Page 1

Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifieke pedagogisch werkplan Locatie KDV Robinson

LOCATIESPECIFIEK PEDAGOGISCH WERKPLAN KDV ROBINSON dagopvang

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 1 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifieke pedagogisch werkplan Locatie KDV Robinson Inhoudsopgave: Inleiding 1. Veiligheid vormt de basis de groep dagindeling 3 uurs regeling (afwijking BKR) 2. Aandacht voor ieder kind halen en brengen 3. Ontwikkelen door te ontdekken bijzonderheden per ruimte activiteiten huishoudelijke zaken 4. Samen met elkaar Bijlage 1 - Huisregels

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 2 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifieke pedagogisch werkplan Locatie KDV Robinson Inleiding Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleidskader (kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0) en algemene pedagogisch werkplan (kwaliteitshandboek / hoofdstuk 39.1) van Eigen&Wijzer geldend voor locatie KDV Robinson. De pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op locatie KDV Robinson zijn op de hoogte van de inhoud van het algemene pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op dit beleid. Kinderdagverblijf Robinson is gevestigd in het recreatiegebied aan de Maarsseveense Plassen. De kinderen worden opgevangen in een stijlvol gebouw, midden in de natuur. Er zijn 48 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Tijdens de opvang wordt veel aandacht besteed aan de natuur. De jaargetijden en weertypen zijn goed zichtbaar en er wordt veel buiten gespeeld en gewandeld in het recreatiegebied. Rondom het gebouw is een natuurlijke omheinde speeltuin aangelegd. De kinderen spelen in, op en met natuurlijke materialen, ‘helpen’ bij het onderhouden van de tuin en leren aandacht te hebben voor de flora en fauna. Het gebouw past qua uiterlijk in de omgeving en heeft veel raampartijen om de natuur naar binnen te halen.

1. Veiligheid vormt de basis Groep KDV Robinson bestaat uit vier verticale stamgroepen (Boomhut, Toverbos, Waterlelie en Vlindertuin) en waar maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen. Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de leidster-kind ratio onderstaand (wettelijke) schema’s, zoals opgenomen in het convenant kwaliteit kinderopvang, als leidraad. Schema: verticale groepen van 0 tot 4 jaar Leeftijd Leidsters Maximale Leidsters aantal 0 tot 4 1 6 2

Maximale aantal 12¹

¹ Waarvan maximaal vijf kinderen van 0 jaar

Schema: baby-dreumesgroep van 0 tot 2 jaar: Leeftijd Leidsters Maximale Leidsters Maximale aantal aantal 0 tot 2 1* 5 2* 9¹

Leidsters 3*

Maximale aantal 12¹

¹ Waarvan maximaal acht kinderen van 0 jaar

Verlaten van de stamgroep: Mede in het kader van het open-deuren beleid (zie kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 algemeen pedagogisch werkplan - open deuren beleid) verlaten de kinderen om sommige momenten van de dag hun stamgroep. Voor alle groepen geldt dat stamgroepen aan het begin van de ochtend en aan het eind van de middag samengevoegd (kunnen) worden. Ook worden stamgroepen verlaten bij bepaalde activiteiten zoals gezamenlijk buiten of op de speelhal spelen. Door de dubbele deuren van de groepen open te zetten maakt de speelhal direct onderdeel uit van de beschikbare speelruimte. In de ruime speelgang kunnen de kinderen zich vrij bewegen en met leeftijdsgenoten van de andere groepen spelen.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 3 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifieke pedagogisch werkplan Locatie KDV Robinson Dagindeling Onderstaand schema geeft weer hoe de dagindeling er op de groepen uitziet: Tijd

07.30

09.00 09.15 9,30 09.45/10.00

10.15

10.30

11.15

11.30 12.20

Vrij spel

Kinderen worden gebracht en nemen afscheid van ouder(s) tot 9.00 uur kunnen ze spelen in een vd hoeken op de groep en worden aan tafel puzzels, klei of een kleurwerkje aangeboden Voorbereiding eetmoment Kinderen gaan aan tafel voor sap en fruit kringmoment Verschoonmoment

Baby’s worden naar bed gebracht, 1,5-4 jarigen krijgen activiteit aangeboden vanuit vanuit de thema’s en weekplanning van Piramide en spelen buieten Baby’s die wakker zijn doen oefeningen op het gebied van sociaalemotioneel, verstandelijk en motorische ontwikkelingsgebieden, krijgen tussen 10.00 en 11.00 uur ook een flesvoeding en gaan daarna naar bed. Grotere kinderen helpen met de voorbereiding van het eetmoment en helpen mee de groep op te ruimen Lunch, boterham en beker melk Verschoonmoment en opruimen groep

Eet/drink moment

X

Georg.spel incl thema en aandacht ontwikkelgebieden X

Rust moment

Opendeuren moment

buitenspel

7.30-8.00

X X

X groepsexploiratie Individuele aandacht/ontw zelfredzaamheid X

X

X

X

X

X

X

X

X groepsexploiratie

X

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 4 van 9

X

X


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifieke pedagogisch werkplan Locatie KDV Robinson 12.45/13.15 13.30

14.30-15.15

14.30 15.15

15.30

16.00-16.45

16.45 17.00-18.30 17.15 18.00

Slaapritueel 1-4 jarigen Aandacht voor ontwikkelingsgebieden Binnen of buiten en gezamenlijk in de gang of op de groepen met de grote peuters baby’s individueel aandachtsmoment of met elkaar op een speelkleed voor interactie met elkaar Dreumesen/peuters uit bed en aankleden, baby’s naar bed en hebben eerst een flesvoeding gehad peuters aan tafel voor sapje en koekje Kinderen drinken sap en eten een cracker. Er wordt voorgelezen aan tafel en gezongen 1,5-4 jarigen krijgen activiteit aangeboden vanuit het weekplan van Piramide. Kinderen gaan buitenspelen met een PM en andere PM haalt baby’s uit bed Verschoonmoment Vrij spel groentesnack Samenvoegen een groep

X X

X

X X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X X

X

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 5 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifieke pedagogisch werkplan Locatie KDV Robinson 3 uurs regeling (afwijking BKR) Per dag wordt er nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio). In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er eventueel wel wordt afgeweken van de BKR. maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Tijden waar op niet wordt afgeweken van de BKR

9.00-12.45 15.00-16.45

9.00-12.45 15.00-16.45

9.00-12.45 15.00-16.45

9.00-12.45 15.00-16.45

9.00-12.45 15.00-16.45

Tijden waar op eventueel wel wordt afgeweken van de BKR

7.30-9.00 12.45-15.00 16.45-18.30

7.30-9.00 12.45-15.00 16.45-18.30

7.30-9.00 12.45-15.00 16.45-18.30

7.30-9.00 12.45-15.00 16.45-18.30

7.30-9.00 12.45-15.00 16.45-18.30

2. Aandacht voor ieder kind Activiteiten Op KDV Robinson zit Voor en Vroegschoolse Educatie (verder VVE) verwerkt in het activiteitenprogramma. Er wordt gewerkt middels de piramide-methode. Meer informatie over VVE en piramide staat omschreven in het kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0 pedagogisch werkpan - VVE. Ouders worden op de volgende wijze betrokken bij Piramide: (verder aanvullen). Brengen en halen De kinderen kunnen ’s ochtend vanaf 7.30 uur tot 09.00 uur worden gebracht en kunnen ’s middags vanaf 16.30 uur tot uiterlijk 18.30 uur worden opgehaald. Indien ouders hun kind eerder willen halen dan 16.30 uur worden zij, om de rust op de groep niet te verstoren, verzocht dit van te voren (telefonisch) te overleggen met de pedagogisch medewerkers.

3. Ontwikkelen door te ontdekken Bijzonderheden per ruimte: Groepsruimtes: De groepsruimtes zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Er zijn knusse speelhoekjes met uitdagend spelmateriaal en boxen met daaronder gezellige speelhuisjes. In het midden van iedere groepsruimte staat een grote tafel waaraan wordt geknutseld en gegeten. Iedere groep heeft een eigen keukenblok en slaapkamer met stapelbedjes. Speelhal De hal wordt gebruikt als speelruimte waar gefietst kan worden en/of meer bewegingsvrijheid is. De buitenruimte Om het pand heen is een afgeschermde natuurlijke speeltuin ingericht. Het is belangrijk dat kinderen worden zowel motorisch als cognitief worden uitgedaagd om op ontdekking te gaan in de tuin. Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 6 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifieke pedagogisch werkplan Locatie KDV Robinson De natuurlijke tuin is zo aangelegd dat de kinderen hier toe worden uitgedaagd. Er is altijd toezicht aanwezig van pedagogisch medewerkers in de tuin. De pedagogisch medewerkers leren de kinderen voorzichtig te zijn wanneer ze bijvoorbeeld over een muurtje lopen of op de zandbakrand klimmen. De kindjes die nog niet zelfstandig op de muurtjes kunnen klimmen of over de houten evenwichtsbalken kunnen lopen worden door de pedagogisch medewerkers aan de hand vastgehouden. De tuin heeft veel ‘zandbak’ plekken en het komt voor dat hier stenen of boomschors op ligt. Dit wordt zoveel mogelijk weggehaald maar de kinderen mogen buiten wel experimenteren met zand, takjes en water. Weersomstandigheden: Wanneer het heeft gesneeuwd, dan wordt de sneeuw niet weggehaald wanneer de kinderen buitenspelen. Dit wordt alleen gedaan, wanneer er "ijsbanen" ontstaan waardoor het heel glad wordt. De kinderen maken een sneeuwpop of gaan sleeën met de pedagogisch medewerker. In de tuin staan een aantal houten evenwichtsbalken, deze kunnen bij regen/en of vochtig weer glad worden. De pedagogisch medewerker houdt toezicht en vertelt de kinderen wanneer de balken nat zijn er niet op te klimmen. Onderhoud: De tuin wordt onderhouden door een tuinman die twee keer per jaar groot onderhoud en maandelijks klein onderhoud uitvoert. Het omliggende recreatiegebied is direct bereikbaar en mag dagelijks gebruikt worden. Recreatiegebied De tuin grenst aan het recreatiegebied van de Maarsseveense plassen, direct aan het strand. Er staat een hoog hek om de tuin zodat de kinderen er niet uit kunnen en er is altijd een pedagogisch medewerker buiten om toezicht te houden op de kinderen. Er wordt goed op gelet dat de kinderen niet in het hek klimmen. Het hek dat dient als deur zit met een kettingslot dicht zodat alleen pedagogisch medewerkers deze open kunnen maken. De ’poort’ gaat alleen open wanneer er vuilnis wordt weggebracht en dan gaat het slot er altijd op. Wanneer het recreatiegebied met de kinderen bezocht wordt gebeurd dit altijd onder begeleiding van 1 pedagogisch medewerker op twee kinderen. De pedagogisch medewerker houdt de kinderen bij zich. Huishoudelijke zaken: Schoonmaak Tweemaal per week wordt er in het hele pand voor openingstijd gestofzuigd en gedweild door een huishoudelijk medewerker. Op vrijdag is er de hele dag een huishoudelijk medewerkster aanwezig. Zij voert werkzaamheden uit van het schoonmaakroosters waar de pedagogisch medewerkers niet aan toekomen. De pedagogisch medewerkers verrichten tijdens hun werkzaamheden op de groep de rest van de schoonmaakwerkzaamheden. Zij werken aan de hand van het beleid op het gebied van schoonmaken dat binnen Eigen&Wijzer gehanteerd wordt en omschreven staat in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 hygiëne. Wasgoed Iedere groep draagt een dag in de week zorg voor het verwerken van het wasgoed.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 7 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifieke pedagogisch werkplan Locatie KDV Robinson Gebruik van de keuken Iedere groep op Robinson beschikt over een eigen keuken, welke bestaat uit een koelkast, vaatwasser en magnetron. Er zijn geen fornuizen aanwezig. De kranen waar kinderen gebruik van maken en bij kunnen komen zijn beveiligd met een warmtebeveiliging. De keukenkranen en hoge kranen waar kinderen niet bij kunnen zijn niet beveiligd. In de ruimte zijn geen trapjes aanwezig en de medewerkers zien erop toe dat de kinderen niet klimmen om bij de kranen te kunnen. Tevens is er een keuken in het kantoor. Deze ruimte is niet toegankelijk voor de kinderen. Bij het gebruik maken van de keukens wordt het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 17.0 veiligheid binnen- en buiten’ in acht genomen. Boodschappen Boodschappen worden 2 keer in de week door de pedagogisch medewerkers online besteld. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van formulier 23.04 , welke is opgenomen in het kwaliteitshandboek deel 2. Wanneer de boodschappen bezorgd worden zij door de stagiaires en pedagogisch medewerkers uitgepakt. Hierbij dienen de koelverse producten direct na binnenkomst van de boodschappen uitgepakt te worden. Hierbij wordt het beleid het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 beleid hygiëne’ in acht genomen. Verzorgingsproducten en lang houdbare producten worden besteld indien nodig.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 8 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifieke pedagogisch werkplan Locatie KDV Robinson Bijlage 1 Huisregels - KDV (Kinderdagverblijf) Robinson

Binnenkomst  Elke ouder is op de hoogte van de code van de buitendeur van het kinderdagverblijf om deze te kunnen openen.  Ouders dragen, omwille van de veiligheid, mede de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat deze code ter beschikking komt van derden/onbevoegden en de kinderen.  Elke ouder sluit direct de buitendeur achter zich.  Om 7.30 uur gaat het kinderdagverblijf open en om 18.30 uur dicht. Hygiëne  De ouders trekken bij binnenkomst oversloffen aan, in verband met de hygiëne op de groepen.  Binnen dragen de kinderen sloffen of antislipsokken, buiten dragen de kinderen kaplaarzen of schoenen.  De pedagogisch medewerkers dragen binnen schoenen of oversloffen.  Voor jassen, sjaals en mutsen van de kinderen worden luizenzakken gebruikt. Persoonlijke eigendommen  Maxi-cosi’s en autostoelen kunnen zeer beperkt opgeslagen worden en worden zoveel mogelijk mee terug genomen.  Voor ieder kind is er een mandje in de verzorgingsruimte. In het mandje worden de persoonlijke spullen bewaard. De pedagogisch medewerker doet de knutselwerkjes van het kind en eventuele mededelingen in het bakje van het kind op de groep.  Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke eigendommen.

Informatie uitwisseling  Informatie vanuit Eigen&Wijzer wordt digitaal aan alle ouders verzonden.  De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands.  Tussen 7.30 uur en 18.30 uur kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers, op telefoonnummer: 030-2628299. Voor administratieve of planning-technische vragen kunt u tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met het hoofdkantoor in Loosdrecht, op telefoonnummer 035-5826035. Opvangdagen  In de informatiefolder en op onze website vindt u de procedures om te ruilen van dagen en extra dagen aan te vragen.  Ongeveer 8 weken voor de zomer- en kerstvakantie ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven welke dagen uw kind(eren) gebruik wil(len) maken van de vakantieopvang. Dit met oog op de personeelsplanning in deze weken. Rookverbod  Er geldt een rookverbod binnen het kinderdagverblijf.

Parkeerbeleid  Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken op het parkeerterrein. Dit betreft een ‘kiss en bring zone’. Er mag maximaal een kwartier geparkeerd worden. Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 9 van 9

39 2 ls ped werkplan kdv robinson  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan KDV Robinson Maarsseveense Plassen

39 2 ls ped werkplan kdv robinson  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan KDV Robinson Maarsseveense Plassen

Advertisement