Page 1

Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan - PSZ de Optimist

LOCATIESPECIFIEK PEDAGOGISCH WERKPLAN PSZ de OPTIMIST peuterspeelzaal

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 1 van 7


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan - PSZ de Optimist

Inhoudsopgave: Inleiding 1. Veiligheid vormt de basis de groep dagindeling 0,5 uurs regeling (afwijking BKR) 2. Aandacht voor ieder kind halen en brengen 3. Ontwikkelen door te ontdekken bijzonderheden per ruimte activiteiten huishoudelijke zaken 4. Samen met elkaar Bijlage 1 - Huisregels

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 2 van 7


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan - PSZ de Optimist

Inleiding Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleidskader (kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0) en algemeen pedagogisch werkplan (kwaliteitshandboek / hoofdstuk 39.1) van Eigen&Wijzer, geldend voor locatie PSZ (peuterspeelzaal) de Optimist. De pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op locatie PSZ de Optimist zijn op de hoogte van de inhoud van het algemene pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op dit beleid. Op initiatief van een tweetal betrokken pedagogisch medewerkers, een bestuurslid en de gemeente Wijdemeren is Eigen&Wijzer in 2015 benaderd om peuterspeelzaal de Optimist te helpen bij het maken van een doorstart van peuterspeelzaal de Optimist zodat deze kon worden behouden voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in Oud-Loosdrecht. Met ingang van 15 maart 2016 is een derde medewerker betrokken als vaste invalkracht. Eigen&Wijzer wil samen met de pedagogisch medewerkers kinderen een plek bieden waar ze op speelse wijze worden gestimuleerd op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaalemotionele vaardigheden. Een plek waar kinderen leren hoe ze met andere kinderen kunnen samen spelen, plezier kunnen maken en rekening houden met elkaar.

1. Veiligheid vormt de basis Groep Groepsopbouw PSZ de Optimist bestaat uit een stamgroep waar maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar worden opgevangen. Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de leidster-kind ratio onderstaand (wettelijke) schema’s, zoals opgenomen in het convenant kwaliteit kinderopvang, als leidraad. Leeftijd Leidsters Maximale Leidsters Maximale aantal aantal 2 tot 4 1 8 2 16 Stamgroep Peuterspeelzaal de Optimist bestaat uit 1 stamgroep. In een vaste stamgroep leren kinderen veel van wat van belang is voor hun sociale ontwikkeling: groepsvorming, elkaar helpen, rekening houden met anderen, conflicten oplossen. Tijdens de opvang worden er activiteiten aangeboden. Voor de peuters geldt dat de pedagogisch medewerker per kind zal bepalen aan welke activiteit hij of zij op dat moment het beste kan deelnemen. Dit hangt nauw samen met de ontwikkelingsgebieden van het kind. Omdat er sprake is van één stamgroep, verlaten de kinderen hun stamgroep gedurende de ochtend niet, tenzij zij gaan buitenspelen.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 3 van 7


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan - PSZ de Optimist

Wenbeleid

Bij het wennen van kinderen op de groep is het wenbeleid van toepassing zoals omschreven in ‘kwaliteitshandboek deel 1 / 39.1 algemeen pedagogisch werkplan - wennen en kennismaking’ onder het kopje PO/PSZ. Er wordt in samenspraak met ouders een wenschema opgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat er twee á drie keer wordt gewend;de eerste keer 1,5 uur, de tweede keer 2 uur en de derde keer een volledige ochtend. Tussentijds wordt er met ouders besproken hoe het gaat en wordt het wenschema waar nodig bijgesteld. Inzet en ondersteuning door niet-structurele personen en/of beroepskrachten Op de peuterspeelzaal wordt momenteel niet met vrijwilligers gewerkt. Indien er in de toekomst vrijwilligers worden ingezet, zal in dit plan omschreven worden op welke wijze de inzet van vrijwilligers vorm krijgt. De twee pedagogisch medewerkers worden bij hun dagelijkse werkzaamheden ondersteund door een regiomanager en ontvangen ondersteuning vanuit het hoofdkantoor op het gebied van planning, administratie en beleid. Dagindeling De voorlopige dagindeling is als volgt. Tijdens de start kunnen hier op nog wijzigingen worden aangebracht die specifiek zijn voor De Optimist. Tijd

Vrij spel

Vaste Activiteit

8:30u 8.45 9:10u 9:30u

Inloop Welkom middels kring Activiteit

X X

10.15 u 10.30 u

Opruimen Eetmoment (eigen tussendoortje en drinken) Verschoonmoment Buitenspelen Buiten opruimen Afsluiting middels kring

X X

10.45u 11.00u 11.30 u 11.45u

Georg. Spel Incl. thema

Rust Moment

(stam) Groep moment

Ontwikkel gebieden

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X X X

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 4 van 7

X

X


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan - PSZ de Optimist

0.5 uurs regeling (afwijking BKR) Per ochtend mag er maximaal 0,5 uur worden afgeweken van de BKR. In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er eventueel wel wordt afgeweken van de BKR bij PSZ de Optimist: maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Tijden waar op niet wordt afgeweken van de BKR

NVT

NVT

8.15-12.15 uur

8.30-12.00 uur

8.30-12.00 uur

Tijden waar op eventueel wel wordt afgeweken van de BKR

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

2. Aandacht voor ieder kind Brengen/ophalen De kinderen kunnen om 8.30 uur worden gebracht. Op maandag, donderdag en vrijdag kunnen ouders hun kind om 12.00 uur komen halen. Op woensdag kunnen ouders hun kind om 12.15u komen halen. Bij het ophalen melden de ouders het kind altijd af bij de pedagogisch medewerkers waarbij een overdracht plaatsvind.

3. Ontwikkelen door te ontdekken Activiteiten Meer informatie over het aanbod van activiteiten op de peuteropvang binnen Eigen&Wijzer staat omschreven in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 algemeen pedagogisch werkplan activiteiten. Huishoudelijke zaken Schoonmaak Er wordt schoongemaakt aan de hand van het schoonmaakbeleid dat Eigen&Wijzer hanteert. Zie kwaliteitshandboek deel 1 / 19.0 hygiĂŤne opvanglocatie. Wasgoed Het wasgoed wordt door de pedagogisch medewerkers mee naar huis genomen.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 5 van 7


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan - PSZ de Optimist

Keuken Er is een kleine keuken op de groep aanwezig. Bij het gebruik maken van de keuken is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 17.0 beleid veiligheid binnen en buiten’ in acht te nemen. Wanneer er kinderen aanwezig zijn worden het koffiezetapparaat en de waterkoker weggehaald of zo ver op het aanrecht gezet dat ze geen gevaar opleveren voor de kinderen. Eten en drinken Ouders geven hun kinderen een tussendoortje en wat drinken mee. Verschonen De peuters worden verschoond op de commode die in de leefruimte staat. Hierbij worden de volgende hygiëne-maatregelen in acht genomen:  het verschonen van de kinderen gebeurt alleen op de commode die op de leefgroep staat;  na elke verschoning wordt het aankleedkussen gereinigd;  indien een verschoningskussen is beschadigd, wordt deze vervangen;  na elke verschoning worden de handen gewassen;  gebruikte luiers worden direct opgeruimd in de daarvoor bestemde luieremmer;  de luieremmer wordt elke dag geleegd en twee keer per week grondig gereinigd;  indien men te maken heeft met bloed, braaksel of diarree dan dragen we handschoenen en wordt het aankleedkussen na de reguliere reiniging gedesinfecteerd met Dettol. Zie ook: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / 19.0 - hygiëne’

4. Samen met elkaar Binnen PSZ de Optimist zijn we enigszins verbonden met de naastgelegen basisschool De Catamaran. We werken niet samen met de school op inhoudelijk punten, wel gaan veel kinderen van de Optimist naar de Catamaran. Leerkrachten weten van de Optimist omdat zij achterwacht zijn en het vier ogen principe wordt door de leerkrachten uitgevoerd.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 6 van 7


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan - PSZ de Optimist

Bijlage 1 - Huisregels PSZ (peuterspeelzaal) de Optimist Openingstijden en opvangdagen  Tijdens schoolweken is de PSZ geopend op donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 12.15 uur. In de schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten.  In de informatiefolder en op onze website vinden ouders de procedures om te ruilen van dagen en extra dagen aan te vragen. Via de pedagogisch medewerkers of kantoor kan geïnformeerd worden op welke dagen er open plaatsen zijn. Ophalen  Bij het ophalen melden de ouders het kind altijd af bij de pedagogisch medewerkers. Persoonlijke eigendommen  Op de locatie is beperkte opslagruimte beschikbaar voor Eigen&Wijzer. Ouders worden verzocht de persoonlijke eigendommen zoveel mogelijk mee naar huis te nemen.  Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke eigendommen.  Op de groep hebben de kinderen een eigen postvak/mandje waarin persoonlijke eigendommen bewaard kunnen zijn. Bij het ophalen controleren ouders het postvak en nemen de hierin aanwezige spullen mee. Informatie uitwisseling  Informatie vanuit Eigen & Wijzer wordt zoveel mogelijk digitaal aan alle ouders verzonden.  De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands.  Bij vragen of afmeldingen is de locatie per mail bereikbaar via: optimist@eigen-enwijzer.nl. Tijdens de openingstijden is de locatie telefonisch bereikbaar op nummer: 06-22616940. Bij geen gehoor kan de voicemail worden ingesproken of kan er contact worden opgenomen met de afdeling KlantWijzer op het hoofdkantoor via tel.nr: 035-5826035. Rookverbod  Er geldt een rookverbod in zowel de binnenruimte als op de buitenspeelplaats.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 7 van 7

39 2 ls ped werkplan psz de optimist  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan PSZ De Optimist in Loosdrecht

39 2 ls ped werkplan psz de optimist  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan PSZ De Optimist in Loosdrecht

Advertisement