Page 1

ehyt 17.9.2013

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote

Minna Lehtinen

3

ikähanke esittäytyy

Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Vapaaehtoistoiminnan vuosi

EHYT kutsuu jälleen jäsenjärjestötoimijat, kohtaamispaikkojen aktiivit, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet alueensa aluefoorumin tapaamiseen. Tapaamisessa keskustellaan, vaihdetaan toimintaideoita ja suunnitellaan toimintaa. Aluefoorumissa keskustellaan myös EHYT ry:n SIVULLA ajankohtaisista kuulumisista ja strategiatyöstä.

Ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan kirjo on laaja. EHYT ry:n piirissä vapaaehtoistoimintaa tehdään jäsenjärjestöissä, kohtaamispaikoissa, tapahtumissa ja verkossa. EHYT ry:n henkilökunta tukee ja organisoi vapaaehtoistoimintaa. Erityisesti järjesJATKUU töyksikkö, aluetyöntekijät SIVULLA ja aluekoordinaattorit ovat paikallistoimijoiden tukena.

6 >

18 >


Sari Aalto-Matturi

Alkoholi puhuttaa tänä syksynä

A

lkoholi keskusteluttaa meitä suomalaisia paljon tänä syksynä. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntokierrokselle lähettämä muistio ehdottaa kulutuksen palauttamista aikaan ennen vapaata matkustajatuontia tai huoltoasemien ja kioskien oluenmyyntiä. Tavoite kulutuksen laskemisesta noin kahdeksaan litraan on vähintäänkin perusteltu. Suunnilleen tuon verran ruotsalaisia enemmän me suomalaiset juomme, ja se myös näkyy terveydessämme ja hyvinvoinnissamme. Ministeriöllä on hyviä ehdotuksia tavoitteen saavuttamiseksi. Veronkorotukset vaikuttavat suoraan kulutukseen. Liikenteen promillerajan laskeminen olisi selkeä viesti siitä, että alkoholi ei kuulu liikenteeseen, ja tukisi hyvällä tavalla kulttuurista muutosta vastuullisempaan suuntaan. Sunnuntaimyynnin lopettaminen saisi aikaan edes pienen tauon alkoholin tarjontaan. Mutta ovatko nyt ehdotetut toimenpiteet alkuunkaan niin rajuja kuin ne, joilla kokonaiskulutus ja päihdehaitat aikanaan sysättiin nousu-uralle? Vaikka ehdotukset eivät ole erityisen radikaaleja, on niitä jo ehditty sellaisiksi maalailla. Moni kohtuukäyttäjäksi itsensä ajatteleva nyökyttelee alkoholiteollisuuden vaatimuksille, että alkoholipolitiikka jättäisi tavallisen kansan rauhaan ja keskittäisi huomionsa «ongelmakäyttäjiin». Sääntelyn tilalle ehdotetaan valistusta ja kulttuurista muutosta. Alkoholihaitoista ylivoimaisesti suurin osa tulee tilastojen mukaan kuitenkin aivan tavallisten suomalaisten alkoholinkäytöstä. Kulttuurinen muutos onkin aivan avainkysymys. Mutta aivan itsestään kulttuurinmuutos ei tapahdu, eikä valistus siihen yksin riitä. Tupakka on esimerkki siitä, kuinka sääntely ja kulttuurinen muutos kulkevat käsi kädessä, toisiaan tukien. Lakiuudistuksessa on viime kädessä kyse siitä, ovatko suomalaiset valmiita tinkimään hitusen omasta mukavuudestaan, jos sillä voidaan lisätä meidän kaikkien hyvinvointia. Sari Aalto-Matturi toiminnanjohtaja p. 0400 508 234 sari.aalto-matturi@ehyt.fi

2 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

Ehyt järjestötiedote 17.9.2013

2 Pääkirjoitus 3 Lyhyesti: Ajankohtaista asiaa 4 Pinnalla:

Alkoholilain uudistaminen Strategia syntyy osallistavalla otteella Nuorten terveystapatutkimus 2013 6 Ajankohtaista jäsenjärjestöille 7 Lyhyesti: Tulossa 12 Pintaa syvemmälle: Hyvä ikääntyminen 14 Lähikuvassa: Onks’ uutta tietoo? -ikähanke 15 Esittelyssä: Jäsenjärjestöt 18 Vapaaehtoistoiminta 21 Päivittäistä toimintaa kuvina 22 Esittelyssä: Työvälineitä

Ikähankkeen Helsinki-ikätiimiläisiä saatiin kuvaan elokuussa ikätiimin kokouksen yhteydessä.Kuvassa Sirkka Kuivala (vas.), Jarkko Eskola ja Mirja Ylitalo.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Päätoimittaja: Jiri Sironen, jiri.sironen@ehyt.fi, p. 040 450 9077 Toimitus: Helena Hulkko, helena.hulkko@ehyt.fi, p. 050 582 2211 ja Jenni Tikkanen, jenni.tikkanen@ehyt.fi, p. 050 438 3845 Taitto: Reko Elovainio ja Jenni Tikkanen Julkaisija: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimituksen osoite: Järjestötiedote / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elimäenkatu 27, 00510 Helsinki Osoitteenmuutokset: Simo Miettinen, simo.miettinen@ehyt.fi, p. 050 570 6981 Ilmestymisajankohdat (ja viimeinen aineiston jättöpäivä) 2013: joulukuu (15.11.)


ajankohtaista asiaa

Alkoholimainonta:

Aluekeskusprosessi etenee

Seminaari tuo Suomeen kansainvälisiä tutkijoita

Päätös aluejaosta saadaan vuoden loppuun mennessä

Lakiesitys tulee käsittelyyn, urheilusponsorointi ja mielikuvamainonta jäänevät ulkopuolelle

A

A

luekeskusprosessi etenee eri puolilla maata. EHYT ry:n perustamisen yhteydessä linjattiin, että aluetoimintaa vahvistetaan vuoteen 2015 mennessä aluekeskusrakenteella. Tampereella sijaitseva EHYT ry:n ensimmäinen aluekeskus on jo hyvässä iskussa. Toiminnan aloittamista ovat vauhdittaneet uudet, Hämeenpuistossa sijaitsevat toimitilat sekä yhteistyökumppaneille järjestetyt tupaantuliaiset elokuussa. Myös Pohjois-Suomen toimintaa ollaan perustamassa entistä vahvempien verkostojen ja yhteistyön varaan. Oulussa sijaitseva PohjoisSuomen aluekeskus siirtyi uusiin tiloihin syyskuun alusta alkaen, toimisto on kuitenkin edelleenkin Kumppanuuskeskuksessa. Kevään aikana kartoitettiin Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa järjestettyjen sidosryhmätilaisuuksien avulla eri yhteistyökumppaneiden näkemyksiä EHYT ry:n aluekeskusten rooleista ja tehtävistä. Kumppaneiden mielestä EHYT ry:n rooli tulisi näkyä erityisesti • ehkäisevän päihdetyön toimijoiden yhteistyössä • ehkäisevän päihdetyön resursseihin ja rakenteisiin vaikuttajana sekä • nuoriin kohdistuvassa ehkäisevässä päihdetyössä. Lisäksi on tärkeää huomioida alueelliset ja kulttuuriset erityispiirteet. Aluejako on tärkeä kysymys, johon henkilöstö ottaa kantaa syyskuussa ja jäsenistö aluefoorumeissa syys-marraskuun aikana. Hallitus tekee aluejaosta päätöksen vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen kartalle hahmottuvat loputkin aluekeskukset, joista käsin EHYT ry:n paikallista työtä toteutetaan.

ALUEFOORUMEISTA LISÄÄ

7 >

lkoholimainonnan rajoittamista koskeva lakiesitys on syyskuussa eduskunnan sosiaali- ja terveys-, sekä sivistys- ja perustuslakivaliokuntien käsittelyssä. EHYT ry on mukana lakiesitykseen liittyvässä vaikutustyössä muun muassa järjestämällä 11.9. yhdessä eduskunnan elämäntapa- ja nuorisoryhmän kanssa alkoholimainontaa koskevan seminaarin, ”Onko alkoholimainonnalla merkitystä?”

Seminaarissa keskustellaan mainontaa koskevan lakiesityksen merkityksestä sekä pureudutaan mainonnan vaikutuksia koskevaan tutkimustietoon ja kansainväliseen keskusteluun. Alkoholimainonnan vaikutuksia koskevan tietopohjan vahvistuttua mainonnan rajoittaminen on kansainvälisessä keskustelussa noussut yhdeksi konkreettiseksi keinoksi päihdehaittojen ehkäisemiseen.

Tilaisuus on suunnattu kansanedustajille ja valiokuntien jäsenille sekä ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoille ja medialle. Kansanedustajapuheenvuorojen ja kotimaisten asiantuntijoiden lisäksi seminaariin on saatu puhujiksi Alcohol Marketing and Youth -keskuksen johtaja, professori David Jernigan Yhdysvalloista sekä Eurocaren pääsihteeri Mariann Skar. Professori Jernigan käsittelee nuorten alkoholinkäyttöä ja mainonnan vaikutuksia siihen sekä kertoo Yhdysvaltojen tilanteesta. Skar puolestaan kuvaa aiheeseen liittyvää eurooppalaista keskustelua. Tämä lehti on seminaaripäivänä jo painossa, lue lisää verkkosivuillamme.

 >

lue lisää www.ehyt.fi/ uutiset

Joukko ehkäisevän päihdetyön toimijoita, mukana EHYT ry, haastoivat päättäjiä ja alkoholiteollisuuden toimijoita vastamainoskampanjallaan vuonna 2012.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 | 3


pinnalla

EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi alkoholilain uudistamisesta:

Tavoitteeksi kokonaiskulutuksen merkittävä alentaminen

S

kuitenkin valmiit hyväksymään, jos osiaali- ja terveysministeriö Positiivisesti ajatellen aikalisä tarniillä voidaan vähentää päihteistä lähetti elokuun lopulla lausunkoittaa, että asiasta ehditään käydä aiheutuvia haittoja suomalaisessa yhtokierrokselle arviomuistion riittävää yhteiskunnallista keskustelua, teiskunnassa, toteaa toiminnanjohtaja alkoholilain uudistamisesta. MuisAalto-Matturi toteaa. Sari Aalto-Matturi tiossa lakiuudistuksen tavoitteeksi Alkoholilain uudistamistyössä on Ehdotettu tavoite kokonaiskulutuk- pyritty tunnistamaan uudistustarpeita asetetaan kokonaiskulutuksen lasku sen laskemisesta kahdeksaan litraan 1990-luvun puoliväliä edeltävälle muun muassa järjestyslaissa tai tieliion kova, kun kulutus tällä hetkellä on tasolle. Kulutus olisi tällöin noin kennelaissa. Muistiossa ehdotetaan lähempänä kymmentä litraa. Voikahdeksan litraa asukasta kohti. muun muassa liikenteen promillerajan Alkoholilakia on edellisen ker- daankin kysyä, riittävätkö muistiossa laskua 0,2 promilleen ja kunnille lisää ran uudistettu mittavammin 1960- ja ehdotetut toimenpiteet palauttamaan päätösvaltaa julkisen alkoholinkäytön 1990-luvuilla. Molemmilla kerroilla kokonaiskulutuksen vuoden 1994 rajoittamiseen. alkoholin kokonaiskuMuistiota lutus lähti voimakkaaon tuoreeltaan seen kasvuun ja esimerkritisoitu vetoaAlkoholilain uudistamisen lähtökohtana kiksi alkoholikuolemat malla esimerkiksi tulee olla terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, matkustajatuonkaksinkertaistuivat. Edellisessä uudisnin kasvuun. eivät elinkeinopoliittiset tavoitteet. tuksessa lähtökohtana - Matkustajaoli monella tavoin laintuonnin rajoittasäädännön vapauttaminen on erittäin minen, ja myös kansalaiset peräänkuu- lakiuudistusta edeltävälle tasolle. tärkeä tavoite. Matkustajatuontia ei luttivat tuolloin väljennyksiä alkoholin Muistiossa ehdotetaan tarkastuspiskuitenkaan voida käyttää perusteena teen asettamista sen arvioimiseksi, sääntelyyn. lakiuudistusten vastustamiseen, kuten ovatko toimenpiteet olleet riittävän Tällä kertaa lähtökohdat ovat nyt on eri yhteyksissä tehty. Sellaitehokkaita. Kysymys ruokakaupassa toiset. Terveyden ja hyvinvoinnin set lainsäädännön väljennykset tai myytävän oluen alkoholipitoisuuden laitos THL:n pitkäaikaisen seurannan verohelpotukset, jotka millään olennaialentamisesta jätettäisiin odottamaan mukaan jopa tiukennuksille on enemsella tavalla vaikuttaisivat alkoholin siihen asti. män kysyntää nykyisessä mielipideilmatkustajatuontiin, lisäisivät samalla Terveyden ja hyvinvoinnin laimastossa kuin väljennyksille. MTV3:n kokonaiskulutusta moninkertaisesti. toksen arvion mukaan keskioluen syyskuun alussa julkaisema kyselytutAlkoholilain uudistamisen lähtökohsiirtäminen Alkoon voisi vähentää kimus tosin kertoo, että esillä olleisiin tana tulee olla terveyden ja hyvinvoinrajoituksiin suhtaudutaan varauksella. kokonaiskulutusta jopa yhdeksällä nin edistäminen, eivät elinkeinopoliitprosentilla. Ehdotus ei kuitenkaan - On ymmärrettävää, että ihmiset tiset tavoitteet. ole ainakaan toistaiseksi saanut laajaa suhtautuvat omaan arkeensa vaiAlkoholilain uudistamista koskannatusta kansalaisilta. kuttaviin rajoituksiin pikemminkin kevan arviomuistion lausuntoaika - On hyvä, että ajatusta ei haudata kriittisesti kuin innostuneesti. Tärkeä päättyy syyskuun lopussa. Hallituksen kokonaan, vaan siihen tarvittaessa kysymys onkin, ollaanko rajoitukset lakiesitystä asiasta odotetaan keväällä palataan vuosikymmenen vaihteessa. 2014.

Lue lisää EHYT ry:n kannanottoja ja työntekijöimme blogipohdintoja.

 >

www.ehyt.fi

4 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013


EHYT ry:n johtava erityisasiantuntija Tuomas Tenkanen strategiatyöstä:

EHYT ry:n strategia syntyy osallistavalla otteella

E

HYT ry:n strategiatyö etenee hyvää vauhtia. Strategiaa on työstetty niin henkilöstön tilaisuuksissa ja pienryhmissä kuin valtuuston ja hallituksen kokouksissa. Prosessiin osallistuvat myös EHYT

tai -vaiheen ajatukset ja näkemykset siirtyvät aina seuraavan jumpattaviksi. Kevään aikana strategiassa työssä on puristettu visio, missio ja arvot, joita syksyn aikana punnitaan tarkemmin – jokapäiväistä työtä vasten. Poh-

Strategia on yhteinen tarinamme, jonka jokainen ymmärtää ja pyrkii elämään todeksi. ry:n jäsenjärjestöt, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja muut sidosryhmät. Johtava erityisasiantuntija Tuomas Tenkanen, joka koordinoi strategiaprosessia, on tyytyväinen. - Näyttää siltä, että ollaan oltu niin sanotusti samassa korttelissa, isoja linjauseroja ei eri työryhmissä ole ilmennyt. Merkittävää EHYT ry:n strategiatyössä on juuri se, että prosessiin on pyritty ottamaan mukaan kaikki. Strategiaa rakennetaan osallistavalla otteella siten, että jokaisen työryhmän

dintaa vaatii toisin sanoen se, miten visio, missio ja arvot eletään todeksi toiminnassa. Samalla tarkentuu syksyn aikana myös strategia-asiakirjan muoto eli se, miten EHYT ry:n tarina kerrotaan. - Strategian ei ole tarkoitus jäädä hyllyyn pölyyntymään, vaan se on yhteinen tarinamme, jonka jokainen ymmärtää ja pyrkii elämään todeksi, Tenkanen kuvaa. Tenkanen kuitenkin muistuttaa, että työ ei ole alkuunkaan valmis. Syyskaudella pohditaan eri fooru-

meissa vielä pienempiä, tarkentavia kysymyksiä ja erityisesti toiminnallisia painopisteitä. Strategia on esillä aluefoorumeissa ja sidosryhmäkysely jäsenjärjestöille lähtee syyskuun aikana. Hallituksen esitys saadaan vuodenvaihteeseen mennessä ja se tuodaan yhdistyksen kokoukseen keväällä 2014.

Nuorten terveystapatutkimus 2013:

Nuorten päihteidenkäytön trendeissä ei suuria muutoksia

T

uore Nuorten terveystapatutkimus vahvistaa jälleen, että nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö ovat vähentyneet. Sosiaali- ja terveysministeriön Nuorten terveystapatutkimuksessa on joka toinen vuosi seurattu valtakunnallisin postikyselyin 12-18-vuotiaiden nuorten terveyttä ja terveystottumuksia vuodesta 1977 alkaen. Tutkimuksessa tarkastellaan tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden käytön yleisyyttä, tupakkaostoja, sekä tupakkatuotteiden esilläpidon ja tupakkamainonnan havaitsemista. Lisäksi raportissa

tarkastellaan alkoholin käyttöä ja alkoholimainonnan havaitsemista sekä sosiaalista altistumista huumeille. Kysely tehtiin keväällä 2013 ja siihen vastasi 4 158 nuorta. Tuloksista ilmenee esimerkiksi se, että tupakkakokeilut ovat vähentyneet ja että päivittäin tupakoivia nuoria on yhä vähemmän. Vesipiipun ja sähkötupakan kohdalla kokeiluja on useassa ikäluokassa ja tuotteissa käytettävät aineet sisältävät erittäin usein nikotiinia. Nuuskan käyttö näyttää tasaantuneen, mutta nyt myös tytöt kokeilevat ja käyttävät tuotetta.

Raittiiden nuorten osuus on noussut koko 2000-luvun ajan kaikissa ikäluokissa ja vastaavasti alkoholin säännöllinen käyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet. Huumausainetarjontaa kohdanneita nuoria on edelleen saman verran kuin vuonna 2011, ja yleensä huumeita tarjoaa ystävä tai tuttu. Terveystapatutkimukseen voi tutustua tästä linkistä. Tutkimuksen voi myös tulostaa ja hyödyntää esimerkiksi terveystiedon tai yhteiskuntaopin opetuksessa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 | 5


ajankohtaista asiaa

Järjestöpäällikkö Jiri Sirosen terveiset syksyllä 2013:

Ajankohtaista jäsenjärjestöille ja vapaaehtoistoimijoille

K

esä on takana ja syksyn toiminta jo hyvässä käynnissä. Tästä järjestötiedotteesta löytyy joitain tuokiokuvia menneestä, mutta ennen kaikkea asiaa syksyn toiminnasta. Tätä lukiessa syksyn aluefoorumien tapaamiset ovat pyörähtäneet käyntiin, lokakuussa on tulossa mm. Asunnottomien yö, marraskuussa ehkäisevän päihdetyön viikko ja pitkin syksyä erilaisia tapahtumia ja koulutusta. EHYT Järjestö -tiedotteessa tullaan jatkuvasti käsittelemään vapaaehtoistoiminnan ajankohtaisia asioita ja sisältöjä. Tällä kertaa käydään läpi ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan vuotta ja esitellään muutamia EHYTin piirissä tehtäviä vapaaehtoistoiminnan muotoja. Erityisesti tarkoituksenamme on jatkaa erilaisten toimintamuotojen ja -ideoiden esittelyä kaikkien vapaaehtoistoimijoiden käyttöön. Jatkamme myös juttusarjaa, jossa esitellään EHYTin jäsenjärjestöjen toimintaa. Strategiatyötä kohti yhdistyksen kokousta EHYT ry:n strategiatyö on ollut käynnissä koko vuoden. Jäsenjärjestöjen kanssa strategiasta keskustellaan aluefoorumeissa sekä syyskuussa toteutettavan kyselyn muodossa. Kysely toimitetaan jäsenjärjestöille sähköpostitse. Strategia hyväksytään EHYTin ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa maaliskuussa 2014. Yhdistyksen kokoukseen kokoontuu koko EHYTin jäsenistö käsittelemään strategiaa ja valitsemaan uuden valtuuston seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Seuraavassa järjestötiedotteessa kerrotaan lisää yhdistyksen kokouksesta.

Aluefoorumit ja valtakunnallisten jäsenjärjestöjen tapaaminen EHYT kutsuu jälleen jäsenjärjestötoimijat, kohtaamispaikkojen aktiivit, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet alueensa aluefoorumin tapaamiseen. Tätä lukiessa syksyn aluefoorumien tapaamiset on pidetty jo Pohjois- ja Varsinais-Suomessa. Muilla alueille tapaamiset järjestetään syys- ja lokakuun aikana. Jos et ole vielä ilmoittautunut mukaan, ota pikaisesti yhteyttä oman alueesi aluekoordinaattoriin! Valtakunnalliset jäsenjärjestöt ja heidän aluetoimijansa voivat osallistua haluamaansa aluefoorumiin. Lisäksi 5. marraskuuta klo 13–15 järjestetään valtakunnallisten jäsenjärjestöjen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien lounastapaaminen Ravintola Lasipalatsissa Helsingissä. Katsokaa tarkemmat tiedot aluefoorumeista viereiseltä sivulta! Koulutusta ja tapaamisia Hieman EHYTin aluefoorumien tapaamisia vastaava aluekierros on myös sosiaali- ja terveysalan keskusjärjestö SOSTE ry:llä, josta lisää muualla tässä tiedotteessa. Muualla tässä tiedotteessa kerrotaan myös OK-opintokeskuksen syksyn toiminnoista. Jos järjestönne haluaa käyttää OK-opintokeskuksen taloudellisesti tukemia opintojaksoja, siihen voi olla vielä mahdollisuus niin tänä kuin tulevanakin vuonna. Kysymykset ja yhteydenotot OK-opintokeskuksen tukiin liittyen sihteeri Marja Saavalaiselle, marja.saavalainen@ehyt. fi, 040 724 5513.

6 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

Vapaaehtoistoiminnan vuosi Tästä tiedotteesta löytyy siis asiaa ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnasta sekä vuoden varrelle sijoittuvista vapaaehtoistoiminnan teemapäivistä. Tätä vuosijanaa voi peilata oman yhdistyksensä toimintaan, hakea siitä toimintaideoita sekä muistutusta yhdistysbyrokratian aikatauluihin. Kansalaisareena ry:n on tänä vuonna ensi kertaa tarkoitus myös nimetä vuoden vapaaehtoinen ja jos teillä on ehdotuksia tunnustuksen saajaksi, viestikää siitä Kansalaisareenalle. Hyvää syksyä! Toivotan kaikille hyvää syksyn jatkoa. Itse olen osan syksystä – todennäköisesti noin lokakuun ajan – isyyslomalla, mutta viestit kulkevat. Olkaa siis ideoiden, kysymysten ja yhteistyöehdotusten kanssa rohkeasti yhteyksissä niin keskustoimiston järjestötyöntekijöihin kuin aluekoordinaattoreihin ja aluetyöntekijöihin. Jiri Sironen, järjestöpäällikkö, 040 450 9077, jiri.sironen@ehyt.fi Simo Miettinen, järjestösihteeri, 050 570 6981, simo.miettinen@ehyt.fi www.ehyt.fi/jarjestotoiminta


koulutuksia

OK-opintokeskuksen koulutuksia

KUTSU TERVETULOA SYKSYN ALUEFOORUMEIHIN! Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry kutsuu jälleen jäsenjärjestötoimijat, kohtaamispaikkojen aktiivit, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet alueensa aluefoorumiin. Aluefoorumissa tutustutaan, verkostoidutaan, keskustellaan ja luodaan entistä vaikuttavampaa paikallista ja alueellista ehkäisevää päihdetyötä. Aluefoorumissa keskustellaan myös EHYT ry:n ajankohtaisista kuulumisista ja strategiatyöstä. Paikalliset toiveet on otettu huomioon ohjelmia suunnitellessa ja useiden aluefoorumien ohjelmassa on teemaluentoja ja koulutusta. Vuoden 2013 aluefoorumien tapaamiset: • Pohjois-Suomi: la 14.9. klo 10–16 Lapin ammattiopistolla, Porokatu 35, 96400 Rovaniemi, ilmoittautuminen 30.8. mennessä saija.himanka@ehyt.fi, 050 4391 610. • Varsinais-Suomi: la 14.9.2013 klo 8:00–19:50 Viking Line m/s Amorella ja m/s Viking Grace, ilmoitauttuminen 14.8. mennessä liisa.ayras@ehyt.fi, 040 455 2874. • Keski-Suomi ja Pohjanmaa: la 21.9. klo 9.30–16 Seinäjoen järjestötalolla, Kauppakatu 1, Seinäjoki, ilmoittautuminen 9.9. mennessä liisa.viitanen@ehyt.fi, 040 527 0842. • Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Savo ja Pohjois-Karjala: la 28.9. Anttolanhovi, Hovintie 224, 52100 Anttola, ilmoittautuminen 14.9. mennessä heli.vaija@ehyt.fi, 044 5100 228. • Uusimaa ja Häme: la 12.10. klo 10–16 Kansalaistoiminnan ja taiteen keskus, Vesijärvenkatu 15, Lahti, ilmoittautuminen 30.9. mennessä terttu.huttunen@ehyt.fi, 0400 469769. • Pirkanmaa ja Satakunta: la 19.10. klo 9:30–17:00 Kylpylä hotelli Rantasipi Eden Nokia, Paratiisikatu 2, 37120 Nokia, ilmoittautuminen 11.10. mennessä riitta.sattilainen@ehyt. fi, 050 407 1044. Valtakunnallisten jäsenjärjestöjen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien lounastapaaminen: ti 5.11. klo 11–13 Ravintola Lasipalatsin Helsinki-kabinetissa, Mannerheimintie 22–24. Ilmoittautuminen 25.10. mennessä maarit.vannela@ehyt.fi, 040 5286 246.

OK-opintokeskuksen koulutukset palvelevat järjestötoimijoita yhdistyksen rivijäsenestä järjestöjohtoon. Tänä syksynä ehdit vielä muun muassa seuraavat järjestö- ja kansalaistoiminnan koulutuksiin • Tehdään toisin – tulevaisuustaitoja yhdistystoimijalle (25.9.–20.11.) • Yhdistyksen arkistoinnin perustaidot (24.9.–7.11. ) • Kansalaisvaikuttamisen ABC -webinaarisarja (25.09. - 06.11.) • Näin laaditaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus (28.9.) • Benchmarking (siirretty keväälle 2014, alustavasti 5.5.) Syksyn koulutustarjontaan voit tutustua ja ilmoittautua osoitteessa www.ok-opintokeskus.fi

Toimi, vaikuta, verkostoidu Vielä ehdit SOSTEn Toimi, vaikuta, verkostoidu -kiertueen viimeiseen koulutustilaisuuteen. Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutustilaisuus järjestetään 13.-14.11. Rovaniemellä.

Kunkin alueen aluefoorumin tarkempi ohjelma on lähetetty kaikille toimijoille sähköpostilla ja voit pyytää sitä aluekoordinaattoreilta erikseen pyytämällä. Tarkka ohjelma lähetetään myös kaikille ilmoittautuneille.

www.soste.fi

Aluefoorumista ei tule kustannuksia osallistujille. Jäsenjärjestöille, luottamushenkilöille ja kohtaamispaikkaverkoston toimijoille maksetaan matkakulut aluefoorumeihin halvimman mahdollisen kulkuvälineen perusteella. Osallistujien toivotaan järjestävän yhteiskyytejä.

Huugo-ratkaisuvalmentajakoulutus

Tervetuloa joukolla mukaan! Ilmoittautumiset oman alueesi aluekoordinaattorille (muista kertoa myös mahdollisista erityisruokavalioistasi, sillä aluefoorumeissa tarjotaan aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit)!

Työelämän alkoholiohjelma HUUGO keskittyy päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn työelämässä. Ratkaisuvalmentajakoulutuksen 1. osa järjestetään 3.-4.10. ja 2. osa 28.11. Helsingissä. Lisäksi Huugo-koulutus 24.9. Helsingissä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: timo. nerkko@ehyt.fi, p. 050 570 7825. www.taitolaji.fi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 | 7


lisää koulutuksia

Tupakka ja alkoholi terveystiedon opetuksessa Koulutus 2.10. Hämeelinnassa antaa uutta tietoa, materiaalia ja menetelmiä terveystiedon opetukseen tupakka- ja alkoholiteemoja käsiteltäessä. Kohderyhmä: Terveystiedon opettajat (yläkoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset. Kouluttajat: • Kehittämispäällikkö, TtM, Virve Laivisto, Syöpäjärjestöt • Johtaja, LitM, Kristiina Hannula, EHYT ry Koulutus on maksuton. Ilmoittautumiset 20.9. mennessä: http://www.cancer.fi/ammattilaiset/k oulutus/tupakka-ja-alkoholiterveystiedo/ Lisätietoja: Heidi Löflund-Kuusela p. 050 438 8841 heidi.loflund-kuusela@cancer.fi

Liikenne hurahti verkostoon -kiertue 2013-2014 Opettajille tarjottava turvallisuuteen keskittyvä liikennekasvatuskiertue alkaa 29.10.2013. Tapahtuma järjestetään Helsingissä, Lahdessa, Salossa, Tampereella, Seinäjoella ja Jyväskylässä. Kevään 2014 kiertuepaikkakunnat ovat Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Imatra, Rovaniemi, Raahe ja Pietarsaari. Kiertueen viimeinen ilmoittautumispäivämäärä on 4.10.

Kohti savutonta Suomea -seminaari Lappeenrannan kaupunki ja EteläKarjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestävät yhteistyössä Savuton Kunta -projektin kanssa organisaation johdolle, päättäjille ja asiantuntijoille suunnatun seminaarin, jossa pohditaan savuttomuuden tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Seminaarissa esitellään savuttomuuteen liittyviä käytännön työvälineitä. Kohderyhmä: Julkinen sektori, yritykset, järjestöt ja yhdistykset, luottamushenkilöstö Pvm ja paikka: 22.11. kello 13–16, Lappeenranta, kaupungintalon valtuustosali Puhujina muiden muassa Savuton kunta -projektin toiminnanjohtaja Tarja Kristiina Ikonen ja projektityöntekijä, EHYT ry:n asiantuntija Minttu Mäkelä. Ilmoittautuminen sähköpostitse 15.10. mennessä: raittiustoimisto@eksote.fi Lisätietoja: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote): Leena Miettinen p. 040 730 0356 leena.miettinen@eksote.fi Savuton kunta -projekti HYKS-erityisvastuualuetta koskevat tiedustelut: Minttu Mäkelä p. 050 438 4227 minttu.makela@ehyt.fi

www.liikenneturva.fi/ taydennyskoulutus.

Aluehallintoviraston tapahtumia ja koulutuksia Etelä-Suomen aluehallintoviraston alue • 21.11. Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Hämeenlinna • 3.12. Huumeet aikanamme -seminaari, Mikkeli • Ennakkotieto: Syksyllä 2013 Alkoholi, perhe- ja parisuhdeväkivalta – päiväkodit tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Itä-Suomen aluehallintoviraston alue • 26.9. Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Joensuu • 1.10. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Itä-Suomessa -seminaari, Mikkeli • 19.11. Ikäihmisten alkoholikoulutus, Joensuu • 3.12. Huumeet aikanamme -seminaari, Mikkeli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alue • 7.11. Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Oulu • 27.11. Pakka-toimintamallin käynnistäminen Oulun eteläisillä alueilla, Oulainen Lapin aluehallintoviraston alue • 25.–26.9. Törkeen hyvät päivät! Ammattiin opiskeleville nuorille • 6.11. Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Rovaniemi Länsi- ja Sisä-Suomen alue • 2.10. Alkoholi ja väkivalta -teemaseminaari, Tampere Lounais-Suomen aluehallintoviraston alue • 1.10. Rundi 2013: Tupakka, päihteet ja (raha)pelit – varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn -kiertue, Turku • Ennakkotieto: Tammikuussa 2014 Alkoholi ja väkivalta -seminaari, Turku Lisätietoja Alkoholiohjelman verkkosivuilla www.alkoholiohjelma.fi

8 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013


tulossa

Kutsu

SOSTEn alueelliset neuvottelupäivät Neuvottelupäivien tarkoituksena on koota SOSTEn jäseniä ja niiden alueellisia toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja verkostoitumaan. Nyt järjestettävät neuvottelupäivät ovat jatkoa keväällä järjestetyille viidelle tilaisuudelle. Loppuvuoden tilaisuudet pidetään eri paikkakunnilla kuin keväällä. Jos oman alueen päivä ei sovi, voi osallistua myös toisen alueen neuvottelupäiville. Neuvottelupäivien paikkakunnat ja ajankohdat: • 25.9. klo 16.30-19.00 Tampere, Tampereen yliopisto, Päätalo, luentosali A3, Kalevantie 4 • 30.10. klo 16.30-19.00 Turku, Alvarium, kokoustila Kaste, Puutarhankatu 8 B • 5.11. klo 16.30-19.00 Kuopio, Scandic Kuopio, kokoustila Minna, Satamakatu 1 • 13.11. klo 16.30-19.00 Rovaniemi, Santa´s Hotel Santa Claus, kokoustila Kuru, Korkalonkatu 29 28.11 klo 16.30-19.00 Lappeenranta, Scandic Patria, Auditorio, Kauppakatu 21 Ohjelma: - Ajankohtaista SOSTEn toiminnasta - SOSTEn toimintaa alueella - Sosiaali- ja terveyshuollon palvelurakenneuudistus Osallistujat voivat olla SOSTEn jäsenjärjestöjä, niiden alueellisia järjestöjä ja paikallisia yhdistyksiä sekä SOSTEn yhteistyöjäseniä. Toivomme, että välitätte kutsua tarvittaessa eteenpäin alueellisille ja paikallisille toimijoillenne. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niissä on tarjolla pientä purtavaa ja kahvia. Ilmoittautuminen päättyy kolme päivää ennen tilaisuutta. Lisätietoja tilaisuuksista: SOSTEn aluetyön erityisasiantuntijat, etunimi.sukunimi@ soste.fi: • Tampere: Anne Astikainen (Keski-Suomi), 050 597 5188 • Turku: Tuula Peltoniemi (Länsi-Suomi), 050 540 0655 • Kuopio: Päivi Kiiskinen (Itä-Suomi), 0400 516018 • Rovaniemi: Marjo-Riitta Tervonen (Pohjois-Suomi ), 050 592 2802 • Lappeenranta: Erica Mäkipää (Etelä-Suomi), 050 544 5771 www.soste.fi

Asunnottomien yö jälleen lokakuussa

S

uomen suurin sosiaalialan mielenilmaus Asunnottomien yö järjestetään jälleen 17.10 YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Tapahtuma nostaa esiin asunnottomuuteen liittyviä ilmiöitä ja epäkohtia ja vaatii ratkaisuja ongelmien korjaamiseksi. Tänä vuonna Asunnottomien yö nostaa esiin muun muassa vaatimuksen subjektiivisen asumisoikeuden toteutumisesta. Teemana on myös lapsen näkökulma: Miten lapset kokevat asunnottomuuden uhan ja mitä lapset ajattelevat asunnottomista ihmisistä? Lisäksi haastamme ihmisiä auttamaan. Tapahtumapäivänä vastaanotamme ruoka ja vaatelahjoituksia. Teema tarkentuu vielä lähempänä tapahtumaa ja sitä pohditaan syksyn aikana myös yhdessä. Tapahtumaa järjestää laaja kansalaisliike, johon kuuluu yksittäisiä toimijoita sekä järjestöjen ja kuntien edustajia. Kaikki ovat tervetulleita mukaan osallistumaan tapahtuman toteuttamiseen omalla panoksellaan. Viime vuonna järjestettiin yli kolmekymmentä tapahtumaa yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Oman tapahtumasi tiedot voit ilmoittaa osoitteeseen toimisto@vvary.fi tai hanna.piirainen@vvary.fi. viimeistään 14.10 mennessä. Tiedot kaikista tapahtumista kerätään asunnottomien yön nettisivuille ja Facebookiin. www.asunnottomienyo.fi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 | 9


tulossa

Pelinäyttely kertaa pelaamisen historian, ”Pongista pleikkaan”

T

ekniikan museo Helsingissä esittelee digitaalisen pelaamisen historiaa Pongista Pleikkaan -näyttelyssään. Sen toteutuksessa myös EHYT ry:n Pelitaito on ollut mukana. Pelitaito-projekti on yhteistyössä Tekniikan museon kanssa tuottanut näyttelyyn tutustumista auttavan maksuttoman näyttelymateriaalin. Materiaali on suunnattu erityisesti opetusryhmille, mutta se sopii myös tavallisille kävijöille. Näyttely on auki 26.1.2014 saakka osoitteessa Viikintie 1, 00560 Helsinki. Näyttelyssä on esitteillä muun muassa vanhoja pelikonsoleita, joita saa kokeilla joinakin näyttelypäivinä.

NordAN-konferenssi Tallinnassa 12.-13.10. EHYT ry ja EPT-verkosto ovat mukana esittelemässä toimintaa

N

ordAN-konferenssi järjestetään tänä vuonna 12.–13. lokakuuta Tallinnassa. Teemana on ”National policy with local implementation”. EHYT ry:llä ja EPTverkostolla on konferenssin näyttelyalueella yhteinen ständi, jossa messuvieraat saavat kuulla ehkäisevästä päihdetyöstä Suomessa. NordAN (Nordic Alcohol and Drug Policy Network) on Pohjoismaiden ja Baltian päihdejärjestöjen verkosto, joka on perustettu vuonna

10 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

2000. Mukana toiminnassa on jo noin 90 järjestöä. EHYT ry on NordANin jäsen ja EHYT ry:n johtaja Kristiina Hannula on Suomen edustaja NordANin hallituksessa. NordANin puheenjohtajana toimii professori Peter Allebeck Karolinska Institutista Ruotsista. Konferenssikieli on englanti. Konferenssisivustolta löydät lisää tietoa tapahtumasta. http://la8021.wix.com/nordan2013 www.nordan.org


Ehkäisevän päihdetyön viikolla Smokefree vahvistetaan onnea alkaa taas

V

altakunnallista Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään tänä vuonna 14. kertaa, perinteisesti marraskuussa viikolla 45 (4.–10.11.). Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla erilaiset tahot viestivät yhdessä ehkäisevän työn merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ja järjestävät ihmisiä ja mediaa aktivoivia tapahtumia ympäri Suomen. Teemaviikkoa koordinoivat EHYT ry ja Suomen Punaisen Ristin päihdetyö. Ehkäisevän päihdetyön viikko: onnea vahvistamassa Vuoden 2013 teema jatkaa onnellisuusajattelua: haastamme jokaista pohtimaan mitkä asiat tuovat arkeen onnen hetkiä, millaista on hyvä elämä ja millainen rooli erilaisilla yhteisöillä ja ryhmillä tässä on. Viime vuonna kampanjan fokus oli enemmän yksilössä.

Nyt näkökulma siirtyy yhteisöön ja sosiaaliseen ympäristöön ja näiden positiiviseen vaikutukseen arjen hyvinvoinnin lähteenä ja edistäjänä. Viikon slogan on: onnea vahvistamassa.Vuoden teema on Ehkäisevän päihdetyön viikko: onnea vahvistamassa. Teemaviikolla huomio kiinnittyy erityisesti myös siihen, että päihdetyöllä ja -työntekijöillä on oma tärkeä paikkansa ihmisten arjen hyvinvoinnin vahvistamisessa ja tukemisessa. Lisää tietoa syksyn aikana Viikon muusta sisällöstä, julisteen jakeluun liittyvistä käytännöistä ja teemaviikon yhteistyötahoista tiedotetaan alkusyksyn aikana teemaviikon omilla internetsivuilla www.ehyt.fi/ept-viikko

Lisätietoja Teija Strand EHYT ry p. 050 571 0288 Kati Laitila Punainen Risti p. 020 701 2129

S

mokefree-luokkakilpailu käynnistyy jo 25. kertaa. Tavoitteena on jälleen tukea nuorten tupakoimattomuutta sekä ehkäistä jo tupakkaa kokeilleiden nuorten kohdalla tupakoinnin säännöllistymistä. Kilpailussa luokka tai muu ohjattu kouluryhmä sitoutuu olemaan nuuskaamatta, tupakoimatta ja käyttämättä sähkötupakkaa kuusi kuukautta kestävän kilpailukauden ajan. Kilpailu on suunnattu 7. ja 8.luokkalaisille. Luokkakilpailu on alun perin suomalainen innovaatio, jota on täällä järjestetty jo vuodesta 1989. Muita Euroopan maita on tullut mukaan vuodesta 1998 alkaen; nyt toimintaa on toteuttamassa jo noin 20 maata. Suomessa kilpailuun on vuosittain osallistunut 1000-2000 luokkaa ympäri Suomea. Joinain vuosina mukana on ollut Suomen 7. luokkalaisista jopa puolet. Kilpailun on todettu tukevan kouluissa tehtävää tupakan vastaista työtä helpolla ja hauskalla tavalla. Smokefree-toiminta on myös muuta kuin luokka-kilpailu, käy tutustumassa toimintaan tarkemmin: www.smokefree.fi

Lisätietoa: Minttu Mäkelä p. 050 438 4227

uusia kasvoja

Katja Reinikainen aloitti 2.9. tiedottajana. Katjalla on toimittajatausta, hän on työskennellyt aiemmin useissa eri mediataloissa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 | 11


Hyvä ikääntyminen

Ikääntyneiden päihteidenkäytön erityiskysymyksiä

S

töä muun muassa sen mukaan, milloin muutos, keskioluen vapautuminen ja uomalainen väestö ikääntyy alkoholin käytön arkipäiväistyminen. ongelmakäyttö on alkanut: onko se vauhdilla, ja ikääntyvien alkoKolmanneksi syyksi on esitetty kesjatkoa aiemmin alkaneelle, pitkään holin käyttöön on yhteiskunkimääräisen eliniän kasvun myötä lijatkuneelle ongelmakäytölle vai onko nassamme alettu kiinnittää aiempaa sääntynyttä eläkkeellä oloaikaa. Neljäs se alkanut vasta myöhemmällä iällä, enemmän huomiota. perustelu ikääntyvien alkoholinkäytön Ikääntyvä ihminen on aina jonkin eläkkeelle siirryttäessä. tutkimiselle on se, ettei vanhimpien Eläkkeellä olevien ikäihmisten yhteisön tai ryhmän jäsen. Yhteiskunta ikäryhmien alkoholinkäyttöön liittyluo puitteet ja ympäristön ikääntymi- alkoholinkäytön tutkimisen ja siihen vää tutkimustietoa juuri ole. selle ja ikäihmisenä olemiselle. Näin vaikuttamisen on katsottu olevan Ikääntyvien kanssa tehtävässä ollen siihen minkälaisena ikääntymi- tarpeellisia neljästä eri syystä. Niistä päihdetyössä on myös nen nähdään ja koetaan tekijöitä, jotka eroavat vaikuttaa vahvasti myös nuorempien ikäryhmise ympäristö, jossa ihmiIkäihmisillä on usein nuoria enemmän en kanssa tehtävästä nen elää. Yhteiskunnasvastaavasta työstä, sa vallitseva asenneilasiantuntijuutta ja erilaisia, joskus sillä ikäihmisillä on mapiiri ja ikääntyviin vaikeitakin elämänkokemuksia. usein pitkän elämänsä liitetyt odotukset voivat ansiosta nuoria enemjoko vahvistaa tai heimän asiantuntijuutta ja kentää eläkkeellä oleerilaisia, joskus vaikeitakin vien hyvinvointikokeelämänkokemuksia. ensimmäinen liittyy väestörakenteen muksia. Lisäksi ikääntyminen tuo mukamuutoksen aiheuttamaan eläkeikäisIkääntyneet ovat kaikki yksilöitä, ten määrän kasvuun, sillä yhä useampi naan elämänmuutoksia, joihin voi joista jokaisella on omanlaisensa eläliittyä voimakkaita ja kielteisiä tunteikansalainen lukeutuu eläkeläisten mänhistoria. Siitä johtuen ikäihmisistä ta. Nämä muutokset ovat hyvin mokasvavaan joukkoon. Toinen syy kosei voida puhua yhtenäisenä ryhmänä, vaan yksilöiden erilaisuudesta johtuen kee eläkkeelle siirtyviä ja suurimmaksi ninaisia ja ne voivat ilmetä ihmisessä itsessään (vanhenemisesta seuraavat osaksi jo eläkkeellä olevia suuriin ikämyös heidän suhteensa alkoholiin on fyysiset muutokset) tai esimerkiksi luokkiin kuuluvia ikäihmisiä, joiden yksilöllinen. ikääntyvän sosiaalisissa suhteissa, elämää on värittänyt alkoholinkäyTutkijat ovat kuitenkin eritelleet kuten lähisuhteiden menetykset. ikääntyneiden alkoholin ongelmakäyt- tössä tapahtunut suuri kulttuurinen

alkoholin riskikäytön rajat

Riskit

Rajat

Alkoholin liikakäyttö on merkittävä riski ikääntyneen terveydelle ja toimintakyvylle, sillä iäkkäät aikuiset ovat alkoholin suhteen nuorempia haavoittuvaisempia. Tämä johtuu vanhenemisen myötä, ihmisen kehossa tapahtuvista muutoksista, lisääntyneistä terveysongelmista sekä kroonisten sairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden käytöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (2006) suosittelemat, yli 65 – vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajat eroavatkin selvästi työikäisille suunnatuista alkoholinkäyttösuosituksista. Niiden mukaan yli 65 -vuotiaiden ei tulisi käyttää kerralla yli kahta alkoholiannosta, eikä yli seitsemää annosta viikossa. Lisäksi ja vastoin yleisiä oletuksia, nämä ikäihmisille suunnatut riskirajat ovat henkilön sukupuolesta riippumatta samat.

12 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

EHYT ry:n Taitolajin aineistoja.


IkäAkatemia ja hyvän ikääntymisen rakennuspuut Suurin osa ihmisistä selviytyy hyvin ikääntymisen synnyttämistä ristiriidoista. Joskus muutoksia on kuitenkin liikaa tai keinoja niiden käsittelyyn ei ole, minkä seurauksena osa ikääntyvistä pakenee vanhenemisen aiheuttamia elämänmuutoksia. Pakokeinoja ovat esimerkiksi ikääntymismuutosten kieltäminen sekä alkoholinkäyttö. Lähteitä muun muassa • Jyrkämä, Jyrki (2001) Vanheneminen ja vanhuus. s.267323. Teoksessa: Sankari & Jyrkämä (toim.) Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa. Jyväskylä 2001. • Kivelä Sirkka-Liisa (2006) Geriatrisen hoidon ja vanhustyön kehittäminen. Selvityshenkilön loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki • Sosiaali- ja terveysministeriö (2001). Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet. Esitteitä 2006:6. • Vilkko, A, Sulander, T, Laitalainen, E & Finne-Soveri, H. (2010) Miten iäkkäät suomalaiset juovat? Teoksessa: Mäkelä, P, Mustonen, H, Tigerstedt, C (toim.) Suomi juo. Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968–2008. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2010. s.142-153.

E

HYT ry:n akatemioiden sarja jatkuu 19.9. IkäAkatemialla. Akatemiassa kuullaan, mitä EHYT ry:n ikähankkeessa on vuosien varrella opittu. ”Onks’ uutta tietoo?” -ikähanketta on toteutettu yhdessä eläkeikäisten valtakunnallisten järjestöjen Eläkkeensaajien Keskusliiton ja Eläkeläiset ry:n kanssa vuodesta 2011. IkäAkatemia on suunnattu vanhustenhuollon ja ehkäisevän päihdetyön ammattilaisille, eläkeikäisten järjestöjen toimijoille

ja kaikille jotka ovat kiinnostuneita ikääntymistä koskevasta yhteiskunnallisesta keskustelusta. Ohjelma herättää pohtimaan IkäAkatemiassa perehdytään alan parhaan asiantuntemuksen avulla muun muassa ikääntyneiden hyvinvoinnin nykytilanteeseen, alkoholin ja lääkkeiden tahattomiin yhteisvaikutuksiin ja niihin moninaisiin hyviin käytäntöihin, joita suomalaisten eläkeikäisten omat järjestöt toteuttavat.

Tekstin kirjoittaja Katerina Uusitalo. EHYT ry on koordinoinut vuodesta 2011 ”Onks’ uutta tietoo?” -ikähanketta, joka etsii toimivia käytäntöjä terveiden eläkevuosien tukemiseksi ja ikäihmisten päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Lue ikähankkeesta

14 >

IkäAkatemian avaa valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas. Puhujia ovat muun muassa FT Sirpa Immonen, joka taustoittaa ikäihmisten päihteidenkäyttöä sekä professori emeritus Jyrki Jyrkämä Jyväskylän yliopistosta. Jyrkämä pohdiskelee esityksessään hyvää vanhenemista ja arkielämää. Kehittämiskoordinaattori Sisko Salo-Chydenius A-klinikkasäätiöstä käsittelee yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuosituksia, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Marja Aira taas alkoholin ja lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia. Akatemian päättää Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja, ministeri Kalevi Kivistö. Mukana IkäAkatemiassa ovat myös kulttuurin monitoimimies Mauri Antero Numminen sekä puhuttelevasta räpmusiikistaan tunnettu Eila. Seminaari pidetään tämän lehden ilmestyessä.

Hankkeen tuloksia ja hyvää ikääntymistä käsitellään EHYT ry:n IkäAkatemiassa Finlandia-talolla 19.19. Räppimummo-Eila esiintyy IkäAkatemiassa 19.9.

 >

lue lisää www.ehyt.fi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 | 13


ONKS’ UUTTA TIETOO? -IKÄHANKE

Esittelyssä ikähanke

Elämänilo ja mielekäs tekeminen edellä - päihdeaiheet perässä

E

HYT ry:n koordinoima Onks’ uutta tietoo? -ikähanke on keskittynyt eläkkeellä olevien parissa toteutettavaan ehkäisevään päihdetyöhön. Hanketta on toteutettu vuosina 2010-2013 yhteistyössä kahden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön Eläkeläiset ry:n ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n kanssa. Tavoitteena on ollut tuoda näkyviin eläkeläisjärjestöjen toiminnassa jo olevia hyviä, ehkäisevää päihdetyötä tukevia käytäntöjä sekä luoda uusia. Ajatuksena on ylläpitää ja lisätä eläkkeelle siirtyvien sekä jo eläkkeellä olevien arkipäiväisiä selviytymiskeinoja ja tukea heidän sopeutumistaan. Ikähankkeen lähtökohtana on ollut eläkeläisten oman elämänkokemuksen kunnioittaminen ja heidän tarpeidensa huomioiminen. Ikähanke on pyrkinyt toiminnallaan

I

kähankkeen projektipäällikkö Antti Honkonen on ollut mukana ehkäisevässä päihdetyössä jo vuodesta 1966. Silloin hän kiinnostui raittiustyöstä ollessaan Heinolan Työväenopiston oppilaskunnan vetäjänä. 27-vuotiaana Antti oli jo erään Elämäntapaliitto-taustaisen raittiusjärjestön puheenjohtaja. - Siten EHYT-urani voi sanoa alkaneen jo 39 vuotta ennen EHYT ry:n syntyä, Antti naurahtaa. Elämäntapaliitossa hän oli järjestöpäällikkönä 15 vuotta vuodesta 1996 alkaen.

vaikuttamaan ikääntyvien sosiaaliseen hyvinvointiin tekemällä ehkäisevää päihdetyötä, jossa ei etsitä syyllisiä. Hankkeen tarkoituksena ei ole ollut myöskään rakentaa ikääntymistä tarkasti normitetuksi, ahtaaksi moraalimaisemaksi, vaan ennen kaikkea voimaannuttaa eläkeläisiä ja lisätä heidän elämäniloaan, jotta eläkkeellä

oleminen koettaisi mielekkääksi, eikä kenenkään tarvitsisi paeta ikääntymisen ja eläkkeelle siirtymisen aiheuttamia muutoksia alkoholiin. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa on järjestetty muun muassa yhteisöllisyyttä lisäävää ja mieltä kohentavaa toimintaa, kuten liikuntakisailua, elämäntarinaryhmiä sekä ikäerityistä alkoholitiedostusta. Tehdäkseen alkoholiasioista keskustelun eläkeläisten kanssa mahdolliseksi ja rikkoakseen ikäihmisiin liitettäviä perinteisiä rooliodotuksia, hankkeessa on annettu esimerkkiä myös toisenlaisesta tavasta asennoitua ikääntymiseen. EHYT ry:n ikähankkeessa ovat olleet mukana projektipäällikkä Antti Honkonen (vas.), avustavana suunnittelijana toiminut Katerina Uusitalo sekä suunnittelija-kouluttaja Heidi Mäenpänen.

Palkitsevinta työssä on Antin mukaan ollut kansalaisten kohtaamispaikoista, Elokoloista, vastaaminen ja niissä käyneiden pitkäaikaistyöttömien innostuminen työllistämisjaksostaan. -Tämä on usein johtanut onnistumiseen ja jatkoon työelämän kiemuraisilla poluilla, Antti lisää. - Rankinta taas on ollut syrjäytymisuhassa ja jo syrjäytettyjen asunnottomien kohtalo, Antti kertoo. Hän loi ja veti viime syksyyn saakka YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. pidettävää Asunnottomien yö -tapahtumasarjaa. - Näkyvistä toiminnoistamme ja vaikuttavista lupauksista huolimatta asunnottomuus on taas vain lisääntymään päin, Antti harmittelee. Juuri Asunnottomien yöt ovat olleet Antille todellinen ”korkeakoulu”. - Niissä olen oppinut, ettei

14 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

kukaan ole koulunsa ekaluokkalaisena silmät vastaamisen ilosta hehkuen viitannut opettajalle viestiään: ”Ope, ope, minusta tulee isona alkoholisti tai asunnoton tai avuton”. Kuka tahansa voi joutua esim. asunnottomaksi, myös raivoraitis. Jossakin vaiheessa asunnottomuuden kurjuus voi murtaa raittiuden. Siksi tarvitaan ihmisille koulutusta, työtä ja asuntoa mielekkään elämän mahdollistamiseksi. Antin motto eläkeikäisten, ja yleensäkin, ehkäisevässä päihdetyössä on ”mieluummin mummo, kuin pullo edellä!”. Tällä hän viittaa onnistumisen elämyksiin: jos kaikkitietävän elämänosaajan eli nykyeläkeläisen luo menee alkoholikysymyksissä aihe edellä, niin ei pääse edes ovesta sisään. Jos mukana onkin esimerkiksi räppimummo-Eila, niin pääsee keskustelemaan hyvällä vaikutuksella myös päihdeasioista.


jäsenjärjestöt

Pirkkalan Elämäntapayhdistys Elopilkku ry

Uudet haasteet näkyvät jo toiminnassa

Tiivistyvä yhteistyö kunnan ja seurakunnan kanssa lisäävät Elokolon ja Elopilkun palveluja

T

orstaina lauletaan, kertoo Pirkkalan Elokolon viikko-ohjelma. Yhteislaulutuokiota odotellessa Pirkkalan Elämäntapayhdistys Elopilkku ry:n puheenjohtaja Pentti Aittokallio kertoo Elokolon ja yhdistyksen toiminnan kuuluvan kiinteästi yhteen. Laajasti vapaaehtoistoiminnassa mukana ollut Aittokallio on 9. vuotta puheenjohtajana. Hänen mukaansa Elokolossa käy päivittäin 20–55 asiakasta. Suuri muutos Elokolon toiminnassa oli siirtyminen nykyisiin tiloihin, joissa ei voitu enää toteuttaa kävijöitä houkutellutta ruokatorstaita. Elokolossa ohjelmaa riittää jokaiselle päivälle. Vilkkain päivä on maanantai, jolloin jaetaan paikallisesta supermarketista noudetut ruokalahjoitukset niitä tarvitseville. Maanantaisin asiakkaiden käytössä on kuntosali, tiistaisin pidetään asiantuntija-alustuksia, jotka ovat vaalien aikaan vilkkaimmillaan. Keskiviikkoisin ohjelmassa on verenpaineenmittausta ja ikäihmisille sopivaa ASAHI -kuntoilua. Torstaisin on yhteislaulua ja haastattelupäivänäkin laulusta innostuneita asiakkaita saapuu vähitellen yhteisen pöydän ääreen. - Yhteislaulu on ollut mukana toiminnan alusta saakka,

kertoo aikaisemmin puheenjohtajana toiminut ja nyt varapuheenjohtaja toimiva Keijo Jokinen, joka ilmestyy paikalle harmonikkansa kanssa. Perjantai on puhepäivä, jonka ajankohtaiset aiheet nousevat uutisista. Elokolon toiminnasta tiedotetaan Pirkkala-lehden ilmaisella Päivyripalstalla. Esimerkiksi kunnan kanssa yhteistyössä 17.10 järjestettävä Asunnottomien yö pidettiin viime syksynä ensimmäisen kerran Elokolossa. Tarkoitus on viettää Asunnottomien yötä jatkossakin Elokolossa. Eväitä hyvälle ololle Toiminnan alkuaikoina 1990-luvulla Elokolo verkostoitui työttömien yhdistysten kanssa. Vähävaraisten ja eläkeläisten hyvinvoinnista huolehtiminen on yhdistykselle edelleen tärkeää. Jokinen muistuttaa, että Elokolo on viihtyisä paikka vähävaraisten ja eläkeläisten sosiaaliseen kanssakäymiseen ja auttaa jaksamaan. Hannu Vartiainen aloitti elokuussa Elokolossa pitkäaikaistyöttömille suunnatun kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana.- Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ovat Elokolossa 4- 40 tuntia viikossa. Työtehtäviä ovat

esimerkiksi kirjaston VHS-kasettien digitoiminen, yhdistyksen kotisivujen laatiminen ja hoivapalvelussa ulkoilemme vanhusten kanssa ja luemme heille, kertoo Vartiainen. EHYT ry:n aluetyöntekijänä keväällä aloittanut Riitta Sattilainen on innostunut verkostoitumisesta. Maaliskuussa tapasimme Elokoloa käyttäneitä paikallisia yhdistyksiä, kunnan sekä seurakunnan edustajia. Teimme yhteenvetoa kaikesta toiminnasta Elämäntapayhdistys Elopilkun ja Elokolon kanssa sekä kartoitimme mahdollisia toivomuksia ja tarpeita, selvittää Sattilainen. - Kunnan perusturvajohtajan ja sosiaali- sekä vanhustyönjohtajien tapaamisessa syntyi heidän aloitteestaan ikäihmisten keskusteluryhmä, joka aloittaa syyskuun lopulla. Sattilainen kertoo yllättyneensä kunnan ja seurakunnan yhteistyöhalukkuudesta. - He eivät ainoastaan halua meiltä toimintaa, vaan tarjoavat palvelujaan. Esimerkiksi kunnan palveluohjaaja aloittaa säännöllisen vastaanoton Elokolossa. Jäsenille matkoja ja retkiä Puheenjohtaja Pentti Aittokallio kertoo jäsenille järjestettävän matkoja ja virkistyspäiviä muutaman kerran vuodessa. Omia varoja hankitaan myymällä yhdistyksen tuotteita ja esittelemällä toimintaa Suupantorin tapahtumissa. Yhdistyksen taloudenhoitaja Lasse Pirkola kertoo yhdistyksen saavan avustuksia monelta taholta ja muistuttaa, että Elokolo on kunnan omistama tila, joka on vapaasti eri yhdistysten käytössä.

Pirkkalan Elokossa lauletaan torstaisin. Kuvauspäivänä laulutuokio aloitettiin onnittelulaululla tasavuosia juhlineelle Orvokki Raatikaiselle (istumassa).

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 | 15


Terveys ry:n Siilinjärven paikalliyhdistys ry

Yhdistys tarvitsee uusia tekijöitä

Yhdistyksen toimintaan haetaan uusia aktiiveja

S

kuusenkerkkä- ja koivunlehtisiirappeja. Pikku-Marjan kesäpäivään yhdistykseltä oli toivottu erityisesti kasvinvärjäysnäytöstä. Lankojen värjäys luonnonkasveilla on Niskasen mukaan aikaa vievää, mutta palkitsevaa, koska lankojen värit ovat ainutlaatuisia ja luonnollisia. Niskanen oli aikanaan järjestämässä ensimmäistä siilinjärveläisten yhdistysten esittelypäivää ja nytkin yhdistys oli mukana 31.8.

Aikaisempina vuosina keväällä lukiossa pidetty Selvä peli -kurssi siirtyi tänä vuonna syksyyn. EHYT ry:n aluekoordinaattori Mirja Pekkanen on ollut ajankohdasta yhteydessä lukioon. Toiminta jäihin? Niskanen toteaa, että nuorempia vetäjiä yhdistykselle ei ole saatu, vaikka tosissaan on yritetty. Siilinjärvellä toi-

Tuula Pärnänen

iilinjärven nuorisotalo on monien kohtaamisten paikka myös yhdistyksen toimintaa toteutettaessa. Puheenjohtaja Eila Niskanen ja sihteeri Kaisa Saarelainen kokoavat nuorisotalon aurinkoiselle terassille malliksi tuotteita, joita yhdistyksen kursseilla on valmistettu. Niitä esitellään ja myydään kunnan ja muiden yhdistysten kanssa toteutettavissa

Eila Niskanen (vas.) ja Kaisa Saarelainen esittelivät yhdistyksen kursseilla valmistettyja tuotteita, joita myydään tapahtumissa.

tapahtumissa. Niskanen vannoo yhteistyön nimiin, koska useamman tahon yhteistyönä erilaiset tapahtumat ovat monipuolisempia ja helpompia toteuttaa. Esimerkiksi Pikku-Marjan talvi- ja kesäpäivät ovat vuosittain toteutuvia perhetapahtumia. Päivät ovat perinteisiä ja yhdistys on osallistunut niihin omalla toimipisteellä vuosina 2012 ja 2013. Niskanen kertoo, että päivien taustalla on kunnan lisäksi useita siilinjärveläisiä järjestöjä. Viikonloppuna 3.-4.8. järjestettiin sekä Pöljän kotiseutumuseon 80-vuotisjuhlat että Pikku-Marjan kesäpäivä. Yhdistys osallistui molempiin tapahtumiin. Museota juhlistettiin Wanhanajan markkinoilla, joilla yhdistys esitteli ja maistatti tekemiään tuotteita, esimerkiksi luonnon TEE-aineita sekä

Terveys ry:n Siilinjärven paikallisyhdistys ry oli mukana omalla osastolla Wanhanajan markkinoilla 3.8.2013.

Ahmon koululla järjestetyssä esittäytymisessä. Yhdistys valmisti tilaisuuteen Miksi vähennän alkoholinkäyttöä -lomakkeen, jonka avulla herätettiin keskustelua kahvitarjoilun lomassa. Vastuuta liikenteeseen Ruusuratsiaa on Niskasen mukaan toteutettu jo useampana vuonna. Ratsiassa raittiille kuljettajille ojennetaan ruusu. Tapahtuman idea on Kouvolan Liikenneraittiusyhdistyksestä. Mukana on ollut poliisista kaksi partiota puhalluttamassa kuljettajia Siilinjärven keskustassa. - Viimeksi olimme kolmessa eri kohdassa eikä siinä montaa tuntia mennyt kun 200 kuljettajaa oli puhallutettu ja ruusut ojennettu nollat puhaltaneille.

16 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

mii useita kymmeniä erilaisia yhdistyksiä ja monet ihmiset ovat jo niiden toiminnassa. - Kaavailussa on, että yhdistystä ei poisteta rekisteristä, mutta toimintaa ei toistaiseksi enää toteuteta ensi vuoden alusta. Nyt tarvitaan uusia tekijöitä, koska nykyinen hallitus ja muut aktiivit eivät enää ikääntyessään jaksa, selvittää Niskanen. Hän tähdentää päihteiden ehkäisyssä harrastusten merkitystä ja siksi nykyisessä toiminnassa on ollut monia harrastustilaisuuksia asiantuntijaluentojen sijaan. EHYT ry:stä saadulla toiminta-avustuksella on voitu toteuttaa muun muassa jäsenten virkistäytymisretket, ruusuratsia ja virkistäytymispäivä sekä työpajatoimintaa perheille.


Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry

Työttömät takaisin työelämään tai opiskelemaan

Yhdistyksen toiminnan kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni työllistyy avoimille markkinoille tai siirtyy opiskeleman.

K

eväällä EHYT ry:n jäseneksi liittyneen Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys, Ekta ry:n toiminta alkoi vuonna 2005. Lappeenrannassa on yhdistyksen neljä toimipistettä: toimitalo Joukola, Sammontorin ja Lauritsalan asukastilat sekä Sampo-kirppis ja työpajat Sammontorilla. EHYT ry:n kanssa yhdistys on tehnyt yhteistyötä jo ennen jäsenyyttä. Yhdistys toivoo jatkossa saavansa EHYT ry:ltä tukea erilaisten tapahtumien toteuttamiseen ja mahdollisuuden osallistua koulutuksiin. Toiminnanjohtaja Anu Olkkonen kertoo yhdistyksen saavan merkittävän osan rahoituksestaan Lappeenrannan kaupungilta, sillä toiminta palvelee kaupungin tarpeita. Rahoitusta tulee myös ELY-keskuksen työllistämishankkeesta. Kolmivuotinen

Silta työelämään -hanke alkoi vuoden alussa. Työsuhde edellyttää sitoutumista Palveluohjaaja Jouko Korhonen kertoo asiakkaiden tulevan työ- ja elinkeinotoimistosta ja työvoiman palvelukeskuksesta (TYP). Lappeenrannassa on ollut paljon rakenteellista työttömyyttä suurten tehdasyksiköiden lopetettua toimintansa. Monella työttömäksi jääneellä ei ole lainkaan koulutusta. - Monilla on henkilökohtaisia ongelmia, muun muassa päihteidenkäyttöä, jonka takia työsuhde on päättynyt. Ongelmien kasautuessa he eivät työllisty avoimilla työmarkkinoilla, kertoo Korhonen. Tekninen ohjaaja Jaakko Jaarmo perehdyttää, esittelee talon tavat ja käytössä olevat laitteet. Palveluohjaaja Korhonen valvoo työskentelyä - Päihteiden käyttöön puututaan heti. Asiakas ohjataan päihdepalveluihin ja sitten tehdään jatkosuunnitelma, tiivistää Korhonen Toimitalo Joukola tarjoaa työsuhteeseen valituille rakennus-, metalli- ja hitsaustöitä, katiskojen kokoamista ja uutuutena hopeakorujen valmistusta. Sampo-kirppiksellä tehdään ompelutöitä, koruja ja pieniä puutöitä.

Ekta ry:n Joukolan toimitalon rakennusosastolla tekninen ohjaaja Jaakko Jaarma (vas), toiminnanjohtaja Anu Olkkonen, uloaluetöiden ohjaaja Mikko Salmi ja palveluohjaaja Jouko Korhonen.

- Ekta ry on matalan kynnyksen paikka, mutta asiakasvalintaan kiinnitetään huomiota, sillä asiakkaan pitää kyetä tekemään jotakin työtä tarjolla olevasta valikoimasta, toteaa Olkkonen. - On tärkeää, että mahdollisimman moni työllistyy avoimille markkinoille tai siirtyy opiskelemaan. Yhdistyksen tuloksia seurataan ja niillä on vaikutusta avustuksiin. Sammontorin ja Lauritsalan asukastilat Asukastoiminnan ohjaaja Anne-Liisa Lindgren-den Ouden mukaan asukastiloihin voi tulla tapaamaan ihmisiä, ottaa osaa toimintaan tai viettää aikaa muuten vain. Asukastiloissa on lehtiä luettavaksi ja maksuton verkkoyhteys, jonka käytössä saa halutessaan opastusta, esimerkiksi laskujen maksamisessa sekä sähköpostin käytössä. - Sammontorin asukastilassa saa edullisen lounaan sekä kahvin pullan kera. Toimintaamme kuuluvat myös erilaiset tapahtumat, ulkoilupäivät ja retket. Lisäksi järjestämme erilaisia myyjäisiä ja näyttelyitä, kertoo Lindgren-den Oude. Yhdistyksen toimintaan ja tuotteisiin voi tutustua verkossa: www.ekta.fi

Sammontorin valoisassa asukastilassa asukastoiminnan ohjaaja Anne-Liisa Lindgren-den Oude ja Rummi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 | 17


vapaaehtoistoiminta

Ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminta esittäytyy

Ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan pitää sisällään kaikkea kohtaamispaikoista peliasiantuntijoihin. Mukaan voi lähteä ottamalla yhteyttä EHYT ry:n työntekijään.

E

hkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan kirjo on todella laaja. EHYT ry:n piirissä vapaaehtoistoimintaa tehdään mm. jäsenjärjestöissä, kohtaamispaikoissa, tapahtumissa ja verkossa. EHYT ry:n henkilökunta tukee ja organisoi vapaaehtoistoimintaa. Erityisesti järjestöyksikkö, aluetyöntekijät ja aluekoordinaattorit ovat paikallistoimijoiden tukena. Tästä jutusta löydät aikajanan, joka kertoo vapaaehtoistoiminnan tapahtumista kussakin vaiheessa vuotta, sekä muutamia esittelyjä erilaisista toiminnoista. Erityisesti mielessämme ovat olleet jäsenjärjestöt, mutta ideoita eri toiminnoista voi käyttää kuka vain. Tulevissa EHYT Järjestön numeroissa tulemme esittelemään lisää toimintaideoita sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen isoja kysymyksiä ovat muun muassa, miten jokaiselle kiinnostuneelle voidaan tarjota juuri heille sopivaa toimintaa, miten saadaan uusia toimijoita mukaan, miten yhdistykset voivat aktivoida jäseniään sekä millaista koulutusta vapaaehtoistoimintaan on tarjolla.

EHYT ry:n vapaaehtoistoiminnan muotoja EHYT ry:n vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat jäsenyhdistysten toiminta, Elokolojen ja kohtaamispaikkojen vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoistoimintaa verkossa tekevä nuorten Assarit-verkosto sekä Peliasiantuntijat. Näistä toimintamuodoista löydät lisätietoja verkkosivuilta www.ehyt.fi/vapaaehtoistoiminta

Toimintaesimerkkejä Päihteetön liikenne: Ajokuntotempaus ja ruusuratsiat Ajokuntotempauksen tavoitteena on herätellä liikenteessä liikkuvia huolehtimaan myös kuljettajan ajokunnosta kulkuneuvon huoltamisen ohella. Keskeisiä näkökulmia ovat kuljettajan päihteettömyys liikenteessä, tupakoinnin ja lääkkeiden vaikutukset, lepo, ravinto ja muut ajokykyyn vaikuttavat terveysseikat. Ajokuntotempaukset toteutetaan useimmiten huoltoasemilla, joskus myös kauppakeskuksissa tai asukastuvilla. Huoltoasemat ovat luontevia paikkoja, jonne tullaan jo muutenkin autoiluun ja mopoiluun liittyen. Huoltamolla myös

ept-kampanjat

VUOSIKELLO

Muut kampanjat ja teemapäivät

tavoitetaan kohderyhmää, joka ei muihin terveystapahtumiin ehkä osallistu. Ajokuntotempauksesta sovitaan huoltamon pitäjän kanssa ja kootaan yhteistyöryhmä saatavilla olevista kumppaneista. Huoltamon rooli on tärkeä, sillä he voivat markkinoida tapahtumaa oman markkinointinsa yhteydessä ja usein osallistuvat osaltaan tarjoilun järjestämiseen. Tempaus sisältää yleensä autoilijan hyvään ajokuntoon ja -vireeseen liittyviä toimintapisteitä sekä autonkin ajokuntoon liittyviä pisteitä, jos resurssit riittävät. Autoilija voi arvioida ajokuntoaan mm. häkä-, pef- ja verenpainemittauksissa. Päihteet liikenteessä -visassa voi päivittää tietämystään mm. alkoholin vaikutuksista liikenteeseen. Rytmiä elämään -pelin avulla pohditaan liikenteeseen sopivaa ruokavaliota ja levon tarvetta. Törmäystilannetta ennakoiden oman törmäyspainonsa voi mittauttaa törmäyspainovaa´alla Yhteistyökumppaneita näille palveluille voi löytyä esim. Hengitysliitolta, Liikenneturvalta, Sydänyhdistyksiltä ja muilta päihdetyön tekijöiltä. Kulkuneuvon ajokuntoa on mahdollista varmistella mm. ilmanpainemittauspalvelussa, tuulilasin ja peilien pesussa ja rengasnastojen tarkistuksissa. Näihin pisteisiin apua voi löytyä mm. huoltamolta, vakuutusyhtiöiltä, Autoliitolta Järjestöbyrokratia

Selvin päin kesään -kampanja Toimintatukipäätökset ja maksatukset

Tipaton tammikuu -kampanja Toimintatukihakemusten jättäminen EHYT ry:lle

Ystävänpäivä 14.2.

Vuosikokoukset (jonka jälkeen ed. vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen toimittaminen EHYT ry:lle)

tammi

helmi

maalis

18 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

Kukan päivän Liikuta mua -tempaus 13.5. Maailma kylässä ja mahdollisuuksien torit Maailman terveyspäivä 7.4.

Maailman tupakaton päivä 31.5.

Hyvä päivä -hyvinvointipäivä

huhti

TOUKO

kesä


Esimerkkejä jäsenjärjestöjen toiminnasta.

ja mopoiluun liittyen esim. nuorisotoimilta ja alan oppilaitoksilta. Ajokuntotempausta varten on hyvä tehdä osallistumiskortti, johon osallistuja hankkii vaikkapa kolme osallistumismerkintää eri pisteiltä. Osallistumiskorttia vastaan tarjotaan esimerkiksi sämpyläkahvit. Tapahtumasta kannattaa tiedottaa resurssien mukaan, vaikka huoltamolle tai kauppakeskuksiin tulee asiakkaita erikseen kutsumattakin, sekä kutsua myös media mukaan. Ruusuratsian tavoitteena on tuoda päihteetöntä liikennettä esiin myönteisellä tavalla. Nolla promillea puhaltavat kuljettajat, autoilijat, mopoilijat ja moottoripyöräilijät palkitaan poliisin yllätysratsiassa ruusulla. Päivän ajankohta on toukokuun 4. päivä, Ruusun, Roosan ja Rosan nimipäivä. Ruusuratsian suunnittelu alkaa yhteydenotolla paikalliseen poliisiin ja kyselyllä kiinnostuksesta ratsian järjestämiseen. Poliisi määrittää ajankohdan ratsian keston ja vähän ennen h-hetkeä ilmoittaa paikan. Yleensä toimijat kokoontuvat ennen tapahtumaa po-

liisilaitoksella, josta lähdetään yhdessä tapahtumapaikalle. Kun tapahtuma on päätetty toteuttaa, järjestäjät hankkivat ruusut. Määrään vaikuttaa ratsian kesto, mutta myös sijainti. Tunnin aikana puhallutetaan keskimäärin 100 – 150 kuljettajaa. Tarjouksia ruusuista voi kysyä puutarhoilta ja marketeista. Sponsoreitakin saattaa löytyä. Ruusuratsiassa poliisi puhalluttaa kuljettajat. Vapaaehtoistoimija ojentaa ruusun, jos promillemittari näyttää nollaa. Hän onnittelee ja toivottaa turvallista, hyvää matkaa. Materiaalia ei näissä tilanteissa voi yleensä jakaa, mutta joskus ruusuihin on kiinnitetty pieni paperilappu, jossa on yhdistyksen ja mahdollisen sponsorin logot ja turvallisen matkaan toivotukset! Tästä on kuitenkin sovittava poliisin kanssa. Media on yleensä kiinnostunut Ruusuratsioista, koska yleensä ratsioista tulee kerrottavaksi vain ikäviä uutisia. Toimittajille voi etukäteen ilmoittaa ajankohdan ja viime hetkellä myös poliisin varmistaman paikan. Haastatellut kuljettajat ovat paitsi yllättyneitä, myös mielissään, kun kerrankin kiitetään

julkisesti sääntöjen ja ohjeiden noudattamisesta. Taitolaji-toiminta vapaaehtoiselle Tilannearviotapahtumissa annetaan arkipäivän neutraalissa ympäristössä, esimerkiksi yleisötapahtumissa tai kauppakeskuksissa, henkilökohtaista lyhytneuvontaa ja -ohjausta, jonka tavoitteena on havahduttaa ihmisiä pohtimaan omaa alkoholinkäyttöään Samalla tapahtuma palvelee EHYT ry:n ja jäsenjärjestön toiminnan tekemistä tunnetuksi ja sopii myös muun messu- ym. esittelytoiminnan yhteyteen. Neuvonta perustuu AUDITkyselylomakkeeseen. Tapahtumissa osallistuja saa halutessaan kyselyn perusteella henkilökohtaisen palautteen omasta päihdetilanteestaan sekä jatko-opastusta. Tapahtuman toteuttaminen vaatii yleensä vähintään kaksi henkilöä, joilla tulisi olla perustiedot alkoholin vaikutuksista, AUDIT-testin tulkinnasta (tulkintaosio sisältyy EHYT ry:n omaan AUDIT-versioon) sekä siitä, mihin apua tarvitsevan voisi

Päihde- ja mielenterveyspäivät 17.10. Asunnottomien yö (YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä)

SuomiAreena

heinä

elo

Liikenneturvallisuusviikko

Vanhusten päivä ja viikko (lokakuun 1. sunnuntai ja sitä seuraava viikko)

syys

loka

Anna lapselle raitis joulu -kampanja

EPT-viikko (viikko 45)

Vapaaehtoistoiminnan päivä

Kansallinen pelipäivä

Toimintatukiraportit EHYT ry:lle

marras

joulu

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 | 19


paikkakunnalla opastaa ottamaan yhteyttä eteenpäin. EHYT ry:n aikuisten ehkäisevän päihdetyön yksikkö tarjoaa opastusta tapahtuman järjestämiseen. Cafe Taitolaji -tilaisuudet on tarkoitettu omasta alkoholinkäytöstään huolestuneille aikuisille. Tilaisuus järjestetään avoimena kohtaamispaikkana Elokolossa, asukastuvalla tai muussa suljettavassa tilassa, ja siellä on mahdollista saada tukea alkoholinkäyttötapojensa muutoksiin sekä ammattilaisilta että vertaisilta. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien motivaatiota alkoholinkäytön itsehallintaan ja tavoitteellisen toiminnan kautta helpottaa tähän tähtäävää muutosprosessia. Järjestettynä jonkin aikaa Tilannearviotapahtuman jälkeen tilaisuus voi toimia avun saamisen paikkana, mutta sen voi järjestää myös itsenäisesti. Osallistujamäärä keskustelussa voi olla maksimissaan noin kymmenen. Cafe Taitolaji -tilaisuuden ohjaaminen vaatii ammattilaista tai työmuotoon liittyvän erityisen koulutuksen suorittanutta vapaaehtoista. Jäsenjärjestöjen, jotka ovat kiinnostuneita Cafe Taitolajin järjestämisestä alueelleen, kannattaa olla yhteydessä aikuisten ehkäisevän päihdetyön yksikköön. www.taitolaji.fi

Menu-messut siirtyvät Helsingin Messukeskukseen Vapaaehtoistoiminnan tapahtuma on kasvanut vuosien mittaan, kävijöitä odotetaan 20 000

V

apaaehtoistoiminnan Menu-messut Helsingin Messukeskukseen! Vapaaehtoistoiminnan Menu-messut on Suomen suurin vapaaehtoisten rekrytointitapahtuma. Menu-messut kokoaa saman katon alle vapaaehtoistoimintaa tarjoavat organisaatiot ja – mikä tärkeintä – esittelee lukuisat kiinnostavat vapaaehtoistehtävät

Ehkäisevän päihdetyön viikko ja Tipattoman tammikuu Ehkäisevän päihdetyön verkosto koordinoi marraskuussa viikolla 45 vietettävää Ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Viikon toimintaan voi osallistua ottamalla yhteyttä esimerkiksi oman kunnan päihdetyöstä vastaavaan tahoon, alueella toimivaan ehkäisevää päihdetyötä tekevään järjestöön, Suomen Punaisen Ristin piiritoimistoon tai EHYT ry:n aluekoordinaattoriin. Vuoden aluksi vietetään Tipatonta tammikuuta. Vaikka kyseessä on pitkälti kansalaisten omaehtoinen tapa, ovat järjestöt tukeneet Tipattoman viettoa erilaisin toimin jo vuosien ajan. Tipattomaan voi osallistua esimerkiksi kirjoittamalla aiheesta oman alueensa lehtiin tai verkkokeskusteluihin, haastamalla omia tuttuja ja työpaikkaa tai muuta yhteisöä mukaan sekä jakamalla Tipattoman verkkosisältöä eteenpäin esimerkiksi omilla Facebook-sivuilla. Jiri Sironen, Sinikka Korpela, Antti Hytti ja Teija Strand.

pääkaupunkiseudulta ja laajemminkin. Menu-messut järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Helsingin Messukeskuksessa lauantaina 23.11. klo 10–18. Messuilla jaetaan myös ensimmäisen kerran Valtakunnallinen Vuoden vapaaehtoinen -palkinto. Samaan aikaan Messukeskuksessa on käynnissä Meidän viikonloppu -tapahtuma, joka käsittää kuudet messut (OutletExpo

2013, ELMA 2013, Metsä 2013, Lemmikki 2013, Menopeli- ja Kädentaitotapahtuma). Kaikille messuille pääsee sisään samalla lipulla, ja kävijöitä lauantaille odotetaan 20 000. EHYT ry on jälleen mukana Menu-messuilla esitellen vapaaehtoistoimintaansa. Lue lisää messuista uusituilta Menumessujen nettisivuilta osoitteessa: www.kansalaisareena. fi/menumessut.

Ilmianna Vuoden vapaaehtoinen!

A

suuko yhteisössäsi valovoimainen vapaaehtoinen? Kansalaisareena aloittaa valtakunnallisen Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon perinteen. Palkinnon tavoitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä. Siitä tehdään vuosittainen traditio ja palkinnonsaajan toivotaan olevan valmis toimimaan vuoden ajan ”vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä”. Vuoden vapaaehtoinen voi olla pitkän linjan vapaaehtoistoimija tai uusi, mutta innovatiivinen tulokas.

www.ehyt.fi/vapaaehtoistoiminta

20 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

Hän voi toimia vapaaehtoisena missä päin Suomea tahansa, millaisessa tehtävässä tahansa. Vuoden vapaaehtoinen voi olla myös oman yhteisönsä kantava voima, taitava innostamaan muita, kekseliäs ja rakentava toiminnan kehittäjä tai jollain aivan muulla tavalla ansioitunut vapaaehtoistyöntekijä. Ilmoita ehdokkaasi 6.10. mennessä osoitteessa www.kansalaisareena. fi/vapaaehtoinen

Perustele, miksi juuri ehdottamasi henkilö ansaitsisi Vuoden vapaaehtoinen -arvonimen. Kuka tahansa – niin yksityishenkilö kuin yhteisökin – voi ehdottaa Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaa. Ehdokkaat esitellään 14.10.–1.11. kampanjasivuilla, joilla voi käydä äänestämässä omaa suosikkiaan.


PÄIVITTÄISTÄ TOIMINTAA

Tampereen aluekeskus Viekun tuparit

T

ampereen uuden aluekeskuksen tupareissa yhdistyivät alkoholipolittinen keskustelu, musiikki ja naurujooga. Tupareissa oli esitteillä myös EHYT ry:n toimintaa. Huugo-piste esitteli työpaikan päihdeongelmien kohtaamiseen liittyvää tietoa, työkaluja ja koulutustilaisuuksia ja Hubu-pisteellä sai tutustua Hubu-toimintamenetelmään. Myös Ehkäisevän päihdetyön verkosto esittäytyi.

EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, aluekoordinaattori Anne Mikkola ja aluetyöntekijä Riitta Sattilainen toivottivat tuparivieraat tervetulleiksi.

Elokolojen leiri Kallioniemessä

E

lokolojen leiriä vietettiin Kesäkoti Kallioniemessä 18.-23.8. EHYT ry:n Elokolot, Kesäkoti Kallioniemi ja Hyvinvointilomat järjestivät elokuussa yhteistyössä tuetun loman Elokolojen kävijöille. Mukana oli 25 ihmistä, jotka tulivat mukaan Helsingin, Lahden ja Pirkkalan Elokolojen kautta. Elokolojen kävijöiden leiritoimintaa on järjestetty keväisin myös Lahden seudulla, Asikkalan Huhtarannas-

sa. Molempia leiriperinteitä on tarkoitus jatkaa tulevana vuonna. www.kesakotikallioniemi.fi

Kesäkoti Kallioniemi tunnetaan hienona lomailupaikkana Sipoon saaristossa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 | 21


työvälineitä

Pelirajat’on

Vertaisryhmät ongelmallisesti pelaaville ja läheisille

U

udet Pelirajat’on -vertaisryhmät alkavat syksyllä 2013 usealla paikkakunnalla, kuten Hyvinkäällä, Kuopiossa, Lahden Elokolossa, Lappeenrannassa, Pääkaupunkiseudulla, Rovaniemellä, Tampereella ja Vaasassa. Ryhmät on tarkoitettu niille, joilla on ongelmia pelaamisen kanssa. Vertaisryhmiä on myös läheisille. Nämä ryhmät alkavat Lahden Elokolossa, Rovaniemellä ja Turun Elokolossa. Pelirajat’on-hanke on toiminut jo 15 paikkakunnalla. Ryhmissä saa ymmärrystä saman asian kanssa painivilta ja neuvoja tilanteen käsittelemiseen, arjessa jaksamiseen ja tulevaisuuteen suuntautumiseen. Ryhmissä keskustellaan omasta elämäntilanteesta ja ongelmallisesti pelaavien ryhmissä etsitään yhdessä uutta tekemistä pelaamisen tilalle. Osallistujat asettavat itse tavoitteet ja vaikuttavat myös käsiteltäviin sisältöihin. Ryhmät ovat luottamuksellisia ja vaitiolosääntöä kunnioitetaan. Ryhmä on osallistujille maksuton. Ryhmiä ohjaavat koulutetut, vapaaehtoiset vertaiset. Lahden Elokolossa Pelirajat’on -ryhmät ovat kokoontuneet keväästä 2013. Lahdessa toimii myös läheisten ryhmä. - Olen puhunut läheisten ryhmän vetäjän kanssa ja ryhmät ovat tulleet tarpeeseen. Ryhmäläiset ovat olleet tyytyväisiä Elokoloon ja kiitelleet vielä meidän kahvitarjoiluja. Elokololla on suuri vaikutus niille, jotka sitä tarvitsevat, kertoo Lahden Elokolon aluetyöntekijä Jukka Suomilammi.

Lisätietoa alkavista ryhmistä: http://pelirajaton.fi/ryhma/paikkakunnat/

Kuka pelkää somea?

S

osiaalisen median tuntemus on tärkeä osa tämän päivän vanhemmuutta. Kun vanhemmat tuntevat hyödyt ja haitat, he osaavat opastaa lapsiaan sen käytössä. EHYT ry:n uusin huoneentaulu, vanhemmille ja muille kasvattajille tarkoitettu ’Vanhempien sosiaalisen median huoneentaulu’ sisältää tietoa somessa esiintyvien ilmiöiden ymmärtämiseen sekä neuvoja keskustelun tueksi. Huoneentaulun ovat luoneet EHYT ry:n Internet- ja mobiilityön yksikön (IMY) verkkopedagogit, jotka kohtaavat vuosittain lähes 100 000 nuorta kuudella suositulla verkkofoorumilla. Sosiaalinen media kehittyy jatkuvasti ja sen suosiota on syytä hyödyntää myös kas-

Tutustu myös EHYT ry:n muihin huoneentauluihin. Materiaaleja on myös ruotsiksi ja englanniksi.

22 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013

vatustyössä. Se on oivallinen ja osallistava kanava, jossa nuoret voivat pohtia yhteiskunnan arvoja ja tilaa. Nykyvanhemmalla on laajempi skaala aiheita, joista täytyy jaksaa ja osata keskustella lapsensa kanssa. On tärkeää, että vanhempi tietää missä nuori liikkuu, myös netissä. Huoneentaulun tavoitteena on muistuttaa näistä asioista. ”Jopa 22 prosenttia 16-vuotiaista viettää 14–16 tuntia viikossa sosiaalisen median parissa. Sosiaaliseen mediaan tutustuminen on tänä päivänä tärkeä osa kasvatusvelvollisuutta. Tämä on yksi niistä aiheista päihteiden ja liikenneturvallisuuden ohella, joista pitää keskustella rauhassa koululaisten kanssa”, kertoo IMY:stä vastaava Ilmo Jokinen. Lapsille ja nuorille sosiaalisen medi-

an paikat voivat olla hyödyllisiä, koska niissä voi tuoda julki mielipiteensä, oikeutensa ja arvostella turvallisesti esimerkiksi koulua, vanhempia tai opettajaa sekä pohtia suurempiakin elämään liittyviä kysymyksiä. Tämä kaikki on tärkeä osa murrosiän itsenäistymisessä. Sosiaalisen median kautta voi myös saada ystäviä ja vertaistukea sekä löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Varhaismurrosikäisen nuoren ongelmat voivat tuntua pieniltä, mutta koulu- ja kaverielämässä ne ovat nuorelle suuria pohdinnan aiheita ja niillä on oma roolinsa minäkuvan, itsenäistymisen ja itsetunnon kehittymisessä. Vaikka kotona olisivat asiat hyvin, kaikesta ei uskalleta tai kehdata kotona jutella. Verkko ei korvaa vanhempia tai kotona tapahtuvaa kontaktia, mutta sen kautta voi vahvistaa sosiaalisia taitoja ja saada rohkeutta jutella asioista kasvotusten esimerkiksi vanhempien tai terveydenhoitajan kanssa. Tilauksissa ja painattamisessa, ota yhteyttä järjestösihteeri Simo Miettiseen, simo. miettinen@ehyt.fi, p. 050 570 6981. www.ehyt.fi.


Pelipäiväkirja on ilmestynyt EHYT ry oli mukana Assembly-pelitapahtumassa 2.-4.8. ja julkaisi uuden työvälineen pelaamisen käsittelyyn

EPT-tietokanta

HYT ry:n Pelitaito-projekti sekä Internet- ja mobiilityön yksikkö olivat mukana messuosastolla Assembly Summer 2013 -pelitapahtumassa Hartwall Areenalla.

E

E

Osastolla esiteltiin muun muassa digipelaamisen Pelipäiväkirja-sovellusta. Pelipäiväkirja on Pelitaito-projektin tarjoama helppokäyttöinen ja maksuton nettisovellus oman digipelaamisen tarkasteluun ja hallintaan. Palvelussa voi esimerkiksi pitää kirjaa peleihin käytetystä ajasta, asettaa rajoja pelaamisen suhteen tai laatia suunnitelman pelaamisen vähentämiseksi. Pelipäiväkirja kokoaa säännöllisesti raportin annetuista tiedoista, mikä helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat hyödyntää Pelipäiväkirjaa työssään keskustelun välineenä ja ajatusten herättäjänä. www.pelipaivakirja.fi www.pelitaito.fi

Assemblylla EHYT ry:tä edustivat muiden muassa verkkopedagogi Piia Aspegren ja Pelitaidon projektiasiantuntija Mikko Meriläinen.

Muista myös Seuraava EHYT Teema ilmestyy EPT-viikolle

S

HYT ry:n ylläpitämä materiaalitietokanta sisältää kattavan kokoelman tarjolla olevista ehkäisevän päihdetyön aineistoista, kuten oppaista, esitteistä, julisteista ja sähköisistä opetusmateriaaleista. Tietokanta palvelee erityisesti käytännön työn tekijää. Materiaalitietokannassa voi tehdä hakuja esimerkiksi aihealueittain, kohderyhmittäin ja avoimella sanahaulla. Tietokannassa esitellyt aineistot tilataan suoraan tuottajilta. Tilaustiedot ja tarkemmat yhteystiedot löytyvät aina kunkin aineiston kohdalta. Tuoreimpia aineistoja materiaalitietokannassa ovat • ”Lagaatko? Pidä tauko”, joka on herättelevä lehtinen pelaajille • ”Virittävää verkostoitumista Preventiimissä, 10 vuotta ehkäisevän päihdetyön kehittämistä nuorisoalalla”. Kirja kuvaa nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittymistä 2000-luvulla. www. ept-materiaalitietokanta.fi

ehyt

euraavassa EHYT Teema -leh2 ikä dessä käsitellään hyvää ikäänäntym inen tymistä. Lehti ilmestyy 4.11. tunne riskira tko alkavalla viikolla eli Ehkäisevän jat? päihdetyön viikolla. Teema-lehteä voit lukea sähköisessä muodossa EHYT ry:n nettisivuilla kohdassa julkaisut. Lehti myös postitetaan jäsenjärjestöille jäsenkyselyssä toivotun perusteella. Jäsenjärjestöt voivat tilata lehteä jaettavaksi niputtain EHYT Teema on EHYT ry:n Hyvä julkaisu, joka palvelee erilaisia Ikään lukijaryhmiä teemakohtaisin tymIn painotuksin 3-5 vuosinumerolen s. 10 – 15 la. Julkaisua voi tilata järjestösihteeri Simo Miettiseltä.

OttoMitan suosio kasvaa

E

HYT ry:n oma sovelluksen, OttoMitan käyttäjämäärät kasvavat. Mobiiliapu-hankkeessa kehitetty OttoMitta herättää kiinnostusta niin terveys- ja kauneuslehtien kuin teekkarien parissa. Elokuun viimeiseen päivään mennessä OttoMittaa oli ladattu lähes 6500 kertaa. Eniten latauksia oli iOS-käyttöjärjestelmän puhelimissa, sitten Windows-puhelimilla ja vähiten Android-puhelimissa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 3/2013 | 23


EHYT ry:n Mobiiliapu-hankkeen loppuseminaari torstaina 24. 10. 2013 klo 9.00–15.00 Tervetuloa 24. 10. hankkeemme loppuseminaariin. Tilaisuus on maksuton. Puheenvuorojen ja keskustelujen lomassa nautimme maittavan lounaan.

Tilaisuuden paikka Ostra Botnia (Botta) Helsinki, juhlakerros, osoitteessa Töölönkatu 3, 00100 Helsinki

Ilmoittautuminen Ilmoittaudu tilaisuuteen 23. 9. 2013 mennessä osoitteessa https://my.surveypal.com/semma

Lounas Lounas sisältää alku-, pää- ja jälkiruoan sekä kahvin/teen. Kerrothan mahdollisesta erikoisruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 9.00 Ohjelma 9.30 Aamupala Asiakkaana palveluverkossa, stand up -esitys 10.00 Stand up -koomikko Jacke Björklund, juontaja Ilmo Jokinen, EHYT ry 10.15 Virallinen avaus, hankepäällikkö Iina Järvi Kokemuksia matkan varrelta -paneelikeskustelu Aluejohtaja Katariina Westman, Rikosuhripäivystys; toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, Pro-tukipiste; puheenjohtaja Sami Henttonen, Käyttäjäyhdistys Lumme ry; toiminnanjohtaja Jukka Salminen, Eläkeliitto ja hankesuunnittelija 11.30 Karita Niittymäki, EHYT ry Mobiiliapu-hanke Teknologian hyödyntäminen sosiaalityössä, Toimitusjohtaja Tom Hämäläinen, 12–13 Movila Oy 13.00 Lounastauko Hankkeen tulosten raportointi ja arviointia 13.45 Kuntoutussäätiön edustaja Pauliina Juntunen ja hankepäällikkö Iina Järvi Haittoja vähentävä työ eettis-moraalisesta näkökulmasta 14.15 Huume- ja mielenterveystyön johtaja, lääkäri Pekka Tuomola, HDL Loppuseminaarin tekstiviestikyselyn tulokset 14.30 Hankesuunnittelijat Karita Niittymäki ja Marjut Helin, Mobiiliapu -hanke Mobiiliapu – entäs tulevaisuudessa? 15.00 Innovaatio- ja talousjohtaja Kari Vuorinen, EHYT ry Tilaisuus päättyy Lämpimästi tervetuloa seminaariimme ja erinomaisen mukavaa syksyn alkua! Mikäli Sinulla on kysyttävää seminaarista, voit olla yhteydessä hankesuunnittelija Marjut Heliniin, puh. 050 518 6012, s-posti: marjut.helin@ehyt.fi

Profile for Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT Järjestö 3/2013  

EHYT Järjestö -järjestötiedote

EHYT Järjestö 3/2013  

EHYT Järjestö -järjestötiedote

Profile for ehyt
Advertisement