Page 1

ΣΧΕΤΙΚΟ Γ1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ: Α. ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 600 ΔΙΣ ΗΠΑ $ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 1. Τι πρόταση κατατέθηκε στην Κυβέρνηση και τι περιέχει αυτή; Η πρόταση κατατέθηκε στην Κυβέρνηση, αρχικά μέσω του Προξενείου της Αμερικής- Νέα Υόρκη, στη συνέχεια στάλθηκαν συμπληρωματικά άλλα σχετικά έγγραφα μέσω του προξενείου του Καναδά- Οντάριο και στο τέλος δια χειρός με πρωτόκολλο παράδοσης και εξώδικη αναφορά. 1. Ποσό χρεογράφου Για αγορά όλων των υφιστάμενων δανείων από τους ξένους δανειστές, χρηματοδότηση των νέων αναγκών.

$ 600.000.000.000 δολάρια – USD Εξακόσια Δισεκατομμύρια Δολάρια Αμερικής)

2. Κουπόνι Επιτοκίοu

0%

3. Επιπρόσθετα, υπάρχει ξεχωριστό πακέτο στήριξης των τραπεζών, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Θα συμφωνηθεί εάν δεν αρκεί η κάλυψη με το πιο πάνω χρεόγραφο. Το επιτόκιο θα συμφωνείται με την κάθε πλευρά ξεχωριστά και βάσει του είδους του έργου και της μελέτης βιωσιμότητας. Θα κυμαίνεται από 0 % (σε ειδικές περιπτώσεις μέχρι και 0.5 %)

4. Λήξη/ Αποπληρωμή Χρεογράφου

7 Αυγούστου 2014 με ανανεώσεις

5. Λήξη/ Αποπληρωμή Δανείου

Όπως αυτό θα συμφωνηθεί (50 -100 έτη)

6. Πληρεξούσιος ανέκκλητη ανάθεση

Κος Αρτέμης Σώρρας

7. Επιτροπή διαχείρισης και ελέγχου

Επιτροπή Επιστημόνων και Ειδικών στους διάφορους τομείς

8. Αναγνώριση

US Treasury US Treasury Offset Payments United States Secretary of Transportation

9. Εγγύηση/Αντασφάλιση

Ομόλογα Ελληνικού Κράτους

10. Αξία Ελληνικών Ομολόγων

1:1

Σελίδα 1

18


11. Μεταφορά των Ελληνικών ομολόγων με τη μέθοδο DVP (Delivery Versus Payment)

Τα χρεόγραφα θα ρευστοποιηθούν και αφού τα χρήματα βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό που θα δημιουργηθεί υπέρ της Ελλάδος, θα μεταφέρονται ομόλογα ελληνικά έναντι των χρημάτων που θα παραδίδονται.

12. Εκταμιεύσεις

Κάθε εκταμίευση θα ακολουθεί το πρόγραμμα πληρωμών που θα κατατεθεί μαζί με την τελική σύμβαση στην τράπεζα. Η αίτηση εκταμίευσης θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Επιτροπής ελέγχου του ειδικού Ελεγκτή που θ’ αναθέσει ο Αρτέμης Σώρρας. Σε περίπτωση διαφορών, αποφασίζει η διαιτησία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος

13. Αποπληρωμή

Μετά την ρευστοποίηση του χρεογράφου και μετά την εκταμίευση, η Κυβέρνηση υποχρεούται να πληρώσει την πρώτη δόση ποσού ήτοι περίπου το 10 % του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο 90 %, θα αποπληρωθεί σε όσα έτη αποφασιστεί (50 – 100)

14. Προνόμια προπληρωμή

Η Ελληνική Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα της πρόωρης αποπληρωμής της χρηματοδότησης, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ αναγκαστική πληρωμή για το σύνολο ή μέρος αυτής κάθε πέντε (5) ομολογιακά έτη. Τέτοια πληρωμή μπορεί μόνο να γίνει με πλεονάζοντα κεφάλαια του προϋπολογισμού που θα συσσωρεύονται στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και όχι από κεφάλαια που προκύπτουν από δανεισμό.

15. Νέος Δανεισμός

Πρώτο προνομιακό δικαίωμα διατηρεί ο κος Σώρρας. Σε περίπτωση αδυναμίας, θα γίνει συνεργασία με τρίτους φορείς με τη σύμφωνη γνώμη του. Σε περίπτωση διαφωνίας, Η διαιτησία θα μπορεί να αποφασίσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος

16. Κόστος ελέγχου της διαχειριστικής/

Σελίδα 2

18


ελεγκτικής επιτροπής κατά την έναρξη, του ελέγχου του φακέλου και κατά τη λειτουργία ως εποπτική συμβουλευτική επιτροπή. 17. Εκταμίευση πριν την τελική σύμβαση

0% Σε ειδικές περιπτώσεις, εάν και εφόσον ζητηθούν οι επί μέρους υπηρεσίες της Επιτροπής από την Ελληνική Κυβέρνηση, θα υπάρξει ξεχωριστά ειδική συμφωνία. Έχει γίνει πρόνοια πρόωρης εκταμίευσης βάσει προσωρινής συμφωνίας μέχρι να γίνει η τελική σύμβαση για όσα χρήματα συμφωνηθούν βάσει της έκθεσης που θα παρουσιάσει η Κυβέρνηση

18. Επιτροπή Διαιτησίας: Θα γίνει αποδεχτή από κοινού και εκ περιτροπής εάν χρειαστεί Διαιτησιακό Δικαστήριο •

Οικονομολόγος σύμβουλος 1

Οικονομολόγος σύμβουλος 2

• Δικαστικός Εισαγγελέας Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι: Σύμβουλος 1- Χρηματοδότη Σύμβουλος 2 – Ελληνική Κυβέρνηση

[Όνομα] & [Διαβατήριο] & [Τίτλος] [Όνομα] & [Διαβατήριο] & [Τίτλος] [Όνομα] & [Διαβατήριο] & [Τίτλος] [Όνομα] & [Διαβατήριο] & [Τίτλος] Όνομα] & [Διαβατήριο] & [Τίτλος]

Περίληψη: Τέσσερα Διαφορετικά σκέλη της Χρηματοδότησης: 1. Εξαγορά του εξωτερικού δανεισμού, τελικό επιτόκιο 0 % (Αρχικώς 0,5 % μέχρι να ακυρωθούν τα μνημόνια των ξένων δανειστών ), 2. Χρηματοδότηση των νέων αναγκών, επιτόκιο 0 % (Αρχικώς 0,5 % μέχρι να ακυρωθούν τα μνημόνια των ξένων δανειστών), 3. Χρηματοδότηση των τραπεζών με αυστηρότερους όρους και

επιτόκιο που θα

συμφωνηθεί, 4. Σε περιπτώσεις και σε συνδυασμό αν ζητηθεί με τις τράπεζες η Αναχρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, με χαμηλό επιτόκιο (θα κυμαίνεται από 0 – 0.5 % εξαρτάται από τις περιστάσεις και το πλάνο βιωσιμότητας), 2.

Πως μπορεί ο φέρων ιδιοκτήτης να έχει τέτοια χρήματα; Η εταιρεία ιδιοκτήτης των χρεογράφων, η οποία με τη σειρά της έχει ανέκκλητα μεταφέρει το δικαίωμα χρήσης και κατοχής προς τον Αρτέμιο Σώρρα ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί τα χρεόγραφα με όποιον τρόπο κρίνει ο ίδιος, έχει εμπορικό συμβόλαιο με το Αμερικανικό Δημόσιο και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών το όποιο χρωστάει στον δικαιούχο αυτά τα ποσά, για μεγάλα κρατικά έργα (τα έργα και οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Αμερικανικού Δημοσίου και της εταιρείας είναι θέμα στο όποιο εμείς δεν έχουμε ούτε θέση ούτε είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τα περί τίνος Σελίδα 3

18


πρόκειται- αυτό όμως συνοδεύει το χρεόγραφο και μπορεί να παρουσιαστεί στην Κυβέρνηση). Υπάρχουν επικυρωμένες συμφωνίες/ συμβόλαια και η πληρωμή γι’ αυτές τις εργασίες αποδόθηκαν νόμιμα από το Αμερικανικό Δημόσιο με χρεόγραφο του Αμερικανικού Δημοσίου λήξεως το 2014, με δικαίωμα ανανέωσης και επανάληψης και με κάθε περαιτέρω δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει η εταιρεία με όποιο τρόπο κρίνει χωρίς περιορισμούς. 3.

Πως μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αληθινή και νόμιμη η πρόταση & Ποια βήματα έγιναν μέχρι τώρα Έχει ενημερωθεί το Αμερικανικό Δημόσιο για τη μεταφορά των χρεογράφων; Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώνει γραπτώς το Αμερικανικό Δημόσιο όταν προτίθεται να μεταχειριστεί η να μεταβιβάσει τα λεγόμενα χρεόγραφα για όποιες εμπορικές συναλλαγές. Ο Αρτέμης Σώρρας αυτό έπραξε.. Οι συναλλαγματικές οι οποίες έχουν εκδοθεί κάτω από τα παραπάνω συμβόλαια, έχουν κοινοποιηθεί με τους ανάλογους κωδικούς προς τον οφειλέτη US Treasury και με καλή πίστη δήλωσε και ενημέρωσε ότι προτίθεται να εκχωρήσει τα χρεόγραφα ως αντασφάλεια για να επιτευχθεί χρηματοδότηση ή άλλο και έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο για τυχών ενστάσεις ή αντιρρήσεις από τον οφειλέτη. Αφού δεν υπήρξε καμία ένσταση, τότε ο ιδιοκτήτης έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει ελεύθερα και η πράξη του θεωρείται νόμιμη και σε ισχύ. Ο κος Σώρρας, ως ο πληρεξούσιος νόμιμος δικαιούχος, ανέθεσε σε γνωστή δικηγορική εταιρεία στην Αμερική- Νέα Υόρκη, την ενημέρωση προς το Αμερικανικό Δημόσιο ως είθισται. Το εν λόγω δικηγορικό γραφείο, ενεργώντας εκ μέρους του κου Σώρρα αλλά και της Ελληνικής Κυβέρνησης ενημέρωσε για όλες τις πράξεις το Αμερικάνικο Δημόσιο. Το δικηγορικό γραφείο στην Αμερική, ανέλαβε να ενημερώσει πλήρως το Αμερικανικό Δημόσιο για την όλη διαδικασία εκ μέρους του κου Σώρρα και της Ελλάδος, με τις ακόλουθες επιστολές: 1Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ: 12/ 09/ 2012 Η Πρώτη Επιστολή στάλθηκε στις 12.09.2012 προς τον Υπουργό και Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής τον Mr. Timothy Geithner, και το Υπουργείο Μεταφορών και του Υπουργού Μεταφορών Mr. Raymond H. LaHood, αλλά και το τμήμα ελέγχου του θησαυροφυλακίου που είναι υπεύθυνο για τις πληρωμές (Offset Payments) όπου γίνεται αναφορά ότι ο κος Σώρρας είναι ο πληρεξούσιος δικαιούχος και περιγράφει όλους τους Σελίδα 4

18


κωδικούς των χρεογράφων όπως αυτά έχουν εκδοθεί και όπου ανακοινώνει ότι ο ίδιος ανέθεσε σε εταιρεία κηδεμόνα να καταθέσει σε λογαριασμό στην τράπεζα (και γίνεται αναφορά για τις τράπεζες) με σκοπό την μετέπειτα χρήση των χρεογράφων ως αντασφάλιση για επικείμενο δανεισμό. Δόθηκαν είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες για ενστάσεις. Καμία αρνητική αντίδραση δεν υπήρξε από ΚΑΝΕΝΑ Αμερικανικό Φορέα προς την Αμερικανική Δικηγορική Εταιρία ή/ και αλλού. 2Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ: 03/ 10/ 2012 Αφού δεν υπήρξε καμία αρνητική αντίδραση μετά την πρώτη επιστολή, στις 03.10.2012 επικοινώνησε η Αμερικανική Δικηγορική Εταιρία με τους δύο φορείς (όπως πιο πάνω), όπου ανακοινώθηκαν οι κωδικοί των ομόλογων που αποφάσισε ο Κος Σώρρας να καταθέσει προς την πίστωση της Ελλάδος και της Κύπρου και παρατέθηκαν επικυρωμένα πιστά αντίγραφα των χρεογράφων που θα παραχωρούντο σε ειδικό κηδεμονευόμενο λογαριασμό εις πίστωση και των δύο ξεχωριστά. Αυτή η επιστολή κοινοποιήθηκε για την Ελλάδα (πέραν του ιδιοκτήτη, τους διαχειριστές, οικονομολόγους σύμβουλους, και την τράπεζα όπου τηρούνται οι λογαριασμοί) στους κκ : 1. 2. 3. 4. 5.

Αμερικάνικο Δημόσιο Christine Lagarde – IMF President. Jose Emanuel Barroso – President EU Mario Draghi – President Europen Central Bank. Dimitri Christofia – President of Cyprus.

Καμία αρνητική δήλωση/ ένσταση από ΚΑΝΕΝΑ Φορέα για αυτήν την κατάθεση και την πρόθεση χρηματοδότησης και την παραχώρηση των χρεογράφων για πίστωση της Ελλάδος και Κύπρου αντιστοίχως. 3Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ: 26/ 10/ 2012 Στις 26 Οκτωβρίου 2012 και αφού η Αμερικανική Κυβέρνηση δεν έστειλε ΚΑΝΕΝΑ αρνητικό σχόλιο ή/ και ένσταση για την πρόθεση του δικαιούχου να προχωρήσει στην κατάθεση του χρεογράφου προς πίστωση της Ελλάδος και Κύπρου, ο Κος Σώρρας προχώρησε και υλοποίησε τη νόμιμη μεταβίβαση των Χρεογράφων εις το όνομα και πίστωση της Ελλάδος και της Κύπρου αντιστοίχως. Στη συνέχεια η Αμερικανική Δικηγορική Εταιρία ανακοίνωσε και επικύρωσε στην Αμερικανική Κυβέρνηση ότι ο Κος Σώρρας υλοποίησε την μεταβίβαση των έξι (6) τεμαχίων Αμερικανικών χρεογράφων αξίας Εκατόν Δισεκατομμυρίων Δολαρίων έκαστο, εις το Όνομα και την πίστωση της Ελλάδος και ζήτησε / κάλεσε / έγραψε στην Σελίδα 5

18


Αμερικανική Κυβέρνηση να ενημερώσει εάν είχε οιανδήποτε αντίρρηση ή/ και ένσταση για αυτήν την μεταβίβαση και κατάθεση του χρεογράφου και δόθηκε το χρονικό διάστημα μέχρι της 2 Νοεμβρίου 2012. Η πιο πάνω επιστολή κοινοποιήθηκε και πάλι προς όλους τους εμπλεκομένους Φορείς στην Αμερική, Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη αντιστοίχως: Καμία αρνητική απάντηση δεν δόθηκε από τον οφειλέτη και τίποτα αρνητικό δεν δημιουργήθηκε από ΚΑΝΕΝΑΝ Αμερικανικό Φορέα μέχρι της 2 Νοέμβριου που ήταν ο χρόνος λήξης. 4Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ: 06/ 11/ 2012 Στις 06/11/2012 η Αμερικανική Δικηγορική Εταιρία επικύρωσε εγγράφως ότι το Αμερικάνικο Δημόσιο δεν έφερε καμία αντίρρηση / ένσταση / εμπόδιο σε αυτήν την επένδυση / δάνειο / μεταβίβαση του Αμερικανικού Χρεογράφου, προς πίστωση και όφελος της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ / ΝΟΜΙΜΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΛΗΞΑΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ. Ο νόμιμος ιδιοκτήτης ο κος Σώρρας και η Ελλάδα & Κύπρος μπορούν με άνεση και νόμιμα να προχωρήσουν στην κατάθεση του χρεογράφου Αμερικανικού Δημοσίου στους λογαριασμούς τους και να προχωρήσουν στην «αυτόματη ρευστοποίηση» χωρίς κανένα πρόβλημα, έχοντας υπόψην την λειτουργία του «ποσοστιαίου χρηματοοικονομικοπιστωτικού σύστηματος» η όπως αλλιώς λέγεται, το «fractional banking system”. Επίσης, βάσει του παγκόσμιου κανόνα «Bona Fide Ttransferee & Holder in Due Course» - «Καλή τη πίστει εκδοχέας» - Ο παραλήπτης, αφού έπραξε όλα τα νόμιμα ο δικαιούχος εις όφελός του, μπορεί να προχωρήσει προς υλοποίηση της πράξης χωρίς να φέρει οιονδήποτε βάρος ή πρόβλημα, διότι ο νυν δικαιούχος έκανε ό,τι έπρεπε να είχε πράξει δια του νόμου. Βάσει των πιο πάνω έχουν συμβεί τα ακόλουθα: • ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 12/ 09/ 2012, • Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗ/ ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Σελίδα 6

18


4.

Τα χρεόγραφα που αφορούν την Ελλάδα, βρίσκονται ήδη κατατεθειμένα ως εγγύηση και όφελος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε Κηδεμονευόμενο λογαριασμό (Custodial Account) στο όνομα της Ελλάδος κάτω από την εποπτεία του Κηδεμόνα (εταιρεία που ανέλαβε την εποπτεία και την μεταφορά των χρεογράφων όταν απαιτηθεί) - Με αυτόν τον τρόπο κανένας δανειστής ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να προκαλέσει πτώχευση της Ελλάδος εάν η χώρα αδυνατεί να πληρώσει κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή. Στον κηδεμονευόμενο λογαριασμό, που βρίσκεται στην τράπεζα που προαναφέραμε, υπάρχουν εις πίστωση της Ελλάδος τα συγκεκριμένα χρεόγραφα. Οπότε, η Κυβέρνηση, χωρίς να προβεί σε οιονδήποτε έλεγχο αν το θελήσει (αφού όλες οι νόμιμες ενέργειες έχουν υλοποιηθεί από τον ίδιο τον δικαιούχο), μπορεί να προχωρήσει στις διαδικασίες μεταφοράς και να το καταθέσει στους λογαριασμούς της δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο νέο ελεύθερο πάγιο, όπως εξάλλου κάνει με όλα τα άλλα αξιόγραφα που διαχειρίζεται, και μπορεί άνετα να προβεί στην ρευστοποίηση δια μέσου του κρατικού συστήματος της. Σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κανένα είδος ρίσκου αφού όλα έχουν γίνει νομότυπα και υπάρχουν τα πάντα με αποδεικτικά στοιχεία. Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΙΝ, ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΛ. ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΡΙΣΚΟ.

5.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ - ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 28.09.2012 Επιστολή κοινοποιούμενη προς όλους τους Κρατικούς Φορείς από τον Αρτέμη Σώρρα για την γνωστοποίηση της κατάθεσης της πρότασης χρηματοδότησης όπως αυτή κατατέθηκε στο προξενείο της Ελλάδος στην Νέα Υόρκη. 04.10.2012 Υπ. Οικονομικών βγάζει μια γενική ανακοίνωση ως εξής:

«Ουδεμία πρόταση, προσφορά ή ενημέρωση έχει γίνει στο υπουργείο και στην κυβέρνηση γενικότερα, σε σχέση με τα φημολογούμενα 600 δισ. ευρώ, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν συγκεντρωθεί για να επενδυθούν στην Ελλάδα. Τη στιγμή που καταβάλλεται μια τιτάνια προσπάθεια για να κλείσουμε ένα πακέτο δαπανών 11,5 δισ. ευρώ και να εξασφαλίσουμε την επόμενη δόση του δανείου των εταίρων μας, οποιαδήποτε πληροφορία «ανακάλυψης θησαυρών» που προσφέρονται για την αποπληρωμή των χρεών μας, μόνο ως αστείο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σελίδα 7

18


Επειδή, όμως, ο ελληνικός λαός έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει αιματηρές θυσίες για να βγούμε από την κρίση, θα ήταν συνετό οι διάφοροι χρυσοθήρες να επιδεικνύουν τουλάχιστον μια στοιχειώδη σοβαρότητα.»

17.10.2012 Εξώδικα προς την Ελληνική Κυβέρνηση και την Τρ. Ελλάδος. (Σχετικά Γ2,

Γ3): Ο κος Σώρρας αποστέλλει εξώδικα, τέσσερα τον αριθμό, προς την ελληνική κυβέρνηση, το υπουργείο Οικονομικών και την τράπεζα της Ελλάδας (έχουν όλα κοινοποιηθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο και τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου). 02.11.2012 Επιστολή- Απάντηση από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Μεϊμαράκη, (Σχετικό

Γ4): Προς τον κ. Σώρρα ως εξής:

«Πρόεδρος Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης Σε απάντηση της από 2/11/2012 εξωδίκως αποσταλείσης αιτήσεώς σας, σας γνωρίζω ότι τα θέματα στα οποία αναφέρεστε δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου της Βουλής. Παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο». Οι κ.κ. Σώρρας-Λαμπράκης απευθύνθηκαν την ίδια μέρα στον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, ο οποίος με την σειρά του απάντησε ως εξής: 02.11.2012 «Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών, (Σχετικό Γ5) Διαβίβαση αιτήματος προς (Γ. Προβόπουλο Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Μαστρόκαλο Αν. Γ. Διευθυντή ΟΔΔΗΧ, 23η Δ/νση Γ. Λογιστηρίου του Κράτους) Σας διαβιβάζεται αρμοδίως το αίτημα που επιδόθηκε στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας. Χρήστος Γεώργιος Σκέρτσος Διευθυντής Γραφείου Υπουργού Οικονομικών». Οι Σώρρας-Λαμπράκης μετά από αυτό, απέστειλαν εξώδικο προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα στο οποίο σημειώνουν Ουδεμία όμως ενέργεια έγινε έκτοτε από την πλευρά του κ. Στουρνάρα. Και του Υπ. Οικονομικών και της Τρ. Ελλάδος. 16.11.2012 Εξώδικη Δήλωση Διαμαρτυρίας προς την Γενική Κυβέρνηση, 19.11.2012 Κοινοποίηση προς κκ. Γεώργιο Προβόπουλο & Βασίλη Μαστρόκαλο & 23η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 28.11.2012 Μηνυτήρια Αναφορά με αρ ABM ,Δ2012/4526 από τον Αρτέμη Σώρρα Σχετικό Γ6 για  Εσχάτη Προδοσία Σελίδα 8

18


 Κακουργηματική Απιστία  Παράβαση Καθήκοντος Εναντίον των •

Αντωνίου Σαμαρά- Πρωθυπουργός

Ευάγγελου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Φώτη Κουβέλη - Αρχηγός συγκυβερνόντος κόμματος (ΔΗΜ.ΑΡ.)

Ιωάννη Στουρνάρα- Υπουργός Οικονομικών

Κάρολου Παπούλια- Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Απάντων των Ελλήνων Βουλευτών

Παντός άλλου υπευθύνου

Βενιζέλου-

Αρχηγός

συγκυβερνόντος

κόμματος

30. 11. 2012 Γίνεται επίσης Αναφορά προς τους κκ (Σχετικό Γ7)

16.11.2012

Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Οι κ.κ. ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Έγκληση ΕΝΑΝΤΙΟΝ του Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος κ. Προβόπουλου και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ζερβουδάκη για συκοφαντική δυσφήμιση που αφορούσε την αναγγελία από 4/10/2013 της Τράπεζας Ελλάδος σχετικά όπως αναφέρεται, τον ισχυρισμό για την προσφορά των 600 δις δολ. (βλ. παραπάνω) και το «ΕΘΝΟΣ» για συναυτουργία στην δυσφήμιση. Αναλυτικά: (Σχετικό Γ8) •

Μήνυση των Αρτέμη Σώρρα και Εμμανουήλ Λαμπράκη κατά: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ Διευθυντή της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, &

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ως εκδότη, νόμιμου εκπροσώπου και Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.",

ΦΩΤΙΟΥ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ως εκδότη και Διευθύνων Σύμβουλου της εταιρείας "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.",

Αθανάσιου Τσεκούρα ως διευθυντή της εφημερίδας "ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ", Χαράλαμπου Παπαδάκη Αρχισυντάκτη της εφημερίδας "ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ",

Βίβιαν Μπενέκου συντάκτριας του επίμαχου άρθρου Σελίδα 9

18


30.05.2013 Πρόταση εξαγοράς του 10 % των μετοχών της Εθνικής τραπέζης Ο κ. Σώρρας μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του κου Ε. Ελευθερίου, μετά από ανακοίνωση - κάλεσμα της Εθνικής τράπεζας προς αναζήτηση κεφαλαίων για την κεφαλαιοποίηση της τραπέζης διαφορετικά υπήρχε ο κίνδυνος της πτώχευσης, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας με το ποσό των 1,171 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ. (Σχετικό Γ10) Δεν υπήρξε καμία δήλωση ή σχολιασμός εκ μέρους της Τραπέζης 13.06.2013 η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ τελικά ανακοινώνει στους επενδυτές ότι «…επετεύχθη η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, συγκεντρώνοντας σε μετρητά από υφιστάμενους επενδυτές ποσοστό πάνω από 10 % του συνολικού ποσού της αύξησης και δεν θα προβεί σε έκδοση και διάθεση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών…» 28. 06. 2013 Δίκη από Άδωνη Γεωργιάδη Κατά Αρτέμη Σώρρα & Εμμανουήλ Λαμπράκη - ΑΘΩΩΣΗ - (Σχετικό Γ11) ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΟ Η' ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ, ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤ, ΑΙΘΟΥΣΑ 1, ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Η ΜΗΝΥΣΗ ΤΩΝ Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ) - Ι. ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ) ΚΑΙ ΚΟΥ ΨΥΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΩΡΡΑ και του Δρ. Εμμανουήλ Λαμπράκη Προέδρου του Οργανισμού με την επωνυμία «El- END» που είχε τον ισχυρισμό ότι οι ίδιοι με τους συνεργάτες τους, μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις και τρέφουν ψεύτικες ελπίδες στο λαό για εκχωρημένα Αμερικάνικα Χρεόγραφα / Διεθνείς Συναλλαγματικές, περιουσίας του Αρτέμη Σώρρα, που έχουν κατατεθεί υπέρ των Ελλήνων σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό και ως αντασφάλεια για την πρόταση χρηματοδότησης της Ελλάδος προσπαθώντας έτσι με αυτά τα ψευδή στοιχεία να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, να ξεσηκώσουν τους πολίτες και να ενοχλήσουν την εύρυθμη λειτουργία του Συντάγματος! ΔΗΛΑΔΗ, ΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΦΑΙΜΑΞΟΥΝ ΚΑΘΕ ΥΓΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΧΩΡΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ, ΔΕΝ Σελίδα 10

18


ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΒΑΛΑΝ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ, ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Η ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΧΘΕΣ, ΟΙ ΟΣΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ! Γ. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ: 1. Τα ομόλογα είναι ΥΠΑΡΚΤΑ, ΝΟΜΙΜΑ και κατατεθειμένα σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό έτοιμα προς πίστωση και προεξόφληση στα ταμεία του Κράτους. 2. Η διαδικασία ρευστοποίησης είναι απλή. Αφού γίνουν όλα τα νομικά έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν τον έλεγχο και να δοθεί η άδεια από το νόμιμο δικαιούχο, με το πάτημα ενός κουμπιού η Τράπεζα Ελλάδος αντιπροσωπεύοντας το Κράτος ή το Υπουργείο οικονομικών με όποια τράπεζα επιλέξει, μπορούν εύκολα και γρήγορα να κατεβάσουν τα χρεόγραφα, να πιστωθεί ο λογαριασμός και να ρευστοποιηθούν αυτόματα. 3. Στη συνέχεια θα δεσμευτούν τα χρήματα υπέρ του δανεισμού της Χώρας, Θα υπογραφεί η τελική σύμβαση και κατά την εκταμίευση, θα δίδονται χρήματα έναντι κάλυψης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία 1 : 1. 4. Η όλη διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί σε διάστημα 10 – 15 ημερών. 5. Η ΕΙ-ΕND και ο Αρτέμης Σώρρας δεν προσπαθούν να ιδρύσουν ούτε κόμμα ούτε δόγμα. Μάχονται για την διάσωση του Ελληνισμού και σώζοντας την Ελλάδα, τα κέρδη όλων θα είναι τεράστια. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΦΟΥ ΣΥΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΕ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΘΩΟΙ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΗΞΕ. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67650/13) 10.04.2014 Μήνυση κατά του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου για ψευδείς ειδήσεις Κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά από τήν κα Βίκυ Χαραλάμπους & Χρίστου Παπαγεωργίου, με 142 μάρτυρες, εναντίον του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, του δημοσιογράφου Σκουλούδη, του σταθμού, της εκπομπής Ζούγκλα, του Ελευθερίου Ρήνου κτλ διά συκοφαντική δυσφήμηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Σελίδα 11

18


16.05.2014 Εξώδικη- Πρόταση- Δήλωση του Αρτέμη Σώρρα προς το ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) για εξαγορά του ελάχιστου ποσού 34 % των μετοχών των Ελληνικών Τραπεζών που για τις οποίες εγγυήθηκε η Κυβέρνηση με 50 Δις Ευρώ. Κοινοποίηση - Σχετικό Γ12 19.06.2014 2η Εξώδικη- Πρόταση- Δήλωση του Αρτέμη Σώρρα προς το ΤΧΣ 6.

Έλεγχος εγκυρότητας και νομιμότητας: ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΟΜΙΜΟΣ έλεγχος δεν έχει προωθηθεί για την πρόταση χρηματοδότησης από την πλευρά του Υπουργείου ή της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, παρόλο που όλα τα έγραφα της συναλλαγής είναι στα χέρια της κυβερνήσεως και παραμένει μόνο ένα τελικό έγγραφο που θα πρέπει να δοθεί από τον ιδιοκτήτη κατά τον τελικό έλεγχο. Οι «Καλοθελητές Ιδιώτες» ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ να προβούν ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ απολύτως έλεγχο χωρίς την συγκατάθεση του ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ και δια μέσου των ΝΟΜΙΜΩΝ ΟΔΩΝ. Όλες οι «Μελέτες» από τους ιδιώτες «καλοθελητές» που κατά καιρούς απασχολούν τη δημοσιότητα, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ κατά πρώτον ως ΣΟΒΑΡΕΣ και κατά δεύτερον ως ΝΟΜΙΜΕΣ και ΕΓΚΥΡΕΣ και είναι ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΕΣ γιατί έτσι καθοδηγούν ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ και ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΝ την γνώμη της Βουλής αλλά και των Πολιτών οι οποίοι παρασύρονται από αφερέγγυες πηγές, ψευδή και κατασκευασμένα στοιχεία.

7.

Υπήρξαν ανακοινώσεις σε κάποια μπλοκς ότι η τράπεζα του Μόντρεαλ απήντησε στο συγκεκριμένο δημοσιογράφο με εμαιλ όταν αυτός προσπάθησε να εκμαιεύσει απαντήσεις για την αυθεντικότητα της πρότασης… Σε αυτό το έγγραφο που έστειλε ο δημοσιογράφος προς την τράπεζα παρουσιάζουν την πάρα κάτω απάντηση:

Αυτό και πάλι είναι ένα κακοστημένο αστείο και που κάποιος νοήμων μπορεί εύκολα να εντοπίσει την ανοησία. Σελίδα 12

18


Είναι σαν να δηλώνουμε, ότι «χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά, κάποιος άγνωστος, καλεί την τράπεζα κάποιου τρίτου στο τηλέφωνο και ζητά να ενημερωθεί για τις καταθέσεις σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό!!! Πως μπορούσε άραγε αυτός ο δημοσιογράφος να το κάνει αυτό? Πως θα μπορούσε άλλωστε τα «REPORTS» που είχε στα χέρια του να ήταν «CREDIBLE» (πιστευτά) αφού δεν συνοδευόταν με επικύρωση πιστού αντιγράφου και δεν είχε ΚΑΜΙΑ νομική και νόμιμη σχέση ο αιτών δημοσιογράφος με τον ιδιοκτήτη για να διακινήσει τέτοιο έγγραφο; Η Τράπεζα μπορεί να δώσει στοιχεία μόνο εάν υπάρχει η ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ του ιδιοκτήτη η/ και να υπάρχει ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Ούτε ο Κος Σώρρας αλλά ούτε και ο Κηδεμόνας έδωσαν τέτοια έγκριση ΠΟΤΕ στον δημοσιογράφο, ούτε και σε κανέναν άλλον και εννοείται ότι δεν υπήρχε ούτε Εισαγγελική πράξη. Επίσης, στον Καναδά τα προσωπικά δεδομένα κρατούνται αυστηρά και δεν μπορεί ο κάθε ένας «να καλεί στο τηλέφωνο η να στέλνει ένα οτιδήποτε μη νόμιμο σημείωμα και να του δίνουν μυστικές πληροφορίες οι τράπεζες «με το έτσι θέλω». Άλλωστε ποιος ανέθεσε στον εν λόγω δημοσιογράφο να εκτελεί καθήκοντα Κράτους και ελεγκτικού μηχανισμού? Και γιατί άραγε τόσο ζήλος από κάποιους δημοσιογράφους, που μεταξύ τους είναι και συνδεδεμένοι, να προσπαθούν τόσο έντονα ξοδεύοντας τόσες ώρες από τον πολύτιμο τους χρόνο να αποδείξουν ότι είναι φούσκα, ψέματα και όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα να κατηγορούνται από τους ιδίους ότι είναι απατεώνες, κλέφτες, κλτ? Μήπως τελικώς παραβιάζουν το δημοσιογραφικό τους καθήκον και εμμέσως πλην σαφώς προσπαθούν για κάποιο ανεξήγητο λόγο να μεταφέρουν την κοινή γνώμη κάπου αλλού και να δημιουργήσουν τόσο κακή εικόνα που να μεταφέρεται το κοινό μυαλό αλλού από την ουσία των πραγμάτων? Μήπως τελικά δεν είναι τόσο «Αγνές» οι προσπάθειές τους? Κανένα έντυπο ΔΕΝ μπορεί να κριθεί ως έγκυρο αν δεν συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εχέγγυα και τους σωστούς κωδικούς και να φέρει τη άδεια του ιδιοκτήτη για τον έλεγχο, πράγματα που κανείς από τους πιο πάνω ΔΕΝ ΕΙΧΕ. ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΛΟΘΕΛΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΙΣΧΥ και ΥΠΟΣΤΑΣΗ!

Σελίδα 13

18


8.

Πως γίνεται η κάθε εκταμίευση; Γιατί έχουμε δει το πώς εξελίχθησαν τα 3 μνημόνια στην Ελλάδα για την κάθε ξεχωριστή εκταμίευση που προγραμματίζεται με βάσει του προγράμματος και της επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων; Δεδομένου του μεγάλου χρόνου αποπληρωμής, τι δικλείδες ασφαλείας μπορεί να έχει η Ελλάδα για να μπορεί να προχωράει με ασφάλεια στις εκταμιεύσεις χωρίς κωλύματα που σε κάθε στάδιο να δυσκολεύουν τη θέση της ακόμα παραπάνω όπως συμβαίνει με την Ελλάδα; Η κάθε εκταμίευση θα ακολουθεί το πρόγραμμα εκταμίευσης που θα προσαρτηθεί στην τελική σύμβαση και θα κατατεθεί στην τράπεζα από όπου θα γίνονται οι πληρωμές. Κατά την εκταμίευση, η Επιτροπή ελέγχου, που θα ενεργεί εκ μέρους του Αρτέμη Σώρρα αλλά και όλων των πολιτών, θα ελέγχει εάν η εντολή πληρωμής ακολουθεί το αρχικό πρόγραμμα εκταμίευσης. Κάθε αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή της επιτροπής η οποία έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για αποδοχή όποιων αλλαγών προταθούν από την κυβέρνηση. Σε περίπτωση όμως που θα υπάρχουν αλλαγές και οι οποίες δεν συνάδουν με τα όσα θα έχουν συμφωνηθεί και η επιτροπή δεν συμφωνεί, τότε η Κυβέρνηση μπορεί να αιτηθεί την παρέμβαση της διαιτησίας για να αποφανθεί και να δώσει την τελική εντολή. Η διαιτησία, θα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως η δικλείδα ασφαλείας και για τις δύο πλευρές και γι’ αυτό το λόγο θα συμφωνηθεί ο ρόλος της, η σύστασή της και το πως θα εκλέγεται κατά τη διάρκεια της δανειακής σύμβασης των 50 – 100 χρόνων από την αρχή έτσι ώστε να μπορεί να ακολουθεί με επιτυχία τη σύμβαση.

9.

Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις της Ελλάδος σε περίπτωση που αποδεχθεί; Τι θα είναι οι εξασφαλίσεις που θα ζητηθούν και με τι αναλογία τα ομόλογα θα δοθούν; Η Ελλάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει το ποσό που θα λαμβάνει, σε κάθε ξεχωριστή εκταμίευση με την ανάλογη αξία δικών της Κρατικών χρεογράφων- συναλλαγματικές σε αξία 1 προς 1, παρόλες τις σημερινές υποτιμήσεις και αυτά θα μεταφέρονται στο όνομα του δανειοδότη μόνο κατά την εκταμίευση των χρημάτων, δηλαδή μετά τη ρευστοποίηση. Χωρίς καμία άλλη δέσμευση άλλων περιουσιών, χωρίς κανένα απολύτως βάρος. Πράγμα που κανένας άλλος δανειστής από τους εταίρους μας αλλά και το ΔΝΤ δεν πρόκειται να κάνει. Το μόνο που ζητάμε, που νομίζω κάθε Έλληνας πολίτης το ζητά, είναι να γίνει ένα σοβαρό πλάνο εξυγίανσης των οικονομικών με περιορισμό των άσκοπων σπαταλών και να γίνει παράλληλη ανάπτυξη στους φορείς που είναι παραγωγικοί και αποφέρουν κέρδη ούτως ώστε να μειωθεί σταδιακά η ανάγκη του κράτους για δανεισμό και να αυτοσυντηρείται με τα πλεονάζοντα κεφάλαια του.

Σελίδα 14

18


10. Τι προτάσεις θα γίνουν προς την Κυβέρνηση για την αναδιάρθρωση της οικονομίας και την εξυγίανση των οικονομικών; Η ομάδα των Εμπειρογνωμόνων που συνοδεύουν τον Αρτέμη Σώρρα εφεξής αναφερομένη ως η «Επιτροπή», αποτελείται από πολλούς επιστήμονες από όλο το παγκόσμιο με ειδίκευση και -τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς στην υψηλή τεχνολογία και σε πολλά επίπεδα. Δίδοντας αυτή τη χρηματική ενίσχυση και με τις υποστηρικτικές εργασίες της «Επιτροπής», σε συνδυασμό με τους υγιείς θεσμούς της χώρας, θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί ένας πυρήνας αντίστασης και άμυνας της θετικής Ανθρωπότητας στις έξωθεν και έσωθεν πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές, και ανθρωπιστικές απειλές που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ο βασικός πυλώνας και το δόγμα των Ελεύθερων Ελλήνων που συμπορεύονται για να αποδείξουν την αλήθεια, μπορούν να προσφέρουν εποικοδομητικό έργο όπου να ιεραρχούν οι στόχοι με μέτρο, χωρίς ακρότητες, χωρίς να καταστραφεί η μεσαία τάξη αλλά ούτε αποσκοπεί στην εξαθλίωση και υποδούλωση της εργατικής τάξης και την ίδια στιγμή να μην υποβοηθά στον υπερβολικό πλουτισμό μερικών ομάδων όπως δυστυχώς ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ από τους εταίρους δανειστές μας.. Χρειάζεται να καλλιεργηθεί εντονότατα η αυτογνωσία όλων μας, η αυτοβελτίωση με σκοπό την εξέλιξη του ανθρώπου ατομικά, κοινωνικά και συμπαντικά για να αποφευχθεί η ολική καταστροφή με πρόσφατο παράδειγμα της Ελλάδος, που μέσα σε 2 χρόνια κατάφερε όλη η χώρα να πτωχεύσει και να ντροπιαστεί σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που γίνεται σήμερα από τα διάφορα κέντρα χρησιμοποιώντας τη δύναμη του άϋλου χρήματος με σκοπό την εξαθλίωση, την υποτέλεια και τον έλεγχο των λαών, κάτω από μια ελεγχόμενη, σκοτεινή και ύποπτη παγκόσμια υπερκυβέρνηση μιας δήθεν «Νέας Τάξης», με όχημα το άρμα ενός παγκόσμιου αρνητικού συντονισμού, υπερκαταναλωτισμού, ακρίβειας, πολέμων και ασύδοτου κέρδους κάποιων «εκλεκτών» σε βάρος των πολλών, είναι αυτό που προσπαθούμε να αντισταθμίσουμε. Και αυτό ξεκινά με το να απεμπλακούμε από τα τοκογλυφικά δάνεια που από χρόνια φορτωθήκαμε, είτε από μετά τους πολέμους, είτε κατά την κακή δική μας κατά καιρούς σπάταλη διακυβέρνηση και να αυτοσυντηρηθούμε. Η δική μας η πρόταση είναι πέρα για πέρα καθαρή και χωρίς δυσβάσταχτους όρους που θα αναζωογονήσουν την αγορά αντί να την σκοτώσουν. Ο σκοπός είναι να εξυγιανθούν τα οικονομικά της Ελλάδος και να μην χρειάζεται πια δανεικά διαμέσου της δικής της ανάπτυξης. Ο Αρτέμης Σώρρας, η «Επιτροπή» και η Ομάδα των Ελευθέρων πολιτών με τους ειδικούς για τις διάφορες ενότητες, θα μελετήσουν ένα πλάνο αναδιάρθρωσης σε συνεργασία με την κυβέρνηση που θα στοχεύει στην οικονομική ανεξαρτησία της χώρας, στην αυτοδυναμία της και στην ανασυγκρότηση των δυνάμεών της. Θα Σελίδα 15

18


στοχεύουν στο να επενδυθούν χρήματα που θα φέρνουν ανάπτυξη, ευμάρεια και ειρήνη. Θα προταθούν να περιοριστούν όπου είναι δυνατόν οι φορολογικοί δείκτες και για τις ντόπιες επιχειρήσεις για να είναι εφικτό και σίγουρο ότι το κράτος θα μπορεί να εισπράττει τελικά τα όσα του αναλογούν. Να μειωθούν σταδιακά οι χρεώσεις προς τον πολίτη αλλά παράλληλα να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος για την τήρηση του πλάνου βιωσιμότητας. Να ενδυναμωθούν οι κερδοφόρες επιχειρήσεις ενώ παράλληλα να διορθωθούν οι θα κλείσουν οι ζημιογόνες με παράλληλη εργοδότηση του προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα ή σε άλλες περιοχές. Να στοχεύουν στη δωρεάν καλύτερη παιδεία, εκβάθυνση της αρχαίας και νεοελληνικής γλώσσας και την αποκωδικοποίηση αυτής, καλλιέργεια και γνωστοποίηση των ηθών και εθίμων, δωρεάν ποιοτικές νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενδυνάμωση των ορεινών περιοχών, θα δοθούν επιδοτήσεις στις καινοτομίες και στην καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων της κυπριακής γης, ενδυνάμωση της αγροτικής δύναμης, επενδύσεις στην καινοτομία, στο ενεργειακό, στη μείωση κόστους καυσίμων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους, καλύτερη διαβίωση για την 3η ηλικία, ενδυνάμωση της βιομηχανίας τουρισμού, καλύτερη διαχείριση του νερού, πυρασφάλεια, αναδάσωση, έλεγχος και ενδυνάμωση φύλαξης των παράκτιων συνόρων, ενδυνάμωση του κλάδου της ναυτιλίας, ενεργοποίηση ελαφριάς βιομηχανικής δραστηριότητας, εκπαίδευση στο εργατικό προσωπικό για καλύτερη απόδοση και καλύτερες απολαβές, εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών περιοχών και επί τω πλείστον καλύτερο έλεγχο στο διατραπεζικό σύστημα όπως και πολλά άλλα. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΙΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΥΛΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ. 11. Τι κάνει η Κυβέρνηση γι’ αυτό και τι αναμένεται να γίνει στην πορεία; Παρόλες τις συνεχείς προσπάθειες της ομάδας, μετά λύπης μου, έχω να σημειώσω, ότι ο τρόπος προσέγγισης του όλου θέματος, μοιάζει σαν να ζητά η πλευρά του κου Σώρρα δανεισμό από την Κυβέρνηση και όχι το αντίθετο δηλαδή ότι προτάθηκε λύση χρηματοδότησης από το Σώρρα προς την Κυβέρνηση. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ, ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΤΛ, ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΧΑΡΕΣ, ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΞΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΕΦΙΚΤΟ. Σελίδα 16

18


Η Κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει παραλάβει όλες τις πιθανές λύσεις για να μπορεί μα ασφάλεια να προχωρήσει στη μόνη πιθανότητα που μόνο πρόοδο και ευμάρεια μπορεί να φέρει. Και πραγματικά δεν κατανοούμε γιατί η τόση καθυστέρηση. Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει με τον έλεγχο και στην υλοποίηση της δικής μας πρότασης και αν βρεθεί οτιδήποτε μεμπτό ή δεν συνάδει με τα όσα έχουμε παρουσιάσει και πει να είναι αληθινό, τότε μπορεί κάλλιστα να προβεί σε όποιες κυρώσεις αποφασίσει εναντίων του ιδιοκτήτη και της ομάδας του. 12. Δικηγόρος Wosney και όλα όσα κυκλοφορούν; Το συγκεκριμένο χρεόγραφο ή αλλιώς η διεθνής συναλλαγματική, εκδίδεται έναντι νόμιμου χρέους που προκύπτει από συνεργασία μεταξύ των μελών. Τα μέλη που μας αφορούν είναι ο ΝΟΜΙΜΟΣ δικαιούχος και ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ. Ο νόμιμος δικαιούχος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Αρτέμης Σώρρας, που ενεργεί ως ο ανέγκλητος, άνευ όρων, πληρεξούσιος υπογράφων και διαχειριστής, με πληρεξούσιο το οποίο είναι διαρκείας και έχει και μεταθανάτια ισχύ. Ο Οφειλέτης είναι το US Dept. of Transportation, με υπεύθυνο πληρωμών το US Treasury και ειδικά το US Treasury offset Payment- ειδικό τμήμα υψίστης ασφαλείας με αρ. επτά (7)- μυστικά κονδύλια της Αμερικής. Ο Αρτέμης Σώρρας, για να εκδώσει τους τίτλους αυτούς, χρησιμοποίησε διάφορους φορείς. Χρησιμοποιεί τον εκδότη, τον Μεταφορέα τους μηνύματος έκδοσης από τον ίδιο προς το Αμερικάνικο Δημόσιο, υπάρχει ο υπεύθυνος συμβολαιογράφος επικύρωσης, κ.ο.κ. Για το ποια πρόσωπα αποφάσισε ο δικαιούχος να χρησιμοποιήσει για την έκδοση του χρεογράφου του για τη μεταφορά κτλ είναι στην αποκλειστική του ευχέρεια να το πράξει και αυτά τα πρόσωπα ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν ΜΠΟΡΟΥΝ να αλλοιώσουν, αναιρέσουν , ή μειώσουν, ή ακυρώσουν τον τίτλο και της αξία αυτού. Διότι ενεργούν ΜΟΝΟΝ κατ’ εντολή του δικαιούχου και με βάσει το συμβόλαιο που νομιμοποιεί την πράξη. Τα χρεόγραφα δεν μπορούν να διακινηθούν ΧΩΡΙΣ την ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ του ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ και ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ με τα ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ και το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ «Εξουσιοδότηση για Επικύρωση» όπου περιγράφεται ο φορέας και οι λειτουργοί που θα προβούν στον έλεγχο. Την όλη διαδικασία την επιβλέπει ΕΠΟΠΤΗΣ που ενεργεί και σφραγίζει τα όσα θα γίνουν εκ μέρους του Δικαιούχου. Στα χρεόγραφα αυτά, απαγορεύεται επίσης να παρέμβει με οιονδήποτε τρόπο πάνω σε αυτά. Σε τέτοια πράξη, αυτά θεωρούνται παραβιασμένα έγγραφα και δεν έχουν ΚΑΜΙΑ απολύτως ισχύ και καταχωρούνται ως Ψεύτικα στα αρχεία της Αμερικάνικης πλευράς.

Σελίδα 17

18


Τέτοια αρχεία έχουν κυκλοφορήσει και τα οποία έχουν κοινοποιηθεί προς την Αμερικάνικη πλευρά για να κοινοποιηθούν στα δικά τους αρχεία. Συνημμένο Σχετικό Γ13 Στο παρελθόν, τα χρεόγραφα είχαν εκδοθεί ξανά και τα οποία ακυρώθηκαν στο σύνολό τους το 2012. Οπότε οποιοσδήποτε διακινεί τίτλους προ της νέας ημερομηνίας έκδοσης, είναι ακυρωμένα. ΆΡΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΡΙΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ. 13. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Προσπάθησα να παραθέσω όλα τα αρχεία όπως έχουν διεξαχθεί χρονολογικά για τα γεγονότα όπως αυτά έχουν εξεληγθεί και χωρίς να αφήνω κενά για να μην δημιουργηθούν εσφαλμένες εντυπώσεις. Κάθε ‘Έλληνας Πολίτης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει για αυτές τις υπέρμετρες προσπάθειες που γίνονται για την απεμπλοκή από τα μνημόνια της ντροπής. Προσπάθησα να αναλύσω όσο καλύτερα μπορούσα αυτή την προνομιακή οικονομική λύση που κατατέθηκε προς όφελός όλων υμών για να μπορέσουμε να απεμπλακούμε από τα δανεικά και τις τοκογλυφικές πράξεις έναντι τρίτων και να έχουμε μια διαφορετική αναπτυξιακή πορεία. 1. Δεν ζητήθηκε καμία χρηματική ανταλλαγή για την εκχώρηση. 2. Δεν ζητήθηκε να δοθούν ομόλογα (ως εξασφάλιση) πριν να μεταφερθούν οι τίτλοι, ελεγχθούν και ρευστοποιηθούν και τα χρήματα βρίσκονται ήδη στο λογαριασμό που είναι έτοιμα προς χρήση, 3. Δεν ζητήθηκε να δοθούν επιπρόσθετες εξασφαλίσεις για να ισοσταθμιστεί η σημερινή χαμηλή αξία των ελληνικών και κυπριακών ομολόγων και γίνεται ανταλλαγή 1 : 1 και όχι 1 : 6 όπως γίνεται με τους σημερινούς τοκογλύφους δανειστές μας, 4. Δεν ζητήθηκε ανταλλαγή και δέσμευση κρατικών πόρων, εδαφικών, συνοριακών, κρατικών ιδιοκτησιών κτλ. Ζητήθηκε όμως, να γίνει αυστηρός έλεγχος για το πώς δημιουργήθηκε το χρέος, και τα πορίσματα θα κατατεθούν προς το κοινοβούλιο αλλά και τον Ελληνικό λαό για να κριθεί ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΑ από την δικαιοσύνη του τι είναι το λογικό να πράξει κανείς. Βίκυ Χαραλάμπους 27 Οκτωβρίου, 2014 Σελίδα 18

18

Profile for Viky Charalambous

Teliko sxetiko γ1 18 06 2014  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Πρότασης χρηματοδότησης της Ελλάδος για τα 600 Δις και ερωτήσεις / απαντήσεις που μπορούν ν...

Teliko sxetiko γ1 18 06 2014  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Πρότασης χρηματοδότησης της Ελλάδος για τα 600 Δις και ερωτήσεις / απαντήσεις που μπορούν ν...

Advertisement