Page 1

Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan locatie BSO de Linde

LOCATIESPECIFIEK PEDAGOGISCH WERKPLAN BSO de LINDE buitenschoolse opvang

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: maart 2018 Pagina 1 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan locatie BSO de Linde Inhoudsopgave: Inleiding 1. Veiligheid vormt de basis de groep dagindeling 3 uurs regeling (afwijking BKR) 2. Aandacht voor ieder kind halen en brengen 3. Ontwikkelen door te ontdekken bijzonderheden per ruimte activiteiten huishoudelijke zaken 4. Samen met elkaar bijlage 1 - huisregels

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: maart 2018 Pagina 2 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan locatie BSO de Linde Inleiding Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleidskader (kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0) en algemeen pedagogisch werkplan (kwaliteitshandboek / hoofdstuk 39.1) van Eigen&Wijzer geldend voor locatie BSO De Linde. De pedagogisch medewerkers (pm’ers) die werkzaam zijn op locatie BSO De Linde. zijn op de hoogte van de inhoud van het algemene pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op dit beleid Locatie BSO De Linde biedt buitenschoolse opvang in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud en beschikt over maximaal 50 kindplaatsen.

1. Veiligheid vormt de basis De groep Samenstelling groep BSO de Linde bestaat uit 2 basisgroepen met elk maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar oud. De twee basisgroepen bevinden zich elk in een klaslokaal. Schema voor de berekening van de leidster-kind ratio bij samengestelde groepen buitenschoolse opvang:

Leeftijd

Pm’er

8-13 jaar

1

Max aantal kinderen: 10

Pm’ers 2

Max aantal kinderen: 20

Op studievrije dagen en vrije dagen van scholen kan de locatie ook gebruikt worden om de kinderen van 4 tot 8 jaar van andere BSO-locaties op te vangen. Schema voor de berekening van de leidster-kind ratio bij samengestelde groepen buitenschoolse opvang:

Leeftijd

Pm’er

4-8 jaar

1

Max aantal kinderen: 10

Pm’ers 2

Max aantal kinderen: 20

Basisgroep Kinderen starten hun opvang(mid)dag altijd in hun basisgroep (zie dagschema). Zo ontstaat er rust en regelmaat. In de vaste basisgroep leren kinderen veel van wat van belang is voor hun sociale ontwikkeling: groepsvorming, elkaar helpen, rekening houden met anderen, conflicten oplossen. De pedagogisch medewerker geeft de kinderen uitleg en toelichting op het activiteitenprogramma. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld en zo nodig ondersteund om zelf een keuze te maken uit de aangeboden activiteiten. Op deze locatie worden geen activiteiten georganiseerd in groepen groter dan 30 kinderen. Verlaten van de basisgroep: Binnen Eigen&Wijzer wordt gewerkt met een open deuren beleid. Een pedagogisch methode waarbij kinderen structureel in de gelegenheid worden gesteld om buiten de basisgroepsruimte en met kinderen van andere basisgroepen te spelen. De pedagogisch medewerkers zien toe op de fysieke veiligheid, maar ook op emotioneel Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: maart 2018 Pagina 3 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan locatie BSO de Linde welbevinden. Zij gaan regelmatig na of kinderen zich prettig voelen en lekker aan het spelen zijn. De pedagogisch medewerker helpt een nieuw kind wennen aan alle ruimtes. Ook wordt het kind letterlijk over de drempel begeleid naar nieuwe speelruimtes of speciale activiteiten in het gebouw. Aan de ouders wordt tijdens de overdracht vertelt wat hun kind heeft gedaan gedurende de middag. Voor meer informatie zie: kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0 Pedagogisch werkplan - open deuren beleid. Opvang tijdens vakantie- en studiedagen De locatie is niet open op vakantie- en studiedagen voor de kinderen 8-13 jaar. Zij worden dan opvangen op locatie Hallinckveld.

Dagindeling De dagindeling ziet er als volgt uit: Korte middag: Tijd

Vrij spel

15.15

Ontvangst kinderen aan tafel met fruit en drankje. Georganiseerde workshop of vrij spel. Eet en drinkmoment Kinderen helpen opruimen. Kinderen mogen zelf spelen, de tv en computer zijn beschikbaar Kinderen gaan terug naar de basisgroep.

15.30 16.30 16.45 / 17.00

17.30

Vaste activiteit X

X

X

Georg.spel incl thema

Rust moment X

(basis)Groeps moment X

X X X

Ontwikkel gebieden X X

X

X

X

X X

X

Lange middag: Tijd

12.15/12.30 13.30 15.15 15.30

16.30 16.45/17.00

Vrij spel Ontvangst kinderen aan tafel, broodmaaltijd Gelegenheid om zelf te spelen Kinderen gaan aan tafel voor fruit en drinken Gelegenheid om zelf te spelen en er wordt een georganiseerde workshop aangeboden. Eet- en drinkmoment Kinderen helpen opruimen.

Vaste activiteit X

Georg.spel incl. thema

Rust moment

(basis)groeps moment

Ontwikkel gebieden

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X X

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: maart 2018 Pagina 4 van 9

X

X

X X


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan locatie BSO de Linde

17.30

Kinderen mogen zelf spelen, de tv en computer zijn beschikbaar. Kinderen gaan terug naar de basisgroep.

X

X

Voor meer informatie over het aanbod van activiteiten op de BSO staat omschreven in: kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0 pedagogisch beleid - activiteiten BSO. 3 uurs regeling (afwijking BKR) Deze afwijking van de BKR vindt alleen plaats in vakanties. In de vakanties worden de kinderen van 8 tot 13 opgevangen op locatie Hallinckveld. Op vakantie en studiedagen kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar van andere BSO locaties eventueel opgevangen op locatie de Linde. Per dag wordt nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio). In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er eventueel wel wordt afgeweken van de BKR. maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Tijden waar op niet wordt afgeweken van de BKR

n.v.t.

8.15-8.30u 9.00-13.00u 14.30-17.15u

n.v.t.

8.15-8.30u 9.00-13.00u 1430-17.15u

n.v.t.

Tijden waar op eventueel wel wordt afgeweken van de BKR

n.v.t.

8.30-9.00u 13.00-14.30u 17.15-18.15u

n.v.t.

8.30-9.00u 13.00-14.30u 17.15-18.15u

n.v.t.

0,5 uurs regeling (afwijking BKR): Op reguliere middagen wordt er nooit meer dan 0,5 uur afgeweken van de BKR (beroepskrachtkindratio). In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er eventueel wel wordt afgeweken van de BKR. maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Tijden waar op niet wordt afgeweken van de BKR

n.v.t.

14.00-14.50u 15.20-18.30u

n.v.t.

14.00-14.50u 15.20-18.30u

n.v.t.

Tijden waar op eventueel wel wordt afgeweken van de BKR

n.v.t.

14.50-15.20u

n.v.t.

14.50-15.20u

n.v.t.

2.

Aandacht voor ieder kind

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: maart 2018 Pagina 5 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan locatie BSO de Linde

Bij de BSO de Linde komen kinderen uit alle scholen van Loosdrecht. In schoolweken ontmoeten kinderen uit het dorp elkaar. Wij zien dit als meerwaarde voor het dorp en vinden het belangrijk dat elk kind wordt gezien. Zo besteden we bij het eet- en drinkmoment aandacht aan de dag. We bespreken met dekinderen de dag en luisteren naar elkaars verhalen. Elke medewerker heeft mentorkinderen waar hij/zij extra op let. Met deze groep kinderen maken we samen afspraken, plannen we samen activiteiten en bespreken we wat we belangrijk vinden. Tijdens studiedagen zorgen we voor vaste gezichten op de groepen. Vervoer Bij het ophalen van de kinderen van school staat de veiligheid voorop. De kinderen die zijn geplaatst op BSO de Linde zijn afkomstig van vijf verschillende scholen binnen Loosdrecht. De kinderen van de scholen worden door de pedagogisch medewerkers lopend (of soms met de bus) opgehaald. De kinderen afkomstig van de school Catamaran worden altijd met de bus van Eigen&Wijzer opgehaald. Kinderen van scholen buiten Loosdrecht, zoals bijvoorbeeld bijzonder onderwijs, proberen wij op te halen. Wanneer dit niet lukt dan zijn ouders verantwoordelijk voor het (regelen van) vervoer. De pedagogisch medewerker of de bestuurder van de taxi neemt alle geplaatste kinderen voor die dag mee. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een schema (looplijst) waarin is vermeld welk kind op welke school door welke pedagogisch medewerker of taxi wordt opgehaald. Dit schema wordt vooraf opgesteld. Wanneer de pedagogisch medewerker bij het ophalen een kind mist bij school, wordt er direct contact opgenomen met de ouders. Vanaf het moment dat de school uit is zijn wij verantwoordelijk voor de kinderen. Hiertoe worden afspraken met scholen gemaakt. Een kind kan alleen bij een ander kind spelen, wanneer de ouders dit hebben gemeld bij de pedagogisch medewerkers. Indien dit niet het geval is, wordt het kind meegenomen naar BSO de Linde, alwaar ouders worden gebeld om eventueel afspraken te maken over het al dan niet spelen bij een ander kind. Tijdens het vervoer van de kinderen wordt aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan. Zie ook: kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 30.0 vervoer kinderen. Brengen/ophalen Tijdens schoolweken vindt de naschoolse opvang plaats op dinsdag en donderdag van 14:00 tot 18:30 uur. Kinderen moeten uiterlijk om 18.30 uur zijn opgehaald. Tijdens vakantiedagen vindt de opvang plaats op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8:15-18:30 uur. Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang op De Pinkenstal kunnen hier in de vakantie ook gebruik van maken. Zij worden dan om 8.15 uur lopend of per bus naar BSO de Linde gebracht. Kinderen moeten uiterlijk om 18.30 uur zijn opgehaald. Op studiedagen worden de kinderen tot 14.00 uur opgevangen bij BSO de Linde. Daarna worden zij lopend of per bus naar de andere locaties gebracht.

3. Ontwikkelen door te ontdekken Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: maart 2018 Pagina 6 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan locatie BSO de Linde Bijzonderheden per ruimte: Hal De kinderen en ouders van BSO de Linde betreden de groepen bij binnenkomst en vertrek via de algemene hal. Deze hal biedt toegang tot de school en de BSO van deze locatie. In de hal van de BSO zijn kapstokken aanwezig waar de kinderen van de BSO hun jas kunnen ophangen. Buitenruimte Voor de inrichting van de buitenspeelruimte heeft de school in 2017 grote aanpassingen gedaan. er zijn twee speelplekken waar kinderen kunnen spelen. De kinderen van de 8+ groep mogen, na ondertekening van een zelfstandigheidsverklaring, zelfstandig buiten spelen. Bij opvang voor kinderen jonger dan 8 jaar gaat er altijd een medewerker mee. Multi-mediagebruik Computergebruik: In de schoolweken mag na 16.30 uur de spelcomputer aan. Het kind mag maximaal 15 minuten computeren. De 15 minuten zijn bepaald om te voorkomen dat kinderen te lang stilzitten en met hun ogen gefixeerd blijven op een tv-scherm. Tv-/videogebruik: In de schoolweken mag na 16.30 uur de tv/video aan. In overleg met de pedagogisch medewerker wordt er een uitzondering gemaakt voor de jonge kinderen die behoefte hebben aan rust en afzondering. Ook in de vakantieweken gelden afwijkende normen. Bij de keuze van videobanden / dvd’s wordt de inhoud en duur afgestemd op de leeftijd van de kijkertjes. Huishoudelijke zaken Schoonmaak De pedagogisch medewerkers verrichten tijdens hun werkzaamheden op de groep een gedeelte van de schoonmaakwerkzaamheden op de locatie. Daarnaast zijn er binnen Eigen&Wijzer technisch en huishoudelijk medewerkers in dienst die een gedeelte van de schoonmaakwerkzaamheden op zich nemen. Zowel de technisch/huishoudelijk als de pedagogisch medewerkers maken schoon aan de hand van het beleid op het gebied van schoonmaken dat binnen Eigen&Wijzer wordt gehanteerd en omschreven staat in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 hygiëne. De keuken De groepsruimtes beschikken elk over een klein keukenblok waar medewerkers en kinderen aan kunnen werken. Kinderen gebruiken dit keukenblokje altijd onder toezicht van een medewerker. Bij het gebruik maken van de keuken is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 17.0 - beleid veiligheid binnen en buiten’, in acht te nemen. Boodschappen Boodschappen worden door de pedagogisch medewerkers van de BSO gehaald. Wanneer de boodschappen meegenomen worden dienen de koel verse producten direct te worden uitgepakt. Hierbij is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 - hygiëne’, in acht te nemen. Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: maart 2018 Pagina 7 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan locatie BSO de Linde

4. Samen met elkaar • • • • • • • • •

De tussendeur naar school wordt afgesloten; De teamkamer van leerkrachten gaat op slot; Medewerkers van E&W hebben een sleutel en zetten de beveiliging aan; Kinderen van de BSO komen niet in de school; Toiletten worden gebruikt van de kleuters, oudere kinderen gebruiken het personeelstoilet; Eind van de dag moet het toilet worden schoongemaakt; De wekelijkse schoonmaak wordt gedaan door E&W; In het speellokaal lopen we niet op schoenen; Bij gebruik speellokaal wordt altijd even overlegt, eventuele spullen worden terug gezet.

Bijlage 1 - Huisregels locatie BSO de Linde

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: maart 2018 Pagina 8 van 9


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 Locatiespecifiek pedagogisch werkplan locatie BSO de Linde Openingstijden en opvangdagen • BSO de Linde is in schoolweken geopend op maandag, dinsdag, en donderdag van 14.00 uur tot 18.30 uur voor de 8+ kinderen. • BSO de Linde is op studiedagen geopend op van 8.15 uur tot 18.30 uur voor kinderen van 4 tot 13 jaar. • In de informatiefolder en op onze website vinden ouders de procedures om te ruilen van dagen en extra dagen aan te vragen. Via de pedagogisch medewerkers of kantoor kan geïnformeerd worden op welke dagen er open plaatsen zijn. Ophalen • Bij het ophalen melden de ouders het kind altijd af bij de pedagogisch medewerkers. Persoonlijke eigendommen • Op de locatie is beperkte opslagruimte beschikbaar voor Eigen&Wijzer. Ouders worden verzocht de persoonlijke eigendommen zoveel mogelijk mee naar huis te nemen. • Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke eigendommen. • Op de groep hebben de kinderen een eigen mandje waarin persoonlijke eigendommen bewaard kunnen worden. Bij het ophalen controleren ouders en kinderen het mandje nemen de hierin aanwezige spullen mee. Informatie uitwisseling • Informatie vanuit Eigen & Wijzer wordt zoveel mogelijk digitaal aan alle ouders verzonden. • De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands. • Bij vragen of afmeldingen is de locatie per mail bereikbaar via speelhoeve@eigen-enwijzer.nl • Tijdens de openingstijden is de locatie telefonisch bereikbaar op tel.nummer: 06-15327317. Bij geen gehoor kan de voicemail worden ingesproken of kan er contact worden opgenomen op het hoofdkantoor via tel.nr: 035-5826035. • Voor vragen over contracten en/of administratie kunnen ouders contact opnemen met de afdeling KlantWijzer op tel.nummer: 035-5826035. Rookverbod • Er geldt een rookverbod in zowel de binnenruimte als op de buitenspeelplaats.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: maart 2018 Pagina 9 van 9

39 2 ls ped werkplan bso de linde  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan BSO de Linde in Loosdrecht

39 2 ls ped werkplan bso de linde  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan BSO de Linde in Loosdrecht

Advertisement