Page 1

Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Natuurlijk!

LOCATIESPECIFIEK PEDAGOGISCH WERKPLAN BSO NATUURLIJK! buitenschoolse opvang

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 1 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Natuurlijk! Inhoudsopgave:

1.

2. 3.

4.

inleiding Veiligheid vormt de basis de groep dagindeling 3 uurs regeling (afwijking BKR) Aandacht voor ieder kind halen en brengen Ontwikkelen door te ontdekken bijzonderheden per ruimte activiteiten huishoudelijke zaken Samen met elkaar bijlage 1 - Huisregels

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 2 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Natuurlijk! Inleiding Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleidskader (kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0) en algemene pedagogisch werkplan (kwaliteitshandboek / hoofdstuk 39.1) van Eigen&Wijzer geldend voor locatie BSO Natuurlijk. De pedagogisch medewerkers (pm’ers) die werkzaam zijn op locatie BSO Natuurlijk zijn op de hoogte van de inhoud van het algemene pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op dit beleid.

1.

Locatie BSO Natuurlijk!

Eigen&Wijzer vindt het van groot belang dat alle Harderwijkse kinderen kunnen genieten van kwalitatief hoogwaardige, veilige en vertrouwde kinderopvang waarbij kinderen in de gelegenheid worden gesteld zichzelf spelenderwijs te ontwikkelen. Een uitdagende omgeving met goed geschoolde pedagogisch medewerkers en per leeftijdscategorie een optimale beroepskracht-kind ratio (BKR). We vinden het belangrijk dat buitenschoolse opvang meer is dan opvang alleen. We willen de kinderen de gelegenheid bieden hun interesses en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dit doen we door kinderen workshops en activiteiten aan te bieden op sportief, cultureel en creatief gebied. Maar ook door themagerichte BSO’s te organiseren. Zo zijn we in Harderwijk in juni 2012 gestart met onze thema-BSO ‘BSO Natuurlijk!’ bij Scouting Verbaak Margriet. Bij alle themagerichte BSO’s geldt: ‘meedoen wordt gestimuleerd en is zeker leuk, maar niets moet!’. Buiten spelen, gezonde buitenlucht en bewegen vinden we belangrijk. Hier bieden we de kinderen veel uitdaging in. Deze geweldige locatie biedt ruime mogelijkheden om dagelijkse activiteiten aan te bieden op het gebied van natuurbeleving. Door veel in en met de natuur bezig te zijn worden kinderen zelfredzamer en leren zij goed hun grenzen kennen. Bij het spelen in het bos leer je niet alleen op jezelf te vertrouwen maar leer je ook je fantasie te gebruiken. Losse takken die je tegen elkaar aan zet zijn opeens een hotel of kasteel geworden en met losse takken op een hoop gegooid kun je mikado spelen. De kinderen leren spelenderwijs over insecten, planten en bomen, hoe ze met een kompas kunnen wandelen en hoe ze hutten kunnen bouwen. Na een schooldag is deze vorm van spelend leren een mooie en prettige aanvulling voor de kinderen. Na de onderwijstijd tijd om te bewegen, gezond te blijven en te leren in de natuur.

1.

Veiligheid vormt de basis

Groepen Groepsopbouw BSO Natuurlijk beschikt over 40 kindplaatsen. Momenteel is er sprake van 1 verticale basisgroep in de grote leefruimte waarin maximaal 20 kinderen van 4 tot 12 jaar onder gebracht worden onder leiding van 1 pedagogisch medewerker (pm’er) per 10 kinderen.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 3 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Natuurlijk! Wanneer het aantal kinderen in de toekomst toeneemt zal de groep opgesplitst worden in twee basisgroepen: 1 van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar in de grote leefruimte en 1 van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar in de kleine leefruimte. Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de beroepskracht-kind ratio onderstaand (wettelijke) schema, zoals opgenomen in de wet kinderopvang, als leidraad. Schema voor de berekening van de beroepskracht-kind ratio bij samengestelde groepen buitenschoolse opvang: Leeftijd

Leidsters

4 tot 12

1*

Maximale aantal 10

Leidsters 2

Maximale aantal 20

* er worden altijd minimaal twee pm’ers ingezet, ook wanneer het maximale aantal kinderen minder dan 10 bedraagt.

Samenvoegen/verlaten van de basisgroep: Wanneer de groep bij een toegenomen kind-aantal opgesplitst wordt in twee basisgroepen kan het voorkomen dat beide basisgroepen op rustige dagen samengevoegd wordt tot 1 basisgroep. Ook zullen de eetmomenten van beide groepen dan nog steeds in de grote leefruimte plaatsvinden. Binnen Eigen&Wijzer wordt gewerkt met een open deuren beleid. Bij deze pedagogische methode worden de kinderen structureel in de gelegenheid gesteld om buiten de basisgroepsruimte en met kinderen van andere basisgroepen te spelen. Voor meer informatie zie: kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 - algemeen pedagogisch werkplan - open deuren beleid. De kinderen verblijven in hun basisgroep op de vaste (stam)groepsmomenten (zie schema onder 3. dagindeling). Op de andere momenten verlaten de kinderen eventueel hun basisgroep. Op de locatie worden er activiteiten aangeboden. Dit gebeurd door middel van een (maand)schema waarop de activiteiten per week staan weergegeven. Op de BSO worden de kinderen in de gelegenheid gesteld en zo nodig ondersteund om zelf een keuze te maken uit de aangeboden activiteiten. De kinderen kunnen zich in samenspraak met ouders en/of pm’ers van te voren opgeven voor de activiteiten die samen met de andere locaties georganiseerd worden. Voor de overige activiteiten hoeven de kinderen zich niet vooraf op te geven. Na afloop van de activiteit komt ieder kind terug op de eigen basisgroep waar de activiteiten nabesproken worden en de dag wordt afgesloten. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat ze ten allen tijde de kinderen die die dag in haar basisgroep zitten blijft volgen. Zo ervaren de kinderen rust en regelmaat.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 4 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Natuurlijk! Dagindeling Onderstaande schema’s geven weer hoe de dagindeling er op de groepen er uit ziet. Korte middag Tijd 15.30 16.00 u 16.00 16.45 u 16.45 17.00 u 17.15

Vrij spel

Vaste activiteit X

Georg.spel incl thema

Georganiseerde workshop of vrij spel. Eet en drinkmoment

X

X

X

Vrij spel

X

X

Vrij spel X

Vaste activiteit X X X

Eet en drinkmoment

X

Rust moment X

(stam)groepsmoment X

Ontwikkelgebieden

X X

X X

Lange middag Tijd 12.15 13.00 13.30 15.30 15.30 16.00 u 16.00 16.45 u 16.45 17.00 u 17.15

Ontvangst en vrij spel Broodmaaltijd Georganiseerde workshop of vrij spel Eet- en drinkmoment

X

Georg.spel incl thema

X

Vrij spel

X

(stam)groeps moment

X

X

X

X

Georganiseerde workshop of vrij spel Eet- en drinkmoment

Rust moment

X X

X

X

X

X

Ontwikkelgebieden X

X X

X

X

X

Meer informatie over het aanbod van activiteiten op de buitenschoolse opvang binnen Eigen&Wijzer staat omschreven in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 pedagogisch werkplan. 3 uurs regeling (afwijking BKR) Op vakantie- en studiedagen wordt er nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio). In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er eventueel wel wordt afgeweken van de BKR. maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Tijden waarop niet wordt afgeweken van de BKR

9.30-12.30u 14.30-16.30u

9.30-12.30u 14.30-16.30u

NVT

9.30-12.30u 14.30-16.30u

9.30-12.30u 14.30-16.30u

Tijden waarop eventueel wel wordt afgeweken van de BKR

8.15-9.30u 12.30-14.30u 16.30-18.30u

8.15-9.30u 12.30-14.30u 16.30-18.30u

NVT

8.15-9.30u 12.30-14.30u 16.30-18.30u

8.15-9.30u 12.30-14.30u 16.30-18.30u

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 5 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Natuurlijk!

2.

Aandacht voor ieder kind

Vervoer (van school naar BSO Natuurlijk!) Met ingang van juni 2014 beschikken we over een eigen auto. Door de pedagogisch medewerkers wordt een lijst gemaakt voor het halen van de kinderen. Niet alle kinderen kunnen zelf gehaald worden. Wanneer we gebruik maken van de taxi dan ziet dit er als volgt uit; De kinderen worden van school gehaald en per taxi naar de locatie gebracht. Bij een eerste keer worden kinderen zoveel mogelijke opgehaald met taxibegeleiding of met de eigen auto, dit houdt in dat de taxi eerst de pm’er ophaalt en zij gaan vervolgens samen naar school om het kind op te halen. Wanneer dit niet lukt dan overleggen we dit met de ouders. Wekelijks mailen de pedagogisch medewerkers het taxirooster van de week erna op vrijdag naar de taxicentrale met eventuele wijzigingen. Dagelijks kunnen ouders hun kind voor 12.00 uur afmelden via de mobiele telefoon (zie huisregels) en 1 pedagogisch medewerker heeft contact met de taxi centrale. Brengen/ophalen De openingstijden van BSO Natuurlijk staan vermeldt in de huisregels (zie bijlage 1). Tijdens studiedagen en in vakanties kan er voor gekozen worden de vier locaties (BSO Sport&Fun, BSO Natuurlijk en KC De Veste en BSO het Talent) in Harderwijk samen te voegen. De kinderen worden dan op één van de vier locatie opgevangen (doorgaans zal dit BSO Natuurlijk zijn), maar blijven altijd aan een vaste pedagogisch medewerker gekoppeld. Tijdens de ophaalmomenten vinden we het belangrijk om tijd te hebben om met ouders te spreken. Daar nemen we dan ook echt de tijd voor. Bijzonderheden worden direct besproken. Jaarlijks organiseren we een informele bijeenkomst om op deze manier ook met ouders in contact te zijn. Eenmaal per jaar zijn er tien-minuten gesprekken waar ouders voor worden uitgenodigd.

3.

Ontwikkelen door te ontdekken

Bijzonderheden per ruimte Buitenruimte: De buitenruimte loopt van de voorkant van het gebouw tot het hek achterin het bos. De buitenruimte is opgedeeld in verschillende gebieden. Het eerste gebied is afgezet met vlaggetjes en geeft aan tot waar de 4 tot en met 6 jarigen (Bosbengels) mogen komen. Het tweede gebied geeft aan tot waar de 7 tot en met 9 jarigen (Struikrovers) mogen komen. In het jaar waarin kinderen 10 jaar worden overleggen we met de ouders of het kind geschikt is om Woudloper te worden en dan dus het hele gebied tot zijn/haar beschikking heeft. De 9+ kinderen (Woudlopers) mogen in het hele buitengebied komen. Aan de voorkant van het gebouw en in het vlaggetjesgebied is altijd toezicht. De kinderen mogen in bomen klimmen tot 2,5 meter hoogte. De bosbengels alleen onder begeleiding. Hierbij is het van belang dat kinderen niet in bomen klimmen bij sterke wind, niet op dode of natte takken gaan staan en niet boven een puntige of harde ondergrond klimmen. Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 6 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Natuurlijk!

Wanneer een kind voor de eerste keer komt leggen de pedagogisch medewerkers uit wat de ‘regels’ zijn binnen de BSO. Ook laten de pedagogisch medewerkers letterlijk zien aan de kinderen waar de gebieden zijn. Regelmatig wordt dit ook herhaalt tijdens het eet- en drinkmoment bij binnenkomst. De herhaling van deze ‘regels’ zorgt ervoor dat de kinderen feilloos weten wat wel en niet mag. Alle kinderen hebben een eigen fluitje, waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn. Als er iets is tijdens het buitenspelen kunnen zij op hun fluitje blazen, zodat de pm’ers een signaal krijgen. Pm’ers maken zelf ook gebruik van fluitjes om het signaal af te geven dat de kinderen moeten komen. Gereedschap (zoals dunschillers om takken te snijden) wordt alleen onder begeleiding gebruikt. Voor alle afspraken en regels m.b.t. het buitenspelen geldt dat er altijd per kind een inschatting wordt gemaakt of het de verantwoordelijkheid kan dragen. Het kampvuur wordt alleen aangestoken na toestemming van de brandweer en vindt altijd plaats onder toezicht op de betonnen platen aan de voorzijde van het gebouw. Bij extreem weer (onweer, storm) gaan we naar binnen. Leefruimte: De middelste twee inbouwkasten zijn toegankelijk voor de kinderen. De overige kasten niet. Sanitaire ruimte: Het meest linkertoilet is voor de pedagogisch medewerkers. Huishoudelijke zaken: Schoonmaak De pedagogisch medewerkers verrichten de schoonmaakwerkzaamheden op de locatie. De pedagogisch medewerkers maken schoon aan de hand van het beleid op het gebied van schoonmaken dat binnen Eigen&Wijzer gehanteerd wordt en omschreven staat in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 - hygiëne’. Hierbij moet rekening worden gehouden met de specifieke locatiekenmerken van BSO Natuurlijk die het moeilijk maken om de locatie geheel zand- en stofvrij te houden. Wasgoed De was wordt door de pm’ers mee naar huis genomen en daar gedaan. Gebruik van de keuken BSO Natuurlijk beschikt over een keuken op de locatie die gedeeld wordt met de scouting. Bij het gebruik maken van de keuken is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 17.0 veiligheid binnen- en buiten’ in acht te nemen. Boodschappen Boodschappen worden door de pedagogisch medewerkers gehaald. Wanneer de boodschappen gehaald zijn worden de koelverse producten direct in de koelkast gezet. Hierbij is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 - hygiëne’ in acht te nemen.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 7 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Natuurlijk!

4.

Samen met elkaar

Binnen BSO Natuurlijk werken we samen met een boswachter die minimaal 4 maal per jaar de kinderen meeneemt het bos in. Hij verteld de kinderen dan van alles over de natuur en hoe de kinderen een bijdrage kunnen leveren aan ons milieu. Ook werken we bij BSO Natuurlijk samen met ZorgDat. ZorgDat is een welzijnsorganisatie die activiteiten organiseert voor kinderen van Harderwijk. Praktisch zijn deze dagen vaak bij onze locaties, het zijn vaak actieve dagen die in het bos georganiseerd zijn. Wanneer het kindaantal het toelaat brengen we kinderen naar de sportlessen die dichtbij zijn zoals voetballen en tennisles. Minimaal vier keer per jaar hebben we overleg met ons aanspreekpunt van het CJG. We bespreken hoe het gaat met de kinderen van de locatie en daarbij nemen we casussen door en ontvangen wij tips voor ons werk. Af ent oe organiseren we voor Landstede, de opleiding PW3, een bijeenkomst om de praktijk van BSO werk te laten zien.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 8 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Natuurlijk! Bijlage 1- Huisregels - locatie BSO Natuurlijk! Brengen/halen  BSO Natuurlijk is tijdens reguliere schoolweken geopend op dinsdag en donderdag van 15.15 uur tot 18.30 uur en op vrijdag van 12.00 uur tot 18.30 uur.  Tijdens vakanties en studiedagen is de locatie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 uur tot 18.30 uur geopend.  Tijdens studiedagen en in vakanties kan er voor gekozen worden de vier locaties (Sport BSO Iedema, BSO Natuurlijk en de IKC’s De Veste en het Talent) in Harderwijk samen te voegen. De kinderen worden dan op één van de vier locatie opgevangen (doorgaans zal dit BSO Natuurlijk zijn), maar worden altijd aan een vaste pedagogisch medewerker gekoppeld.  Bij het ophalen melden de ouders het kind altijd af bij de groepsleiding. Vanwege het (mid)dagprogramma worden ouders verzocht om dit niet vóór 17.00 uur te doen. In uitzonderingssituaties wordt er vooraf afgestemd met de pedagogisch medewerkers. Persoonlijke eigendommen  Op de locatie is beperkte opslagruimte beschikbaar voor Eigen&Wijzer. Ouders worden verzocht de persoonlijke eigendommen zoveel mogelijk mee naar huis te nemen.  Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke eigendommen. Informatie uitwisseling  Informatie vanuit Eigen&Wijzer wordt zoveel mogelijk digitaal aan alle ouders verzonden of op de locatie aan ouders uitgedeeld.  De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands.  De groepsleiding van BSO Natuurlijk is van 14.30 uur tot 18.30 uur bereikbaar op tel.nr: 06-31628001. Op de overige tijdstippen kan bij geen gehoor contact de voicemail worden ingesproken of contact opgenomen worden met de afdeling KlantWijzer op telefoonnummer: 035-5826035  Wanneer kinderen niet op de BSO komen moeten ze voor 12.00 uur door de ouders worden afgemeld op telefoonnummer: 06-31628001, zodat de pedagogisch medewerkers voldoende tijd hebben om de afmelding door geven aan de taxi-centrale. Opvangdagen  In de informatiefolder en op onze website vinden ouders de procedures om te ruilen van dagen en extra dagen aan te vragen. Via de pedagogisch medewerkers kan geïnformeerd worden op welke dagen er open plaatsen zijn.  De extra opvang tijdens studiedagen van schoolpersoneel is opgenomen in het maandtarief. Andere vrije dagdelen tijdens de reguliere schooldagen zijn niet opgenomen in het maandtarief. Voor zover deze dagen bij Eigen&Wijzer bekend zijn, vinden ouders deze terug middels een formulier dat zij (zes weken voor een schoolvakantie) via de mail krijgen toegezonden. Wanneer ouders deze dagen gebruik willen maken van opvang, dienen zij dit minimaal twee weken van tevoren aan te vragen. Zij kunnen hiervoor het formulier invullen en terugsturen. Minimaal één week van tevoren laat Eigen&Wijzer ouders weten of de opvang geboden kan worden.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 9 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Natuurlijk! Rookverbod  Er geldt een rookverbod binnen de opvanglocaties van Eigen&Wijzer. Parkeerbeleid  Ouders kunnen hun auto parkeren aan de weg.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 10 van 10

39 2 ls ped werkplan bso natuurlijk  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan BSO Natuurlijk in Harderwijk

39 2 ls ped werkplan bso natuurlijk  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan BSO Natuurlijk in Harderwijk

Advertisement