Page 1

Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Ankeveen

LOCATIESPECIFIEK PEDAGOGISCH WERKPLAN LOCATIE BSO ANKEVEEN buitenschoolse opvang

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 1 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Ankeveen

Inhoudsopgave:

1.

2. 3.

4.

Inleiding Veiligheid vormt de basis de groep dagindeling 3 uurs regeling (afwijking BKR) Aandacht voor ieder kind Halen en brengen Ontwikkelen door te ontdekken bijzonderheden per ruimte activiteiten huishoudelijke zaken Samen met elkaar Bijlage 1 - Huisregels

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 2 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Ankeveen

Inleiding Dit hoofdstuk is een aanvulling op het algemene pedagogisch werkplan (kwaliteitshandboek / hoofdstuk 39.0) van Eigen&Wijzer geldend voor locatie buitenschoolse opvang (BSO) Ankeveen. De pedagogisch medewerkers van locatie Ankeveen zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op dit beleid. Eigen&Wijzer biedt sinds 2010 opvang aan in Ankeveen. Aan het begin van het schooljaar 2010-2011 startte de BSO en begin 2011 kreeg de peuterspeelzaal Knuttegrut een doorstart. 2011 heeft vooral in het teken gestaan van het behouden van de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal ondanks een destijds gering aantal kinderen is dat gelukt. In 2012 heeft Eigen&Wijzer zich gevestigd in de Joseph Lokin school en zijn zij zich gezamenlijk gaan richten op het optimaliseren van de samenwerking rondom de kinderen tussen peuterspeelzaal, school en buitenschoolse opvang. Sinds september 2017 is de peuteropvang opgeheven aangezien het aantal peuters minimaal was om een volwaardige peuteropvang te vormen.

1. Veiligheid vormt de basis De groep BSO Ankeveen BSO Ankeveen bestaat een verticale (basis)groep bestaande uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de Leidster-Kind ratio onderstaande (wettelijke) schema’s, zoals opgenomen in het convenant kwaliteit kinderopvang, als leidraad: Leeftijd Leidsters Maximale Leidsters Maximale aantal aantal 4 tot 12 1 10 2 20 Basisgroepen: Kinderen starten hun middag altijd in hun basisgroep. De basisgroep begint altijd op dezelfde, vaste plek, zodat er rust en regelmaat is. In een groep leren kinderen veel van wat van belang is voor hen sociale ontwikkeling: groepsvorming, elkaar helpen, rekening houden met anderen, conflicten oplossen. De pm’er geeft de kinderen uitleg en toelichting op het activiteitenprogramma. Op de BSO worden de kinderen in de gelegenheid gesteld en zo nodig ondersteund om zelf een keuze te maken uit de aangeboden activiteiten. Verlaten van de basisgroepsruimte: Omdat er sprake is van 1 basisgroep verlaten de kinderen hun basisgroep gedurende de ochtend/middag niet. Wel verlaten zij de basisgroepruimte wanneer zij gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte en de buitenspeelplaats.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 3 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Ankeveen

Tijdens de vakanties wordt de BSO samengevoegd met de BSO in Loosdrecht. Er wordt altijd gekeken naar een geschikte locatie voor de kinderen. Dagindeling

Dagschema BSO Tijd

14.00 15.00

15.30 16.30 17.00

Vrij spel Ontvangst kinderen en vrij spel Aan tafel, limonade, fruit en cracker. Toelichting workshop. Georganiseerde activiteit (workshop) of vrij spel Vrij spel binnen/buiten

Vaste activiteit

Georg.spel incl. thema

Rust moment

(basis) groep moment X

X

X

X X

X

X

Ontwikkelgebieden

X

X

X X

3 uurs regeling (afwijking BKR) Bij de BSO van Ankeveen is de nieuwe 3 uurs-regeling niet van toepassing. Tijdens de vakantiedagen is deze BSO ondergebracht in Loosdrecht. Tijdens studiedagen wordt niet afgeweken van de BKR omdat er dan altijd maar 1 medewerker werkt. Het kan wel zijn dat de medewerkers elkaar afwisselen, beiden werken dan een halve dag.

2. Aandacht voor ieder kind Brengen/ophalen BSO: Tijdens schooldagen is de BSO geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.15 uur. Tijdens studiedagen is de BSO geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 18.15 uur. Alle kinderen die de BSO bezoeken zijn afkomstig van de Joseph Lokinschool. De kinderen worden door de pm’ers van de BSO uit de kleuterklas gehaald of, indien er buiten gespeeld wordt, buiten van het plein opgehaald. Zolang de kleuters nog niet zijn opgehaald uit de klas, ligt de verantwoordelijkheid bij de school. De rest van de kinderen loopt zelfstandig van hun klas naar de BSO. Wanneer kinderen niet komen, zijn ze vóór 12.00 uur afgemeld door de ouders. Wanneer de pm’er bij het ophalen een kind mist bij school, wordt er eerst gezocht in de school naar het desbetreffende kind waarna contact opgenomen met de ouders. Wanneer het kind onvindbaar blijft, wordt er direct contact opgenomen met ouders. Een kind kan bij een ander kind spelen, wanneer de ouders dit hebben gemeld bij de PM. Ouders kunnen hun kinderen tot 18.15 uur ophalen. Bij het ophalen

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 4 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Ankeveen

melden de ouders het kind altijd af bij de groepsleiding. Vanwege het dagprogramma worden ouders verzocht om dit niet vóór 17.15 uur te doen. In uitzonderingssituaties wordt er vooraf afgestemd met de PM.

3. Ontwikkelen door te ontdekken Bijzonderheden per ruimte: Buitenruimte: Voor het buitenspelen gelden de volgende afspraken:     

Pm'ers houden tijdens het buitenspelen toezicht op de 4-6 jarigen Ouders van de 6-8 jarigen ondertekenen een zelfstandigheidsverklaring. Pm'ers maken per kind en per situatie de afweging of buiten spelen zonder toezicht verantwoord is. Ouders van 8-12 jarigen ondertekenen een zelfstandigheidsverklaring. De 8-12 jarigen mogen met in overleg met de pm'ers zelfstandig zonder toezicht buiten spelen. Er wordt niet meer buiten gespeeld wanneer het donker begint te worden De pm'er(s) houdt tijdens het buitenspelen overzicht welke kinderen zich waar op het plein bevinden.

Wanneer een pedagogisch medewerker alleen op de BSO staat gelden de volgende afspraken:   

De pm'er gaat samen met de 4-6 jarigen naar de schuur om speelgoed te pakken. Wanneer een kind tijdens het buitenspelen iets wil opruimen of pakken uit de schuur houdt de pm'er toezicht op zowel de schuur als het plein door op het voetbalveld te gaan staan. Wanneer een kind tijdens het buitenspelen gewond raakt maakt de pm’er eerst een inschatting van de ernst van het ongeval en zal;  wanneer het kind binnen behandeld moet worden alle 4-6 jarigen mee naar binnen nemen en de inschatting maken of de 6-8 jarigen zonder toezicht buiten kunnen blijven of;  wanneer de pm'er dit verantwoord acht (op basis van de kinderen die er op dat moment zijn) het kind binnen behandelen en toezicht houden op het plein vanuit het raam;  wanneer het kind naar de huisarts moet voor behandeling de achterwacht regeling in werking laten treden (zie 2. goepen).

Leefruimte:  De basisgroepsruimte vind plaats in een klaslokaal.  De afvalemmer wordt elke dag geleegd en twee keer per week grondig gereinigd.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 5 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Ankeveen

Entree:  De pm’ers van Eigen&Wijzer hebben een sleutel van de entree bij de aula aan de noordzijde, het buitenspeelmateriaalhok. Toegang tot het schoolgebouw is altijd mogelijk.  Toegangsdeur kinderopvang: hoofdingang aan de kant van het plein. Sanitair:  De kinderen maken onder begeleiding van de pm’ers gebruik van het toilet tegenover de groepsruimte. De leidsters maken de toiletten die gebruikt worden extra schoon naast de reguliere schoonmaak van de school. Activiteiten Elke 2 maanden wordt een activiteiten overzicht gemaakt zodat kinderen weten wat zij kunnen doen. De kinderen doen hier vrijwillig aan mee. Mochten zij niet mee willen doen dan spelen zij buiten en/of doen een andere activiteit (met of zonder begeleiding). Multimediabeleid Het digibord in de leefruimte wordt gebruikt om gezamenlijk een film te kijken of muziek te luisteren. ’s Middags na 16.30 uur mogen de kinderen maximaal een half uur achter een computer in de gemeenschappelijke ruimte. Huishoudelijke afspraken: Schoonmaak De schoonmaakwerkzaamheden op de locatie worden verricht door het schoonmaakbedrijf dat wordt ingehuurd door de school. Het schoonmaken gebeurd aan de hand van het beleid op het gebied van schoonmaken dat binnen de school gehanteerd wordt. Wasgoed In het meisjes-toilet van groep 7/8 is een wasmand aanwezig waar de pm’ers wasgoed in kunnen doen. De was wordt door ouders gedaan. Nieuw wasgoed kan in de keuken gepakt worden, dit betreft al het bonte wasgoed. Het gebruik van de keuken Eigen&Wijzer mag gebruik maken van de keuken in de school. Het medegebruik geldt voor alle apparatuur. Er is een eigen koelkast op de basisgroep. De keuken is niet toegankelijk voor de kinderen. Alleen bij speciale workshops mogen de kinderen in de keuken verblijven onder toezicht van een pm’er. Voorafgaand aan de workshop ruimt de pm’er alle risicoartikelen op (schoonmaakmiddelen, messen en andere scherpe voorwerpen). Bij het gebruik maken van de keuken is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0 pedagogisch werkplan - hoofdstuk 17.0 beleid veiligheid binnen en buiten’ in acht te nemen.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 6 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Ankeveen

Boodschappen De PM’ers zijn verantwoordelijk voor het zelf doen of bestellen van de wekelijks benodigde boodschappen. Wanneer de boodschappen bezorgd zijn dienen de koelverse producten direct uitgepakt te worden. Hierbij is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 - beleid hygiëne’ in acht te nemen.

4. Samen met elkaar Specifieke afspraken met school:  Pm’ers kunnen gebruik maken van alle computers. Een eigen plek in het netwerk wordt aangemaakt, zodat daar op kan worden ingelogd. We hebben geen eigen plek in het netwerk  De pm’ers hebben een eigen mobiele telefoon. De schooltelefoon (035-6561370) is in geval van nood altijd te gebruiken (weet dat na 16.30 uur er geen gesprekken meer binnenkomen).  Ook mogen pm’ers gebruik maken van het kopieerapparaat

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 7 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Ankeveen

Bijlage 1 - Huisregels locatie BSO Ankeveen Brengen/halen  BSO Ankeveen is tijdens schoolweken geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.15 uur. Bij voldoende aanmeldingen ook op woensdag en vrijdag vanaf sluitingstijden school tot 18.15 uur.  Tijdens studiedagen is BSO Ankeveen geopend maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 18.15 uur. Ouders kunnen hun kinderen op de buitenschoolse opvang tot 18.15 uur ophalen. Vakantieopvang vindt plaats bij de BSO groepen in Loosdrecht.  Bij het ophalen melden de ouders het kind altijd af bij de pedagogisch medewerkers. Vanwege het (mid)dagprogramma worden ouders verzocht om dit niet vóór 17.00 uur te doen. In uitzonderingssituaties wordt er vooraf afgestemd met de pm’ers.  Elke ouder sluit direct het hek van het speelplein en de buitendeur van het gebouw achter zich.  Voor jassen, sjaals en mutsen van de kinderen worden (indien gewenst door ouders) luizencapes gebruikt, natte jassen vormen een uitzondering. Persoonlijke eigendommen  Op de locatie BSO Ankeveen is beperkte opslagruimte beschikbaar voor Eigen&Wijzer. Ouders worden verzocht de persoonlijke eigendommen zoveel mogelijk mee naar huis te nemen.  Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Informatie uitwisseling  Informatie vanuit Eigen&Wijzer wordt zoveel mogelijk digitaal aan alle ouders verzonden.  Op de BSO hebben de kinderen een eigen mandje waarin schriftelijke mededelingen geplaatst kunnen worden. Bij het ophalen controleren ouders het postvak en nemen de hierin aanwezige spullen mee.  De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands.  De pedagogisch medewerkers zijn van van 14.00 uur tot 18.15 uur bereikbaar op tel.nummer: 06-22301476  Voor administratieve of plannings-technische vragen kunnen ouders tussen 9.00 uur 17.00 uur contact opnemen met de afdeling KlantWijzer, op tel.nr: 035-5826035. Opvangdagen  In de informatiefolder en op onze website www.eigen-en-wijzer.nl vinden ouders de procedures over opvang tijdens vakantie- en studiedagen, ruilen van dagen, het aanvragen van extra dagen, etc. Via de pm’ers of kantoor kan geïnformeerd worden op welke dagen er plaatsen beschikbaar zijn.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 8 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan BSO Ankeveen

Rookverbod  Er geldt een rookverbod binnen de opvanglocaties van Eigen&Wijzer. Parkeerbeleid  Eigen&Wijzer hanteert het parkeerbeleid welke is opgesteld door de school.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 9 van 9

39 2 ls ped werkplan bso ankeveen  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan BSO Joseph Lokinschool in Ankeveen

39 2 ls ped werkplan bso ankeveen  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan BSO Joseph Lokinschool in Ankeveen

Advertisement