Page 1

LA GESTI Ó DE L’AULA DIGITAL

Formació 1x1 I ES Muntaner Eva Hugas, 2010


Segons el Dr PereMarquès del Departament dePedagogia Aplicada dela UAB l’organització d’una aula digital comporta:    

Repartir rols entrealumnat: company-tutor, assessor TI C, etc. Alternar el treball individual amb el treball per parelles i en grup. Utilitzar les TICquan comportin valor afegit. Distribuir el temps dela forma següent:    

El 25 %explicacions del professorat El 25%exposicions treballs alumnes El 25 %a treballar amb l'ordinador. El 25 %al treball individual senseordinador.

 Elaborar una normativa decentresobrel’ús dels ordinadors per part de l’alumnat.  Utilitzar l’ordinador coma :    

Font d’informació ( llibre) Eina d’edició ( llibreta) Mitjà decomunicació Per al treball col·laboratiu.


Exemples denormatives decentre: DECÀLEG D’ÚSDELSMI NIPORTÀTILS: INSTerres dePoent NORMATIVA D’ÚSDELSPORTÀTILSA L’AULA. Escola Virolai.


CONVÉ TENIR PRESENT QUE… L'ordinador només entra en escena en el moment queho decideix el professorat. Es poden utilitzar fulls de seguiment de feines del tipus pla de treball. El professorat i l'alumnat han decompartir un codi quepermeti agilitzar el pas del treball amb ordinador al treball col·lectiu, per tal d'atendrei participar deforma adient en la sessió (per exemple: abaixar la tapa del'ordinador portàtil, apagar el monitor…). El professorat pot controlar la dinàmica detreball del'alumnat posant-seal seu darrere, i així poder veureles pantalles. Existeixen molts programes quepoden gestionar el control dels diversos portàtils, comper exemple: l'Italc Cal, tenir en compteperò queaquests sistemes gestió d'aula generen consumderecursos de màquina i es produeix per tant un alentiment deles connexions.


B A L P N U R A R A PRE P

Si falla Internet seria bo tenir els documents a la intranet (unitats S: o T:) o en una memòria usb. Tambées poden tenir preparades tasques per fer amb l'ordinador senseconnexió ( fer exercicis amb el Word, utilitzant-lo coma llibreta, o elaborar una presentació amb el Power Point, treballar amb l’Excel...) Els vídeos els podemdescarregar a través deprogrames gratuïts comel download helper i guardar-los al llapis dememòria o a la unitat T: .


Pàgine ss Pàgine inse gure ss inse gure

Elim inar Elim inar corre usus corre

Antivirus ii Antivirus Tallafocs Tallafocs

Missatge ss Missatge cade nana cade

Manaments Manaments del del guerrer guerrer informàtic informàtic

Re mm ite ntnt Re ite dede confiança confiança

Com partir Com partir llapís dede llapís mm em òria em òria

Fotos Fotos pepe rsonals rsonals Program eses Program dede proce dèdè ncia proce ncia dede scone guda scone guda


FI NA LM E Evitar una càrrega excessiva detreball mirant la pantalla Treball en grup: considerar el nombremàximd’alumnes davant la pantalla Planificar treballs quepermetin una autogestió del treball del'alumne

N T…


Ó I C A U L A AV

LE P M E EX

S: U NA

WI KI

L'entorn digital facilita molts elements d'avaluació i deseguiment, tant deles activitats individuals comdeles col·lectives:  qüestionaris  exercicis en línia  portafolis  aportacions als fòrums  xats  wikis  glossaris  bases dedades  etc

AM B N E E XAM E D OCS L GOOG


Per treballar en una aula digital cal disposar de dos grans blocs: els entorns virtuals i els recursos digitals. ďƒ˜Entorns virtuals EVEA MOODLE Llibres de text digitals ďƒ˜Recursos digitals Portals educatius Bancs de recursos en format digital Recursos web 2.0, Tutorials ...


I MATGES FLI CKR http://www.flickr.com/photos/luipermom/4354445048/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/yurukov/3379925813/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/cobalt/204902316/sizes/m/

BI BLI OGRAFI A http://agora.xtec.cat/tic-gir/moodle

GESTIÓ DE L'AULA DIGITAL 2  
GESTIÓ DE L'AULA DIGITAL 2  

descripció breu sobre com gestionar l'aula digital

Advertisement