Page 1

EHYT 28.5.2013

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote

Jonna Yletyinen

2

HUBU® HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ

Menetelmä kerää myös arvokasta tietoa

JATKUU SIVULLA

19 >

Koulut loppuvat!

Juttusarja jäsenjärjestöistä alkaa

Kesäkuun alussa juhlitaan ammattiin valmistumista, lakkiaisia ja kesäloman alkua. EHYT Järjestö käsittelee kesän alkua ja siihen liittyvää päihteidenkäyttöä muun muassa lukiolaisten näkökulmasta, Selvin päin kesään -kampanjan kautta ja OttoMitta-sovelluksen avulla. Muistathan onniSIVULLA tella myös ammattiin valmistuneita! Lue kampanjasta

Vastauksena jäsenkyselyissä ilmenneeseen toiveeseen aloitamme juttusarjan EHYT ry:n jäsenjärjestöistä. Esittelemme jokaisessa numerossa kolme jäsenjärjestöä. Tällä kertaa vieraileva toimittajamme, Terveys-lehdestä tuttu Kalervo Koivisto matkasi haastatteleJATKUU maan jäsenjärjestöä KouvoSIVULLA laan, Mikkeliin ja Helsinkiin.

21 >

16 >


SARI AALTO-MATTURI

Aurinkoista kesää! Aina kesän alussa puhumme paljon nuorten päihteidenkäytöstä. Koulujen lopettajaisviikonloppu herättää keskustelun vanhempien vastuusta ja siitä, kuinka keskeinen rooli alkoholilla on suomalaisessa arjessa ja juhlassa. Tänä keväänä on käyty julkista keskustelua kodissa tarjottavasta alkoholista. Vaikka useimmille vanhemmille on selvää, että alkoholi ei kuulu millään tavalla lapsen elämään, hämmentävän moni kuitenkin ajattelee, että on vastuullista vanhemmuutta tarjota lapselle ensimmäinen humala kotona tai ostaa nuorelle alkoholia, ettei sitä tarvitse hankkia muualta. Vanhemmille päihdekasvatus on hankala laji, sillä päihteiden käyttöön kannustavia viestejä on kaikkialla. Ratkaisu ei kuitenkaan ole juomaan opettaminen vaan yhteinen keskustelu ja esimerkin näyttäminen. EHYT ry:n koulutyössä keskustelua alkoholinkäytöstä käydään jo ala- ja yläasteikäisten ja heidän vanhempiensa kanssa. Myös jäsenyhdistykset järjestävät vuoden mittaan monenlaista toimintaa, jolla tuetaan koulujen ja vanhempien päihdekasvatusta. Esimerkiksi liikennekoulutus on hyvä tapa päästä nuorten kanssa keskustelemaan alkoholista liikenteessä ja vähän muutenkin. Erityisen tärkeää olisi myös saada entistä enemmän nuoret itse mukaan pohtimaan uusia tapoja ja areenoita ehkäisevälle työlle ja myös itse tekemään ehkäisevää työtä nuorten parissa. Tämä ajatus nousee vahvasti esille myös käynnissä olevassa strategiavalmistelussa. Osana EHYT ry:n strategiatyötä tulee monella tavoin pohdintaan se, mihin suuntaan toimintaa niin keskusjärjestössä kuin jäsenyhdistyksissä kannattaisi kehittää. Tärkeää tässäkin on yhteinen keskustelu ja ajatustenvaihto. Siihen halutaan jälleen luoda mahdollisuuksia myös syksyn aluefoorumikierroksella. Huhti-toukokuussa toteutetulla jäsenkyselyllä selvitettiin odotuksia muiden muassa tämän uuden jäsentiedotteen kehittämiseksi. Yhtenä keskeisenä toiveena oli, että järjestötiedotteessa tehtäisiin tutuksi paitsi EHYT ry:n myös sen jäsenyhdistysten toimintaa. Nyt tarkoituksena onkin esitellä jokaisessa numerossa kolme jäsenjärjestöä. Tämä myös varmasti osaltaan edistää yhteistyötä ja yhteistä keskustelua! Sari Aalto-Matturi toiminnanjohtaja p. 0400 508 234 sari.aalto-matturi@ehyt.fi

2 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

EHYT JÄRJESTÖTIEDOTE 28.5.2013

2 Pääkirjoitus 3 Lyhyesti: Ajankohtaista asiaa 4 Pinnalla: LähiVerkko-projekti käynnistyi OttoMitta ja uusi näkökulma terassikauteen Alkoholimainonnassa Liikenneturvallisuustyö 6 Pintaa syvemmälle: Pelaamisen harhaluulot ja sähkötupakka 8 Kuulumisia jäsenyhdistyksille 10 Lyhyesti: Tulossa ja tapahtunutta 16 Esittelyssä: Jäsenjärjestöt 19 Lähikuvassa: Hubu 20 Esittelyssä: Työvälineitä 21 Päivittäistä toimintaa kuvina 23 EHYT ry:n aluekoordinaattorit ja -työntekijät

Hubu-koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös vanhempainilta, jossa kyselyn tuloksista aiheista keskustellaan sekä koulun tulosten perusteella että yleisellä tasolla.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote Päätoimittaja: Jiri Sironen, jiri.sironen@ehyt.fi, p. 040 450 9077 Toimitus: Helena Hulkko, helena.hulkko@ehyt.fi, p. 050 582 2211 ja Jenni Tikkanen, jenni.tikkanen@ehyt.fi, p. 050 438 3845 Taitto: Reko Elovainio ja Jenni Tikkanen Julkaisija: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimituksen osoite: Jäsentiedote / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elimäenkatu 27, 00510 Helsinki Osoitteenmuutokset: Simo Miettinen, simo.miettinen@ehyt.fi, p. 050 570 6981 Ilmestymisajankohdat (ja viimeinen aineiston jättöpäivä) 2013: syyskuu (30.8.), joulukuu (15.11.)


AJANKOHTAISTA ASIAA

Uusia hankkeita? Valtuuston kuulumisia

K

evään aikana EHYT ry on valmistellut kolme uutta hankehakemusta RAY:lle. Uudet hankkeet tukevat järjestön kehittämistyötä, sillä samaan aikaan kolme hanketta – Mobiiliapu, Ikähanke ja Walkers-Hubu-toiminta – ovat päättymässä tämän vuoden lopussa. Valmistelluista hankkeista kunnianhimoisin on RAY:n Paikka auki -avustusohjelmaan valmisteltu JOBJOB. Sillä tavoitellaan uusia tekijöitä ja ajatuksia myös erityisesti alueelliseen ja paikalliseen työhön. Tavoitteena on palkata nuoria kehittämään ja tekemään ehkäisevää työtä eri puolille Suomea ja saada liikkeelle satoja ideoita, joista osa voi johtaa laajempiin hankkeisiin ja uusiin toimintamuotoihin. Paikka auki -ohjelmassaan RAY haluaa avata sosiaali- ja terveysalan järjestöihin yli 1 000 uutta työpaikkaa alle 29-vuotiaille vuosien 2014–2017 aikana. EHYT ry on pitänyt tärkeänä, että nuoriso-ohjelmassa ei vain työllistetä yksittäisiä nuoria, vaan edistetään myös nuorten vapaaehtoistyötä ja kiinnittymistä sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä luodaan edellytyksiä järjestötoiminnan innovaatioille. Nuoret tarvitsevat työtä, ja järjestöt tarvitsevat nuoria uusiksi tekijöiksi, kehittäjiksi ja vastuunkantajiksi.

Vahva tietopohja on vastuullisen alkoholipolitiikan edellytys

E

HYT ry:n valtuuston kokouksessa 20.4. käsiteltiin sääntömääräisten ja muiden ajankohtaisten asioiden ohella alkoholimainonnan rajoituksia ja järjestön strategiatyötä. Valtuusto yhtyi EHYT ry:n ja EPTverkoston aiheesta antamiin lausuntoihin: Alkoholin ulkomainonnan kielto on askel oikeaan suuntaan, mutta on vaikeaa ymmärtää, miksi hallitus on halunnut jättää mielikuvamainonnan kokonaan rauhaan. Alkoholimainontaasiassa ihmetystä aiheutti myös halli-

tuksen haluttomuus rajoittaa alkoholiin liittyvää urheilusponsorointia ja alkoholin näkymistä urheilutapahtumissa. EHYT ry:n valtuusto pitää tärkeänä, että alkoholilain uudistustyö tehdään nimenomaan päihdehaittojen ehkäisemisen eikä elinkeinoelämän näkökulmasta. EHYT ry:n valtuusto muistutti tutkimustiedon merkityksestä. Terveys- ja hyvinvointipolitiikka vaatii vahvaa tietopohjaa ja tutkimusta. EHYT ry:n valtuusto on huolestunut hallituksen päätöksestä leikata tutki-

mukseen varattuja määrärahoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen piirissä tehty pitkäjänteinen tutkimustyö turvaa osaltaan sen, että esimerkiksi päihdepoliittiset ratkaisut ovat oikeita ja perusteltuja. Valtuusto pureutui kokouksessaan myös EHYT ry:n strategiatyöhön. Pohdittavana olivat visio- ja missioaiheet, joita myös EHYT ry:n henkilöstö on käsitellyt. Strategiaa valmistellaan käsiteltäväksi ensimmäisessä varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa kevätkaudella 2014.

Selvin päin kesään! Päihteettömien päättäjäisten kampanja muistuttaa päihteidenkäytön riskeistä

K

esäkuun alussa juhlitaan ammattiin valmistumista, lakkiaisia, siirtymistä yläkouluun ja kesäloman alkamista. Päihteiden käyttö on valitettavan usein osa alaikäistenkin juhlintaa ja saattaa johtaa ikäviin seurauksiin. Selvin päin kesään -kampanja haastaa nuoret päihteettömään juhlintaan ja kesän viettämiseen ja kasvatusvastuussa olevat aikuiset toimimaan nuorten päihteettömän elämän ja turvallisuuden takaamiseksi. Vanhempien täytyy pohtia oman perheen pelisääntöjä. On aikuisten vastuu rakentaa yhdessä nuorten kanssa sellainen kulttuuri, jossa päihteettömyys on helppo ja luonnollinen valinta.

Kampanja muistuttaa vanhemmpia muun muassa seuraavista asioista: • Ole aikuinen – Näytä päihteetöntä esimerkkiä! • Välitä nuoresta – Älä välitä alkoholia! Laki suojaa nuoria vain, jos aikuiset valvovat lain toteutumista ja noudattavat sitä myös itse. • Kannusta nuoria iloiseen ja kesäiseen yhdessäoloon ilman päihteitä. Selvin päin kesään -kampanja järjestetään 11. kerran. Kampanjaa koordinoi Raittiuden ystävät ry ja mukana on yli 20 toimijaa, mukaan lukien EHYT ry. WWW.SELVINPAINKESAAN.FI

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 | 3


PINNALLA

LähiVerkko-projekti

E

läkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteistyöprojekti LähiVerkko (2013 - 2017) käynnistyi toukokuun alusta. Projekti keskittyy teknologian avulla vahvistamaan ikääntyvien osallisuutta lähiyhteisöissään ja mahdollistamaan ylisukupolvista kanssakäymistä ikääntyvien sekä heidän omaisten ja nuorten välillä. Projektissa teknologiaa käytetään vapaaehtoisten osallisuuden vahvistamiseen ja työn helpottamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kännykkäsovellusta tai laitetta, joka mahdollistaa vapaaehtoisten viestimisen helposti keskenään. Ylisukupolvisuus ja ikääntyvien osallisuuden lisääminen lähiyhteisöissään tarkoittaa käytännössä lasten ja heidän isovanhempiensa kanssakäymistä, omaisten osallistumista ikäihmisten arkeen ja vapaaehtoisten osallisuuden lisäämistä vertaisryhmätoiminnassa. Myös vapaaehtoisuudella on projektissa merkittävä rooli. Eläkeliitolla on 11 000 henkilöä mukana auttavassa vapaaehtoistoiminnassa. EHYT ry taas koordinoi Assareita, jotka ovat nuoria vapaaehtoisia. Teknologisia ratkaisuja testataan vapaaehtoisten avulla. LähiVerkon projektipäällikkö Marja Pakarinen työskentelee Eläkeliitossa. Projektin muut työntekijät ovat Paula Salmi ja Maarit Nousimaa. Lisätietoa: Marja Pakarinen, marja. pakarinen@elakeliitto.fi.

Lisätsemppiä tekstiviestitse?

K

esälomakaudella tukea oman alkoholinkäytön tarkkailuun tarjoavat OttoMitan rinnalla EHYT ry:n tsemppiviestikampanjat. Kesäkunto-ryhmään voi liittyä lähettämällä viestin LIITY KESÄKUNTO numeroon 18183. Loppukesällä alkaa toinen viestikampanja, TYÖKUNTO. Ryhmään liittynyt saa reilun kuukauden ajan kannustusviestejä puhelimeensa. Palvelu on anonyymi ja maksuton ja siitä vastaavat EHYT ry:n aikuistyö ja Mobiiliapu.

OttoMitta valtaa terassit Sovellus herättelee pohtimaan alkoholinkäyttöä myös kesälomakaudella

O

ttoMitta on EHYT ry:n ilmainen mobiilisovellus, jonka avulla voi seurata omaa alkoholinkäyttöään. - Vaikka alkoholinkäyttö olisikin satunnaista, uusi juomapäiväkirja herättelee miettimään omia valintoja, kertoo EHYT ry:n Mobiiliavun hankepäällikkö Iina Järvi. Mobiiliapu-hankkeessa kehitetty OttoMitta voi ratkaista virkistävän kesäloman ja sujuvan paluun töihin. Sovellusta mainostetaan kesän ajan ravintoloissa postikorteilla. Kesäkunnon salaisuus -kampanja muistuttaa leikkimielisesti terassikauden terveysvaikutuksista. Tarve OttoMitalle nousi Mobiiliavun ja Aikuistyön seurantatiedoista. Kesä on selkeä alkoholin kulutuspiikki, joka näkyy kesälomien loppuessa piikkinä myös päihdeklinikoilla. Silloin katkaisuhoitojen tarve työikäisen ja työkykyisen väestön kohdalla nousee merkittävästi, Järvi kertoo. Työelämän päihdehaittoja ehkäisevässä Aikuistyössä alettiin ideoida sähköistä, mukana kulkevaa välinettä alkoholinkäytön henkilökohtaiseen seurantaan. OttoMitta ladataan omalle älypuhelimelle. Käyttö on täysin maksutonta ja tallennetut tiedot näkyvät vain käyttäjälle itselleen. Sovellukseen on syötettävä käyttäjän ikä, paino ja

4 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

sukupuoli. Kun sovelluksen kirjaa nauttimiensa alkoholiannosten tiedot, kuten juoman laadun, määrän ja hinnan, OttoMitta laskee vaikkapa kalorit ja rahankulutuksen. Mobiiliapu OttoMitta auttaa tunnistamaan alkoholin riskikäytön rajoja, joita moni ei välttämättä tule ajatelleeksi. OttoMitan lukemat varoittavat punaisella, kun riskikulutuksen raja lähenee. Esimerkiksi työikäiselle miehelle tämä on seitsemän annosta päivässä tai 24 viikossa ja naiselle viisi päivässä tai 16 viikossa. Käytännössä tämä on miehelle seitsemän keskiolutpulloa ja naiselle viisi keskiolutpulloa tai kolme siideriä. Koska tiedot jäävät sovellukseen, voi OttoMittaa hyödyntää myös pitkäaikaisempaan alkoholinkäytön seurantaan. OttoMitta voikin olla tukena omaan terveyteen vaikuttavassa elämäntapamuutoksessa. OttoMitta toimii älypuhelimissa ja tableteissa, joissa on Android tai iOS-käyttöjärjestelmä. Kesäkuussa 2013 se on saatavilla myös Windowspuhelimelle. Lisätietoa: Iina Järvi, p. 050 599 6555, iina.jarvi@ehyt.fi WWW.EHYT.FI/OTTOMITTA


Alkoholimainonnassa

Liikenneturvallisuustyö

EHYT RY JA EPT-VERKOSTO PETTYNEITÄ ALKOHOLIMAINONNAN RATKAISUIHIN

E

HYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto pitävät hyvänä, että alkoholimainontaan liittyvissä asioissa nähdään pitkän odotuksen jälkeen tuloksia. Valitettavaa kuitenkin on, että uudistuksen kokonaisuus on jäämässä vajaaksi. Alkoholin ulkomainonnan kielto on sinänsä hyvä asia: ulkomainonta on mainontaa, jolta lapsia ja nuoria ei voi mitenkään suojata ilman, että se kielletään kokonaan. Mielikuvamainonnan kieltäminen olisi kuitenkin ollut vielä paljon ulkomainonnan kieltoa tärkeämpi askel. Juuri mielikuvamainonnalla rakennetaan lasten ja nuorten käsityksiä alkoholista ja sen roolista nuorten elämässä. Ulkomainonnan kielto on siis itsessään riittämätön toimenpide, vaikkakin tärkeä. Tutkimusten mukaan nuoret havaitsevat alkoholimainontaa useimmiten televisiossa, kaupoissa ja

lehdissä. Noin puolet nuorista on lisäksi havainnut alkoholia käsittelevää ulkomainontaa. Ehkäisevän päihdetyön toimijat ja lastensuojelujärjestöt ovat pitkään työskennelleet alkoholimainonnan rajoittamiseksi ja erityisesti mielikuvamainonnan kieltämiseksi. Toiveena on, että eduskunnasta löytyy rohkeutta viedä ulkomainonnan kiellon lisäksi läpi alkoholin mielikuvamainonnan kielto. Alkoholialan lobbareiden maalailemat uhkakuvat hintakilpailusta tai mainonnan siirtymisestä kansainvälisille verkkosivustoille eivät ole riittäviä perusteluja lieville rajoituksille. Mahdollisen hintadumppauksen hallitus itse saa tarvittaessa nopeastikin kuriin kohdennetulla alkoholiveronkorotuksella. Verkossa liikkuessaan nuoret saattavat törmätä myös tupakkamainoksiin, mikä ei millään tavoin ole tehnyt turhaksi tupakkamainonnan kieltoa Suomessa.

Kannustajakoulutus Tampereella 18.5.

E

lokolo-kohtaamispaikkojen vapaaehtoisille ja EHYT ry:n jäsenjärjestöille suunnattu päivän koulutus järjestettiin 18.5. Tampereella. Koulutuksen aiheita olivat vertaistuki, kannustaminen ja muutoksen voimavarat. Kouluttajina toimivat Timo Glad, Riitta Kannustajakoulutus järjestettiin EHYT ry:n uudella Tampereen Sattilainen ja Jiri Sironen. aluetoimistolla osoitteessa Hämeenpuisto 27.

Muista myös ehyt.fi

tsemppaajat-uutiskirje

V

K

erkkosivuilta löydät tietoa tapahtumista ja uutisia. Verkkokaupasta voit tilata uusimmat julkaisut. Liity myös Facebook-sivullemme.

uukausittainen sähköinen uutiskirje tarjoaa välineitä lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön sekä tiedottaa ajankohtaisista koulutuksista ja tapahtumista. Uutiskirjeen voi tilata EHYT ry:n verkkosivuilta.

P

äihteettömän liikenteen edistäminen on tärkeä osa EHYT ry:n työtä. Liikenteen päihteettömyys edistää tielläliikkujien turvallisuutta, sillä noin joka 550. autonkuljettaja Suomen liikenteessä on rattijuoppo ja liikenteen kuolonuhreista noin 20 prosenttia saa surmansa rattijuopumusonnettomuuksissa. Suurin riskiryhmä ovat nuoret kuljettajat. EHYT ry:n järjestämät liikennekurssit vahvistavat tiellä liikkujien päihteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta. EHYT ry:n Turvallisesti mopolla ja Selvä Peli -kurssien kohderyhmänä ovat nuoret tiellä liikkujat. Turvallisesti mopolla -koulutus on 8. luokkien oppilaille suunnattu peruskurssi liikenteessä pärjäämiseksi. Koulutus antaa hyvän tietopohjan pakollisen mopokortin suorittamiseen sekä turvallisen ajamisen eväät liikenteeseen. Kurssilla on aina mukana mopo opetuksen havaintovälineenä. Selvä Peli -koulutus on ajokorttiikäisille suunnattu keskusteleva liikennekoulutus. Kurssille voivat osallistua sekä ajokortilliset että ajokortittomat nuoret. Kurssien kouluttajat ovat kokeneita liikenneopettajia. Lisäksi liikenneturvallisuusaihetta käsitellään peruskoulun oppilaiden kanssa EHYT ry:n käyttämällä Hubu®-menetelmällä. Hubu®menetelmän avulla kerätään myös tietoa oppilaiden liikennekäyttäytymiseen liittyvistä asioista. Keskustelun kärkenä on ollut nuorten suhtautuminen päihtyneenä ajamiseen ja päihtyneen kyydissä olemiseen. Tänä lukuvuotena oppilailta kysyttiin kysymys: Oletko ajanut moottoriajoneuvoa humalassa tai ollut humalaisen kyydissä? Kahdeksasluokkalaisista 26 %, yhdeksäsluokkalaisista 28 % ja 2.asteen opiskelijoista 33 % vastasi kysymykseen myöntävästi. EHYT ry:n liikenneturvallisuustyötä tuke tänä vuonna mopokurssien osalta oy ALKO ab. Henry Fordin säätiön myöntämällä rahoituksella kehitetään uusia menetelmiä yhdessä nuorten kanssa liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Lisätietoa: Tuomas Rouvila, tuomas.rouvila@ehyt.fi.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 | 5


PELAAMINEN JA SÄHKÖTUPAKKA

7

HARHALUULOA PELAAMISESTA

Digipeleihin ja pelaamiseen liittyy runsaasti harhaluuloja, joista valitettavan monet kumpuavat sensaatiohakuisesta uutisoinnista, vääristä tulkinnoista ja virheellisestä tiedosta. Pelitaito-hankkeen projektiasiantuntija Mikko Meriläinen kumoaa alla seitsemän tyypillistä harhaluuloa.

1. Pelaaminen on lähinnä lasten ja nuorten touhua

5. Pelaajat ovat yksinäisiä ja epäsosiaalisia

Pelaajien keski-ikä vaihtelee tutkimuksesta riippuen välillä 25–37, ja pelejä on kaikenikäisille. Suomen suosituin digitaalinen peli on ollut jo monta vuotta Windowsin Pasianssi.

Pelaaminen on sosiaalista toimintaa, ja usein näennäisesti yksin pelaava lapsi tai nuori pelaa internetissä ystäviensä kanssa. Esimerkiksi maailman suosituin verkkoroolipeli World of Warcraft on voimakkaasti sosiaalinen peli – tietyn pisteen jälkeen eteneminen on käytännössä mahdotonta ilman toisia pelaajia. Kaverit pelimaailmassa ovat usein samoja kuin sen ulkopuolellakin.

2. Pelaamisesta ei ole mitään hyötyä Paitsi että pelaaminen itsessään on rentouttavaa ajanvietettä, lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet pelien hyödyllisiä vaikutuksia. Pelien on todettu kehittävän esimerkiksi kielitaitoa, ongelmanratkaisutaitoja, silmän ja käden koordinaatiota sekä tilan hahmottamiskykyä.

6. Pelit tekevät aggressiiviseksi

Pelaaminen on lähtökohtaisesti turvallinen harrastus. Kuten moni ajanviete, myös pelaaminen voi kuitenkin olla haitallista mennessään liiallisuuksiin. Liikaa pelaavilla esiintyy esimerkiksi univaikeuksia, koulunkäynnin ja opiskelun häiriintymistä sekä fyysisiä ongelmia, kuten väsymystä ja niska- ja selkäkipuja.

Aihe on ollut pitkään sitkeän kiistelyn kohteena niin akateemisessa maailmassa kuin julkisuudessakin, eikä varmaa tietoa toistaiseksi ole. Ruotsin mediaviranomaisen vuonna 2012 julkaisemassa tutkimuskatsauksessa todettiin, että pelien aiheuttamasta aggressiivisuudesta ei ole pitävää näyttöä. Taustatekijät, kuten perhesuhteet ja mielenterveys, vaikuttivat huomattavasti pelejä enemmän väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

4. Pelit ovat väkivaltaisia

7. Pelejä ei valvota lainkaan

Pelejä on monenlaisia, ja monessa niistä on väkivaltaista sisältöä. Ajatus ”pelit ovat väkivaltaisia” on kuitenkin virheellinen samalla tavalla kuin esimerkiksi ajatus ”elokuvat ovat väkivaltaisia”. Pelin mahdollisesta väkivaltasisällöstä on maininta ja selvitys pelin ikärajamerkinnässä.

Vuonna 2003 otettiin käyttöön PEGI (Pan European Game Information)luokitusjärjestelmä, jota käytetään nykyään suurimmassa osassa Euroopan maita, myös Suomessa. PEGI-luokitus määrittelee ikäryhmän, jolle peli sopii (3, 7, 12, 16, 18), sekä antaa tietoa pelin mahdollisesti haitallisista sisällöistä,

3. Pelaaminen on vaarallista

6 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

kuten väkivalta- tai kauhuelementeistä. Suomessa ikärajoja valvoo Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU. Lisätietoa pelaamisesta ja ikärajoista: WWW.PELITAITO.FI WWW.IKÄRAJAT.FI WWW.PEGI.INFO

Vanhempien huoneentaulu Vanhemmilla on merkittävä rooli pelihaittojen ehkäisyssä sekä turvallisen ja kohtuullisen pelaamisen edistämisessä. Vanhemmille ja muille kasvattajille tarkoitettu materiaali sisältää viisi yksinkertaista ohjetta lasten ja nuorten tietokone- ja konsolipelaamiseen sekä pelihaittojen ehkäisyyn. Huoneentaulu on saatavilla myös ruotsinkielisenä paperi- ja verkkoversiona sekä englanninkielisenä verkkoversiona WWW.PELITAITO.FI.

Vanhempien huoneentauluja voi tilata postikulujen hinnalla EHYT ry:n aupasta WWW.EHYT.FI -> TILATTAVAT AINEISTOT.


Sähkötupakka

Sähkösavuke on kasvattanut jonkin verran suosiotaan, osin aktiivisen markkinoinnin myötä. Tupakkalaki kieltää tuotteiden mainonnan, mutta kieltoa on rikottu toistuvasti.

S

ähkösavuketta markkinoidaan ympäristölle vaarattomana tuotteena, jota voi käyttää missä tahansa ja joka toimii turvallisena tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä. Näiden väitteiden tueksi ei kuitenkaan ole tutkimukseen perustuvaa näyttöä. Suomessa nikotiinia sisältävät patruunat luokitellaan lääkkeiksi, eikä niillä ole myyntilupaa, sillä myyntiluvan edellyttämää tehoa tupakasta vieroituksessa ei ole osoitettu. Alhaisia nikotiinipitoisuuksia sisältäviä valmisteita voi kuitenkin tuoda Suomeen ulkomaanmatkoilta tai tilata ulkomailta. Nikotiinittomien valmisteiden valmistusta ja myyntiä ei kontrolloida, joten niiden koostumuksessa esiintyy

suurta vaihtelua. Myöskään tuotteiden turvallisuudesta ei ole tietoa. Sähkötupakasta löytyy hyvin vähän tutkittua tietoa. Verkkohaku tarjoaa lähinnä sähkötupakkaa myyvien yritysten tekemiä ”tutkimuksia” ja suosituksia. Yritysten tavoitteensa on kuitenkin tuotteen myyminen, ei terveyden edistäminen. Sähkötupakka ei useinkaan ole tupakoinnin lopettamisen väline, vaan sitä käytetään muun tupakoinnin lisäksi. Sähkötupakkaa voi nimittäin polttaa sisällä ja monissa paikoissa, joissa tupakointi on kielletty. Osalla sähkösavuke voi johtaa yhä suurempiin nikotiiniannoksiin.

E

HYT ry piti nuorten suosimalla verkkosivustolla, IRC-Galleriassa, teemaviikon sähkötupakasta. Viikkon kyselyyn vastasi 834 nuorta, joista suurin osa, 56 prosenttia, oli kokeillut sähkötupakkaa. Kolmasosa vastanneista nuorista ei ole koskaan polttanut tavallista tupakkaa. Positiivista on myös se, että kyselyyn vastanneista polttavista nuorista puolet on yrittänyt lopettaa tupakoinnin. Vain 24 prosenttia kyselyyn vastanneista on siinä onnistunut. Lopettamisen tukemiseen tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Lisätietoa kyselystä ja toiminnasta IRC-Galleriassa: Maarit Nousimaa, p. 050 570 5947, maarit.nousimaa@ehyt.fi,

FAKTOJA SÄHKÖTUPAKASTA

Mikä on sähkötupakka?

Sähkötupakka ja nuoret

ähkösavuke on sähköllä toimiva, tavallista savuketta muistuttava laite. Useimmiten se koostuu kolmesta osasta: patruunasta, lämmityselementistä ja pienestä ladattavasta akusta. Värillinen led-valo saa laitteen näyttämään palavalta savukkeelta. Tupakanpurun sijaan sähkösavukkeessa on nestettä, jota kuumentamalla laitteesta voi imeä höyryä. Savukkeesta on sekä nikotiinittomia ja nikotiinia sisältäviä versioita ja lisäksi eri makuvaihtoehtoja. Tieteellistä näyttöä sähkösavukkeiden terveysvaikutuksista ja tehosta tupakasta vieroituksessa on toistaiseksi saatavilla vähän. Esimerkiksi THL:n asiantuntijat korostavat, että terveyden kannalta hyödyllisintä on tupakoinnin lopettaminen, ei siirtyminen sähkötupakkaan. Tupakoinnin lopettamisessa on suositeltavaa käyttää tarvittaessa apuna tutkitusti tehokkaita ja turvallisia keinoja, kuten nikotiinikorvaushoitoja tai reseptillä saatavia vieroituslääkkeitä.

Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Maailman terveysjärjestö WHO ovat ilmaisseet huolensa siitä, että sähkösavukkeet saattavat houkutella nuoria käyttäjiä ja voivat johtaa myös muiden tupakkatuotteiden kokeiluihin. Sähkösavukkeissa käytettäviä nesteitä on saatavilla eri vahvuisina ja niihin voidaan lisätä makuja, jotka miellyttävät tottumattomampaakin käyttäjää. Suomen ulkopuolella markkinoidaan esimerkiksi makuja, jotka vastaavat tietyn tupakkamerkin makua ja markkinoivat siten varsinaista tupakkamerkkiä.

S

Sähkötupakka ja tupakkapolitiikka Sähkösavukkeiden sääntely on nyt esillä EU:n tupakkatuotedirektiivin uudistuksen yhteydessä. Suomen lausunnon (2010) mukaan uusien tupakkatuotteiden ja erilaisten nikotiinituotteiden tuotekehittelyyn tulisi suhtautua kielteisesti. Myös EHYT ry suhtautuu Terveyden ja hyvinvoinnin

laitoksen tavoin sähkötupakkaan kriittisesti ja seuraa aiheen tutkimusta. Lisäksi sähkötupakan näkyvyys ei edistä tupakkapoliittisia tavoitteita, joiden tarkoituksena on tupakkatuotteiden näkyvyyden ja sitä kautta tupakoinnin väheneminen. Sähkösavukkeet ovat kokonaan kiellettyjä muun muassa Kreikassa, Liettuassa ja Norjassa. Suomessa tupakkalain noudattamista valvoo Valvira.

Sähkötupakka ja tupakointikiellot Nykyiset tupakointikiellot eivät koske sähkötupakkaa. Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa suosittelee, että ravintolat laatisivat toimipaikkakohtaisen linjauksen sähkötupakan käytöstä. Ravintola voi halutessaan kieltää sähkötupakan käytön tiloissaan kokonaan. WWW.THL.FI/TUPAKKA.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 | 7


AJANKOHTAISTA ASIAA

Järjestöpäällikkö Jiri Sirosen terveiset EHYT ry:n jäsenjärjestöille:

Kohti kesää!

Kevät on vaihtumassa kesäksi, koulut ovat loppumassa, lomat häämöttävät monilla jo edessä ja ulkoilusäätkin paranevat.

M

onessa kaupungissa yksi varma lähestyvän kesän merkki on maauimaloiden aukeaminen. Helsingissä EHYT ry:n keskustoimiston läheisyydessä – allekirjoittaneen onneksi - on näitä kaksikin: vuoden 1952 kesäolympialaisia varten rakennetut uimastadion sekä alkujaan harjoitusaltaana toiminut Kumpulan maauimala. Kesäolympialaisiin lanseerattiin uusi alkoholijuoma, Gin Long Drink, tuttavallisemmin lonkero, joka on sittemmin saavuttanut suosiota nimenomaan kesäjuomana. Vaikka alkoholin kokonaiskulutus on onnistuneiden sääntelytoimenpiteiden, liialliseen kännäyskulttuuriin kyllästymisen ja mahdollisesti myös vuonna 2008 alkaneen talouskriisin johdosta hienoisessa laskussa, niin näin kesän kynnyksellä se on taas kasvussa, sillä kesän lomakuukaudet ovat yksi suurimmista alkoholin kulutuspiikeistä. Liiallisen lonkeron lipittämisen ehkäisemiseksi EHYT ry on julkaissut OttoMitta -mobiilisovelluksen, jolla voi seurata omaa alkoholin käyttöään, eikä kesän jälkeen tarvitse liihotella katkolle.

Järjestötoiminnassa kesäaika mahdollistaa monia kiireettömän vapaaehtoistoiminnan muotoja: kesätapahtumia, järjestötoreja, leirejä ja retkiä. Parhaimmillaan kesäisessä vapaaehtoistoiminnassa yhdistyy kiireettömyys, joka luo toiminnan lomassa tilaa myös luovuudelle ja uusille ideoille. Älä kuitenkaan kehitä kesästressiä siitä, jos yhdistyksellänne ei ole kesälle aktiivista toimintaa, sillä myös syksy on hyvä aika aloittaa jotain uutta.

Tässä järjestötiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista kesän tapahtumista. Samalla luomme pientä katsausta jo syksyn toimintaan: aluefoorumeihin, koulutuksiin, tapahtumiin ja kampanjoihin.

Aluefoorumit jatkuvat syksyllä EHYT ry:n aluefoorumitoiminta jatkuu syksyllä tapaamisten muodossa. Aluefoorumien on tarkoitus toimia paikallis- ja aluetoimijoiden osallisuuden, yhteistyön, tiedonkulun ja koulutuksen paikkana. Alueellisen ja yhteistoiminnan pohtimisen lisäksi ohjelmassa on mm. EHYT ry:n strategian käsittelyä sekä koulutusta. 14.9. Pohjois-Suomi (Rovaniemi) 14.9. Varsinais-Suomi (Turku-Maarianhamina-miniristeily) 21.9. Pohjanmaa - Keski-Suomi (Seinäjoen järjestötalo) 28.9. Itä-Suomi, Kymenlaakso, EteläKarjala (Anttolanhovi Mikkelissä) 12.10. Uusimaa-Häme (Kansalaistoiminnan ja -taiteen keskus Lahdessa) 19.10. Pirkanmaa-Satakunta (Eden Nokialla) Jäsenjärjestöistä kutsutaan useita aktiiveja mukaan, eikä osallistumisesta tuke myöskään kustannuksia, sillä myös osallistujien matkakulut maksetaan. Lisätietoja aluefoorumeista saat oman alueesi aluekoordinaattoreilta ja -työntekijöiltä, joille voi jo ilmoittautua ennakkoon mukaan. Muista hyödyntää myös oman alueesi EHYT ry:n sähköpostilistaa tapahtumienne mainostamisessa ja ajankohtaisista asioista keskusteluun.

8 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

OK-opintokeskuksen palvelut ja tuet EHYT ry on tänä vuonna 70 vuotta täyttävän OK-opintokeskuksen jäsen ja sen palvelut ovat EHYT ry:n jäsenjärjestöjen käytettävissä. Tärkeimmät OK:n palvelut ovat opintojaksojen taloudellinen tuki sekä koulutus. Opintojaksojen toteuttamiseksi OK opintokeskus myöntää taloudellista tukea. Opintojaksot voivat olla jäsenjärjestöjen kursseja, luentotilaisuuksia ja koulutuksia. Opintojaksojen tuki on yhdeltä tunnilta korkeintaan 24 euroa, kuitenkin enintään 55 % opintojaksojen kuluista. Kuluiksi hyväksytään mm. palkkiot, tilavuokrat, opetusvälineet, matkakulut ja lehti-ilmoitukset. OK-opintokeskus maksaa tuen jälkikäteen raporttia ja toteutuneisiin kustannuksiin perustuvaa tilitystä vastaan. EHYT ry hakee keskitetysti koko järjestön, siis jäsenjärjestöjenkin, OKopintojaksot. Kunkin jäsenjärjestön hakemat opintojaksot (= tunnit) kirjataan EHYT ry:n opintojaksohakemukseen. Kuluvalle vuodelle 2013 on vielä käyttämättä OK:n opintojaksoja, joten jos jäsenjärjestöllä on kiinnostusta järjestää opintojaksoja nyt syksyllä, olkaa yhteydessä sihteeri Marja Saavalaiseen, marja.saavalainen@ehyt.fi. Vuoden 2014 osalta EHYT ry:n opintojaksohakemus lähetetään OK:lle syyskuussa, joten pyydämme jäsenjärjestöjä ilmoittamaan 14.9. mennessä Marja Saavalaiselle (marja.saavalainen@ehyt.fi.) suunnittelemanne opintojaksojen (= opetustuntien) määrä ja alustava sisältö. Hyvä tapa tutustua OK:n palveluihin on osallistua Ajankohtaista OK-opintokeskuksessa -tietoiskuihin, joita järjestetään syyskuussa eri puolilla maata. OK:lla on Helsingin lisäksi aluetoimistoja Joensuussa, Seinäjoella, Oulussa,Tampereella ja Turussa.


Kevään jäsenkyselyn satoa Asiantuntija- ja koulutuspalvelut arvostettuja Kesän toimintaa Elokolot ja kohtaamispaikat ovat pääasiassa auki myös kesällä. Käy kesäreissullasi tervehtimässä kohtaamispaikkojen toimijoita. Verkoston kohtaamispaikat löytyvät kätevästi osoitteesta www.ehyt.fi/kohtaamispaikkaverkosto Kesällä EHYT ry:n ja sen jäsenjärjestöjen toimintaan voi osallistua mm. seuraavissa tapahtumissa ja kampanjoissa: • Selvin päin kesään -kampanja • Hyvä päivä -hyvinvointitapahtuma 15.6. • Kilpisjärven elämyksellinen liikuntajuhannus 21.–23.6. • Eloset ry:n saaristojuhannus Sipoossa 21.–23.6. • Eläkeläiset ry:n kesäpäivät Oulussa 25.–27.6 • EHYT ry esillä Pori Jazzien SuomiAreenalla 15.–19.7. • Nuorisokasvatussäätiön Tervisliikuntaleiri 8-15 vuotiaille Kuortaneella 4.- 6.8. Tarkempia tietoja ja lisää tapahtumia muualla tästä tiedotteessa sekä verkkosivuilla WWW.EHYT.FI

Leppoisaa kesää! Jiri Sironen Järjestöpäällikkö jiri.sironen@ehyt.fi 040 450 9077 EHYT ry:n ja Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä Päihdeneuvontapalvelu päivystää kesälläkin vuorokauden ympäri numerossa 0800 900 45 (Palvelu on anonyymi ja maksuton).

E

HYT ry toteutti huhtitoukokuun vaihteessa jäsenkyselyn jäsenpalvelujen ja erityisesti jäsenviestinnän kehittämiseksi. Tärkeimpinä jäsenpalveluina jäsenyhdistykset pitivät toimintatukia sekä asiantuntija- ja koulutuspalveluita. Toimintatukia piti tärkeänä jäsenpalveluna 79 prosenttia ja asiantuntija- ja koulutuspalveluita 72 prosenttia vastaajista. Aluefoorumitoimintaa, EHYT ry:n verkkosivuja ja EHYT Järjestö -tiedotetta piti tärkeänä kaksi kolmesta vastaajista. Myös esitteet ja materiaalit sekä EHYT Teema koettiin varsin tärkeiksi jäsenpalveluiksi. Sanallisissa vastauksissa jäsenyhdistykset pitivät tärkeänä yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä, aluekoordinaattoreiden ja aluetyöntekijöiden tukea sekä kohtaamispaikkatoimintaa. Aluefooru-

meiden tapaamisia toivottiin lisää, foorumien aiheisiin lisää paikallisia painotuksia ja yhtenä ideana esitettiin tilaisuuden välittämistä verkon kautta niille, jotka eivät itse pääse paikalle. EHYT Järjestö -järjestötiedotteen kehittämisessä yhdistykset pitivät tärkeänä sähköisen tiedotuksen kehittämistä ja eri jäsenjärjestöjen toiminnan esittelyä. Lisäksi jäsenviestinnän tehostamiseksi toivottiin sekä EHYT ry:n verkkosivujen selkeyttämistä että myös apua yhdistysten omien verkkosivujen tekemisessä.

EHYT Teeman postitus Jäsenkyselyssä kysyttiin myös jäsenyhdistysten tarpeita EHYT Teema -lehden suhteen. Lähes kaikki vastanneet yhdistykset halusivat lehteä nippujakeluna itselleen, mutta sen postittaminen jäsenyhdistysten henkilöjäsenille kotiin nähtiin tärkeänä jäsenetuna

vain muutamassa jäsenyhdistyksessä. EHYT Teeman suhteen onkin tehty linjaus, että sitä postitetaan kaikille jäsenyhdistyksille nipuissa heidän toivomansa määrä, mutta jäsenyhdistysten henkilöjäsenille lehteä ei postiteta veloituksetta, sillä postikulut tällöin söisivät sangen ison siivun lehden koko budjetista. Osoitteellisena EHYT Teeman ja EHYT Järjestön saavat jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit sekä EHYT ry:n hallituksen ja valtuuston jäsenet ja varajäsenet. Nippujakelun ansiosta EHYT ry:n viestinnän resurssit pystytään suuntaamaan lehden mahdollisimman kattavaan jakeluun. Jäsenyhdistykset saavat EHYT Teemaa haluamansa määrän nippujakeluna. Lisätoiveista voi olla yhteydessä järjestösihteeri Simo Miettiseen, simo.miettinen@ ehyt.fi. EHYT Teema on saatavissa myös EHYT ry:n aluetoimistoista, Elokoloista ja kohtaamispaikkaverkostosta.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 | 9


KOULUTUKSIA

ANTTI MAUNU:

Ryyppäämällä ryhmäksi: Nuorten juomakulttuurit ja ehkäisevä päihdetyö 2010-luvulla Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys-, koulu- ja nuorisotoimen, ammattioppilaitosten, asuntotoimen, työvoimahallinnon, Kelan, poliisin, seurakuntien ja järjestöjen henkilöstölle ja toimijoille, jotka työskentelevät ja toimivat nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Koulutuksen erityistavoitteena on lisätä tietoa nuorten juomiseen vaikuttavista sosiaalisista, kulttuurisista ja moraalisista tekijöistä. Aika: 4.6.2013 klo 12.00–15.00 Paikka: Mikkelin keskussairaalan auditorio, Porrassalmenkatu 35-37, Mikkeli Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset: tarja.kortman@ esshp.fi. Lisätietoa: Aluekoordinaattori Anne Kejonen, anne.kejonen@avi.fi

EHYT ry:n erityissuunnittelija Antti Maunun koulutuskiertue jatkuu Mikkelissä. Maunu on nuorten ja nuorten aikuisten juomiskulttuurin johtavia asiantuntijoita Suomessa. Ryyppäämällä ryhmäksi -tutkimusraportin voi ladata osoitteessa www.ehyt.fi

OK-opintokeskuksen koulutuksia OK-opintokeskuksen koulutukset palvelevat järjestötoimijoita yhdistyksen rivijäsenestä järjestöjohtoon. Syksyllä on tarjolla muun muassa seuraavat järjestö- ja kansalaistoiminnan koulutukset • Johtaminen järjestöissä ja yhdistyksissä • Tehdään toisin – tulevaisuustaitoja yhdistystoimijalle • Verkostoyhteistyö – malleja ja mahdollisuuksia • Yhdistyksen arkistoinnin perustaidot • Näin laaditaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus • Benchmarking Syksyn koulutustarjontaan voit tutustua ja ilmoittautua osoitteessa

RUNDI 2013 EHYT ry on mukana Alkoholiohjelman RUNDI 2013 -koulutuskierroksella, joka lähenee loppuaan. Viimeinen koulutus on 12.9. Jyväskylässä. RUNDIN teemoja ovat varhaisen puuttumisen välineet, savuton kunta, pelihaittojen ehkäisy ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tilaisuudet ovat tarkoitettu kuntien päättäjille ja toimijoille, järjestöjen edustajille, tutkijoille, seurakuntien toimijoille, poliiseille sekä kaikille, jotka työssään kohtaavat päihteisiin liittyviä kysymyksiä. Lisätietoa, ilmoittautumislomakkeen, ohjelman sekä tilaisuuksien ajankohdat ja paikkakunnat löydät EHYT ry:n verkkosivuilta. EHYT ry koordinoi Alkoholiohjelman valtakunnallisia järjestö- ja kirkkokumppanuuksia. WWW.ALKOHOLIOHJELMA.FI

WWW.OK-OPINTOKESKUS.FI

OK-opintokeskuksen infotilaisuudet

Kohtaamispaikkaja päiväkeskuskoulutusta

Infotilaisuudet ovat noin kahden tunnin mittaisia tietoiskuja, joita järjestetään iltapäivisin ja alkuillalla. Niissä voi tavata OK-opintokeskuksen työntekijöitä sekä tutustua oman alueensa muihin järjestötoimijoihin. Syyskuun tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden päivittää omia tietojaan yhteistyöstä OK-opintokeskuksen kanssa ja saada tietoa järjestökoulutusten ajankohtaisista aiheista.

Ilmainen koulutuspäivä EHYT ry:n ja Sininauhaliiton jäsenjärjestöille kohtaamispaikkojen ja päiväkeskusten toiminnasta syksyllä. Teemat: Mitä ovat päiväkeskukset ja kohtaamispaikat? Päiväkeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnan vaikutukset rakenteiden muuttuessa. Kävijöiden oikeudet ja osallisuus. Päiväkeskus- ja kohtaamispaikkatoimintaa ohjaava lainsäädäntö.

OK-opintokeskuksen koulutukset palvelevat järjestötoimijoita yhdistyksen rivijäsenestä järjestöjohtoon.

12.9. klo 9.30–15.30 Rovaniemi 16.9. klo 9.30–15.30 Seinäjoki 17.9. klo 9–15 Helsinki 23.9. klo 9.00-15.00 Joensuu 24.9. klo 9.30–15.30 Turku

OK-opintokeskuksen infotilaisuuksia järjestetään syyskuussa ympäri Suomea. Lisätietoa ja ilmoittautuminen WWW.OK-OPINTOKESKUS.FI

PERUUTUS

Antti Maunun Arjessa vai syrjässä -koulutus 3.6. Seinäjoella on peruttu.

10 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Jiri Sironen, jiri.sironen@ehyt.fi, 040 450 9077.


TULOSSA

Huugo-ratkaisuvalmentajakoulutus Työelämän alkoholiohjelma HUUGO keskittyy päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn työelämässä. Ratkaisuvalmentajakoulutuksen 1. osa järjestetään 3.-4.10. ja 2. osa 28.11. Helsingissä. Lisäksi Huugo-koulutus 24.9. Helsingissä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: timo. nerkko@ehyt.fi, p. 050 570 7825.

Hyvä päivä 15.6.

SuomiAreena

Mistä sinulle tulee hyvä mieli? Hyvä päivä on kaikkien yhteinen hyvinvointipäivä 15.6.2013. Jokaisella on mahdollisuus järjestää jotakin ilahduttavaa – sekä ilahduttaa tempauksia järjestäneitä osallistumalla: yksi vetää iloisen kävelylenkin, toinen kutsuu kaikki pelaamaan krokettia puistoon. Hyvänä päivänä voit viedä kukkia palvelutaloon, antaa niskahierontaa puistonpenkillä tai järjestää aikuisten musiikkileikkikoulun - mitä tahansa, mistä tulee hyvä mieli ja hyvä olo. Mitä hyvää Sinä haluaisit tehdä 15.6.2013?

EHYT ry on jälleen mukana jo kahdeksatta kertaa järjestettävässä SuomiAreenassa. Porissa 15.-19.7. järjestettävä SuomiAreena kerää politiikan ja talouselämän kärkinimet, muita yhteiskunnan tärkeitä vaikuttajia sekä suuren yleisön. Esimerkiksi viime kesän tilaisuuksiin osallistui lähes 22 000 kuulijaa. EHYT ry haastaa sekä kansalaisia että potentiaalisia yhteistyökumppaneita pohtimaan ehkäisevän päihdetyön teemoja kysymysten avulla. Löydät EHYT ry:n osaston Kansalaistorilta.

WWW.HYVAPAIVA.ME

WWW.SUOMIAREENA.FI

WWW.TAITOLAJI.FI

EHYT ry:n aluefoorumit EHYT ry:n aluefoorumitoiminta jatkuu syksyllä tapaamisten muodossa. Aluefoorumien on tarkoitus toimia paikallis- ja aluetoimijoiden osallisuuden, yhteistyön, tiedonkulun ja koulutuksen paikkana. Alueellisen ja yhteistoiminnan pohtimisen lisäksi ohjelmassa on mm. EHYT ry:n strategian käsittelyä sekä koulutusta. 14.9. Pohjois-Suomi (Rovaniemi) 14.9. Varsinais-Suomi (Turku-Maarianhamina-miniristeily) 21.9. Pohjanmaa - Keski-Suomi (Seinäjoen järjestötalo) 28.9. Itä-Suomi, Kymenlaakso, EteläKarjala (Anttolanhovi Mikkelissä) 12.10. Uusimaa-Häme (Kansalaistoiminnan ja -taiteen keskus Lahdessa) 19.10. Pirkanmaa-Satakunta (Eden Nokialla) Lisätietoja ja ilmoittautumiset: oman alueen aluekoordinaattorit ja -työntekijät.

Toimi, vaikuta, verkostoidu Vielä ehdit SOSTEn Toimi, vaikuta, verkostoidu -kiertueen viimeiseen koulutustilaisuuteen. Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutustilaisuus järjestetään 13.-14.11. Rovaniemellä. WWW.SOSTE.FI

Enontekiön Kilpisjärvellä on taas tarjolla hikisenlystikäs ja tervehenkinen - unohtumaton - juhannus! Kilpisjärven legendaarisin liikuntatapahtuma on vuodesta 1946 alkaen katkeamatta järjestetty juhannushiihto. Liikuntajuhannus 21.–23.6.2013 21.6. Juhannushiihto 22.6. Pistesuunnistus 23.6. Vuorijuoksu ja saappaanheitto Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset: antti.honkonen@ehyt.fi. p. 040 529 5283 www.kilpisjarvi.org www.kunnonelama.fi Järjestäjinä: Kilpisjärven Saana-Veikot ry ja Kunnon Elämä ry, apureina mm. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Enontekiön liikunta- ja vapaa-aikatoimi. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 | 11


TULOSSA MYÖS

Ehkäisevän työn päivät Porissa järjestetään 18.–19.9.2013 valtakunnalliset Ehkäisevän työn päivät. Koulutuspäivät on tarkoitettu kaikille sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisille. Päivien ohjelma koostuu kaikille yhteisistä seminaareista, joissa puhumassa mm. ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja sekä STM:n hallitusneuvos Ismo Tuominen sekä useista alaseminaareista. Tapahtumassa on myös pienehkö messuosasto, jossa voi maksutta esitellä toimintaansa. Kaksipäiväisen tapahtuman osallistumismaksu on 50 €. Lisätietoa: Sari Ilvonen, p. 0447019990, sari.ilvonen@pori.fi

Ikä-Akatemia 19.9. EHYT ry:n seuraava akatemia, Ikä-Akatemia pidetään 19.9. klo 10–15 Finlandia-talolla Helsingissä. Tilaisuudessa perehdytään hyvän ikääntymisen rakennuspuihin. Erityisesti tarkastelussa on eläkeikäisten päihteidenkäyttö ja ennen kaikkea se, miten päihdehaittoja voidaan estää ennakolta. Puhujina tilaisuudessa ovat muun muassa professori Jyrki Jyrkämä, tutkija Sirpa Immonen ja kliininen opettaja Marja Aira ItäSuomen yliopistosta. Luonnollisesti myös EHYT ry:n ”Onks’ uutta tietoo?” –ikähankkeen tulokset ovat vahvasti esillä.

Oletko väriterapian tarpeessa?

Ruskamatka Tiurahoviin 6.- 12.9.2013  väriä ja iloa elämään  liikkumista puhtaassa luonnossa Ylläs-Pallaksen kansallispuiston tunturialueella, tulistelua laavuilla  mukavaa seuraa, turvalliset opastetut retket  savottakämpän tunnelmallinen majoitus, maittavat ruuat, iltaohjelmat, iltaretket Äkäslompoloon  puulämmitteisen saunan löylyt ja mahdollisuus pulahtaa virkistävään Tiurajärveen  bussi käytössä niin m/p-matkoilla kuin perillä

Ruskamatkan hinta vain 300 euroa ! Ilmoittautumiset ruskamatkalle: Tiurahovin Ystävät ry p. 040 724 5513/Marja, marja.saavalainen@ehyt.fi tai 040 5472495/Ritva, ritva.aheinen@kemi.fi tai 050 5308913/Raisa-Tiina, tiurahovi@gmail.fi www.tiurahovi.fi

WWW.EHYT.FI/IKÄ-AKATEMIA Liikkeelle! - on syyskuun ajan pyörivä kuntokampanja, joka liikuttaa kaiken ikäisiä eri puolilla Suomea sadoissa eri tapahtumissa. Liikkeelle!-kampanjan tavoitteena on saada liikkeelle 16 000 ihmistä.

EPT-viikko Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään tänäkin vuonna perinteisesti viikolla 45 (4.–10.11.). Teemaviikkoa koordinoivat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Suomen Punainen Risti. Viikon teema jatkaa viime vuoden onnellisuusajattelua, uudella näkökulmalla. Teemaviikon verkkosivuja päivitetään suunnittelun edetessä.

Kampanjan starttitapahtumat pääsääntöisesti sunnuntaina 1.9.2013.Tapahtuman ajankohdan määrittävät järjestävät tahot. Tapahtumissa mukana liikuttava Halisko. Kuntokuukausi tarjoaa perheliikuntaa Halisko-puistoissa. Siellä on muun muassa temppurata, luontopolku, askartelu- ja kasvomaalauspisteet sekä mahdollisuus jumpata. Halisko on TUL:n lasten ja nuorten liikunnan iloinen maskotti, matolisko, joka olemassaolollaan ilahduttaa myös puistotapahtumissa osallistujia. Kampanjan yhteydessä on myös valtakunnallinen arvonta. Osallistu ja voita!

WWW.EHYT.FI/EPT-VIIKKO

12 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

SYYSKUUSSA LIIKUTAAN YKSIN, YHDESSÄ TAI KOKO PERHEENÄ!


Päihde- ja mielenterveyspäivät 2013 Vuoden merkittävin ammatillinen suurtapahtuma mielenterveysalan ja päihdealan ammattilaisille.

Y H D E S SÄ K U L K IEIKNKI – PIDETÄÄN KA MUKANA

SOSTE ja alan asiantuntijatahot järjestävät

XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.–10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 Kehitä ammattitaitoasi ammattitaitoasi, päivitä tietosi tietosi, anna näkö näkökulmiesi avartua, rakenna uusia kumppanuuksia, ota kantaa alan keskusteluun. Päivien aiheet sukeltavat syvälle pinnan alle – yli 90 puhujaa, 18 seminaaria ja opintokäynnit. Luennoitsijat ehdottomasti alansa parhaita asiantuntijoita; tutkijoita, kehittäjiä, käytännön toimijoita ja kokemusasiantuntijoita. Avajais- ja päätöstilaisuuksissa elämänsä ja innoituksensa avaavat Liisa Björklund, Mato Valtonen, Pekka Pohjakallio ja alan huikeat konkarit Vappu Taipale ja Lasse Murto. Vastauksia etsitään ja näkökulmia avataan laajasti mm. aiheista päihde- ja mielenterveyspalvelujen integraatio • mikä tepsii, mikä ei päihdepolitiikassa • kannabiksen kotikasvatuksen yleisyys • opioidikorvaushoidon edut ja haitat • hoitoa vai rangaistuksia • lapset ja päihteitä käyttävät vanhemmat • voidaanko eriarvoisuuden kierre katkaista • mitä uutta tupakkariippuvuudesta • digitaaliset pelit, syrjäytyykö nuori kotiin • taide tuo tähtihetkiä • luonto parantaa ja kuntouttaa • työkaverista välittämistä ei voi ulkoistaa

Käytä NYT

9.-10.10.2013 Helsingin Messukeskuksessa

V

altakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät on laajin vuosittainen alan ammattilaisten koulutustapahtuma. Tilaisuus on tarkoitettu päihde- ja mielenterveystyön alalla toimiville tutkijoille, kehittäjille ja päättäjille sosiaalitoimessa, päihdehuollossa, vapaaaika- ja nuorisotoimessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä alan järjestöissä.

EHYT ry on mukana järjestämässä muun muassa seuraavia seminaareja: 9.10. • Alkoholilainsäädäntö uusiksi. Vuosisadan vaikuttamisen paikka. • Työkaverista välittämistä ei voi ulkoistaa 10.10.: • Kauasko pilvet karkaavat? - Huumetyön ajankohtaishaasteisiin ratkaisuja etsimässä • Kotiin syrjäytyvät nuoret? - Digitaaliset pelit ja elämänhallinta

Tervis

, Uintia aa n melo t ä! y il e p ii k

Tervis-leiri on loman huipennus!

ennakkovaraajan

Liikuntaleiri täynnä toimintaa! Uusia lajeja ja upeita elämyksiä joka säällä - tekemistä ja tiloja riittää.

Ilmoittaudu 14.6. mennessä ja saat edullisemman hinnan

Toimintaryhmät 8-15 -vuotiaille pyörivät aamusta iltaan.

etu:

190 €

(sen jälkeen 240 €).

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE Finlands social och hälsa rf SOSTE Finnish Society for Social and Health

4.- 6.8.2013

Nuorisokasvatussäätiön tukema: leirihinnaksi jää vain 65 €!

Spor t & Fu n -maa ilma

ttle Funba -pelit!

www.soste.fi

Ohjelman ja lisätietoja löydät verkosta:

www.soste.fi/tapahtumat Tee viisas valinta – tämä on alan ammattilaisten ykköstapahtuma!

Tsekk

om - ja rtane.c

tä: kuo

netis aa lisää

udu ilmoitta

oon!

n men

mukaa

Järjestäjätiimissä Nuorisokasvatussäätiö ja Kuortaneen Urheiluopisto

Lisätiedot: www.kuortane.com p. (06) 5166 227 / aila.rantamaki@kuortane.com

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 | 13


TAPAHTUNUTTA

EHYT ry:n Pohjois-Suomen yhteistyökumppanit:

Järjestöjen ja kuntien kohtaamisia jatkettava

Johtaja Kristiina Hannula esittelemässä EHYT ry:n toimintaa.

Sidosryhmätapaamisen osallistujia.

E

HYT ry:n Pohjois-Suomen keskeisten sidosryhmien verkostotilaisuus järjestettiin toukokuun puolivälissä Oulun Lasaretissa. Tilaisuuden tavoitteena oli koota kolmen maakunnan; Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan toimijoiden ajatuksia ja toiveita EHYT ry:n aluekeskuksen tehtävästä ja ehkäisevän päihdetyön alueellisesta kehittämisestä. Lounastilaisuus kokosi 22 toimijaa oppilaitoksesta, järjestöistä, kunnista, kuntayhtymistä, maakuntaliitosta ja valtion aluehallinnon virastoista. Vaikutusvaltaisessa joukossa oli mm. sosiaali- ja terveys-, lastensuojelu- ja kasvatusalan järjestöjen toimijoita. Lisäksi mukana oli hyvinvointialan, nuoriso-, opetus-, sosiaali-, ja päihdetyön ammattilaisia sekä johtavia virkamiehiä.

Tilaisuudesta muodostui merkittävä julkisen ja kolmannen sektorin kohtaaminen. Monia uusia kontakteja syntyi ja erilaisista yhteistyökuvioistakin ehdittiin jo sopia. Kuntien viesti oli, että rahat ovat tiukalla ja siksi myös järjestöjen tuotteistamia palveluita toivotaan kuntien omien palveluiden rinnalle asukkaiden saataville. Järjestötoimijat olivat hyvin halukkaita yhteistyöhön, mutta epäilivät, että kunnissa ei aina tunneta riittävästi järjestöjen palveluiden luonnetta. Pienetkin paikallisjärjestöt tuottavat jäsenilleen maksuttomia palveluita, jotka jo sinällään ovat ehkäiseviä ja tuottavat hyvinvointia kuntalaisille. Tilaisuuden yhteisöllistä tunnelmaa ja avointa keskustelua vaikeistakin asioista kiiteltiin. Loppupäätelmänä todettiin muun muassa, että

tarvitaan edelleen keskustelua siitä, miten järjestöjen ja kuntien palvelut kohtaavat ja tuottavat yhdessä hyvinvointia kansalaisille. Useammalta taholta esitettiin toive vastaavanlaisten tilaisuuksien järjestämiseen säännöllisesti eri puolilla Pohjois-Suomea vuoropuhelun ylläpitämiseksi ja yhteisten tavoitteiden kartoittamiseksi. EHYT ry:lle ehdotettiin erilaisia verkostotehtäviä, mm. ehkäisevän päihdetyön toimijoiden koollekutsujana ja joidenkin yhteisten tavoitteiden koordinoijana. Päivän aikana tehdyt ryhmätyöt tuottivat runsaasti materiaalia, jota hyödynnetään Ouluun toimistonsa sijoittavan EHYT ry:n PohjoisSuomen aluekeskuksen toiminnan suunnittelussa.

UUSIA KASVOJA

Saija Himanka aloitti Pohjois-Suomen toisena aluekoordinaattorina 15.3. Saija työskentelee Oulun toimistolla (Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, 3. krs, 90100 Oulu.)

14 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

Maarit Vannela aloitti 23.4. sihteerinä Järjestöpalvelut-osastolla ja hoitaa mm. henkilöstöasioita. Maarit on koulutukseltaan merkonomi ja on myös suorittanut Markkinointi-instituutin henkilöstöpäällikön tutkinnon.


Smokefree-kilpailukausi päättynyt

E

hkäisevä päihdetyö EHYT ry:n valtakunnallinen Smokefreetoiminta kannustaa nuoria tupakoimattomuuteen ja nuuskaamattomuuteen. Smokefree tarjoaa tukea koulujen ja oppilaitosten savuttomuustyöhön erilaisin keinoin. Smokefree on tunnettu erityisesti jokavuotisesta luokkakilpailusta, joka on kaudelta 2012–2013 saatu nyt päätökseen. Tapiolan koulun 7D voitti 1000 euron arvontapalkinnon luokan tupakoimattomuutta ja nuuskaamattomuutta tukevassa Smokefree-kilpailussa. Alakoulujen sarjan voitti Maaniitun koulun 6C Nurmijäveltä. Kilpailun teema oli Neljä viidestä ei polta, joka kuvaa nuorten tupakoinnin nykytilannetta Suomessa. Smokefree-kilpailuun osallistuminen tuntui oppilaiden mielestä helpolta, koska he tunsivat, ”ettei tupakointi kuulu tapoihin”, kertoo voittajaluokan opettaja Iisa Hetemäki Tapiolan koulusta. - Kilpailua itsessään pidettiin luokassa hyvänä keinona ehkäistä tupakointia. Luokkalaisten tuki ja kimppasopimus auttoivat nuorten mukaan hyvin yksittäisen oppilaan tasolla tupakasta kieltäytymisessä. - Juuri keskustelu tukee yhteisöllisyyttä ja antaa turvallisia rajoja ja suuntaa kasvuun, Hetemäki jatkaa. Yhteissitoumuksen merkityksestä keskusteleminen luokassa oli tärkeä vaihe kilpailua.

Pääpalkinnon lisäksi yläkoulujen kesken arvottiin 500 euron kakkospalkinnot sekä kolmas 250 euron palkinto. Lisäksi mukana olevien luokkien kesken arvotaan aina pitkin kilpailukautta pieniä tsemppauspalkintoja. Palkinnot ovatkin mukava tapa kartuttaa esimerkiksi luokkaretkikassaa.

Tupakointi on ryhmäjuttu Tupakointi aloitetaan yleensä porukassa ja kavereiden merkitys ensimmäisiä kokeiluja tehtäessä on suuri, kertoo EHYT ry:n asiantuntija Minttu Mäkelä. - Juuri tässä on Smokefree-toiminnan paikka. Tavoitteena on kääntää ryhmäenergia toiseen suuntaan, niin että tupakoimattomuuden valitseminen yhdessä on mielekkäämpi vaihtoehto. Tässä vaiheessa voi vielä vaikuttaa niihinkin, jotka ovat jo kokeilleet tupakointia. Smokefree kannustaa heitä lopettamaan kokeilut muiden mukana ennen kuin tupakoinnista ehtii kehittyä vakiintunut tapa. Kilpailu edellyttää koko luokalta sitoutumista tupakoimattomuuteen ja nuuskaamattomuuteen puolen vuoden kilpailujaksoksi. Kilpailu järjestettiin nyt 24. kertaa; koko toimintansa aikana se on tavoittanut jopa puoli miljoonaa suomalaista lasta ja nuorta. Vuosittain mukana on noin 20 000 11–14-vuotiasta koululaista eli yli tuhat luokkaa. Kilpailu on ollut aiemmin suunnattu yläkoulujen 7. ja 8. luokille, mutta parina edellisenä vuonna myös alakoulujen 5. ja 6. luokat ovat tietyin ehdoin pystyneet osallistumaan kilpailuun. Uusi kilpailukausi pyörähtää käyntiin jälleen syksyllä 2013.

Smokefree-toiminta on suomalainen innovaatio ja vientituote.

Tupakointi vähentynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa

V

altakunnallisen Kouluterveyskyselyn 2011 mukaan tupakointi on vähentynyt merkittävästi 8- ja 9-luokkalaisilla vuodesta 2000 lähtien. Kyselyvuonna 2000/2001 pojista tupakoi 25 prosenttia ja tytöistä 22 prosenttia. Kymmenen vuotta myöhemmin pojista vain 17 ja tytöistä 14 prosenttia tupakoi. Kyselyn mukaan peruskoululaisista 49 prosenttia ei ole polttanut yhtään savuketta. Koulut ovat aktiivisesti Smokefreetoiminnassa mukana edistämässä lasten ja nuorten tupakoimattomuutta ja nuuskaamattomuutta. Tänä vuonna kilpailussa oli mukana reilut tuhat koulua ympäri maan. On hienoa nähdä, miten paljon hyvää ehkäisevää päihdetyötä kouluissa tehdään terveydenhoitajien, opettajien ja rehtoreiden toimesta, iloitsee Mäkelä. - Myös vanhempien panos nuorten tupakoimattomuuden edistämisessä on keskeisellä sijalla, sillä nuoret kaipaavat aikuisen esimerkkiä ja tukea tupakoimattomuudelle. Kouluissa ja kodeissa käytävän keskustelun merkitystä ei tulekaan vähätellä. Lisätietoa: Minttu Mäkelä, p. 050 438 4227, minttu.makela@ehyt.fi WWW.SMOKEFREE.FI

Arpaonni suosi Tapiolan koulun 7D-luokkaa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 | 15


JÄSENJÄRJESTÖT

 >

PITEMMÄT JUTUT JA LISÄÄ KUVIA WWW.EHYT.FI

Elämäntapayhdistys Eloset ry

Sisältöä elämään ja arjessa jaksamiseen

Elämäntapayhdistys Eloset ry:n vahvuutena on toimialueensa luotettavuus ja ”samaa sakkia” olevien vahva yhteisöllisyys itäisessä Helsingissä Kontula–Myllypuro-akselilla.

V

uosi 2012 oli Eloset ry:n juhlavuosi, kun 60 vuotta tuli täyteen. Sosiaalidemokraattisen Raittiusliiton yhdistyttyä vuonna 1992 Elämäntapaliittoon muuttui samalla sen Helsingin piiri Elämäntapayhdistys Eloset ry:ksi. Yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Mohamed kuvailee Eloset ry:tä helsinkiläiseksi yhdistykseksi. - Toimintaan osallistuvat ihmiset ovat lähes poikkeuksetta helsinkiläisiä. Toiminta painottuu pääkaupunkiin ja nimenomaan Itä-Helsinkiin, koska kerhohuoneemme sijaitsee Kontulassa, Mohamed kertoo. - Yhdistyksen kerhohuoneistossa toimii viikoittain Naisten virtapiiri, Nuorten ryhmä sekä painonhallinnan ja maahanmuuttajien ryhmät. Lisäksi tiloja saavat käyttää alueen muut toimijat. Alueen asukkaat esimerkiksi käyttävät tilaa erilaisiin perhejuhliin. Mohamedin mukaan päihteettömät juhlapyhät ovat tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. - Tapahtuma antaa monelle mahdollisuuden viettää yhdessä turvallisesti ja päihteettömästi muun

muassa vappua ja juhannusta, joihin suomalaisittain kuuluu alkoholi. Yhdistys järjestää yhteistyössä Kallioniemen ja Hyvinvointilomien kanssa pienituloisille perheille suunnatun loman Kesäkoti Kallioniemessä. Kesäkoti Kallioniemeen matkustaa mukavasti bussilla 93 ja rannasta osallistujat haetaan veneellä. - Kesäkoti Kallioniemessä järjestetään myös neljä päivää kestävä Lasten- ja nuortenleiri yhteistyössä Kontulan alueen koululaisten iltapäivätoiminnan kanssa. Mohamedin mukaan pisimpään yhtämittaisena jatkunut toiminta yhdistyksessä on Naisten Virtapiiri. Siinä käsitellään viikoittain elämänhallintaan ja arkielämään liittyviä asioita sekä harrastetaan kädentaitoja. Teiniperheiden tukemista Mohamed kertoo Teiniperheiden tukiryhmän auttavan perheitä ja niiden teini-ikäisiä jaksamaan arjen haasteissa. - Koossa on nyt 12 nuoren ryhmä ja mukaan on saatu muun muassa

Anja Heinänen toimii Naisten Virtapiirin askarteluohjaana.

16 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

puskaradion kautta sellaisia nuoria, joiden tiedämme elävän vaikeissa olosuhteissa. Kun olemme olleet vanhempiin yhteydessä, he ovat suhtautuneet tukiryhmään myönteisesti. Yhdistykseemme luotetaan. Meitä ei pidetä ulkopuolisina, vaan olemme samaa sakkia, Mohamed pohtii. Mohamed pitää tärkeänä ryhmätoimintaa, jossa toteutetaan muun muassa EHYT ry:n tarinatreenejä. Niiden avulla voi purkaa nuoria askarruttavia arjen pieniä ja isojakin pulmia unohtamatta tupakka-, alkoholi ja huumevalistusta. Ryhmän vetäjinä ovat koulutetut ohjaajat. Pirjo Mohamed näkee Eloset ry:n tulevaisuuden valoisana. Hän toivoo kuitenkin hallintoon mukaan uusia nuoria toimijoita, koska nykyinen kymmenen vuotta sitten nuorekas hallitus väistämättä ikääntyy. - Yhdistyksen toiminnalle on tarvetta ja uskon, että Helsingin kaupunki vastaisuudessakin myöntää toiminta-avustusta alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, vakuuttaa Mohamed.

Tunnelmia äitienpäiväjuhlassa, jonka Eloset ry järjesti maahanmuuttajille.


Mikkelin Työttömät ry

Toiminta vastaa ajan haasteisiin

Vuonna 1992 perustettu Mikkelin Työttömät ry toimii Mikkelin seudun työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi sekä työttömien toimeentulon parantamiseksi. Lisäksi yhdistys vaikuttaa työttömyydestä aiheutuvien henkisten, fyysisten ja taloudellisten haittojen vähentämiseksi.

V

uonna 2009 yhdistyksen puheenjohtajana aloittanut ja vuodesta 2012 myös projektipäällikkönä jatkanut Heikki Pyrhönen pitää tärkeimpänä asiana auttaa työttömiä ylläpitämään työkuntoaan ja työllistymään sekä palkata pitkäaikaistyöttömiä töihin. Pyrhönen kertoo, että orastavan talouskasvun vaikutuksesta yhdistyksen jäsenet ovat parin viimeisen vuoden aikana suurimmalta osin vaihtuneet. Yhdistyksen toiminnassa erityinen huolenaihe on nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys, joka on laskenut Mikkelin Työttömien keski-ikää. Pyrhösen mielestä jokaisen nuoren kanssa pitäisi selvittää jatkosuunnitelmat peruskoulun viimeisellä luokalla ja huolehtia suunnitelmien tarkistamisesta ja päivittämisestä ainakin 20 ikävuoteen saakka.- Erityisesti ammatilliset opinnot keskeyttäneet on ryhmä, joka pitää saada nopeasti kiinni, painottaa Pyrhönen. Yhdistyksessä on toteutettu Nuori Työelämään -projektia. Se on tarkoitettu 17–25 -vuotiaille nuorille, jotka eivät ole vielä löytäneet elämälleen suuntaa. Tavoitteena on ollut löytää mahdollisimman monelle nuorelle työ- tai harjoittelupaikka Mikkelin alueella. Pyrhönen pitää tärkeänä yhdistyksen jäsenilleen tarjoamaa työnhakuvalmennusta ja kursseja. - Tulityö-, järjestysmies-, ensiapu- ja hygieniapassikurssit voivat ratkaista työpaikan saamisen, muistuttaa Pyrhönen. Toiminta alkoi ripeästi Mikkelin Työväentalolla joulukuussa 1992 perustetun järjestön ensimmäinen puheenjohtaja Martti Virnes hahmotti toiminnan suuntaviivoiksi ruokala- ja koulutustoiminnat sekä työttömien

edunvalvonnan. Virnes oli yhteydessä myös lähiseutujen työttömiin ja yhdistyksiä syntyi Mäntyharjulle, Kangasniemelle ja Juvalle. Ruokalatoiminta aloitettiin välittömästi ja viime vuonna Työttömien ruokalassa tarjottiin 17 500 lounasta. Päivittäin lounasasiakkaita on 60–100. Yhdistys tarjoaa tiloissaan myös terveyspisteen, josta löytyy terveyteen liittyvää tietoa ja materiaalia. Keväällä 1995, uusien tilojen myötä entisessä Hankkijan talossa Porrassalmenkatu 1:ssä, yhdistyksen toiminta sai kokonaan uuden käänteen. Keittiöja ruokailutilojen lisäksi järjestyi tilat toimistolle, koulutustilaisuuksille sekä myöhemmin käsityötupa ”Kässärille”. Vuonna 1995 perustettu työtupa ”Kässäri” mahdollistaa kädentaitojen kehittämisen ja ylläpitämisen työttömyysjaksolla. Yhdistyksen palkkaama ohjaaja avustaa jäseniä sekä ompelutöissä että kudonnassa. Joulun aikaan ja keväällä järjestetään käsityö- ja harrasteryhmien aikaansaannoksista näyttely. Pyrhösen mukaan opintotoiminta eteni yhteistyötoiminnaksi Työväen Sivistysliiton kanssa. Perustettiin TyöMikkeli –koulutusprojekti, jolle koulutuksen järjestäminen siirtyi. Sisällöiksi linjattiin atkja kielikoulutus, kädentaidot ja urapolkujen rakentaminen. EU:n ruokakasseja Mikkelin Työttömät ry on jakanut vuodesta 1996. Vuosien varrella avuntarvitsijoiden määrä on kasvanut ja vuonna 2011 yhdistyksen jakama ruoka-apu oli yhteensä 15 000 kiloa. Verkottuminen on ollut avainasia yhdistyksen perustamisesta alkaen. Järjestö liittyi EHYT ry:n jäseneksi vuoden 2012 alussa.

Mukana toiminnassa ovat olleet myös Mikkelin kaupunki, ELY-keskus, tuomiokirkkoseurakunta, TVY, SAK:n paikallisyhdistykset ja muut Mikkelin seudun työttömien yhdistykset.

Puheenjohtaja Heikki Pyrhösen mukaan yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on tarjota työttömäksi jääneille työtilaisuuksia ja tarjota mahdollisuus ponnistaa eteenpäin työmarkkinoilla.

Käsityökurssiohjaaja Kaisa Valkonen (vas.) ja työntekijä Nina Valentin tutustumassa uuteen tuotteeseen.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 | 17


Kouvolan liikenneraittiusjärjestö ry

Yhteispelillä liikenneturvallisuutta ilman päihteitä

Lähes viisi vuosikymmentä toiminut Kouvolan liikenneraittiusjärjestö ry huolehtii edelleen aktiivisesti jäsenistönsä ja yhteistyötahojensa kanssa alueensa liikenneraittiudesta ja -turvallisuudesta.

V

uonna 2014 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Kouvolan liikenneraittiusjärjestö ry aloitti toimintansa. Silloin, 1960-luvulla liikenneraittiuskampanjat alkoivat yleistyä. Monet liikenneraittiusyhdistykset Kouvolan liikennejärjestön tapaan olivat vaikuttamassa lainsäädäntöön siten, että viimein vuonna 1977 Suomessa astui voimaan promillelaki, joka määritteli rattijuopumuksen rangaistavuuden. Promillerajoja on sittemmin tiukennettu, mutta yrityksistä huolimatta sen laskeminen 0,2 promilleen ei vielä ole toteutunut. Kouvolan liikenneraittiusjärjestön puheenjohtaja Pertti Mustonen kertoo järjestön tarkoituksena olevan raittiin elämäntavan ja erityisesti liikenneraittiuden edistäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen ja toiminta päihteiden käytön vähentämiseksi. Järjestö tukee pyrkimyksiä liikenteen promillerajan alentamiseksi kohti täysraittiutta. Järjestön kunniapuheenjohtaja Pekka Vihervuori korostaa lasten ja nuorten sekä perheiden parissa teh-

tävän elämyksiä tarjoavan toiminnan merkitystä.- Osoittamalla hyvän kasvun mahdollisuudet vältetään muun muassa alkoholinkäytön kokeilut ja aloittaminen liian varhain, muistuttaa Vihervuori. Sekä Mustonen että Vihervuori pitävät tärkeänä järjestön yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, kuten EHYT ry:n, SPR:n, Liikenneturvan, liikkuvan poliisin, huoltoasemien sekä oppilaitosten kanssa. Liikenneturvallisuutta kaikille Mustonen kertoo, että kesäkuun alussa järjestö toteuttaa jo perinteeksi muodostuneen Lasten liikennekilpailun. Kilpailupaikkana on liikennepuisto, jossa kilpaillaan polkuautoilla liikennesääntöjä noudattaen. Turvallisesti Mopolla –kurssi 8.-luokkalaisille pidetään yleensä keväisin. Kurssille osallistuu vuosittain reippaasti yli sata nuorta. Nuorille kuljettajille, ajokortin juuri hankkineille tai sitä suunnitteleville, järjestö on toteuttanut Kymenlaakson ammattiopiston kanssa Selvä peli –kurssin.

Ruusuratsia järjestetään Ruusunpäivänä 4.5. Kouvolan liikenneraittiusjärjestön edustajat jakoivat kaikille nollan puhaltaneille kuljettajille ruusun.

18 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

EHYT ry avustaa molemman kurssin kustannuksissa. Jo yli 20-vuotias Autoilijan ja auton kuntotapahtuma toteutetaan toukokuussa yhteistyössä City–TB:n, Liikenneturvan ja EHYT ry:n kanssa. Tapahtuma on kaikenikäisille autoilijoille ja siinä voi osallistua esimerkiksi kännilasitestiin. Toinen jo yli 20 vuotta jatkunut tapahtuma on Ruusuratsia. Tänä keväänä Ruusunpäivänä 4.5. pidetyssä ratsiassa puhallutettiin ja kukitettiin 200 kuljettajaa. Kouvolan Ruusuratsiasta on otettu mallia myös Imatralla, Joutsenossa ja Pieksämäellä. Aktiivinen jäsenistö Kouvolan liikenneraittiusjärjestö huolehtii hyvin jäsenistöstään, joka koostuu 101 aikuisesta ja 30 nuorisojäsenestä. Tapahtumia on tarjolla aina perhepilkkikilpailusta koko perheen keilailuiltaan. Järjestöllä on jäsenistön virkistykseksi vuokrattuna vanha metsätyökeskus Sodankylän Raja-Joosepissa. ”Luttokämpälle” matkataan hiihtoviikolle ja ruskaretkelle. .

Ruusuratsiassa puhallutettiin myös 200 autonkuljettajaa ja jokaiselle nollan puhaltaneelle ojennettiin sen kunniaksi ruusu.


HUBU

Esittelyssä HUBU®-menetelmä

Johanna Erjonsalo

Kouluttajatiimi niittää mainetta Suomen kouluissa

Nuoret vastaavat kysymyksiin kaukosäätimen avulla. Kysymysten sisällöt voidaan helposti muokata tarpeen mukaan.

E

HYT ry:n Hubu®-menetelmä on uudistanut suomalaisten koulujen päihdekasvatusta jo vuodesta 2004. Menetelmän suosio on kasvanut vuosien mittaan. Viime vuonna Hubu-tiimi kohtasi yli 7 000 lasta ja nuorta ympäri Suomea. Hubu on opetusryhmille suunnattu toimintamenetelmä, jossa kerätään tietoa ryhmästä itsestään, ja kerätty tieto toimii sitten pohjana yhteiselle keskustelulle. Hubu-menetelmässä korostuvat vuorovaikutus ja osallistuminen. Nuoret vastaavat päihdeaiheisiin monivalintakysymyksiin kaukosäätimen avulla, ja tulokset heijastetaan taululle. Teemasta keskustellaan yhdessä Hubu-kouluttajan johdolla. Hubun kohderyhmänä ovat lasten ja nuorten lisäksi heidän huoltajansa sekä koulun henkilökunta. Nuorten päihdekasvatustunnin lisäksi kokonaisuuteen kuuluu vanhempaintilaisuus sekä koulun henkilöstökoulutus. Eri osiot linkittyvät toisiinsa, ja menetelmässä on tärkeää, että koulun henkilökunta sitoutuu sen toteutukseen ja arviointiin. Koulun henkilökunnalle järjestetään oma koulutus, ja kyselyn tuloksista keskustellaan myös koulun vanhempainillassa. Tarve jatkotoimenpiteille arvioidaan yhdessä koulun kanssa.

Jos EHYT ry:n jäsenjärjestössä tehdään yhteistyötä koulujen kanssa, hubulaisiin voi mielellään ottaa yhteyttä. Hubu-osaaminen on käytettävissä, rohkaisee vanhempi kouluttaja Anne Ahlefelt. EHYT ry:ssä Hubu-työtä tekevät Annen lisäksi Annika Eloranta, Lotta Sandholm ja Mika Piipponen. Myös monet aluekoordinaattorit käyttävät HUBU-menetelmää. Hubu-työskentelyn tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä, keskustella niihin liittyvistä asenteista ja ilmiöistä. Jokaiselle kohderyhmälle annetaan työkaluja, joiden avulla nuorten päihteiden käyttöä voidaan vähentää ja käytön aloittamista lykätä.

Ajankohtaista Hubu-toiminnassa Lohjan kaupunki ja EHYT ry tarjosivat toukokuussa yläkoululaisten vanhemmille kattavan päihteisiin liittyvän tietopaketin. Vanhempainilta lähti ajankohtaisesta tarpeesta. Länsi-Uudellamaalla havahduttiin nuorten lisääntyneeseen päihteiden käyttöön. Hubu-kyselyjen tulokset kertoivat, että yli puolella 9-luokkalaisista on läheinen ystävä, joka on käyttänyt kannabista. Myös

alkoholilla oli merkittävä rooli nuorten elämässä: 7- ja 9-luokkalaisista 20 prosenttia juo itsensä humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Kannabiskokeiluiden ja alkoholin käytön välillä oli selkeä linkki. Hubu-tulosten mukaan nuoret toivoivat aikuisten puuttuvan nuorten alkoholin käyttöön. EHYT ry painottaa vanhempien vastuuta lasten päihdekasvatuksessa. - Ehkäisevän päihdetyö täytyy olla pitkäjänteistä ja monivuotista, jotta päästään tuloksiin, Anne korostaa.

Koulutusta myös ruotsiksi EHYT ry tarjoaa Hubu-menetelmää myös ruotsin kielellä. - On tärkeää, että Hubu-koulutuksen saa omalla äidinkielellään. Vain siten aiheesta päästään keskustelemaan kunnolla, Anne kuvaa. Hubu-koulutuksen voi tilata EHYT ry:n verkkosivuilta. Lisätietoa: Anne Ahlefelt, p. 050 373 3120, anne.ahlefelt@ehyt.fi.

H

ubu-konkari Anne Ahlefelt on vastannut koulutuksista jo kuusi vuotta. Anne on aina viihtynyt kohtaavassa työssä. - Toki on rankkojakin päiviä, mutta työssä jaksaa mainiosti, koska työskentely nuorten kanssa on todella palkitsevaa ja monipuolista. Hienointa on pitkällä aikajänteellä huomata asennemuutoksia nuorissa ja aikuisissa, Anne kertoo.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 | 19


TYÖVÄLINEITÄ

LUKIOLAISET JA PÄIHTEET -RAPORTTI:

EPT-verkoston Ystäväpiiri muokkaa uutiskirje suhtautumista päihteisiin

E

hkäisevän päihdetyön verkoston oma uutiskirje ilmestyi ensimmäisen kerran nyt toukokuussa. Uutiskirjeen aiheita on muun muassa verkoston jäsenjärjestöjen ajankohtaiset kuulumiset keskeisimmät päihdeaiheiden uutiset mediassa. EHYT ry:n koordinaatioyksikkö vastaa uutiskirjeen kokoamisesta, sisällön tuottavat verkoston jäsenjärjestöt. Säännöllisesti joka toinen viikko uutiskirje alkaa ilmestyä syksyllä. Kirje on tarkoitettu kaikille ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneille, kuten toimittajille, päihdetyöntekijöille ja päättäjille. Tilaa uutiskirje sähköpostitse: KOORDINAATIO@EHYT.FI .

EHYT Teema ilmestynyt!

E

EHYT ry:n Lukiohankkeen tuore Lukiolaiset ja päihteet -selvitys tuo kaivattua lisätietoa suomalaisten nuorten ja erityisesti lukiolaisten suhtautumisesta päihteisiin. Lukioissa vietetään tiettyjä perinteiksi muodostuneita juhlia, joiden yhteydessä esiintyy usein päihteidenkäyttöä. Selvityksen mukaan esimerkiksi vanhojen tansseissa juominen kuuluu lukiolaisten mielestä vasta jatkoille, mutta penkkareiden kohdalla sen nähdään olevan olennainen osa tapahtumaa. Alle 18-vuotiaiden raittiiden osuuden kasvu näkyy myös selvityksen aineistossa. Nuoret, joiden lähipiirissä on ystäviä, jotka eivät juo, suhtautuvat juomattomuuteen positiivisemmin.

nsimmäinen EHYT Teema -lehti on ilmestynyt 21.5. Lehdessä käsitellään digitaalista pelaamista monipuolisesti eri näkökulmista. Sen tarkoituksena on yhdistää eri toimijoita keskusteluun ja rakentaa tämän pohjalta Suomeen Pelisivistystä. Teema-lehteä voit lukea sähköisessä muodossa EHYT ehyt ry:n nettisivuilla : onen sinkk tri Jari en kohdassa julkaisut. in sykia p m n e a la en last 1 Pe empi Lehti myös postivanh tettava tetaan jäsenjärjeson o siinsä kä s. 30 töille jäsenkyselyssä ohjat toivotun perusteella. EHYT Teema on EHYT ry:n julkaisu, t Kasvi: Jyrki almentava v joka palvelee teemas. 22 Pelit mään työelä a kohtaisin painotuksin aluulo 6 7 harh isesta s. 1 laam e p 3-5 vuosinumerolla n 0 – 15 erilaisia lukijaryhmiä. . itä o ys? s. 1

M ivist Pelis

20 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

Kannabis jakaa nuoria: osalle se on edelleen huume, josta halutaan pysyä erossa, osalle taas kaveripiirin arkipäivää, helposti saatavaa ja halpaa. - Nuoret odottavat aikuisilta puuttumista ja rajojen ylläpitämistä. Kaikki opettajat eivät kuitenkaan usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa, toteaa EHYT ry:n projektikoordinaattori ja selvityksen tekijä Eeva Kolttola. - Lisäksi käydään rajanvetoa siitä, miten kasvatus jakautuu kodin ja koulun kesken. Osa aineenopettajista kokee päihdeasioista puhumisen itselleen vieraaksi. Tilanne on ongelmallinen, sillä luokattomassa lukiossa valtaosan opetuksesta hoitavat juuri aineenopettajat.

Lukio-hanke haluaa korostaa, ettei päihdeasioista keskustelemiseen tarvita mitään erityistä pätevyyttä. Enemmän kaivataan ajattelutavan muutosta; ehkäisevä päihdetyö on pieniä tekoja arjessa, välittämisen osoittamista ja avointa keskustelua. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa lukiolaisten juhlimiskulttuureista ajantasaista tietoa, jota voitaisiin hyödyntää ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa. EHYT ry kannustaa kaikkia lukiota laatimaan oman päihdesuunnitelmansa, jonka linjaukset ovat koko henkilökunnan tiedossa. Näin esimerkiksi yksittäisen opettajan on helpompi toimia koulun arjessa. Selvityksen aineisto koostuu kolmelle opettajaryhmälle ja yhdeksälle opiskelijaryhmälle vedetyistä keskusteluista. Ryhmissä oli yhteensä 10 opettajaa ja 40 opiskelijaa. Osallistujat olivat neljältä eri koululta Vantaalta ja Oulusta. Raportti on ladattavissa verkosta osoitteesta www.ehyt.fi/ lukio-hanke. Lisätietoa: Eeva Kolttola, p. 050 9189 430, eeva.kolttola@ ehyt.fi.


Mobiiliavun sivut uudistuivat Onnittele ammattilaista!

E

HYT ry:n Mobiiliavun uudistuneet nettisivut palvelevat avun tarvitsijoita ja tarjoajia yhä paremmin EHYT ry:n Mobiiliapu tunnetaan mobiiliauttamisen edelläkävijänä, mutta nyt palvelut ovat entistä paremmin saatavilla kootusti myös Mobiiliapuverkkosivulla, www. mobiiliapu.fi. Uusi, vuorovaikutteisempi sivusto yhdistää edelliset sivustot yhdeksi. Mobiiliapu.fi tarjoaa tukea apua tarvitseville ja yhteistyömahdollisuuksia apua tarjoaville toimijoille. Apua tarvitseville eli vaativissa elämäntilanteissa oleville ja heidän läheisilleen Mobiiliapu-palvelut tarjoavat tukea maksuttomasti ja anonyymisti. Palvelut madaltavat kynnystä hakea apua muiltakin tahoilta. Mobiiliavun sähköiset palvelut sisältävät hakusanapalvelun, kysyvastaa-palvelun sekä Vertaistuki-palvelun. Kirjautumalla sisään pääsee käyttämään palveluita, voi muokata tietojaan ja tarkastella esimerkiksi aiemmin esittämiään kysymyksiä. Hakusanapalveluista saa tietoa

liittyen päihteisiin, terveysneuvontaan ja kansalaisten oikeusturvaan. Hakusanapalvelut koostuvat Mobiilivinkin® sekä Rikumobiilin hakusanoista. Kysyvastaa on maksuton ja anonyymi palvelu,

jossa voi kysyä eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta mieltä askarruttavista asioista muun muassa liittyen omaan tai läheisen päihteiden käyttöön, seksuaaliterveyteen, turvallisempaan seksityöhön, oikeusturvaan ja asunnottomuuteen. Palvelu vaatii rekisteröitymisen. Vertaistuki-palvelussa voi liittyä vertaistukiryhmiin sekä lähettää ja vastaanottaa ryhmäja yksityisviestejä. Palvelussa ei ole avoimia ryhmiä ja liittyminen ryhmään tapahtuu aina työntekijän opastuksella. Näiden palvelujen viestiliikennemäärä on jopa 17 000 kuu-

kaudessa ja kasvaa koko ajan. Ammattilaisille, järjestöille ja kunnille uusi Mobiiliapu-sivusto tarjoaa maksuttoman Mobiilivinkin lisäksi teknistä osaamista ja sisällöntuotantoa. Mobiiliapua tarjoavat jo useat järjestöt ja päihdepalvelutoimijat. Mobiiliapu sopii mainiosti esimerkiksi A-klinikoille, terveyskeskuksille sekä sosiaali- ja terveysneuvontapisteille. Tavoitteena on saada palvelu kattamaan tasa-arvoisesti koko Suomi. Mobiiliapusivulta löytää tarkempaa tietoa tarjolla olevista palveluista, liittymisestä sekä listauksen jo mukana olevista kunnista ja järjestöistä. Käy tutustumassa osoitteessa www. mobiiliapu.fi. Uudella sivulla on muun muassa Ajankohtaista-osio, jossa voi kokeilla Mobiiliavun kyselyä ja osallistua kilpailuun. Sivulle on koottu myös Mobiiliapu-palveluiden käyttäjien ja tarjoajien kokemuksia. Lisätietoa: Iina Järvi, hankepäällikkö p. 050 599 6555, iina. jarvi@ehyt.fi.

O

nnittele ammattilaista sähköisellä onnittelukortilla! Vuosittain valmistuu ammattiin 70 000 opiskelijaa, joista noin 50 000 suorittaa oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen. Ylioppilaslakin painaa päähänsä noin 30 000 opiskelijaa. Suuri osa toiselta asteelta valmistuvista juhlii saavutustaan kevään ja kesän taitteessa. On aika onnitella. Ammattilainen.fi on luonut erityisesti ammattiin valmistuneille oman sähköisen onnittelukortin. Korttivaihtoehtoja on neljä ja niitä pääsee lähettämään eteenpäin osoitteesta ammattilainen.fi. Vielä kerran onnea! Lisätietoja: projektipäällikkö Merit Linden, p. 050 366 5112., merit.linden@ehyt.fi.

WWW.MOBIILIAPU.FI

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 | 21


PÄIVITTÄISTÄ TOIMINTAA

Kallion Korttelikeittiön yhteinen ruokapöytä on avoin kaikille!

K

evään ajan Helsingin Elokolossa kuukausittain toimineessa Korttelikeittiössä on nautittu maittavasta ruoasta ja vaihdettu kuulumisia. Kuvat on ottanut Panu Ahjos. Kallion Korttelikeittiön järjestävät Kallio-liikkeen vapaaehtoiset ja maksu ruoasta on vapaaehtoinen. Korttelikeittiö ei olisi mahdollinen ilman paikallisia yrittäjiä, jotka tarjoavat tapahtumaan raaka-aineita, palveluita ja muuta tukea. Kesäksi Korttelikeittiö muuttaa ulkotiloihin. WWW.KALLIOLIIKE.ORG

Korttelikeittiöissä on ollut myös kulttuuriohjelmaa.

Eila ja ikähanke kiertueella

E Helsinkiläinen 77-vuotias Eila Nevanranta nousi kuuluisuuteen Mummo-kappaleella, jossa rap-mummo kehottaa suomalaisia pitämään yhteyttä omiin isovanhempiinsa.

HYT ry:n Onks’ uutta tietoo? -ikähanke on saanut maineikkaasta rap-mummo Eilasta yhteistyökumppanin. Eila on tämän vuoden aikana kiertänyt hankkeen mukana useissa tapahtumissa ympäri Suomea. Ihmisenvirka-kiertueen kymmenen keikan kuluista Helsingissä on vastannut pääkaupungin kulttuuritoimi. Muualla on voitu vierailla samoin periaattein eli paikallisten kutsujien tuen mahdollistamana.

22 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

Huhtikuussa Eila esiintyi Varsinais-Suomen kohtaamispaikoissa. Eilan keikat Turun Elokolossa, Raision Jokituvassa ja Raision Seudun Eläkeläisten tiloissa 25.4. olivat menestys. Eilan keikkoja organisoi ikähankkeen projektipäällikkö Antti Honkonen. - Eila ottaa kaikki fanit vastaan lämpimällä halauksella, kertoo Honkonen. Lisätietoa: Antti Honkonen, p. 040 529 5283, antti.honkonen@ehyt.fi. Kuvat on ottanut Johanna Erjonsalo.


Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n aluekoordinaattorit ja aluetyöntekijät Uusimaa – Kanta-Häme

Savo – Pohjois-Karjala

MIRJA PEKKANEN ALUEKOORDINAATTORI 0400 469 767 MIRJA.PEKKANEN@EHYT.FI

TERTTU HUTTUNEN ALUEKOORDINAATTORI P. 040 046 9769 TERTTU.HUTTUNEN@EHYT.FI

Pohjanmaa HELSINGIN ELOKOLO MARKKU HEINO ALUETYÖNTEKIJÄ P. 040 519 5730 MARKKU.HEINO@EHYT.FI

Etelä-Karjala – Kymenlaakso – Päijät-Häme

VIITANEN, LIISA ALUEKOORDINAATTORI P. (06) 232 8102, 040 527 0842 LIISA.VIITANEN@EHYT.FI

Keski-Suomi HELI VAIJA ALUEKOORDINAATTORI P. 044 510 0228 HELI.VAIJA@EHYT.FI

LAHDEN ELOKOLO JUKKA SUOMILAMMI ALUETYÖNTEKIJÄ P. 0400 252 511 JUKKA.SUOMILAMMI@EHYT.FI

JUKKALA, HARRI ALUEKOORDINAATTORI P. 0400 274 823 HARRI.JUKKALA@EHYT.FI

Pohjois-Suomi

Pirkanmaa – Satakunta – Varsinais-Suomi KORPELA, SINIKKA ALUEKOORDINAATTORI P. 0400 274 833 SINIKKA.KORPELA@EHYT.FI ANNE MIKKOLA ALUEKOORDINAATTORI P. 044 055 9920 ANNE.MIKKOLA@EHYT.FI HIMANKA, SAIJA ALUEKOORDINAATTORI P. 050 439 1610 SAIJA.HIMANKA@EHYT.FI RIITTA SATTILAINEN ALUETYÖNTEKIJÄ (ML. PIRKKALAN ELOKOLO) P. 050 407 1044 RIITTA.SATTILAINEN@EHYT.FI

Ota yhteyttä esimerkiksi, kun haluat tietoa, tukea tapahtumien järjestämiseen tai ilmoittautua aluefoorumeihin!

LIISA ÄYRÄS PROJEKTIKOORDINAATTORI (ML. TURUN ELOKOLO) P. 040 455 2874 LIISA.AYRAS@EHYT.FI

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 | 23


Ennakkotieto seminaarista.

Päihdehaitat muille -seminaari 12.6.

Tervetuloa! Sosiaali- ja terveysministeriö ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry järjestävät WHO:n terveyden edistämisen maailmankonferenssin maksuttoman oheistapahtuman teemalla Päihdehaitat muille keskiviikkona 12.6.2013 klo 13–16 Kansallismuseon auditoriossa osoitteessa Mannerheimintie 34. Äänessä muun muassa: Hallitusneuvos Ismo Tuominen, STM: Mitä voimme oppia tupakkapolitiikasta? THL:n tutkija Katariina Warpenius: Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille

Ohjelmassa muun muassa kotimaista ja kansainvälistä huippuasiantuntemusta alkoholi- ja tupakkateollisuuden vaikuttamistyöstä. Aihepiiriä taustoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore julkaisu Alkoholija päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle. Julkaisuun voi tutustua osoitteessa www.julkari.fi

Täydentyvä ohjelma ilmoittautumisohjeineen julkaistaan sekä STM:n että EHYT ry:n www-sivuilla. Tervetuloa seminaariin!

Profile for Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT Järjestö 2/2013  

EHYT Järjestö -järjestötiedote

EHYT Järjestö 2/2013  

EHYT Järjestö -järjestötiedote

Profile for ehyt
Advertisement