Eidsvoll 1814 digital rapport 2015

Page 1

2014

forberedelser og gjennomføring av et stort år E T M AGA S I N F R A EI DS VO L L 1 8 1 4

EIDSVOLL 1814/EDIN KADRIBEGOVIC


VELKOMMEN

Et stort år for et lite museum GRUNNLOVSJUBILEET 2014

«Kunnskapsjubileet» var en ledetråd for Eidsvoll 1814 i forberedelsene til grunnlovsjubileet, der vi antok at det i allmenheten ville bli en «kunnskapstørst» rundt de historiske hendelsene i 1814. Museet ønsket å bidra som en kunnskapsdelende og inspirerende aktør i jubileet. I 2011 sa daværende kulturminister Anniken Huitfeldt at Eidsvoll 1814 skulle være et «nasjonalt 1814-fyrtårn» i grunnlovsjubileet. Det ble en viktig ledestjerne for institusjonen i arbeidet med å forberede jubileet. Oppslutningen om jubileumsfeiringene på Eidsvoll var overveldende, og inntrykket er at «kunnskapsjubileet» ble en realitet. Museet satte besøksrekord med et samlet besøk på i underkant av 215.000. Hvis man tenker det «distribuerte museet» med aktiviteter som sprenger museets fysiske rammer, er tallet svært mye høyere, - nærmere 1 million. FRA Eidsvoll - TIL nasjonen ble virkeliggjort gjennom tre satsninger som til sammen ga rundt 760.000 «besøkende» som var involvert i museets aktiviteter. Dette var sakte-tv-produksjonen «1814 på 24 timer» med ett døgns sammenhengende direktesending med forskningsformidling fra Rikssalen med 700.000 seere i løpet av døgnet. Nasjonal broderkjede var også en aktivitet som var initiert fra museet og klart forankret i museets formidling. Det ble registrert 54.000 deltagere på denne øyeblikksmobiliseringen. I tillegg kommer rundt 6.000 skoleelever fra hele landet som var involvert i å lage «De unges grunnlov» på oppdrag fra Eidsvoll 1814. Stortinget var arrangør av storslåtte tv-sendte festforestillinger fra Eidsvollsbygningen 16. februar og 17. mai. Disse arrangementene ble folkefester som trakk tusenvis av besøkende til Eidsvoll, bidro til å aktualisere Eidsvollsbygningen og skapte et nasjonalt engasjement rundt jubileet. Intensjonen med dette magasinet er å dokumentere både forberedelser og gjennomføring av jubileumsåret ved Eidsvoll 1814 slik at våre erfaringer kan være en ressurs og inspirasjon for kommende jubileer. Erik Jondell Direktør


EIDSVOLL 1814 (EDIN KADRIBEGOVIC, GRETE BRO THUESTAD) / AKERSHUS FYLKESKOMMUNE ( REMI ANTONSEN) / STORTINGET (VILDE BOLSTAD, TERJE HEIESTAD)


PROSESSER

Organisatoriske utviklingsprosesser Utviklingsprosesser i museet ble gjennomført gjennom en periode på 3 år med to ulike fokusområder med hvert sitt perspektiv: et indre og et ytre. De er gjennomført med eksterne samarbeidspartnere/byråer som inspiratorer for metode og tenkning, men der hovedtyngden av alle prosesser og planlegging er utført av museets egne ansatte:

Organisasjonsperspektivet (indre) «Med Nansen over Grønland» Målet med prosessen var å styrke organisasjonens mot og skape en felles referanseramme for planleggingen av jubileet. Ut fra spørsmålet «hva kjennetegner organisasjoner som gjør store løft og lykkes med det» gikk vi til et rådgivningssfirma som jobber med leder -og organisasjonsutvikling med historiske rollemodeller som inspirasjon. De ga oss «Nansen over Grønland» som metafor, og etter en felles seminardag for alle ansatte ble denne tenkningen videreført med egne ressurser internt i museet gjennom samlinger og møter.

Publikumsrettet perspektiv (ytre) Innsikt og innovasjon Omverdenens forventinger til jubileet var en ledetråd for museets interne arbeid med planlegging av publikumstilbud. Innsikt i ulike målgruppers forventninger ble avdekket gjennom spørsmål i intervjuer av enkeltpersoner, referansegrupper, rådføring med andre fagmiljøer, samt politiske signaler som ledetråd for retning. Det ble også gjennomført en innovasjonsprosess med profesjonell hjelp til metoder for nytenkning og innsikt som deretter ble videreført innad i museet med egne krefter. Ut av denne prosessen kom tre hovedretninger for utvikling av museets publikumstilbud: demokrati, deltagelse (involvering, identitet, engasjement, medskaper) og kunnskap.

Planleggingsdimensjonene PÅ Eidsvoll og FRA Eidsvoll En inspirasjon for å tøye organisasjonens mot ble skapt gjennom å skille mellom PÅ Eidsvoll og FRA Eidsvoll – mellom attraksjonen Eidsvoll 1814 OG begrepet/ideen om 1814 og

demokrati. Dette bidro til å tenke kommunikasjon og formidling ut over museets fysiske rammer og ta rollen som en nasjonal aktør. FRA – begrepet ledet til satsning på nasjonale mediearrangementer som forskningsformidlingen «1814 på 24 timer» og øyeblikksmobilisering «Nasjonal broderkjede».

2014 – happening eller bevisstgjøring? På samme måte som det ble laget et skille mellom attraksjon og begrep, var det nyttig å lage et skille mellom året 2014 som happening med en mengde arrangementer OG som fornying eller bevisstgjøring av forholdet vårt til Grunnloven og demokratiet. Eidsvoll 1814 ønsket å bidra til begge deler.

Rolledefinering For å spisse innsats innad og skape synlighet og tydelighet utad var det nødvending å definere Eidsvoll 1814 sin rolle i jubileumsåret: «Eidsvoll 1814, som en avdeling av stiftelsen Norsk Folkemuseum, ønsker å dele kunnskap og skape engasjement for Grunnloven og historiens betydning for det norske demokratiet, og bidra til at Grunnlovsjubileet blir en folkefest og feiring av demokratiet.»


KART: NORSK POLARINSTITUTT

«MED NANSEN OVER GRØNLAND» Fridtjof Nansens Grønlandsekspedisjon 1888-1889. Marsjen over innlandsisen. Ett av bildene fra ekspedisjonen over Grønland i perioden juli 1888 til mai 1889. Fridtjof Nansen sammen med 5 norske deltagere krysset Grønland i løpet av en 42-dagers skiferd fra øst- mot vestkysten. Kartet viser Nansens rute over Grønland. Kilde: Norsk Polarinstitutt

FOTO: NORSK POLARINSTITUTT EIDSVOLL 1814/GRETE BRO THUESTAD

EIDSVOLL 1814/EDIN KADRIBEGOVIC


PROSESSER EIDSVOLL 1814/GRETE BRO THUESTAD

Det regionale 2014-samarbeidet i Akershus arrangerte to Grunnlovfester på Eidsvoll med et stort spekter av kulturuttrykk, kunstnere og artister.

FOTO: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE/REMI ANTONSEN

Lokale, regionale og nasjonale samarbeidsparter bidro til kunnskapsdeling og flotte publikumsopplevelser. Ett av de største samarbeidsprosjektene var saktetv-sendingen «1814 på 24 timer» - et samarbeidsprosjekt mellom Norges forskningsråd, Eidsvoll 1814 og NRK om ett døgn direktesendt forskningsformidling fra Rikssalen og Eidsvollsbygningen. Bildet viser NRKs programleder Rebecca Nedregotten Strand i samtale med jusprofessor Ola Mestad og historiker ved Eidsvoll 1814, Torleif Hamre.


Scenario 2020: Hva skal 2014 være starten på? I 2012 ble det utarbeidet følgende scenario for Eidsvoll 1814 i 2020 med 2014 som springbrett: «Alt startet i 2014…. og Eidsvollsbygningen framstår nå helt og fullt som ”et nasjonalikon med politisk kraft”! Jubileumsåret ble en fantastisk publikumssuksess: Det var ikke bare mange besøkende, men opplevelsen som de fikk skapte mange bilder og refleksjoner hos de 150-200.000 som besøkte museet. Men også for de som ikke hadde mulighet å besøke Eidsvoll 1814 i jubileumsåret, skapte alle aktiviteter rundt grunnlovsjubileet stor nysgjerrighet og interesse for Eidsvollsbygningen. Formidlingen ble jo gjort gjennom mange flater – web og sosiale medier – og derfor kunne ”alle” få med seg en del av jubileet gjennom å følge Eidsvoll 1814 i jubileumsåret. Daværende kulturminister Huitfeldt sa allerede i 2011 at et av målene i grunnlovsjubileet var at ”….Eidsvoll 1814 skal være et nasjonalt 1814-fyrtårn” – dette slo virkelig til».

Posisjon 2020 Det ble laget en egen posisjoneringsstrategi med et perspektiv ut over grunnlovsjubileet: «Eidsvoll 1814 skal bli det viktigste stedet for demokratilæring for barn og unge innen 2020. »

Planverk • Strategisk plan, Stiftelsen Norsk Folkmuseum • Strategiplan 2011 – 2015, Eidsvoll 1814 • Kommunikasjonsstrategi med kommunikasjonsmål (et underliggende planverk til strategiplan og visjon 2020) • Markedsplan med underliggende plan for tiltak mot barn og unge • Strategi for arrangementer og kommunikasjon rettet mot minoritetsbefolkningen (tillegg til kommunikasjonsstrategien) • Medieplan 2014 med underliggende planer for pressevisninger, arrangementer og for Demokratisenteret for unge. • Kommersiell plan med prosjektbeskrivelser

for matprosjektet «Smaken av 1814» og jubileumsproduktprosjektet. • Formidlingsplan 2011 – 2015

Samarbeidspartnere – bidrar til aktualitet og relevans Kompetansesamarbeid med ulike eksterne miljøer og å knytte relasjoner til ulike samarbeidsparter både av betalte og ikke-betalte aktører var en strategi for at Eidsvoll 1814 skulle være en aktuell og relevant kunnskapsstemme i jubileumsåret og på denne måten skape grunnlag for bred forankring, omtale og oppmerksomhet.

Offentlig nasjonalt og regionalt samarbeid om grunnlovsjubileet Stortinget. Det var en nær og løpende kontakt med Stortingets jubileumssekretariat, ikke minst knyttet til Stortinget som arrangør av nasjonale tv-sendte festforestillinger ved Eidsvollsbygningen 16. februar og 17. mai. Direktør Erik Jondell var representert i Hovedkomité og Arbeidsutvalg for jubileet. Det regionale 2014-samarbeidet i Akershus bestående av Akershus fylkeskommune, Akershusmuseet, Eidsvoll kommune og Eidsvoll 1814. Samarbeidet var arrangør av en rekke kultur og formidlingsprosjekter i Akershus gjennom 2013 og 2014, og den store satsningen med Grunnlovsfestene på Eidsvoll i mai og september 2014. Eidsvoll 1814 hadde som en del av dette samarbeidet et formidlingstilbud der museets formidlere reiste ut til alle kommunestyrer og fylkestinget i Akershus med hensikt å gi alle politikere i fylket kunnskap om hendelsene i 1814. Eidsvoll kommune. Det var en løpende kontakt med Eidsvoll kommune og koordinator for kommunens jubileumsaktiviteter både i planlegging og gjennomføring av jubileet. Eidsvoll kommunes grunnlovsverter deltok i avvikling av mange av museets arrangementer, og var svært positive ambassadører både for bygda og museet Eidsvoll 1814.

Organisasjonen Eidsvoll 1814 sin faste stab ble forsterket med prosjektstillinger knyttet til forberedelser og avvikling av jubileet, samt at det i selve jubileumsåret var mange sesongtilsatte i førstelinje mot publikum med omvisninger, bespisning, salg og servicefunksjoner. Som en kuriositet kan nevnes at det på 17. mai var 60 personer som jobbet med kafe – og serveringstilbudet. Totalt var det 175 personer på lønningslista gjennom 2014. Den faste staben ved Eidsvoll 1814: • 100% direktør • 100% leder samfunnskontakt (og nestleder ved museet) • 100% leder formidling • 100% økonomi og administrasjonskonsulent • 100% administrasjonssekretær • 100% driftstekniker • 100% historiker • 100% konservator * 2 • 88 % kaféansvarlig • 20 % helgeansatt kafé * 3 • 50 % butikkmedarbeidere *2 • 35 % butikkmedarbeider • 40 % leder butikk Prosjektstillinger forberedelser og avvikling av jubileet: • 100% historiker • 80% kommunikasjons –og arrangementsmedarbeider barn og unge • 40 % kommunikasjonsmedarbeider minoritetsbefolkningen • 100 % markedsmedarbeider reiseliv- og gruppemarkedet • 100 % museumspedagog • 100 % bookingmedarbeider • 40 % prosjektmedarbeider (1814 på 24 timer og Demokratifestivalen) • 40 % kommunikasjonsmedarbeider nettstedsoppdatering Sesongtilsatte i 2014 - førstelinje mot publikum: • 3 deltidsengasjerte medarbeidere drift • 2 kokker (1 hel og en deltid) • 20 deltidsansatte kafé • 15 deltidsansatte butikk/billettsalg • 55 guider, museumsverter


AKTIVITETER

Omvisningsog aktivitetstilbud Omvisningstilbud 2014- «Som i en film» Som en del av forberedelsene til jubileet erfarte vi gjennom dybdeintervjuer og referanser at «alle» er interessert i film. Den spennende 1814-historien har ingredienser som hadde egnet seg som film. Selve husets arkitektur og interiør skaper sterke inntrykk og er fantastiske kulisser til den spennende historien om det som skjedde her. I dramaet i 1814 er det hovedpersoner og bipersoner, det er spenning, fare og ytre trusler, og det er konflikter og uenighet. Det er personlige dramaer, og det er et nasjonalt drama hvor det å komme til en løsning og bli enige er ekstremt viktig for landet. Disse elementene ønsket vi å inkludere på omvisningen. Vi brukte filmskaper Guro Ekornholmen som vår dramaturg og rådgiver. Omvisningen ble laget «som en film»; vi bygger historie – bilde for bilde – scene for scene, vi utnytter virkemidler som kontraster, vi har overraskelser, publikum møter to rollefigurer (Falsen og kokka), og vi bruker rekvisitter for å få fram (uten ord) opplevelsen av hvordan det var her i 1814. Vi utlyste stillinger som skuespillere ved museet– og hadde audition for å velge ut dem vi ville ha. Ved å bruke rollefigurer får vi også fram at det var mennesker som forandret Norge i 1814. Dette arbeidet resulterte i omvisningen «1814

– krangel og enighet» som den historiske omvisningen de fleste besøkende fikk. Med denne som utgangspunkt tilpasset vi til ulike alderstrinn for skoleklasser; «Jakten på Grunnloven» for de minste, « 17. mai og grunnloven» for 2-7 klasse og «1814- et modig opprør» for ungdomskolen. I tillegg forventet vi stor interesse rundt restaureringa av Eidsvollsbygningen, og laget derfor omvisningen «Se bygningen» - en mer tradisjonell omvisning med fokus på restaureringsarbeidene og de synlige flotte resultatene av den. En stor jobb ble lagt ned i å rekruttere og lære opp guider og rollefigurer i mange nye manus og i et helt «nytt» restaurert hus.

Den kulturelle skolesekken Eidsvoll 1814 gjennomførte 29 dager med omreisende formidling på ungdomskoler i Akershus fylke i regi av Den kulturelle skolesekken. Formidlingstilbudet heter «1814 – frihet, likhet, brorskap» og tar utgangspunkt i Oscar Wergelands maleri «Eidsvold 1814» for å fortelle om hendelsene i 1814. I tillegg brukes tekstkilder, kostymer og rollespill for å levendegjøre denne viktige historien. I overkant av 2000 skoleelever fikk oppleve dette. «Herskap og tjenere» - et formidlingstilbud

til alle 4. klasser i Eidsvoll i regi av kommunens kulturelle skolesekk. De fikk pynte seg og komme på besøk til fru Anker eller sønnen Erik Anker, og alle fikk være tjenere og utføre arbeid som tjenerne måtte få unna denne dagen: matlaging med kokka Pernille i kjøkkenet og servering og rydding sammen med Peer tjener. 270 elever fikk glede av tilbudet. 1814 var et resultat av krig, og det ble krig også i 1814. Derfor ønsket vi å sette fokus på det, og søkte om og fikk midler fra Eckbos Legater for å finansiere en 1814-soldat som skulle være utenfor Eidsvollsbygningen i skoletida i mai og juni. Det var en stor suksess – en soldat med full uniform og med våpen gjorde fortellingen om det dramatiske året mer levende for skoleelever.

Døvetolket omvisning i Eidsvollsbygningen som nettressurs Ett av målene for jubileumsåret var at vi skulle nå ut til flest mulig av Norges befolkning. Med dette som bakteppe, samarbeidet Eidsvoll 1814 med Statped om døvetolking av en omvisning i Eidsvollsbygningen. I 27. oktober 2014 ble filmen lansert på nettstedet www.eher.no. Filmen er i to varianter, en for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet.


EIDSVOLL 1814/GRETE BRO THUESTAD


AKTIVITETER EIDSVOLL 1814/GRETE BRO THUESTAD

Juryen i Ungt Entreprenørskap hadde ingen enkel oppgave med å velge beste idé, for her var det mange engasjerte elever og gode bidrag. Førstepremien gikk til Gjerdrum skole og denne jublende jentegjengen for stumfilmen «Demokrati før og nå». NTB SCANPIX

NRK's super danse- og musikkvideo «Enig og tro til Dovre faller» ble en enorm suksess; NRKs mest viste video gjennom tidene og med hele 1,9 millioner visninger bare i mai. Totalt har den vært vist 2,3 mill ganger pr des. 2014. Sangen ble også fremført på den store scenen på 17. mai.


Omvisning tilpasset blinde og svaksynte For blinde og svaksynte utviklet museets formidlere og konservatorer et opplegg som også gir blinde og svaksynte muligheten til å oppleve både huset og historien gjennom auditive og taktile inntrykk. Omvisningen har sin egen kasse med små stykker av tapeter og stoffprøver av både gardinger og møbler som deltagerne kan kjenne på. Et utvalg av sentrale møbler er også en del av den taktile opplevelsen. I tillegg har vi Grunnloven i blindeskrift, pent innbundet i konstitusjonskomiteens værelse.

Spillet om den gyldne løve På initiativ fra Nasjonalmuseet ble det i samarbeid laget et brettspill om hendelsene i 1814, der Sparebankstiftelsen dekket kostnadene til utvikling og produksjon av 5000 eksemplarer. Spillet er designet av kunstneren Mari Kanstad Johnsen. Spillet ble delt ut av Nasjonalmuseet og Eidsvoll 1814 som julegave til barn og barnefamilier som en hyggelig julehilsen til jubileets hovedmålgruppe: barn og unge.

Ungt entreprenørskap I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Akershus ble det utviklet oppgaver om Eidsvoll 1814 for barneskoler på Øvre Romerike. Elevene skulle komme med gode ideer til aktiviteter eller produkter som kan vekke interessen hos barn og unge for mer læring om demokrati, grunnloven, barnerettigheter og menneskerettigheter. Finalen foregikk i Traktorstallen 13. juni med 19 deltagende elevgrupper, og en jury bestående av politikere fra Øvre Romerike, representant fra ØRU-kommunene og Eidsvoll 1814. Elever fra Gjerdrum skole gikk av med seieren med en stumfilm om barn og unges rettigheter.

«Et riksportrett» Eidsvoll 1814 bidro til organisering og gjennomføring av Trond Hugo Haugens «Et riksportrett» som ble fotografert i Rikssalen i januar 2014 og som inngikk i jubileumsutstillingen 1814 REVISTITED på Eidsvoll Verk. Fotografiet viser 112 mennesker i Rikssalen på Eidsvoll Verk i 2014, der Norges grunnlov ble utformet og vedtatt. Fotografiet er en parafrase over det kjente norske historiemaleriet «Eidsvold 1814» som henger i Stortinget.

NRK Supers video «Til Dovre faller» For å lage en bred og tilgjengelig 1814-framstilling, laget NRK Super danse- og musikkvideoen «Til Dovre faller». Den ble en enorm suksess; NRKs mest viste video gjennom tidene og med hele 1,9 millioner visninger bare i mai. Totalt har den vært vist 2,3 mill ganger pr des. 2014. Videoen ble også brukt som en del av den store direktesendte festforestillingen fra parken ved Eidsvollsbygningen kvelden 17. mai. Teksten ble laget av Hanne Vennemo, musikken av Lars Bleiklie Devik/Johannes Groth og Karoline Eikenæs Berge var koreograf. Regi og klipp var ved Torgrim Grimstad. Det var 112 aktører, mange fra det lokale dansemiljøet på Eidsvoll. Eidsvoll 1814 hadde et nært samarbeid med NRK Super, både i idéfasen og ved innspillingen, som ble gjort over tre dager ved/i Eidsvollsbygningen. «Alle» snakket om denne videoen, og blant tilbakemeldingene til NRK sakser vi: Fra «p.in»: Fantastisk. Helt rå låt, åsså historie på kjøpet... Hatten av, jeg er med på festen og hopper å danser i sokkelesten Fra «Oddbjørn»: Ja,ja,ja! Dette er skikkelig sprek undervisning. Framføringa er helt topp. En innertier! Fra “Mille”: Jeg hører på sangen 1000 ganger hver dag!!!!Den er kjempe kul!!!!! Fra «Kristin”: Denne sangen er historisk god! Den fenger både store og små. Vi blir alle med

på festen. GRATULERER! Fra “Julie”: hei jeg og vennen min elsker videoen jeg går i 5. klasse og forrige uke lærte jeg om grunnloven og sånt og i morgen skal jeg til eidsvoll med klassen min, 6. klasse og 7. klasse. jeg elllllllllsssssssssssskkkkkkkeeeeeeeeerrrrrrrrr videoen Fra “inger”: Dette var en veldig morsom måte å gjennomgå 1814 på- Jeg skal vise den for min 3. klasse neste uke! Flotte skuespillere! Tusen takk!

Lille Storting 2014 Mediebedriftenes landsforening og Eidsvoll 1814 arrangerte sammen medLillestrøm videregående skole LilleStortinget 2014 våren 2014. LilleStortinget 2014 var en del av det offisielle jubileumsprogrammet. LilleStortinget2014 er et rollespill der elevene inntar rollene som både storting og regjering. Hele 260 av skolens 840 elever var med på arrangementet som er en del av samfunnsfagsopplæringen. I rollespillet er det utnevnt en regjering med statsminister og statsråder. Det er også utnevnt stortingsrepresentanter, som gjenspeiler mandatsammensetningen etter valget 2013. Regjeringen har utarbeidet rundt 30 stortingsproposisjoner som er i tråd med elevenes politiske interesse og den nåværende regjeringsplattform. I løpet av rollespillet skal Stortinget behandle alle regjeringens stortingsproposisjoner. Eidsvoll 1814 bidro med faglig veileding i tillegg til at vi tok imot både regjeringen og stortinget på omvisning.

Ta hele museumsområdet i bruk! For å kunne gi et helhetlig opplevelsestilbud til et estimert besøkstall tre ganger høyere enn et normalår, ble det for 17. mai og sommersesongen 2014 planlagt utendørs aktivitetstilbud som et supplement til formidlingstilbudene i Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret Wer-


AKTIVITETER

gelands Hus. I perioder med svært stort besøk fungerte tilbudene som ventetilbud før omvisning i Eidsvollsbygningen, og for å sikre at de som ikke fikk plass på omvisning fikk en grad av museumsopplevelse. Det ble laget en egen opplevelsesbrosjyre for 17. mai og sommersesongen med beskrivelser av aktiviteter plassert inn på kart over området. Denne inneholdt også beskrivelse av andre kulturtilbud på Eidsvoll Verk, og ble distribuert til alle besøkende.

ke dagen og dokumentere sin deltagelse i jubileet. Det ble en stor suksess, og det ble fra 20. mai etablert en ny protokoll der statsminister Erna Solberg var den første til å skrive under på utsagnet: «Vi står sammen om demokratiet for 200 nye år». Mer enn 23.000 besøkende signerte på dette.

Etablering av scene langs Andelva

Rollefiguren Christian Magnus Falsen, Grunnlovens far, hadde et eget tablå om grunnlovsarbeidet, etterfulgt av at den enkelte besøkende signerte på en plakat fra en signeringsside i Grunnloven. Formidling og plakat var et gratistilbud til besøkende.

Med finansiell støtte fra Eidsvoll Rotary og Eidsvoll Rotary syd, ble det etablert en utendørs scene for mindre konserter og opptredener. Lokalt kulturliv, lag og foreninger kan bruke denne til ulike formål, og bidra til aktivitet og opplevelser på museumsområdet. Idyllisk beliggende ved Andelva, og i tilknytning til 22. juli-monumentet, har dette blitt et viktig tilskudd til museet og kultursatsningen på Eidsvoll Verk.

Fotopunktet «Bli en del av maleriet Eidsvold 1814» Et utendørs fotopunkt ble etablert til 17. mai 2014 og ble så populær at den ble stående til 1. november. Maleriet Eidsvold 1814 som et ikonisk historiemaleri ble gjenskapt på en slik måte at folk kunne plassere seg selv inn i bildet. Det ble en umiddelbar suksess med enorm deling på sosiale medier. Det fungerte som en lavterskel aktivitet som alle kunne ta del i, der den enkelte kunne sette seg selv inn i jubileet og historien, dokumentere og dele på sosiale medier #Eidsvoll1814.

Signeringsprotokoll «Skriv deg inn i historien» var oppfordringen på 17. mai, der folk kunne skrive navnet sitt i en signeringsprotokoll for den store historis-

Grunnlovssignering med Falsen

1814 på 1 - 2 - 3 Med trærne og benkene i «Lerkelunden» som naturlig arena, ble det på 17. mai og helger gjennom sommeren holdt mini-foredrag om året 1814.

Lekeområde Leker og spill tilpasset uteområder ble innkjøpt, og gjort tilgjengelig for alle besøkende på et rolig grøntområde med bord og benker i tilknytning til Wergelands Hus. Dette aktualiserte også aktiviteten «Dra Stortinget» på vannspeilet under senteret og den utendørs utstillingen «Søsken i frihetskamp». Utendørsutstillingen Demokratiske milepæler ble inntegnet i publikumskart og synliggjort i nytt skiltprogram. Dette førte til at utstillingen nå ble tatt i bruk av mange besøkende.

Skilting av museumsområdet Som en del av tanken om å ta i bruk hele museumsområdet og gjøre dette til en opplevelsesarena, ble det laget en ny skiltplan og med nye skilter for publikumsopplysninger, kunnskap om Eidsvollsbygningen som kulturminne og hen-

visningsskilter til attraksjonene på Eidsvoll Verk. Grunnlovsjubileets logo og designprogram ble i tillegg tatt i bruk på bannere av ulikt slag.

Finansiell støtte til aktiviteter og arrangementer Stiftelsen Fritt Ord: Demokratifestivalen, forfatterkafeer og aktualitetsserien «Der det brenner. Akershus Fylke: Til arbeid med å inkludere minoritetsbefolkningen i feiringen. Norsk Kulturråd: Demokratilæringsprosjektet Major og advokat Eivind Eckbos legat: Støtte til militærhistorisk rollefigur som en del av formidling rettet mot skoler. Eidsvoll Rotary og Eidsvoll Rotary syd: Etablering av utescene ved Andelva. Det regionale 2014-samarbeidet i Akershus: Til diverse formidlingstiltak og arrangementer. Norges forskningsråd. Til avvikling av «1814 på 24 timer».

Statstilskudd til forberedelser og gjennomføring av jubileet Eidsvoll 1814 fikk et øremerket tilskudd fra Kulturdepartementet på 24.8 mill. kroner fordelt over tre år til forberedelser og gjennomføring av jubileet. Midlene muliggjorde forsterkning av staben og fornying av museets formidlingstilbud, både fysisk og digitalt og gikk bl.a. til utvikling av Demokratisenteret for unge. En betydelig del gikk også til «inventarprosjektet» altså nymøbleringen av Eidsvollsbygningen.


EIDSVOLL 1814/ASTRID GALSTAD

Fotopunktet «Bli en del av maleriet Eidsvold 1814» ble en opplevelse for svært mange besøkende i jubileumsåret. Ved å ta bilde gjennom fotorammen ble venner, familie og kjente «eidsvollsmenn», slik som på det kjente maleriet bak Stortingets talestol. Motivet havnet nok på manges julekort i 2014! EIDSVOLL 1814/EDIN KADRIBEGOVIC

EIDSVOLL 1814/EDIN KADRIBEGOVIC

Det myldret av aktivitet på museumsområdet! En ny scene ved Andelva ble innviet, og gammeldags leker fikk sin renessanse.


FORBEREDELSER

Forberedelser til jubileet Restaureringen av Eidsvollsbygningen Statsbyggs oppdrag Dette er den mest omfattende restaureringen i anleggets historie og det største og det mest komplekse restaureringsprosjekt i sitt slag i Norden i dag. Målsettingen for prosjektet var å tilbakeføre hovedbygning, paviljonger og park så nær situasjonen i 1814 som mulig. I tillegg er det gjennomført en betydelig teknisk oppgradering av anlegget som helhet, samt utført tiltak for å tilrettelegge for universell utforming. All tilbakeføring og rekonstruksjon er basert på historisk dokumentasjon og grundige kildestudier. Unntaket er park samt tilbakeføring av paviljonger og 3 værelser i hovedbygningens annen etasje hvor det viste seg ikke å være kildegrunnlag for å gjennomføre en tilbakeføring til situasjonen i 1814. Prosjektet ble ferdigstilt til grunnlovsjubileets åpning 16. februar 2014. Det restaurerte anlegget er resultat av to prosjekter: a) de bygningsmessige restaureringsarbeidene i regi av Statsbygg og b) inventarprosjektet i regi av Eidsvoll 1814, se egen omtale. Statsbyggs restaureringsprosjekt kom i gang i 2006 og har bestått av en prosjekteringsfase og en gjennomføringsfase fra høsten 2011. Restaureringen av Eidsvollsbygningen var re-

gjeringens største enkeltsatsing i forbindelse med grunnlovsjubileet. En rekke fagmiljøer og personer har vært involvert i så vel prosjektering som gjennomføring og Lasse Kwetzinsky var Statsbyggs prosjektleder. Riksantikvaren har fulgt prosjektet fra begynnelse til slutt og sikret en god kulturminnefaglig kvalitet. Kulturdepartementet og Kommunal- og fornyingsdepartementet har sammen med Statsbygg og Eidsvoll 1814 utgjort en styringsgruppe, og prosjektet ble gjennomført i henhold til tidsplan og innenfor vedtatte økonomiske rammer. Prosjektet har omfattet alt fra utbedring av råteskader, teknisk oppgradering av overrislingsanlegg og alarmsystem samt innstallering av varmeelementer i alle jernovner. Det er installert heis fra første til annen etasje for å tilrettelegge for universell utforming. I tillegg kommer oppgradering av park samt de to paviljongene. Hovedbygningens fasader er rekonstruert på bakgrunn av historiske kilder. Det mest omfattende arbeidet har vært rekonstruksjon av den 620 m2 store kjelleretasjen, som i sin helhet ble fjernet i siste halvdel av 1800-tallet. Som ledd i prosjektet er kjelleretasjen rekonstruert slik den antas å ha stått i 1814, med bakgrunn i det skriftlige kildemateriale sammenholdt med bygningsarkeologiske og arkeologiske funn på stedet. I første og annen etasje er interiørenes overflater rekonstruert på bakgrunn av fargeundersøkelser sammenholdt med et rikholdig kildema-

teriale. De pussede overflatene er lik den gang rekonstruert i limfarge, mens de oljemalte overflatene er rekonstruert i linoljemaling med blyhvitt som det hvite pigmentet. 13 rom har fått tapet utført i blokktrykk på klutepapir, utført som rekonstruksjon basert på fragmenter av opprinnelig tapet. I tillegg er de heldekkende gulvteppene rekonstruert i flere av værelsene. Eidsvollsbygningen fremstår etter restaureringen så nær 1814 situasjonen som det har vært mulig å gjenskape. I tillegg fremstår den restaurerte hovedbygningen med den rekonstruerte kjelleren som et unikt tidsbilde av et norsk overklassehjem i årene omkring 1814, foruten at huset etter restaurering bidrar til å visualisere det norske standssamfunnet som den norske Grunnloven av 1814 sprang ut av.

Inventarprosjektet Eidsvoll 1814s oppdrag Inventarprosjektet startet i 2010. Oppgaven har vært å fremskaffe inventar og tekstiler for å gjenskape interiørene slik de sto i 1814 og dermed sluttføre Statsbyggs bygningsmessige restaureringsprosjekt. Eidsvollsbygningens interiør omkring 1814 er godt dokumentert gjennom en detaljert innbofortegnelse fra


STATSBYGG/TROND ISAKSEN

EIDSVOLL 1814/GRETE BRO THUESTAD


FORBEREDELSER STATSBYGG/TROND ISAKSEN

Prestisjefylt kulturminnepris for restaureringen av Eidsvollsbygningen! EUs kulturminnepris, Europa Nostra Awards, gikk i 2015 til Statsbygg for restaureringen av Eidsvollsbygningen til 200-ĂĽrsjubileet for Grunnloven. Prisen gis til fremragende arbeid innen europeisk kulturminnebevaring.


Utvikling av kostymer Eidsvoll 1814 er kjent for sine mange rollefigurer og den levende formidlinga, og vi mente publikum forventet rollefigurer i jubileumsåret. Derfor inngikk vi samarbeid med skredderen Sissel Selvik og Tore Kielland Gransæther som har kunnskap om og erfaring med å sy uniformer. Vi satte i gang produksjon av kostymer i 2012 og gjennom 2013. Vi fikk sydd fire damekjoler, fire sivile drakter (kjol, bukse, vest og skjorter), tre uniformsdrakter, tre kokkeantrekk – og også tre antrekk for gutter og tre for jenter (6 -9 og 12 år). Alle draktene er blitt flittig brukt – på arrangementer med historisk profil og omvisinger – vi har til og med latt publikum få å lov til å kle seg på 1814-vis! Eidsvoll 1814 har gjennom jubileumsåret også lånt ut kostymer til andre som har ønsket å markere jubileet med rollefigurer. Vi har lånt ut kostymer til blant annet Riksantikvaren, NRK, Steigen kommune, andre museer, Den norske kirke, lokale amatørteatergrupper og arrangøren av sykkel-NM. FOTO: EIDSVOLL 1814/GRETE BRO THUESTAD

Uteområdene ved Eidsvollsbygningen ble oppgradert som en del av Statsbyggs restaureringsprosjekt. Dette gjelder særlig ved hovedbygningens østfasade, hvor den nye historisk korrekte trappen er et nytt element som måtte tilpasses Carsten Ankers grav. Uteområdene ble ellers forsiktig bearbeidet i forhold til tidligere utforming som går tilbake til Mortensens utforming fra 1860. Det ble anlagt en ny, alternativ inngang til museumsbutikken i Søndre paviljong for å tilfredsstille kravene til universell utforming. Likeså ble det anlagt en ny gangsti mellom tunet foran Eidsvollsbygningen og Wergelands Hus, også tilpasset krav om universell utforming.

STATSBYGG/TROND ISAKSEN

Oppgradering av uteområdene

STATSBYGG/TROND ISAKSEN

1815, auksjonskatalogen utarbeidet i forbindelse med Ankers konkurs i 1823 og tilslagslistene fra auksjonen. Kildene danner et unikt innblikk i hvordan rommene sto møblert våren 1814. Eidsvoll 1814s egen konservator Geir Thomas Risåsen har vært prosjektleder og faglig ansvarlig. Norsk Folkemuseum, Bygdøy har bidratt faglig og praktisk gjennom hele prosjektet; særlig har konserveringsverksted nedlagt et betydelig arbeid, ledet av konservator Stephanie Westermann. Prosjektet har disponert eget møbelverksted på Norsk Folkemuseum for konservering av møblene samt egen systue for håndsøm av gardiner og sengeomheng. Inventarprosjektet har hatt en bredt sammensatt referansegruppe og en styringsgruppe. Med bakgrunn i kildematerialet er det i løpet av prosjektet skiftet ut ca. 70 % av møbler og annet løsøre. Det er gjennomført en nymøblering av 25 av bygningens 32 rom, ettersom den tidligere møbleringen ikke stemte med kildene. Nyinnkjøp er i all hovedsak fortatt i Danmark og i Norge. De opprinnelige tekstilene er kjent gjennom kildene og inventarprosjektet har skiftet ut samtlige tekstiler fra 1964. Prosjektet har hentet inn nye tekstiler i egen regi; møbeltapetsering er utført eksternt.


PROSJEKTER

Utviklingsprosjekter Planarbeidet ledet til flere større prosjekter for utvikling og fornying av et helhetlig publikumstilbud der den bakenforliggende tanken var at disse områdene skulle bidra til ulike innganger til kunnskap og deltagelse i jubileet hos en stor bredde av befolkningen:

Matprosjektet «Smaken av 1814 servert på 2014-vis» Meny for jubileumsåret ble skapt med utgangspunkt i hva eidsvollsmennene fikk servert i 1814, samt en kokebok datert 1814 i Norsk Folkemuseums eie. Meny og oppskrifter ble utviklet av kaptein for Det Norske Kokkelandslaget, Jostein Medhus, ved Kulinarisk Akademi og med Henry Notaker og Geir Thomas Risåsen som mathistoriske inspiratorer. Det var også en hyggelig kontakt med Bente Engelsen ved Riksarkivet som ansvarlig for deres mathistoriske blogg. Kunnskapsdeling gjennom mange virkemidler: en egen brosjyre om matprosjektet og om maten i 1814, oppskrifter tilgjengeliggjort på www.eidsvoll1814.no , presselansering med landbruks – og matminister Sylvi Listhaug, innholdsleverandør av faktakunnskap og bilder til medier, samt bidragsyter og tilrettelegger for diverse matreportasjer

med 1814-menyen fra Eidsvollsbygningen. 1814-menyen tema for VGs Godt.no og for MasterChef på Tv3. Flere kjendiskokker har prøvd sine koke –og bakekunster i kjøkkenet i Eidsvollsbygningen dette året; Lise Finckenhagen, TV2-kokk Wenche Andersen og Ingrid Espelid Hovig. Oppgradering av interiør og inventar i Kafé Standpunkt. For å kunne betjene et større publikumsvolum ble det gjort en betydelig oppgradering og forsterkning av interiør og inventar, samt at vi etablerte Traktorstallen som en ekstra serveringsarena for 100 personer.

Jubileumsprodukter Historie + produkt = verdi for kunden. Museet ønsket å utvikle jubileumsprodukter for salg på Eidsvoll 1814. Produktkonseptet skulle baseres på en unik historie, formidlet via produkt og emballasje, og derved få verdi og betydning for kunden. Idé og konsepttenkning ble forelagt Norsk Designråd, som støttet tankene og «heiet» oss videre i prosessen. Den unike historien som utgangspunkt for design. Alle ansatte ble involvert i prosessen med å definere den historien som berører flest besøkende til museet. Den som klart utpekte seg var «Enig og tro til Dovre faller»

-eden som eidsvollsmennene sverget når de forlot Eidsvoll etter at grunnlovsarbeidet var ferdig. «Enig og tro til Dovre faller» ble utgangspunkt for design og kunnskapsdeling på emballasje. Formgiving/design. Rådgiver Berit Lindquister ble engasjert for bistand i prosessen, og Strømme Throndsen Design fikk oppdraget med å lage et helhetlig konsept for design, produkter og emballasje som også skulle ha en levetid etter jubileumsåret. Det ble utviklet 23 ulike produkter – alt fra sjokolade og pastillesker til servietter, 17. mainåler og krystallglass. Kunnskapsdeling: Alle produktene har kunnskapsdeling som en del av produkt eller emballasje, og denne teksten følger produktene: «De 112 eidsvollsmennene var samlet i Eidsvollsbygningen i 1814 for å lage en grunnlov, erklære Norge selvstendig og velge en konge for landet. Det var debatter og krangel. Den siste dagen de var samlet, foreslo eidsvollsmannen Fabricius at de skulle legge uenigheter bak seg. De tok hverandre i hendene, dannet en broderkjed i Rikssalen og sverget eden «Enig og tro til Dovre faller». Grunnlaget for det norske demokratiet var lagt.» Produktene ble presselansert i Grafils lokaler i Oslo.


EIDSVOLL 1814/GRETE BRO THUESTAD

Det ble utviklet en egen jubileumsmeny som ble lansert på Kulinarisk akademi i Oslo, 10. januar 2014. Fra v: Astrid Galstad, prosjektleder ved Eidsvoll 1814; landbruks- og matminister Sylvi Listhaug; Jostein Medhus, mat og drikkefaglig rådgiver ved Kulinarisk Akademi; mathistoriker Henry Notaker og Geir Thomas Risåsen, konservator ved Eidsvoll 1814.

En helhetlig produktdesign ble utviklet av Strømme Throndsen Design. Jubileumsglasset ble raskt en bestselger og havnet på manges festbord. Det er produsert av Hadeland Glassverk for Eidsvoll 1814 etter modellen Nøgen Jomfru fra 1799, og er nummerert fra 1 – 1814.


PROSJEKTER EIDSVOLL 1814/GRETE BRO THUESTAD

Demokratisenteret for unge til topps i Gulltaggen 2015! Demokratisenter for unge på Eidsvoll 1814 ved Dinamo vant et gjevt gull i kategorien «informasjon». Informasjonskategorien skal belønne arbeider som klarer å formidle kunnskap på en ny og effektiv måte, gjerne for å lære målgruppen noe de ikke visste fra før. Juryen sier i sin begrunnelse: «Gullvinneren i kategorien Information er til inspirasjon til mange bransjer, langt utover vår egen. Den grundige jobben har en fantastisk innsikt i målgruppen, og har utnyttet alle mulige kanaler. Med kreativ bruk av teknologi, og relevant bruk av digitale medier har jobben gjort alt riktig – med mer til!»


Nytt utsalgssted med tilpasset interiør. For å øke salgsvolum og betjene et større publikum ble Søndre paviljong innredet som kombinert salgssted for jubileumsprodukter og billettsalg. Innredningen ble en spesialtegnet løsning i et moderne uttrykk, med plexiglass som materiale. Det resulterte i et lyst og funksjonelt rom der rommets autentiske karakter kom tydelig fram. En digital informasjonsskjerm ble også integrert i inventaret.

Fornyelse av nettstedet eidsvoll1814.no En forventet kunnskapstørst i grunnlovsjubileet: Nettstedet ble utviklet trinnvis fra 2010 – 2014 med tanke på å være en allmenn kunnskapsbank for 1814-historie, og spesielt være rettet mot skoleverket med opplevelsesbaserte og interaktive elementer, eks. maleriet Eidsvold 1814, galleri over eidsvollsmenn og tidslinjer. Design skulle speile tidsånd og stedets formål og profil, samt at interaksjonen skulle være brukervennlig. 1814-historien, Eidsvollsbygningens historie og virtuell vandring og beskrivelse av alle rom, restaureringen av Eidsvollsbygningen og demokratiet i dag ble de fire faglige inngangsportene i nettstedet. Det nye nettstedet ble lansert juni 2011. Arbeidet med å fylle «det digitale 1814-biblioteket» fortsatte videre etter dette med våre egne historikere som skrev artikler fram til 2013. Det digitale Demokratisenteret for unge. I forbindelse med fornyingen av Wergelands Hus til et demokratisenter for unge, ble det utviklet en digital del av senteret integrert i nettstedet. www.eidsvoll1814.no fikk en fornyet startside med inngang til det digitale demokratisenteret og den enkelte besøkende brukerside. Designen på startsiden ble også fornyet med henblikk på tilpasningen til demokratisenterets design. Det digitale demokratisenteret generer informasjon via den

besøkendes bruk av id-brikker på scannere i senteret slik at det blir en personlig og relevant brukerside for den enkelte.

Demokratisenter for unge Utstillingene i publikumssenteret Wergelands Hus ble skiftet ut i sin helhet til jubileet, som en sentral del av formidlingsfornyelsen ved museet. I anbudsutlysningen la vi vekt på at hovedmålgruppa skulle være ungdom, særskilt i aldersgruppa 12-16 år, og at et hovedelement skulle være film. Vårt valg ble kommunikasjonsbyrået Dinamo, som utviklet det nye Demokratisenteret for unge i samarbeid med Eidsvoll 1814. Det inneholder blant annet: • «Eidsvollsgalleriet», en enestående samling historiske portretter av eidsvollsmenn, utstilt sammen med historier og gjenstander fra de seks intense ukene på Eidsvoll våren 1814 • En leken presentasjon av 17. mai-grunnloven • «Ungdommens grunnlov», som alle kan signere • En fotostasjon, der alle kan få sitt portrett som «eidsvollsmann» • Ulike stasjoner der de besøkende kan gjøre valg og ta standpunkt – og slik skape sin egen «demokratiske profil», som vises på deres egen side på Demokratisenterets nettsted. • Filmen «Bry deg» som vises i en spesialbygd kinosal Demokratisenteret skal inspirere, aktivisere og utfordre. Også de som er for unge til å ha stemmerett, har viktige meninger og har krav på å bli hørt. De er opptatt av mennesker og saker som trenger vårt engasjement. Men også voksne i alle aldre har noe å hente i Demokratisenteret, fra møtet med eidsvollsmennene og Grunnloven i begynnelsen av

utstillingen til en helt uvanlig filmopplevelse i kinosalen. Slik har senteret blitt en viktig del av besøket ved museet gjennom jubileumsåret både for bestemødre og for skoleklasser. Demokratisenteret skulle ikke bare utvikles for, men av ungdom. Ei gruppe på åtte ungdommer, kalt «Notabelgjengen, var med i hele prosessen, ikke bare som responsgruppe, men som aktive bidragsytere – og som hovedpersoner i filmen som utgjør kjerneopplevelsen i besøket i senteret. «Bry deg» består av en mosaikk av ulike film- og fotoformater som er klippet og redigert inne i den spesialbygde kinosalen, der bildene vises på vegger og gulv fra en rekke prosjektorer. Publikum får opplevelsen av å sitte «inni» filmen. VGs filmanmelder Jon Selaas anmeldte filmen (og gav terningkast 5): «Hvordan skal vi bevare det beste ved det norske samfunnet – og hvordan ønsker vi det skal utvikle seg? Det er de to vesentligste spørsmålene som stilles i en av dette årets viktigste norske filmer.» Bjørn Tumyr hadde regien, Morten Norvang var produsent, og Øivind «Vinni» Sauvik skrev en egen raplåt til filmen. Skoleklasser i hele Norge ble invitert til å utarbeide forslag til «Ungdommens grunnlov» - verdisetninger om hvordan vi vil ha det i dagens og framtidas Norge. Vi utviklet et undervisningsopplegg etter den såkalte «1814-metoden». Det ble lagt ut på www.minstemme. no, og om lag 130 skoleklasser sendte inn forlag. Et utvalg innsendte forslag på ulike temaområder ble så lagt ut til digital avstemming. Flere tusen ungdommer stemte, og resultatet ble de sju setningene i den «grunnloven» som er et sentralt element i senteret.

Etablering av flere arenaer Museets areal ble utvidet for å kunne møte den store publikumstilstrømningen, og den gamle industribygningen Traktorstallen, tilhørende Mathiesen Eidsvold Verk, ble istand-


PROSJEKTER

satt for servering, foredrag, møter etc. Det ble også satt opp et serveringstelt for skoleklasser og gruppebespisning.

Kunnskapsdeling I forberedelsene til Grunnlovsjubileet var det mange som trengte kunnskap om hendelsene i 1814 og demokratiutviklinga fram til vår tid. I tillegg til å fornye nettstedets fagsider, brukte vi mye tid på besvare henvendelser. Vi opprettet en 1814-faglig svartjeneste med en historiker som ansvarlig for denne tjenesten, som ble flittig benyttet av skolelever, media og historieinteresserte folk i en stor bredde. Vi hadde besøk av mange museer som ønsket å høre om våre planer og ideer, vi var faglige inspiratorer for to teaterforestillinger, vi bidro faglig til flere tv-produksjoner og flere bokproduksjoner. I tillegg inngikk vi avtale med Gyldendal forlag om produksjon av ei barnebok – «I Grunnlovens hus». Vi deltok også i Kirkerådets arbeidsgruppe for grunnlovsjubileet, som forberedte det kirkelige arrangementsprogrammet for 2014. Vi tilbød lærerkurs til alle kommuner i Akershus, og vi gjennomførte 3-timerskurs for 12 kommuner. Vi skolerte også de frivillige grunnlovsvertene i Eidsvoll kommune slik at de hadde en grunnleggende kunnskap om hendelsene i 1814 og om Eidsvollsbygningen.

Designprofil – markedsmateriell Eidsvoll 1814 sin designprofil ble justert til jubileet, der det ble vektlagt et klassisk, tidløst uttrykk gjennom elementer, fonter og fargevalg. Grunnlovens hus ble et bærende visuelt element som styrking av Eidsvollsbygningen som hovedarena i jubileet, og for å være en gjenkjennbar og tydelig avsender. Designen ble implementert på nye annonsemaler, ny-

hetsbrev, visittkort og alt av markedsmateriell. Det ble vektlagt en tydelig avsendersignatur, samtidig med en klar forankring til grunnlovsjubileet gjennom co-branding med grunnlovsjubileets logo. Det ble vektlagt at alt materiell som museet utviklet til jubileet skulle oppleves som verdt å ta vare på som folks personlige minner fra jubileumsåret.

Arbeidstøy - en del av jubileumsidentiteten Det ble jobbet ut en helhetlig visuell identitet, synlig på all ytre kommunikasjon, også på arbeidstøy for alle som jobbet i førstelinje mot publikum. Det klassiske uttrykket ble valgt på arbeidstøyet, og med emblemet «Enig og Tro til Dovre faller» som designelement. T-skjortene med denne dekoren ble så etterspurt av publikum, at vi på forsommeren fikk de produsert for salg i museumsbutikken.

Strategi og tiltak for et inkluderende jubileum Eidsvoll 1814 styrket organisasjonen med en kommunikasjons – og arrangementsmedarbeider med minoritetsbefolkningen som sitt hovedfokus. Eidsvoll 1814 ønsket å være en samlende arena i grunnlovsjubileet og tilrettelegge for en inkluderende feiring på tvers av etnisitet. Det ble laget en egen strategi for dette arbeidet. Vi startet med å arrangere internseminar for å lære om demokrati i andre land, om hvordan man skal lære bort demokrati og hvilken demokratisk arv minoriteter som bor i Norge har med seg fra sine hjemland. Vi har deltatt på flere arrangementer i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi der vi knyttet kontakter og tilegnet oss kunnskap gjennom innvandrerråd og en rekke organisasjoner. Med disse kunnskape-

ne og informasjon om minoritetsgruppene satte vi verk over tretti ulike tiltak. Dette var alt fra foredrag på skoler med mange minoritetselever og institusjoner, som for eksempel LO Nettverk for kvinner på tvers av kulturer i Oslo og Akershus, besøk på skoler, deltagelse på integreringsarrangementer, arrangementet Somalisk aften, feiring av Polens nasjonaldag, aktualitetsserien «Der det brenner» - om pågående demokratikamper, forfatterkafeer der minoritetsforfattere presenterer sitt forfatterskap og diverse kommunikasjonstiltak.

Kommunikasjon og PR Kommunikasjonsarbeidet ble ledet og organisert gjennom en styrket seksjon for samfunnskontakt, men også som et samarbeid med seksjon for formidling og museets fagpersoner innen historie og kunsthistorie. Barn og unge som jubileets hovedmålgruppe, ble en del av museets satsninger gjennom en styrket kommunikasjonsressurs. Markedsmateriell rettet mot skoleverket, landsdekkende nyhetsbrev og deltagelse på Østlandske Lærerstevne var av tiltakene som ble gjort for å kommunisere nettressursen www.eidsvoll1814.no og våre omvisningstilbud til lærere. Det var også et nært samarbeid med Senter for IKT i utdanninga om utvikling av den digitale læringsressursen Min stemme. Vi styrket arbeidet mot reiselivet og gruppemarkedet gjennom en markedsmedarbeider som jobbet med relasjonsmarkedsføring og oppbygging av interesse rundt museets tilbud i jubileumsåret. Eidsvoll 1814 styrket også sin ambisjon om en inkluderende feiring gjennom en kommunikasjonsmedarbeider med minoritetsbefolkningen som sitt hovedområde, med ulike tiltak innen kommunikasjon og arrangementer. Det ble fra 2012 etablert et tett samarbeid med kommunikasjonsavdelingen hos Stats-


EIDSVOLL 1814/GRETE BRO THUESTAD

Museets designprofil ble justert til jubileet, der det ble vektlagt et klassisk og tidløst uttrykk gjennom elementer, fonter og farger. Vi hadde som en visjon at markedsmaterialet som vi utviklet til jubileet skulle bli verdt å ta vare på som et minne fra jubileet, og det som kommende generasjoner kunne finne i en pen eske med sløyfebånd på loftet hos bestemor. Designprofilen ble utviklet av Miksmaster Creative. De ansattes arbeidstøy ble valgt ut fra samme klassiske uttrykk, og med «Enig og tro til Dovre faller» - emblemet som dekor.


TILBAKEBLIKK ERLEND LÃ…NKE SOLBU, NRK

EIDSVOLL 1814, EDIN KADRIBEGOVIC


bygg i forbindelse med restaureringen av Eidsvollsbygningen, og i fellesskap ble det gjennomført mange tiltak for å formidle kunnskap rundt restaureringen, og gi folk innsikt og innblikk i det store restaureringsarbeidet. Dette ble gjort gjennom gratis temahefter og åpne publikumsdager i Eidsvollsbygningen underveis i restaureringsprosessen, samt at det ble etablert et informasjonssenter for restaureringen i tilknytning til museumsbutikken. Åpningen av Eidsvollsbygningen 18. februar 2014 ble markert av Statsbygg og Eidsvoll 1814 i fellesskap med en hel åpningsuke med program og aktiviteter. Det ble lagt vekt på å skape entusiasme og engasjement i forkant av jubileet gjennom presselansering av hva folk kunne vente seg av opplevelser på Eidsvoll i jubileumsåret. Dette skjedde i regi av det regionale 2014-samarbeidet i Akershus i slutten av mai 2013. Forventninger til det store året var også budskapet i museets julekort 2013, som også ble trykket i lokalavisen. Eidsvoll 1814 arrangerte også en informasjonskveld «Velkommen til 2014» for lokal og regionalbefolkningen i januar 2014. Vi startet året 2014 med presselansering av jubileumsmenyen, men det som mål å forsterke en interesse for et tema som vi visste var av stor interesse for mange – nemlig «hva spiste eidsvollsmennene». Eidsvoll 1814 la vekt på prioritering av alle mediehenvendelser, og å være en aktiv innholdsleverandør og samarbeidspart for en stor mengde medier. Dette omfattet bl.a. en lang rekke saker i lokalpresse og riksaviser, NRKs 17. mai-sending, NRK P1 Norgesglasset sine sendinger, NRKs store dokumentarserie «Jakten på Norge», TV2 sin programserie «De utvalgte», Dagens Næringslivs/D2s store fotoreportasje om jubileumsmenyen, BONYTT om Eidsvollsbygningens interiører; interiørmagasinet Maison julereportasje fra Eidsvollsbygningen – for å nevne noen. Eidsvoll 1814 har deltatt i flere workshops for utvikling av NRKs programinnhold for ju-

bileumsåret, og med Stortinget og NRK Aktivum for programprofil for de to nasjonale festarrangementene ved Eidsvollsbygningen. NTB nyhetsgrafikk utviklet en 3D-animasjon av den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen, som mange medier benyttet i ulike reportasjer. Museets konservator med ansvar for restaurering og gjenskaping av Eidsvollsbygningens inventarer var sterkt involvert i utviklingen av denne for å gi et korrekt bilde av de nye inventarene. Den store og brede medieinteressen for museet og historien vises i tall fra medieovervåkningen. Tallene viser at det er skrevet 3169 artikler der Eidsvoll 1814 er omtalt, og 2824 artikler der Eidsvollsbygningen er nevnt. Dette tilsvarer en annonseverdi på rundt 192. mill. kroner. Vi rundet av det store jubileumsåret med denne julehilsenen som ble sendt til 600 samarbeidspartnere og kontakter: «Et mirakelår» kalte slottsprest på Akershus, Claus Pavels, det begivenhetsrike året 1814. Vi er fristet til å si det samme om 2014. Oppslutningen om Grunnlovsjubileet har vært overveldende, og rundt 215.000 mennesker har besøkt Eidsvoll 1814 gjennom året. Året ble større enn vi hadde trodd. Større enn det største vi hadde forutsett. Vi har mange å takke for at jubileumsfeiringa finner sin plass i den nasjonale historieboka og manges personlige minnebok. Jubileet har blitt løftet og båret av svært mange engasjerte aktører og samarbeidsparter. En stor takk til dere alle fra oss på Eidsvoll 1814!


VEIEN VIDERE EIDSVOLL 1814/GRETE BRO THUESTAD

«Det kreative museet» Illustrasjon Øyvind Westgård for Eidsvoll 1814

2015 – en planprosess preget av kreativitet På høsten 2014 startet arbeidet med å endre Eidsvoll 1814 fra en prosjektorganisasjon til en driftsorganisasjon med en betydelig nedskalering av antall ansatte som hadde vært prosjektansatt knyttet til jubileet. Dette krevde en endringsledelse med fokus på rammer og nivå for 2015, kombinert med involvering av medarbeidere og positive samarbeidsaktiviteter for å planlegge aktiviteter etter jubileumsåret. Det var viktig å dra veksler på ansattes store engasjement og iderikdom. Det ble derfor i september 2014 satt i gang en kreativ prosess der alle ansatte var med i planlegging av publikumstilbud i 2015. Det ble her lagt vekt på nytenkning og fornyelse, men også videreføring av suksesser fra jubileumsåret. Et stort kreativt materiale, der alle hadde kommet med sine innspill, kunne da legges til grunn for beslutning på utadrettet virksomhet tilpasset en nedskalert organisasjon i 2015.

Demokratilæringsprosjektet Perspektivet etter 2014 var også forankret i posisjoneringsstrategien om å bli det viktigste stedet for demokratilæring for barn og unge innen 2020. Høsten 2014 startet et demokratilæringsprosjekt med støtte fra Norsk Kulturråd med mål om å skolere ansatte i demokratilæring og lage en strategi for videre arbeid med temaet etter 2014.

SNØMENNENES RIKSFORSAMLING: Eidsvoll 1814 innkalte i vinterferien 2015 til Snømennenes Riksforsamling og klimakampanjen #reddsnømennene. Vi ba om hjelp til å bygge 112 snømenn i parken ved Eidsvollsbygningen, og resultatet ble et stort engasjement og nærmere 200 snømenn. Fire av disse tok turen inn til Eidsvolls plass foran Stortinget der de sammen med Barnas Klimapanel overrakte Barnas klimakrav til Stortingspresident Olemic Thommessen. Det var mange ukjente faktorer når snømenn skulle på bytur fra Eidsvoll. Vannet rant ut av lastebilen da den ankom Stortinget, og spenningen var stor da lastelemmen gikk ned. Men der stod de fire snømennene, like hele og fine, og det var bare å trille blide snømenn med hatten på ut av bilen og inn på Eidsvolls plass. – Vi er opptatt av å lytte til de som ikke har stemmerett; barn og unge som så til de grader vil bli berørt av klimaendringene, sa direktør Erik Jondell i sin tale foran Stortinget.


EIDSVOLL 1814/GRETE BRO THUESTAD

DEMOKRATISKE SUPERHELTER: En ny kurs for Eidsvoll 1814 etter grunnlovsjubileet handler om et styrket fokus på demokratilæring for barn og unge, som er etablert som et eget prosjekt. Demokratilæringsprosjektet handler om at barn og unge skal lære demokratisk medborgerskap; det å lære å leve sammen i små og store samfunn med menneskerettighetene som fundament. I januar 2015 gjennomførte museet «Demokratiske superhelter» for alle elever i 8. tinn i Eidsvollskolene. Vi ville inspirere elevene til å bry seg og delta i samfunnet – og til å få tro på at de alle kan være en «demokratisk superhelt. «Demokratiske superhelter» tok i bruk mange virkemidler: film, kostymer og ikke minst kreative oppgaver. Det å lage sin egen «superhelt»-t-skorte skapte stort engasjement!


TAKK

En hel «hær» av engasjerte ansatte 2014 ble året for tidenes besøksrekord på Eidsvoll 1814, men det ble også året for ansatte-rekord. Det var 175 navn på lønningslista. Den enorme innsatsen fra alle ansatte var som et speilbilde på demokratiet: den enkeltes engasjement blir i sum en levende og blomstrende helhet der mennesker trives. I tillegg til ansatte på Eidsvoll 1814 kom alle frivillige fra lag og foreninger, Eidsvoll kommunes grunnlovsverter og ikke minst ansatte i firmaer som ble engasjert for å bidra til at hjulene i jubileumsavviklingen gikk rundt.

Ledelse, administrasjon og drift Erik Jondell Astrid Galstad Anne Kristin Løvås Berit Østby Hauger Astrid Kristine Finneide Kristoffer Hatteland Endresen Bjørn Andre Habberstad Tanja Brodshaug Halvorsen Tore Innstøy Torleif R. Hamre Edin Kadribegovic Eline Lorentzen Kristina Pederstad Solveig Dahl Geir Thomas Risåsen Randi Nordby Henriksen Helge Aas John Henriksen Bård Vestlund

Kafemedarbeidere Birgit Hårtveit Aina Dybdahl Lillian Mikkelsen Nina Nordby Håkon Bråtømyr Agnar Gjestad Marie Cecilie Johnsrud Vigdis Lund Ida Marie Myrland Pernille Brodal Eivind Brekke Anniken Inga Arntzen Ann-Merethe Vollhaug Katharina Natalie Dybdahl Oda Steinholt Fodstad Fred Håkon Klausen Hanne Bråtømyr

Inga Helene Rebbeng Caroline Dewson Marie Finneide Ola Snekkerhaugen Marianne Stendahl Thea Kristina Solberg Hanne Larssen

Guider, museumsverter og rollefigurer Sturla Alvsvåg Karianne Sissener Amundsen Birte Østby Johan Blakkisrud Sverre A. L. Borgersen Andre Brunvoll Brit Bunæs Christer H. Dahlin Vilde Sofie Gundersen Hillevi Herrestad One Enerud Rannveig Finsen Anna Haug Flyen Jonas Garberg Marianne Gilmore Anine Olsen Englund Bjørnar Berg Rud Jonas Hauger Tonje Henriksen Kari Hokstad Eric Tande Håland Gustav Gunnerud Amanda Saxhaug Joakim Løvgren Vebjørn Løvås Åsmund Løvås Kjell Marstein Mina Hennum Mohseni Yngvild Maae Lisa V. Nilssen John Halvard Retterås

Fredrik Enerud Risbø Kjersti Røise Ivar Røsand Ella Sandbakken Hogne Schie Jorun Skryseth Ida Emilie Slaatsveen Audun Olav Solberg Jonas H. Straumsheim Mads W Svendsen Maren Ylva Sørensen Grete Bro Thuestad Lina Birgitte Toft Haakon-Alexander Torstensen Kari Kirkeby Venger Thomas Walker Sigmund Galstad Børresen Hanne Ødemark Maren-Christine Aalborg Kari Ramstad Einar Kjøren Marianne Gilmore

Butikk– og billettsalgmedarbeidere Elisabeth Lundberg Randi Tømmerås Anne Beatrice Julsrud Kristin Bjercke Trine Irgens Isaksen Therese Berngard Håkon B. Due Marianne Hoel Bodil Irene Jenssen Benedicte Norvang Elin Oseth Anne Kari Julsrud Hanna Snekkerhaugen Anna Flesvig

Inventarprosjektet Konserveringsseksjonen Norsk Folkemuseum Bygdøy Lars Tommy Olsson Bente Winther-Larsen

17. mai og 1814 på 24 timer Mats Bendik Norli Kjær Helen Fortunato Caroline Tirevoll Fossum Johan Furøy Tor-Erik Innstøy Øivind Strand Sandbu Per Olav Alfheim Eva Karin Andersen John Bjarne Andersen Lars Anderssen Helene Bergstrøm Mohammed Boujmai Eva Lill Bratlie Daniel Buss Michael Bys Sander Cyvin Amalie K. Dahlen Thomas Edvartsen Astrid Eidal Marte Enerud Elidrissi Hicham Ilem Ghebrearilak Kristin Grude Michael Grøstad-Torjusen Tina Grøstad-Torjusen Rønnaug Habberstad Tore Habberstad Mads Aanes Haugen Elisabeth Hoem Hedda Elise Hummelvoll Kari-Sofie Jenssen Hamisi Kalume Michelle Karlsen

Mats Bendik Norli Kjær Ingrid Lamark Chriss Rene Kristiansen Victoria Lian Frida Østby Lindeg Kjetil Shawn Lövenborg Kjersti Morland Kjersti Morland Karl Erick Nazareno Oda Johanne Nordberg Helene Pettersen Kee Doh Taw Rawna Ingebjørg Lognvik Reinholdt Malin Rønning Charlotte Saga Jakob Sannerud Niklas Simonsen Espen-Andre Sjøvik Mathias Slettholm Tollef Sundby Solveig Anette Svae Kamilla Svorkmo Ole Kristian Monsrud Niels Gerhard Johansen Helge Normann Kristin S Grude Liv Bjerknes Vilhelm Bjerknes


EIDSVOLL 1814/EDIN KADRIBEGOVIC


Et magasin utgitt av Eidsvoll 1814 – en del av stiftelsen Norsk Folkemuesum. Carsten Ankers vei, 2074 Eidsvoll Verk. Telefon 63 92 22 10 www.eidsvoll1814.no