Page 1

Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer

LOCATIESPECIFIEK PEDAGOGISCH WERKPLAN LOCATIE BSO de CULTUURWIJZER buitenschoolse opvang

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 1 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer Inhoudsopgave:

1.

2. 3.

4.

Inleiding Veiligheid vormt de basis de groep dagindeling 3 uurs regeling (afwijking BKR) Aandacht voor ieder kind halen en brengen Ontwikkelen door te ontdekken bijzonderheden per ruimte activiteiten huishoudelijke zaken Samen met elkaar bijlage 1 - Huisregels

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 2 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer Inleiding Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleid (kwaliteitshandboek /39.0 pedagogisch beleid) van Eigen&Wijzer specifiek geldend voor locatie BSO de CultuurWijzer. De pedagogisch medewerkers (PM’ers) die werkzaam zijn bij de CultuurWijzer zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op dit beleid. (De) locatie de CultuurWijzer BSO de CultuurWijzer is gevestigd op de benedenverdieping van de bibliotheek aan het Harmonieplein 2 te Maarssen. Hier hebben we de beschikking over een prachtige binnenruimte waar we onder andere toneel- en dansactiviteiten kunnen aanbieden. De locatie ligt midden in het dorp en biedt tevens besloten buitenspeelmogelijkheden. Buiten de openstellingstijden van de CultuurWijzer wordt de ruimte gebruikt door leerlingen van de naastgelegen basisschool Het Kompas. Het Kompas heeft tijdelijk 2 groepen ondergebracht op de benedenverdieping van de Bibliotheek. Onderwijs en vrijetijdsbesteding hebben hun eigen ruimte en maken aanvullend gebruik van elkaars ruimte. BSO de CultuurWijzer is gevestigd in een openbaar gebouw, de Bibliotheek. Dit betekent dat iedereen toegang heeft tot het gebouw. De benedenverdieping is bereikbaar via een trap. Om ongenode gasten te weren wordt de BSO ruimte door middel van een haak op de deur afgesloten. Ouders moeten aanbellen om de ruimte te kunnen betreden. Met de kinderen is afgesproken dat uitsluitend de PM-er de deur mag openen. In geval van nood gelden er afwijkende afspraken. Talentontwikkeling Bij de CultuurWijzer worden de kinderen gestimuleerd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen op cultureel vlak. De kinderen kunnen zich hier, onder professionele begeleiding, heerlijk uitleven door uit volle borst te zingen, een muziekinstrument te leren bespelen, kunstobjecten te creÍren en te werken aan een heuse musicalproductie! De kinderen maken zelf een keuze uit een breed aanbod aan activiteiten.

1. Veiligheid vormt de basis Groep Groepsopbouw Schema voor de berekening van de leidster-kind ratio bij samengestelde groepen buitenschoolse opvang: Leeftijd

Leidsters

4 tot 12

1

Maximale aantal 10

Leidsters 2

Maximale aantal 20

Leidsters 3

Maximale aantal 30

Stamgroepen Op locatie de CultuurWijzer kunnen 3 stamgroepen ondergebracht worden. De kinderen worden geplaatst bij maximaal 2 verschillende PM-ers in de stamgroep. In onderstaand schema (3.0 dagschema) staan de activiteiten omschreven die standaard plaats vinden in de stamgroep. De overige activiteiten kunnen eventueel ook plaatsvinden buiten de stamgroep.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 3 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer Opvang tijdens vakantie en studiedagen Op studiedagen en vakantiedagen is de CultuurWijzer bij voldoende animo geopend. Wanneer de locatie gesloten is worden de kinderen onder begeleiding van hun vaste pm-ers opgevangen op locatie de SportWijzer of IKC de Klaroen. Op studiedagen werkt de CultuurWijzer samen met de SportWijzer. Open deuren beleid De CultuurWijzer nauw samen met de SportWijzer qua activiteitenplan. Zo kan het zijn dat de kinderen van de CultuurWijzer activiteiten gaan doen op het sportpark, of dat de kinderen van de SportWijzer activiteiten komen doen op de CultuurWijzer. Dit heet het zogenaamde open deuren beleid. Kinderen kunnen hierdoor kiezen uit meerdere activiteiten op verschillende ontwikkelingsgebied en kunnen zich daardoor verder ontplooien. Tijdens langere dagen op de BSO, kunnen we hierdoor optimaal gebruik maken van onze faciliteiten. Het activiteitenprogramma wordt in overleg met de kinderen vastgesteld. Wanneer er een uitstapje naar een andere locatie gepland staat, worden de ouders hierover geinformeerd. Om tijdens de open-deur momenten de pedagogische kwaliteit en veiligheid te borgen gelden de volgende afspraken : De PM-ers zien toe op de fysieke veiligheid van het kind, maar ook op zijn of haar emotionele welbevinden. Zij gaan dus regelmatig na of de kinderen zich prettig voelen en aan het spelen zijn. Ook is het belangrijk dat de PM de kinderen laat wennen aan alle ruimtes en hen zeker in het begin ook letterlijk over de drempel begeleidt naar de nieuwe speelruimtes of de speciale activiteiten in het gebouw. Ouders vinden het prettig om te weten wat hun kind heeft gedaan tijdens het open deuren beleid. Via whiteboards wordt duidelijk gemaakt wat er die middag aangeboden is. De PM-ers weten van hun stamgroepkinderen waar ze aan meegedaan hebben en dragen dit over aan de ouders. Voor meer informatie zie: kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 Pedagogisch werkplan - open deuren beleid. Dagschema Dagschema op schooldagen Tijd 14.15

15.00 16.30 17.00

Vrij spel Ontvangst kinderen aan tafel, limonade en tussendoortje, toelichting activiteiten Georganiseerde activiteiten Fruit en drinkmoment Vrij spel binnen/buiten

Vaste Georg.spel Rust (stam)groeps Ontwikkel activiteit incl thema moment moment .gebieden x x X

x

X x

X

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 4 van 9

x x

X


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer 3 uurs regeling (afwijking BKR) Per dag wordt er nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio). In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er eventueel wel wordt afgeweken van de BKR.

Tijden waar op niet wordt afgeweken van de BKR

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

14:15 - 18:30 uur

14:15 - 18:30 uur

n.v.t.

14:15 - 18:30 uur

n.v.t.

Tijden waar op eventueel wel wordt afgeweken van de BKR

2. Aandacht voor ieder kind Brengen/halen Vervoer kinderen: Bij het ophalen van de kinderen van school staat de veiligheid voorop. De PM-er neemt alle geplaatste kinderen voor die dag mee. De kinderen gaan onder begeleiding van de PM –er in de personenbusjes naar de CultuurWijzer. Wanneer kinderen niet komen, zijn ze vóór 12.00 uur afgemeld door de ouders. Wanneer de PM-er bij het ophalen een kind mist bij school, wordt er direct contact opgenomen met de ouders. Wanneer een kind nog niet is overgedragen door school aan de PM-er die de kinderen komt ophalen, ligt de verantwoording over het kind bij school. Een kind kan bij een ander kind spelen, wanneer de ouders dit hebben gemeld bij de PM-er. Tijdens het vervoer van de kinderen wordt aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan. Voor het ophalen van de kinderen wordt gebruikgemaakt van een schema waarin is vermeld welk kind op welke school door welke PM wordt opgehaald. Dit schema wordt vooraf opgesteld en dagelijks besproken met de PM-ers. In de 3 busjes van Eigen&Wijzer is plaats voor in totaal 24 kinderen. Omdat er meer kinderen naar de BSO’s gaan, worden er ook kinderen met een taxibus opgehaald. In de taxi is te allen tijde een PMer aanwezig bij de kinderen, zij worden dus nooit zonder begeleiding met een taxibus vervoerd. De kinderen die op een tweede rit moeten wachten staan met elkaar, onder toezicht van een PM-er, op het schoolplein. Bij slecht weer wachten de kinderen in de hal van de school. Vanaf basisschool de Pionier, het Kompas Bolenstein en het Palet Bolenstein wordt er gelopen naar de CultuurWijzer onder begeleiding van een PM-er. Ook hier houden we het leidster-kindratio aan van 1 op 10. Ophalen: Ouders kunnen hun kinderen tot 18.30 uur ophalen bij de CultuurWijzer. Vanwege het dagprogramma worden ouders verzocht om dit niet vóór 17.00 uur te doen. In uitzonderingssituaties wordt er vooraf afgestemd met de PM-er.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 5 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer

3. Ontwikkelen door te ontdekken Inrichting: Bijzonderheden per ruimte: Groepsruimte De groepsruimte is bestaat uit 3 delen met elk hun eigen sfeer en gebruiksdoel. De eerste ruimte is ingericht om lekker te chillen, een gesprek met elkaar te voeren of rustig een boekje te lezen. In de tweede ruimte is een podium gebouwd waar de kinderen zich heerlijk kunnen uitleven tijdens de muziek- zang- en dansactiviteiten. In de derde ruimte zijn de stamgroeptafels geplaatst waaraan ook de creatieve activiteiten plaats kunnen vinden. In deze derde ruimte staat een grote knutselkast, een open kast waar kinderen zelf hun spel en speelmateriaal uit kunnen pakken en is er een hoek ingericht voor rollenspel. Keuken De keuken is gesitueerd op de bovenverdieping van de Bibliotheek. Wanneer de PM-er gebruik moet maken van de keuken blijven de kinderen onder toezicht van de achtergebleven pm-er. Buitenruimte De buitenspeelplaats is afgesloten middels een hek. Tijdens het buiten spelen heeft de PM-er altijd toezicht op de kinderen door de ramen die zicht geven op de buitenspeelplaats. Het betreden van de buitenruimte gaat via een trapje vanuit de groepsruimte. Met de kinderen zijn afspraken gemaakt over het veilig naar buiten en binnen gaan. Ook kan er gebruik gemaakt worden van het naast gelegen schoolplein. Wanneer er activiteiten gepland worden op het schoolplein is dit altijd onder toezicht van een pm-er. Activiteiten in relatie tot ontwikkeling en welbevinden De opvang staat primair in het teken van culturele activiteiten. Uitgangspunt is dat de kinderen kennismaken met alle facetten van theater, zang, dans, kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Op de BSO kunnen zij hun kwaliteiten ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Ook ontwikkeling op het vlak van tekenen en schilderen wordt hierin meegenomen, zoals het maken van decorstukken en het schilderen van wandversieringen. De kinderen worden niet gedwongen tot deelname aan de culturele activiteiten. Wanneer zij een keer geen zin hebben of moe zijn, worden alternatieve activiteiten aangeboden zoals deze ook in de reguliere BSO gelden (knutselen, spelletjes, etc.) Bij het ophalen wordt met de ouders/verzorgers besproken aan welke activiteiten het kind heeft deelgenomen. Tijdens schoolvakanties worden thema-activiteiten georganiseerd. Het thema en de bijbehorende activiteiten worden voorafgaand aan de vakantie bekendgemaakt. Voor deze activiteiten is geen inschrijving nodig; in principe doen alle kinderen mee als zij dit willen. Begeleiding Op locatie de CultuurWijzer worden de zang-, dans- en dramalessen begeleid door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Er zullen steeds blokken zang/dans/drama aangeboden worden, waardoor alle kinderen de basis van deze drie disciplines meekrijgen. Materialen Op locatie de CultuurWijzer is voldoende gevarieerd spel- en theatermateriaal Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 6 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer aanwezig;(muziekinstrumenten, verkleedkleding, knutselspullen, etc..). De PM maakt afspraken met de kinderen over de wijze waarop met het materiaal omgegaan moet worden om het heel en netjes te houden en de PM zorgt er samen met de kinderen aan het eind van de dag voor dat al het materiaal weer verzameld en opgeruimd wordt. Er wordt slijtvast en eenvoudig te reinigen speelgoed aangeschaft. Speelgoed voor binnen en buiten wordt in gescheiden dozen bewaard. Meer informatie over het aanbod van activiteiten op de buitenschoolse opvang binnen Eigen&Wijzer staat omschreven in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 pedagogisch werkplan. Huishoudelijke zaken: Schoonmaak De pedagogisch medewerkers maken schoon aan de hand van het beleid op het gebied van schoonmaken dat binnen Eigen&Wijzer gehanteerd wordt en omschreven staat in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 hygiëne’. Er wordt een schoonmaakschema gehanteerd waarop wordt aangevinkt welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Tijdens de schoonmaakrondes wordt er op gelet dat kapot speelgoed weggegooid wordt, speelgoed met scherpe randen verwijderd worden en stof verwijderd wordt tussen de kieren van het speelgoed. Er wordt zoveel mogelijk eenvoudig te reinigen slijtvast speelgoed aangeschaft. Wasgoed Tijdens uitstapjes dragen de kinderen een T-shirt van Eigen&Wijzer. Deze shirts worden na gebruik gewassen. De PM-ers zorgen er zelf voor dat er altijd voldoende schone shirts op de CultuurWijzer beschikbaar zijn. Verkleedkleren en textiel worden op 60 graden gewassen, bij 40 graden wordt de kleding vervolgens in de droger gedroogd. Niet wasbare textiel (zoals kussens of matrassen) wordt van een mijtenwerende hoes voorzien Accessoires en sieraden worden steeds gereinigd met schoonmaakmiddel. Wanneer een kind ziek wordt en verkleedkleding heeft gedragen, wordt deze meteen gewassen. Boodschappen Boodschappen worden door de pedagogisch medewerkers gehaald. Wanneer de boodschappen gehaald/bezorgd zijn dienen de koelverse producten direct uitgepakt te worden. Hierbij is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 - hygiëne’ in acht te nemen. Gedragsregels kinderen Om ongelukjes zoveel mogelijk te voorkomen zijn er een aantal gedragsregels waaraan de kinderen zich tijdens de opvang moeten houden. Deze regels worden door de PM-er regelmatig onder de aandacht van de kinderen gebracht; Als we binnen zijn dan : Hebben we de schoenen goed geveegd voordat we naar binnen gaan, rennen we niet, klimmen we niet op de tafels, stoelen, banken en radiatoren, hangen we niet uit de openstaande ramen, wassen we onze handen na toiletbezoek en laten het toilet netjes achter, doen we geen balspellen in de groepsruimtes.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 7 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer Als we buiten zijn dan : Gooien we niet met het grind, verstoppen we ons niet achter het schuurtje en zeggen we tegen de PM als we even naar binnen gaan om iets te pakken of te plassen. Bij kinderen van 4/5 jaar gaat de PM-er even mee naar binnen.

4. Samen met elkaar Samenwerking met de Bibliotheek, het Grafisch Atelier en het Cultureel Platvorm Maarssen Vanuit de CultuurWijzer hebben we de intentie te komen tot een samenwerkingsverband met derden. Dit zal de komende maanden vorm krijgen. Bijlage 1 - Huisregels BSO (Buitenschoolse Opvang) de CultuurWijzer Ophalen  De CultuurWijzer is geopend op maan-, dins- en donderdag van 14.15 uur tot 18.30 uur.  Tijdens vakantie- en studiedagen is de CultuurWijzer geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Het kan voorkomen dat de kinderen worden opgevangen op de locaties SportWijzer of Klaroen. Dit wordt vooraf met ouders gecommuniceerd.  Ouders kunnen hun kinderen op de buitenschoolse opvang tot 18.30 uur ophalen. Vanwege het (mid)dagprogramma worden ouders verzocht om dit niet vóór 17.00 uur te doen. In uitzonderingssituaties wordt er vooraf afgestemd met de pm’ers.  Bij het ophalen melden de ouders het kind altijd af bij de pm’ers (pedagogisch medewerkers).  Bij binnenkomst van de school bellen ouders aan waarna de deur wordt geopend.  Elke ouder sluit direct de buitendeur en het hek buiten achter zich. Persoonlijke eigendommen  Op de locatie is beperkte opslagruimte beschikbaar voor Eigen&Wijzer. Ouders worden verzocht de persoonlijke eigendommen zoveel mogelijk mee naar huis te nemen.  Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke eigendommen. Informatie uitwisseling  Informatie vanuit Eigen&Wijzer wordt zoveel mogelijk digitaal aan alle ouders verzonden. Op de groep hebben de kinderen een postvakje waarin persoonlijke spullen bewaard kunnen worden.  De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands.  Wanneer kinderen niet op de buitenschoolse opvang komen graag zo spoedig mogelijk afmelden. Dit kan per mail tot een dag van te voren. Als het op de dag zelf betreft graag via de telefoon.  Bij vragen of voor afmeldingen is de groepsleiding bereikbaar via de mail op cultuurwijzer@eigen-en-wijzer.nl of het telefoonnummer 06-53403001. Tussen 14.15 uur en 18.30 uur zijn de pedagogisch medewerkers in verband met het activiteitenprogramma slechts in dringende gevallen bereikbaar.  Voor vragen over contracten en/of administratie kunnen ouders tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling KlantWijzer op het hoofdkantoor op telefoonnummer: 035-5826035. Informatie uitwisseling  Informatie vanuit Eigen&Wijzer wordt zoveel mogelijk digitaal aan alle ouders verzonden. Op de groep hebben de kinderen een eigen postvak. Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 8 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer

Opvangdagen  Op de website (www.eigen-en-wijzer.nl) vinden ouders de procedures om te ruilen van dagen en extra dagen aan te vragen. Via de pm’ers of kantoor kan geïnformeerd worden op welke dagen er plaatsen beschikbaar zijn. Aansprakelijkheid  Eigen&Wijzer is op de dagen dat de kinderen door de medewerkers van Eigen&Wijzer van school worden opgehaald, verantwoordelijk voor de kinderen die gebruik maken van de BSO vanaf het moment dat de kinderen door de medewerker(s) van de school aan de medewerker(s) van Eigen&Wijzer zijn overgedragen.  De ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor hen kind tijdens zijn/haar reis van school naar de buitenschoolse opvang accommodatie of andersom, wanneer:  het kind met een taxi vervoerd wordt;  de ouder(s)/verzorger(s) door schriftelijke toestemming bij Eigen&Wijzer hebben aangegeven dat hun kind zelfstandig van school naar de buitenschoolse opvang accommodatie en van de buitenschoolse- en voorschoolse opvangvoorziening naar school mag gaan. De minimumleeftijd is 8 jaar. Rookverbod  Er geldt een rookverbod binnen de opvanglocaties van Eigen&Wijzer. Parkeerbeleid  Ouders kunnen openbaar parkeren op het Harmonieplein (bij ‘t Zand of bij Dirk van den Broek).  Bij gebruik van een fiets dient deze gestald te worden in de daartoe bestemde fietsklemmen.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 9 van 9

39 2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer  

Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer Maarssen

39 2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer  

Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO de CultuurWijzer Maarssen

Advertisement