Page 1

3

11.9.2018

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

AIKUISET TURVASIVAT NUORTEN JUHLINTAA SEINÄJOELLA S.4–5

EHYT marssi Pridessä yhdenvertaisuuden puolesta s. 6

Tsemi-toiminta tähtää hyvään itsetuntoon s. 7


PÄÄKIRJOITUS

Muutos ja mahdollisuus

S

uomalainen yhteiskunta on muutoksessa, jota myös kaikkien päihdehaittoja vähentävien toimijoiden täytyy tarkkaan seurata. Päihdehaittoja potentiaalisesti kasvattaviin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin voidaan reagoida ennen kuin kasvavista haitoista tulee totta. Muutostrendien selkeä hahmottaminen mahdollistaa oman toiminnan muokkaamisen reaktiivisesta asenteesta ennakoivaan suuntaan. Yhtä tärkeää on tunnistaa myönteinen muutos ja tukea toivottavia kehityskulkuja, joista yksi esimerkki on nuorten alkoholinkäytön vähentyminen. Valitettavasti kukaan ei voi tuudittautua uskoon, että asiat muuttuvat paremmiksi ilman tekoja ja yhteisvastuuseen perustuvan päihdepolitiikan sinnikästä puolustamista. Suunnitelmallinen toiminta ennen ongelmien kärjistymistä on kaiken ennalta ehkäisevän työn ydintä. Päihdepolitiikassa yksi keskeisistä haasteista liittyy poikkeuksellisten vahvojen markkinaintressien hallintaan. Laittomien ja laillisten päihteiden myynti on globaalisti valtava bisnes. PohjoisAmerikassa perinteiset alkoholiyhtiöt ovat osoittaneet merkittävää kiinnostusta kannabisteollisuuteen. Ensisijassa kyseessä on merkittäviin tuotto-odotuksiin liittyvä intressi. Kärjistettynä voi ilmaista, että päihteiden myynnillä kerätyt voitot yksityistetään ylikansallisten yhtiöiden taseisiin, kun taas päihteiden kielteiset

vaikutukset ulkoistetaan täysimääräisesti julkisen sektorin ja järjestöjen huoleksi. EHYT on pohjustanut uuden strategiansa valmistelua toimintaympäristön analyysilla. Järjestönä haluamme toimia ajassa ja kartoittaa eri näkymiä siitä, kuinka maailma muuttuu seuraavan vuosikymmenen aikana. Olemme luoneet yhdessä Demos Helsingin kanssa erilaisia tulevaisuuskuvia eli skenaarioita siitä, miltä ehkäisevän päihdetyön toiminta­ ympäristö voisi näyttää vuonna 2030. Näiden tulevaisuuskuvien muuttujia ovat muun muassa yleinen arvo- ja asenneilmapiiri suhteessa päihteisiin, taloudellisen tilanteen kehittyminen, eriarvoistumiskehitys, väestön digiosaaminen ja hyvinvointivaltion rakenteiden kestävyys. Tulevaisuuteen kohdentuvan työn tarkoituksena on tarkentaa kuvaa hyvinvoinnin edistämisen, päihdehaittojen ehkäisyn sekä vapaaehtois- ja järjestötoiminnan tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista. Työhön on osallistettu EHYT ry:n henkilöstöä, luottamushallintoa ja sidosryhmiä hyödyntäen heidän laaja-alaista asiantuntemustaan. Meillä EHYTissä tuleva vuosi 2019 on varsinainen jäsenistöä osallistava strategiatyön vuosi. Tämän jälkeen vuonna 2020 EHYT ry:n edustajakokous päättää järjestön uudesta strategiasta neljäksi vuodeksi eteenpäin. Päihdepolitiikan tulevaisuutta käsitellään jo tänä vuonna EHYTin alueforumeissa syys- ja lokakuussa Rovaniemellä, Lahdessa ja Porissa. Foorumit antavat hyvän mahdollisuuden keskustella päihdepoliittisen toimintaympäristön muutoksesta ja muutokseen reagoinnista. Muutos on aina myös mahdollisuus. Uuteen tilanteeseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa reagoida. Uskoakseni parhaat ratkaisut syntyvät usein silloin, kun vankka tutkimusnäyttö ehkäisevän päihdetyön menetelmistä yhdistyy paikallistason tietoon ja käytännön osaamiseen.

Juha Mikkonen

toiminnanjohtaja p. 050 527 4780 juha.mikkonen@ehyt.fi

2

ALUKSI

02 02

03

Pääkirjoitus

Sisällys

Päihdetyön uutisia

EHYT Järjestö on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n julkaisu jäsenjärjestöille. EHYT ry on valtakunnallinen asiantuntijaja kansalaisjärjestö, joka ehkäisee toiminnallaan alkoholista, nikotiinituotteista, huumausaineista ja pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. PÄÄTOIMITTAJA Jiri Sironen TOIMITUS: Reetta Paavilainen, Annikki Pesonen, Marjo Rinne, Teresa Tenkanen ja Jiri Sironen JUTTUIDEAT JA PALAUTE: Annikki Pesonen ja Jiri Sironen ULKOASU Sanna Pyykkö / Sopiva Design KANNEN KUVA Maija Saanio JULKAISIJA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Elimäenkatu 27, 00510 Helsinki OSOITTEENMUUTOKSET Annikki Pesonen, annikki.pesonen@ehyt.fi PAINO Suomen Uusiokuori Oy NUMERO 3/2018 ISSN 2342-902X (painettu) ISSN 2342-9038 (verkkojulkaisu) ILMESTYMINEN: Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy 27.11.2018 (aineistot 6.11. mennessä)


Pakollinen tunnistautuminen myös pelisaleihin

TEEMA

04 06 07 08 09

Vapaaehtoiset aikuiset turvaamassa nuorten juhlintaa Seinäjoella 100 000 ääntä moninaisuudelle TSEMI-leirit Köyhyyden ja yksinäisyyden vähentäminen on hyvää ehkäisevää päihdetyötä

Kolumni

SEURAA EHYT RY:TÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA facebook.com/ehytry twitter.com/EHYTry IG Ehyt_ry youtube.com/user/ ehytry slideshare.net/EHYT

5.8.2018 Oona Simolin @oonasim: Voisi kokeilla myös toisin päin. Nuoret, jotka näyttävät käyttävän aiempia sukupolvia vähemmän alkoholia, voisivat toimia aikuisten valvojina esim. pahamaineisilla tangomarkkinoilla.

JÄRJESTÖ

10 12 14 16 17 18 19

Työkalupakki Kuulumisia kentältä

Järjestötoiminnan kuulumisia

Henkilökuva

EHYT ry ympäri Suomen

Koulutukset

Tapahtumat

P

akollinen tunnistautuminen on tulossa rahapeliautomaatteihin. EHYT pitää tunnistautumista tehokkaana välineenä ehkäistä rahapelihaittoja ja valvoa ikärajoja entistä paremmin. Tunnistautumalla pelaaja voi saada myös palautetta pelaamisestaan ja kulutuksestaan. Samalla hän voi saada käyttöönsä ominaisuuksia, joilla voi hallita omaa pelaamistaan. Tunnistautuminen on yksi arpajaislain uudistamisen tavoitteista. Jos hallituksen lakiesitys hyväksytään, kaikilla kauppojen ja kioskien peliautomaateilla tunnistaudutaan vuoteen 2021 mennessä. Pakollinen tunnistautuminen ei koske kuitenkaan pelisalien automaatteja, vaikka niissä pelataan enemmän kuin markettien automaateilla. Tämä on selkeä ongelma, jota EHYT kritisoi lakiesitykseen antamassaan lausunnossa. Hallituksen lakiesitys koskee erityisesti rahaautomaatteja ja tavara-arpajaisia. Pienituloiset ja muita heikommassa sosiaalisessa asemassa olevat pelaavat raha-automaatteja enemmän kuin muut. Rahapeliongelmaisista suurin osa pelaa automaateilla, joten erityisesti heidän kulutustaan on tarkoitus vähentää. Rahapelien tuotosta 23 % tulee ongelmapelaajilta, joten on selvää ja myös hyväksyttävää, että muutos laskee raha-automaattituottoja. Arpajaislain uudistuksen keskeinen ajatus  pitäisikin  olla se,  miten kehitämme rahapelijärjestelmää ja siihen liittyvää avustus- ja tukitoimintaa niin, että me emme tarvitse ongelmapelaajien rahoja.  EHYT esittää lausunnossaan, että Suomeen laaditaan kansallinen rahapelipoliittinen ohjelma. Sen avulla asetetaan tavoitteet rahapelien tarjonnalle, valvonnalle, haittojen ehkäisylle, hoidolle, tutkimukselle ja rahapelituotolle. EHYT esittää, että rahapelihaittojen ehkäisylle luodaan pysyvät rakenteet ja riittävä rahoitus laajentamalla nykyisen arpajaislain 52 § tulkintaa, jotta se kattaa ehkäisyn, hoidon kehittämisen ja tutkimuksen. Myös digitaalisen pelaamisen haittojen ehkäisyyn pitäisi kiinnittää huomiota.   Tärkeää olisi lisäksi vaikuttaa rahapelaamisen mainonnan säätelyyn, jotta se saataisiin mukaan alkoholin ja tupakan rinnalle EU:n audiovisuaaliseen direktiiviin.   LUE LISÄÄ: ehyt.fi/uutiset 3


Festaripassin slogan pääsi myös haalarimerkkiin. KUVA TERO HINTSA.

Solar Sound keräsi satoja nuoria juhlimaan Seinäjoen keskustaan. KUVA: TERO HINTSA

Vapaaehtoiset aikuiset turvaamassa nuorten juhlintaa Seinäjoella

Aikuisten läsnäolo on osa Festaripakka-toimintaa Teksti: Teresa Tenkanen ja Miia Hietaniemi

Festaripakka on Seinäjoen kaupungin ehkäisevän päihdetyön toimintamalli, joka edistää vastuullista juhlintaa, anniskelua ja vanhemmuutta. Tavoitteena on tuottaa positiivinen ja vastuullinen yhteinen toimintamalli viranomaisten, tapahtumatuottajien, anniskeluyritysten, vähittäiskaupan ja asukkaiden kanssa. Mallissa avainasemassa ovat nuoret ja vanhemmat. Toimintamallilla ehkäistään alaikäisten päihteiden käyttöä, lisätään turvallisuutta ja edistetään päihteetöntä kaupunkiympäristöä yleisötapahtumien aikana. Taustalla on ollut huoli alaikäisten päihteiden käytöstä ja häiriökäyttäytymisestä. EHYT ry on ollut tiiviisti mukana alusta asti suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa. 4

Vapaaehtoisia aikuisia opastettiin festaripäivystäjiksi. KUVA TERO HINTSA.


Mikaveli esiintyi 1.6. Seinäjoen nuorille. KUVA MIIA HIETANIEMI.

S

einäjoen tapahtuma- ja festarikesä Provinssirockista Tangomarkkinoihin on tunnetusti vilkas. Loppukesään ajoittuvasta, ikärajattomasta Solar Sound Festivaalista on muodostunut kesäloman päätösjuhla, johon nuoret ympäri maakuntaa kokoontuvat tapaamaan toisiaan. Osalla nuorista ei ole sisäänpääsylippua festareille, vaan he jäävät tarkoituksella juhlimaan festivaalialueen ulkopuolelle. ”Viime kesinä juhlintaan on liittynyt ikäviä lieveilmiöitä, kuten roskaamista ja alaikäisten päihtymistä. Lieveilmiöt ovat herättäneet keskustelua paikallislehdissä, ja asiaan on haluttu muutosta”, toteaa Seinäjoen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Ulla Frantti-Malinen. Tästä lähtökohdasta on saanut alkunsa monialainen festaripakkatyöryhmä, jonka toiminnassa myös EHYT on ollut aktiivisesti mukana. Festaripakkatoiminnan kehittämisessä keskeisiä toimintaa ohjaavia asioita ovat olleet Ehkäisevän päihdetyön laki ja sitä täydentävä ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Ehkäisevän päihdetyön tulee perustua tilannearvioon ja kiinnittää huomiota myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin. Frantti-Malinen kertoo, että Seinäjoen kaupunki haluaa vaikuttaa kaupunkikulttuuriin niin, että siellä viihtyvät kesätapahtumien ohella kaikki, myös asukkaat. Festaripakka on aktivoinut paikalliseen työhön kunnan eri toimialojen viranomaiset sekä ammattilaiset, järjestöt, elinkeinotoimijat ja tapahtumajärjestäjät. Ravintoloille on järjestetty vastuullisen anniskelun koulutusta ja heitä on kannustettu OttoMitta ravintolassa -materiaalin käyttöönottoon.

Nuoret aktiivisesti suunnittelussa mukana

EHYTin Pohjanmaan aluekoordinaattori Miia Hietaniemen mukaan työryhmään haluttiin hyvin varhaisessa vaiheessa mukaan nuorten edustus. Nuoret kehittivät itse vastuulliseen juhlimiseen kannustavan festaripassin, josta tuli toimintamallin visuaalinen ilme. Festaripassi on näkynyt kaupunkikuvassa muun muassa rautatieaseman valotaululla ja kaupungilla liikennöivien Härmän liikenteen bussien perässä. ”Festaripakka on aktivoinut ja edistänyt asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ehkäisevään päihdetyöhön. Yhteistyötä on tehty alusta asti tiiviisti kaupungin nuorisovaltuuston kanssa. Nuoret ovat tuoneet keskusteluun rohkeasti eriäviä mielipiteitä ja huomioita, joita ei muutoin olisi havaittu. Yhdessä nuorten kanssa ideoitiin myös koulujen päättymisen yhteyteen Mikaveli-rapartistin päiväkeikka Kauppatorille ”, Hietaniemi kertoo.

Festaripäivystys toimi yhteisharjoituksena Solar Sound -festareiden yhteydessä vapaaehtoisten aikuisten kanssa toteutettu jalkautuminen toteutettiin VALTTI2018 -yhteisharjoituksella, jonka avulla saatiin samalla kerättyä kaupunkiympäristökokemuksia häiriötilanteiden hallinnan suunnitteluun ja kriisijohtamisen harjoitteluun. Kaikki tapahtumaan osallistuneet SPR:n, Vapepan ja EHYT ry:n kymmenet vapaaehtoiset saivat koulutuksen, jossa he saivat valmiuksia nuorten kohtaamiseen sekä tietoa turvallisuuteen, viestijärjestelmiin ja ensiapuun liittyvissä asioissa. Tapahtumassa hyödynnettiin karttaohjelmaa, joka ladattiin kaupungille jalkautuvien vapaaehtoisten puhelimiin. Sen avulla kaupungilla liikkuvia vapaaehtoisryhmiä voitiin seurata ja tarvittaessa ohjata Tilannekeskuksesta tapahtumayön aikana. Kaikilla kaduilla päivystävillä vapaaehtoisilla oli käytössä samanlaiset Seinäjoen kaupungin keltaiset huomioliivit.

Aikuisten ja nuorten kohtaamiset myönteisiä

Vapaaehtoisille aikuisille harjoituksen tärkeintä antia olivat nuorten kohtaamiset. Nuoret suhtautuivat alun varauksellisuuden jälkeen myönteisesti aikuisten partiointiin. ”Aikuisten läsnäolo tapahtumassa oli selkeästi rauhoittavaa. Moni alkava riita loppui, kun aikuiset kävelivät lähemmäksi. Keltaisiin liiveihin pukeutuneilta aikuisilta kysyttiin rohkeasti tukea ja apua. Nuoret selkeästi luottivat alueella partioiviin aikuisiin ja halusivat keskustella heidän kanssaan”, Hietaniemi iloitsee. Myös vapaaehtoisilta aikuisilta saatu palaute tapahtumasta oli myönteistä. ”Olen valmis osallistumaan mukaan jatkossakin, sillä tämä työ on tärkeää sekä meille aikuisille että nuorille. Myös oman nuoren käsitys jalkautumisesta muuttui festareiden aikana positiiviseen suuntaan. Lopulta hänestä oli vain mukavaa, kun kaverit kommentoivat nähneensä tuttuja aikuisia” kertoo partiointiin osallistunut vapaaehtoinen aikuinen. VALTTI 2018 -hanke pyrki Seinäjoen kaupungin, viranomaisten ja järjestöjen välisen yhteentoimimisen harjoittamiseen Solar Sound Festival tapahtumassa. VALTTI-harjoituksessa vapaaehtoisia jalkautui Solar Sound Festivaalin ulkopuolelle. Mukana oli lähes 80 työntekijää ja vapaaehtoista seuraavista organisaatioista: EHYT ry, EPSHP:n ensihoito, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Nordic Live Productions Oy, NYQS Oy, Palveluoperaatio Saapas, Pohjanmaan poliisilaitos, Securitas Oy, Seinäjoen kaupunki, SPR Länsi-Suomen piiri, Pohjanmaan Vapepa ja Yepzon Oy.

5


KUVAT: MINNA LEHTINEN

100 000 ÄÄNTÄ MONINAISUUDELLE

V

Teksti: Maarit Suhonen

iime kesäisen Helsinki Pride -viikon huipensi Pride-kulkue. Helsingin poliisin arvion mukaan kulkueeseen osallistui noin 100 000 ihmistä: osallistujamäärä siis noin kolminkertaistui viime vuoden 35000:sta marssijasta. Helsinki Priden teemana oli tänä vuonna ääni. Tapahtuman järjestäjän HeSetan mukaan teemalla haluttiin nostaa esille ne äänet, jotka yhteiskunnassa vaiennetaan. Teema näkyi Pride-viikon ohjelmassa esimerkiksi paneelikeskustelussa, jossa pohdittiin moninaisuuden näkymistä tutkimuksessa, näyttelyssä, jossa oli esillä nuorten näkemyksiä translaista sekä transaiheisessa stand upissa. EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto olivat mukana Prideilla suuremmalla kokoonpanolla kuin koskaan aiemmin. ”Kulkueessa oli loistava tunnelma kuten aina. Moninaisuuden huomioiminen on kuitenkin muutakin kuin puhetta ja vuosittainen marssi. Haluan haastaa muutkin järjestöissä työskentelevät pohtimaan, kuinka järjestöjen työyhteisöistä ja -käytännöistä tehdään kaikenlaisia ihmisiä huomioivat”, toteaa Minna Lehtinen EHYTistä. Osallistuminen Pride-kulkueeseen viestii siitä, että EHYT ja EPT-verkosto haluavat toimia yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta. Tekemistä tavoitteen parissa riittää. Vuoden

6

2017 Kouluterveyskyselyn mukaan sateenkaarinuoret kokevat muita nuoria enemmän yksinäisyyttä, kiusaamista ja väkivaltaa. Ne taas altistavat nuoren mielenterveysongelmille ja päihdehaitoille, kuten tekee myös syrjinnän tai sen pelon aiheuttama vähemmistöstressi. Muun muassa tästä syystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen on olennaista ehkäisevässä päihdetyössä. EHYTin strategian arvoissakin mainittu yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää moninaisuuden huomioimista. Mitä se tarkoittaa järjestötyössä? Ihmisiä yksipuolisiin lokeroihin jakavien ja normittavien oletuksien sijaan kannattaa olettaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus – kannattaa olettaa, että tuttavien, kollegoiden tai asiakkaiden joukossa on sateenkaari-ihmisiä. Luovassa työssä kannattaa välttää yksipuolisen ja stereotyyppisen kuvaston luomista ja pohtia, kuinka tapahtumista ja tiloista voi rakentaa turvallisia aivan kaikille. Kannattaa ottaa selvää ajankohtaisista ongelmista ja tavoitteista; esimerkiksi Setan verkkosivuilta löytyy asian tiimoilta valtavasti lukemista. Kannattaa rohkeasti puuttua asiattomiin kommentteihin ja vihapuheeseen. Rakennetaan moninaista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa ympärivuotisesti, Pride-viikon ulkopuolellakin!


Kesän TSEMI-leireillä mieleenpainuvia hetkiä viettivät 85 varhaisnuorta ja 20 leirityöntekijää.

TSEMI-leirit olivat täynnä elämyksiä, uusia taitoja ja yhdessäoloa Teksti ja kuva: Anni Eskonen

TÄNÄ KESÄNÄ EHYT JÄRJESTI ensimmäistä kertaa TSE-

MI-leirejä. Leirit järjestettiin sotkamolaisille, saarijärveläisille, siilinjärveläisille ja loimaalaisille 4.–6. luokkalaisille. TSEMIleirejä yhdisti samankaltainen ohjelma, samat tavoitteet ja teemat. Leireillä harjoiteltiin kasvavalle nuorelle tärkeitä taitoja, suunnitelmallisuutta ja vastuullisuutta. Yksinkertaisimmillaan tämä oli sitä, että huolehdittiin omista tavaroista ja pukeutumisesta. Ja opeteltiin oman roolin löytämistä ryhmässä. Yhdessä pohdittiin myös muun muassa kaveruutta ja harjoiteltiin vuorovaikutusta, juteltiin pelaamisesta, omista rajoista ja valintojen merkityksestä. Aikuisten tukemana leiriläiset ottivat myös vastuuta arkiaskareista, kuten iltapalan tekemisestä. Leiriläisten lukumäärä pidettiin pienenä, jotta aikuiset pystyivät tutustumaan kunnolla nuoriin, viettämään runsaasti aikaa nuorten kanssa ja huomioimaan heidän yksilölliset tarpeensa ja toiveensa. Aikuiset olivat paikallisia ammattilaisia: jo suunnittelusta lähtien leirit toivat yhteen ammattilaisia kunnan nuorisotyöstä, kouluilta ja järjestöistä. Leirit tarjosivat tilaisuuden yhteistyöhön. ”Ihana saada moniammatillista näkökulmaa nuorten kohtaamiseen ja tukea omille ajatuksille ja työmuodoille”, kertoi eräs leirityöntekijä. TSEMI-leiri oli osalle varhaisnuorista ensimmäinen leirikokemus, jotkut olivat ensimmäistä kertaa yön erossa vanhemmistaan. Valtakunnalliset nuorisokeskukset tai ohjelmapalveluyrittäjien palvelut antoivat mahdollisuuden uusiin elämyksiin, kuten kiipeilyyn tai melontaan. Toisaalta joillekin leiriläisille esimerkiksi hampaidenpesuhetki uuden kaverin kanssa saattoi tarjota jo uuden elämyksen. Leirit muistuttivat meitä siitä, että perinteinen leirielämä

tarjoaa merkittävän alustan ja mahdollisuuden syvemmälle tutustumiselle ja monenlaisille kasvun paikoille. Työntekijät kokivat, että leirillä suhde nuoriin vahvistui ja tuli entistä luottamuksellisemmaksi, mistä on etua jatkossa. Nuoret kommentoivat leiriään palauteessaan esimerkiksi näin: ”Tämä oli mun eka kesäleiri ja oli todella mukava.”(Leirillä

oli vaikeaa…) Olla saamatta uusia kavereita.” ”Opin että osaan tehdä asioita kun vaan yritän.” “Moni osasi käyttäytyä hyvin muita ja itseään kohtaan”.

TOIMINTA JATKUU KERHOISSA Teksti: Reetta Paavilainen

Syksyllä TSEMI-kerhoja järjestetään kaikilla leiripaikkakunnilla. Maksuttomat kerhot ovat suunnattu pääasiassa leirin käyneille varhaisnuorille ja niitä ohjaa kesältä tuttu aikuinen. Kerhojen toiminta suunnitellaan paikallisesti yhdessä nuorten kanssa, ja pääpaino on lapsen itsetunnon ja -arvostuksen tukemisessa. ”Pyritään myös joustavuuden tai kestävyyden parantamiseen eli siihen, että nuori selviäisi entistä paremmin elämässään kohtaamista vastoinkäymisistä”, sanoo EHYTin nuoret-osaston päällikkö Ilmo Jokinen. Tarkoitus on, että vuoden aikana TSEMI-toiminnasta olisi kehittynyt malli, joka jäisi elämään. ”Pohdimme parhaillaan kumppania, jonka kanssa jatkaa tätä jo nyt hyväksi havaittua toimintaa.” TSEMI-leirejä ja -kerhoja toteutetaan vuosina 2018–19 Suomen Lions-liitto ry:n Punainen sulka -keräyksen tuotolla.

7


Köyhyyden ja yksinäisyyden vähentäminen on hyvää ehkäisevää päihdetyötä EHYT on viime aikoina osallistunut niin perusturvan puolesta kampanjoimiseen, lapasten keräämiseen asunnottomille kuin yhteisruokailuiden kehittämiseenkin. Teksti: Marjo Rinne ja Jiri Sironen

T

erveyttä ja hyvinvointia tulee tarkastella osana ihmisten sosiaalista ympäristöä (esimerkiksi asuminen, työelämä ja tulonjako). Siksi EHYT on mukana monenlaisessa vaikuttamistoiminnassa köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi sekä tarjoamassa konkreettista tukea ja sosiaalisten verkostojen rakennuspuita. Keväällä olimme mukana järjestämässä perusturvan puolesta kampanjoivan European Minimum Income Journey -bussikiertueen Suomen osuuden tapahtumia Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Nyt parhaillaan keräämme lapasia Asunnottomien yössä jaettavaksi. Vuoden loppuun asti kestää myös Yhteinen keittiö -hanke, jonka tuotoksena jokaiseen maakuntaan muodostuu vähintään kaksi Yhteistä keittiötä.

8

Yhteinen keittiö kokoaa ihmiset yhteen

Yhteisen keittiön tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja edistää terveitä elintapoja. Kirkon koordinoimassa hankkeessa on mukana seurakuntia, kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, oppilaitoksia ja yhdistyksiä. Pääpaino on yhteisöllisessä kohtaamisessa. Ruuan suunnitteleminen, valmistaminen ja yhdessä ateriointi voivat olla osa Yhteisen keittiön toteutusta. EHYTin kohtaamispaikkaverkostosta mukana ovat olleet Turun ja Helsingin Elokolot sekä Tornion Kumppanuuskeskus Luotsi. Luotsi ja Tornion seurakunnan diakoniatyö järjestävät avoimia Yhteinen lounas -tapahtumia vapaaehtoisten avustamana. – Niin yksinäiset kuin perheetkin pääsevät nauttimaan arkista kotiruokaa ja samalla voi tavata ihmisiä ja jutella

päivän asioista, kertoo EHYTin jäsenyhdistys Kumppanuuskeskus Luotsin toiminnanjohtaja Sauli Hyöppinen.

Asunnottomien yötä vietetään 17.10.

Asunnottomien yö on yksi suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista, jolloin monessa kaupungissa järjestetään tapahtumia. Asunnottomien yön tapahtumia järjestetään vuosittain yli 20 paikkakunnalla. Asunnottomien yötä koordinoi Vailla vakinaista asuntoa ry ja myös EHYT­ illä on iso rooli tapahtumien järjestämisessä. Suomessa on yli 7000 vailla vakinaista asuntoa olevaa henkilöä. Asunnottomuuden perimmäisiä syitä ovat eriarvoisuus, talouden suhdannevaihtelut sekä väestönkasvu ja kaupungistuminen. Asunnottomuutta on


Kolumni tilastoitu Suomessa vuodesta 1987 lähtien, jolloin Suomessa oli 20 000 asunnotonta. 80 % asunnottomista on miehiä. Viime aikojen trendinä on ollut naisten, nuorten ja maahanmuuttajien osuuden kasvu. Vuonna 2017 asunnottomista viidesosa oli naisia, viidesosa nuoria ja viidesosa maahanmuuttajia. Tilastoinnin ulkopuolelle jäävät oikeudettomassa asemassa olevat asunnottomat siirtolaiset, joihin kuuluu palveluiden ulkopuolella olevaa Euroopan liikkuva väestöä ja kolmansista maista tulleita paperittomia.

Auta asunnotonta – lahjoita lapaset 2018

EHYT kerää jälleen lapasia asunnottomille. Viime vuoden keräys tuotti yhteensä noin 3000 lapas- ja villasukkaparia, kaulaliinaa ja pipoa, joita jaettiin asunnottomille ympäri Suomen Asunnottomien yön tapahtumissa 17.10. Haastamme jälleen kaikki mukaan talkoisiin. Keräämme ehjiä ja puhtaita miesten ja naisten käsineitä 15.10. asti. Lisäksi keräämme villasukkia, kaulaliinoja ja pipoja. Lapasia voi lahjoittaa toimittamalla niitä postitse EHYTin keskustoimistolle tai viemällä niitä muun muassa Elokoloihin. Katso keräyspisteiden päivittyvä lista osoitteesta www.ehyt.fi/lahjoitalapaset. Postitusosoite: EHYT ry / Lapaskeräys, Elimäenkatu 25–27, 00510 Helsinki. Kampanjatalkoiden etenemistä voi seurata EHYTin Facebook-sivuilta. Jäsenyhdistykset, kohtaamispaikat ja vapaaehtoiset voivat halutessaan osallistua kampanjaan jakamalla käsineitä Asunnottomien yön tapahtumassa. Kiinnostuneet yhdistykset voivat ottaa yhteyttä EHYTin kampanjakoordinaattoriin Marjo Rinteeseen tai alueensa aluekoordinaattoriin.

Kohtaamisia, aikaa ja rinnalla kulkemista

S

ain jokin aika sitten kuulla Tapatuunaus-yhteistyöhankkeemme kokemusasiantuntijan näkemyksiä hankkeen vaiheista. Ideana oli tarjota kuntouttavassa työtoiminnassa oleville mahdollisuuksia pohtia omia elämäntapojaan ja mitä niissä haluaisi muuttaa. Ryhmätoimintaan osallistui mukavasti ihmisiä, mutta mitään erityisiä muutoksia ei toiminnan aikana tapahtunut. Hankkeen toteuttajat päättivät perustaa jatkoryhmän, johon osallistui ensimmäiseen ryhmään kuuluneita. Nyt alkoi tapahtua, ihmiset pohtivat tilannettaan avoimesti ja moni oli halukas muutokseen. Kokemusasiantuntijan sanoin: ”Tavat alkoivat tuunautua!”. Tämä on merkittävä havainto toiminnasta, jonka kohderyhmään kuuluvat ihmiset kamppailevat elämässään päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvien haasteiden kanssa ja työttömyys varjostaa toimeentuloa. Muutokset eivät tapahdu sormia napsauttamalla, vaan niille on annettava aikaa. Edellä kuvattu hanke on siis onnistunut tavoittamaan sitä, mitä lähti hakemaankin, mutta soveltaen ja tarkentaen hankesuunnitelmaa. Jos alkuperäisestä suunnitelmasta olisi pidetty tiukasti kiinni, miten hankeen rahoittaja olisi lopputulosta arvioinut? Lukuisat kansalaisjärjestöt tarjoavat monenlaista toimintaa, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja erilaisia arjen hallintaa helpottavia välineitä. Niille keskeisiä elementtejä ovat kohtaamiset toisten ihmisten kanssa, mahdollisuus saada tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa rauhallisella rytmillä sekä se, että jokainen tulija hyväksytään sellaisena kuin on. Elokolot ja muut kohtaamispaikat asettavat vain yhden ehdon: tilat ovat päihteettömiä. Kun Elokolossa käyvä ihminen saa lautaselleen aamupuuroa kohtaamispaikkatyöntekijältä tai avustavalta vapaaehtoiselta, samalla tapahtuu paljon muita asioita. Vaihdellaan kuulumiset, kysellään vointi, huomataan ehkä jotain. Erityisesti huomataan se, jos tunnettu aamupuurolla kävijä ei tänään olekaan mukana. Tällöin lähiyhteisö voi aktivoitua ja selvittää, mitä hänelle kuuluu ja tarvitseeko hän mahdollisesti apua. Näin matalan kynnyksen kohtaamispaikat voivat tarjota arvokasta täydennystä julkisen vallan palveluille. EHYTin Aikuiset-osastolla työskennellään monin tavoin päihteitä käyttävien ja heidän läheistensä parissa. Myös rahapelaamisesta aiheutuvien riskien vähentäminen on osa työtämme. Päihdeneuvontapalvelu ja -puhelin tarjoaa apua ja ohjeita päihteitä käyttäville, heidän läheisilleen sekä heidän kanssaan työskenteleville sote-ammattilaisille vuorokauden ympäri läpi vuoden. Koulutamme myös työyhteisöjen luottamushenkilöitä ja esihenkilöitä. Nyt on taas se aika vuodesta, kun järjestöt laativat hiki hatussa toimintasuunnitelmia ja rahoitushakemuksia. Meidän vastuullamme on osoittaa se hyöty, mikä toiminnastamme on kohderyhmillemme.

Tuomas Tenkanen

Aikuiset-osaston päällikkö 050 441 0449 tuomas.tenkanen@ehyt.fi

9


Smokefree-kilpailu täyttää 30 vuotta Sateenkaarinuoret & kohtaaminen -huoneentaulu Ammattilaisille suunnattu huoneentaulu antaa tietoa ja vinkkejä sateenkaarinuorten yhdenvertaiseen kohtaamiseen. Ammattilaisena voit monin tavoin edistää yhdenvertaisuutta. Kaikilla meillä on olemassa muista ihmisistä oletuksia, jotka vaikuttavat vuorovaikutustilanteissa. Tuntemalla seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta sekä sateenkaarinuorten elämään vaikuttavia kysymyksiä osaat tukea ja neuvoa nuorta kunnioittavalla tavalla.

Voit ladata tai tilata omaksesi julkaisukaupastamme. Saatavilla myös ruotsiksi. http://www.ehyt.fi/fi/verkkokauppa (huoneentaulut)

EHYTin Smokefree-kilpailu starttaa 1. lokakuuta 2018 jo 30. kerran. Tänä vuonna kannustamme koululuokkien lisäksi myös vapaa-ajan harrasteryhmiä osallistumaan kilpailuun. Tällä tavoin pyritään tavoittamaan nuoria sekä koulu- että vapaaajalla. Kilpailussa yläkoululaiset tekevät yhteisen lupauksen olla ilman nikotiinituotteita eli nuuskaa, tupakkaa ja sähkösavukkeita puolen vuoden ajan. Viime kaudella kilpailuun osallistui yli 1200 luokkaa ympäri Suomea, yhteensä yli 22 000 oppilasta. Lisätietoa: www.smokefree.fi

Ehkäisevää päihde- ja pelikasvatusta kouluihin ja oppilaitoksiin

Päihdeneuvontapalvelu Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset päivystävät numerossa 0800 900 45 vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Palveluun soittaminen on ilmaista ja anonyymiä. Lisätietoa: www.ehyt.fi/paihdeneuvonta

10

Juteltaisko on tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä 5.–6.-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Hubu on interaktiiviseen äänestysmenetelmään perustuva päihdekasvatusmenetelmä, joka haastaa yläkoulun oppilaat, vanhemmat ja koulunhenkilökunnan keskustelemaan päihdeasioista. Pelitaito on keskusteleva pelikasvatusmenetelmä peruskoulun oppilaille ja vanhemmille sekä ammattilaisille. Päihdeilmiö on oppitunti toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille, joka auttaa pohtimaan päihteiden käytön kulttuuria laajemmin. Ryhmäilmiö on ryhmäytymisen tueksi tarkoitettu koulutus toisen asteen oppilaitosten henkilökunnalle sekä kaikille aikuisille, jotka työskentelevät nuorten parissa. Kaikki koulutukset ovat saatavilla myös ruotsiksi. Lisätietoa: www.ehyt.fi > koulutukset ja yhteistyö Tilaukset ja tiedustelut: koulutukset@ehyt.fi


Nuoret nuuska-agentit vaikuttavat asenteisiin ja käyttäytymiseen EHYTin tuottamassa Nuuskaagenttimallissa toteutetaan vertaisvaikuttamisen ideaa, jossa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskankäytön vaikutuksista eri näkökulmista, ehkäistä nuuskakokeiluja ja nuuskan käyttöä. Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia 7.–9. -luokkalaisia tai vanhempia nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiön kehittymistä ja vaikutuksia omassa arjessaan, koulussa ja vapaa-ajalla. Nuuska-agentit pitävät nuuskainfoja sekä järjestävät muuta nuuskatonta toimintaa nuoremmille oppilaille sekä koulutyön sisällä että vapaa-ajalla. Tutkimuksissa on huomattu, että ihmiset ottavat paremmin vastaan esimerkiksi terveyteen vaikuttaviin valintoihin liittyviä viestejä ikätovereiltaan tai muuten samassa asemassa ja kontekstissa eläviltä tovereiltaan. Nuuska-agenttien toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esimerkiksi opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu koulussa toimiva taho. Malli on ohjaajalle helppo, koska nuoret ovat mallissa itse suunnittelijoita, tekijöitä, arvioijia ja vaikuttajia. Nuoret saavat osaamisestaan digitaalisen osaamismerkin, jonka voi liittää esimerkiksi kesätyöpaikkahakemukseen.

Kaipaako tuttu lapsi tekemistä? Muruset ovat nettimummoja, joiden kanssa voi jutella aiheesta kuin aiheesta – vaikka harrastuksista, unelmista, peloista tai tositv-ohjelmista. Murusten nettimummot löytää sekä Muruset.fi-sivulla sijaitsevasta chatista että Habbon Nettimummola-huoneesta. Tarkat päivystysajat löydät osoitteesta www.muruset.fi. Lisätietoa: maarit@ehyt.fi.

Lisätietoa nuuska-agenttitoiminnasta ja koulutuksesta saat EHYTin aluekoordinaattoreilta.

EHYTillä on nyt lahjoitustili EHYTin toimintaa voi tukea lahjoituksin Lahjoitustili Nordea FI74 1555 3000 1145 39 Lahjoitukset käytetään ensisijaisesti yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa ylläpidettävien Elokolo-kohtaamispaikkojen toimintaan sekä lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.

BUENOa toimintaa nuorille EHYTin uusi BUENO-toiminta kattaa nyt kaikki 11–18-vuotiaille nuorille suunnatut ehkäisevän päihdetyön toiminnot. BUENO pitää sisällään nuorten kohtaamisen kouluissa ja sosiaalisessa mediassa. Buenotalk.fisivuilta löytyy jatkossa kaikki nuorille suunnattu toiminta. BuenoTalk näkyy esimerkiksi pari kertaa vuodessa järjestettävänä chat-tapahtumana ja vlogeina. BuenoTalkilla on myös omat sometilit Instagramissa ja YouTubessa. www.buenotalk.fi Instagram: @buenotalk YouTube: Bueno Talk

11


Elokolojen leiri Villingissä Teksti Teresa Tenkanen ja Emmi Siirtonen

Tamperelaisten tunnelmia leiriltä Teksti Maarit Järvinen, Tampereen Elokolo

HEINÄKUUN ALUSSA KOKOONTUIVAT kohtaamispaikko-

jen ja Elokolojen työntekijät sekä vapaaehtoiset yhdessä viettämään aurinkoisia kesäpäiviä jo perinteeksi muodostuneelle yhteiselle Elokolo-leirille. Tänä vuonna leiri järjestettiin ItäHelsingissä luonnonkauniilla Villingin saarella, jossa mukana leiritunnelmasta nauttimassa oli yhteensä 50 leiriläistä. Leirin ohjelmassa oli rennon yhdessäolon, saunomisen, pelailun ja syömisen lisäksi myös päihdeasiamiestoiminnan esittely, josta vastasivat EHYTin Marjo Tervo ja Tuula Sillanpää sekä Riitta Sattilainen. Kohtaamispaikkakoordinaattori Emmi Siirtosen sydäntä lämmitti nähdä, miten nopeasti eri puolilta Suomea tulleet, toisilleen ennestään tuntemattomat Elokolojen kävijät ja vapaaehtoiset löysivät yhteisen sävelen: jutunjuurta löytyi heti ja nukkuminen meinasi siinä sivussa unohtua. Leirillä oli uusien lisäksi myös konkarikävijöitä: joku oli tullut varta vasten tapaamaan viime leirillä saamiaan ystäviä. ”Elokolojen leiri on tärkeä perinne, joka mahdollistaa laajemman yhteisöllisyyden toteutumisen. Meitä kohtaamispaikkojen aktiiveja on ympäri Suomea, kukaan ei ole yksin, se on hyvä muistaa oman arjen tohinoissa. Mielestäni leiritoiminnasta on pidettävä kiinni, sillä ilman leirejä jäisi moni nauru nauramatta” Siirtonen muistuttaa.

Heinäkuun 3. päivänä me yksitoista matkaajaa eli kolme naista, kuusi miestä ja kaksi ohjaajaa Tampereen Elokolosta ja Mielikahvilasta, starttasimme Tampereelta bussilla kohti Helsinkiä ja Elokolojen leiriä Villingin saaressa. Kukaan meistä ei aiemmin ollut paikassa vieraillut, joten oli jännittävää odottaa saareen ja majapaikkaamme, Näkövammaisten Lepokotiin, tutustumista. Kaksikerroksisen bussin lisäksi matkasimme leiripaikkaamme myös metrolla, henkilöautolla ja lyhyen merimatkan verran paatilla. Leiripaikan päärakennus oli vanhan ajan puinen pitsihuvila. Pihapiirissä sijaitsivat majoituspaikat niin naisille kuin miehillekin. Merimiljöö oli tuntuvasti läsnä, saaressa kun olimme. Leirillä oli sopivassa suhteessa monenlaista ohjelmaa ja vapaata aikaa. Monet innostuivat tutustumaan saareen tarkemmin, ja niin vaelsimme heinittyneitä metsäteitä pitkin saaren toiselle laidalle, Myrskykallioille. Matkalla näimme useita puuhuviloita ja kiinalaisten sotavankien yli sata vuotta sitten rakentaman, sammaloituneen kiviaidan. Joku leiriläisistä aina tiesi jotakin saaren historiasta ja kertoi tarinaa muillekin. Maisemat olivat lyhyellä matkalla ihmeellisen vaihtelevia: oli reheviä puutarhoja, lehtipuita, mutta myös mäntyjä ja karuja kallioita meren syleilyssä. Myrskykalliot-niminen ranta-alue ei nimensä mukaisesti ollut nyt myrskyinen, vaan kylpi kesäauringossa ja meren välkkeessä. Näille kallioille pysähdyimme pitkäksi toviksi vaikuttuneina merellisestä maisemasta. Toiset juttelivat kevyeen ja välillä syvällisempäänkin sävyyn, toiset ihailivat hiljaa ja itsekseen näkymiä. Joka tapauksessa koimme yhteyttä sekä luontoon että toisiimme, mikä varmasti on yksi Elokolojen leirin tavoitekin. Omalla kohdallani leiri oli ”lyhennetty versio”, sillä työt kutsuivat minua ja Emmiä Tampereelle jo toisen leiripäivän kuluessa. Onneksi ehdimme kuitenkin olla mukana tutustumassa eri Elokoloista tulleisiin leiriläisiin, majapaikkaan, saareen ja leiritoimintoihin. Mukava tunnelma jäi leiriltä ja ilo siitä, että leiriläisiä odotti vielä monenlainen yhteinen tekeminen ja yhdessä oleminen meren äärellä.

Savuton Suomi -päivä 28.8.

Savuton Suomi -päivää vietettiin tänä vuonna 28. elokuuta. Päivän teemana oli ”Savuton Suomi 2030 -verkosto 10 vuotta!”, joka juhlisti verkoston ja sen jäsenten saavutuksia ja 10-vuotista yhteistyötä. Verkostossa on mukana 19 organisaatiojäsentä, jotka kaikki edistävät savuttomuutta omassa toiminnassaan eri tavoin. Toiminnalla tuetaan tupakkalain tavoitetta, joka on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä. EHYT juhlisti teemapäivää järjestämällä työntekijöilleen aamupalanyyttärit keskus- ja aluetoimistoillaan. Nyyttäreiden teemana oli sadonkorjuu ja jokainen osallistuja toi jotakin syötävää. Tarjolla oli toinen toistaan herkullisempia satokauden luomuksia, jotka todella toivat kaikille juhlamielen. 12

Savuton Suomi -päivän brunssin antia EHYTin keskustoimistolla. KUVA: KATRI SAARELA.


Oulun seudun EHYT ry Oulun seudun EHYT ry osallistui 6.6. Kestävän kehityksen keskuksen taimenvaihtopäivään. Ohjelmassa heillä oli nuuskatietovisa sekä onnenpyörä, jossa sai valita itselleen kunnostetun polkupyörän onnenpyörän arpomalla 0–5 euron hinnalla.

Hoivakotilo ry Hoivakotilo ry eli tunnetummin Kotilo oli neljättä vuottaan kesän tapahtumissa edistämässä vastuullisempaa juhlintaa selviämispiste- ja ensiaputoiminnan merkeissä.

Tampere Tampereen liikenneraittiusyhdistys Tampereen liikenneraittiusyhdistyksen pitkäaikainen jäsen Harri Lindh palkittiin kesällä ansiokkaasta liikenneturvallisuuden edistämisestä Liikenneturvan kultaisella ansiomitalilla. Harri on eläkkeellä oleva autokoulunopettaja ja aktiivinen mobilisti, joka harrastaa museoautoja ja seuraa edelleen aktiivisesti liikenneturvallisuusasioita. EHYT ry onnittelee hienosta tunnustuksesta!

EMIN-bussikiertue Eurooppaa kiersi huhti-kesäkuussa kaksi vähimmäisturvan puolesta kampanjoivaa bussia. Bussi oli Helsingissä 13.6., Tampereella 15.6. ja Turussa 16.6. Ohjelmassa oli muun muassa puheita ja keskusteluja sekä kulttuuriohjelmaa. European Minimum Income Journey -bussikiertueen järjesti Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n koordinoima EMIN-verkosto. EHYT on jäsenenä EAPN-Fin -verkostossa.

13


JÄRJESTÖTOIMINNAN KUULUMISIA Jiri Sironen

Järjestötoiminnan terveiset

H

y vää syksyä! Kun poikkeuksellisen kuuman kesän lämpö on takana, on viimeistään nyt aika kaivaa kalenterit esiin ja suunnitella syksyn toimintaa. Aluefoorumeihin ilmoittautuminen on kovassa käynnissä ja nyt on hyvä aika päättää myös muusta syksyn toiminnasta sekä tapahtumiin, kampanjoihin ja koulutuksiin osallistumisesta. Syksyn kampanjoiden, eli Asunnottomien yön ja marraskuisen EPT- ja peliviikon materiaaleja on jo postitettu jäsenyhdistyksille. Lisää materiaaleja voi aina kysyä EHYTistä. Vaikka maakuntavaalit siirtyivät ensi vuodelle, on soteuudistuksen maakunnallista valmistelua syytä seurata tarkasti. Maakunnissa perustetaan muun muassa järjestöneuvottelukuntia, joihin haetaan jäseniä. Erilaisia maakunnallisia tapahtumia sekä työpajoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön kysymyksistä järjestetään myös kiihtyvällä vauhdilla ja valmistelua varmasti jatketaan, vaikka Sipilän hallituksen sote-malli kaatuisikin.

kunnista Elisalle kuuluu Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Aluekoordinaattori Harri Jukkala vastaa Keski-Suomesta ja Etelä-Savosta. Opintovapaalla ollut Turun aluetyöntekijä Liisa Äyräs on palaamassa töihin syyskuussa. EHYT on palkkaamassa syksyn aikana Varsinais-Suomen ja Turun jäsenyhdistyksiä tukemaan ja Turun Elokolon tapahtumia järjestämään nuoren työttömän STEA:n Paikka auki -rahoituksella. Pitkään aikuistyöstä vastanneen Antti Hytin siirryttyä EHYT ry:n jäsenyhdistys Nuorten Kotkien Keskusliiton toiminnanjohtajaksi, on uutena aikuistyön osastopäällikkönä aloittanut aiemmin johtavana erityisasiantuntijana toiminut Tuomas Tenkanen. EHYTin kehittämispäälliköksi on valittu Nina Karlsson. Nina on aiemmin toiminut Pohjoismaisessa hyvinvointikeskuksessa erityisasiantuntijana. Nina aloittaa tehtävässä syyskuun lopussa.

Henkilöstöuutisia

EHYTin hallitus kokoontuu 26.9. ja käsittelee muun muassa vuoden 2019 toimintasuunnitelman. EHYTin valtuusto kokoontuu syyskokoukseensa 26.11.

Aiemmin järjestösihteerinä toiminut Teresa Tenkanen on palannut takaisin perhevapaalta ja toimii nykyään järjestöasiantuntijana. Teresaan voit olla yhteydessä kaikissa jäsenyhdistykseen sekä järjestö- ja yhdistyskoulutuksiin liittyvissä asioissa. Teresa vastaa jäsenyhteistyöstä pääkaupunkiseudulla ja osallistuu myös pääkaupunkiseudun ehkäisevän päihdetyön verkostoihin. Annikki Pesonen jatkaa EHYTissä järjestösuunnittelijana. Työnkuvaan kuuluvat muun muassa vapaaehtoistoiminta, yksittäiset vapaaehtoiset, jäsenyhdistysten toimintatuet ja Opintokeskus Siviksen koulutukset. Heli Vaija on palannut takaisin perhevapaalta Etelä-Suomen aluekoordinaattoriksi. Helin aluetoimisto sijaitsee Lahden Elokolon yhteydessä. Elisa Aarnio on siirtynyt aluekoordinaattoriksi Itä-Suomeen työpisteenään Kuopion aluekeskus. Itä-Suomen maa-

• Tipaton tammikuu -kampanja • Toimintatukihakemusten jättäminen EHYT ry:lle

14

TAMMI

• Mediataitoviikko • Vuosikokoukset (jonka (helmikuun toinen viikko) jälkeen ed. vuoden • Ystävänpäivä 14.2. toimintakertomuksen ja • Kansanterveyspäivä 16.2. tilinpäätöksen toimitta• Toimintatukipäätökset minen EHYT ry:lle) HELMI

MAALIS

Hallituksen ja valtuuston syyskokoukset

Osallistu aluefoorumeihin!

Aluefoorumit ovat EHYTin paikallistoimijoiden yhteistyön ja koulutuksen paikkoja, joihin ovat tervetulleita jäsenyhdistykset vapaaehtoisineen, hallituksen ja valtuuston jäsenet, kohtaamispaikkaverkoston jäsenet sekä muut EHYTin toiminnassa olevat vapaaehtoiset. Aluefoorumeissa julkistetaan kunkin alueen Vuoden vapaaehtoinen sekä Elokolo-vapaaehtoinen. Aiheina on muun muassa EHYTin strategiatyön valmistelua, jäsenyhdistysten kuulumisten vaihtoa ja työpajoja ajankohtaisista aiheista. Katso ajankohdat takasivun mainoksesta ja ilmoittaudu mukaan. Matkat, majoitus ja ruokailu ovat osallistujille ilmaisia.

• Maailman terveyspäivä 7.4. • Kohtaamispaikkapäivät Tampereella 26.–27.4. HUHTI

• Hakematta paras -kampanja • Selvin päin kesään -kampanja • Maailma kylässä ja mahdollisuuksien torit • Päihdepäivät 16.–17.5. • Maailman tupakaton päivä 31.5. TOUKO

KESÄ


Jäsensoittokierros

Järjestöasiantuntija Teresa soittaa kuulumiskierroksen jäsenyhdistysten yhteyshenkilöiille syyskuun aikana ja tekee samalla tämän vuoden jäsenkyselyä puhelinkyselynä. Jos Teresa ei tavoita yhdistystä puhelimitse, lähetetään kysely sähköisesti. Kyselyn tuloksia esitellään seuraavassa EHYT Järjestö -lehdessä.

EPT- JA PELIVIIKKO TULEVAT TAAS

Toimintatuen raportointi ja hakeminen

MARRASKUUN ALUSSA, viikolla 45 (5.–11.11.) vietetään samaan aikaan Ehkäisevän päihdetyön viikkoa ja Peliviikkoa. Peliviikon tavoitteena on rakentaa positiivista pelikulttuuria ja vähentää pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja. Peliviikolla järjestetään luentoja ja työpajoja sekä mahdollisuuksia pelata mm. lauta-, rooli-, konsoli-, mobiili- ja tietokonepelejä. www.pelipaiva.fi EPT-viikon tavoitteena on vähentää päihdehaittoja, lisätä päihteisiin liittyvää tietoutta sekä edistää päihteettömiä elintapoja ja päihdeongelmista kärsivien kansalaisten oikeuksia. EPT-viikon tämän vuoden teemana on nuoret ja nuuska. Nuuskan suosio nuorten keskuudessa on kasvanut: 8.–9. luokkalaisista nuorista 4,5 prosenttia ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista 10,3 prosenttia nuuskaa päivittäin. www.ept-verkosto.fi/ept-viikko

EHYTin rahallisen toimintatuen raportointilomake tältä vuodelta on nyt avoinna verkkosivuilla. Raportointi tulee tehdä vuoden loppuun mennessä. Vuodelle 2019 tukea voi hakea joulukuusta alkaen ja haku päättyy tammikuussa. Lue lisää www.ehyt.fi/ toimintatuki

Iloa ja intoa syksyn toimintaan Seuraa muita ajankohtaisia tapahtumia verkkosivujen tapahtumakalenterista ja kuukausittaisesta EHYT Uutisia -uutiskirjeestä.

EPT- ja Peliviikolle voi tänä vuonna osallistua esimerkiksi pitämällä nuorille tietokilpailua. Kyseessä on nuorille suunnattu tietokilpailu, jossa on viisi nuuska-aiheista kysymystä, kaksi kysymystä rahapelaamisesta ja kolme kysymystä digipelaamisesta. Se on hyvä väline nuorten kohtaamiseen ja keskustelun tueksi. Yhdistys voi esimerkiksi pitää pöytää kauppakeskuksessa ja pyytää ohikulkevia nuoria osallistumaan tietokilpailuun. Jokainen kilpailuun osallistuva saa pienen palkinnon, joita EHYT toimittaa teille, jos ilmoitatte järjestävänne tietokilpailun. Tietokilpailulomakkeita ja palkintoja voi tilata laittamalla sähköpostia osoitteeseen marjo.rinne@ehyt.fi. Kertokaa, kuinka monta lomaketta ja palkintoa tarvitsette. Tilatkaa tietokilpailulomakkeet ja palkinnot 28.9. mennessä.

Nähdään aluefoorumeissa! PS. EHYT osallistui heinäkuussa Porin SuomiAreenan keskusteluun tulevaisuuden asumisesta. Asumisessa puhutaan usein vain varakkaan keskiluokan näkökulmasta, vaikka kaupunkisuunnittelussa pitäisi huomioida myös vähävaraisemmat. Katso ohjelman tallenne: https:// www.katsomo.fi/sarja/suomiareena-33001006

• SuomiAreena HEINÄ

• Koulujen alkaminen • Savuton Suomi -päivä 28.8. ELO

• Liikenneturvallisuusviikko SYYS

• 17.10. Asunnottomien yö (YK:n kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi) • Vanhusten päivä ja viikko (lokakuun 1. sunnuntai ja sitä seuraava viikko) LOKA

• EPT-viikko (viikko 45) • Peliviikko MARRAS

• Anna lapselle raitis joulu -kampanja • Vapaaehtoistoiminnan päivä • Toimintatukiraportit EHYT ry:lle JOULU

15


HENKILÖKUVA

Henkilökuvassa Soroppi ry:n Marko Haakana MARKO HAAKANA on toiminut joensuulaisen Soroppi ry:n

toiminnanjohtajana 20 vuoden ajan. Täysi kymmenluku tuli täyteen hänen omana syntymäpäivänään 17.8. Haakana on koulutukseltaan sairaanhoitaja (AMK) ja ennen toiminnanjohtajuutta hän oli tehnyt Soropissa vapaaehtoistyötä.

Millaista työ toiminnanjohtajana on? Työni on mielenkiintoista, monipuolista ja vaihtelevaa. Pääosin työskentelen suoraan ihmisten parissa. Erilaisissa kontaktitilanteissa työn sisältö liikkuu sosiaali- ja terveysalan välimaastossa. Se tarjoaa samanaikaisesti tilanteita, virikkeitä ja välineitä niin ihmisten kuin laajemmin koko yhteiskunnan tilanteen ”parantamiseen”. Vaikka työ on varsin kiireistä alati muuttuvine tilanteineen, niin ainakin minulle se sopii: pitkänmatkan juoksuharrastajat ovat tunnetusti sitkeitä. Myös sopivasti vinoutunut huumorintaju yhdistyneenä ns. lehmän hermoihin auttanee asiassa.

Mitkä kokemukset ovat jääneet mieleen? Ylipäätään ihmisten tyytyväisyys ja kiitollisuus näennäisesti pienistäkin asioista on ehkä päällimmäisenä. Nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi – ja parhaimmillaan ymmärretyksi – tuleminen on selvästi kannatellut heitä. Ajoittain saatetaan käydä jälkikäteen kiittämässä kädestä pitäen. Sote-järjestöjen, seurakuntien ja kaupungin monipuolinen ja tiivis yhteistyö mahdollistaa monenlaisten tapahtumien järjestämisen (muun muassa Ihmisarvopäivä, Asunnottomien yö, Joulumaa-ruokailu jouluaattoisin). Myös Soropin kävijöiden kanssa rakentuneet, YouTube-kanavalla suositut Viinapiru- ja Kynnyksiä-dokumenttielokuvat synty- ja toteu-

16

tusprojekteineen ovat jääneet mieleen. Yhtä myönteiseen rahoituspäätökseen lopulta johtanutta rahoitushakemusta kirjoitettiin Joensuun kauppatorin Martta-kahviossa siten, että työparimme pöydässä sattumalta vierailleet kahvittelijat osallistuivat ideoineen prosessiin. Niin sanotulla paradoksaaliratkaisulla kerran eräs päihdeongelmainen ihminen teki itsensä kanssa ryyppäämättömyyssopimuksen, minkä hänelle kirjoitin allekirjoittamista varten. Sopimus piti hyvin kolmen kuukauden määräajan, bonuksena muutama lisäpäivä.

Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia Soropilla on? Soroppi ry on tällä hetkellä 26-vuotias sosiaali- ja terveysalan järjestö. Monenlaista on tehty ja tehdään, mutta paljon on myös tekemättä. Tulevan vuoden rahoitushakemuksessa STEA:lle tavoittelemme kolmatta kokoaikaista työntekijää kohtaamistilanteisiin. Mielestämme työmme vaikuttavuus lisääntyisi tätä kautta entistä enemmän. Ihmisten, erityisesti marginaalissa olevien, osallisuudessa ja mukaan tulossa mahdollisesti esimerkiksi päätöksentekijöiksi, samoin kuin heidän koulutuksellisissa kysymyksissä riittää tekemistä. Työttömien ihmisten vaatepankki, Soropin sosiaalisauna ja -pesutupa, monipuolisen ja terveellisen, tuoreille raaka-aineille perustuvan ruokailumahdollisuuden toteuttaminen. Kyllä tekemistä riittää.

Marko Haakana

Soroppi ry:n toiminnanjohtaja

www.kansalaistalo.fi


EHYT RY ALUE-, JÄRJESTÖ- JA ELOKOLOTOIMINTA

JIRI SIRONEN

osastopääliikkö p. 040 450 9077 jiri.sironen@ehyt.fi

TERESA TENKANEN

järjestöasiantuntija p. 040 724 5513 teresa.tenkanen@ehyt.fi

ANNIKKI PESONEN

järjestösuunnittelija p. 050 509 8759 annikki.pesonen@ehyt.fi

MARJO RINNE

kampanjakoordinaattori p. 050 301 5210 marjo.rinne@ehyt.fi

Pohjois- Suomi ANNE HUOTARI

aluekoordinaattori p. 050 439 1610 anne.huotari@ehyt.fi

SINIKKA KORPELA

aluekoordinaattori p. 0400 274 833 sinikka.korpela@ehyt.fi

Itä- Suomi Länsi- Suomi ELISA AARNIO

MIIA HIETANIEMI

POHJOIS-SUOMI ALUEKESKUS Oulu

aluekoordinaattori p. 050 571 4818 miia.hietaniemi@ehyt.fi

aluekoordinaattori p. 050 571 0480 elisa.aarnio@ehyt.fi

HARRI JUKKALA

ANNE MIKKOLA

aluekoordinaattori p. 044 055 9920 anne.mikkola@ehyt.fi

LÄNSI-SUOMI ALUEKESKUS Tampere ELOKOLO Tampere

EMMI SIIRTONEN

kohtaamispaikkakoordinaattori Mielikahvila p. 050 354 1695 emmi.siirtonen@ehyt.fi

ELOKOLO Pirkkala

aluetyöntekijä p. 050 407 1044 maarit.jarvinen@ehyt.fi

LIISA ÄYRÄS

aluetyöntekijä p. 040 455 2874 liisa.ayras@ehyt.fi

ALUETOIMISTO Jyväskylä

ALUETOIMISTO Lahti

Etelä- Suomi HELI VAIJA

aluekoordinaattori p. 044 510 0228 heli.vaija@ehyt.fi

KESKUSTOIMISTO Helsinki ELOKOLO Lahti

ELOKOLO Turku

MAARIT JÄRVINEN

ITÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO Kuopio

ALUETOIMISTO Seinäloki

aluekoordinaattori p. 0400 274 823 harri.jukkala@ehyt.fi

ELOKOLOT Helsinki

JOUNI KORPELA

aluetyöntekijän sijainen Lahden Elokolo p. 040 167 5640 jouni.korpela@ehyt.fi

MIKA MIKKONEN

aluetyöntekijä Helsingin Elokolot p. 040 593 5305 mika.mikkonen@ehyt.fi

17


Osallistu EHYT ry:n maksuttomiin verkkovanhempainiltoihin syksyllä 2018!

Koulutukset

n!

rii

e nt

e

l ka

k

er

M

e its

8.-9.5.2019

HELSINGIN KULTTUURITALO

Vuoden kiinnostavimmat ammattilaispäivät sosiaali- ja terveysalalle

Ehdota seminaariaiheita 1.9. alkaen osoitteessa

www.päihdepäivät.fi

Merkitse jo kalenteriisi: Päihdepäivät 8.-9.5.2019 Kulttuuritalolla Helsingissä Onko sinulla ideoita Päihdepäivien seminaarisisällöksi? Seminaariehdotuksia ja -ideoita voi vapaasti ehdottaa 12.10. mennessä osoitteessa: www.päihdepäivät.fi

EHYT ry järjestää syksyn aikana lasten ja nuorten vanhemmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille verkkovanhempainiltoja eri ehkäisevän työn aiheista. Tilaisuuden vetävät ja osallistujien kysymyksiin vastavat EHYTin asiantuntijat. Verkkovanhempainilta toteutetaan webinaariohjelmisto Adobe Connectin avulla. Syksyn 2018 verkkovanhempainillat pidetään seuraavasti: 30.8. Nuoret ja alkoholi 27.9. Nuoret ja nikotiinituotteet 25.10. Nuoret ja digipelaaminen 29.11. Nuoret ja mielenterveys Lisätietoa: www.ehyt.fi/verkkovanhempainillat ja aino.harvola@ehyt.fi.

Ensihuoli-koulutukset syksyllä 2018 PÄIHTEIDENKÄYTÖN PUHEEKSIOTTAMISEN Ensihuoli-koulutukset on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisestään tai kiinnostuneita toimimaan ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoisina. Koulutuksessa opitaan puhumaan vaikeista asioista kunnioittavalla tavalla, toista rohkaisemalla ja tukemalla. Tavoitteena on antaa käytännön työkaluja lähipiirissä havaittuihin päihdehaittoihin puuttumiseen ja puheeksi ottoon. Sisällöt ovat sovellettavissa myös esimerkiksi pelaamisesta puhumiseen. Kolmetuntinen koulutus sisältää keskustelua, ryhmätehtäviä sekä käytännön harjoituksia. Kouluttajina toimivat EHYT ry:n asiantuntijat. Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

18

Syksyn Ensihuoli-koulutukset: 18.9. Kajaani 5.11. Askola 6.11. Sodankylä 20.11. Kauhava 27.11. Lohja sekä alustavasti Helsinki, Suomussalmi ja Kuhmo. Ilmoittautuminen ja lisätietoa ja sitä mukaa kun tarkemmat tiedot vahvistuvat: www.ehyt.fi/tapahtumat


Tukea ja materiaaleja Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuuden järjestämiseen Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuuksia järjestetään ympäri maata syksyisin pyhäinpäivän tienoilla. Tapahtumassa muistetaan vuoden aikana huumeiden käytön seurauksena menehtyneitä ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen. Muistotilaisuus on monelle ainoa mahdollisuus surra läheistään yhdessä muiden, saman lähipiirissään kokeneiden kanssa. Päihdekuolema on edelleen tabu suomalaisessa yhteiskunnassa ja suru on usein hyvin vaiettua, sillä arkaan aiheeseen liittyy perheissä valtavasti häpeää ja muita vaikeita tunteita. Tule mukaan järjestämään tilaisuus omalla paikkakunnallasi! Murretaan yhdessä aiheeseen liittyvää häpeää ja tarjotaan mahdollisimman monelle menetyksen kokeneelle läheiselle paikka, missä suru saa tulla näkyväksi. Helsingin muistotilaisuuden järjestäjät tarjoavat tukea ja materiaaleja tilaisuuden järjestämiseen. Jokaisella järjestäjällä on vapaat kädet tehdä tilaisuudesta omannäköinen. Halutessaan paikkakuntasi toimijat voivat myös tulla mukaan allekirjoittamaan yhteistä julkilausumaa, joka julkaistaan marraskuun alussa Helsingin muistotilaisuuden alla.

Tapahtumat Sotesipuli – kun pilkot oikein, ei itketä

M/S SOSTE -risteily 9.–10.10.2018 M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille: niin järjestöille, julkiselle sektorille kuin yksityisille toimijoille. Risteily järjestetään 9.–10.10.2018 Silja Europalla. Luvassa on ajankohtaista, laadukasta ja monipuolista ohjelmaa järjestöjä, hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista, kohtaamisia ja verkostoitumista sekä ripaus viihdettä ja virkistäytymistä. Mukana puhumassa muun muassa EHYT ry:n rahapeliasiantuntija Tapio Jaakkola, EPT-verkoston puheenjohtaja Teemu Tiensuu, EHYTin hallituksen jäsen Pia Sundell ja EHYTin järjestöpäällikkö Jiri Sironen.

EPT-verkosto järjestää lokakuussa soteuudistukseen liittyvät puolen päivän seminaarit Kajaanissa (24.10.) ja Rovaniemellä (25.10.). Maksuttomissa paikallisseminaareissa keskitytään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön kysymyksiin. Tavoitteena avata mitä mahdollisuuksia sote-muutos tarjoaa myös laajasti päihdetyön kokonaisuudessa. Millaisia yhteistyökumppanuuksia tarvitaan? Entä millainen on heikoimmassa asemassa olevan asukkaan palvelutilanne tulevaisuudessa? Kohderyhmänä ovat maakunnan ja kuntien hyte- ja sote-toimijat ja -päättäjät, järjestöjen edustajat ja muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja päihdetyön kokonaisuudesta kiinnostuneet toimijat. Lisätietoa ja ennakkoilmoittautumiset: www.ept-verkosto.fi/koulutukset-jaseminaarit

Lisätietoja: www.soste.fi

Periskooppi-chat on nyt Bueno Talk!

Lisätiedot: muistotilaisuus@tukikohta.org tai puh. 045 133 7456

Nuorille suunnattu Bueno Talk järjestetään perjantaina 9.11.2018 kello 18–20. Chatissa on mukana julkkiksia, alan asiantuntijoita ja nuoria vastaamassa kiperiin päihteisiin liittyviin kysymyksiin. Voit seurata lähetystä ja halutessasi osallistua anonyymisti chattiin osoitteessa buenotalk.fi. Lisätiedot minna@ehyt.fi

Vanhustenpäivä ja -viikko 7.–14.10. vietetään Vanhustenpäivää ja -viikkoa teemalla Iloa toimeliaisuudesta – Aktivitet ger glädje. Kampanjaa koordinoi Vanhustentyön keskusliitto. www.vtkl.fi/fin/kampanjat/ vanhustenpaiva_ja_viikko/

Viikolla 45 eli 5.-11.11. vietetään samaan aikaan Ehkäisevän päihdetyön viikkoa ja Peliviikkoa. Osallistu mukaan molempiin! www.peliviikko.fi www.ept-verkosto.fi/ept-viikko

Liikenneturvallisuusviikko 10.–14.9. vietetään Liikenneturvallisuusviikkoa, jonka tämän vuoden teemana on turvallisesti kävellen ja pyörällä. Kampanjaa koordinoi Liikenneturva. www.liikenneturva.fi/opettajille/ liikenneturvallisuusviikko-2018

19


ALUEFOORUMIT 2018 EHYT ry:n aluefoorumit ovat kaikkien paikallistoimijoiden yhteistyön ja koulutuksen paikkoja. Aluefoorumeihin ovat tervetulleita EHYTin jäsenyhdistykset vapaaehtoisineen, hallituksen ja valtuuston jäsenet, kohtaamispaikkaverkoston jäsenet sekä muut EHYTin toiminnassa olevat vapaaehtoiset. EHYT kustantaa matkakulut aluefoorumeihin halvimman mahdollisen kulkuvälineen perusteella. Osallistujien toivotaan järjestävän kimppakyytejä. Ohjelman mukaiset ruokailut ja kaksipäiväisten aluefoorumien majoitus ovat osallistujille maksuttomia.

VALITSE NÄISTÄ OMASI Pohjois-Suomen aluefoorumi, Rovaniemi pe–la 21.–22.9.2018 Itä- ja Etelä-Suomen aluefoorumi, Lahti pe–la 12.–13.10.2018 Länsi-Suomen aluefoorumi, Pori pe–la 19.–20.10.2018 Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.ehyt.fi/aluefoorumit

Tervetuloa mukaan!

Profile for Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT Järjestö 3/2018  

EHYT Järjestö 3/2018  

Profile for ehyt
Advertisement