Page 1

IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

DOCUMENT BASE. REGLAMENT INTERN DEL NOU MÒDUL D’ESO DE L’I.E FRANCESC CAMBÓ DE VERGES. 1.- Principis generals de funcionament. •

Impulsar els valors de la integració, la solidaritat i el respecte a les persones i al medi ambient com a eixos vertebradors del projecte educatiu, desplegats amb harmonia i benestar. Prevenir i gestionar actituds discriminatòries per raó de gènere, cultura, situació social ... Promoure la igualtat d’oportunitats de nois i noies. La piràmide de l’aprenentatge marcarà la línea metodològica del centre. L’acció tutorial ha de contribuir a: • Orientació personal, acadèmica i professional. • Maduresa personal i integració social. Ordre i netedat en tot el recinte escolar. Un cop ubicats els contenidors de brossa i deixalles, tots procurarem per l’educació mediambiental fent el reciclatge corresponent. La mediació i el diàleg seran els processos que primer hem d’utilitzar per a resoldre conflictes generats per conductes contràries a les normes de convivència. Volem que aquest entorn educatiu sigui un lloc agradable i que fomenti les bones relacions entre iguals. El nou mòdul pensat per 1r. d’ESO forma part del conjunt educatiu IE Francesc Cambó de Verges. El nou centre 3-16 anys està format per les 3 etapes obligatòries d’infantil (3-6 anys), primària (6-12 anys) i secundària (12-16 anys).

• • • • • • • • •

2.- Mobilitat i funcionament dins el centre. •

Dins el recinte escolar, es permetrà córrer, únicament dins la zona determinada com d’esbarjo. No es pot sortir de l’aula entre classe i classe. Únicament amb el permís del professor “entrant”, es pot concedir un permís excepcional (anar al lavabo ...). Només en casos excepcionals es podrà demanar permís per sortir de l’aula mentre s’estigui fent una classe. Els alumnes han d’estar sempre acompanyats d’un docent dins l’aula. Només en casos molt concrets (fent treballs ...) es poden deixar sols. Hora d’esbarjo: o La zona pensada per aquest moment és el que es delimitarà en el planell del centre. o Els alumnes poden quedar-se a l’aula si tenen el permís del/s docent/s d’esbarjo. o Es poden utilitzar els ordinadors si es té el permís del/s docent/s d’esbarjo.

• • • •

3.- Dependències del centre. •

Aules. o És la zona pròpia de treball i per tant, cal mantenir l’ordre i la netedat de manera permanent. Sempre que s’abandoni aquest lloc, caldrà vetllar per aquests dos principis generals. o No és el lloc adequat per fer ingesta d’aliments. Zona d’esbarjo.

• 1


IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

o Espai concebut pel joc i les relacions personals amistoses. Zona de serveis. o Cal ser especialment curosos amb la higiene dins aquest espai. A tots ens agrada trobar-ho net i amb condicions. Si no s’aconsegueix, haurem de buscar mesures correctores que poden passar per netejar-ho nosaltres mateixos. Despatx del professorat. o Els alumnes només poden entrar-hi acompanyats d’un docent o bé per autorització expressa d’un d’ells. Altres zones. o Mica en mica s’aniran ampliant els mòduls prefabricats i s’aniran detallant els seus usos.

• •

4.- Alumnes. • •

Curs 2010/20011. 1 grup de 32 alumnes de 1r. ESO (16 nenes i 16 nens). Grups desdoblats heterogenis: o B: Paula Danés, Eva Patiño, Pau Torramilans, Arnau Alabau, Roger Armela, Gina Cansell, Raquel Cos, Biel Font, Eva Codert, Júlia Muntaner, Gerard Oliver, Natàlia De Molino, Víctor Rubira, Roos Amareus, Lidia Filella i alumne nou marroquí arribat avui mateix (03.09.10. o I: Paula Fàbrega, Rajiv, Arnau Llavià, Gerard Arbat, Oriol Brusi, Martí Castanyer, Arnau Colomé, Gemma Falgàs, Kènia García, Sònia Parnau, Núria Domínguez, Gaià Magrané, Víctor Ramírez, Sílvia Saló, Júlia Gifre i Janus. Control d’assistència i puntualitat a diari (carpeta taula docent). S’informarà a la família puntualment. L’assistència és obligatòria. Les faltes d’assistència s’hauran de justificar per escrit o mitjançant una trucada telefònica per part dels pares o tutors legals en el termini màxim d’una setmana. El tutor facilitarà als alumnes l’imprès corresponent per tal de justificar les faltes d’assistència i els retards. Els alumnes donaran el justificant al tutor. El tutor informarà a les reunions d’equip docent de la naturalesa de les faltes produïdes si s’escau. El professor tutor, vist el justificant de la falta d’assistència, té potestat de acceptar-la o no. La tutoria d’aquest grup recau amb l’Eva Hugas. La Marlene Dura farà tasques de cotutora. L’Isidre Portella assumirà les tasques de cotutor per aquells alumnes amb més dificultats d’aprenentatge. D’aquesta manera podrem diversificar, especialitzar i fer més efectiva l’acció tutorial. La seva ubicació dins l’aula estarà regulada pels docents. S’establiran els corresponents delegat i sots-delegat del grup segons instruccions del tutor. Les funcions del delegat o, si s’escau, del sots-delegat són: o Representar al grup. o Fer d’interlocutor entre el grup que representa i els professors o òrgans de govern del centre. o Exposar a qui correspongui (professor, tutor, junta d’avaluació...) els suggeriments o reclamacions del grup que representa. o Assistir a les reunions a què se’l convoqui i informar la resta d’estudiants del contingut d’aquestes. o Trametre al grup les informacions que indiqui l’equip directiu. o Qualsevol altra funció de comunicació i organització del grup designada pels alumnes. o Reunir-se en consell de delegats quan se’ls convoqui. o Apuntar els deures al calendari d’aula.

• •

2

Els alumnes de 1r d’ESO no podran participar en les convocatòries de vaga i hauran de venir a classe. Les absències d’aquests alumnes per aquest motiu es consideraran faltes d’assistència injustificades.


IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

5.- Docents. •

La distribució curricular pel curs 2010/2011 serà la següent: o Eva Hugas. Donarà les tres llengües, l’optativa d’habilitats comunicatives i la tutoria. o Marlene Dura. Donarà la tecnologia, les Ciències Naturals, les matemàtiques i algun reforç. Cotutora de grup. o Isidre Portella. Donarà l’Educació Física, les Ciències Socials, algun reforç dins el grup classe, alguna atenció individualitzada, l’alternativa a la religió i també les tasques de coordinació amb primària. Per l’especialitat (pedagogia terapèutica), posarà més dedicació als alumnes amb dificultats d’aprenentatge o que requereixen una atenció més individualitzada. o Angelina. Donarà la Música. o Moisés. Donarà la religió. Deures. Cal procurar: o Que el delegat apunti els deures al calendari d’aula. o Que els alumnes apuntin els deures a l’agenda.

6.- Règim disciplinari. •

El marc normatiu referent és el decret 279/2006 de 4 de juliol, parla dels drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres eductius no universitaris de Catalunya

Quan es produeixi una incidència, amb o sense expulsió de l’aula, el professor ho farà constar en el full preceptiu. Aquest full es lliurarà al Cap d’Estudis i aquest en farà una còpia al tutor.

Si la incidència comporta expulsió de l’aula, el professor assignarà un treballa a l’alumne. En cap cas un alumne serà comminat a deixar l’aula sense deixar-ne constància. L’alumne expulsat s’ha de presentar al professor de guàrdia.

Es diferencien diferents tipus d’incidències i les seves corresponents sancions en funció de la gravetat, circumstàncies i reincidència en les faltes. A). Incidències de tipus 1. (Faltes lleus): a) Actes d’incorrecció o desconsideració. b) Alteració del desenvolupament de la classe, de les activitats o del normal funcionament del centre. c) Indisciplina lleu. d) Reiteració d’una actitud voluntàriament apàtica e) Oblit reiterat del material de treball f)

Ús inadequat del material del centre

g) Retards i absències injustificades recurrents. Les incidències disciplinàries.

de

tipus

1

porten

a

les

següents

actuacions

1. Professor: Emplenar el full d’incidències i lliurar-lo al cap d’Estudis. 2. Tutor: Trucar els pares comunicant la incidència i notificant la recepció d’una notificació escrita. 3. Direcció: Notificació escrita als pares, entrevista amb l’alumne i adopció d’una sanció. 3


IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

4. Sancions aplicables: a. Amonestació. b. Privació del temps de l’esbarjo. B). Incidències de tipus 2. (Faltes greus): a) Acumulació de quatre faltes lleus b) Absentisme reiterat. (més de 30 faltes d’assistència no justificables durant un trimestre) c) No complir la sanció imposada per una falta lleu. d) Comportament negatiu o negligent en activitats externes del centre e) Ús inadequat del material del centre posant en perill la integritat física dels altres f) Deteriorament intencionat de les dependències del centre o del material d’altri g) Indisciplina i/o ofenses contra membres de la comunitat educativa. h) Qualsevol falta lleu realitzada amb premeditació, col·lectivitat o publicitat manifesta. Les incidències disciplinàries.

de

tipus

2

porten

a

les

següents

actuacions

1. Professor: Emplenar el full d’incidències i lliurar-lo al cap d’Estudis. 2. Direcció: Entrevista amb els pares, adopció de compromisos amb l’alumne i reparació econòmica dels danys si s’escau, adopció immediata d’una sanció: 3. Sancions aplicables: a) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars per un mes b) Realització de tasques educadores en horari no lectiu, preferiblement els dimecres a la tarda. c) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes (fins a cinc dies) amb permanència de l’alumne a la biblioteca del centre. C). Incidències de tipus 3. (Faltes molt greus): a) Acumulació de tres faltes greus b) Absentisme crònic. (més de 100 faltes d’assistència no justificables durant un trimestre) c) Indisciplina, ofenses o amenaces molt greus. d) Agressions físiques o baralles. e) Incitacions a actuacions greument perjudicials per a la salut i la integritat dels altres. f) Alteració greu de les activitats del centre. g) Deteriorament greu i intencionat de les dependències del centre o del material d’altri. h) Falsificació o sostracció de documents i material acadèmic. Les incidències disciplinàries.

de

tipus

3

porten

a

les

següents

actuacions

4. Professor: Emplenar el full d’incidències i lliurar-lo al cap d’Estudis.

4


IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

5. Direcció: Incoació d’expedient disciplinari, reparació dels danys si s’escau, suspensió preventiva del dret d’assistència de l’alumne al centre depenent de la gravetat o reiteració de la falta (mesura provisional d’aplicació immediata). 6. Consell escolar: Adopció d’una sanció. 7. Sancions aplicables: a) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars. b) Suspensió del dret d’assistència al centre fins a 15 dies lectius. c) Inhabilitació per cursar estudis al centre el present curs. d) Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. •

El director haurà de posar en coneixement del consell escolar la resolució dels conflictes disciplinaris i la imposició de sancions. . El centre intentarà resoldre, mitjançant processos de mediació, els conflictes generats per conductes de l’alumnat contràries a les normes de convivència o perjudicials per a la convivència del centre, llevat de les excepcions previstes en l’article 25 de decret comentat anteriorment (actes greus d’indisciplina i injúries o ofenses a membres de la comunitat educativa, agressions físiques, vexacions o humiliacions, actes injustificats ...)

No som partidaris de generalitzar. Per tant, malgrat poder fer efectiu les sancions descrites anteriorment, intentarem gestionar les situacions conflictives tenint en compte els criteris i principis pedagògics del nostre projecte educatiu. Caldrà valorar i estudiar cada cas per tal de trobar la mesura correctora més adient. Seguint la normativa vigent, es podran aplicar mesures correctores per conductes contràries a les normes de convivència del centre. Normes de comportament: Dins el recinte del centre, per tal d'afavorir la convivència entre els diferents membres de la comunitat escolar, cal respectar i seguir un conjunt de normes de conducta que garanteixin l'exercici dels drets de tothom. Entre aquestes normes de conducta , totes les quals estan reflectides en el decret de drets i deures dels alumnes, remarquem les següents : - Tenir cura de l'aspecte físic i de la higiene personal . - Mostrar respecte i correcció en el comportament, en concret, pel que fa a les expressions verbals i escrites a l'hora d'adreçar-se a qualsevol membre de la comunitat educativa. - Practicar valors com la companyonia, la solidaritat, l'educació per a la pau, la tolerància, el respecte, la no violència i la integració. En aquest sentit, no s’autoritza l’exhibició, ostentació i ús de símbols religiosos o polítics que impliquin proselitisme, discriminació racial i/o sexual o actituds contràries a les normes de convivència democràtica. - No es permet portar cap mena d’arma, objectes contundents i objectes de tall ( queden exempts d’aquesta prohibició l’ús de cúters o tisores en determinades activitats de classe sempre que es compti amb l’autorització del professor corresponent); tampoc es poden portar ni fer explotar al centre petards o qualsevol altre objecte o substància inflamable o potencialment perillosa. - Mostrar una actitud positiva envers les tasques educatives, col·laborant activament en el procés d'ensenyament-aprenentatge, i assistir les activitats complementàries que s'organitzin des de l'IES.

5


IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

- Per norma general, els telèfons mòbils, MP3, MP4 i altres aparells electrònics, no estan permesos dins l’IE. Tots estarem sempre localitzables al telèfon fix de l’IE. - Tenir cura del material didàctic, no deteriorar les instal·lacions i dependències del centre i fer-ne un bon ús. - No estar permès menjar i beure a dins de les aules. •

Educació per la salut. El consum de tabac, begudes alcohòliques o qualsevol tipus de droga estan prohibits en tot el recinte escolar. Aquesta norma afecta a tothom. L’ incompliment d’aquesta norma es considerarà una conducta contrària a les normes de convivència segons l’article 33 i 38 del Decret 279/2006, de 17 d’octubre.

7.- Reunions. • •

Reunió d’equip docent. Setmanal. Eva, Marlene, Angelina i Isidre. Reunió de coordinació entre cicles/etapes. Setmanal. Isidre Portella fent tasques de coordinació. Claustres. Mensuals. Tot l’equip docent. Reunions d’avaluació. Trimestrals segons calendari establert. Amb les famílies: o Una a l’inici de curs per establir un primer contacte i intercanviar interessos, inquietuds ... o Com a mínim, una de trimestral per a donar notes i comentar l’evolució de l’alumne/a. o Sempre que sigui necessari, se’n poden concertar més (a petició dels docents o de la família). Amb agents o serveis externs de suport a l’alumnat (EAP, EAIA, CSMIJ ...). Sempre que calgui.

• • •

8.- Dinàmiques internes. •

El crèdit de síntesi d’aquest curs 2010/2011 es farà durant l’últim trimestre de curs. Una part es treballarà dins l’IE i l’altra a la ciutat de Banyoles. Hi ha un conjunt de festes que es celebren a nivell de centre que intentarem participar-hi d’alguna manera (segons es decideixi entre els docents i a l’assemblea d’aula):La Castanyada, Festes de Nadal, el Carnestoltes, Sant Jordi, Festa de l’Ampa i Festa de fi de curs. El curs es divideix amb tres trimestres. El primer acabarà quan s’iniciïn les vacances de Nadal. El segon acaba l’últim dia de març i el tercer va de l’1 d’abril a final de curs. D’aquesta manera el primer trimestre disposarà de 71 dies lectius i els altres dos de 53 dies lectius cada un. Cal tenir-ho present per les avaluacions i programacions. Criteris d’avaluació generalitzats en totes les àrees (menys educació física). o Coneixements (probes, parcials, controls ...) ........... 50 %. o Deures i hàbits de treball. .......................................... 30 %.  Fer els deures, acabar el que es comença, portar el material necessari, fer les activitats proposades, bona presentació, planificar el temps i treball mitjançant l’agenda ... o Actitud i relacions socials. ........................................ 20 %.  Actitud: Esforç, respectar el treball dels altres, ordre en el material, acceptar les observacions del professorat, assistència i puntualitat, actitud d’atenció, demanar ajut, treballar sense molestar, participació, respectar les normes d’aula ...  Relacions socials: Esforç per autocontrolar-se amb l’ajut de l’adult (avisos, mirades ...), assumir les seves accions i conductes desadaptades, reflexionar sobre les causes i efectes del conflicte

6


IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

generat, mantenir actituds de respecte, utilitzar la paraula i el diàleg per resoldre situacions conflictives, saber demanar disculpes ... Criteris d’avaluació d’educació física. o 50 % treball diari d’aula. Participació i qualitat del treball. o 30 % actitud, motivació i relacions personals. o 20 % hàbits de salut. Material i higiene. Recuperacions. Els alumnes tenen dret a recuperar les àrees trimestrals no superades satisfactòriament. El docent avaluador és qui ha de preveure la possible recuperació de l’assignatura facilitant treballs i suports a l’alume/a durant el curs, per tal que a final del mateix, pugui avaluar-se dels continguts suspesos. Es demanarà l’ajut i col·laboració de l’AMIPA per a diferents tasques acadèmiques que es vagin fent durant el curs Projectes a realitzar durant el present curs 2010/2011. o Primer trimestre:  La Marató de TV3. Enguany va sobre les lesions cerebrals i medul·lars adquirides. o Segon trimestre:  Realització d’una maqueta de la zona d’influència de l’Institut Escola Francesc Cambó de Verges (Colomers, Jafre, Parlavà, Rupià, Foixà, La Tallada, Garrigoles, Ultramort, Bellcaire i Verges). o Tercer trimestre:  Crèdit de síntesi i estudi de l’àrea d’influència. o Durant tot el curs:  Projecte de lectura. L’objectiu principal és agafar el gust per la lectura (ja que és molt beneficiós per millorar i consolidar competències lingüístiques). Es tracta de dedicar 15 minuts diaris, a llegir el que ells vulguin, de manera individual i silenciosa. Setmanalment s’aniran intercanviant les franges horàries (de manera que no sempre afecti a la mateixa matèria) on es realitzi aquesta activitat. Trimestralment valorarem l’experiència pel tal d’ampliar els objectius. Els òrgans unipersonals de govern i de coordinació són els mateixos que hi havia fins ara a l’escola Francesc Cambó. Únicament s’estableix una nova figura de coordinació entre primària i secundària. Els òrgans col·legiats de govern són el Consell Escolar i el claustre de docents. La gestió administrativa es realitzarà tot a través de l’actual estructura muntada. Les matèries optatives (competències lingüístiques) i alternatives no precisen de llibres ja que es treballaran a nivell de projectes. Les classes d’educació física sovint les farem al pavelló municipal, pels voltants del nou mòdul de secundària o bé a les instal·lacions esportives de l’escola (amb el vist i plau del Consell Escolar).

• •

• •

9.- Malalties i accidents. •

Com a norma general durant l’estada en el centre no s’administrarà als alumnes cap tipus de medicament. Els alumnes que hagin de prendre medicaments durant les hores de permanència en el centre ho faran sota l’autorització dels seus pares o tutors legals ja que el centre no se’n fa responsable.

El Centre només actuarà administrant algun medicament en situacions previstes amb antelació autoritzades per escrit i prescripció facultativa, per les quals estigui autoritzat (diabètics, asmàtics per exemple) i sempre en situació d’urgència.

Si un alumne no es troba bé durant la jornada escolar, s’haurà d’avisar la seva família per tal que el vinguin a recollir. Si no es localitza la seva família haurà de romandre al centre, a no ser que es tracti d’un cas d’urgència mèdica.

7


IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

En cas que un alumne pateixi un accident lleu (ferides, cops, cremades, etc.) es farà la cura al centre (hi haurà farmacioles a la sala de professors, gimnàs, laboratoris i secretaria). Si se sospita que l’alumne/a malalt presenta ajut mèdic serà traslladat al dispensari local i s’avisarà els pares comunicant-los aquesta decisió, per tal que tan aviat com sigui possible es facin càrrec i es responsabilitzin de les actuacions mèdiques que puguin ser necessàries. Fins que no arribin els pares/tutors de l’alumne/a, un adult restarà amb ell, i n’exercirà la custòdia. En cas que l’accident no es pugui atendre en el dispensari local o que presenti gravetat se’l traslladarà al CAP de Torroella de Montgrí. Per efectuar el trasllat, és necessari sol·licitar el servei d’ambulància, taxi o qualsevol altre mitjà que el professor pugui tenir al seu abast.

El centre col·laborarà amb els serveis sanitaris del servei de Sanitat municipal en l’organització de campanyes de vacunacions i revisions mèdiques en el centre. •

Qualsevol campanya de vacunació o de revisió mèdiques que s’hagi d’efectuar a l’institut s’haurà de comunicar prèviament a la direcció del centre i s’acordarà l’horari i la manera de dur-ho a terme.

10.- Drets i deures dels alumnes. •

Drets dels alumnes. o

Els drets dels alumnes es recullen en el capítol 2, articles 8 a 19 del Decret 279/2006 que regula els drets i deures del alumnes dels centres no universitaris de Catalunya.

Article 8 Dret a la formació. 8.1 L'alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat. 8.2 Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l'alumnat ha de comprendre: a) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. b) El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la contribució a la millora de l'entorn natural i del patrimoni cultural. c) L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. d) L'educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques amb ell mateix i amb els altres. e) La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals. f) La formació religiosa i moral d'acord amb les seves pròpies conviccions o, en el cas de l'alumnat menor d'edat, les dels seus pares, mares o persones en qui recau l'exercici de la tutela, dins el marc legalment establert. g) La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. h) La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles. i) L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques. 8.3 Tot l'alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 8.4 L'organització de la jornada de treball escolar s'ha de fer prenent en consideració, entre altres factors, el currículum, l'edat, les propostes i els interessos de l'alumnat, per tal de permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat.

8


IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

Article 9 Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. 9.1 L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament. 9.2 L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs. 9.3 L'alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents: a) La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent. b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.

Article 10 Dret al respecte de les pròpies conviccions. 10.1 L'alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions. 10.2 L'alumnat, i els seus pares, si l'alumne o l'alumna és menor d'edat, te dret a rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter propi del centre. 10.3 L'alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense manipulacions ideològiques o propagandístiques. Article 11 Dret a la integritat i la dignitat personal. L'alumnat té els drets següents: a) Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal. b) A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. c) A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades. d) A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys. e) Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d'informació de l'administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l'ordenament jurídic, i de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l'alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del menor. Article 12 Dret de participació. 12.1 L'alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveu la legislació vigent. 12.2 Els centres educatius sostinguts amb fons públics han de regular mitjançant els corresponents reglaments de règim interior el sistema de representació de l'alumnat, mitjançant delegats i delegades, el funcionament d'un consell de delegats i delegades, i la representació de l'alumnat en el consell escolar del centre.

9


IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

12.3 Els membres del consell de delegats i delegades tenen el dret de conèixer i consultar la documentació administrativa del centre necessària per a l'exercici de les seves activitats, a criteri del director o de la directora del centre, sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les persones. 12.4 El centre ha de fomentar el funcionament del consell de delegats i delegades i protegir l'exercici de les seves funcions per part dels seus membres. Article 13 Dret de reunió i associació. 13.1 L'alumnat té dret a reunir-se en el centre. L'exercici d'aquest dret es desenvoluparà d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats docents. 13.2 L'alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions pròpies. Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d'acord amb la legislació vigent. 13.3 El reglament de règim interior del centre ha d'establir les previsions adequades per tal de garantir l'exercici del dret de reunió i associació previstos als apartats 1 i 2 d'aquest article. La reglamentació del dret de reunió ha de permetre l'agilitat del procés i, per tant, no pot incloure procediments d'autorització o de comunicació prèvia que dificultin el seu exercici. Els centres educatius han de vetllar perquè s'estableixi un horari de reunions dels representants de l'alumnat que asseguri el normal exercici dels seus drets i ha de permetre la possibilitat que determinades reunions, especialment les reunions dels delegats i delegades de curs, s'efectuïn en horari lectiu. Article 14 Dret d'informació. L'alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions d'alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres educatius. L'exercici d'aquest dret s'ha d'ajustar al que estableix l'article 12. Article 15 Dret a la llibertat d'expressió. L'alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d'acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones. Article 16 Dret a l'orientació escolar, formativa i professional. 16.1 L'alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la llibertat de decidir d'acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats. 16.2 Per tal de fer efectiu aquest dret, els centres reben suport adequat de l'administració educativa, la qual pot promoure a tal fi la cooperació amb altres administracions i institucions. Article 17 Dret a la igualtat d'oportunitats. 17.1 L'alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats real. 17.2 L'administració educativa garanteix aquest dret mitjançant l'establiment d'una política d'ajuts adequada i de polítiques educatives d'inclusió escolar. Article 18 10


IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

Dret a la protecció social. 18.1 L'alumnat té dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. En els casos d'accident o de malaltia prolongada, l'alumnat té dret a rebre l'ajut que necessiti mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l'accident o malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar. 18.2 L'administració educativa ha d'establir les condicions oportunes per tal que l'alumnat que pateixi una adversitat familiar, un accident o una malaltia prolongada no es vegi en la impossibilitat de continuar i finalitzar els estudis que estigui cursant. L'alumnat que cursi nivells obligatoris té dret a rebre en aquests supòsits l'ajut necessari per tal d'assegurar el seu rendiment escolar. Article 19 Dret a la protecció dels drets de l'alumnat. 19.1 Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres educatius que suposin una transgressió dels drets de l'alumnat que s'estableixen en aquest Decret o del seu exercici poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l'alumnat afectat o dels seus pares, quan aquest és menor d'edat, davant del director o de la directora del centre. 19.2 Amb l'audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al consell escolar, el director o la directora ha d'adoptar les mesures adequades d'acord amb la normativa vigent. 19.3 Les denúncies també poden ser presentades davant els serveis territorials del Departament d'Educació i Universitats. Les corresponents resolucions poden ser objecte de recurs d'acord amb les normes de procediment administratiu aplicables. A més a més els alumnes tenen dret a no fer més de dos exàmens en un mateix dia. •

Deures dels alumnes o

Els deures dels alumne consten en els articles 20 a 22 del mateix Decret 279/2006.

Article 20 Deure de respecte als altres. L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat escolar. Article 21 Deure d'estudi. 21.1 L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. 21.2 Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents: a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre i respectar els horaris establerts. b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions docents. c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives. Article 22 Deure de respectar les normes de convivència. El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat implica les obligacions següents:

11


IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. c) Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent. d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar. e) Complir el reglament de règim interior del centre. f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre i la legislació vigent. g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i de la convivència en el centre. h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules. 11. Drets i deures del professorat. •

Drets dels professors Tots els que estan contemplats en el capítol VI de la llei 17/1985 de la funció pública de l’Administració de la Generalitat. La llibertat de càtedra, en el marc de la Constitució i de conformitat amb els principis establerts per la llei i d’acord amb les directrius del Centre i del Departament al qual pertany. La participació en els òrgans de govern i gestió del centre. Reunir-se lliurement a les instal·lacions del centre per tractar assumptes acadèmics, laborals o derivats de la seva condició de funcionaris, en horaris que no interrompin les activitats lectives dins de l’horari en què el centre estigui obert. Organitzar activitats culturals, recreatives o esportives a les instal·lacions del centre, d’acord amb la programació general. Realitzar activitats de formació permanent i d’investigació, sense deixar desateses les activitats lectives. Ésser assistit i protegit pel Departament d’Educació envers qualsevol atemptat contra llur persona o llurs béns, per raó de l’exercici de llurs funcions. Disposar d’una defensa qualificada, proporcionada pel Departament d’Educació, quan, en ocasió d’una denúncia, demanda o querella per actuacions i/o omissions en l’exercici de les seves funcions, necessiti assistència lletrada. Col·laborar en tasques fora de l’horari ordinari (portes obertes, representació del centre en activitats del municipi, etc.) Cadascun dels professors del centre pot exercir lliurement el dret de vaga, sempre que aquesta estigui convocada legalment. Per tal de facilitar l’organització del centre, la informació als pares i alumnes i els serveis mínims, cal que els professors que vulguin exercir el dret de vaga ho comuniquin a la direcció, almenys, amb 48 hores d’antelació.

Deures dels professors Complir amb l’exercici de les seves funcions docents, complir i fer complir el present RRI així com tots els acords que s’estableixin en el centre.

12


IE Francesc Cambó de Verges.

Curs 2010/20111

L’assistència puntual a les classes i a totes les reunions a què se’ls convoqui. La presència en el centre durant les activitats no lectives, sempre que tinguin lloc dins l’horari habitual del professor. L’atenció personalitzada als alumnes o, si s’escau, als pares, per a la resolució de llurs dubtes, consultes o aclariments, dins l’horari que s’estableixi. Atendre a la diversitat dels alumnes. Guardar reserva total respecte als assumptes que ho requereixin i que coneix per raó de les seves funcions. Procurar al màxim el propi perfeccionament professional mitjançant els cursos de formació permanent que promouen diferents entitats. 12.- Drets i deures dels pares. •

Drets dels pares Estar representats en els òrgans col·legiats del centre, tal com es preveu en la legislació vigent. Ser atesos per qualsevol membre del Centre, sempre i quan hagin concertat prèviament la visita. Rebre orientació acadèmica en relació a l’oferta educativa, a càrrec del personal de l’IE i de l’EAP. Rebre periòdicament informació sobre el calendari, horari i activitats complementàries i extraescolars que es realitzin. Rebre, amb la periodicitat legalment establerta, informació escrita d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills

sobre el procés

Pel que fa a l’orientació psicopedagògica dels seus fills, ser atesos pel personal de l’EAP i pel docents de pedagogia terapèutica del centre . Els pares poden demanar hora de visita al tutor, sempre que ho creguin convenient, per tractar temes relacionats amb el seu fill (cada tutor té una hora de visita setmanal que serà comunicada als pares al començament de curs). Col·laborar amb els professors en qualsevol aspecte relacionat amb l’educació del seu fill. Els pares tenen dret a constituir associacions de Mares i Pares (AMPA) i/o formar-ne part. L’Associació de Mares i Pares es regirà pel seu propi estatut. L’AMPA podrà disposar de les instal·lacions del centre per reunir-se, o celebrar algun acte relacionat amb la seva formació com a pares d’alumnes o amb activitats extraescolars, sempre que hagi sol·licitat les instal·lacions i se li hagi atorgat el permís per part del Consell Escolar. •

Deures dels pares Els pares són els primers responsables de l’educació dels seus fills i és per això que tenen el deure d’ajudar al professorat en la formació dels seus fills. Hauran de: a) Fomentar en els seus fills actituds favorables envers la tasca educadora desenvolupa en el centre.

que es

b) Vigilar la neteja, l’alimentació i el vestit adequat del seu fill. c) Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professors, tutors o altres òrgans del Centre per tractar els assumptes relacionats amb l’educació dels seus fills. d) Vetllar per l’assistència al centre dels seus fills i justificar adequadament, si s’escau, les absències dels seus fills davant el seu tutor de grup.

13


IE Francesc Camb贸 de Verges.

Curs 2010/20111

e) Comunicar al centre si el fill pateix malalties que puguin condicionar les seves activitats al Centre. f) Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel professorat.

14

REGLAMENT REGIM INTERN  

reglament règim intern del centre

Advertisement