdsgericht ingericht met uitdagende elementen. Er zijn diverse speeltoestellen en er is een voetbalveld. Er is een nieuw groen gedeelte voor natuurlijk spelen. Daarnaast is er nog een verhard gedeelte voor overig spel. Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 7 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat

De Speelhal 4-13 jaar Op de locatie is een speelhal aanwezig van 80m2. Na 14.15 uur is het gebruik van de speelhal exclusief voor de kinderopvang beschikbaar. Voor de derde groep is dit de basisgroep. We hanteren een opendeurenbeleid, waardoor de kinderen van de andere groepen ook in het speellokaal mogen spelen. Er is geen toegang tot het materiaalhok. Algemeen IKC Activiteitenprogramma Kinderen die de BSO bezoeken worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het IKC activiteitenprogramma. Deze activiteiten vinden plaats binnen het schoolgebouw. De pedagogisch medewerker draagt de kinderen over aan de workshopbegeleider en maakt afspraken over het terug keren naar de basisgroep na de activiteit. Tijdens de activiteit is de pedagogisch medewerker in het gebouw aanwezig (op de groep met de BSO kinderen die niet deelnemen aan de IKC-activiteit) en bereikbaar voor de workshopbegeleider en het deelnemende kind. In de situatie waarbij de workshop buiten het gebouw plaats vindt, worden de kinderen begeleidt door een vaste pedagogisch medewerker.

Aandachtsfunctionaris De aangestelde aandachtsfunctionaris is werkzaam vanuit het centrale kantoor en bereikbaar via het telefoonnummer 035-5826035 (Maureen Hogenboom).

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 8 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat Dagindeling Onderstaand schema geeft weer hoe de dagindeling er op de groepen er uit ziet: Kinderdagverblijf 0-2 Hele dag opvang IKC opvang Halve dag ochtend Halve dag middag

: van 07.15 tot 18.15 uur : van 07.15 tot 14.15 uur : van 07.15 tot 13.00 uur : van 12.30 tot 18.15 uur

Tijd

Vrij spel

Vaste activiteit

Georg.spel Rust incl thema moment

(stam)groeps moment

X

Ontwikkel gebieden

07.15

Aan de kinderen worden activiteiten aangeboden op hun eigen niveau

X

09.15

Voorbereiding eetmoment

09.30

Kinderen gaan aan tafel voor sap en fruit

10.00

Verschoonmoment

10.00

Baby’s worden naar bed gebracht, 1-4 jarigen krijgen activiteit aangeboden vanuit open deurenbeleid

10.15

Baby’s die wakker zijn doen oefeningen op het gebied van sociaal-emotioneel, verstandelijk en motorische ontwikkelingsgebieden

11.15

Grotere kinderen helpen met de voorbereiding van het eetmoment

11.30

Lunch, boterham en beker melk

12.00

Verschoonmoment

12.30

Slaapritueel 1-4 jarigen

12.3013.00

Haal en brengmoment

12.30

Aandacht voor ontwikkelingsgebieden baby’s

14.00

Kinderen krijgen een sapje en koekje. Ophaalmoment

X

X

14.14

Ophaalmoment

X

X

14.30

Baby’s naar bed

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 9 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat 15.30

Kinderen gaan aan tafel voor groente en cracker

15.30

1-4 jarigen krijgen activiteit aangeboden

16.30

Verschoonmoment, start ophalen

17.00

Vrij spel

Kinderdagverblijf 2-4 Hele dag opvang IKC opvang Halve dag ochtend Halve dag middag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

: van 07.15 tot 18.15 uur : van 07.15 tot 14.15 uur : van 07.15 tot 13.00 uur : van 12.30 tot 18.15 uur

Tijd

Vrij spel

Vaste activiteit

Georg.spel Rust incl thema moment

(stam)groeps moment

Ontwikkel gebieden

8.15 uur

Inloop ouders en kinderen in het lokaal van de voorschool

X

X

X

X

8.30 uur

Afscheid ouders en vrij spel

X

X

X

X

9.30 uur

Opruimen

X

X

X

9.45 uur

Eet en drinkmoment

X

10.00 uur

Gymlokaal

10.30 uur

Activiteit

11.00 uur

Vrij spel. Binnen of buiten

11.45 uur

Lunch

X

12:15

Vrij spel / Activiteit

x

14.00

Kinderen krijgen een sapje en koekje. Ophaalmoment

X

X

14.15

Ophaalmoment

X

X

15.30

Kinderen gaan aan tafel voor groente en cracker

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 10 van 19

X

X

X

X

x

x


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat 15.30

Kinderen krijgen activiteit aangeboden

16.30

Verschoonmoment, start ophalen

17.00

Vrij spel

Voorschool IKC opvang Halve dag ochtend Halve dag middag

X

X

X

X

X

X

X

: van 08.15 tot 14.15 uur : van 08.15 tot 11.45 uur : van 12.15 tot 14.15 uur

Ochtend: Tijd

Vrij spel

Vaste activiteit

Georg.spel Rust incl. moment thema

(basis)groepsmoment

Ontwikkel .gebieden

8.15 uur

Inloop ouders en kinderen in het lokaal van de voorschool

X

X

X

X

8.30 uur

Afscheid ouders en vrij spel

X

X

X

X

9.30 uur

Opruimen

X

X

X

9.45 uur

Eet en drinkmoment

X

10.00 uur Gymlokaal 10.30 uur

Activiteit

11.00 uur Vrij spel. Binnen of buiten

11.45 uur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ophaalmoment/ Eetmoment

X

X

X

X

X

X

Middag: Tijd

Georg.spel Rust incl. moment thema

Vrij spel

Vaste activiteit

12.15 uur Inloop ouders en kinderen in het lokaal van de voorschool.

X

X

12.30 uur Afscheid ouders en vrij spel in lokaal of gymlokaal.

X

X

X

X

X

X

X

13. 00 uur

Activiteit

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 11 van 19

(basis)groepsmoment

Ontwikkel .gebieden

X

X


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat 13.30 uur Vrij spel. Binnen of buiten.

X

14.15 uur Ophaalmoment.

X

X

X

X

X

BSO Onderstaande schema’s geven weer hoe de dagindeling er op de groepen er uit ziet. Middag Vroege middag Lange middag

: van 14.15 tot 16.30/18.15 uur : van 12.00 tot 14.15 uur : van 12.00 tot 16.30/18.15 uur

Middag Tijd

Vrij spel

Vaste activiteit

Georg.spel incl. thema

Rust moment

X

X

X

X

X

(basis)groepsmoment

Ontwikkel .gebieden

14.15 uur

Ontvangst alle kinderen van beide basisgroepen in het speellokaal

14.45 uur

Eet en drinkmoment in eigen basisgroep basisgroepen

15:00

Activiteit en/of vrij spel

X

X

X

X

16:00

Vrij spel of vervolg activiteit

X

X

X

X

16.30

ophaalmoment

X

16.45 uur

Eet en drinkmoment in eigen basisgroep

X

17.00 uur

Kinderen helpen opruimen. (vervolg van) Georganiseerde workshop of vrij spel.

X

X

17:05 uur

Beide basisgroepen voegen samen in de BSO-ruimte in de hal

X

X

Vrij spel

Vaste activiteit

X

X

X

X

X X

Lange middag: Tijd

12.00 uur

Ontvangst alle kinderen van beide basisgroepen in het speellokaal

X

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 12 van 19

Georg.spel incl. thema

Rust moment X

(basis)groepsmoment

Ontwikkel .gebieden X


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat 12.30

Lunch in eigen basisgroep

x

13.00 uur

Georganiseerde workshop of vrij spel

14.30 uur

Eet en drinkmoment in eigen basisgroep

14.45 uur

Georganiseerde workshop of vrij spel

16.15 uur

Eet en drinkmoment in eigen basisgroep

16.30 uur

Ophaalmoment, vrij spel

x

x

17.00 uur

Kinderen helpen opruimen. (vervolg van) Georganiseerde workshop of vrij spel.

X

X

17:05 uur

Beide basisgroepen voegen samen in de BSO-ruimte in de hal

X

X

X

x

X

X

X X

x

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

3 uurs regeling (afwijking BKR) Per dag wordt er nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio). In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er eventueel wel wordt afgeweken van de BKR. KDV 0-2

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Tijden waar op niet wordt afgeweken van de BKR

9.00-12.30 14.00-16.15 16.30-18.00

9.00-12.30 14.00-16.15 17.00-18.00

8.15-12.30 14.45-16.15 16.45-18.00

9.00-12.30 14.16.15

9.00-12.15 13.00 -18.00

Tijden waar op eventueel wel wordt afgeweken van de BKR

7.45-9.00 12.30-14.00 16.15-16.30

8.15-9.00 12.30-14.00 16.15-17.00

8.00-8.15 12.30-14.45 16.15-16.45

7.45-9.00 12.30-14.00 16.15-17.00

8.30-9.00 12.15-13.00

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 13 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat

KDV 2-4

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Tijden waar op niet wordt afgeweken van de BKR

9.00-12.30 14.00-16.15 Na 17.00

9.00-12.30 14.00-16.15 Na 17.30

1 PM-er

9.00-12.30 14.16.15

Samenvoegen met 0-2

Tijden waar op eventueel wel wordt afgeweken van de BKR

8.15-9.00 12.30-14.00 16.15-17.00

8.15-9.00 12.30-13.15 16.15-17.30

2.

8.15-9.00 12.30-14.00 16.15-17.00

Aandacht voor ieder kind

Brengen/ophalen Warme overdracht KDV De 0-4 jarigen worden door de ouders/verzorgers persoonlijk overgedragen aan de pedagogisch medewerker. Tijdens deze overdracht worden bijzonderheden inzake het welbevinden van het kind benoemd zodat hier tijdens de opvang rekening mee gehouden kan worden. Bij het ophalen wordt de ouder/verzorger door de pedagogisch medewerker geinformeerd over het ritme en welbevinden van het kind. Om 7.00 uur gaat het kinderdagverblijf open en om 18.15 uur gaat het kinderdagverblijf dicht. De kinderen kunnen ’s ochtend vanaf 7.00 uur tot 09.00 uur worden gebracht. Tussen 12.30 en 13.00 uur is het eerste ophaalmoment en kunnen de kinderen gebracht worden voor het middaggedeelte. Om 14.15 uur is er tevens mogelijkheid om kinderen op te halen, deze tijd is parallel aan onderwijs. Het ophalen van kinderen kan tussen 16.30 en 18.15 uur. Ouders die buiten deze tijden hun kind komen brengen of halen stemmen dit vooraf af met de pedagogisch medewerker. De 4 en 5 jarige kinderen die aansluitend op de onderwijstijd naar de BSO gaan blijven in de klas tot de meeste kinderen en ouders uit de school vertrokken zijn. De leerkracht ziet hierop toe en maakt duidelijke afspraken met de kinderen. De leerkracht draagt de kinderen over aan de pedagogisch medewerker. De kinderen vanaf groep 3 (6 jaar) komen zelfstandig naar de inpandige BSO. Wanneer een kind mist, gaan de pm’ers informeren bij de leerkracht of het kind is afgemeld, zoeken in de school en indien het kind onvindbaar is worden de ouders gebeld. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de leerkrachten en kinderen wat zij moeten doen als zij niet weten of zij naar de BSO moeten. Deze afspraken worden regelmatig herhaald. De eventuele bijzonderheden vanuit onderwijstijd worden door de leerkracht op kindniveau overgedragen aan de pedagogisch medewerker. Tijdens de opvang wordt hier gepaste aandacht aan gegeven. De pedagogisch medewerker informeert de ouders hierover wanneer het kind wordt opgehaald. Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 14 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat

Gedurende de dag zijn er diverse momenten waarop ouders in- en uitlopen en kinderen vertrekken of komen. Dit zijn onrustige momenten op de groep waarbij er extra aandacht en zorg is om de emotionele en fysieke veiligheid van de kinderen te borgen. De beroepskrachten maken op deze momenten afspraken met elkaar en de kinderen die tot doel hebben de rust te bewaren. Aan inlopende ouders wordt gevraagd hier rekening mee te houden door niet langer dan nodig op de groep te blijven en buiten de leefruimte gesprekken te voeren met elkaar en de beroepskrachten. De Voorschool (peutergroep) De kinderen die gebruik maken van de Voorschool komen een ochtend, een middag of een combinatie van ochtend en middag. De brengtijden liggen tussen 08.15 en 08.30 uur en voor het middaggedeelte tussen 11.45 en 12.00 uur. De haaltijden zijn om 11.30 uur en 14.00 uur. Per 1 maart : De brengtijden liggen tussen 08.15 en 08.30 en tussen 12.15 en 12.30 uur. De haaltijden zijn tussen 11.30 en 11.45 uur en tussen 14.00 en 14.15 uur. BSO Hofstraat De leerkrachten beschikken over actuele overzichten van kinderen die naar de BSO gaan. Deze kinderen blijven in de klas tot alle andere kinderen het gebouw hebben verlaten en worden vervolgens opgehaald door de pedagogisch medewerkers. Aangezien de BSO is gesitueerd in de hal, en er kort nadat de school uit is veel doorloop is, hebben we voor de rust gekozen om te starten in het speellokaal. De pedagogisch medewerkers nemen de kinderen rechtstreeks vanuit de klas mee naar het speellokaal, waar de kindlijsten worden gecontroleerd en eerst een vrij speelmoment plaatsvindt. Ouders hebben de keuze om hun kind(eren) om 16.30 of om 18.15 uur op te halen. Aan ouders wordt gevraagd om rekening te houden met het activiteitenprogramma zodat kinderen niet tijdens een activiteit gestoord worden. Op schoolvrije dagen is de BSO open van 08.00 tot 18.15 uur. Vroege start : de kinderen die gebruik maken van de vroege start kunnen vanaf 07.00 uur gebracht worden. De kinderen krijgen een ontbijt aangeboden en worden door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht om 08.15 uur. BSO Schritsen De leerkrachten beschikken over actuele overzichten van kinderen die naar de BSO gaan. De kinderen op locatie Hofstraat worden uit de klas gehaald door de pm’er. De kinderen op locatie Schritsen mogen na schooltijd zelfstandig naar de BSO lopen. De pedagogisch medewerkers vangen de kinderen eerst op in de groepsruimte waar de kindlijsten worden gecontroleerd en eerst een vrij speelmoment plaatsvindt. Daarna gaan alle groepen (als het weer het toelaat) naar buiten. Ouders hebben de keuze om hun kind(eren) om 16.30 of om 18.15 uur op te halen. Aan ouders wordt gevraagd om rekening te houden met het activiteitenprogramma zodat kinderen niet tijdens een activiteit gestoord worden. Op schoolvrije dagen is de BSO open van 08.00 tot 18.15 uur.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 15 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat Vroege start : de kinderen die gebruik maken van de vroege start kunnen vanaf 07.00 uur gebracht worden op locatie Hofstraat. De kinderen krijgen een ontbijt aangeboden en worden door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht om 08.15 uur. Wennen BSO Als een kind nieuw op de groep is, dan wordt hij/zij voorgesteld aan de pedagogisch medewerkers en de kinderen. Het kind mag zelf kiezen of hij/zij naast de groepsleiding wil zitten. Gedurende de (mid)dag zijn er regelmatig contactmomenten tussen het nieuwe kind en de pedagogisch medewerkers om te polsen hoe het gaat. Als een kind het spannend vindt of niet op zijn/haar gemak is dan wordt er extra aandacht aan het kind geschonken (even op schoot en/of samen met de groepsleiding een activiteit doen). Mocht het moeizaam gaan voor het kind dan wordt er contact met de ouders gezocht. Bij het ophalen wordt met de ouders besproken hoe de (mid)dag is verlopen. Voor het beleid omtrent wennen en kennismaking zie: kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.0 pedagogisch beleid hoofdstuk 4.1 Dagopvang Wennen binnen de dagopvang en peuteropvang binnen IKC Sint Michael geschiedt conform het algemene wenbeleid.

1. Ontwikkelen door te ontdekken Gedragsafspraken 4+ De regels die de kinderen kennen vanuit het onderwijs zijn tevens van kracht op vrije tijdsmomenten die de kinderen binnen het gebouw en op het schoolplein doorbrengen. De pedagogisch medewerkers zien er op toe dat de kinderen binnen niet rennen, zorgvuldig omgaan met speelgoed en materialen, respect hebben voor elkaar en geen ongewenst taalgebruik hanteren. Huishoudelijke afspraken Schoonmaak De pedagogisch medewerkers verrichten tijdens hun werkzaamheden op de groep een gedeelte van de schoonmaakwerkzaamheden op de locatie. De pedagogisch medewerkers maken schoon aan de hand van het beleid op het gebied van schoonmaken dat binnen Eigen&Wijzer gehanteerd wordt en omschreven staat in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 schoonmaak. Er wordt gewerkt met een speciaal op de locatie afgestemd schoonmaakrooster, waarop de schoonmaakwerkzaamheden worden afgevinkt. Aanvullend op dit rooster worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd door Asito en is er 4 uur per week een huishoudelijk medewerkster aanwezig tbv ondersteunende werkzaamheden (sollicitatieprocedure loopt). Wasgoed De wasvoorziening is gevestigd in de kelder. Gebruik van de keuken Het KDV de beschikt over een keuken op de groep. De pedagogisch medewerkers hebben ten alle tijden zicht op de keuken. Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 16 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat De BSO maakt gebruik van de algemene keuken. Bij het gebruik maken van de keuken is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0 pedagogisch beleid - 3.5. hygiëne en veiligheid en 3.6 veiligheid in de keuken’ in acht te nemen. Boodschappen Boodschappen worden door de pedagogisch medewerkers besteld. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van formulier 23.02 B, welke is opgenomen in het kwaliteitshandboek deel 2. Wanneer de boodschappen bezorgd zijn dienen de koelverse producten direct uitgepakt te worden. Hierbij is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0 pedagogisch beleid - 3.5.5.voedselhygiëne’ in acht te nemen. Derden op de groep Tijdens de opvang wordt het ontvangen van derden op de groep zoveel mogelijk beperkt. Derden worden altijd begeleidt door de vaste pedagogisch medewerker. Vanuit de interne organisatie worden de groepen bezocht door : - Sander Linthorst, Regiomanager (leidinggevende van de pedagogisch medewerkers) Observeren, activiteiten begeleiden, in gesprek met de medewerkers. - Petra Schipper en Martin Bosma, directie Eigen&Wijzer Observeren, in gesprek met de medewerkers. - Janine Gerritsen, Projectmanager IKC Observeren, in gesprek met de medewerkers. - Tineke Geertsma, directeur IKC Observeren, in gesprek met de medewerkers. Externe bezoekers zijn altijd vooraf aangekondigd en hebben een legitimatieplicht

2. Samen met elkaar Samenwerkingspartners: - Onderwijs IKC Sint Michael - Sportcentrum van Hurck - Buurtsportcoaches gemeente Harlingen

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 17 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat

Huisregels IKC Sint Michael

Bereikbaarheid Hofstraat: dagopvang, voorschool en buitenschoolse opvang  Vast telefoonnummer: 031 517 749 009 (elke werkdag tussen 7.00-18.15 uur)  Mobiel telefoonnummer: 06 11455155 (appen en voicemail inspreken is mogelijk) Schritsen: buitenschoolse opvang  Mobiel telefoonnummer: 06 21369903 (appen en voicemail inspreken is mogelijk) Brengen/halen Dagopvang:  De dagopvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur  De breng- en haaltijden van de dagopvang zijn; 07.00- 09.00 uur (brengen) 12.30 - 13.15 uur (brengen/halen) 14.00 - 14.15 uur (halen) 16.30 – 18.00 uur (halen) Voorschool:  De Voorschool is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 14:15 uur  De breng- en haaltijden van de Voorschool zijn; 08.15 - 08.30 uur (brengen) 11.45 (halen) 12.15-12.30 uur (brengen) 14.15 uur (halen) Buitenschoolse opvang:  De buitenschoolse opvang is tijdens schoolweken geopend op alle werkdagen aansluitend op de schooltijden tot 18:15 uur.  De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7:00 uur aansluitend op de schooltijden.  Tijdens vakantiedagen is de buitenschoolse geopend van 7:00-18:15 uur. Algemeen:  Bij het ophalen melden de ouders het kind altijd af bij de pedagogisch medewerkers. Vanwege het (mid)dagprogramma worden ouders verzocht om dit niet vóór 16.30 uur te doen. In uitzonderingssituaties wordt er vooraf afgestemd met de pedagogisch medewerkers. Persoonlijke eigendommen  Maxi-cosi’s kunnen in de hal worden achter gelaten.  Voor ieder kind is er een kapstok en voor de kinderen van het KDV een bak in de verzorgingsruimte. In de bak worden de persoonlijke spullen bewaard. De pedagogisch medewerker doet hier de knutselwerkjes van het kind en eventuele mededelingen in.  Schooltassen, knutselwerken en andere persoonlijke spullen worden dagelijks meegenomen naar huis.  Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke eigendommen. Informatie uitwisseling  Informatie vanuit Eigen&Wijzer wordt digitaal aan alle ouders verzonden. Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 18 van 19


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - IKC Sint Michael Hofstraat  De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands.  Ouders en/of verzorgers kunnen van 7.00 uur tot 18.00 uur contact opnemen met de pedagogisch medewerkers van het KDV, tussen 8.15 uur en 14.15 uur met de pedagogisch medewerkers van de Voorschool en tussen 14.00 uur en 18.15 uur met de pedagogisch medewerkers van de BSO.  Voor administratieve of plannings-technische vragen kunnen ouders tussen 8.30 uur 17.00 uur contact opnemen met het hoofdkantoor in Loosdrecht, op telefoonnummer 0355826035.  Ouders en/of verzorgers worden rechtstreeks geïnformeerd door de pedagogisch medewerker tijdens de overdracht bij het halen van de kinderen wanneer er sprake is van eventuele mededelingen.  Het inspectierapport van de GGD, het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan liggen ter inzage op de groep. Opvangdagen  Op de website vinden ouders de procedures om te ruilen van dagen en extra dagen aan te vragen.  Ruim voor de schoolvakanties ontvangen ouders en/of verzorgers een formulier waarop zij kunnen aangeven welke dagen hun kind(eren) gebruik wil(len) maken van de vakantieopvang. Dit met het oog op de personeelsplanning in deze weken.  Het is mogelijk om incidenteel (één van) een reguliere opvangdagen te ruilen met een andere dag waarop er normaliter geen opvang af wordt genomen. Het ruilen van dagdelen is echter alleen mogelijk wanneer de groepsbezetting en samenstelling dit toelaat en tevens dient het ruilen binnen 4 weken voor of na de reguliere dag te geschieden. Het ruilen van dagdelen kan de ouder en/of verzorgers bij de pedagogisch medewerkers aanvragen.  Wanneer een wijziging van dag(deel) structureel is kan de ouder en/of verzorgers contact opnemen met het hoofdkantoor. Rookverbod  Er geldt een rookverbod binnen de locatie. Parkeerbeleid  Parkeren is uitsluitend toegestaan buiten het terrein van het IKC. Hondenbeleid  Honden zijn niet toe gestaan op het plein en in het IKC.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 19 van 19

39 2 ls ped werkplan ikc sint michael  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan IKC Sint Michael in Harlingen

39 2 ls ped werkplan ikc sint michael  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan IKC Sint Michael in Harlingen

Advertisement