Page 1

LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

INSTITUT ESCOLA FRANCESC CAMBÓ I BATLLE.

PROGRAMACIÓ LLENGUA CATALANA i LLENGUA CASTELLANA 1r ESO

2010-2011 INSTITUT ESCOLA FRANCESC CAMBÓ

1 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

INDEX Orientacions Generals Competències Bàsiques Objectius Consideracions Metodològiques Temporització Seqüències didàctiques Seqüència didàctica 1     

Activitats Activitats d’avaluació Competències bàsiques Competències bàsiques específiques de l’àrea de llengües Continguts

Seqüència didàctica 2     

Activitats Activitats d’avaluació Competències bàsiques Competències bàsiques específiques de l’àrea de llengües Continguts

Seqüència didàctica 3     

Activitats Activitats d’avaluació Competències bàsiques Competències bàsiques específiques de l’àrea de llengües Continguts

Seqüència didàctica 4     

Activitats Activitats d’avaluació Competències bàsiques Competències bàsiques específiques de l’àrea de llengües Continguts

Seqüència didàctica 5     

Activitats Activitats d’avaluació Competències bàsiques Competències bàsiques específiques de l’àrea de llengües Continguts

2 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Seqüència didàctica 6     

Activitats Activitats d’avaluació Competències bàsiques Competències bàsiques específiques de l’àrea de llengües Continguts

Seqüència didàctica 7     

Activitats Activitats d’avaluació Competències bàsiques Competències bàsiques específiques de l’àrea de llengües Continguts

Seqüència didàctica 8     

Activitats Activitats d’avaluació Competències bàsiques Competències bàsiques específiques de l’àrea de llengües Continguts

Seqüència didàctica 9     

Activitats Activitats d’avaluació Competències bàsiques Competències bàsiques específiques de l’àrea de llengües Continguts

3 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

ORIENTACIONS GENERALS COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competències Transversals

Competències comunicatives

Competències metodològiques

Competències personals

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d’aprendre a aprendre 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències especifiques centrades a conviure i habitar al món 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 8. Competència social i ciutadana.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES ESPECÍFIQUES La competència plurilingüe i intercultural A més dels aprenentatges específics de cada una de les llengües, caldrà aprendre actituds i habilitats per afrontar altres llengües. La competència comunicativa Clau en totes les matèries, en la lingüística articula els aprenentatges que s’ha de fer en totes les llengües. Es concreta en: 

 

La competència oral ( Interacció, escolta, producció i mediació. Aspectes verbals i no verbals. Ús de diferents mitjans o les tecnologies de la informació i la comunicació). La competència comunicativa escrita ( dimensió receptiva – lectura -, productiva- escriptura -, de comunicació i de creació). La competència comunicativa audiovisual

La competència literària

4 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA OBJECTIUS Les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengües estrangeres de l’educació secundària obligatòria tenen com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents: 1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un mateix, per a participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a l’enteniment i mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics. 2. Aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual en les llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i elaboració d’informació, i en la transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. 3. Aconseguir la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva participació en les creacions culturals. 4. Aconseguir la competència en llengua castellana de manera que sigui possible que, al final de l’educació obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament les dues llengües oficials. 5. Aconseguir la competència en llengües estrangeres com a eina d’aprenentatge de continguts diversos, com a font de plaer i de creixement personal, i com a porta oberta a altres persones i cultures. 6. Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per participar en la vida social. 7. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o audiovisualment, de manera coherent i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació. 8. Escoltar i comprendre informació general i específica, i expressar-se i interactuar en llengua estrangera en situacions habituals de comunicació adoptant una actitud adequada, participativa, oberta i respectuosa i amb un cert nivell d’autonomia. 9. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat acadèmica, social i cultural tot valorant la lectura com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors. 10. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics, tot valorant el coneixement del patrimoni literari com una manera de simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva. 11. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció, i transferir aquests coneixements a les altres llengües que s’aprenen a partir de la reflexió sobre els propis processos d’aprenentatge. 5 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 12. Conèixer la realitat plurilingüe de Catalunya, d’Espanya i del món actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa cultural. 13. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’us de les llengües i participar activament en el control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.

6 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES Aquesta és una programació que engloba les dues llengües alhora perquè pensem que d’aquesta manera es facilita i es reforça el treball per competències, partint d’allò més essencial que s’ha de treballar. Segons el currículum de 1r d’ESO : “ La primera competència que cal considerar, d’acord amb la finalitat de donar les eines perquè els nois i les noies puguin afrontar els reptes de la societat, és la competència plurilingüe i intercultural que, en essència, és actuar adequadament en un món plural, multilingüe i multicultural. Això suposa que en l’ensenyament de les llengües, a més dels aprenentatges específics de cada una de les llengües, caldrà aprendre actituds i habilitats per afrontar altres llengües, fins i tot desconegudes ( conèixer i valorar-les, saber gestionar els problemes de les interaccions multilingües, respectar altres maneres de veure el món...), en resum, estar obert a l’altre.” ( currículum, pàg.3) Aquest treball conjunt, que facilita la comprensió de la diferència i la identitat pròpia de cada una d’elles, es produeix també, moltes vegades, a l’àrea de llengua anglesa. Les seqüències didàctiques d’aquesta programació són les mateixes tant per català com per castellà perquè es tralla el mateix en molts àmbits com són la sintaxis, la tipologia textual, la lectura i la comprensió lectora, l’expressió escrita, les figures retòriques...Tot i que també hi ha aspectes a treballar d’una manera distinta, principalment quan es tracta del lèxic o l’ortografia. Durant les Hores B els alumnes realitzen activitats de tipologia molt diversa treballant individualment, en parelles o en grup cooperatiu depenent de l’activitat en qüestió. Moltes de les activitats són projectes que treballen principalment l’expressió escrita i oral així com el treball cooperatiu. Durant cada seqüència didàctica, menys a la primera, es realitzarà un projecte. A part d’aquest hi ha dos projectes que es realitzen durant tot el curs, el primer implica a tot l’alumnat de 1r d’ESO i el segon implica al professorat. El primer és el projecte “ Fem de periodistes”. Aquest projecte que s'inicia durant aquest primer trimestre, està molt relacionat amb l'assignatura d'Alternativa i el projecte de la Marató. Gràcies a les nombroses xerrades que s'ofereixen dins l'assignatura d'Alternativa, els alumnes podran entrevistar persones d'àmbits molt diferents. Aprendran a enfocar bé quines són les preguntes més interessants a fer,a partir del treball cooperatiu previ, i a preguntar només aquelles preguntes prèviament estipulades pel grup. Cada grup cooperatiu s'encarregarà d'entrevistar a una persona diferent i efectuar la gravació de l'entrevista en vídeo. Després hauran de transcriure 7 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA l'entrevista en el nostre bloc de notícies i penjar el vídeo. El bloc serà un espai on tots ells seran els administradors. Aquest projecte en concret afavoreix l’ús integrat de les TIC a l’àmbit de llengües. Els alumnes aprenen a organitzar, aplicar i presentar la informació en un format diferent, utilitzant les “…noves escriptures – no-lineals ( hipertext), interactives i en format multimèdia-, amb signes ideogràfics i amb ajudes per activar els coneixements i per a la generació de textos.”( currículum, pàg. 8) https://sites.google.com/site/femdeperiodistes/ El segon és un projecte per millorar l’expressió escrita conjuntament amb primària per tal de poder millorar l’escriptura, sobretot la creativa, del nostre alumnat. La lectura i la comprensió lectora es treballen també amb el Pla Lector de centre on es fomenta principalment el gust per la lectura. Els alumnes llegeixen cada dia durant 15 minuts. https://sites.google.com/site/plalectorverges/ Afavorint amb tots ells l’aprenentatge cooperatiu i significatiu i el desenvolupament de la competència social i ciutadana, entesa com les habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones. Treballant , tal com proposa el currículum de l’àrea de llengües, a través de “l´ús de diferents recursos didàctics, amb variats formats i suports i en diferents contextos ( festes, representacions, projectes i activitats curriculars)” El treball per projectes respon a la necessitat de donar una resposta diferent a les necessitats dels nostres alumnes. Uns alumnes que viuen en una societat on el ritme dels canvis tecnològics i científics no ens permet preveure què necessitarem, quant a coneixements, els ciutadans en un període de temps relatiu, ni com seran moltes de les feines del futur proper. L’escola o institut ha de formar ciutadans que es converteixin en aprenents més flexibles, eficaços i autònoms, dotant-los de capacitat d‘aprenentatge, i no només de coneixements i sabers. En el treball per projectes es dóna molta importància als aspectes metacognitius, és als procediments que s’utilitzen per realitzar les activitats d’aprenentatge en el procés de recerca i adquisició de coneixements, com es relaciona allò que ja se sap amb allò que s’aprèn. Durant el procés l’alumne ha de:   

Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar... Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la, judicar-la... Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la...

8 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

Avaluar els aprenentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho hem abordat...

En el nostre institut escola els alumnes estan repartits en grups cooperatius , una metodologia de treball que també ajuda al treball per projectes ja que d’aquesta manera es fomenta la interacció (discussió, argumentació, plantejament de qüestions, ...). A més el treball en grup cooperatius fomenta el treball de valors com el respecte mutu, saber ajudar i saber escoltar. L’aprenentatge és més significatiu perquè qui ajuda també aprèn ja que verbalitza els continguts d’aprenentatge. Tant el treball per projectes com els grups cooperatius és una manera d’atendre la diversitat de l’aula, ja que les activitats són obertes perquè cadascú les realitzi segons el seu nivell i partint del seu propi aprenentatge, i a més l’alumne-tutor ajuda a l’alumne amb més dificultats. La diversificació d’activitats, de recursos i de metodologia també afavoreix el tractament de la diversitat a l’aula. El diàleg és permanent entre professorat i alumnat així com d’alumne a alumne a través del treball en grup cooperatiu que és majoritari. L’organització diferent de l’alumnat potencia els espais de comunicació, afavorint també l’adequació als diferents estils i característiques d’aprenentatge.

9 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA CRITERIS D’AVALUACIÓ Segons establert per l’equip docent els percentatges d’avaluació dels alumnes de 1r d’ESO són els següents: 50 % conceptes ( exàmens, dictats preparats, exposicions orals, activitats d’autoavaluació, coavaluació i reflexió) 30 % procediments ( treball individual a l’aula i a casa. Treball en grup cooperatiu) 20 %

actitud.

Aquests criteris permeten atendre la diversitat del nostre alumnat alhora que ajuden als alumnes amb més dificultats d’aprenentatge a adquirir hàbits i rutines. L’ús dels diferents tipus d’avaluació ( autoavaluació, coavaluació...) i instruments ( pautes d’avaluació, qüestionaris...) ajuden a millorar l’activitat avaluativa i l’atenció a la diversitat. La reflexió durant el treball cooperatiu i al final del procés ajuda a l’alumnat a ser conscient del procés seguit i a revisar i reformular les seves produccions. En aquesta programació s’intenta incloure el treball per projectes a cada unitat. En una metodologia basada en projectes, s’utilitzen tres tipus d’avaluació: avaluació inicial, avaluació final o sumativa, i avaluació formativa. Avaluació inicial: explicitació i conscienciació del que cadascú sap del tema. Avaluació final o sumativa: activitat concreta per relacionar allò que s’ha treballat, el traspàs a altres situacions o plantejament de noves qüestions. Sempre és relacional i, per tant, es proposa a través de preguntes obertes. Avaluació formativa: Reelaboració i reestructuració de l’índex. Conscienciació del que s’ha après, de les concepcions que s’han modificat. Presa de consciència del procés seguit. Explicitació de noves perspectives i d’aspectes o coneixements que no s’han pogut assolir. Els criteris d’avaluació que estableix el currículum per l’àrea de llengua i literatura ( catalana i castellana) i que ens permeten establir els nostres propis criteris pels projectes del primer i el segon trimestre són: 

Participar activament i reflexivament en interaccions orals, escrites i audiovisuals per a l’aprenentatge i per a les relacions socials, dintre i fora de l’aula i amb l’ús dels recursos de les TIC. Comprendre textos (orals, escrits i audiovisuals) de la vida acadèmica i altres situacions comunicatives, dels mitjans de comunicació i literaris pròxims als interessos de l’alumnat ( propòsit, idea general), amb especial atenció als narratius, i descriptius.

10 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

 

  

 

Comprendre i sintetitzar seqüències audiovisuals, procedents dels mitjans de comunicació, relacionades amb les tipologies narrativa, descriptiva. Usar tècniques de síntesi, en suport paper o digital, per tal de comprendre textos orals i escrits: subratllat, esquemes i resum. Produir textos ( orals, escrits i en diferents suports) narratius i descriptius i conversacionals, usant procediments de planificació, elements lingüístics per a la cohesió interna de les idees, registre adequat i revisió. Aplicar diferents procediments i formats per enriquir els textos orals, escrits o audiovisuals. Mostrar interès per la millora de l’expressió oral, escrita i audiovisual pròpia i aliena i respectar les opinions d’altri. Exposar l’opinió sobre la lectura d’una obra completa adequada a l’edat; reconèixer-ne el gènere i l’estructura global; valorar de manera generals l’ús del llenguatge; i relacionar el contingut amb la pròpia experiència. Escriure textos, en suport paper o digital, prenent com a model un text literari treballar a l’aula o realitzar-ne alguna transformació senzilla. Reconèixer i valorar la diversitat lingüística, amb especial atenció a la situació lingüística que es produeix al centre i en l’entorn proper de l’alumnat. Participar activament i reflexivament en l’avaluació ( autorregulació, coavaluació) del propi aprenentatge i el dels altres amb una actitud activa i reflexiva i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i ús de les llengües.

11 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA TEMPS PER A CADA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 3 hores setmanals x 35 setmanes = 105 hores curs 1 seqüència didàctica = 9 hores x 10 seqüències didàctiques = 90 hores 15 hores per la flexibilitat de la programació : visites escolars, xerrades, celebracions, activitats transversals.

Hores flexives ( desdoblament ) Ortografia Lèxic Morfologia / Sintaxi Lectura i Comprensió Lectora Expressió oral i escrita

3h. 2h. 1h. 1h. 1h. 1h.

12 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 1“Trenquem el gel” ACTIVITATS -Expliquem contes ( dossier “Un conte cada mes” a Llengua Catalana, contes de Jorge Bucay a Llengua Castellana https://sites.google.com/site/jugarconlaspalabras/cuentos http://sites.google.com/site/aprenemllengua/contes -Jocs orals i de lèxic: jeroglífics, joc de definicions( grup cooperatiu), mots encreuats i jocs de lògica (en parelles) http://sites.google.com/site/aprenemllengua/enigmes http://sites.google.com/site/aprenemllengua/5-minuts-de-jocs -Jocs d’ortografia : separar síl·labes (grup cooperatiu) , diftong o hiat? ( grup cooperatiu), memoritzem paraules, les lletregem començant pel final ...) -Exercicis de comprensió lectora i visual a través de la lectura de La mà negra. ( en parelles. Llengua catalana) -Dictat de secretari ( grup cooperatiu) i dictats preparats ( una setmana en català i l’altre en castellà) http://sites.google.com/site/aprenemllengua/dictats-preparats -Redaccions ( una setmana en català i l’altre en castellà) -Exercicis de la Unitat 1 del llibre Llengua catalana i Literatura 1 Eso. Editorial Teide. Treballem : La síl·laba, el diftong, l’ hiat i l’oració simple. Lèxic: El cos humà. http://sites.google.com/site/aprenemllengua/unitat-1 -Exercicis de la Unitat 1 del llibre Lengua castellana i Literatura 1 Eso. Editorial Teide. Treballem: La comunicación y sus elementos. (El mapa conceptual: realitzem tots junts un mapa conceptual sobre aquest tema) La categoría de las palabras. La estructura de las palabras: lexemas y morfemas. Palabras variables e invariables. Léxico: El carácter de las personas. Las figuras retóricas.

AVALUACIÓ Dictats preparats Activitats de comprensió Lectora 13 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Redaccions Examen de la Unitat 1 de Llengua Catalana Examen de la Unitat 1 de Llengua Castellana

Competències treballades: 1,2,5,6,7 i 8. 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. ( contes, jocs orals, redaccions) 2. Competència artística i cultural ( els contes) 5. Competència d’aprendre a aprendre ( dictats preparats, redaccions, exàmens) 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal ( jocs orals, treball per parelles i en grup cooperatiu) 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” i els de Jorge Bucay.) 8. Competència social i ciutadana. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” i els de Jorge Bucay.)

Competències específiques de l’àrea de llengües La competència plurilingüe i intercultural ( treball conjunt de les 2 llengües, els contes) La competència comunicativa   

La competència oral ( intervencions orals a la classe, exposicions orals, treball en grup cooperatiu) La competència comunicativa escrita ( produccions pròpies) La competència comunicativa audiovisual ( vídeos visualitzats)

La competència literària ( fragments de textos literaris i els contes)

Continguts Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 

Participació en els interaccions orals i escrites que tenen com a eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre.

14 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

 

Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens, per aprendre dels altres i per a la regulació de la conducta. Ús del torn de paraula. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

  

Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels textos narratius. Ús d’estratègies de recollida d’informació oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar les diferents informacions. Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans i després de la lectura. Cerca del significat del lèxic desconegut a partir del context, analitzant la forma de les paraules o usant diccionaris, amb la contextualització de les accepcions.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals     

 

Producció de textos orals i escrits narratius. Composició de textos escrits propis de l’àmbit acadèmic, resums i conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i a la seva funció. Discussió i elaboració d’idees mitjançant mapes conceptuals. Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos escrits produïts: connectors textuals bàsics, concordança dins dels sintagma nominal i dins dels sintagma verbal amb el temps i persona. Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text ( els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades) Estructuració del text en relació amb els aspectes formals i seguiment de les normes bàsiques de presentació dels treballs escrits. Interès per la bona presentació dels textos escrits, amb respecte a les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

Identificació i coneixement de les característiques dels discursos narratius i de la conversa. 15

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA  

   

Reconeixement del paràgraf com a unitat de sentit i de la puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. Deducció de les lleis ortogràfiques a partir de l’observació de les regularitats. Aprendre a utilitzar correctament formes més o menys regulars o irregulars de més freqüència en els textos. Reconeixement que cada llengua té un funcionament propi i que no sempre hi ha paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en semàntica ni en morfologia. Desenvolupament d’estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió de textos, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. Accepció de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació. Ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció del procés de realització i els resultats de les produccions escrites. Conscienciació de l’auto diagnòstic de les fortaleses i dificultats del progrés en l’aprenentatge lingüístic i comunicatiu. Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

Dimensió estètica i literària       

Lectura autònoma o guiada d’obres de literatura juvenil i de literatura tradicional i popular adequades a l’edat. Coneixement d’autors i d’obres contemporànies o clàssiques, adequades a l’edat, a partir de les lectures d’obres i fragments. Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura. Diferenciació de la narrativa i reconeixement de les seves característiques principals a partir de les lectures. Lectura comentada i expressiva de relats breus i rondalles, tot reconeixent els elements bàsics del relat literari i la seva funció. Lectura comentada i recitada de poemes, tot reconeixent les figures retòriques més habituals. Creació de textos narratius a partir de la reflexió i l’anàlisi de textos models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures.

16 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 2: “NARREM HISTÒRIES” ACTIVITATS - Jocs orals i de lèxic: jeroglífics, joc de definicions( grup cooperatiu), mots encreuats i jocs de lògica (en parelles) -Exercicis de comprensió lectora i visual a través de la lectura de La mà negra. ( en parelles. Llengua catalana) -Dictats preparats ( una setmana en català i l’altre en castellà) -Breus narracions en parelles a partir de diferents propostes i treballant els diferents elements d’un text narratiu i narracions col·lectives (grup cooperatiu). -Redaccions ( una setmana en català i l’altre en castellà) -El conte d’octubre de “Un conte cada mes” -“Jugando con la poesia” ( grup https://sites.google.com/site/jugarconlaspalabras/figuras-retoricas

cooperatiu)

- Els cal·ligrames ( relacionats amb la tardor i la castanyada) https://sites.google.com/site/aprenemllengua/la-castanyada - Exercicis de la Unitat 2 del llibre de Llengua catalana i Literatura . Treballem: La poesia i la rima. La vocal neutra. Els sintagmes. Anàlisi sintàctic del sintagma nominal. Categories gramaticals. Els camps semàntics: hiperònims i hipònims. Les llengües romàniques. - Exercicis de la Unitat 2 del llibre de Lengua castellana i Literatura. Treballem: El nombre. La b y v. Los géneros literarios. ACTIVITAT INTERDISCIPLINAR: Explicar contes de P3 a 3r de primària el dia de la Castanyada.

AVALUACIÓ Dictats preparats Resum, mapa conceptual o esquema de “Els sintagmes” i “El nombre” Redaccions Examen de la Unitat 2 de Llengua Catalana Examen de la Unitat 2 de Llengua Castellana

17 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Competències treballades: 1,2,5,6,7 i 8. 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. ( contes, jocs orals, redaccions) 2. Competència artística i cultural ( els contes) 5. Competència d’aprendre a aprendre ( dictats preparats, redaccions, exàmens, elaboració d’esquemes, resums o mapes conceptuals) 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal ( jocs orals, treball per parelles i en grup cooperatiu) 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .) 8. Competència social i ciutadana. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .)

Competències específiques de l’àrea de llengües La competència plurilingüe i intercultural ( treballar conjuntament les dues llengües, els contes) La competència comunicativa   

La competència oral ( intervencions orals a la classe, exposicions orals, treball en grup cooperatiu) La competència comunicativa escrita ( produccions pròpies) La competència comunicativa audiovisual ( vídeos visualitzats)

La competència literària ( fragments de textos literaris, poesies, contes )

Continguts Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 

Participació en els interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre. Participació en activitats de relació social i comunicació amb l’entorn immediat del centre ( explicar un conte a primària el dia de la castanyada) Participació activa en situacions de comunicació característiques del treball en grup i en el recull final de les activitats realitzades. 18

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

 

Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens, per aprendre dels altres i per a la regulació de la conducta. Ús del torn de paraula. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

  

Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels textos narratius. Ús d’estratègies de recollida d’informació oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar les diferents informacions. Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans i després de la lectura. Cerca del significat del lèxic desconegut a partir del context, analitzant la forma de les paraules o usant diccionaris, amb la contextualització de les accepcions.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals     

 

Producció de textos orals i escrits: textos narratius i cal·ligrames. Composició de textos escrits propis de l’àmbit acadèmic, resums i conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i a la seva funció. Discussió i elaboració d’idees mitjançant mapes conceptuals. Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos escrits produïts: connectors textuals bàsics, concordança dins dels sintagma nominal i dins dels sintagma verbal amb el temps i persona. Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text ( els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades) Estructuració del text en relació amb els aspectes formals i seguiment de les normes bàsiques de presentació dels treballs escrits. Interès per la bona presentació dels textos escrits, amb respecte a les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

Identificació i coneixement de les característiques dels discursos narratius i de la conversa. 19

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA  

   

Reconeixement del paràgraf com a unitat de sentit i de la puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. Deducció de les lleis ortogràfiques a partir de l’observació de les regularitats. Aprendre a utilitzar correctament formes més o menys regulars o irregulars de més freqüència en els textos. Reconeixement que cada llengua té un funcionament propi i que no sempre hi ha paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en semàntica ni en morfologia. Desenvolupament d’estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió de textos, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. Accepció de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació. Ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció del procés de realització i els resultats de les produccions escrites. Conscienciació de l’auto diagnòstic de les fortaleses i dificultats del progrés en l’aprenentatge lingüístic i comunicatiu. Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

Dimensió estètica i literària       

Lectura autònoma o guiada d’obres de literatura juvenil i de literatura tradicional i popular adequades a l’edat. Coneixement d’autors i d’obres contemporànies o clàssiques, adequades a l’edat, a partir de les lectures d’obres i fragments. Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura. Diferenciació de la narrativa i la poesia reconeixement de les seves característiques principals a partir de les lectures. Lectura comentada i expressiva de relats breus i rondalles, tot reconeixent els elements bàsics del relat literari i la seva funció. Lectura comentada i recitada de poemes, tot reconeixent les figures retòriques més habituals. Creació de textos narratius i de cal·ligrames a partir de la reflexió i l’anàlisi de textos models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures.

20 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 3: “FEM DE PERIODISTES” ACTIVITATS - La notícia i l’entrevista. Realitzem entrevistes a les persones que venen a fer les xerrades d’alternativa ( per grups cooperatius),creem el nostre bloc de periodistes http://iedeverges.blogspot.com/ Hi redactem les notícies alhora que pengem els vídeos de les xerrades, entrevistes i d’altres activitats que es realitzen en el nostre institut escola. - Exercicis d’identificació de figures retòriques i categories gramaticals analitzant diferents cançons ( tant en català com en castellà) : Macaco Madre Tierra, Moving, Tengo, Lax’n’Busto Llença’t, Gossos Corren ... https://sites.google.com/site/jugarconlaspalabras/figuras-en-canciones -Lectura del llibre Matilda de Roald Dahl a llengua catalana ( hores B). Pares, familiars i docents llegeixen un capítol en veu alta. Mirem el fragment que hem llegit de la pel·lícula i després treballem la comprensió lectora i la relació entre els personatges. https://sites.google.com/site/aprenemllengua/hores-b -Projecte: El fantasma de Canterville y otros cuentos. La primera lectura, el conte més llarg, el del fantasma, es realitza individualment, conjuntament amb alguns exercicis orals de comprensió. Després es realitza un examen. Els altres contes es reparteixen a diferents grups cooperatius. Cada membre del grup cooperatiu adopta un rol: dibuixant, narrador de la història, descripció dels personatges, biografia de l’autor. Posteriorment ho expliquen a la resta de la classe. L’exposició oral s’avalua a través d’una rúbrica ( 20% valoració dels alumnes( realitzada per tots els companys de la classe i 80% la professora. La professora també avalua el treball en paper i/o presentació. També s’avalua el treball en grup a través de formularis individuals realitzats i compartits amb l’alumne a través del Google Docs. Els alumnes analitzen el treball individual propi i els dels altres alumnes del grup i envien les seves observacions a la professora contestant el qüestionari. https://sites.google.com/site/jugarconlaspalabras/el-fantasma-de-canterville -Exercicis de la Unitat 3 de Llengua catalana i Literatura. Treballem: Els gèneres teatrals. Les vocals o/u àtones. El substantiu. Els sinònims.

21 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA -Exercicis de la Unitat 3 de Llengua castellana i Literatura. Treballem: El adjetivo. La b y la v. La medida y la rima.

AVALUACIÓ Dictats preparats Resum, mapa conceptual o esquema de “El adjetivo” . Redaccions Valoracions de les notícies i les entrevistes del bloc de periodistes. Examen de la lectura de El fantasma de Canterville. Exposició oral dels contes ( valorat conjuntament per alumnes i professora a través d’una rúbrica) i valoració del treball en paper o presentació Power point o Open Office. Autoavaluació del treball en grup ( a través de formularis del Google Docs) Examen de la Unitat 3 de Llengua Catalana Examen de la Unitat 3 de Llengua Castellana

Competències treballades: 1,2,3,5,6,7 i 8. 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. ( contes, jocs orals, redaccions) 2. Competències artística i cultural (contes, lectura i treballs sobre el llibre de lectura) 3. Tractament de la informació i la competència digital. ( Creació, administració del bloc. Redactar articles, penjar vídeos. Contestar qüestionaris a través del Google Docs) 5. Competència d’aprendre a aprendre ( dictats preparats, redaccions, exàmens, elaboració d’esquemes, resums o mapes conceptuals) 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal ( jocs orals, treball per parelles i en grup cooperatiu) 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .) 8. Competència social i ciutadana. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .)

22 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Competències específiques de l’àrea de llengües La competència plurilingüe i intercultural ( treball conjunt de les dues llengües, els contes) La competència comunicativa   

La competència oral ( intervencions orals a la classe, exposicions orals, treball en grup cooperatiu) La competència comunicativa escrita ( produccions pròpies i el bloc de periodistes) La competència comunicativa audiovisual ( vídeos visualitzats i entrevistes realitzades)

La competència literària ( fragments de textos literaris, lectura de Matilda de Roald Dahl, lectura de El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde, poesies, contes )

Continguts Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 

  

  

Participació en els interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre. Participació en activitats de relació social i comunicació amb l’entorn immediat al centre i amb la societat en general ( publicació i difusió de les activitats escolars en el bloc “Fem de periodistes”) Participació en entorns virtuals de comunicació. Participació activa en el treball en grup per a l’organització i gestió de les preguntes, la realització de l’entrevista i la redacció de la notícia. Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens, per aprendre dels altres i per a la regulació de la conducta. Valoracions de les normes de cortesia i els marcadors lingüístics de relacions socials, com l’ús i la selecció de formes de tractament, convencions en el torn de paraula i estratègies d’interacció. Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment i finalització de les interaccions. Ús del torn de paraula. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.

23 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals  

  

Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals. Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels textos narratius. Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, utilitzant estratègies previstes a la cerca i amb el recurs de fonts diverses: 1) escrites: llibres, enciclopèdies, revistes, diaris: 2) cercador a Internet, enciclopèdies i diaris virtuals; 3) fonts audiovisuals de comunicació. Ús d’estratègies de recollida d’informació oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar les diferents informacions. Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans i després de la lectura. Cerca del significat del lèxic desconegut a partir del context, analitzant la forma de les paraules o usant diccionaris, amb la contextualització de les accepcions.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals  

  

 

 

Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses. Composició de textos orals, escrits ( en suport paper o digital) i audiovisuals propis de l’àmbit acadèmic: resums, exposicions senzilles i conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets, notícies i entrevistes. Ús de la comunicació no verbal en la producció dels discursos orals i presentacions audiovisuals. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i a la seva funció. Planificació per aconseguir coherència en les relacions internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: cerca de documentació, pluja d’idees, i la seva selecció i ordenació. Utilització dirigida dels recursos TIC com a font d’informació per a la realització dels treballs escrits propis. Ús de la conversa i tècniques d’exploració, discussió i elaboració d’idees mitjançant l’ús de presentacions multimèdia que estructurin visualment les idees. Discussió i elaboració d’idees mitjançant mapes conceptuals, resums i esquemes. Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos escrits produïts: connectors textuals

24 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

  

bàsics, concordança dins dels sintagma nominal i dins dels sintagma verbal amb el temps i persona. Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text ( els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades) Ús dels elements icònics específics de cada matèria curricular en la producció dels discursos orals, escrits i de les presentacions audiovisuals pròpies de l’àmbit acadèmic. Estructuració del text en relació amb els aspectes formals i seguiment de les normes bàsiques de presentació dels treballs escrits. Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text, diccionaris electrònics, correctors. Interès per la bona presentació dels textos escrits, amb respecte a les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge  

  

  

Observació de les diferències rellevants entre el discurs oral i escrit. Identificació del registre col·loquial, reconeixement de la interacció emissor-receptor i el paper que juga el llenguatge no verbal a la conversa. Identificació i coneixement de les característiques dels discursos narratius i de la conversa. Reconeixement del paràgraf com a unitat de sentit i de la puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. Deducció de les lleis ortogràfiques a partir de l’observació de les regularitats. Aprendre a utilitzar correctament formes més o menys regulars o irregulars de més freqüència en els textos. Reconeixement que cada llengua té un funcionament propi i que no sempre hi ha paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en semàntica ni en morfologia. Desenvolupament d’estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió de textos, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. Accepció de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació. Ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció del procés de realització i els resultats de les produccions escrites. Conscienciació de l’auto diagnòstic de les fortaleses i dificultats del progrés en l’aprenentatge lingüístic i comunicatiu. 25

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

Dimensió estètica i literària  

     

Lectura autònoma o guiada d’obres de literatura juvenil i de literatura tradicional i popular adequades a l’edat. Coneixement d’autors i d’obres contemporànies o clàssiques, adequades a l’edat, a partir de les lectures d’obres i fragments, de visionats de materials audiovisuals, recitat de poesies, representacions o audicions de poemes musicats. Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura. Diferenciació dels grans gèneres literaris i reconeixement de les seves característiques principals a partir de les lectures. Lectura comentada i expressiva de relats breus i rondalles, tot reconeixent els elements bàsics del relat literari i la seva funció. Lectura comentada i recitada de poemes, tot reconeixent les figures retòriques més habituals. Creació de textos narratius i contes a partir de la reflexió i l’anàlisi de textos models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures. Desenvolupament progressiu de l’autonomia lectora i de la consideració de la lectura com a font de coneixement del món i d’un mateix.

26 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 4: “El nostre reportatge” ACTIVITATS - Jocs orals i de lèxic: jeroglífics, joc de definicions( grup cooperatiu), mots encreuats i jocs de lògica (en parelles) -Exercicis de comprensió lectora i visual a través de la lectura de La mà negra. ( en parelles. Llengua catalana) -Dictats preparats ( una setmana en català i l’altre en castellà) -Redaccions ( una setmana en català i l’altre en castellà) -El conte de gener “Un conte cada mes” -Projecte: la notícia i l’entrevista a través del bloc de periodistes. -Joc de lletrejar paraules. (Grup cooperatiu) -Joc de definicions. ( Grup cooperatiu) -Exercicis d’identificació de figures retòriques i rima ( cançons i poemes). -Exercicis d’anàlisi sintàctic. -Projecte: Realitzar un reportatge en parelles relacionat amb el bloc de viatge creat durant el 1r trimestre a l’assignatura d’optativa. Presentar el reportatge a la resta dels companys de classe. https://sites.google.com/site/competenciescomunicatives/unitat-3-el-nostrereportatge -Exercicis de la Unitat 4 del llibre de Llengua catalana i Literatura. Treballem: L’accentuació i la dièresi. L’accent diacrític. La dièresi. L’adjectiu. Els antònims. Llengua i diversitat. -Exercicis de la Unitat 4 i 5 del llibre de Lengua castellana Literatura. Treballem: El artículo. Los adjetivos determinativos. La h. Las palabras derivadas. La lírica tradicional y la lírica culta. Léxico: prendas de vestir. La casa.

AVALUACIÓ Dictats preparats Resum, mapa conceptual o esquema de “L’adjectiu” i “Los adjetivos determinativos” .

27 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Redaccions Valoracions de les notícies i les entrevistes del bloc de periodistes. Exposició oral del reportatge ( valorat conjuntament per alumnes i professora a través d’una rúbrica) i valoració de la presentació creada amb el Google Docs. Autoavaluació del treball en grup ( a través de formularis del Google Docs) Examen de la Unitat 4 de Llengua Catalana Examen de la Unitat 4 i 5 de Llengua Castellana

Competències treballades: 1,2,3,5,6,7 i 8. 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. ( contes, jocs orals, redaccions, projectes) 2. Competències artística i cultural (contes, el reportatge) 3. Tractament de la informació i la competència digital. ( Creació, administració del bloc. Redactar articles, penjar vídeos. Contestar qüestionaris a través del Google Docs i crear una presentació utilitzant el Google Docs) 5. Competència d’aprendre a aprendre ( dictats preparats, redaccions, exàmens, elaboració d’esquemes, resums o mapes conceptuals) 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal ( jocs orals, treball per parelles i en grup cooperatiu) 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .) 8. Competència social i ciutadana. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .)

Competències específiques de l’àrea de llengües La competència plurilingüe i intercultural ( treball conjunt de les dues llengües, els contes) La competència comunicativa   

La competència oral ( intervencions orals a la classe, exposicions orals, treball en grup cooperatiu) La competència comunicativa escrita ( produccions pròpies, el reportatge i el bloc de periodistes) La competència comunicativa audiovisual ( vídeos visualitzats i entrevistes realitzades) 28

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA La competència literària ( fragments de textos literaris, lectura de Matilda de Roald Dahl, lectura de El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde, poesies, contes )

Continguts Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 

  

  

Participació en els interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre. Participació en activitats de relació social i comunicació amb l’entorn immediat al centre i amb la societat en general ( publicació i difusió de les activitats escolars en el bloc “Fem de periodistes”) Participació en entorns virtuals de comunicació. Participació activa en el treball en grup per a l’organització i gestió de les preguntes, la realització de l’entrevista i la redacció de la notícia. Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens, per aprendre dels altres i per a la regulació de la conducta. Valoracions de les normes de cortesia i els marcadors lingüístics de relacions socials, com l’ús i la selecció de formes de tractament, convencions en el torn de paraula i estratègies d’interacció. Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment i finalització de les interaccions. Ús del torn de paraula. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals  

Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals. Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels textos narratius. Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, utilitzant estratègies previstes a la cerca i amb el recurs de fonts diverses: 1) escrites: llibres, enciclopèdies, revistes, diaris: 2) cercador a Internet, enciclopèdies i diaris virtuals; 3) fonts audiovisuals de comunicació. Ús d’estratègies de recollida d’informació oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar les diferents informacions. 29

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA  

Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans i després de la lectura. Cerca del significat del lèxic desconegut a partir del context, analitzant la forma de les paraules o usant diccionaris, amb la contextualització de les accepcions.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals  

  

 

 

  

Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses. Composició de textos orals, escrits ( en suport paper o digital) i audiovisuals propis de l’àmbit acadèmic: resums, exposicions senzilles i conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets, notícies i entrevistes. Ús de la comunicació no verbal en la producció dels discursos orals i presentacions audiovisuals. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i a la seva funció. Planificació per aconseguir coherència en les relacions internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: cerca de documentació, pluja d’idees, i la seva selecció i ordenació. Utilització dirigida dels recursos TIC com a font d’informació per a la realització dels treballs escrits propis. Ús de la conversa i tècniques d’exploració, discussió i elaboració d’idees mitjançant l’ús de presentacions multimèdia que estructurin visualment les idees. Discussió i elaboració d’idees mitjançant mapes conceptuals, resums i esquemes. Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos escrits produïts: connectors textuals bàsics, concordança dins dels sintagma nominal i dins dels sintagma verbal amb el temps i persona. Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text ( els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades) Ús dels elements icònics específics de cada matèria curricular en la producció dels discursos orals, escrits i de les presentacions audiovisuals pròpies de l’àmbit acadèmic. Estructuració del text en relació amb els aspectes formals i seguiment de les normes bàsiques de presentació dels treballs escrits. Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text, diccionaris electrònics, correctors. Interès per la bona presentació dels textos escrits, amb respecte a les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats. 30

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge  

  

   

Observació de les diferències rellevants entre el discurs oral i escrit. Identificació del registre col·loquial, reconeixement de la interacció emissor-receptor i el paper que juga el llenguatge no verbal a la conversa. Identificació i coneixement de les característiques del reportatge la conversa. Reconeixement del paràgraf com a unitat de sentit i de la puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. Deducció de les lleis ortogràfiques a partir de l’observació de les regularitats. Aprendre a utilitzar correctament formes més o menys regulars o irregulars de més freqüència en els textos. Reconeixement que cada llengua té un funcionament propi i que no sempre hi ha paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en semàntica ni en morfologia. Desenvolupament d’estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió de textos, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. Accepció de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació. Ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció del procés de realització i els resultats de les produccions escrites. Conscienciació de l’auto diagnòstic de les fortaleses i dificultats del progrés en l’aprenentatge lingüístic i comunicatiu. Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

Dimensió estètica i literària  

 

Lectura autònoma o guiada d’obres de literatura juvenil i de literatura tradicional i popular adequades a l’edat. Coneixement d’autors i d’obres contemporànies o clàssiques, adequades a l’edat, a partir de les lectures d’obres i fragments, de visionats de materials audiovisuals, recitat de poesies, representacions o audicions de poemes musicats. Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura. Diferenciació dels grans gèneres literaris i reconeixement de les seves característiques principals a partir de les lectures. 31

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA    

Lectura comentada i expressiva de relats breus i rondalles, tot reconeixent els elements bàsics del relat literari i la seva funció. Lectura comentada i recitada de poemes, tot reconeixent les figures retòriques més habituals. Creació d’un reportatge i altres textos a partir de la reflexió i l’anàlisi de textos models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures. Desenvolupament progressiu de l’autonomia lectora i de la consideració de la lectura com a font de coneixement del món i d’un mateix.

32 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 5: “Un invent curiós” ACTIVITATS - Jocs orals i de lèxic: jeroglífics, joc de definicions( grup cooperatiu), mots encreuats i jocs de lògica (en parelles) -Activitats de l’aula virtual ( http://ehugas.edumoot.com) -Dictats preparats ( una setmana en català i l’altre en castellà) -Redaccions ( una setmana en català i l’altre en castellà) -El conte de febrer “Un conte cada mes” -Projecte: la notícia i l’entrevista a través del bloc de periodistes. -Joc de lletrejar paraules. (Grup cooperatiu) -Joc de definicions. ( Grup cooperatiu) -Exercicis d’identificació de figures retòriques i rima ( cançons i poemes). -Exercicis d’anàlisi sintàctic. -Projecte: “Un invent curiós” . ( grup cooperatiu) . Cada grup decideix un invent sobre el que treballar. Elaboren una presentació de suport per la presentació oral a través del Google Docs. Un alumne s’encarrega de parlar sobre l’inventor, un altre parla sobre l’invent, un altre sobre l’època en que es va produir l’invent i el quart analitza l’evolució de l’invent en qüestió ( ha evolucionat amb el pas del temps?) i incorpora imatges i/o dibuixos. -Exercicis de la Unitat 5 del llibre Llengua catalana y literatura. Treballem: L’apòstrof. Els determinants. Els mots compostos. El domini lingüístic. -Exercicis de la Unitat 6 del llibre Lengua castellana y literatura. Los pronombres. Las palabras derivadas: los sufijos. La g y la j. Léxico: la casa. Los mitos.

AVALUACIÓ Dictats preparats Resum, mapa conceptual o esquema de “Els determinants” i “Los pronombres” Redaccions Valoracions de les notícies i les entrevistes del bloc de periodistes.

33 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Exposició oral del projecte ( valorat conjuntament per alumnes i professora a través d’una rúbrica) i valoració de la presentació creada amb el Google Docs. Autoavaluació del treball en grup ( a través de formularis del Google Docs) Examen de la Unitat 5 de Llengua Catalana Examen de la Unitat 6 de Llengua Castellana

Competències treballades: 1,2,3,5,6,7 i 8. 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. ( contes, jocs orals, redaccions, projectes) 2. Competències artística i cultural (contes, el reportatge) 3. Tractament de la informació i la competència digital. ( Creació, administració del bloc. Redactar articles, penjar vídeos. Contestar qüestionaris a través del Google Docs i crear una presentació utilitzant el Google Docs) 5. Competència d’aprendre a aprendre ( dictats preparats, redaccions, exàmens, elaboració d’esquemes, resums o mapes conceptuals, treball en equip) 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal ( jocs orals, treball per parelles i en grup cooperatiu) 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .) 8. Competència social i ciutadana. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .)

Competències específiques de l’àrea de llengües La competència plurilingüe i intercultural ( treball conjunt de les dues llengües, els contes) La competència comunicativa   

La competència oral ( intervencions orals a la classe, exposicions orals, treball en grup cooperatiu) La competència comunicativa escrita ( produccions pròpies i el bloc de periodistes) La competència comunicativa audiovisual ( vídeos visualitzats i entrevistes realitzades)

La competència literària ( fragments de textos literaris, poesies, contes )

34 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Continguts Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 

  

  

Participació en els interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre. Participació en activitats de relació social i comunicació amb l’entorn immediat al centre i amb la societat en general ( publicació i difusió de les activitats escolars en el bloc “Fem de periodistes”) Participació en entorns virtuals de comunicació. Participació activa en el treball en grup per a l’organització i gestió de les preguntes, la realització de l’entrevista i la redacció de la notícia. Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens, per aprendre dels altres i per a la regulació de la conducta. Valoracions de les normes de cortesia i els marcadors lingüístics de relacions socials, com l’ús i la selecció de formes de tractament, convencions en el torn de paraula i estratègies d’interacció. Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment i finalització de les interaccions. Ús del torn de paraula. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals  

 

Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals. Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels textos narratius. Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, utilitzant estratègies previstes a la cerca i amb el recurs de fonts diverses: 1) escrites: llibres, enciclopèdies, revistes, diaris: 2) cercador a Internet, enciclopèdies i diaris virtuals; 3) fonts audiovisuals de comunicació. Ús d’estratègies de recollida d’informació oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar les diferents informacions. Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans i després de la lectura.

35 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

Cerca del significat del lèxic desconegut a partir del context, analitzant la forma de les paraules o usant diccionaris, amb la contextualització de les accepcions.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals  

  

 

 

  

Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses. Composició de textos orals, escrits ( en suport paper o digital) i audiovisuals propis de l’àmbit acadèmic: resums, exposicions senzilles i conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets, notícies i entrevistes. Ús de la comunicació no verbal en la producció dels discursos orals i presentacions audiovisuals. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i a la seva funció. Planificació per aconseguir coherència en les relacions internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: cerca de documentació, pluja d’idees, i la seva selecció i ordenació. Utilització dirigida dels recursos TIC com a font d’informació per a la realització dels treballs escrits propis. Ús de la conversa i tècniques d’exploració, discussió i elaboració d’idees mitjançant l’ús de presentacions multimèdia que estructurin visualment les idees. Discussió i elaboració d’idees mitjançant mapes conceptuals, resums i esquemes. Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos escrits produïts: connectors textuals bàsics, concordança dins dels sintagma nominal i dins dels sintagma verbal amb el temps i persona. Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text ( els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades) Ús dels elements icònics específics de cada matèria curricular en la producció dels discursos orals, escrits i de les presentacions audiovisuals pròpies de l’àmbit acadèmic. Estructuració del text en relació amb els aspectes formals i seguiment de les normes bàsiques de presentació dels treballs escrits. Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text, diccionaris electrònics, correctors. Interès per la bona presentació dels textos escrits, amb respecte a les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

36 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge  

  

   

Observació de les diferències rellevants entre el discurs oral i escrit. Identificació del registre col·loquial, reconeixement de la interacció emissor-receptor i el paper que juga el llenguatge no verbal a la conversa. Identificació i coneixement de les característiques del text espositiu i de la conversa. Reconeixement del paràgraf com a unitat de sentit i de la puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. Deducció de les lleis ortogràfiques a partir de l’observació de les regularitats. Aprendre a utilitzar correctament formes més o menys regulars o irregulars de més freqüència en els textos. Reconeixement que cada llengua té un funcionament propi i que no sempre hi ha paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en semàntica ni en morfologia. Desenvolupament d’estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió de textos, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. Accepció de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació. Ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció del procés de realització i els resultats de les produccions escrites. Conscienciació de l’auto diagnòstic de les fortaleses i dificultats del progrés en l’aprenentatge lingüístic i comunicatiu. Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

Dimensió estètica i literària  

  

Lectura autònoma o guiada d’obres de literatura juvenil i de literatura tradicional i popular adequades a l’edat. Coneixement d’autors i d’obres contemporànies o clàssiques, adequades a l’edat, a partir de les lectures d’obres i fragments, de visionats de materials audiovisuals, recitat de poesies, representacions o audicions de poemes musicats. Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura. Diferenciació dels grans gèneres literaris i reconeixement de les seves característiques principals a partir de les lectures. Lectura comentada i expressiva de relats breus i rondalles, mites, tot reconeixent els elements bàsics del relat literari i la seva funció. 37

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA   

Lectura comentada i recitada de poemes, tot reconeixent les figures retòriques més habituals. Creació d’un text expositiu a partir de la reflexió i l’anàlisi de textos models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures. Desenvolupament progressiu de l’autonomia lectora i de la consideració de la lectura com a font de coneixement del món i d’un mateix.

38 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 6: “La llegenda” ACTIVITATS - Jocs orals i de lèxic: jeroglífics, joc de definicions( grup cooperatiu), mots encreuats i jocs de lògica (en parelles) -Activitats aula virtual ( http://ehugas.edumoot.com) -Dictats preparats ( una setmana en català i l’altre en castellà) -Redaccions ( una setmana en català i l’altre en castellà) -El conte de març “Un conte cada mes” -Projecte: la notícia i l’entrevista a través del bloc de periodistes. -Joc de lletrejar paraules. (Grup cooperatiu) -Exercicis d’identificació de figures retòriques i rima ( cançons i poemes). -Exercicis d’anàlisi sintàctic. -Projecte: “La llegenda de Sant Jordi” . -Exercicis de la Unitat 6 del llibre Llengua catalana y literatura. Treballem: Les grafies b/v. Els pronoms. Lèxic: els derivats. Els gentilicis. La varietat geogràfica. -Exercicis de la Unitat 7 del llibre Lengua castellana y literatura. El verbo. Las familias léxicas. La g y la j.

AVALUACIÓ Dictats preparats Resum, mapa conceptual o esquema de “El verbo” Redaccions Valoracions de les notícies i les entrevistes del bloc de periodistes. Activitats d’avaluació de l’aula virtual. Projecte: La llegenda Examen de la Unitat 6 de Llengua Catalana Examen de la Unitat 7 de Llengua Castellana

39 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Competències treballades: 1,2,3,5,6,7 i 8. 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. ( contes, jocs orals, redaccions, projectes) 2. Competències artística i cultural (contes, la llegenda) 3. Tractament de la informació i la competència digital. ( Creació, administració del bloc. Redactar articles, penjar vídeos.) 5. Competència d’aprendre a aprendre ( dictats preparats, redaccions, exàmens, elaboració d’esquemes, resums o mapes conceptuals, treball en equip) 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal ( jocs orals, treball per parelles i en grup cooperatiu) 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .) 8. Competència social i ciutadana. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .)

Competències específiques de l’àrea de llengües La competència plurilingüe i intercultural ( treball conjunt de les dues llengües, els contes) La competència comunicativa   

La competència oral ( intervencions orals a la classe, exposicions orals, treball en grup cooperatiu) La competència comunicativa escrita ( produccions pròpies, la llegenda i el bloc de periodistes) La competència comunicativa audiovisual ( vídeos visualitzats i entrevistes realitzades)

La competència literària ( fragments de textos literaris, poesies, contes )

Continguts Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 

Participació en els interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre. 40

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

  

  

Participació en activitats de relació social i comunicació amb l’entorn immediat al centre i amb la societat en general ( publicació i difusió de les activitats escolars en el bloc “Fem de periodistes”) Participació en entorns virtuals de comunicació. Participació activa en el treball en grup per a l’organització i gestió de les preguntes, la realització de l’entrevista i la redacció de la notícia. Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens, per aprendre dels altres i per a la regulació de la conducta. Valoracions de les normes de cortesia i els marcadors lingüístics de relacions socials, com l’ús i la selecció de formes de tractament, convencions en el torn de paraula i estratègies d’interacció. Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment i finalització de les interaccions. Ús del torn de paraula. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals  

  

Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals. Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels textos descriptius. Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, utilitzant estratègies previstes a la cerca i amb el recurs de fonts diverses: 1) escrites: llibres, enciclopèdies, revistes, diaris: 2) cercador a Internet, enciclopèdies i diaris virtuals; 3) fonts audiovisuals de comunicació. Ús d’estratègies de recollida d’informació oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar les diferents informacions. Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans i després de la lectura. Cerca del significat del lèxic desconegut a partir del context, analitzant la forma de les paraules o usant diccionaris, amb la contextualització de les accepcions.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses.

41 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

  

 

 

  

Composició de textos orals, escrits ( en suport paper o digital) i audiovisuals propis de l’àmbit acadèmic: resums, exposicions senzilles i conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets, notícies i entrevistes. Ús de la comunicació no verbal en la producció dels discursos orals i presentacions audiovisuals. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i a la seva funció. Planificació per aconseguir coherència en les relacions internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: cerca de documentació, pluja d’idees, i la seva selecció i ordenació. Utilització dirigida dels recursos TIC com a font d’informació per a la realització dels treballs escrits propis. Ús de la conversa i tècniques d’exploració, discussió i elaboració d’idees mitjançant l’ús de presentacions multimèdia que estructurin visualment les idees. Discussió i elaboració d’idees mitjançant mapes conceptuals, resums i esquemes. Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos escrits produïts: connectors textuals bàsics, concordança dins dels sintagma nominal i dins dels sintagma verbal amb el temps i persona. Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text ( els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades) Ús dels elements icònics específics de cada matèria curricular en la producció dels discursos orals, escrits i de les presentacions audiovisuals pròpies de l’àmbit acadèmic. Estructuració del text en relació amb els aspectes formals i seguiment de les normes bàsiques de presentació dels treballs escrits. Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text, diccionaris electrònics, correctors. Interès per la bona presentació dels textos escrits, amb respecte a les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge  

Observació de les diferències rellevants entre el discurs oral i escrit. Identificació del registre col·loquial, reconeixement de la interacció emissor-receptor i el paper que juga el llenguatge no verbal a la conversa. Identificació i coneixement de les característiques de la llegenda. 42

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA  

   

Reconeixement del paràgraf com a unitat de sentit i de la puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. Deducció de les lleis ortogràfiques a partir de l’observació de les regularitats. Aprendre a utilitzar correctament formes més o menys regulars o irregulars de més freqüència en els textos. Reconeixement que cada llengua té un funcionament propi i que no sempre hi ha paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en semàntica ni en morfologia. Desenvolupament d’estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió de textos, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. Accepció de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació. Ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció del procés de realització i els resultats de les produccions escrites. Conscienciació de l’auto diagnòstic de les fortaleses i dificultats del progrés en l’aprenentatge lingüístic i comunicatiu. Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

Dimensió estètica i literària  

     

Lectura autònoma o guiada d’obres de literatura juvenil i de literatura tradicional i popular adequades a l’edat. Coneixement d’autors i d’obres contemporànies o clàssiques, adequades a l’edat, a partir de les lectures d’obres i fragments, de visionats de materials audiovisuals, recitat de poesies, representacions o audicions de poemes musicats. Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura. Diferenciació dels grans gèneres literaris i reconeixement de les seves característiques principals a partir de les lectures. Lectura comentada i expressiva de relats breus, rondalles i llegendes tot reconeixent els elements bàsics del relat literari i la seva funció. Lectura comentada i recitada de poemes, tot reconeixent les figures retòriques més habituals. Creació de la versió d’una llegenda a partir de la reflexió i l’anàlisi de textos models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures. Desenvolupament progressiu de l’autonomia lectora i de la consideració de la lectura com a font de coneixement del món i d’un mateix.

43 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 7: El personatge favorit ACTIVITATS - Jocs orals i de lèxic: jeroglífics, joc de definicions( grup cooperatiu), mots encreuats i jocs de lògica (en parelles) -Activitats de l’aula Moodle ( http://ehugas.edumoot.com) -Dictats preparats ( una setmana en català i l’altre en castellà) -Redaccions ( una setmana en català i l’altre en castellà) -El conte d’abril “Un conte cada mes” -Projecte: la notícia i l’entrevista a través del bloc de periodistes. -Joc de lletrejar paraules. (Grup cooperatiu) -Exercicis d’identificació de figures retòriques i rima ( cançons i poemes). -Exercicis d’anàlisi sintàctic. -Projecte: “La descripción”. -Exercicis de la Unitat 7 del llibre Llengua catalana y literatura. Treballem: La descripció. La essa sonora i la essa sorda. El verb. Lèxic: els derivats. Els dialectes orientals: central i balear. -Exercicis de la Unitat 8 i 9 del llibre Lengua castellana y literatura. La conjugación de los verbos. Las partes invariables de la oración. Las palabras compuestas. La c/qu; la c/z; la x/s. La ll y la y; la r y la r.

AVALUACIÓ Dictats preparats Resum, mapa conceptual o esquema de “El verb” Redaccions Valoracions de les notícies i les entrevistes del bloc de periodistes. Projecte: la descripció: el retrat ( unitat 7 català-unitat 12 castellà) Examen de la Unitat 7 de Llengua Catalana Examen de la Unitat 8 i 9 de Llengua Castellana

44 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Competències treballades: 1,2,3,5,6,7 i 8. 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. ( contes, jocs orals, redaccions, projectes) 2. Competències artística i cultural (contes, la descripció) 3. Tractament de la informació i la competència digital. ( Creació, administració del bloc. Redactar articles, penjar vídeos.) 5. Competència d’aprendre a aprendre ( dictats preparats, redaccions, exàmens, elaboració d’esquemes, resums o mapes conceptuals, treball en equip) 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal ( jocs orals, treball per parelles i en grup cooperatiu) 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .) 8. Competència social i ciutadana. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .)

Competències específiques de l’àrea de llengües La competència plurilingüe i intercultural ( treball conjunt de les dues llengües, els contes) La competència comunicativa   

La competència oral ( intervencions orals a la classe, exposicions orals, treball en grup cooperatiu) La competència comunicativa escrita ( produccions pròpies, el personatge favorit i el bloc de periodistes) La competència comunicativa audiovisual ( vídeos visualitzats i entrevistes realitzades)

La competència literària ( fragments de textos literaris, poesies, contes )

Continguts Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 

Participació en els interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre. 45

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

  

  

Participació en activitats de relació social i comunicació amb l’entorn immediat al centre i amb la societat en general ( publicació i difusió de les activitats escolars en el bloc “Fem de periodistes”) Participació en entorns virtuals de comunicació. Participació activa en el treball en grup per a l’organització i gestió de les preguntes, la realització de l’entrevista i la redacció de la notícia. Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens, per aprendre dels altres i per a la regulació de la conducta. Valoracions de les normes de cortesia i els marcadors lingüístics de relacions socials, com l’ús i la selecció de formes de tractament, convencions en el torn de paraula i estratègies d’interacció. Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment i finalització de les interaccions. Ús del torn de paraula. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals  

  

Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals. Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels textos narratius. Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, utilitzant estratègies previstes a la cerca i amb el recurs de fonts diverses: 1) escrites: llibres, enciclopèdies, revistes, diaris: 2) cercador a Internet, enciclopèdies i diaris virtuals; 3) fonts audiovisuals de comunicació. Ús d’estratègies de recollida d’informació oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar les diferents informacions. Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans i després de la lectura. Cerca del significat del lèxic desconegut a partir del context, analitzant la forma de les paraules o usant diccionaris, amb la contextualització de les accepcions.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses.

46 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

  

 

 

  

Composició de textos orals, escrits ( en suport paper o digital) i audiovisuals propis de l’àmbit acadèmic: resums, exposicions senzilles i conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets, notícies i entrevistes. Ús de la comunicació no verbal en la producció dels discursos orals i presentacions audiovisuals. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i a la seva funció. Planificació per aconseguir coherència en les relacions internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: cerca de documentació, pluja d’idees, i la seva selecció i ordenació. Utilització dirigida dels recursos TIC com a font d’informació per a la realització dels treballs escrits propis. Ús de la conversa i tècniques d’exploració, discussió i elaboració d’idees mitjançant l’ús de presentacions multimèdia que estructurin visualment les idees. Discussió i elaboració d’idees mitjançant mapes conceptuals, resums i esquemes. Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos escrits produïts: connectors textuals bàsics, concordança dins dels sintagma nominal i dins dels sintagma verbal amb el temps i persona. Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text ( els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades) Ús dels elements icònics específics de cada matèria curricular en la producció dels discursos orals, escrits i de les presentacions audiovisuals pròpies de l’àmbit acadèmic. Estructuració del text en relació amb els aspectes formals i seguiment de les normes bàsiques de presentació dels treballs escrits. Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text, diccionaris electrònics, correctors. Interès per la bona presentació dels textos escrits, amb respecte a les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge  

Observació de les diferències rellevants entre el discurs oral i escrit. Identificació del registre col·loquial, reconeixement de la interacció emissor-receptor i el paper que juga el llenguatge no verbal a la conversa.

47 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA   

   

Identificació i coneixement de les característiques dels discursos narratius i de la conversa. Reconeixement del paràgraf com a unitat de sentit i de la puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. Deducció de les lleis ortogràfiques a partir de l’observació de les regularitats. Aprendre a utilitzar correctament formes més o menys regulars o irregulars de més freqüència en els textos. Reconeixement que cada llengua té un funcionament propi i que no sempre hi ha paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en semàntica ni en morfologia. Desenvolupament d’estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió de textos, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. Accepció de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació. Ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció del procés de realització i els resultats de les produccions escrites. Conscienciació de l’auto diagnòstic de les fortaleses i dificultats del progrés en l’aprenentatge lingüístic i comunicatiu. Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

Dimensió estètica i literària  

    

Lectura autònoma o guiada d’obres de literatura juvenil i de literatura tradicional i popular adequades a l’edat. Coneixement d’autors i d’obres contemporànies o clàssiques, adequades a l’edat, a partir de les lectures d’obres i fragments, de visionats de materials audiovisuals, recitat de poesies, representacions o audicions de poemes musicats. Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura. Diferenciació dels grans gèneres literaris i reconeixement de les seves característiques principals a partir de les lectures. Lectura comentada i expressiva de relats breus i rondalles, tot reconeixent els elements bàsics del relat literari i la seva funció. Lectura comentada i recitada de poemes, tot reconeixent les figures retòriques més habituals. Creació de textos descriptius a partir de la reflexió i l’anàlisi de textos models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures.

48 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

Desenvolupament progressiu de l’autonomia lectora i de la consideració de la lectura com a font de coneixement del món i d’un mateix.

49 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 8: El paisatge favorit ACTIVITATS - Jocs orals i de lèxic: jeroglífics, joc de definicions( grup cooperatiu), mots encreuats i jocs de lògica (en parelles) -Activitats aula virtual ( http://ehugas.edumoot.com) -Dictats preparats ( una setmana en català i l’altre en castellà) -Redaccions ( una setmana en català i l’altre en castellà) -El conte de maig “Un conte cada mes” -Projecte: la notícia i l’entrevista a través del bloc de periodistes. -Exercicis d’identificació de figures retòriques i rima ( cançons i poemes). -Exercicis d’anàlisi sintàctic. -Projecte: “El nostre paisatge favorit”. Visualització del vídeo “El nostre paisatge preferit: L’Empordanet” -Exercicis de la Unitat 8 del llibre Llengua catalana y literatura. Treballem: Les grafies g/j,x/ix,tx/-ig. Els adverbis. Les frases fetes y les locucions. Els dialectes orientals: rosellonès i alguerès. -Exercicis de la Unitat 10 i 11 del llibre Lengua castellana y literatura. Treballem: Las partes invariables de la oración. Léxico: las locuciones y los refranes. Los accidentes geográficos. La acentuación. La descripción de paisajes. La polisemia y la monosemia. El teatro burlesco: la farsa.

AVALUACIÓ Dictats preparats Resum, mapa conceptual o esquema de “Las partes invariables de la oración.” Redaccions Activitat d’avaluació de l’aula Virtual Valoracions de les notícies i les entrevistes del bloc de periodistes. Projecte: la descripció. Examen de la Unitat 8 de Llengua Catalana Examen de la Unitat 10 i 11 de Llengua Castellana 50 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Competències treballades: 1,2,3,5,6,7 i 8. 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. ( contes, jocs orals, redaccions, projectes) 2. Competències artística i cultural (contes, la descripció) 3. Tractament de la informació i la competència digital. ( Creació, administració del bloc. Redactar articles, penjar vídeos.) 5. Competència d’aprendre a aprendre ( dictats preparats, redaccions, exàmens, elaboració d’esquemes, resums o mapes conceptuals, treball en equip) 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal ( jocs orals, treball per parelles i en grup cooperatiu) 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .) 8. Competència social i ciutadana. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .)

Competències específiques de l’àrea de llengües La competència plurilingüe i intercultural ( treball conjunt de les dues llengües, els contes) La competència comunicativa   

La competència oral ( intervencions orals a la classe, exposicions orals, treball en grup cooperatiu) La competència comunicativa escrita ( produccions pròpies, el paisatge favorit i el bloc de periodistes) La competència comunicativa audiovisual ( vídeos visualitzats i entrevistes realitzades)

La competència literària ( fragments de textos literaris, poesies, contes )

Continguts Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 

Participació en els interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre. 51

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

  

  

Participació en activitats de relació social i comunicació amb l’entorn immediat al centre i amb la societat en general ( publicació i difusió de les activitats escolars en el bloc “Fem de periodistes”) Participació en entorns virtuals de comunicació. Participació activa en el treball en grup per a l’organització i gestió de les preguntes, la realització de l’entrevista i la redacció de la notícia. Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens, per aprendre dels altres i per a la regulació de la conducta. Valoracions de les normes de cortesia i els marcadors lingüístics de relacions socials, com l’ús i la selecció de formes de tractament, convencions en el torn de paraula i estratègies d’interacció. Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment i finalització de les interaccions. Ús del torn de paraula. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals  

  

Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals. Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels textos descriptius. Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, utilitzant estratègies previstes a la cerca i amb el recurs de fonts diverses: 1) escrites: llibres, enciclopèdies, revistes, diaris: 2) cercador a Internet, enciclopèdies i diaris virtuals; 3) fonts audiovisuals de comunicació. Ús d’estratègies de recollida d’informació oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar les diferents informacions. Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans i després de la lectura. Cerca del significat del lèxic desconegut a partir del context, analitzant la forma de les paraules o usant diccionaris, amb la contextualització de les accepcions.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals  

Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses. Composició de textos orals, escrits ( en suport paper o digital) i audiovisuals propis de l’àmbit acadèmic: resums, exposicions senzilles i 52

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

  

 

 

  

conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets, notícies i entrevistes, descripcions. Ús de la comunicació no verbal en la producció dels discursos orals i presentacions audiovisuals. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i a la seva funció. Planificació per aconseguir coherència en les relacions internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: cerca de documentació, pluja d’idees, i la seva selecció i ordenació. Utilització dirigida dels recursos TIC com a font d’informació per a la realització dels treballs escrits propis. Ús de la conversa i tècniques d’exploració, discussió i elaboració d’idees mitjançant l’ús de presentacions multimèdia que estructurin visualment les idees. Discussió i elaboració d’idees mitjançant mapes conceptuals, resums i esquemes. Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos escrits produïts: connectors textuals bàsics, concordança dins dels sintagma nominal i dins dels sintagma verbal amb el temps i persona. Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text ( els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades) Ús dels elements icònics específics de cada matèria curricular en la producció dels discursos orals, escrits i de les presentacions audiovisuals pròpies de l’àmbit acadèmic. Estructuració del text en relació amb els aspectes formals i seguiment de les normes bàsiques de presentació dels treballs escrits. Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text, diccionaris electrònics, correctors. Interès per la bona presentació dels textos escrits, amb respecte a les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge  

Observació de les diferències rellevants entre el discurs oral i escrit. Identificació del registre col·loquial, reconeixement de la interacció emissor-receptor i el paper que juga el llenguatge no verbal a la conversa.

53 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

 

   

Identificació i coneixement de les característiques dels discursos narratius, descriptius, de la notícia, l’entrevista i el reportatge i de la conversa. Reconeixement del paràgraf com a unitat de sentit i de la puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. Deducció de les lleis ortogràfiques a partir de l’observació de les regularitats. Aprendre a utilitzar correctament formes més o menys regulars o irregulars de més freqüència en els textos. Reconeixement que cada llengua té un funcionament propi i que no sempre hi ha paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en semàntica ni en morfologia. Desenvolupament d’estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió de textos, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. Accepció de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació. Ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció del procés de realització i els resultats de les produccions escrites. Conscienciació de l’auto diagnòstic de les fortaleses i dificultats del progrés en l’aprenentatge lingüístic i comunicatiu. Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

Dimensió estètica i literària  

    

Lectura autònoma o guiada d’obres de literatura juvenil i de literatura tradicional i popular adequades a l’edat. Coneixement d’autors i d’obres contemporànies o clàssiques, adequades a l’edat, a partir de les lectures d’obres i fragments, de visionats de materials audiovisuals, recitat de poesies, representacions o audicions de poemes musicats. Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura. Diferenciació dels grans gèneres literaris i reconeixement de les seves característiques principals a partir de les lectures. Lectura comentada i expressiva de relats breus i rondalles, tot reconeixent els elements bàsics del relat literari i la seva funció. Lectura comentada i recitada de poemes, tot reconeixent les figures retòriques més habituals. Creació de textos descriptius a partir de la reflexió i l’anàlisi de textos models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures. 54

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

Desenvolupament progressiu de l’autonomia lectora i de la consideració de la lectura com a font de coneixement del món i d’un mateix.

55 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 9: El còmic ACTIVITATS - Jocs orals i de lèxic: jeroglífics, joc de definicions( grup cooperatiu), mots encreuats i jocs de lògica (en parelles) -Activitats aula virtual ( http://ehugas.edumoot.com) -Dictats preparats ( una setmana en català i l’altre en castellà) -Redaccions ( una setmana en català i l’altre en castellà) -El conte de juny “Un conte cada mes” -Projecte: la notícia i l’entrevista a través del bloc de periodistes. -Exercicis d’identificació de figures retòriques i rima ( cançons i poemes). -Exercicis d’anàlisi sintàctic. -Projecte: “Creem el nostre còmic”. ( parelles) Àlbum dels còmics de la classe. -Exercicis de la Unitat 9 del llibre Llengua catalana y literatura. Treballem: La literatura memorialística. Les grafies m, n, l·l, r, h. Les preposicions i les conjuncions. Lèxic: les onomatopeies i les interjeccions. -Exercicis de la Unitat 12 del llibre Lengua castellana y literatura. Treballem: las variedades de la lengua. Los sinónimos y los antónimos. Los accidentes geográficos. El teatro burlesco: la parodia de un texto literario.

AVALUACIÓ Dictats preparats Redaccions Valoracions de les notícies i les entrevistes del bloc de periodistes. Activitats d’avaluació de l’aula Moodle. Projecte: “Creem el nostre còmic” Examen de la Unitat 9 de Llengua Catalana Examen de la Unitat 12 de Llengua Castellana

56 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA Competències treballades: 1,2,3,5,6,7 i 8. 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. ( contes, jocs orals, redaccions, projectes) 2. Competències artística i cultural (contes, el còmic) 3. Tractament de la informació i la competència digital. ( Creació, administració del bloc. Redactar articles, penjar vídeos.) 5. Competència d’aprendre a aprendre ( dictats preparats, redaccions, exàmens, elaboració d’esquemes, resums o mapes conceptuals, treball en equip) 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal ( jocs orals, treball per parelles i en grup cooperatiu) 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .) 8. Competència social i ciutadana. ( treball per parelles i en grup cooperatiu. Els contes “Un conte cada mes” .)

Competències específiques de l’àrea de llengües La competència plurilingüe i intercultural ( treball conjunt de les dues llengües, els contes) La competència comunicativa   

La competència oral ( intervencions orals a la classe, exposicions orals, treball en grup cooperatiu) La competència comunicativa escrita ( produccions pròpies, el còmic i el bloc de periodistes) La competència comunicativa audiovisual ( vídeos visualitzats i entrevistes realitzades)

La competència literària ( fragments de textos literaris, poesies, contes )

Continguts Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 

Participació en els interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre. 57

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

  

  

Participació en activitats de relació social i comunicació amb l’entorn immediat al centre i amb la societat en general ( publicació i difusió de les activitats escolars en el bloc “Fem de periodistes”) Participació en entorns virtuals de comunicació. Participació activa en el treball en grup per a l’organització i gestió de les preguntes, la realització de l’entrevista i la redacció de la notícia. Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens, per aprendre dels altres i per a la regulació de la conducta. Valoracions de les normes de cortesia i els marcadors lingüístics de relacions socials, com l’ús i la selecció de formes de tractament, convencions en el torn de paraula i estratègies d’interacció. Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment i finalització de les interaccions. Ús del torn de paraula. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals  

  

Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals. Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels textos narratius. Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, utilitzant estratègies previstes a la cerca i amb el recurs de fonts diverses: 1) escrites: llibres, enciclopèdies, revistes, diaris: 2) cercador a Internet, enciclopèdies i diaris virtuals; 3) fonts audiovisuals de comunicació. Ús d’estratègies de recollida d’informació oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar les diferents informacions. Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans i després de la lectura. Cerca del significat del lèxic desconegut a partir del context, analitzant la forma de les paraules o usant diccionaris, amb la contextualització de les accepcions.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses. 58

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

  

  

 

  

Composició de textos orals, escrits ( en suport paper o digital) i audiovisuals propis de l’àmbit acadèmic: resums, exposicions senzilles i conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets, notícies i entrevistes. Ús de la comunicació no verbal en la producció dels discursos orals i presentacions audiovisuals. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i a la seva funció. Planificació per aconseguir coherència en les relacions internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: cerca de documentació, pluja d’idees, i la seva selecció i ordenació. Elaboració d’un còmic. Utilització dirigida dels recursos TIC com a font d’informació per a la realització dels treballs escrits propis. Ús de la conversa i tècniques d’exploració, discussió i elaboració d’idees mitjançant l’ús de presentacions multimèdia que estructurin visualment les idees. Discussió i elaboració d’idees mitjançant mapes conceptuals, resums i esquemes. Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos escrits produïts: connectors textuals bàsics, concordança dins dels sintagma nominal i dins dels sintagma verbal amb el temps i persona. Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text ( els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades) Ús dels elements icònics específics de cada matèria curricular en la producció dels discursos orals, escrits i de les presentacions audiovisuals pròpies de l’àmbit acadèmic. Estructuració del text en relació amb els aspectes formals i seguiment de les normes bàsiques de presentació dels treballs escrits. Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text, diccionaris electrònics, correctors. Interès per la bona presentació dels textos escrits, amb respecte a les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge  

Observació de les diferències rellevants entre el discurs oral i escrit. Identificació del registre col·loquial, reconeixement de la interacció emissor-receptor i el paper que juga el llenguatge no verbal a la conversa. 59

Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA   

   

Identificació i coneixement de les característiques dels discursos narratius i de la conversa. Reconeixement del paràgraf com a unitat de sentit i de la puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. Deducció de les lleis ortogràfiques a partir de l’observació de les regularitats. Aprendre a utilitzar correctament formes més o menys regulars o irregulars de més freqüència en els textos. Reconeixement que cada llengua té un funcionament propi i que no sempre hi ha paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en semàntica ni en morfologia. Desenvolupament d’estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió de textos, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. Accepció de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació. Ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció del procés de realització i els resultats de les produccions escrites. Conscienciació de l’auto diagnòstic de les fortaleses i dificultats del progrés en l’aprenentatge lingüístic i comunicatiu. Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

Dimensió estètica i literària  

    

Lectura autònoma o guiada d’obres de literatura juvenil i de literatura tradicional i popular adequades a l’edat. Coneixement d’autors i d’obres contemporànies o clàssiques, adequades a l’edat, a partir de les lectures d’obres i fragments, de visionats de materials audiovisuals, recitat de poesies, representacions o audicions de poemes musicats. Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura. Diferenciació dels grans gèneres literaris i reconeixement de les seves característiques principals a partir de les lectures. Lectura comentada i expressiva de relats breus i rondalles, tot reconeixent els elements bàsics del relat literari i la seva funció. Lectura comentada i recitada de poemes, tot reconeixent les figures retòriques més habituals. Creació de textos narratius i contes a partir de la reflexió i l’anàlisi de textos models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures.

60 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO


LLENGUA CATALANA I CASTELLANA  

Desenvolupament progressiu de l’autonomia lectora i de la consideració de la lectura com a font de coneixement del món i d’un mateix. Lectura, anàlisi i ús d’altres llenguatges estètics: el còmic.

61 Eva Hugas Programació de Llengües 1r ESO

PRogramacio llengues definitiva  

programació de llengües definitiva