Page 1

ASSIGNACIÓ HORÀRIA DE LES MATÈRIES  DELS  ENSENYAMENTS MATÈRIES.

1r.

2n.

3r.

4t.

1r.

DOCENT .

Llengua catalana i literatura. Llengua castellana i literatura. Llengua estrangera. Matemàtiques. Ciències de la naturalesa. Ciències Socials, geografia i  història. Educació física. Tecnologies. Educació visual i plàstica. Música. Educació per a la ciutadania  i els drets humans. Educació eticocívica. Religió/Activitats d’atenció  educativa. Matèries optatives. Matèries optatives específiques. Tutoria.

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 4 3

3 3 3 3 ­ 3

3 3 3 3 3 3

Eva H. Eva H. Eva H. Marlen D. Marlen D. Isidre P.

2 2 ­ 3 ­

2 2 3 ­ ­

2 2 1 1 1

2 ­ ­ ­ ­

2 3 ­ 2 ­

Isidre P. Marlen D.

­ 2

­ 1

­ 1

1 1

­ 2

2 ­ 1

3 ­ 1

2 ­ 1

­ 9* 1

2 ­ 1

Treball de síntesi.

(1)

(1)

(1)

­

(1)

Projecte de recerca.

­

­

­

1

­

TOTAL.

30

30

30

30

30

IE Francesc Cambó de Verges curs 2010/2011.

Angelina.

Isidre P. Eva H. Eva H. Marlen D. Eva H. Marlen D. Isidre P.


* Ha de cursar tres matèries optatives específiques a raó de 3 hores setmanals  d’entre   les   següents:   biologia   i   geologia,   física   i   química,   educació   visual   i  plàstica, música, tecnologia, informàtica, llatí i segona llengua estrangera.

Assignació curricular  

assignació curricular de les assignatures