Page 1

Το Σύνταγµα της

Οµοσπονδίας της Γης Όπως τροποποιήθηκε κατά την Παγκόσµια Συνέλευση Συγκρότησης σε σώµα στην Τροία της Πορτογαλίας το 1991

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΌ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ


ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ορθολογική εναλλακτική λύση

Απόσπασµα οµιλίας του Βενιαµίν Φραγκλίνου κατά την ολοκλήρωση της Αµερικανικής Συνέλευσης για το Σύνταγµα το 1787 «Αµφιβάλλω εάν µπορεί οποιαδήποτε άλλη Συνέλευση να είναι σε θέση να δηµιουργήσει καλύτερο σύνταγµα. Γιατί όταν συγκαλείς κάποιους άντρες για να έχεις το πλεονέκτηµα της συλλογικής σοφίας, τότε αναµφισβήτητα συγκαλείς µε αυτούς τους άντρες και τις προκαταλήψεις, τα πάθη και τις λανθασµένες αντιλήψεις, τα ενδιαφέροντα και τις εγωιστικές τους απόψεις. Πως µπορεί κάποιος να περιµένει την έκβαση ενός τέλειου αποτελέσµατος από µια τέτοια συνέλευση; Για το λόγο αυτό, µε έκπληξη ανακαλύπτω ότι αυτό το σύστηµα σχεδόν αγγίζει την τελειότητα και θεωρώ ότι θα ξαφνιάσει και τους εχθρούς µας οι οποίοι αναµένουν µε σιγουριά να ακούσουν ότι τα συµβούλια µας βρίσκονται σε σύγχυση όπως αυτά των χτιστών της Βαβέλ… Συνεπώς, επιδοκιµάζω το παρόν Σύνταγµα καθώς δεν µπορώ να περιµένω καλύτερο από αυτό και επειδή δεν είµαι σίγουρος ότι αυτό δεν είναι όντως το καλύτερο. Τις απόψεις που είχα για τα όποια λάθη του, τις θυσιάζω στο βωµό του καλού της κοινωνίας… Ελπίζω τελικά, ότι για το καλό µας, ως µέρος του συνόλου και για χάρη των µεταγενεστέρων, θα ενεργήσουµε όλοι µε ζήλο και θα προτείνουµε οµόφωνα και παµψηφεί το παρόν Σύνταγµα όποιες κι αν είναι οι επιρροές µας, και να στρέψουµε κάθε µελλοντική σκέψη και προσπάθεια µας προς την επίτευξη της σωστής διαχείρισης του.» Διακίνηση για επικύρωση υπό τη διεύθυνση του Παγκόσµιου Συντάγµατος της Ένωσης του Κοινοβουλίου και του Παγκόσµιου Δικτύου Επικύρωσης και Εκλογών

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ορθολογική εναλλακτική λύση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ και ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ Στην πορεία της ιστορίας, ιδιαίτερα τους τελευταίους αιώνες, αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε σε διάφορες περιστάσεις, η τεχνική µιας Συντακτικής Συνέλευσης, ως µέσο σύνταξης του συντάγµατος δηµοκρατικών κυβερνήσεων, είτε για να συγκροτηθούν κυβερνήσεις εκεί όπου δεν υπήρχαν, είτε για να αντικατασταθούν παλαιές και υπό κατάρρευση κυβερνήσεις µε ειρηνικά ή επαναστατικά µέσα. Ορισµένες φορές οι συνελεύσεις αυτές ορίζονταν από τις υπάρχουσες κυβερνήσεις. Άλλοτε, όταν οι συνθήκες ήταν οι ευνοϊκότερες, εκλέγονταν δια ψήφου από τους ορισµένους εκλέκτορες. Άλλες φορές, όµως, οι συνελεύσεις αυτές συγκροτούνται και συγκαλούνται κάτω από συνθήκες όπου στην εκλογή των εκπροσώπων συµµετέχει µόνο ένας περιορισµένος αριθµός ανθρώπων των ενδιαφεροµένων κρατών ή περιοχών. Πράγµατι, στην εκλογή συµµετέχει µόνο µια µειοψηφία σε περιπτώσεις όπου αναδύεται µία νέα κυβέρνηση κάτω από συνθήκες επανάστασης ενάντια στην τυραννία ή πολιτικών αναταραχών ή επειγουσών κρίσεων, ή στην περίπτωση όπου δεν υφίσταται οργανωµένο πολιτικό σύστηµα που να διαθέτει τη βούληση ή την ικανότητα να επιτηρήσει µια διαδικασία ψηφοφορίας του συνόλου των εκλεκτόρων που ενδεχοµένως θα συµµετείχαν σε µια τέτοια συνέλευση ή αναδυόµενη δηµοκρατική κυβέρνηση. Στην τελευταία κατηγορία εντάσσονται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προωθήθηκε µετά το Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο η κίνηση για την οργάνωση µιας Παγκόσµιας Συντακτικής Συνέλευσης που θα συντάξει το Σύνταγµα µιας δηµοκρατικής µορφής παγκόσµιας οµοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν προϋπάρχει καµία παγκόσµια κυβέρνηση ή αρµόδια παγκόσµια αρχή για να οργανώσει ή να επιτηρήσει τη διαδικασία για την εκλογή µιας παρόµοιας Παγκόσµιας Συντακτικής Συνέλευσης. Δεν υφίσταται οικουµενικώς εγκεκριµένοι εκλογικοί κατάλογοι για τη διεξαγωγή παρόµοιων εκλογών. Μέχρι σήµερα, οι υφιστάµενες κυβερνήσεις αποδείχτηκαν απρόθυµες, χωρίς ενδιαφέρον ακόµα και αντίθετες ή ανίκανες να συµβάλλουν είτε στον ορισµό είτε στην εκλογή ενεργών αντιπροσώπων που θα συµµετείχαν σε µια παρόµοια Παγκόσµια Συντακτική Επιτροπή, παρά τις πολυάριθµες εκκλήσεις -- παρόλο που οι εκκλήσεις αυτές συνεχίζονται. Υπό τις παρούσες συνθήκες παγκόσµιας αναρχίας, πολιτικής αναταραχής σε πολλά µέρη του κόσµου, καταστολής ή παύσης λειτουργίας δηµοκρατικών εκλογικών διαδικασιών σε πολλά µέρη του κόσµου, καθώς και άνευ προηγουµένου επειγόντων περιστατικών σχετικά µε διευρυνόµενες παγκόσµιες κρίσεις που επιβάλουν τη λήψη εκτάκτων µέτρων ώστε να µπορέσει η ανθρωπότητα να επιβιώσει, διοργανώθηκε, από το 1945, πρόγραµµα δράσης από την Ένωση για το Παγκόσµιο Σύνταγµα και Κοινοβούλιο - καθώς και από άλλους οργανισµούς και οµάδες - σε µια προσπάθεια να συσταθούν Παγκόσµιες Συντακτικές Συνελεύσεις µε σκοπό την σύνταξη του συντάγµατος µιας δηµοκρατικής οµοσπονδιακής κυβέρνησης, και την εξασφάλιση της αποδοχής και επικύρωσης ενός παρόµοιου παγκοσµίου συντάγµατος. Κάτω από αυτές τα συνθήκες, η Ένωση για το Παγκόσµιο Σύνταγµα και Κοινοβούλιο δεν διατείνεται ότι οργάνωσε µια Παγκόσµια Συντακτική Επιτροπή αποτελούµενοι από εκλέκτορες πλήρως αντιπροσωπευτικούς ενός δυναµικού αιρετού εκλεκτορικού σώµατος για µια παρόµοια συνέλευση ή για το επακόλουθο παγκόσµιο κοινοβούλιο που τυχόν θα προκύψει. Ο µόνος της ισχυρισµός είναι ότι οι εκπρόσωποι και οι εθελοντές που συµµετέχουν στις τέσσερις συνεδριάσεις της Παγκόσµιας Συντακτικής Επιτροπής απαρτίζονται από άτοµα αντιπροσωπευτικά αυτών των µελών και των στοιχείων των κοινωνιών που πλανήτη που είναι έτοιµα και διαθέτουν τη βούληση και την ικανότητα να κινηθούν πιο εποικοδοµητικά σε περίοδο κρίσεων για να συντάξουν ένα Σύνταγµα για


τη Δηµοκρατική Οµοσπονδιακή Παγκόσµια Κυβέρνηση, και να ξεκινήσουν τις πρώτες προσπάθειες για την επίτευξη ευρείας µελέτης και επικύρωσης και για τις απαρχές της εφαρµογής ενός παρόµοιου Παγκόσµιου Συντάγµατος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πιστεύουµε ότι έχουν συγκληθεί τέσσερις συνεδριάσεις της Παγκόσµιας Συντακτικής Επιτροπής - η πρώτη τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο 1968, στο Interlaken της Ελβετίας και το Wolfach της Γερµανίας· η δεύτερη τον Ιούνιο 1977, στο Innsbruck της Αυστρίας· η Τρίτη το 1978-79 στο Colombo της Σρί Λάνκα· και η τέταρτη Συνέλευση στην Troia της Πορτογαλίας, το Μάιο 1991. Τελικά, οι συνεδριάσεις αυτές της Παγκόσµιας Συντακτικής Επιτροπής είναι συνεπής ως προς την επικρατούσα θεωρία ότι οι δηµοκρατικές κυβερνήσεις προκύπτουν µε την πρωτοβουλία και τη συγκατάθεση των ατόµων που θα αποτελέσουν τους πολίτες αυτής της κυβέρνησης, ότι τα άτοµα έχουν πάντα το δηµοκρατικό δικαίωµα και την επιλογή να απολύσουν ή να µεταβάλουν όποιες κυβερνήσεις δεν υπηρετούν το συµφέρον τους, και να ιδρύσουν νέες κυβερνήσεις όταν συντρέχουν επείγοντες λόγοι ασφάλειας και ευηµερίας τους. Καµία ανώτερη αρχή, ποτέ δεν δύναται να υπερισχύσει του βασικού αυτού δικαιώµατος των ατόµων να προβαίνουν σε παρόµοιες δράσεις· ιδιαιτέρως, καµία αρχή δεν είναι ανώτερη των δράσεων των ανθρώπων για την οργάνωση και λειτουργία µιας Παγκόσµια Συντακτικής Επιτροπής ή ενός Δηµοκρατικού Παγκόσµιου Κοινοβουλίου. Ας προχωρήσουµε εποµένως, στην ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ και ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ, κάνοντας έκκληση στους ανθρώπους και τις κυβερνήσεις να επικυρώσουν το Σύνταγµα της Οµοσπονδίας της Γης που συντάχθηκε κατά τις τέσσερις αυτές συνεδριάσεις της Παγκόσµιας Συντακτικής Επιτροπής. Καλούµε τους ανθρώπους της Γης να επικυρώσουν το Σύνταγµα της Οµοσπονδίας της Γης, µε άµεσο Δηµοψήφισµα και µε Αίτηµα Πρωτοβουλίας που θα ακολουθείται από εκλογή των αντιπροσώπων στη Βουλή των Ανθρώπων. Καλούµε τις εθνικές κυβερνήσεις και τα νοµοθετικά σώµατα του κόσµου να επικυρώσουν το Σύνταγµα της Οµοσπονδίας της Γης και να εκλέξουν αντιπροσώπους στη Βουλή των Ανθρώπων. Καλούµε τα Πανεπιστήµια, τα Κολέγια και τις Εκκλησίες, τις Επιστηµονικές Ακαδηµίες και τα Ινστιτούτα να επικυρώσουν το Σύνταγµα της Οµοσπονδίας της Γης και να ορίσουν αντιπροσώπους µε παγκόσµιο όραµα ως υποψηφίους για εκλογή στη Βουλή των Συµβούλων. Ας προχωρήσουµε µε κουράγιο και ταπεινοφροσύνη στο πνεύµα των συνεδριάσεων αυτών της Παγκόσµιας Συντακτικής Συνέλευσης, γνωρίζοντας ότι είµαστε πλήρως δικαιολογηµένοι βάσει των συνθηκών παγκοσµίων κρίσεων, των συνθηκών πολιτικών αναταραχών σε όλον τον κόσµο και της de facto παγκόσµιας αναρχίας, και του αναγνωρισµένου δικαιώµατος και εξουσίας των ανθρώπων να ενεργούν για τη δηµιουργία δηµοκρατικών µορφών διακυβέρνησης που θα υπηρετούν την ασφάλεια και την ευηµερία τους, όπως προβλέπει το Σύνταγµα της Οµοσπονδίας της Γης. Παρόλο που µε τον καιρό ίσως αναδυθεί η ανάγκη για τροποποιήσεις, το Σύνταγµα αυτό συντάχθηκε µε ευρεία παγκόσµια εκπροσώπηση και από έµπειρους ανθρώπους, και είναι τώρα έτοιµο προς επικύρωση και εφαρµογή. Ας βασιστούµε λοιπόν σε αυτή τη στερεή βάση που προετοιµάστηκε τα τελευταία 25 χρόνια και ας ενώσουµε τις ενέργειές µας για την επίτευξη της επικύρωσης και της εφαρµογής.∗

∗∗

Ένα µεγάλο τµήµα αυτής της δήλωσης µε τον τίτλο ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ υιοθετήθηκε στην Τρίτη συνεδρίαση της Παγκόσµιας Συντακτικής Επιτροπής που διεξήχθη στο Colombo της Σρι Λάνκα, από τις 29 Δεκεµβρίου 1978 έως τις 6 Ιανουαρίου 1979

2


ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Γνωρίζοντας τα πολλαπλά και ακραία προβλήµατα και τις κρίσεις που αντιµετωπίζει ο πλανήτης και απειλούν τους Ανθρώπους της Γης µε θεοµηνίες και καταστροφή πολλών φυσικών πόρων, την εξάπλωση πυρηνικών όπλων καθώς και οπλικών συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας, πολλαπλών περιβαλλοντικών υποβαθµίσεων, κλιµατολογικών αλλαγών, την αύξηση και εξάπλωση διαµαχών και την έλλειψη µιας οικονοµίας που να είναι βιώσιµη και να εξυπηρετεί τα συµφέροντα όλων των ανθρώπων του πλανήτη· Όντας πεπεισµένοι για την αναγκαιότητα µιας Δηµοκρατικής Οµοσπονδιακής Παγκόσµιας Κυβέρνησης η οποία θα επιτύχει τον αφοπλισµό και θα λύσει µε ειρηνικό τρόπο και προς όφελος όλων τα πολλαπλά προβλήµατα που αφορούν τα εθνικά σύνορα · Αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται ένα Παγκόσµιο Σύνταγµα για τη λειτουργία µιας Παγκόσµιας Δηµοκρατικής Κυβέρνησης µε επαρκή εξουσία στους αντιπροσώπους του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου, µια Παγκόσµια Διοίκηση υπεύθυνη για το Κοινοβούλιο, και εντεταλµένα Παγκόσµια Δικαστήρια τα οποία είναι σε θέση να προστατέψουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα ενώ θα εξασφαλίζουν την ορθή δικαιοδοσία των Εθνικών Κυβερνήσεων για τις εξωτερικές υποθέσεις τους· Έχοντας εξετάσει το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ, ή µια επιγραµµατική περίληψη του, το οποίο έχει ήδη καταφέρει να λάβει ευρεία αναγνώριση και υποστήριξη, και θεωρώντας ότι το παρόν Σύνταγµα της Γης παρέχει µια ορθολογική και επαρκή βάση για µια δηµοκρατική οµοσπονδιακή παγκόσµια κυβέρνηση η οποία θα είναι σε θέση να λύσει παγκόσµια προβλήµατα τόσο επί του παρόντος όσο και στο µέλλον· Συνειδητοποιώντας ότι πρέπει να ληφθεί δράση για την Παγκόσµια Κυβέρνηση στο πλαίσιο του παγκόσµιου συντάγµατος χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ως πρώτη προτεραιότηταγια την επιβίωση και την πρόοδο στην Γη· ΣΥΝΕΠΩΣ Εµείς (Εγώ, το παρόν Κοινοβούλιο ή άλλη οντότητα) επί του παρόντος επικυρώνουµε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ και το αναγνωρίζουµε ως τον υπέρτατο Νόµο της Γης προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ειρηνικές ανάγκες της ανθρωπότητας οπουδήποτε στον πλανήτη· Κατανοούµε ότι το παρόν Σύνταγµα της Γης θα τεθεί εν ισχύ για το Πρώτο Λειτουργικό Στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης µόλις επιτευχθεί η επικύρωση του σε 25 χώρες µε την καµπάνια επικύρωσης να συνεχίζει έως ότου επιτευχθεί το πλήρες στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης.

Προτρέπουµε τις εθνικές κυβερνήσεις καθώς και το λαό κάθε χώρας να επικυρώσουν όσο το δυνατόν συντοµότερα και να συµφωνήσουν να τηρήσουν και να υπακούσουν τις διατάξεις του Συντάγµατος της Οµοσπονδίας της Γης, έτσι ώστε να λυθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα πιεστικά παγκόσµια προβλήµατα για να συνεχιστεί η ζωή στη Γη και να είναι ευχάριστη για όλους τους ανθρώπους. 1. 2. 3.

Υπογράφηκε από Διεύθυνση Υπογράφηκε από Διεύθυνση Υπογράφηκε από Διεύθυνση

Τυπωµένο όνοµα

Ηµεροµηνία

Τυπωµένο όνοµα

Ηµεροµηνία

Τυπωµένο όνοµα

Ηµεροµηνία

Παρακαλούµε επιστρέψτε το παρόν στην εξουσιοδοτηµένη έδρα της GREN καµπάνιας επικύρωσης κάθε χώρας ή στα κεντρικά γραφεία GREN τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος στην οδό 8800 W. 14th Avenue, Lakewood, Colorado 80215, U.S.A.


Παρακαλώ στείλτε µου ένα αντίγραφο του Συντάγµατος της Οµοσπονδίας της Γης. $10, Συµπεριλαµβανοµένων των ταχυδροµικών εξόδων. Παρακαλώ στείλτε µου λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το Δίκτυο Παγκόσµιας Επικύρωσης και την Εκλογική καµπάνια. Επιθυµώ να βοηθήσω ως µεµονωµένο µέλος το Παγκόσµιο Σύνταγµα και το κοινοβούλιο. Συνδροµή $25.

Ονοµατεπώνυµο Διεύθυνση Εσωκλείω $

4


ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΟΠΟΥΣ: 1. Για επικύρωση από τα Εθνικά Κοινοβούλια 2. Για επικύρωση από τους επικεφαλής των Κυβερνήσεων 3. Να υιοθετείται εάν κριθεί αναγκαίο για χρήση σε επίσηµες ψηφοφορίες προκειµένου να το επικυρώσουν οι ψηφοφόροι. 4. Για τη διεξαγωγή άµεση λαϊκού δηµοψηφίσµατος µε την αναζήτηση ψήφων σε περιφέρειες µε το σύστηµα πόρτα-πόρτα ή ζητώντας από τους πολίτες να έρθουν σε καθορισµένα µέρη για να ψηφίσουν. 5. Για µη κυβερνητικούς οργανισµούς προς επικύρωση για λόγους υποστήριξης 6. Για πόλεις και άλλες πολιτικές περιφέρειες προς επικύρωση 7. Για διάσηµα άτοµα (VIPs) προς επικύρωση προκειµένου να προσδώσουν αίγλη στην καµπάνια επικύρωσης.

5


Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΡΓΗΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 47 ΧΡΟΝΙΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΓΗΣΕ; •

Δεδοµένης της απουσίας Παγκόσµιας Κυβέρνησης, τα έθνη έχουν κατασπαταλήσει πολλά τρισεκατοµµύρια δολάρια σε πυρηνικά όπλα αναπτύσσοντας 50,000 βόµβες όταν η έκρηξη ακόµη και 100 βοµβών µπορεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος ανθρώπινου πολιτισµού πάνω στη γη ενώ τα πυρηνικά απόβλητα προκαλούν θανατηφόρες γενετικές ανωµαλίες για τα επόµενα 1000 χρόνια Ο αγώνας δρόµο για τον οπλισµό ληστεύει τους ανθρώπους όλων των εθνών ενώ δεκάδες πόλεµοι προκύπτουν Έχει ξεσπάσει µια κλιµατολογική κρίση η οποία έχει ξεφύγει κάθε ελέγχου. Προκειµένου να διατηρηθεί η κλιµατολογική αλλαγή, µια επείγουσα παγκόσµια καµπάνια η οποία κοστίζει περίπου $500 δισεκατοµµύρια ετησίως θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει

εδώ και πολύ καιρό. Δεκάδες περιβαλλοντικά προβλήµατα υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και έχουν αναπτυχθεί ραγδαίως χωρίς την ανεύρεση οποιασδήποτε λύσης Δισεκατοµµύρια γενιές ανθρώπων υποφέρουν από άσκοπη και έσχατη φτώχεια (ειδικά στον «3ο Κόσµο») λόγω έλλειψης ενός παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί την ανθρώπινη ευηµερία. Πληθώρα άλλων προβληµάτων που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα κάθε χώρας συσσωρεύονται χωρίς να φαίνεται καµία λύσης και να γίνονται συνεπώς ακόµη πιο πολύπλοκα.

ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: • Ένα Νοµοθετικό Κοινοβούλιο στο οποίο οι Πολίτες της Γης εκλέγουν αντιπροσώπους • Μια Παγκόσµια Διοίκηση η οποία θα έχει υπ’ ευθύνη της το Κοινοβούλιο • Εντεταλµένα Παγκόσµια Δικαστήρια µε δικαιοδοσία σε όλα τα υπερεθνικά θέµατα • Ένα Παγκόσµιο Σύνταγµα το οποίο καθορίζει τη δοµή και τις λειτουργίες της Παγκόσµιας Κυβέρνησης µαζί µε όλα τα τµήµατα και τις υπηρεσίες που έχουν οριστεί για την επίτευξη της µέγιστης δυνατής ευηµερίας των ανθρώπων. • Παγκόσµιος αφοπλισµός και µη-στρατιωτικές διαδικασίες για την παγκόσµια διοίκηση και εφαρµογή.

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ είναι τώρα έτοιµο για άµεση επικύρωση και εφαρµογή Μετά από τέσσερις συνεδριάσεις της παγκόσµιας Συντακτικής Επιτροπής (1968, 77, 80, 91) µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από όλες τις ηπείρους, το Σύνταγµα της Οµοσπονδίας της Γης είναι τώρα έτοιµο προς επικύρωση από όλα τα Έθνη και τους Ανθρώπους της Γης. Όταν θα έχει επικυρωθεί από 25 κράτη, θα διεξαχθούν εκλογές για τη σύσταση Παγκόσµιου Κοινοβουλίου και θα ξεκινήσει το «Πρώτο λειτουργικό

Στάδιο» της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, ενώ θα συνεχίζεται η εκστρατεία για την επικύρωση. Αυτό είναι το µοναδικό ολοκληρωµένο Παγκόσµιο Σύνταγµα που είναι έτοιµο να υπηρετήσει τις ανάγκες της ανθρωπότητας σήµερα και για τους επόµενους αιώνες, µε υποχρεωτική αναθεώρηση κάθε 20 χρόνια ώστε να εκσυγχρονίζεται.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ και ακολουθήστε τον πιο γρήγορο και άµεσο δρόµο στη Δηµοκρατία, η οποία περιέχει τις απόψεις και ιδέες από περισσότερες από 15 εκατοµµύρια Οµοσπονδιακές Παγκόσµιες Κυβερνήσεις. Η αύξηση των µελών σε όλο τον πλανήτη θα προκαλέσει την συµµετοχή τους στα παγκόσµια προβλήµατα που δεν µπορούν να περιµένουν άλλο.

Δίκτυο Επικύρωσης και Εκλογών. Ήδη, κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών, περισσότεροι από 300 ώθησαν προς την επιτυχία την καµπάνια πριν οι µη-κυβερνητικοί οργανισµοί σε 75 παγκόσµιες τραγωδίες την ανατρέψουν.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΛΟΝ

6


ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Περιεχόµενα Εισαγωγή

9

Άρθρο I

Λειτουργίες της Παγκόσµιας Κυβέρνησης

10

Άρθρο II

Βασική Δοµή της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας και της Παγκόσµιας Κυβέρνησης

10

Άρθρο III

Όργανα της Παγκόσµιας Κυβέρνησης

11

Άρθρο IV Άρθρο V

Χορήγηση Συγκεκριµένων Εξουσιών στην Παγκόσµια Κυβέρνηση Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο

11 14

Τµήµα Α

Λειτουργία και Εξουσίες του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου

14

Τµήµα Β

Σύνθεση του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου

15

Τµήµα Γ

Η Βουλή των Ανθρώπων

16

Τµήµα Δ

Η Βουλή των Εθνών

16

Τµήµα Ε

Η Βουλή των Συµβούλων

16

Διαδικασία του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου Η παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία

17 18

Τµήµα A

Λειτουργία και Εξουσίες της Παγκόσµιας Εκτελεστικής Εξουσίας

18

Τµήµα B

Σύνθεση της Παγκόσµιας Εκτελεστικής Εξουσίας

19

Τµήµα Γ

Το Προεδρείο

19

Τµήµα Δ

Το Εκτελεστικό Συµβούλιο

19

Τµήµα Ε

Διαδικασίες του Εκτελεστικού Συµβουλίου

20

Τµήµα ΣΤ

Περιορισµοί της Παγκόσµιας Εκτελεστικής Εξουσίας

21

Τµήµα ΣΤ Άρθρο VΙ

7


Άρθρο VII

Η Παγκόσµια Διοίκηση

21

Τµήµα A

Λειτουργίες της Παγκόσµιας Διοίκησης

21

Τµήµα B

Δοµή και Διαδικασίες της Παγκόσµιας Διοίκησης

21

Τµήµα B-5 και 6: Γενικός Γραµµατέας της Διοίκησης

22

Τµήµατα της Παγκόσµιας Διοίκησης Το Ενοποιηµένο Συµπλεγµα

23 23

Τµήµα A

Ορισµός

23

Τµήµα B

Η Δηµόσια Υπηρεσία της Παγκόσµιας Διοίκησης

24

Τµήµα Γ

Διοίκηση των Παγκόσµιων Συνόρων και των Εκλογών

24

Τµήµα Δ

Ινστιτούτο Κυβερνητικών Διαδικασιών και Παγκόσµια Προβλήµατα

25

Τµήµα E

Οργανισµός Έρευνας και Σχεδιασµού

26

Τµήµα ΣΤ

Σχεδιασµός Τεχνολογικής και Περιβαλλοντικής Εκτίµησης

27

Τµήµα Ζ

Η Παγκόσµια Οικονοµική Διοίκηση

27

Τµήµα Γ Άρθρο VIII

Τµήµα Η Άρθρο IX

Επιτροπή για την Επιθεώρηση του Νοµοθετικού Σώµατος Η Παγκόσµια Δικαστική Εξουσία

29 29

Τµήµα Α

Δικαιοδοσία του Παγκόσµιου Ανώτατου Δικαστηρίου

29

Τµήµα B

Δικαστικές Εξουσίες του Παγκόσµιου Ανώτατου Δικαστηρίου

29

Τµήµα Γ

Έδρες Παγκόσµιου Ανώτατου Δικαστηρίου

30

Τµήµα Δ

Οργάνωση Παγκόσµιων Δικαστών µε ισότιµα µέλη

31

Τµήµα E

Το Ανώτερο Δικαστήριο του Παγκόσµιου Ανώτατου Δικαστηρίου Το σύστηµα Επιβολής του Νόµου

32

Τµήµα A

Βασικές Αρχές

32

Τµήµα B

Η Δοµή της Επιβολής

33

Τµήµα Γ

Η Παγκόσµια Αστυνοµία

34

Τµήµα Δ Μέσα Επιβολής Άρθρο XI Ο Παγκόσµιος Διαµεσολαβητής

34 35

Άρθρο X

Τµήµα A

Λειτουργίες και Εξουσίες του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή

35

Τµήµα B Άρθρο XII

Σύνθεση του σώµατος του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή Ψήφισµα Δικαιωµάτων των Πολιτών της Γης

36 37

Άρθρο ΧΙΙΙ

Κατευθυντήριες Αρχές της Παγκόσµιας Κυβέρνησης

38

Άρθρο XIV

Προφυλάξεις και Περιορισµοί

39

Άρθρο XV

Παγκόσµιες Οµοσπονδιακές Ζώνες και οι Παγκόσµιες Πρωτεύουσες

40

Άρθρο XVI

Παγκόσµιες Επικράτειες και Εξωτερικές Σχέσεις

41

Άρθρο XVII

Επικύρωση και Εφαρµογή

42

Τµήµα A

Επικύρωση του Παγκόσµιου Συντάγµατος

42

Τµήµα B

Στάδια εφαρµογής

43

Τµήµα Γ

Πρώτο Λειτουργικό Στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης

44

Τµήµα Δ

Δεύτερο Λειτουργικό Στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης

46

Τµήµα E

Πλήρες Λειτουργικό Στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης

48

Τµήµα ΣΤ Κόστος Επικύρωσης Άρθρο XVIII Τροποποιήσεις

49 50

Άρθρο XIV Προσωρινό Παγκόσµιο Πληρεξούσιο Νοµοθετικό Σώµα

51

8


Τµήµα A

Δράσεις που θα γίνουν από το Προσωρινό Παγκόσµιο Πληρεξούσιο Νοµοθετικό

Σώµα

51 51

Τµήµα B

Έργο των Προκαταρκτικών Επιτροπών

52

Τµήµα Γ

Σύνθεση της Προσωρινής Παγκόσµιας Κυβέρνησης

53

Τµήµα Δ

Δηµιουργία της Προσωρινής Παγκόσµιας Εκτελεστικής Εξουσίας

53

Τµήµα Ε

Αρχικές Ενέργειες της Προσωρινής Παγκόσµιας Κλήση προς την τα τµήµατα για τη

επικύρωση της παγκόσµιας επικύρωσης Έντυπη Φόρµα για την Επικύρωση ……........................................................................................................ Η υπεύθυνη παγκόσµια κυβέρνηση είναι εκπρόθεσµη ............................. .......................... .......................... Εισαγωγή....................................................................................................... .......................... ................... .. Μεµονωµένοι Επικυρωτές του Συντάγµατος της Οµοσπονδίας της Γης .................................. ............... Σύντοµο Ιστορικό........................................................................................ .................................................... Κατάλογος Παγκόσµιων Προβληµάτων ................................................... .......................... .......................... Παγκόσµιο κάλεσµα για επικύρωση, εκδοθέν το 1977..................... — ................Εσωκλείεται................... Διάγραµµα της Παγκόσµιας Κυβέρνησης ............ ................................. ..................... ..........................

9


ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατανοώντας ότι η Ανθρωπότητα έχει φτάσει σήµερα σε µια κρίσιµη καµπή της ιστορίας της και ότι είµαστε στο κατώφλι µιας νέας παγκόσµιας τάξης η οποία υπόσχεται να προαναγγείλει µια εποχή ειρήνης, ευηµερίας, δικαιοσύνης και αρµονίας · Κατανοώντας την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων, των εθνών και κάθε µορφής ζωής · Κατανοώντας ότι η κατάχρηση της επιστήµης και της τεχνολογίας από τον άνθρωπο έχει οδηγήσει την Ανθρωπότητα στο χείλος της καταστροφής µέσω της παραγωγής τροµερών όπλων µαζικής καταστροφής και στα πρόθυρα οικολογικής και κοινωνικής καταστροφής Κατανοώντας ότι η παραδοσιακή αντίληψη για την ασφάλεια µέσω της στρατιωτικής άµυνας είναι απάτη τόσο για το παρόν όσο και για το µέλλον · Κατανοώντας το µαρτύριο, την κατάντια και τις διαµάχες που προκαλούνται από την αυξανόµενη ανοµοιοµορφία του καταµερισµού του πλούτου σε πολύ λίγους µε αποτέλεσµα την αύξηση των φτωχών · Λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωσή µας προς τις επόµενες γενιές να σώσουµε την Ανθρωπότητα από την άµεση και ολοκληρωτική εξολόθρευση · Συνειδητοποιώντας ότι η Ανθρωπότητα είναι µόνο Μια παρά την ύπαρξη πολλών εθνών, φυλών, δογµάτων, ιδεολογιών και πολιτισµών και ότι η αρχή της ενότητας µέσα στα πλαίσια της διαφοροποίησης είναι η βάση για τη νέα εποχή όταν ο πόλεµος θα είναι παράνοµος και η ειρήνη θα επικρατήσει παντού · όταν όλοι φυσικοί πόροι της γης θα χρησιµοποιούνται από όλους και προς όφελος όλων · και όταν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα και ευθύνες θα µοιράζονται σε όλους χωρίς διακρίσεις · Συνειδητοποιώντας την αναπόφευκτη πραγµατικότητα ότι η µεγαλύτερη ελπίδα για την επιβίωση της ζωής στη γη είναι η καθίδρυση µιας δηµοκρατικής παγκόσµιας κυβέρνησης · Εµείς, οι πολίτες του κόσµου, επί του παρόντος αποφασίζουµε την ίδρυση µιας παγκόσµιας οµοσπονδίας υπό το παρόν σύνταγµα της Οµοσπονδίας της Γης.


ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Αρµοδιότητες της Οµοσπονδίας της Γης Οι αρµοδιότητες της Οµοσπονδίας της Γης θα είναι οι εξής : 1. Να προλαµβάνει τους πολέµους, να εξασφαλίζει τον αφοπλισµό, να επιλύει διαµάχες σχετικά µε την επικράτεια καθώς και άλλου είδους οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.. 2. Να προστατεύει τα παγκόσµια ανθρώπινα δικαιώµατα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος της ζωής, ελευθερίας, ασφάλειας, δηµοκρατίας και ίσων ευκαιριών στη ζωή. 3. Να διασφαλίζει για όλους τους ανθρώπους της γης τις συνθήκες που απαιτούνται για ισότιµη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και για εξάλειψη των κοινωνικών διαφορών. 4. Να ρυθµίζει το παγκόσµιο εµπόριο, τις επικοινωνίες, τις µεταφορές, το νόµισµα, τη χρήση των παγκόσµιων πηγών ενέργειες καθώς και άλλων παγκόσµιων και διεθνών διαδικασιών. 5. Να προστατεύει το περιβάλλον και τον οικολογικό ιστό της ζωής από κάθε πιθανή καταστροφή και να ελέγχει τις τεχνολογικές καινοτοµίες που έχουν ως αποτέλεσµα την υπέρβαση ορίων, µε σκοπό η ζωή στη Γη να είναι ασφαλής, υγιής και να αποτελεί ένα ευτυχισµένο καταφύγιο για όλη την ανθρωπότητα. 6. Να εφευρίσκει και να εφαρµόζει λύσεις σε όλα τα προβλήµατα τα οποία δεν µπορούν να επιλύσουν οι εθνικές κυβερνήσεις ή γίνονται τώρα προβλήµατα τα οποία απασχολούν σε διεθνές ή παγκόσµιο επίπεδο λόγω των συνεπειών τους ΆΡΘΡΟ II Βασική Δοµή της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας και της Παγκόσµιας Κυβέρνησης 1. Η Οµοσπονδία της Γης θα οργανωθεί ως παγκόσµια οµοσπονδία που θα συµπεριλάβει όλα τα έθνη και όλους τους ανθρώπους και θα περικλείει όλους τους ωκεανούς, θάλασσες και χώρες της Γης συµπεριλαµβανοµένων των µη αυτοδιοικούµενων περιοχών καθώς και της γύρω ατµόσφαιρας. 2. Η Παγκόσµια Κυβέρνηση για τη Οµοσπονδία της Γης δεν θα είναι στρατιωτική, θα είναι δηµοκρατική όσον αφορά τη δοµή της µε την ανώτατη πολιτική εξουσία να βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων που κατοικούν στη Γη. 3. Η αρχή και οι εξουσίες που δίδονται στην Παγκόσµια Κυβέρνηση θα περιορίζονται σε αυτές που καθορίζονται στο παρόν Σύνταγµα για τη Οµοσπονδία της Γης και θα εφαρµόζονται σε προβλήµατα και υποθέσεις που υπερβαίνουν τα εθνικά όρια, αφήνοντας στις εθνικές κυβερνήσεις τη δικαιοδοσία των εσωτερικών υποθέσεων των αντίστοιχων εθνών αλλά σύµφωνα µε τις εξουσίες και τις αρχές της Παγκόσµιας Κυβέρνησης προκειµένου να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων που κατοικούν στη γη όπως αυτό προβλέπεται και ορίζεται από το Παγκόσµια Σύνταγµα. 4. Οι βασικές και άµεσες εκλογικές και διοικητικές µονάδες της Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα είναι η Παγκόσµια Εκλογική Περιφέρεια και η Διοικητική Περιφέρεια. Θα οριστούν όχι περισσότερες από 1000 Παγκόσµιες Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες και θα αντιστοιχούν σε περίπου ίδιο πληθυσµό µέσα στα πλαίσια του συν-πλην δέκα τοις εκατό. 5. Οι γειτονικές Παγκόσµιες Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες θα συνδυάζονται µε τον τρόπο που θα κριθεί κατάλληλος για τη σύνθεση είκοσι Παγκόσµιων Τοµέων και Διοικητικών Περιοχών για τους ακόλουθους σκοπούς αλλά όχι µόνο γι’ αυτούς: για την εκλογή ή διορισµό κάποιων από τους παγκόσµιους κυβερνητικούς αξιωµατούχους, για διοικητικούς σκοπούς, για


σύνθεση διαφόρων οργάνων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης όπως απαριθµείται στο άρθρο IV, για τη λειτουργία του συστήµατος δικαιοδοσίας και εφαρµογής, και του Παγκόσµιου Αξιωµατούχου δέκτη παραπόνων (Διαµεσολαβητή) καθώς και γη λειτουργία οποιουδήποτε άλλου οργάνου ή οργανισµού της Παγκόσµιας Κυβέρνησης 6. Οι Παγκόσµιες Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες θα αποτελούνται από µεταβλητό αριθµό των Παγκόσµιων Εκλογικών και Διοικητικών Περιφερειών λαµβάνοντας υπόψη γεωγραφικούς, πολιτιστικούς οικολογικούς και άλλους παράγοντες καθώς και τον πληθυσµό κάθε περιφέρειας. 7. Οι γειτονικές παγκόσµιες τοµεακές και διοικητικές περιοχές θα οµαδοποιούνται σε ζεύγη προκειµένου να σχηµατιστούν οι Μείζονες περιοχές (Magna-Regions). 8. Τα όρια των παγκόσµιων τοµεακών και διοικητικών περιοχών δεν θα περνούν τα όρια των παγκόσµιων εκλογικών και διοικητικών περιφερειών και θα είναι κοινά σε βαθµό που εξυπηρετούν τα διάφορα διοικητικά τµήµατα και για αρκετά όργανα και οργανισµούς της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. Τα όρια (ή οι Παγκόσµιες Τοµεακές και Διοικητικές Περιφέρειες καθώς και οι Περιοχές που δεν χρειάζεται να συµµορφώνονται µε τα υπάρχοντα εθνικά όρια, αλλά θα συµµορφώνονται έως το σηµείο που αυτό µπορεί να εφαρµοστεί. 8. Οι Παγκόσµιες Τοµεακές και Διοικητικές Περιοχές θα οµαδοποιούνται για να συνθέσουν τουλάχιστον πέντε Ηπειρωτικά Διαµερίσµατα της Γης για την εκλογή ή διορισµό συγκεκριµένων κυβερνητικών αξιωµατούχων και για συγκεκριµένα θέµατα της σύνθεσης και λειτουργίας διαφόρων οργάνων και οργανισµών της Παγκόσµιας Κυβέρνησης όπως ορίζεται παρακάτω στο παρόν. Τα όρια και σύνορα των Ηπειρωτικών Διαµερισµάτων δεν θα περνούν τα όρια των υπαρχόντων εθνικών συνόρων έως το σηµείο που αυτό είναι εφαρµόσιµο. Τα Ηπειρωτικά Διαµερίσµατα θα αποτελούνται από µεταβλητό αριθµό Παγκόσµιων Τοµεακών και Διοικητικών Περιοχών. ΆΡΘΡΟ III Όργανα της Παγκόσµιας Κυβέρνησης Τα όργανα της Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα είναι τα εξής: 1. Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 2. Η Παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία. 3. Η Παγκόσµια Διοίκηση . 4. Η Ολοκληρωµένη Σύνθεση. 5. Το Παγκόσµιο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 6. Το Σύστηµα Επιβολής. 7. Ο Παγκόσµιος Αξιωµατούχος δέκτης παραπόνων (Διαµεσολαβητής) .

ΆΡΘΡΟ IV Εκχώρηση Συγκεκριµένων Εξουσιών στην Παγκόσµια Κυβέρνηση Οι εξουσίες της Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα εκτελούνται δια µέσω των οργάνων και οργανισµών της και θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 1. Την αποτροπή πολέµων και ένοπλων διαµαχών µεταξύ εθνών, περιοχών, περιφερειών και µερών των ανθρώπων της Γης. 2. Την εποπτεία των οπλισµών και την αποτροπή του επανεξοπλισµού, την απαγόρευση και εξάλειψη του σχεδιασµού, ελέγχου, κατασκευής, πώλησης, αγοράς, χρήσης και κατοχής όπλων µαζικής καταστροφής και την απαγόρευση ή ρύθµιση όλων των όπλων που προκαλούν θανάσιµες γενετικές ανωµαλίες και για τα οποία θα αποφασίσει το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 12


3. Την απαγόρευση υποκίνησης σε πόλεµο και την διάκριση ή δυσφήµιση ενσυνειδήτως εναντιούµενων. 4. Την παροχή µέσων ειρηνικής και δίκαιης επίλυσης διαφωνιών και διαµαχών µεταξύ εθνών, ανθρώπων και/ ή συνιστωσών µέσα στη Οµοσπονδία της Γης. 5. Την επίβλεψη αποικιών στα σύνορα και την διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων όπου αυτό απαιτείται. 6. Τον καθορισµό των ορίων των περιοχών, περιφερειών και διαµερισµάτων τα οποία ιδρύθηκαν για εκλογικούς, διοικητικούς, δικαστικούς και άλλους σκοπούς από την Παγκόσµια Κυβέρνηση 7. Τον καθορισµό και τη ρύθµιση διαδικασιών για την ανάδειξη και εκλογή των µελών κάθε Τµήµατος του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου και την ανάδειξη, εκλογή και διορισµό όλων των κυβερνητικών επισήµων, αξιωµατούχων και προσωπικού της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 8. Την κωδικοποίηση παγκόσµιων νόµων, συµπεριλαµβανοµένου του σώµατος του διεθνούς νόµου που αναπτύσσεται πριν την υιοθέτηση του παγκόσµιου Συντάγµατος και έχει εγκριθεί από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 9. Την ίδρυση παγκόσµιων προτύπων βαρών, µετρήσεων, απολογισµών και ρεκόρ. 10. Την παροχή βοήθειας σε περίπτωση µεγάλης κλίµακας καταστροφών συµπεριλαµβανοµένης της λειψανδρίας, της πείνας, των λοιµών, της πληµµύρας, του σεισµού, του τυφώνα, των οικολογικών διαταραχών και άλλων καταστροφών. 11. Η εγγύηση και επιβολή των αστικών ελευθεριών και των βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων τα οποία ορίζονται στον καταστατικό χάρτη των πολιτών της Γης ο οποίος αποτελεί µέρος του παρόντος Παγκόσµιου Συντάγµατος υπό το άρθρο ΧΙΙ. 12. Ο καθορισµός των προτύπων και της προώθηση σε παγκόσµιο επίπεδο των συνθηκών που αφορούν την εργασία, την διατροφή, την υγεία, τη στέγαση, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την εκπαίδευση, την οικονοµική ασφάλεια και άλλες συνθήκες όπως αυτές περιγράφονται υπό το άρθρο ΧΙΙΙ του παρόντος Παγκόσµιου Συντάγµατος. 13. Τη ρύθµιση και εποπτεία διεθνών µεταφορών, επικοινωνιών, ταχυδροµικών υπηρεσιών και µετακίνησης πληθυσµών. 14. Τη ρύθµιση και εποπτεία υπερεθνικού εµπορίου, βιοµηχανίας, εταιριών, επιχειρήσεων, καρτέλ, επαγγελµατικών υπηρεσιών, οικονοµικών, επενδύσεων και ασφαλειών. 15. Την εξασφάλιση και εποπτεία της εξάλειψης δασµών και άλλων εµπορικών φραγµών µεταξύ εθνών αλλά µε διατάξεις που θα προστατεύουν ή θα ελαχιστοποιούν την πιθανότητα ταλαιπωρίας όλων αυτών που προηγουµένως επωφελούνταν από αυτούς τους δασµούς. 16. Η αύξηση των εισοδηµάτων και κεφαλαίων µε άµεσα ή έµµεσα µέσα τα οποία είναι απαραίτητα για σκοπούς και δραστηριότητες της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 17. Την ίδρυση και λειτουργία παγκόσµιων οικονοµικών, τραπεζικών, πιστωτικών και ασφαλιστικών ινστιτούτων που έχουν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση ανθρώπινων αναγκών, την ίδρυση έκδοση και ρύθµιση παγκόσµιου νοµίσµατος, πίστωσης και συναλλάγµατος. 18. Την ίδρυση και ρύθµιση για την ανάπτυξη, χρήση, διατήρηση και ανακύκλωση των φυσικών πηγών της Γης ως την κοινή κληρονοµιά της Ανθρωπότητας, την προστασία του περιβάλλοντος µε κάθε τρόπο προς όφελος τόσο των παρόντων όσο και των µελλοντικών γενεών. 19. Τη δηµιουργία και λειτουργία ενός Παγκόσµιου Οικονοµικού Οργανισµού Ανάπτυξης για να εξυπηρετούνται ισότιµα οι ανάγκες όλων των εθνών και των ανθρώπων που 13


συµπεριλαµβάνονται µέσα στα όρια της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας. 20. Την ανάπτυξη και εφαρµογή λύσεων υπερεθνικών προβληµάτων που σχετίζονται µε την προµήθεια τροφών, αγροτικών προϊόντων, τον έλεγχο των επιβλαβών εντόµων, της διατροφής, των ναρκωτικών και δηλητηριωδών ουσιών και την διάθεση τοξικών αποβλήτων. 21. Την ανάπτυξη και εφαρµογή µέσων για τον έλεγχο της αύξησης του πληθυσµού σε σχέση µε την ικανότητα υποστήριξης της ζωής της Γης, την επίλυση προβληµάτων πληθυσµιακής διανοµής. 22. Ανάπτυξη, προστασία, ρύθµιση και διατήρηση των υδάτινων αποθεµάτων της Γης. Ανάπτυξη, λειτουργία και/ ή συντονισµός υπερεθνικών αρδευτικών συστηµάτων και άλλων παροχών νερού και τον έλεγχο έργων. Την εξασφάλιση ισότιµης διανοµής υπερεθνικών αποθεµάτων νερού, την προστασία από εχθρικά υπερεθνικά επακόλουθα που σχετίζονται µε έργα εκτροπής νερού ή ελέγχου των καιρικών συνθηκών µέσα στα όρια των εθνικών συνόρων. 23. Η ιδιοκτησία, διαχείριση και εποπτεία της ανάπτυξης και διατήρησης των ωκεανών και θαλάσσιων πυθµένων της Γης καθώς και όλων των πηγών και την προστασία τους από κάθε καταστροφή. 24. Την προστασία από ζηµίες και τον έλεγχο και εποπτεία της χρήσης της ατµόσφαιρας της Γης. 25. Τη διεξαγωγή διαπλανητικών και κοσµικών εξερευνήσεων και ερευνών, την αποκλειστική δικαιοδοσία της Σελήνης και όλων των δορυφόρων γύρω από τη Γη. 26. Η ίδρυση, λειτουργία και/ ή ο συντονισµός παγκόσµιων αερογραµµών, ωκεάνιων συστηµάτων µεταφοράς, διεθνείς σιδηροδροµικούς σταθµούς και λεωφόρους, παγκόσµια συστήµατα επικοινωνιών και µέσα διαπλανητικών ταξιδιών και επικοινωνιών. 27. Ανάπτυξη, λειτουργία και/ ή συντονισµός υπερεθνικών συστηµάτων ισχύος ή δικτύων µικρών µονάδων, ενσωµατώνοντας στα συστήµατα ή τα δίκτυα την ισχύ που προέρχεται από τον ήλιο, τον άνεµο, το νερό, τις παλίρροιες, τις µεταβολές θερµότητας, τα µαγνητικά πεδία, και οποιαδήποτε άλλη πηγή η οποία είναι ασφαλής για το περιβάλλον και δίνει συνεχή παροχή ενέργειας. 28. Τον έλεγχο των µεταλλευµάτων, της παραγωγής, της µεταφοράς και χρήσης φυσικών πηγών ενέργειας έως το σηµείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για τη µείωση και αποτροπή περιβαλλοντικών και οικολογικών καταστροφών καθώς και την αποτροπή διαµαχών και συντήρησης αποθεµάτων για τις επόµενες γενιές. 29. Την εξάσκηση αποκλειστικής δικαιοδοσίας και ελέγχου της έρευνας γύρω από την πυρηνική ενέργεια και τον έλεγχο παραγωγής πυρηνικής ισχύος, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος απαγόρευσης οποιασδήποτε µορφής ελέγχου ή παραγωγής η οποία θεωρείται επικίνδυνη. 30. Τον παγκόσµιο έλεγχο πάνω σε ουσιαστικές φυσικές πηγές οι οποίες είναι περιορισµένες ή διανέµονται άνισα στον πληθυσµό της Γης. Την ανακάλυψη και εφαρµογή τρόπων µείωσης των απορριµµάτων και την εξεύρεση τρόπων ελαχιστοποίησης ανοµοιοτήτων όταν η ανάπτυξη ή παραγωγή είναι ανεπαρκής για την παροχή των απαραιτήτων σε όλους. 31. Την παροχή για εξέταση και εκτίµηση των τεχνολογικών καινοτοµιών οι οποίες θα έχουν υπερεθνικές συνέπειες, τον καθορισµό πιθανών κινδύνων προς την ανθρωπότητα ή το ινστιτούτο περιβάλλοντος και τέτοιου είδους έλεγχους και κανονισµούς τεχνολογίας που κρίνονται απαραίτητα για την αποτροπή κινδύνων προς την ανθρώπινη υγεία και ευηµερία 32. Την διεξαγωγή εντατικών προγραµµάτων και την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεως σε κάθε τεχνολογία ή τεχνολογική διαδικασία η οποία µπορεί να είναι επικίνδυνη προς το περιβάλλον, το οικολογικό σύστηµα ή την ανθρώπινη υγεία και ευηµερία. 14


33. Την επίλυση των υπερεθνικών προβληµάτων που προκαλούνται από ολικές ανακολουθίες στην τεχνολογική ανάπτυξη, την δηµιουργία κεφαλαίων, την διαθεσιµότητα φυσικών πηγών, την ευκαιρία όλων για εκπαίδευση, τις ίσες οικονοµικές ευκαιρίες και τις διαφοροποιήσεις µισθών και τιµών. Την βοήθεια των διαδικασιών µεταφοράς τεχνολογίας σύµφωνα µε τις συνθήκες που εξασφαλίζουν την ανθρώπινη και την περιβαλλοντική ευηµερία και τη συνεισφορά για την ελαχιστοποίηση των ανοµοιοτήτων. 34. Τη µεσολάβηση και παρέµβαση υπό συνθήκες που θα καθοριστούν από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο σε περιπτώσεις είτε κρατικής βίας και κρατικών προβληµάτων τα οποία επηρεάζουν την παγκόσµια ειρήνη ή τα παγκόσµια ανθρώπινα δικαιώµατα. 35. Την ανάπτυξη ενός παγκόσµιου πανεπιστηµιακού συστήµατος. Την απόκτηση προς διόρθωση των επιζήµιων επικοινωνιακών υλικών τα οποία προκαλούν παρανοήσεις ή διαµάχες λόγω διαφορών σε φυλές, θρησκεία, φύλλο, εθνική καταγωγή ή δεσµούς. 36. Την οργάνωση, συντονισµό και/ ή διαχείριση ενός Παγκόσµιου Μη Στρατιωτικού Σώµατος εθελοντών το οποίο θα εκτελεί διάφορα έργα τα οποία θα σχεδιαστούν για την ευηµερία του ανθρώπινου γένους. 37. Το σχεδιασµό µιας επίσηµης παγκόσµιας γλώσσας ή κάποιων επισήµων γλωσσών. 38. Την δηµιουργία ενός λειτουργικού συστήµατος παγκόσµιων πάρκων, πάρκων διαφύλαξης ζώων και φυτών, φυσικών τόπων και περιοχές µε άγρια φύση. 39. Τον καθορισµό και την ίδρυση διαδικασιών πρωτοβουλίας και δηµοψηφίσµατος από τους Πολίτες της Γης σε θέµατα υπερεθνικής νοµοθεσίας η οποία δεν απαγορεύεται από το παρόν Παγκόσµιο Σύνταγµα. 40. Την ίδρυση τέτοιου είδους τµηµάτων, γραφείων, επιτροπών, ινστιτούτων, ιδρυµάτων, ή οργανισµών τα οποία απαιτούνται για την διεξαγωγή κάποιων ή και όλων των ενεργειών και την εφαρµογή των εξουσιών της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 41. Την εξυπηρέτηση των αναγκών της ανθρωπότητας µε κάθε και όλους τους τρόπους οι οποίοι είναι επί του παρόντος ή θα αποδειχθούν στο µέλλον πως είναι πέρα από την δυνατότητα των εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων.

ΆΡΘΡΟ V Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο Τµήµα A. Λειτουργία και Εξουσίες του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου Οι λειτουργίες και εξουσίες του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου θα συµπεριλαµβάνουν τα ακόλουθα: 1. Την προετοιµασία και τη θεσµοθέτηση λεπτοµερούς νοµοθεσίας για όλους τους τοµείς εξουσίας και δικαιοδοσίας που παραχωρούνται στην Παγκόσµια Κυβέρνηση υπό το άρθρο IV του παρόντος Συντάγµατος 2. Την τροποποίηση ή ακύρωση των παγκόσµιων νόµων εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο ή επιθυµητό. 3. Την έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη διεθνών νόµων που δηµιουργήθηκαν πριν την έλευση της Παγκόσµιας Κυβέρνησης και της κωδικοποίησης και ολοκλήρωσης του συστήµατος του παγκόσµιου νόµου και της παγκόσµιας νοµοθεσίας υπό την Παγκόσµια Κυβέρνηση. 4. Την ίδρυση κανονισµών και κατευθυντήριων γραµµών όπου αυτό κριθεί απαραίτητο σύµφωνα µε το παρόν παγκόσµιο σύνταγµα για την κατάλληλη λειτουργία όλων των οργάνων, 15


υποκαταστηµάτων, τµηµάτων, γραφείων, επιτροπών ή οργανισµών σε όλους τους τοµείς της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 5. Την αναθεώρηση, τροποποίηση και τελική έγκριση σε κάθε προϋπολογισµό για την Παγκόσµια Κυβέρνηση όπως υποβάλλεται από την Παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία. Την επινόηση συγκεκριµένων µέσων για αναζήτηση κεφαλαίων που απαιτούνται για τον προϋπολογισµό, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, αδειών, αµοιβών, κοινωνικές και παγκόσµιες δαπάνες που έχουν υπολογιστεί σε παγκόσµιο επίπεδο και πρέπει να προστεθούν στις τιµές των προϊόντων και των υπηρεσιών, των δανείων, των πιστωτικών προκαταβολών και οποιουδήποτε άλλου µέσου. Και την διανοµή κεφαλαίων για κάθε λειτουργία της Παγκόσµιας Κυβέρνησης σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους προϋπολογισµούς αλλά και σύµφωνα µε το δικαίωµα του Κοινοβουλίου να αναθεωρεί ή να επανεξετάζει οποιοδήποτε κονδύλιο το οποίο δεν έχει ξοδευτεί ή συµβατικά δεσµευτεί. 6. Τη δηµιουργία, διαφοροποίηση, κατάργηση ή ενίσχυση των τµηµάτων, γραφείων, επιτροπών, ινστιτούτων, οργανισµών και άλλων µερών της Παγκόσµιας Κυβέρνησης που απαιτούνται για την βέλτιστη λειτουργία αρκετών οργάνων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης και που υπόκεινται στις συγκεκριµένες διατάξεις του Παγκόσµιου Συντάγµατος. 7. Την έγκριση των διορισµών των επικεφαλής όλων των βασικών τµηµάτων, επιτροπών, γραφείων, οργανισµών και άλλων µερών αρκετών οργάνων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης εκτός αυτών που επιλέγονται µέσω εκλογικών ή δηµόσιων διαδικασιών. 8. Την αποµάκρυνση από γραφείο οποιουδήποτε µέλους της Παγκόσµιας Εκτελεστικής Εξουσίας και οποιουδήποτε εκλεγµένου ή διορισµένου επικεφαλής ή οργάνου, τµήµατος, οργανισµού ή άλλου µέρους της Παγκόσµιας Κυβέρνησης σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες διατάξεις του Παγκόσµιου Συντάγµατος. 9. Τον καθορισµό και την αναθεώρηση των ορίων των Παγκόσµιων Εκλογικών και Διοικητικών Περιφερειών, τις Παγκόσµιες Εκλογικές και Διοικητικές Περιοχές τις Μείζονες Περιοχές και τα Ηπειρωτικά Διαµερίσµατα. 10. Τον προγραµµατισµό για την ολοκλήρωση και εφαρµογή αυτών των διατάξεων του Παγκόσµιου Συντάγµατος που απαιτούν ολοκλήρωση µέσω σταδίων της Προσωρινής Παγκόσµιας Κυβέρνησης, του Πρώτου Λειτουργικού Σταδίου της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, του Δευτέρου Λειτουργικού Σταδίου της Παγκόσµιας Κυβέρνησης και του Πλήρους Λειτουργικού Σταδίου της Παγκόσµιας Κυβέρνησης όπως ορίζεται στο άρθρο XVII και XIX του παρόντος Παγκόσµιου Συντάγµατος. 11. Τον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό της εφαρµογής και υλοποίησης αυτών των διατάξεων του παρόντος Παγκόσµιου Συντάγµατος τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν κάποια χρόνια για να επιτευχθούν. Τµήµα B. Σύνθεση του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου 1. Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο θα αποτελείται από τρία τµήµατα οι οποίοι θα σχεδιαστούν σύµφωνα µε τα ακόλουθα: Η Βουλή των Ανθρώπων, για την αντιπροσώπευση των ανθρώπων της Γης µε ίσο και άµεσο τρόπο. Η Βουλή των Εθνών για την αντιπροσώπευση των εθνών τα οποία συµµετέχουν στην Οµοσπονδία της Γης και η Βουλή των Συµβούλων µε συγκεκριµένες λειτουργίες για την αντιπροσώπευση των υψηλότερων αγαθών και διεκδικήσεων της ανθρωπότητας στο σύνολο της. 16


2. Όλα τα µέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου, ανεξάρτητα από τη Βουλή, θα ορίζονται Μέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου.

17


Τµήµα Γ. Η Βουλή των Ανθρώπων 1. Η Βουλή των Ανθρώπων θα αποτελείται από εκπροσώπους των ανθρώπων που θα εκλέγονται άµεσα σε σχέση µε τον πληθυσµό των Παγκόσµιων Εκλογικών και Διοικητικών Περιφερειών όπως ορίζεται στο άρθρο ΙΙ-4. 2. Οι αντιπρόσωποι των ανθρώπων θα εκλέγονται µε ψηφοφορία ενηλίκων, δηλαδή όλων των ατόµων πάνω από 18 ετών. 3. Ένας αντιπρόσωπος- εκπρόσωπος των ανθρώπων θα εκλέγεται από κάθε Παγκόσµια Τοµεακή και Διοικητική Περιφέρεια για να εκτελεί πενταετία θητεία στη Βουλή των Ανθρώπων. Οι εκπρόσωποι αυτοί µπορούν να εκλέγονται για να εκτελούν απεριόριστες θητείες. Κάθε ένας από αυτούς θα έχει δικαίωµα µιας ψήφου. 4. Οι υποψήφιοι για εκλογή προκειµένου να αναδειχθούν σε εκπρόσωποι των ανθρώπων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών, κάτοικοι τουλάχιστον για ένα χρόνο στην εκλογική περιφέρεια που πολιτεύονται και θα δεσµεύονται να εξυπηρετούν τα συµφέροντα της ανθρωπότητας.

Τµήµα Δ. Η Βουλή των Εθνών 1. Η Βουλή των Εθνών θα συµπεριλαµβάνει εθνικούς εκπροσώπους που έχουν εκλεγεί ή διοριστεί µε διαδικασίες που καθορίζονται από κάθε εθνική κυβέρνηση σύµφωνα µε τα παρακάτω: 2. Ένας εθνικός εκπρόσωπος από κάθε έθνος από 100.000 έως 10.000.000 πληθυσµό α) Δύο εθνικοί εκπρόσωποι από κάθε έθνος από 10.000.000 έως 100.000.000 πληθυσµό. β) Τρεις εθνικοί εκπρόσωποι από κάθε έθνος από 100.000.000 και πάνω πληθυσµό γ) Έθνη µε πληθυσµό µικρότερο από 100.000 άτοµα µπορούν να οµαδοποιηθούν µε άλλα έθνη για να αντιπροσωπευθούν στη Βουλή των Εθνών. 3. Οι εθνικοί εκπρόσωποι θα εκλεγούν ή θα διοριστούν για να υπηρετούν πενταετή θητεία και µπορούν να εκλεγούν ή να διοριστούν για να υπηρετούν διαδοχικές θητείες χωρίς περιορισµό. Κάθε εθνικός εκπρόσωπος θα έχει µια ψήφο. 4. Οποιοδήποτε άτοµο υπηρετήσει ως εθνικός εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών, κάτοικος τουλάχιστον για ένα χρόνο στην εκλογική περιφέρεια που πολιτεύεται και θα δεσµεύεται να εξυπηρετεί τα συµφέροντα της ανθρωπότητας. Τµήµα E. Βουλή των Συµβούλων 1. Η Βουλή των Συµβούλων θα αποτελείται από 200 συµβούλους που θα επιλέγονται ισότιµα µε ανακήρυξη υποψηφιότητας που θα υποβάλλεται από τις είκοσι Παγκόσµιες Τοµεακές και Διοικητικές Περιοχές όπως ορίζεται στο άρθρο ΙΙ-5 6, δηλ. δέκα από κάθε περιοχή. 2. Οι ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων για µέλη της Βουλής των Συµβούλων θα γίνονται από καθηγητές και φοιτητές των πανεπιστηµίων, κολεγίων, επιστηµονικών ακαδηµιών και ινστιτούτων µέσα στα πλαίσια κάθε παγκόσµιας εκλογικής και διοικητικής περιοχής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άτοµα εκτός Πανεπιστηµίου. 3. Οι υποψήφιοι για τη Βουλή των Συµβούλων από κάθε Παγκόσµια Εκλογική και Διοικητική Περιοχή, µε ψήφο µεταξύ τους, θα µειώνουν τον αριθµό υποψηφίων σε όχι λιγότερο από δύο φορές και n= περισσότερο από τρεις φορές τον αριθµό που θα εκλεγεί. 4. Οι υποψήφιοι που θα υπηρετούν ως µέλη της Βουλής των Συµβούλων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών και θα δεσµεύονται να εξυπηρετούν τα συµφέροντα της ανθρωπότητας. Ένας υποψήφιος δεν χρειάζεται να είναι κάτοικος της περιοχής υποψηφιότητας του. 18


5. Τα µέλη της Βουλής των Συµβούλων από κάθε περιοχή θα εκλέγονται από τα µέλη των άλλων δύο οίκων του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου της συγκεκριµένης περιοχής. 6. Οι σύµβουλοι θα εκλέγονται σε θητείες των δέκα ετών. Ένα τέταρτο των µερών της Βουλής των Συµβούλων θα εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια. Οι σύµβουλοι µπορούν να υπηρετούν συνεχόµενες θητείες χωρίς περιορισµό. Κάθε σύµβουλος έχει δικαίωµα µιας ψήφου.

Τµήµα ΣΤ. Διαδικασίες του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου 1. Κάθε τµήµα του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του µετά τις γενικές εκλογές θα εκλέγει µια οµάδα πέντε προέδρων από τα µέλη του, ένα από κάθε µία από τα πέντε ηπειρωτικά διαµερίσµατα. Οι πρόεδροι θα ψηφίζουν ετησίως κι έτσι κάθε ένας θα υπηρετεί για ένα χρόνο ως βασικός πρόεδρος ενώ οι άλλοι θα υπηρετούν ως αντιπρόεδροι. 2. Οι επιτροπές των Προέδρων από κάθε Βουλή θα συνεδριάζουν, ανάλογα µε τις ανάγκες, για τους σκοπούς του συντονισµού των εργασιών των Βουλών του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου και µεµονωµένα και από κοινού. 3. Τα νοµοθετικά µέτρα ή ενέργειες µπορούν να ξεκινήσουν είτε από τη Βουλή των ανθρώπων είτε από τη Βουλή των Εθνών είτε και από τις δύο µαζί, και θα τίθεται σε ισχύ όταν θα περνούν µε απλή πλειοψηφία και από τη Βουλή των Ανθρώπων και από τη Βουλή των Εθνών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το Παγκόσµιο Σύνταγµα προβλέπει απόλυτη πλειοψηφία ή άλλου είδους πλειοψηφία. 4. Σε περίπτωση αδιεξόδου σε σχέση µε κάποιο µέτρο που ξεκίνησε είτε από τη Βουλή των Ανθρώπων είτε από τη Βουλή των Εθνών, το µέτρο θα πηγαίνει αυτοµάτως στη Βουλή των Συµβούλων για απόφαση µε απλή πλειοψηφία της Βουλής των Συµβούλων, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το Παγκόσµιο Σύνταγµα προβλέπει κάποια άλλη µορφή πλειοψηφίας. Οποιοδήποτε µέτρο µπορεί να παραπεµφθεί για απόφαση στη Βουλή των Συµβούλων µε σύµφωνη ψηφοφορία των άλλων δύο Βουλών. 5. Η Βουλή των Συµβούλων µπορεί να ξεκινήσει οποιοδήποτε νοµοθετικό µέτρο, το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί και στις άλλες δύο Βουλές και πρέπει να περάσει µε απλή πλειοψηφία και από τη Βουλή των ανθρώπων και από τη Βουλή των Εθνών για να τεθεί σε ισχύ, εκτός εάν προβλέπεται άλλου είδους πλειοψηφία από τις διατάξεις του Παγκόσµιου Συµβουλίου. 6. Η Βουλή των Συµβούλων µπορεί να εισάγει µια γνώµη ή απόφαση για οποιοδήποτε µέτρο που εκκρεµεί ενώπιον των άλλων δύο Βουλών· οποιαδήποτε από τις άλλες Βουλές µπορεί να ζητήσει τη γνώµη της Βουλής των Συµβούλων πριν προβεί σε ενέργειες σχετικά µε ένα µέτρο. 7. Κάθε Βουλή του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου µπορεί να υιοθετήσει τους δικούς της αναλυτικούς κανόνες διαδικασιών, που θα είναι συµβατοί µε τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτό το Παγκόσµιο Σύνταγµα, και που θα ορίζονται για να διευκολύνουν τη συντονισµένη λειτουργία των τριών Βουλών. 8. Για την έγκριση των διορισµών από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο ή οποιαδήποτε Βουλή του θα απαιτείται η απλή πλειοψηφία, ενώ οι αιτιολογηµένες καθαιρέσεις θα απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία. 9. Μετά την κήρυξη του σταδίου πλήρους λειτουργίας της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, θα διεξάγονται γενικές εκλογές για τα µέλη του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου στη Βουλή των Ανθρώπων κάθε πέντε χρόνια. Οι πρώτες γενικές εκλογές θα διεξαχθούν εντός των δύο 19


πρώτων ετών από την κήρυξη του σταδίου πλήρους λειτουργίας της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 10. Μέχρι το στάδιο πλήρους λειτουργίας της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, οι εκλογές για τα µέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στη Βουλή των ανθρώπων µπορούν να διεξάγονται όποτε είναι εφικτό σε σχέση µε την εκστρατεία για την επικύρωση του Παγκοσµίου Συντάγµατος. 11. Οι τακτικές συνεδριάσεις της Βουλή των ανθρώπων και της Βουλής των Εθνών του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου θα γίνονται τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους. 12. Κάθε έθνος, σύµφωνα µε τις δικές του διαδικασίες, θα ορίζει ή θα εκλέγει µέλη του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου στη Βουλή των Εθνών τουλάχιστον τριάντα ηµέρες πριν την ηµεροµηνία σύγκλησης του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο. 13. Η Βουλή των Ανθρώπων µαζί µε τη Βουλή των Εθνών θα εκλέγουν τα µέλη του παγκόσµιου Κοινοβουλίου στη Βουλή των Συµβούλων κατά το µήνα Ιανουάριο µετά τις γενικές εκλογές. Η πρώτη συνεδρίαση της Βουλής των Συµβούλων µετά τις γενικές εκλογές θα συγκαλείται τη δεύτερη Δευτέρα του Μαρτίου, και στη συνέχεια παράλληλα µε τις άλλες δύο Βουλές. 14. Δευτερεύουσες εκλογές για την πλήρωση κενών θα διεξάγονται εντός τριών µηνών από την εµφάνιση της κενής ή των κενών θέσεων. 15. Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο θα συνεδριάζει για τουλάχιστον εννέα µήνες κάθε έτος. Στη διάρκεια κάθε έτους µπορούν να γίνουν µία ή δύο διακοπές ανά διαστήµατα και µε διάρκεια που θα αποφασιστούν µε απλή πλειοψηφία της Βουλής των Ανθρώπων και της Βουλή των Εθνών που θα συνεδριάζουν από κοινού. 16. Οι ετήσιοι µισθοί των µελών του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου θα είναι η ίδια και για τις τρεις Βουλές, εκτός από τους µισθούς των µελών που θα υπηρετούν και ως µέλη της Προεδρίας και του Εκτελεστικού Συµβουλίου. 17. Το πρόγραµµα καταβολής των µισθών και για τα µέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου και για τα µέλη της Προεδρίας και του Εκτελεστικού Συµβουλίου θα καθορίζεται από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. ΑΡΘΡΟ VI

Η Παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία

Τµήµα Α. Λειτουργίες και Αρµοδιότητες της Παγκόσµιας Εκτελεστικής Εξουσίας 1. Να εφαρµόζει το βασικό σύστηµα παγκόσµιων νόµων όπως ορίζει το παγκόσµιο Σύνταγµα και τα κωδικοποιηµένα συστήµατα του παγκόσµιου νόµου κατόπιν έγκρισης από το παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 2. Να εφαρµόζει τη νοµοθεσία που τίθεται σε ισχύ από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 3. Να προτείνει και να συνιστά νοµοθεσία προς ψήφιση από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 4. Να συγκαλεί το παγκόσµιο Κοινοβούλιο σε ειδικές συνεδριάσεις όταν είναι απαραίτητο. 5. Να επιβλέπει την Παγκόσµια Διοίκηση και το Ενοποιηµένο Σύµπλεγµα και όλα τα τµήµατα, γραφεία ινστιτούτα και αντιπροσωπείες της. 6. Να διορίζει, επιλέγει και καθαιρεί τους επικεφαλής των διαφόρων οργάνων, παραρτηµάτων, τµηµάτων, γραφείων, επιτροπών, ινστιτούτων και αντιπροσωπειών και άλλων τµηµάτων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παγκόσµιου Συντάγµατος και όπως ορίζεται στα µέτρα που τίθενται σε εφαρµογή από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 7. Να προετοιµάζει και να υποβάλει ετησίως στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο έναν περιεκτικό προϋπολογισµό για τις λειτουργίες της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, και να προετοιµάζει και να υποβάλει περιοδικές προβλέψεις προϋπολογισµού για περιόδους αρκετών ετών. 20


8. Να ορίζει και να προτείνει προτεραιότητες για παγκόσµια νοµοθεσία και κατανοµές προϋπολογισµού. 9. Να είναι υπόλογος στην Παγκόσµια Κυβέρνηση για τις δαπάνες και τις αποκτήσεις που έγιναν από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο σύµφωνα µε εγκεκριµένους µακροπρόθεσµους προϋπολογισµούς, που υπόκεινται σε αναθεωρήσεις που εγκρίνονται από το παγκόσµιο Κοινοβούλιο. Τµήµα Β Σύνθεση της Παγκόσµιας Εκτελεστικής Εξουσίας Η Παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία θα αποτελείται από µια πενταµελή Προεδρία και από ένα Εκτελεστικό Γραφείο µε είκοσι έως τριάντα µέλη, όλα µέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου. Τµήµα Γ. Προεδρία 1. Η Προεδρία θα αποτελείται από πέντε µέλη το ένα από τα οποία θα ορίζεται Πρόεδρος ενώ τα άλλα τέσσερα θα ορίζονται ως Αντιπρόεδροι. Κάθε µέλος της Προεδρίας θα προέρχεται από διαφορετικό Ηπειρωτικό Τµήµα. 2. Ο Πρόεδρος της Προεδρίας θα αλλάζει κάθε χρόνο και κάθε µέλος µε τη σειρά του θα εκτελεί χρέη Προέδρου, ενώ τα άλλα τέσσερα µέλη θα υπηρετούν ως αντιπρόεδροι. Η σειρά διαδοχής θα αποφασίζεται από την Προεδρία. 3. Οι αποφάσεις της Προεδρίας θα λαµβάνονται συλλογικά µε πλειοψηφικές αποφάσεις. 4. Κάθε µέλος της Προεδρίας θα είναι µέλος του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου που είτε εξελέγη από τη Βουλή των Ανθρώπων ή τη Βουλή των Συµβούλων, είτε ορίστηκε ή εξελέγη από τη Βουλή των Εθνών. 5. Οι ορισµοί υποψηφίων στην Προεδρία θα γίνονται από τη Βουλή των Συµβούλων. Ο αριθµός των υποψηφίων θα κυµαίνεται από δύο ως τρεις φορές τον αριθµό που πρέπει να εκλεγεί. Όχι πάνω από ένα τρίτο των υποψηφίων θα είναι από τη Βουλή των Συµβούλων ή από τη Βουλή των Εθνών και οι υποψήφιοι θα πρέπει να προέρχονται από όλα τα Ηπειρωτικά Τµήµατα. 6. Από τους υποψηφίους που υποβλήθηκαν από τη Βουλή των Συµβούλων, η Προεδρία θα εκλεγεί µε ψηφοφορία του συνδυασµού των µελών και των τριών τµηµάτων του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. Πλειοψηφία ίση µε τουλάχιστον 40% του συνόλου των µελών του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου θα απαιτείται για την εκλογή κάθε µέλους της Προεδρίας, µε διαδοχικές ψηφοφορίες αποκλεισµού που θα επαναληφθούν όσες φορές χρειαστεί µέχρι να επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία. 7. Τα µέλη της Προεδρίας µπορούν να καθαιρεθούν για αίτια, είτε ατοµικά είτε συλλογικά, µε απόλυτη πλειοψηφία του συνδυασµού των µελών των τριών τµηµάτων του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. 8. Η θητεία της Προεδρίας θα είναι πέντε χρόνια και θα κυλά παράλληλα µε τη θητεία των µελών ως Μέλη του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου, µε εξαίρεση το τέλος κάθε πενταετίας οπότε τα µέλη της Προεδρίας θα παραµείνουν στη θέση τους µέχρι να εκλεγεί η νέα Προεδρία για την επόµενη περίοδο. Τα µέλη της Προεδρίας έχουν δικαίωµα συµµετοχής µόνο για δύο συνεχείς θητείες. Τµήµα Δ. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο 1. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο θα αποτελείται από είκοσι έως τριάντα µέλη, µε τουλάχιστον ένα µέλος από κάθε µία από τις δέκα Παγκόσµιες Εκλογικές και Διοικητικές Μείζονες Περιοχές του 21


2. 3.

4.

5.

6. 7.

8.

κόσµου. Όλα τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου θα είναι µέλη του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου. Δεν θα υπάρχουν περισσότερα από δύο µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου από το ίδιο έθνος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας. Μπορεί να υπάρχει µόνο ένα µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου από ένα έθνος από το οποίο ένα µέλος του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου υπηρετεί ως µέλος της Προεδρίας. Κάθε µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου θα υπηρετεί ως επικεφαλής ενός τµήµατος ή γραφείου της Παγκόσµιας Διοίκησης ή του Ενοποιηµένου Συµπλέγµατος, και µε την ιδιότητα αυτή θα ορίζεται Υπουργός του συγκεκριµένου τµήµατος ή γραφείου. Οι υποψηφιότητες για τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου θα ορίζονται από την προεδρία, λαµβάνοντας υπόψη τις διάφορες λειτουργίες τις οποίες πρέπει να επιτελέσουν τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου. Η Προεδρία θα ορίζει αριθµό υποψηφίων µέχρι δύο φορές µεγαλύτερο από τον αριθµό µελών που πρέπει να εκλεγούν. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο θα εκλέγεται µε απλή πλειοψηφία του συνδυασµού των µελών και των τριών τµηµάτων του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου, σε κοινή συνεδρίαση. Τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου µπορούν να καθαιρεθούν είτε µεµονωµένα είτε συνολικά για αιτία, µε απόλυτη πλειοψηφία του συνδυασµού των µελών και των τριών τµηµάτων του παγκόσµιου κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. Η θητεία του Εκτελεστικού Συµβουλίου θα είναι πέντε χρόνια, και θα κυλά παράλληλα µε τη θητεία των µελών ως Μέλη του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου, µε εξαίρεση το τέλος κάθε πενταετίας οπότε τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου θα παραµείνουν στη θέση τους µέχρι να εκλεγεί το νέο Εκτελεστικό Συµβούλιο για την επόµενη περίοδο. Τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου έχουν δικαίωµα συµµετοχής µόνο για τρεις συνεχείς θητείες, ασχέτως από τυχόν αλλαγές υπουργικής θέσης.

Τµήµα Ε. Διαδικασίες του Εκτελεστικού Συµβουλίου 1. Η προεδρία θα ορίζει στις υπουργικές θέσεις τα µέλη του Συµβουλίου που θα ηγούνται των διαφόρων διοικητικών τµηµάτων και των κυρίων γραφείων της Διοίκησης και του Ενοποιηµένου Συµπλέγµατος. Οι Αντιπρόεδροι δύνανται να υπηρετήσουν επίσης ως Υπουργοί ηγούµενοι ενός διοικητικού τµήµατος, αλλά όχι ο Πρόεδρος. Οι Υπουργικές θέσεις µπορούν να αλλάξουν κατά την κρίση της Προεδρίας. Ένα µέλος του Συµβουλίου ή ένας Αντιπρόεδρος µπορούν να έχουν περισσότερες από µία υπουργικές θέσεις, αλλά όχι πάνω από τρεις, µε την προϋπόθεση ότι κανένα µέλος του Συµβουλίου δεν έχει µείνει χωρίς υπουργική θέση. 2. Η Προεδρία, σε συνεννόηση µε το Εκτελεστικό Συµβούλιο, θα συντάσσει και θα υποβάλει στο παγκόσµιο Κοινοβούλιο περίπου στην αρχή κάθε έτους, ένα προτεινόµενο πρόγραµµα παγκόσµιας νοµοθεσίας. Η Προεδρία µπορεί να προτείνει άλλη νοµοθεσία κατά τη διάρκεια του έτους. 3. Η Προεδρία, σε συνεννόηση µε το Εκτελεστικό Συµβούλιο και µε την Παγκόσµια Οικονοµική Διοίκηση, (βλ. Άρθρο VIII, Τµήµα Ζ-1-i) θα έχει την ευθύνη της προετοιµασίας και της υποβολής στο Παγκόσµιο κοινοβούλιο του προτεινόµενου ετήσιου προϋπολογισµού, και των προβλέψεων προϋπολογισµών για περιόδους ετών. 4. Κάθε µέλος του Συµβουλίου και Αντιπρόεδρος ως υπουργός ενός συγκεκριµένου τµήµατος ή γραφείου θα συντάσσει την ετήσια έκθεση για το συγκεκριµένο τµήµα ή γραφείο, η οποία θα υποβάλλεται και στην Προεδρία και στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 22


5. Τα µέλη της Προεδρίας και του Εκτελεστικού Συµβουλίου θα είναι ανά πάσα στιγµή, και ατοµικά και συλλογικά, υπόλογοι στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. Τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν οποιαδήποτε στιγµή στο Παγκόσµιο Εκτελεστικό Συµβούλιο, θα πληρώνονται εντός εξήντα ηµερών µε υποψηφιότητα και εκλογή µε τον ίδιο τρόπο που ορίζεται και για την αρχική κάλυψη των θέσεων. Τµήµα ΣΤ. Περιορισµοί της Παγκόσµιας Εκτελεστικής Εξουσίας 1. Η Παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία σε καµία στιγµή δεν θα µεταβάλει, παύσει την ισχύ, περικόψει, καταπατήσει ή µε άλλον τρόπο παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη του Παγκοσµίου Συντάγµατος ή οποιαδήποτε άλλη νοµοθεσία ή παγκόσµιο νόµο που τέθηκε σε ισχύ ή ενεργοποιήθηκε από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παγκοσµίου Συντάγµατος. 2. Η Παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία δεν θα έχει δικαίωµα βέτο σε καµία νοµοθεσία που εγκρίθηκε από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 3. Η Παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία δεν θα έχει δικαίωµα διάλυσης ούτε του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου ούτε των τµηµάτων του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου. 4. Η Παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία δεν µπορεί να ενεργήσει ενάντια στις αποφάσεις των Παγκοσµίων Δικαστηρίων. 5. Η Παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία δεν έχει δικαίωµα να υπερβεί ή να αντιτεθεί στις αποφάσεις ή ελέγχους του παγκοσµίου Κοινοβουλίου, της Παγκόσµιας Δικαστικής εξουσίας ή των Διατάξεων αυτού του Παγκοσµίου Συντάγµατος µε οποιαδήποτε απόκλιση ή εκτελεστική διαταγή ή εκτελεστικό προνόµιο ή έκτακτη δήλωση ή διάταγµα. ΑΡΘΡΟ VII Η Παγκόσµια Διοίκηση Τµήµα Α. Λειτουργίες της Παγκόσµιας Διοίκησης 1. Η Παγκόσµια Διοίκηση θα οργανώνεται για να επιτελεί τη λεπτοµερή και συνεχή διοίκηση και εφαρµογή της παγκόσµιας νοµοθεσίας και των παγκόσµιων νόµων. 2. Η Παγκόσµια Διοίκηση θα τελεί υπό τη διεύθυνση της Παγκόσµιας Εκτελεστικής Εξουσίας και θα είναι ανά πάσα στιγµή υπόλογος σε αυτήν. 3. Η Παγκόσµια Διοίκηση οργανώνεται ώστε να προσδώσει επαγγελµατική συνέχεια στο έργο διοίκησης και εφαρµογής. Τµήµα Β. Δοµή και Διαδικασίες της Παγκόσµιας Διοίκησης 1. Η Παγκόσµια Διοίκηση θα αποτελείται από επαγγελµατικά οργανωµένα τµήµατα και άλλα γραφεία σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας που απαιτούν συνέχεια διοίκησης και εφαρµογής από την παγκόσµια Κυβέρνηση. 2. Κάθε Τµήµα ή κύριο γραφείο της Παγκόσµιας Διοίκησης θα διοικείται από έναν Υπουργό ο οποίος θα είναι επίσης είτε µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου είτε Αντιπρόεδρος της Προεδρίας. 3. Κάθε Τµήµα ή κύριο γραφείο της Παγκόσµιας Διοίκησης θα έχει έναν προσωπάρχη ή Ανώτατο Διοικητή που θα βοηθά τον Υπουργό και θα επιβλέπει την αναλυτική εργασία του Τµήµατος ή του γραφείου. 4. Κάθε Ανώτατος Διοικητής θα ορίζεται από τον Υπουργό του συγκεκριµένου Τµήµατος ή 23


γραφείου µεταξύ των ατόµων στους κύριους καταλόγους της Παγκόσµιας Διοίκησης Δηµοσίων Υπηρεσιών, αµέσως µόλις οι κύριοι κατάλογοι καταρτισθούν από την Παγκόσµια Διοίκηση Δηµοσίων Υπηρεσιών και ο ορισµός θα επικυρώνεται από την Προεδρία. Θα γίνονται προσωρινοί διορισµοί από τους Υπουργούς µε επικύρωση από την Προεδρία όταν εκκρεµεί ο καταρτισµός των κύριων καταλόγων. 5. Θα υπάρχει ένας Γενικός Γραµµατέας της Παγκόσµιας Διοίκησης ο οποίος θα ορίζεται από την Προεδρία και θα εγκρίνεται µε απόλυτη πλειοψηφία από ολόκληρο το Εκτελεστικό Συµβούλιο. 6. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα της Παγκόσµιας Διοίκησης θα είναι να βοηθά στο συντονισµό του έργου των Ανώτατων Διοικητών των διαφόρων Τµηµάτων και γραφείων της Παγκόσµια Διοίκησης. Ο Ανώτατος Διοικητής θα τελεί ανά πάσα στιγµή υπό την καθοδήγηση της Προεδρίας και θα είναι απευθείας υπόλογος στην προεδρία. 7. Η απασχόληση οποιουδήποτε Ανώτατου Διοικητή και του γενικού Γραµµατέα µπορεί να τερµατιστεί για αιτία, µε απόλυτη πλειοψηφία του συνδυασµού και του Εκτελεστικού Συµβουλίου και της Προεδρίας, αλλά όχι σε αντίθεση µε τους κανόνες δηµόσιας υπηρεσίας που προστατεύουν την κατοχή για λόγους αρµοδιότητας. 8. Κάθε υπουργός ενός Τµήµατος ή γραφείου της Παγκόσµιας Διοίκησης, που είναι επίσης µέλος του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου, θα παρέχει συνεχή σύνδεση µεταξύ του συγκεκριµένου Τµήµατος ή γραφείου και του παγκοσµίου Κοινοβουλίου και θα απαντά σε πάσα περίπτωση σε ερωτήµατα ή αιτήσεις πληροφοριών από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο, συµπεριλαµβανοµένων των επιτροπών όλων των τµηµάτων του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου. 9. Η Προεδρία, σε συνεργασία µε το συγκεκριµένο Υπουργό σε κάθε περίπτωση, θα είναι υπεύθυνη για την αρχική οργάνωση κάθε Τµήµατος και κύριου γραφείου της Παγκόσµιας Διοίκησης. 10. Ο ορισµός νοµοθετικών µέτρων, συνταγµατικών διατάξεων και τοµέων του παγκόσµιου νόµου σε συγκεκριµένα Τµήµατα ή γραφεία για διοίκηση και εφαρµογή, θα γίνεται από την Προεδρία σε συνεννόηση µε το Εκτελεστικό Συµβούλιο και το γενικό Γραµµατέα, εκτός εάν υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη σε νοµοθεσία που έχει εγκριθεί από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 11. Η Προεδρία, σε συνεννόηση µε το Εκτελεστικό Συµβούλιο, µπορεί να προτείνει τη δηµιουργία άλλων τµηµάτων και γραφείων µε υπουργικό καθεστώς, και µπορεί να προτείνει τη µεταβολή, το συνδυασµό ή τη διάλυση των υπαρχόντων τµηµάτων ή γραφείων υπουργικού καθεστώτος όπως κρίνει απαραίτητο ή επιθυµητό. Για οποιαδήποτε παρόµοια δηµιουργία, µεταβολή, συνδυασµό ή διάλυση απαιτείται έγκριση µε απλή πλειοψηφία από τα τρία τµήµατα του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. 12. Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο, µε απλή πλειοψηφία των τριών τµηµάτων του σε κοινή συνεδρίαση µπορεί να ορίσει τη δηµιουργία νέων τµηµάτων ή γραφείων υπουργικού καθεστώτος στην παγκόσµια Διοίκηση, η µπορεί να δώσει οδηγία στην παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία να µεταβάλει, συνδυάσει ή διαλύσει υπάρχοντα τµήµατα ή γραφεία υπουργικού καθεστώτος. 13. Η Προεδρία και η παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία δεν µπορούν να δηµιουργήσουν, ιδρύσουν ή διατηρήσουν οποιοδήποτε διοικητικό ή εκτελεστικό τµήµα ή γραφείο για το σκοπό της παράκαµψης του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου.

24


Τµήµα Γ. Τµήµατα της Παγκόσµιας Διοίκησης Στα Τµήµατα και τα γραφεία της Παγκόσµιας Διοίκησης υπουργικού καθεστώτος, αλλά χωρίς περιορισµό σε αυτά και µε τη δυνατότητα συνδυασµών και µεταβολών στην περιγραφική ορολογία, θα περιλαµβάνονται αυτά που αναφέρονται παρακάτω.

1. Αφοπλισµός και Αποφυγή Πολέµου 2. Πληθυσµός 3. Τρόφιµα και Γεωργία 4. Παροχή Νερού και Δίκτυα Ύδρευσης 5. Υγεία και Διατροφή 6. Εκπαίδευση 7. Πολιτισµική Ποικιλοµορφία και Τέχνες 8. Ενδιαίτηµα και Οικισµοί 9. Περιβάλλον και Οικολογία 10. Παγκόσµιοι Πόροι 11. Ωκεανοί και Βυθός 12. Ατµόσφαιρα και Διάστηµα 13. Ενέργεια 14. Επιστήµη και Τεχνολογία 15. Γενετική Έρευνα και Μηχανολογία

16. Εργασία και Εισόδηµα 17. Οικονοµική και Κοινωνική Ανάπτυξη 18. Εµπόριο και Βιοµηχανία 19. Μεταφορές και Ταξίδια 20. Πολυεθνικές Εταιρίες 21. Επικοινωνίες και Πληροφορίες 22. Ανθρώπινα δικαιώµατα 23. Διανεµητική δικαιοσύνη 24. Σώµα Παγκόσµιας Υπηρεσίας 25. Παγκόσµια Επικράτεια, Κεφάλαια και Πάρκα 26. Εξωτερικές σχέσεις 27. Δηµοκρατικές διαδικασίες 28. Εισοδήµατα

ΑΡΘΡΟ VIII Το Ενοποιηµένο Σύµπλεγµα Τµήµα Α. Ορισµός 1. Ορισµένα γραφεία διοίκησης, έρευνας, σχεδιασµού και διευκόλυνσης της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, που είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά για την ικανοποιητική λειτουργία όλων ή των περισσοτέρων πλευρών της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, θα οριστούν ως Ενοποιηµένο Σύµπλεγµα. Το Ενοποιηµένο Σύµπλεγµα θα περιλαµβάνει τα γραφεία που αναφέρονται σε αυτό το Τµήµα, µε την πρόβλεψη ότι µπορούν να προστεθούν και άλλα παρόµοια γραφεία µε σύσταση της Προεδρίας η οποία ακολουθείται από απόφαση το Παγκόσµιου Κοινοβουλίου. α) Η Παγκόσµια Διοίκηση Δηµοσίων Υπηρεσιών β) Η Παγκόσµια Διοίκηση Συνόρων και Εκλογών γ) Το Ινστιτούτο Κυβερνητικών Διαδικασιών και Παγκοσµίων Προβληµάτων δ) Το Γραφείο Έρευνας και Σχεδιασµού ε) Το Γραφείο Τεχνολογικής και Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης στ) Η Παγκόσµια Οικονοµική Διοίκηση ζ) Η Επιτροπή Νοµοθετικής Αναθεώρησης 2. Κάθε γραφείο του Ενοποιηµένου Συµπλέγµατος θα διευθύνεται από έναν Υπουργό του Συµβουλίου και από έναν Αντιπρόεδρο ή Ανώτατο Διοικητή, σε συνεργασία µε µία Επιτροπή όπως προβλέπεται στο παρόν. Οι κανόνες διαδικασίας για κάθε γραφείο θα ορίζονται µε πλειοψηφική απόφαση των µελών της Επιτροπής µαζί µε το Διοικητή και τον Υπουργό ή Αντιπρόεδρο. 25


3. Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο µπορεί ανά πάσα στιγµή να ορίσει περαιτέρω τις αρµοδιότητες, τη λειτουργία και την οργάνωση των διαφόρων γραφείων του Ενοποιηµένου Συµπλέγµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου VIII και άλλες διατάξεις του Παγκοσµίου Συντάγµατος. 4. Κάθε γραφείο του Ενοποιηµένου Συµπλέγµατος θα υποβάλλει µια ετήσια έκθεση στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και στην Προεδρία. Τµήµα Β. Η Παγκόσµια Διοίκηση Δηµοσίων Υπηρεσιών 1. Τα καθήκοντα της Παγκόσµιας Διοίκησης Δηµοσίων Υπηρεσιών θα είναι, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω: α) να συντάσσει και να ορίζει προδιαγραφές, προσόντα, εξετάσεις, διαγωνισµούς και µισθολογικές κλίµακες για το προσωπικό όλων των οργάνων, τµηµάτων, γραφείων, επιτροπών της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παγκοσµίου Συντάγµατος. Θα πρέπει επίσης, να λάβει την έγκριση της Προεδρίας και του Εκτελεστικού Συµβουλίου και θα υπόκειται στην αναθεώρηση και έγκριση του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου. β) να καταρτίζει µητρώα ή καταλόγους ικανού προσωπικού για όλες τις κατηγορίες προσωπικού που θα διορίζεται ή θα προσλαµβάνεται στην υπηρεσία της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. γ) να επιλέγει και να προσλαµβάνει κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε κυβερνητικού οργάνου, τµήµατος, γραφείου, ινστιτούτου, επιτροπής, ή εξουσιοδοτηµένου αξιωµατούχου το ικανό προσωπικό που θα απαιτείται και θα επιτρέπεται εκτός από τις θέσεις για τις οποίες προβλέπεται εκλογή ή διορισµός δυνάµει διατάξεων του Παγκοσµίου Συντάγµατος ή ειδικής νοµοθεσίας του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου. 2. Η Παγκόσµια Διοίκηση Δηµοσίων Υπηρεσιών θα διοικείται από δεκαµελή επιτροπή, επιπλέον του Διοικητή και του Υπουργού του Συµβουλίου ή του Αντιπροέδρου. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από έναν Επίτροπο από καθεµιά από τις δέκα Μείζονες Εκλογικές και Διοικητικές Περιοχές. Τα άτοµα που θα υπηρετούν ως Επίτροποι θα ορίζονται από τη Βουλή των Συµβούλων και στη συνέχεια θα διορίζονται από την Προεδρία, µε πενταετή θητεία. Οι Επίτροποι θα µπορούν να υπηρετήσουν για διαδοχικές θητείες. Τµήµα Γ. Η Παγκόσµια Διοίκηση Συνόρων και Εκλογών 1. Τα καθήκοντα της Παγκόσµιας Διοίκησης Συνόρων και Εκλογών θα είναι µεταξύ άλλων: α) να καθορίζει τα σύνορα των βασικών Παγκοσµίων Εκλογικών και Διοικητικών Περιοχών και Μειζόνων Περιοχών και των Ηπειρωτικών Τµηµάτων, για υποβολή προς έγκριση από τον Παγκόσµιο Κοινοβούλιο µε νοµοθετική ενέργεια. β) να κάνει περιοδικές ρυθµίσεις κάθε δέκα ή πέντε χρόνια, ανάλογα µε τις ανάγκες, των συνόρων των Παγκοσµίων Εκλογικών και Διοικητικών Περιοχών και Μειζόνων Περιοχών, και των Ηπειρωτικών Τµηµάτων, οι οποίες θα υπόκεινται σε έγκριση από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. γ) να ορίζει τις αναλυτικές διαδικασίες για τον ορισµό και την εκλογή των µελών του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου στη Βουλή των Ανθρώπων και τη Βουλή των Συµβούλων, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου. δ) να διεξάγει εκλογές για µέλη του Κοινοβουλίου για τη Βουλή των Συµβούλων. ε) Πριν κάθε εκλογή για το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο, να προετοιµάζει τα Βιβλιάρια Πληροφοριών για Εκλογείς όπου θα συνοψίζονται τα κύρια δηµόσια προβλήµατα, και θα αναφέρει κάθε υποψήφιο για εκλογή καθώς και τις βασικές πληροφορίες για κάθε υποψήφιο, και θα περιλαµβάνει χώρο όπου κάθε υποψήφιος θα µπορεί να αναφέρει τις απόψεις του για τα κύρια δηµόσια προβλήµατα ή για 26


οποιοδήποτε µείζον πρόβληµα της επιλογής του. Θα περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες για τυχόν πρωτοβουλίες ή δηµοψηφίσµατα για τα οποία πρόκειται να γίνει ψηφοφορία. Θα διανέµει το Βιβλιάριο για κάθε Παγκόσµια Εκλογική Περιφέρεια ή σύνολο Περιφερειών και θα λαµβάνει συµβουλές από το Ινστιτούτο Κυβερνητικών Διαδικασιών και Παγκόσµιων Προβληµάτων, το Γραφείο Έρευνας και Σχεδιασµού και το Γραφείο Τεχνολογικής και Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης για την προετοιµασία των βιβλιαρίων. στ) να ορίζει τους κανονισµούς των παγκόσµιων πολιτικών κοµµάτων, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. Οι κανονισµοί θα υπόκεινται στην αναθεώρηση και τις συστάσεις του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή ζ) να καθορίζει τις αναλυτικές διαδικασίες για τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες και τα δηµοψηφίσµατα των πολιτών της Γης, και να διεξάγει ψηφοφορίες για υπερεθνικές και παγκόσµιες πρωτοβουλίες και δηµοψηφίσµατα σε συνδυασµό µε τις κοινοβουλευτικές εκλογές. η) να διεξάγει δηµοψηφίσµατα όταν αυτό απαιτείται από άλλα Όργανα της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, και να κάνει συστάσεις για την επίλυση συνοριακών διαφορών. θ) να διεξάγει γενική απογραφή κάθε πέντε χρόνια και να συντάσσει και να τηρεί πλήρεις δηµογραφικές αναλύσεις για τη Γη. 2. Η Παγκόσµια Διοίκηση Συνόρων και Εκλογών θα διοικείται από δεκαµελή επιτροπή επιπλέον του Διοικητή και του Υπουργού του Συµβουλίου ή του Αντιπροέδρου. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από έναν Επίτροπο από καθεµιά από τις δέκα Μείζονες Εκλογικές και Διοικητικές Περιοχές. Τα άτοµα που θα υπηρετούν ως Επίτροποι θα ορίζονται από τη Βουλή των Συµβούλων και στη συνέχεια θα διορίζονται από την Προεδρία, µε πενταετή θητεία. Οι Επίτροποι θα µπορούν να υπηρετήσουν για διαδοχικές θητείες. Τµήµα Δ. Το Ινστιτούτο Κυβερνητικών Διαδικασιών και Παγκοσµίων Προβληµάτων 1. Τα καθήκοντα του Ινστιτούτου Κυβερνητικών Διαδικασιών και Παγκοσµίων προβληµάτων θα είναι µεταξύ άλλων: α) να ετοιµάζει και να διεξάγει µαθήµατα ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης για το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην Παγκόσµια Κυβέρνηση, συµπεριλαµβανοµένων των µελών του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου και όλου του άλλου αιρετού, και διορισµένου προσωπικού και των δηµοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε κάθε άτοµο που εργάζεται στην παγκόσµια Κυβέρνηση να έχει καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών, της δοµής, των διαδικασιών και των σχέσεων µεταξύ των διαφόρων οργάνων, τµηµάτων, γραφείων, ινστιτούτων, επιτροπών και άλλων τµηµάτων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. β) να ετοιµάζει και να διεξάγει µαθήµατα πληροφόρησης, εκπαίδευσης, συζήτησης, ενηµέρωσης και νέων ιδεών σε όλους τους τοµείς των παγκοσµίων προβληµάτων, που θα απευθύνονται κυρίως στα Μέλη του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου και της Παγκόσµιας Εκτελεστικής Εξουσίας, και το ανώτατο προσωπικό όλων των οργάνων, τµηµάτων και γραφείων, αλλά θα είναι ανοιχτά για όλους όσους υπηρετούν στην Παγκόσµια Κυβέρνηση. γ) να καλεί έµπειρα άτοµα από δηµόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήµια, κολέγια και οργανισµούς έρευνας και δράσης από πολλά κράτη, καθώς και άλλα έµπειρα άτοµα, να δώσουν διαλέξεις και να είναι συντονιστές µαθηµάτων και σεµιναρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο Κυβερνητικών Διαδικασιών και Παγκοσµίων Προβληµάτων. 27


δ) να συµβάλλεται µε δηµόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήµια και κολέγια ή άλλα γραφεία για τη διεξαγωγή µαθηµάτων και σεµιναρίων για το Ινστιτούτο. 2.Τα Ινστιτούτο Κυβερνητικών Διαδικασιών και Παγκοσµίων Προβληµάτων θα διοικείται από δεκαµελή επιτροπή επιπλέον του Διοικητή και του Υπουργού του Συµβουλίου ή του Αντιπροέδρου. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από Επιτρόπους καθένας από τους οποίους θα ορίζεται από τη Βουλή των Ανθρώπων, τη Βουλή των Εθνών, τη Βουλή των Συµβούλων, την προεδρία, το Σώµα παγκόσµιων Δικαστών, τον παγκόσµιο Διαµεσολαβητή, την παγκόσµια Εισαγγελία, το Γραφείο Έρευνας και Σχεδιασµού, το Γραφείο Τεχνολογικής και Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και την παγκόσµια Οικονοµική Διοίκηση. Η θητεία των Επιτρόπων είναι πενταετής και θα µπορούν να υπηρετήσουν για διαδοχικές θητείες. Τµήµα Ε. Το Γραφείο Έρευνας και Σχεδιασµού 1. Τα καθήκοντα του Γραφείου Έρευνας και Σχεδιασµού θα είναι µεταξύ άλλων: α) να εξυπηρετεί το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο, την Παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία, την Παγκόσµια Διοίκηση και άλλα όργανα, τµήµατα και γραφεία της Παγκόσµιας Κυβέρνησης σε οποιοδήποτε θέµα χρήζει έρευνας και σχεδιασµού στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του γραφείου. β) να καταρτίζει και να τηρεί πλήρες ευρετήριο των παγκόσµιων πόρων. γ) να συντάσσει περιεκτικά µακροπρόθεσµα σχέδια για την ανάπτυξη, διατήρηση, ανακύκλωση και δίκαιη κατανοµή των πόρων της Γης προς όφελος όλων των ανθρώπων της Γης, υπό την προϋπόθεση νοµοθετικών ενεργειών του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου. δ) να καταρτίζει και να τηρεί πλήρη κατάλογο και περιγραφή όλων των παγκόσµιων προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των συσχετισµών τους, προβλέψεις επιπτώσεων και προτεινόµενες λύσεις, καθώς και βιβλιογραφίες. ε) να διεξάγει έρευνα και να βοηθά στην προετοιµασία νοµοθετικών µέτρων κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε Μέλους του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπή οποιουδήποτε τµήµατος της Βουλής. στ) να διεξάγει έρευνα και να βοηθά στην προετοιµασία προτεινόµενης νοµοθεσίας ή προτεινόµενων νοµοθετικών προγραµµάτων και σχεδίων κατόπιν αίτησης της Προεδρίας ή του Εκτελεστικού Συµβουλίου ή οποιουδήποτε Υπουργού του Συµβουλίου. ζ) να διεξάγει έρευνα και να συντάσσει εκθέσεις κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε άλλου οργάνου, τµήµατος ή Γραφείου της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. η) να εξασφαλίζει τη βοήθεια δηµοσίων και ιδιωτικών πανεπιστηµίων, κολεγίων και άλλων ενώσεων και οργανισµών για διάφορα προγράµµατα έρευνας και σχεδιασµού. θ) να συµβάλλεται µε δηµόσια και ιδιωτικά πανεπιστήµια, κολέγια, ερευνητικά γραφεία και άλλους οργανισµούς για τη σύνταξη ειδικών εκθέσεων, µελετών και προτάσεων. ι) να τηρεί µία περιεκτική Παγκόσµια Βιβλιοθήκη για χρήση όλων των Μελών του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου, και για χρήση όλων των άλλων αξιωµατούχων και ατόµων που υπηρετούν στην παγκόσµια Κυβέρνηση, καθώς και για δηµόσια πληροφόρηση. 2. Τα Γραφείο Έρευνας και Σχεδιασµού θα διοικείται από δεκαµελή επιτροπή επιπλέον του Διοικητή και του Υπουργού του Συµβουλίου ή του Αντιπροέδρου. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από Επιτρόπους καθένας από τους οποίους θα ορίζεται από τη Βουλή των Ανθρώπων, τη Βουλή των Εθνών, τη Βουλή των Συµβούλων, την προεδρία, το Σώµα παγκόσµιων Δικαστών, τον παγκόσµιο Διαµεσολαβητή, την παγκόσµια Εισαγγελία, το Γραφείο Έρευνας και Σχεδιασµού, το Γραφείο 28


Τεχνολογικής και Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και την παγκόσµια Οικονοµική Διοίκηση. Η θητεία των Επιτρόπων είναι πενταετής και θα µπορούν να υπηρετήσουν για διαδοχικές θητείες. Τµήµα ΣΤ. Το Γραφείο Τεχνολογικής και Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης 1. Τα καθήκοντα του Γραφείου Τεχνολογικής και Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης θα είναι µεταξύ άλλων: α) να δηµιουργεί και να τηρεί την καταγραφή και περιγραφή όλων των σηµαντικών τεχνολογικών καινοτοµιών, καθώς και πρόβλεψη των επιπτώσεων. β) να εξετάζει, αναλύει και αξιολογεί τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις των τεχνολογικών καινοτοµιών που µπορεί να έχουν ή σηµαντικές θετικές επιπτώσεις ή σηµαντικές επιβλαβείς ή επικίνδυνες επιπτώσεις για την ανθρώπινη ζωή και την οικολογία της ζωής στη Γη, ή για τα οποία να απαιτούνται ειδικοί κανονισµοί ή απαγορεύσεις για να εµποδιστούν ή να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι ή για να εξασφαλιστούν τα οφέλη. γ) να εξετάζει, αναλύει και αξιολογεί τα περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήµατα, ιδιαιτέρως τα περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν λόγω παρεµβάσεων ή µεταβολών των περιβαλλοντικών ή οικολογικών σχέσεων που οφείλονται σε τεχνολογικές καινοτοµίες, διαδικασίες ανάπτυξης πόρων, µοντέλα ανθρωπίνων οικισµών, παραγωγή ενέργειας, µοντέλα οικονοµικής και βιοµηχανικής ανάπτυξης, ή άλλες ανθρώπινες παρεµβάσεις και µεταβολές του περιβάλλοντος ή που οφείλονται σε φυσικά αίτια. δ) να διατηρεί ένα παγκόσµιο δίκτυο επίβλεψης για να µετρά τις πιθανώς επιβλαβείς επιπτώσεις των τεχνολογικών καινοτοµιών και των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων ώστε να µπορούν να σχεδιαστούν διορθωτικά µέτρα. ε) να προετοιµάζει συστάσεις µε βάση τις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές αναλύσεις και αξιολογήσεις που θα µπορούν να χρησιµεύσουν ως οδηγοί για το παγκόσµιο Κοινοβούλιο, της Παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία, την Παγκόσµια Διοίκηση, το γραφείο Έρευνας και Σχεδιασµού, και τα άλλα όργανα, τµήµατα και γραφεία της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, καθώς και των ατόµων στην υπηρεσία της Παγκόσµιας Κυβέρνησης και στις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις και νοµοθετικά σώµατα. στ) να εξασφαλίζει την εθελοντική και συµβατική βοήθεια και συµµετοχή ιδιωτικών και δηµοσίων πανεπιστηµίων και κολεγίων, ερευνητικών ιδρυµάτων και άλλων ενώσεων και οργανισµών για το έργο της τεχνολογικής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης. ζ) να εξασφαλίζει την εθελοντική και συµβατική βοήθεια και συµµετοχή ιδιωτικών και δηµοσίων πανεπιστηµίων και κολεγίων, ερευνητικών ιδρυµάτων και άλλων οργανισµών, για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για τις επιβλαβείς ή επικίνδυνες τεχνολογίες και περιβαλλοντικά παρενοχλητικές δραστηριότητες, και για το σχεδιασµό ελέγχων που θα εξασφαλίζουν ωφέλιµα αποτελέσµατα από τις τεχνολογικές καινοτοµίες και τις περιβαλλοντικές αλλαγές, πάντα υπό την προϋπόθεση της έγκρισης εφαρµογής από το παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 2. Τα Γραφείο Τεχνολογικής και Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης θα διοικείται από δεκαµελή επιτροπή επιπλέον του Διοικητή και του Υπουργού του Συµβουλίου ή του Αντιπροέδρου. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από έναν Επίτροπο από καθεµιά από τις δέκα Μείζονες Εκλογικές και Διοικητικές Περιοχές. Τα άτοµα που θα υπηρετούν ως Επίτροποι θα ορίζονται από τη Βουλή των Συµβούλων και στη συνέχεια θα διορίζονται από την Προεδρία, µε πενταετή θητεία. Οι Επίτροποι θα µπορούν να υπηρετήσουν για διαδοχικές θητείες. 29


Τµήµα Ζ. Η Παγκόσµια Οικονοµική Διοίκηση 1. Τα καθήκοντα της Παγκόσµιας Οικονοµικής Διοίκησης θα είναι µεταξύ άλλων: α) να ιδρύει και να χειρίζεται τις διαδικασίες συλλογής των εσόδων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, των υπολογιζόµενων σε παγκόσµιο επίπεδο κοινωνικών και δηµοσίων δαπανών, αδειών, τελών, συµφωνιών καταµερισµού εσόδων, του εισοδήµατος που προέρχεται από υπερεθνικές δηµόσιες επιχειρήσεις ή έργα ή ανάπτυξη πόρων, και όλων των άλλων πηγών. β) να λειτουργεί ένα Πλανητικό Γραφείο Λογιστικής και στο πλαίσιο αυτού να κάνει µελέτες και εκθέσεις κόστους/οφέλους της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης και των διαφόρων οργάνων, τµηµάτων, υποκαταστηµάτων, γραφείων, επιτροπών, ινστιτούτων, και άλλων τµηµάτων ή έργων. Στη σύνταξη των µελετών και εκθέσεων αυτών θα λαµβάνονται υπόψη όχι µόνο οι άµεσες οικονοµικές δαπάνες και οφέλη, αλλά και οι έµµεσες ανθρώπινες, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα οφέλη, καθώς και οι πραγµατικοί ή πιθανοί κίνδυνοι και ζηµιές. Οι µελέτες και οι εκθέσεις αυτές θα σχεδιάζονται επίσης έτσι ώστε να αποκαλύπτουν τυχόν αναποτελεσµατικότητα, κακή εφαρµογή, διαφθορά, παρέκκλιση, άσκοπες δαπάνες, και άλλες πιθανές ανωµαλίες. γ) να συντάσσει µελέτες και εκθέσει κόστους/οφέλους κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε Τµήµατος ή επιτροπής του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου και της Προεδρίας, του Εκτελεστικού Συµβουλίου, του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή, της Παγκόσµιας Εισαγγελίας, του Παγκόσµιου Ανωτάτου Δικαστηρίου, ή οποιουδήποτε διοικητικού τµήµατος ή οποιουδήποτε γραφείου του Ενοποιηµένου Συµπλέγµατος, αλλά και µε δική του πρωτοβουλία. δ) να λειτουργεί ένα Πλανητικό Γραφείο Ελεγκτών και στο πλαίσιο του γραφείου αυτού να επιβλέπει την εκταµίευση των πόρων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης για όλους τους σκοπούς, έργα και δραστηριότητες που επιτρέπονται από το Παγκόσµιο Σύνταγµα, το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο, την παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία, και άλλα όργανα, τµήµατα και γραφεία της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. ε) να ιδρύει λειτουργεί ένα Πλανητικό Τραπεζικό Σύστηµα, κάνοντας τη µετάβαση σε ένα κοινό παγκόσµιο νόµισµα, σύµφωνα µε τους όρους συγκεκριµένης νοµοθεσίας που θα περάσει από το παγκόσµιο Κοινοβούλιο. στ) Σύµφωνα µε ειδική νοµοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο, και σε συνδυασµό µε το Πλανητικό Τραπεζικό Σύστηµα, να δηµιουργήσει και να εφαρµόσει τις διαδικασίες ενός Πλανητικού Νοµισµατικού και Πιστωτικού Συστήµατος µε βάση τη χρήσιµη παραγωγική ικανότητα και απόδοση, όσον αφορά και τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Αυτό το νοµισµατικό και πιστωτικό σχέδιο θα είναι σχεδιασµένο ώστε να χρησιµοποιείται στο πλαίσιο του Πλανητικού Τραπεζικού Συστήµατος για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων και των σχεδίων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, και για όλους τους άλλους χρηµατικούς σκοπούς που εγκρίνονται από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο, χωρίς να απαιτείται η καταβολή τόκων σε οµόλογα, επενδύσεις ή άλλες απαιτήσεις οικονοµικής κυριότητας ή χρέους. ζ) να ορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση χρηµατικής πίστωσης µε βάση στοιχεία όπως τα άτοµα που είναι διαθέσιµα για εργασία, η χρησιµότητα, η σχέση κόστους/οφέλους, οι ανθρώπινες και κοινωνικές αξίες, η υγεία και η αισθητική του περιβάλλοντος, η ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων, η ακεραιότητα, η ικανή διαχείριση, η κατάλληλη τεχνολογία, η δυνατή παραγωγή και απόδοση.

30


η) να ιδρύει και να λειτουργεί ένα Πλανητικό Ασφαλιστικό Σύστηµα σε περιοχές του κόσµου που ξεπερνούν τα εθνικά όρια και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που εγκρίνεται από το παγκόσµιο Κοινοβούλιο. θ) να βοηθά την Προεδρία µε όποιον τρόπο ζητείται όσον αφορά την τεχνική προετοιµασία των προϋπολογισµών για τη λειτουργία της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 2. Η παγκόσµια Οικονοµική Διοίκηση θα διοικείται από δεκαµελή επιτροπή επιπλέον του Διοικητή και του Υπουργού του Συµβουλίου ή του Αντιπροέδρου. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από Επιτρόπους καθένας από τους οποίους θα ορίζεται από τη Βουλή των Ανθρώπων, τη Βουλή των Εθνών, τη Βουλή των Συµβούλων, την Προεδρία, το Σώµα Παγκόσµιων Δικαστών, την Παγκόσµια Εισαγγελία, τον Παγκόσµιο Διαµεσολαβητή, το Γραφείο Έρευνας και Σχεδιασµού, το Γραφείο Τεχνολογικής και Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και το Γραφείο Κυβερνητικών Διαδικασιών και παγκόσµιων Προβληµάτων. Η θητεία των Επιτρόπων είναι πενταετής και θα µπορούν να υπηρετήσουν για διαδοχικές θητείες. Τµήµα Η. Επιτροπή Νοµοθετική Αναθεώρησης 1. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Νοµοθετικής Αναθεώρησης θα είναι να εξετάζει την Παγκόσµια Νοµοθεσία και του Παγκόσµιους Νόµους που θέτει σε ισχύ ή υιοθετεί το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο από το προηγούµενο Σώµα Διεθνούς Νόµου για το σκοπό της ανάλυσης αν κάποια συγκεκριµένη νοµοθεσία ή νόµος έχει ξεπεραστεί ή έχει καταστεί εµπόδιο ή ελάττωµα όσον αφορά τους σκοπούς για τους οποίους επιτελούσε, και να κάνει συστάσεις στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο αναλόγως µε την περίπτωση για ανάκληση, τροποποίηση ή αντικατάσταση. 2. Η Επιτροπή Νοµοθετικής Αναθεώρησης θα απαρτίζεται από δώδεκα µέλη, συµπεριλαµβανοµένων δύο που το καθένα θα εκλέγεται από τη Βουλή των ανθρώπων, της Βουλή των Εθνών, τη Βουλή των Συµβούλων, το Σώµα Παγκόσµιων Δικαστών, τον παγκόσµιο Διαµεσολαβητή και την Προεδρία. Η θητεία των µελών της Επιτροπής θα είναι δεκαετής και τα µέλη θα µπορούν να επανεκλεγούν για δεύτερη διαδοχική θητεία. Τα µισά µέλη της Επιτροπής, µετά την πρώτη συγκρότησή της, θα εκλέγονται για πέντε χρόνια και η πρώτη θητεία, για τα µισά µόνο µέλη της επιτροπής θα είναι πενταετής. ΑΡΘΡΟ IX

Η Παγκόσµια Δικαστική Εξουσία

Τµήµα Α. Δικαιοδοσία του Παγκόσµιου Δικαστηρίου 1. Θα ιδρυθεί ένα Παγκόσµιο Ανώτατο Δικαστήριο, σε συνδυασµό µε ορισµένα περιφερειακά και τοπικά Παγκόσµια Δικαστήρια όπως θα κριθεί αναγκαίο στη συνέχεια. Το Παγκόσµιο Ανώτατο Δικαστήριο θα περιλαµβάνει µια σειρά εδρών. 2. Το Παγκόσµιο Ανώτατο Δικαστήριο, µαζί µε τα περιφερειακά και τοπικά Παγκόσµια Δικαστήρια που θα ιδρυθούν, θα έχουν υποχρεωτική δικαιοδοσία σε όλες τις περιπτώσεις, ενέργειες, διαφορές, παραβιάσεις νόµου, αστικών αγωγών, εγγυήσεων αστικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συνταγµατικών ερµηνειών, και για το σύνολο των Παγκόσµιων Νόµων που εγκρίνονται από το παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 3. Η αποφάσεις του Παγκόσµιου Ανωτάτου Δικαστηρίου θα είναι δεσµευτικές για όλα τα µέρη που εµπλέκονται σε όλες τις υποθέσεις, ενέργειες και προσφυγές που φτάνουν προς διευθέτηση ενώπιον οποιασδήποτε έδρας του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου. Κάθε έδρα του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου θα αποτελεί ένα δικαστήριο ανώτατης έκκλησης, εκτός από 31


τις περιπτώσεις όπου τα ζητήµατα εξαιρετικής δηµόσιας σηµασίας ανατίθενται ή διαβιβάζονται στο Ανώτερο Δικαστήριο του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως προβλέπεται στο Τµήµα Ε του άρθρου IX. Τµήµα Β. Δικαστικές Έδρες του Παγκόσµιου Ανωτάτου Δικαστηρίου Οι έδρες του παγκοσµίου Δικαστηρίου και οι αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους θα έχουν ως εξής: 1. Έδρα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: Θα ασχολείται µε τα θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων που απορρέουν από την εγγύηση των αστικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων που προβλέπεται από το Άρθρο XII του παρόντος Παγκοσµίου Συντάγµατος, και που απορρέουν από τις διατάξεις του Άρθρου XIII του παρόντος Παγκοσµίου Συντάγµατος, και που απορρέουν µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο πλαίσιο της παγκόσµιας νοµοθεσίας που εγκρίνεται από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 2. Έδρα Ποινικών Υποθέσεων: Θα ασχολείται µε θέµατα που ανακύπτουν από την παραβίαση των παγκόσµιων νόµων και της παγκόσµιας νοµοθεσίας από άτοµα, εταιρείες, οµίλους και ενώσεις, αλλά όχι µε θέµατα που σχετίζονται πρωτίστως µα τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 3. Έδρα αστικών Υποθέσεων: Θα ασχολείται µε θέµατα που αφορούν αστικές αγωγές και διαφορές µεταξύ ιδιωτών, εταιριών, οµίλων και ενώσεων που απορρέουν από την παγκόσµια νοµοθεσία και τον παγκόσµιο νόµο και από τη διαχείρισή τους. 4. Έδρα Συνταγµατικών Υποθέσεων: Θα ασχολείται µε την ερµηνεία του Παγκοσµίου Συντάγµατος και µε θέµατα και ενέργειες που προκύπτουν σε σχέση µε την ερµηνεία του Παγκοσµίου Συντάγµατος. 5. Έδρα Διεθνών Διενέξεων: Θ ασχολείται µε διαφορές, διενέξεις και νοµικές προσφυγές που προκύπτουν µεταξύ των εθνών που έχουν προσχωρήσει στη Οµοσπονδία της Γης. 6. Έδρα Δηµοσίων Υποθέσεων: Θα ασχολείται µε θέµατα που δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα κάποιας άλλης έδρας και τα οποία απορρέουν από διενέξεις, διαφορές, αστικές αγωγές ή άλλες νοµικές προσφυγές µεταξύ τις Παγκόσµιας Κυβέρνησης και εταιρειών, οµίλων ή ιδιωτών, ή µεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και εταιρειών, οµίλων ή ιδιωτών σε υποθέσεις που σχετίζονται µε την παγκόσµια νοµοθεσία και τον παγκόσµιο νόµο. 7. Έδρα Εφετείου: Θα ασχολείται µε θέµατα που σχετίζονται µε την παγκόσµια νοµοθεσία και τους παγκόσµιους νόµους και για τα οποία µπορεί να ασκηθεί έφεση από τα εθνικά δικαστήρια, και θα αποφασίζει σε ποία έδρα θα ανατεθεί η υπόθεση ή οι ενέργειες ή η δίκη όταν προκύπτει διαφωνία σχετικά µε τη δικαιοδοσία. 8. Συµβουλευτική Έδρα: Θα γνωµοδοτεί κατόπιν αίτησης επί οποιουδήποτε νοµικού ερωτήµατος προκύπτει σχετικά µε τον παγκόσµιο νόµο ή την παγκόσµια νοµοθεσία, µε την εξαίρεση των προσφυγών ή ενεργειών που σχετίζονται µε την ερµηνεία του Παγκοσµίου Συντάγµατος. Γνωµοδότηση µπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε Τµήµα ή επιτροπή του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου, η προεδρία, οποιοδήποτε τµήµα της Διοίκησης, η Παγκόσµια Εισαγγελία, ο παγκόσµιος Διαµεσολαβητής, ή οποιοδήποτε γραφείο του Ενοποιηµένου Συµπλέγµατος. 9. Μπορούν να δηµιουργηθούν και άλλες έδρες, να συνδυαστούν ή να καταργηθούν κατόπιν σύστασης του Σώµατος Παγκόσµιων Δικαστών µε έγκριση του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου. Όµως, οι έδρες µε αριθµό ένα έως οκτώ δεν µπορούν να συνδυαστούν ούτε να καταργηθούν παρά µόνο µε αναθεώρηση του παρόντος Παγκοσµίου Συντάγµατος.

32


Τµήµα Γ. Έδρες του Παγκόσµιου Ανωτάτου Δικαστηρίου 1. Η κύρια έδρα του Παγκόσµιου Ανωτάτου Δικαστηρίου και όλων των Δικαστικών Εδρών του θα είναι η ίδια µε την έδρα της Κύριας Παγκόσµιας Πρωτεύουσας και του παγκοσµίου Κοινοβουλίου και της Παγκόσµιας Εκτελεστικής Εξουσίας. 2. Ηπειρωτικές έδρες του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου θα ιδρύονται στις τέσσερις δευτερεύουσες πρωτεύουσες της Παγκόσµιας Κυβέρνησης που βρίσκονται στα τέσσερα διαφορετικά Ηπειρωτικά Τµήµατα της Γης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο XV. 3. Θα ιδρυθούν οι παρακάτω µόνιµες έδρες του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου και στην κύρια έδρα και σε καθεµιά από τις ηπειρωτικές έδρες: Ανθρώπινα Δικαιώµατα, Ποινικές Υποθέσεις, Αστικές Υποθέσεις και Δηµόσιες Υποθέσεις. 4. Οι παρακάτω µόνιµες έδρες του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου βρίσκονται µόνο στην κύρια έδρα: Συνταγµατικές Υποθέσεις, Διεθνείς Διενέξεις, Έδρα Εφετείου και Συµβουλευτική Έδρα. 5. Οι δικαστικές έδρες που είναι εγκατεστηµένες µόνιµα µόνο στην κύρια έδρα του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου, µπορούν να συγκαλούν έκτακτες συνεδριάσεις σε άλλες ηπειρωτικές έδρες του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου όταν αυτό είναι απαραίτητο, ή µπορούν να δηµιουργούν ηπειρωτικά δίκτυα, αν χρειάζεται. 6. Οι δικαστικές έδρες του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου µπορούν να έχουν µόνιµες έδρες ή να συνεδριάζουν εκτάκτων και σε άλλους τόπους όταν χρειάζεται, ή µπορούν να δηµιουργούν ηπειρωτικά δίκτυα, αν χρειάζεται. Τµήµα Δ. Το Σώµα των Παγκόσµιων Δικαστών 1. Το Σώµα Παγκόσµιων Δικαστών θα ιδρύεται µαζί µε το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. Το Σώµα θα αποτελείται τουλάχιστον είκοσι δικαστές, και µπορεί να επεκτείνεται όσο χρειάζεται, χωρίς όµως να ξεπερνά τα εξήντα µέλη. 2. Οι Παγκόσµιοι Δικαστές που θα αποτελέσουν το Σώµα Παγκόσµιων Δικαστών θα ορίζονται από τη Βουλή των Συµβούλων και θα εκλέγονται µε πλειοψηφία από τα τρία Τµήµατα του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. Ο αριθµός των υποψηφίων που θα ορίζονται από τη Βουλή των Συµβούλων θα είναι δύο ή τρεις φορές ο αριθµός των παγκοσµίων δικαστών που πρέπει να εκλεγούν τη δεδοµένη στιγµή. Ίσος αριθµός δικαστών θα εκλέγεται από καθεµιά από τις δέκα Μείζονες Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες, αν όχι αµέσως, τότε κυκλικά. 3. Η θητεία των παγκόσµιων δικαστών θα είναι δεκαετής. Υπάρχει η δυνατότητα για απεριόριστες διαδοχικές θητείες. 4. Το Σώµα Παγκόσµιων Δικαστών θα εκλέγει ένα Προεδρεύων Συµβούλιο που θα αποτελείται από τον Επικεφαλής Δικαστή και τέσσερις Βοηθούς Επικεφαλής Δικαστές. Ένα µέλος του Προεδρεύοντος Συµβουλίου των Παγκόσµιων Δικαστών θα εκλέγεται από κάθε ένα από τα πέντε Ηπειρωτικά Τµήµατα της Γης. Τα µέλη του Προεδρεύοντος Συµβουλίου των Παγκόσµιων Δικαστών θα υπηρετούν για πέντε χρόνια και µπορούν να υπηρετήσουν για δύο διαδοχικές θητείες, όχι όµως ως Επικεφαλής Δικαστής. 5. Το Προεδρεύον Συµβούλιο των Παγκόσµιων Δικαστών θα διορίζει όλους τους Παγκόσµιους Δικαστές, συµπεριλαµβανοµένων και τον µελών του, στις διάφορες δικαστικές έδρες του Παγκόσµιου Ανωτάτου Δικαστηρίου. Κάθε δικαστική έδρα για συνεδρίαση σε οποιοδήποτε τόπο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις Παγκόσµιους Δικαστές, µε εξαίρεση την περίπτωση των Συνταγµατικών Υποθέσεων, των Διεθνών Διενέξεων και του Εφετείου, όπου οι δικαστές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε. 33


6. Οι δικαστές µέλη κάθε δικαστικής έδρας σε κάθε τοποθεσία θα επιλέγουν ετησίως έναν Προεδρεύοντα, ο οποίος µπορεί να υπηρετήσει για δύο θητείες. 7. Τα µέλη των διαφόρων δικαστικών εδρών µπορούν να ανασυνταχθούν ανά διαστήµατα, αναλόγως µε το τί κρίνεται επιθυµητό ή αναγκαίο µε απόφαση του Προεδρεύοντος Συµβουλίου των Παγκόσµιων Δικαστών. Οποιαδήποτε να ανασυνταχθεί µία έδρα θα πρέπει να τίθεται σε ψηφοφορία από το σύνολο του Σώµατος των Παγκόσµιων Δικαστών κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε Παγκόσµιου Δικαστή. 8. Οποιοσδήποτε Παγκόσµιο Δικαστής µπορεί να αποµακρυνθεί για κάποια αιτία µε απόλυτη πλειοψηφία των δύο τρίτων των τριών Τµηµάτων του Παγκοσµίου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση 9. Τα προσόντα των Δικαστών του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου θα είναι τουλάχιστον δέκα χρόνια νοµικής ή δικαστικής εµπειρίας, ελάχιστη ηλικία τριάντα ετών, και προφανή εµπειρία στην παγκόσµια νοµοθεσία και τις ανθρωπιστικές επιστήµες. 10.Οι µισθοί, οι δαπάνες, οι αµοιβές και οι επιλογές των Παγκόσµιων Δικαστών θα ορίζονται από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο, και θα αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια, αλλά δεν θα µεταβάλλονται προς ζηµία οποιουδήποτε δικαστή πριν το τέλος της θητείας. Όλα τα µέλη του Σώµατος Παγκοσµίων Δικαστών θα λαµβάνουν τους ίδιους µισθούς, εκτός από την πρόσθετη αµοιβή που µπορεί να δίνεται στο προεδρεύον Συµβούλιο των Παγκοσµίων Δικαστών. 11.Κατόπιν σύστασης του Σώµατος Παγκοσµίων Δικαστών, το παγκόσµιο Κοινοβούλιο θα έχει την εξουσία να ιδρύσει περιφερειακά και τοπικά παγκόσµια δικαστήρια στο πλαίσιο του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου, και να ορίσει τη δικαιοδοσία τους, και τις διαδικασίες έφεσης στο Παγκόσµιο Ανώτατο Δικαστήριο ή σε διάφορες δικαστικές έδρες του. 12.Οι αναλυτικοί κανόνες διαδικασίας για τη λειτουργία του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Σώµατος Παγκοσµίων Δικαστών, και για κάθε δικαστική έδρα του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου, θα αποφασίζονται και θα τροποποιούνται µε απόλυτη πλειοψηφία από το Σώµα των Παγκόσµιων Δικαστών. Τµήµα Ε. Το Ανώτερο Δικαστήριο του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου. 1. Θα ιδρυθεί ένα Ανώτερο Δικαστήριο το οποίο θα αναλάβει όλες τις υποθέσεις που θεωρούνται εξαιρετικής δηµόσιας σηµασίας. Το Ανώτερο Δικαστήριο θα αποτελείται, για κάθε ηµερολογιακό έτος, από το Προεδρεύον Συµβούλιο των Παγκόσµιων Δικαστών µαζί µε έναν Παγκόσµιο Δικαστή που θα ορίζεται από τον Προεδρεύοντα Δικαστή κάθε δικαστικής έδρας του Παγκοσµίου Δικαστηρίου που εδρεύει στη κύρια έδρα του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η σύνθεση του Ανώτερου Δικαστηρίου µπορεί να συνεχιστεί αµετάβλητη και για δεύτερο έτος µε απόφαση του Προεδρεύοντος Συµβουλίου των Παγκόσµιων Δικαστών. 2. Οποιοδήποτε µέρος οποιασδήποτε διαµάχης, θέµατος, υπόθεσης ή προσφυγής εµπίπτει στη δικαιοδοσία του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου, µπορεί να υποβάλλει αίτηση σε οποιαδήποτε έδρα του Παγκοσµίου Ανωτάτου Δικαστηρίου ή του Προεδρεύοντος Συµβουλίου των Παγκόσµιων Δικαστών για την ανάθεση ή διαβίβαση της υπόθεσης στο Ανώτερο Δικαστήριο µε αιτιολογία την εξαιρετική δηµόσια σηµασία. Αν γίνει δεκτή η αίτηση, η υπόθεση θα εκδικαστεί και θα παρθεί απόφαση από το Ανώτερο Δικαστήριο. Επίσης, οποιαδήποτε έδρα που αναλαµβάνει κάποια υπόθεση, αν η υπόθεση αυτή είναι εξαιρετικής δηµόσιας σηµασίας, µπορεί κατά τη διακριτική της ικανότητα να διαβιβάσει την υπόθεση στο Ανώτερο Δικαστήριο. 34


ΑΡΘΡΟ X

Το Σύστηµα Επιβολής του Νόµου

Τµήµα Α. Βασικές Αρχές 1. Η εφαρµογή του παγκόσµιου νόµου και της παγκόσµιας νοµοθεσίας θα αφορά τα άτοµα και τα άτοµα θα είναι απευθείας υπεύθυνα για τη συµµόρφωση µε τον παγκόσµιο νόµο και την παγκόσµια νοµοθεσία, ασχέτως αν τα άτοµα ενεργούν µε τη δική του ιδιότητα ή ως αντιπρόσωποι ή αξιωµατούχοι κυβερνήσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο ή των οργάνων των κυβερνήσεων, ή ως αντιπρόσωποι ή αξιωµατούχοι εταιρειών, οργανισµών, ενώσεων ή οµίλων οποιουδήποτε είδους. 2. Όταν παραβιάζεται ο παγκόσµιο νόµος ή η παγκόσµια νοµοθεσία ή οι αποφάσεις των παγκόσµιων δικαστηρίων, το Σύστηµα Επιβολής θα λειτουργεί για να εντοπίσει και να συλλάβει τα άτοµα που ευθύνονται για την παραβίαση. 3. Οι πράξεις επιβολής δεν θα παραβιάζουν τα αστικά και ανθρώπινα δικαιώµατα τα οποία εγγυάται αυτό το Παγκόσµιο Σύνταγµα. 4. Η επιβολή του παγκόσµιου νόµου και της παγκόσµιας νοµοθεσίας θα διεξάγεται στο πλαίσιο µιας µη στρατιωτικής παγκόσµιας οµοσπονδίας όπου όλα τα µέλη, δυνάµει του Άρθρου XVII, Τµήµα Γ-8 και Δ-6. Η Οµοσπονδία της Γης και η Παγκόσµια Κυβέρνηση, στο πλαίσιο αυτού του Παγκόσµιου Συντάγµατος, δεν θα διατηρούν ούτε θα χρησιµοποιούν όπλα µαζικής καταστροφής. 5. Οι αντιπρόσωποι του συστήµατος επιβολής η αρµοδιότητα των οποίων θα είναι να συλλαµβάνουν και να φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσους παραβιάζουν τον παγκόσµιο νόµο θα φέρουν µόνο τα όπλα που είναι κατάλληλα για τη σύλληψη των ατόµων που ευθύνονται για τις παραβιάσεις. 6. Η επιβολή του παγκόσµιου νόµου και της παγκόσµιας νοµοθεσίας στο πλαίσιο αυτού του Παγκόσµιου Συντάγµατος, θα συλληφθεί και θα αναπτυχθεί πρωτίστως ως διαδικασίες αποτελεσµατικού σχεδιασµού και διαχείρισης του παγκόσµιου νόµου και της παγκόσµιας νοµοθεσίας για την εξυπηρέτηση της ευηµερίας όλων των ανθρώπων της Γης, µε ισότητα και δικαιοσύνη για όλους, στην οποία όλοι οι πόροι της Γης και τα χρήµατα και οι πιστώσεις της Παγκόσµιας Κυβέρνησης χρησιµοποιούνται µόνο για να εξυπηρετήσουν τις ειρηνικές ανθρώπινες ανάγκες, και σε καµία περίπτωση δεν θα χρησιµοποιούνται για όπλα µαζικής καταστροφής η για πολεµικούς σκοπούς Τµήµα Β. Η Δοµή της Επιβολής: Παγκόσµιο Εισαγγελέας 1. Το Σύστηµα Επιβολής θα διευθύνεται από την παγκόσµια Εισαγγελία και από µια Επιτροπή Περιφερειακών παγκόσµιων Εισαγγελέων. 2. Η παγκόσµια Εισαγγελία θα αποτελείται από πέντε µέλη, ένα από τα οποία θα οριστεί Παγκόσµιος Εισαγγελέας ενώ τα άλλα τέσσερα µέλη θα οριστούν παγκόσµιοι Αντιεισαγγελείς. 3. Η Επιτροπή Περιφερειακών Παγκόσµιων Εισαγγελέων θα αποτελείται από είκοσι Περιφερειακούς παγκόσµιους Εισαγγελείς. 4. Τα µέλη που αποτελούν την Παγκόσµια Εισαγγελία θα ορίζονται από τη Βουλή των Συµβούλων , µε τρεις υποψηφίους από κάθε Ηπειρωτικό Τµήµα της Γης. Θα εκλέγεται ένα µέλος από κάθε Ηπειρωτικό Τµήµα µε πλειοψηφία των τριών Τµηµάτων της Βουλής σε κοινή συνεδρίαση. 5. Η διάρκεια της θητείας κάθε µέλους της Παγκόσµιας Εισαγγελίας θα είναι δέκα έτη. Τα µέλη δύνανται να υπηρετήσουν για δύο διαδοχικές θητείες. Η θέση του Παγκόσµιου Εισαγγελέα θα µεταφέρεται κυκλικά ανά δύο έτη στα µέλη της Παγκόσµιας Εισαγγελίας. Η σειρά µεταβίβασης θα αποφασίζεται από τα πέντε µέλη της Εισαγγελίας. 35


6. Η Παγκόσµια Εισαγγελία θα ορίζει µέλη για την Επιτροπή των είκοσι περιφερειακών παγκόσµιων Εισαγγελέων από τις είκοσι Παγκόσµιες Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες, µε υποβολή δύο ή τριών υποψηφιοτήτων από κάθε περιφέρεια. Από τους υποψηφίους αυτούς, τα τρία Τµήµατα της του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου, σε κοινή συνεδρίαση, θα εκλέγουν έναν Περιφερειακό παγκόσµιο Εισαγγελέα από καθεµία από τις είκοσι Περιφέρειες. Η θητεία των περιφερειακών Παγκόσµιων Εισαγγελέων θα είναι πενταετής και δύνανται να υπηρετήσουν τρεις διαδοχικές θητείες. 7. Κάθε Περιφερειακός Παγκόσµιος Εισαγγελέας θα οργανώσει και θα είναι υπεύθυνος µιας Περιφερειακής Παγκόσµιας Εισαγγελίας. Κάθε Παγκόσµιος Αντιεισαγγελέας θα επιβλέπει πέντε Περιφερειακές Παγκόσµιες Εισαγγελίες. 8. Το προσωπικό που θα εκτελεί την εργασία επιβολής, µαζί µε τα πέντε µέλη της Παγκόσµιας Εισαγγελίας και τους είκοσι περιφερειακούς Παγκόσµιους Εισαγγελείς, θα επιλέγεται από καταλόγους, και θα οργανωθούν για τα ακόλουθα καθήκοντα: α) Έρευνα β) Εντοπισµός και σύλληψη γ) Ποινική δίωξη δ) Επανόρθωση και αναµόρφωση ε) Επίλυση διενέξεων 9. Τα προσόντα των µελών της Παγκόσµιας Εισαγγελίας και των Περιφερειακών Παγκόσµιων Εισαγγελέων θα είναι ηλικία τουλάχιστον τριάντα ετών, τουλάχιστον δέκα χρόνια νοµικής εµπειρίας, και εκπαίδευση στα νοµικά και τις ανθρωπιστικές επιστήµες. 10. Ο παγκόσµιος Εισαγγελέας, οι Παγκόσµιοι Αντιεισαγγελείς και οι Περιφερειακοί Παγκόσµιοι Εισαγγελείς θα είναι ανά πάσα στιγµή υπόλογοι στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. Οποιοδήποτε µέλος της Παγκόσµιας Εισαγγελίας και οποιοσδήποτε Περιφερειακός Παγκόσµιο Εισαγγελέας µπορούν να αποµακρυνθούν για κάποια αιτία, µε απλή πλειοψηφία των τριών Τµηµάτων του παγκόσµιου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. Τµήµα Γ. Η Παγκόσµια Αστυνοµία 1. Το τµήµα προσωπικού της Παγκόσµιας Εισαγγελίας και των Περιφερειακών Εισαγγελιών που θα είναι αρµόδιο για το εντοπισµό και τη σύλληψη όσων παραβιάζουν τον παγκόσµιο νόµο και την παγκόσµια νοµοθεσία θα ονοµάζεται Παγκόσµια Αστυνοµία. 2. Το περιφερειακό προσωπικό της Παγκόσµιας Αστυνοµίας θα έχει ως επικεφαλής έναν Περιφερειακό Αστυνόµο, ο οποίος θα είναι διορισµένος από τον Περιφερειακό Εισαγγελέα. 3. Η Παγκόσµια Εισαγγελία θα ορίζει έναν Επιθεωρητή της Παγκόσµιας Αστυνοµίας που θα είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες που ξεπερνούν τα περιφερειακά όρια. Ο Επιθεωρητής της Παγκόσµιας Αστυνοµίας θα καθοδηγεί τους Περιφερειακούς Αστυνόµους σε δραστηριότητες που απαιτούν συντονισµένη δράση η οποία ξεπερνά τα περιφερειακά όρια και θα κατευθύνει οποιαδήποτε ενέργεια απαιτεί πρωτοβουλία ή καθοδήγηση από την Παγκόσµια Εισαγγελία. 4. Οι έρευνες και οι συλλήψεις που θα γίνονται από την Παγκόσµια Αστυνοµία θα γίνονται µόνο µε εντάλµατα που θα εκδίδονται από την παγκόσµια Εισαγγελία ή την Περιφερειακή Παγκόσµια Εισαγγελία. 5. Η Παγκόσµια Αστυνοµία θα οπλίζεται µόνο µε όπλα που είναι κατάλληλα για τη σύλληψη των ατόµων που παραβιάζουν τον παγκόσµιο νόµο. 6. Η εργασία ως Παγκόσµιος Αστυνόµος και Παγκόσµιος Αστυνοµικός Επιθεωρητής θα περιορίζεται σε 10 έτη. 36


7. Ο Παγκόσµιος Αστυνοµικός Επιθεωρητής και οποιοσδήποτε Περιφερειακός αστυνόµος µπορούν να αποµακρυνθούν από τη θέση τους για κάποια αιτία, µε απόφαση της Παγκόσµιας Εισαγγελίας ή του Παγκόσµιου Εισαγγελέα ή µε απόλυτη πλειοψηφία των τριών Τµηµάτων του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. Τµήµα Δ. Μέσα Επιβολής 1. Θα αναπτυχθούν µη στρατιωτικά µέσα επιβολής του παγκόσµιου νόµου και της παγκόσµιας νοµοθεσίας από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και την Παγκόσµια Εισαγγελία σε συνεργασία µε τους Περιφερειακούς Παγκόσµιους Εισαγγελείς, το Σώµα Παγκόσµιων Δικαστών, την Παγκόσµια Προεδρία, και τον παγκόσµιο Διαµεσολαβητή. Για τα πραγµατικά µέσα επιβολής θα απαιτείται έγκριση νοµοθεσίας από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 2. Τα µη στρατιωτικά µέσα επιβολής που µπορούν να αναπτυχθούν µπορούν να περιλαµβάνονται: Στέρηση οικονοµικής πίστωσης, στέρηση υλικών πόρων και προσωπικού, ανάκληση αδειών, ναυλώσεων ή εταιρικών δικαιωµάτων, κατάσχεση εξοπλισµού, πρόστιµα και καταβολή αποζηµιώσεων, εκτέλεση εργασίας για επανόρθωση των ζηµιών, φυλάκιση ή αποµόνωση, και άλλα µέσα κατάλληλα για συγκεκριµένες περιπτώσεις. 3. Θα αναπτυχθούν ιδιαίτερες στρατηγικές και µέθοδοι για την αντιµετώπιση καταστάσεων ενδεχόµενων εξεγέρσεων και ένοπλης βίας, από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και την Παγκόσµια Εισαγγελία σε συνεργασία µε την Επιτροπή Περιφερειακών παγκόσµιων Εισαγγελέων, το Σώµα Παγκόσµιων Δικαστών, την Προεδρία και τον Παγκόσµιο Διαµεσολαβητή. Για την εφαρµογή των στρατηγικών αυτών θα απαιτείται η ψήφιση νόµου από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο όπου απαιτείται σε συνδυασµό µε συγκεκριµένες διατάξεις του Παγκόσµιου Συντάγµατος. 4. Μια βασική προϋπόθεση για την αποτροπή ξεσπασµάτων βίας την οποία το Σύστηµα Επιβολής θα διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο, θα είναι να διασφαλίζεται µια δίκαιη δίκη κάτω από συνθήκες µη βίας για οποιοδήποτε άτοµο ή οµάδα που έχει διαφορά, και µε τον ίδιο τρόπο θα διασφαλίζεται η δίκαιη ευκαιρία για διευθέτηση οποιασδήποτε διαφορά µε σεβασµό για τα δικαιώµατα και την ευηµερία όλων των εµπλεκοµένων.

ΑΡΘΡΟ ΧΙ

Ο Παγκόσµιος Διαµεσολαβητής

Τµήµα Α Καθήκοντα και Εξουσίες του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του παγκόσµιου Διαµεσολαβητή, ως δηµόσιας υπεράσπισης, θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1. Να προστατεύει τους Ανθρώπους της Γης και όλα τα άτοµα από την παραβίαση και την παραµέληση των παγκόσµιων ανθρώπινων και αστικών δικαιωµάτων που ορίζει το Άρθρο ΧΙΙ και άλλα τµήµατα αυτού του Παγκόσµιου Συντάγµατος. 2. Να προστατεύει τους Ανθρώπους της Γης από τις παραβιάσεις του Παγκόσµιου Συντάγµατος από οποιονδήποτε αξιωµατούχο, γραφείο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων και των αιρετών αξιωµατούχων και των δηµοσίων υπαλλήλων ασχέτως οργάνου, τµήµατος, γραφείου ή θέσεως. 3. Να ασκεί πίεση για την εφαρµογή Κατευθυντηρίων Αρχών για την Παγκόσµια Κυβέρνηση όπως ορίζει το Άρθρο ΧΙΙΙ αυτού του Παγκόσµιου Συντάγµατος. 37


4. Να προωθεί την ευηµερία των ανθρώπων της Γης µέσα από την προσπάθεια να εξασφαλιστούν οι συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και να ελαχιστοποιηθούν οι ανισότητες στην εφαρµογή και τη διοίκηση της παγκόσµιας νοµοθεσίας και του παγκόσµιου νόµου. 5. Να είναι σε επαγρύπνηση για τον εντοπισµό τυχόν κινδύνων από τεχνολογικές καινοτοµίες, περιβαλλοντικές διαταραχές και διάφορες άλλες πηγές, και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για τη διόρθωση και τον εµποδισµό αυτών των κινδύνων. 6. Να φροντίζει ώστε η διαχείριση των κατά τα λοιπά σωστών νόµων διαταγµάτων και διαδικασιών της Παγκόσµιας Κυβέρνησης να µην οδηγούν σε απρόβλεπτες αδικίες ή να µην παγιδεύεται στη γραφειοκρατία ή στις λεπτοµέρειες της διοίκησης. 7. Να δέχεται και να αποφασίζει για παράπονα, οχλήσεις και αιτήµατα βοηθείας από οποιοδήποτε άτοµο, οµάδα, οργανισµό, ένωση, πολιτικό φορέα ή γραφείο, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που θα υποπέσει στην αντίληψη του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή. 8. Να ζητά από την παγκόσµια Εισαγγελία ή οποιοδήποτε Περιφερειακό Εισαγγελέα να προχωρά σε νοµικές ενέργειες ή δικαστικές διαδικασίες οποτεδήποτε και οπουδήποτε κρίνει απαραίτητο ή επιθυµητό κατά την άποψη του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή. 9. Να ξεκινά απευθείας νοµικές ενέργειες και δικαστικές διαδικασίες οποτεδήποτε ο παγκόσµιος Διαµεσολαβητής το κρίνει απαραίτητο. 10.Να αναθεωρεί τη λειτουργίας των τµηµάτων, γραφείων, επιτροπών, ινστιτούτων, και οργάνων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης για να επιβεβαιώσει αν οι διαδικασίες της Παγκόσµιας Κυβέρνησης εκπληρώνουν ικανοποιητικά τους σκοπούς τους και υπηρετούν την ευηµερία της ανθρωπότητας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και να κάνουν συστάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτησης της ευηµερίας των Ανθρώπων της Γης. 11.Να παρουσιάζει µια ετήσια έκθεση στο παγκόσµιο Κοινοβούλιο και στην Προεδρία σχετικά µε τις δραστηριότητες του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή, µαζί µε οποιεσδήποτε συστάσεις για νοµοθετικά µέτρα θα βελτιώσουν τη λειτουργία της Παγκόσµιας Κυβέρνησης για τους σκοπούς της καλύτερης εξυπηρέτησης της ευηµερίας των ανθρώπων της Γης. Τµήµα Β. Σύνθεση του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή 1. Ο Παγκόσµιος Διαµεσολαβητής θα διοικείται από ένα πενταµελές Συµβούλιο Παγκόσµιων Διαµεσολαβητών, ένας από τους οποίους θα ορίζεται Κύριος παγκόσµιος Διαµεσολαβητής, ενώ τα άλλα τέσσερα µέλη θα ορίζεται το καθένα ως Βοηθός Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή. 2. Τα µέλη του Συµβουλίου Παγκόσµιων Διαµεσολαβητών θα ορίζονται από τη Βουλή των Συµβούλων, µε τρεις υποψηφίους από κάθε Ηπειρωτικό Τµήµα της Γης. Θα εκλέγεται ένα µέλος του Συµβουλίου από κάθε Ηπειρωτικό Τµήµα µε πλειοψηφία των τριών Τµηµάτων του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. 3. Η θητεία των µελών του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή θα είναι δεκαετής. Η θέση του Κύριου Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή θα µεταφέρεται κυκλικά κάθε δύο χρόνια. Η σειρά µεταφοράς θα ορίζεται από το Συµβούλιο παγκόσµιων Διαµεσολαβητών. 4. Το Συµβούλιο παγκόσµιων Διαµεσολαβητών θα υποστηρίζεται από µια Επιτροπή Παγκόσµιας Υπεράσπισης µε είκοσι µέλη. Τα µέλη της Επιτροπής Παγκόσµιας Υπεράσπισης θα ορίζεται από το Συµβούλιο Παγκόσµιων Διαµεσολαβητών από τις είκοσι Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες, µε υποβολή δύο έως τριών υποψηφίων από κάθε Περιφέρεια. Ένας Παγκόσµιος Υπερασπιστής θα εκλέγεται από καθεµία από τις είκοσι Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες, από τα τρία Τµήµατα 38


5.

6.

7.

8.

9.

του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. Οι Παγκόσµιοι Υπερασπιστές θα έχουν πενταετή θητεία, και µπορούν να υπηρετήσουν για τέσσερις διαδοχικές θητείες το ανώτερο. Το Συµβούλιο Παγκόσµιων Διαµεσολαβητών θα ιδρύσει είκοσι περιφερειακά γραφεία, επιπλέον του κεντρικού παγκόσµιου γραφείου που θα βρίσκεται στην κύρια έδρα της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. Τα είκοσι περιφερειακά γραφεία του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή θα είναι παράλληλα µε την οργάνωση των είκοσι Γραφείων Παγκόσµιων Περιφερειακών Εισαγγελέων. Κάθε περιφερειακό γραφείο του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή θα διοικείται από έναν Παγκόσµιο Υπερασπιστή. Κάθε πέντε γραφεία του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή θα επιβλέπονται από ένα Βοηθό παγκόσµιου Διαµεσολαβητή. Κάθε Παγκόσµιος Διαµεσολαβητής και κάθε Παγκόσµιος Υπερασπιστής µπορούν να αποµακρυνθούν από τη θέση τους για κάποια αιτία, µε απόλυτη πλειοψηφία των τριών τµηµάτων του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. Τα µέλη του προσωπικού του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή και κάθε περιφερειακού γραφείου του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή θα επιλέγεται και θα προσλαµβάνεται µέσα από τους καταλόγους δηµοσίων υπαλλήλων. Τα απαιτούµενα προσόντα για τους παγκόσµιους Διαµεσολαβητές και τους Παγκόσµιους Υπερασπιστές θα είναι ηλικία τουλάχιστον τριάντα ετών, τουλάχιστον πέντε χρόνια νοµική εµπειρία, και εκπαίδευση στη νοµική ή σε άλλη σχετική ειδικότητα.

ΑΡΘΡΟ ΧΙΙΙ Ψήφισµα Δικαιωµάτων των Πολιτών της Γης. Οι κάτοικοι και οι πολίτες της Γης στο πλαίσιο της Οµοσπονδίας της Γης θα έχουν ορισµένα απαραβίαστα δικαιώµατα που προσδιορίζονται στο παρόν. Θα είναι υποχρεωτικό για το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο, την Παγκόσµια Εκτελεστική Εξουσία και όλα τα όργανα και τα γραφεία της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, να σέβονται, να εφαρµόζουν και να θέτουν σε ισχύ αυτά τα δικαιώµατα, και το ίδιο θα ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις όλων των κρατών µελών της Οµοσπονδίας της Γης. Τα άτοµα ή οι οµάδες που θα υποφέρουν λόγω της παραβίασης ή της παραµέλησης αυτών των δικαιωµάτων θα έχουν δικαίωµα προσφυγής µέσω του Παγκόσµιου Διαµεσολαβητή, του Συστήµατος Επιβολής και των Παγκόσµιων Δικαστηρίων για επανόρθωση και διαµαρτυρίες. Στα απαραβίαστα δικαιώµατα θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 1. Ισότιµα δικαιώµατα για όλους τους πολίτες της Οµοσπονδίας της Γης χωρίς να υφίσταται καµία διάκριση λόγω φυλής, χρώµατος, κοινωνικής κάστας, εθνικότητας, φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πολιτικής τοποθέτησης, περιουσιακών στοιχείων ή κοινωνικής θέσης. 2. Ισότιµη προστασία και εφαρµογή µιας παγκόσµιας νοµοθεσίας και νόµων που θα έχουν παγκόσµια ισχύ και θα αφορούν όλους τους πολίτες της Οµοσπονδίας της Γης. 3. Ελευθερία σκέψης και συνείδησης, λόγου, ελευθερία τύπου, γραφής, επικοινωνίας, έκφρασης, δηµοσιευµάτων, µετάδοσης ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής, ελευθερία στον κινηµατογράφο µε εξαίρεση εάν πρόκειται για µια απροκάλυπτη παρουσίαση ή υποκίνηση σε βία, ένοπλη εξέγερση ή επανάσταση. 4. Ελευθερία συγκεντρώσεων, συσχετισµών, οργανώσεων ικεσιών και ειρηνικών διαδηλώσεων. 39


5. Ελευθερία να ψηφίσει ο πολίτης ό,τι επιθυµεί χωρίς εξαναγκασµούς και ελευθερία πολιτικών οργανώσεων και διοργάνωσης διαφηµιστικών εκστρατειών χωρίς να υπάρχει λογοκρισία ή αντέγκληση. 6. Ο πολίτης είναι ελεύθερος να δηλώνει, εξασκεί και προωθεί θρησκευτικές του πεποιθήσεις ή και καµία θρησκευτική πεποίθηση (άθεος) 7. Ο πολίτης είναι ελεύθερος να δηλώνει και να προωθεί ή όχι οποιαδήποτε πολιτική πεποίθηση. 8. Ο πολίτης είναι ελεύθερος να ερευνά, αναζητά και να γνωστοποιεί. 9. Ο πολίτης είναι ελεύθερος να ταξιδεύει χωρίς διαβατήριο ή βίζα ή άλλου είδους έγγραφο που χρησιµοποιείται και περιορίζει τα ταξίδια µεταξύ ανθρώπων. 10. Απαγόρευση της σκλαβιάς, της καταναγκαστικής εργασίας, της δουλείας, και της στρατολόγησης για δουλειά. 11. Απαγόρευση κατά της στρατιωτικής επιστράτευσης. 12. Προστασία και εξασφάλιση του πολίτη από αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη σύλληψη, κράτηση, προφυλάκιση, εξορία, έρευνα ή κατάσχεση. Θα απαιτούνται εγγυήσεις και γραπτές εξουσιοδοτήσεις για εντάλµατα ερευνών και συλλήψεις. 13. Προστασία και εξασφάλιση του πολίτη από φυσική ή ψυχολογική πίεση ή βασανιστήρια κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου έρευνας, σύλληψης, προφυλάκισης, κράτησης ή φυλάκισης και προστασία από βάναυση ή αήθη τιµωρία. 14. Δικαίωµα για ένταλµα αποφυλάκισης φυλακισµένου, υποδίκου ή προσωρινά κρατουµένου · δεν θα υπάρχουν ex-post-facto νόµοι· δεν θα υπάρχει διπλή διακινδύνευση· δικαίωµα άρνησης αυτοενοχοποίησης ή ενοχοποίησης ενός άλλου προσώπου. 15. Απαγόρευση κατοχής όπλων σε ιδιωτικό επίπεδο και απαγόρευση παραστρατιωτικών οργανώσεων καθώς αποτελούν απειλή της δηµόσιας ειρήνης και ασφάλειας. 16. Προστασία και εξασφάλιση περιουσίας από αυθαίρετη κατάσχεση · προστασία από άσκηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης χωρίς εύλογη αποζηµίωση. 17. Ο πολίτης δικαιούται να προχωρήσει σε οικογενειακό προγραµµατισµό και θα λαµβάνει δωρεάν δηµόσια βοήθεια προκειµένου να επιτύχει τους στόχους του οικογενειακού του προγραµµατισµού 18. Ο πολίτης δικαιούται εθελούσια αποµόνωση δική του, ή της οικογένειας του · απαγορεύεται η παρακολούθηση ως µέσο πολιτικού ελέγχου. ΑΡΘΡΟ 13 Κατευθυντήριες Αρχές της Παγκόσµιας Κυβέρνησης Στόχος της Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα είναι να εξασφαλίζει ορισµένα δικαιώµατα για όλους τους κατοίκους της Οµοσπονδίας της Γης αλλά χωρίς άµεση εγγύηση παγκόσµιας επίτευξης και επιβολής. Τα δικαιώµατα αυτά όπως ορίζονται στις Κατευθυντήριες Αρχές υποχρεώνουν την Παγκόσµια Κυβέρνηση να αναζητήσει κάθε εύλογο µέσο για την παγκόσµια πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση και θα συµπεριλαµβάνουν τα παρακάτω: 1. Ίσες ευκαιρίες για επαγγελµατική αποκατάσταση κάθε πολίτη µε µισθούς ή αποζηµίωση που να εξασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 2. Ελευθερία επιλογής επαγγέλµατος, εργασίας, ή απασχόλησης 3. Πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες και στη συσσωρευµένη γνώση του ανθρώπινου γένους 4. Δωρεάν και πλήρης δηµόσια εκπαίδευση η οποία θα είναι διαθέσιµη σε όλους ανεξαιρέτως και θα επεκτείνεται έως το προπανεπιστηµιακό επίπεδο. Ίσες ευκαιρίες για πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση για όλα τα άτοµα. Ίσες ευκαιρίες για συνεχιζόµενη εκπαίδευση για 40


όλα τα άτοµα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Γονείς ή άτοµα θα έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν ιδιωτική εκπαίδευση οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµήσουν. 5. Δωρεάν και επαρκείς δηµόσιες υπηρεσίες περίθαλψης και υγείας θα διατίθενται σε όλους ανεξαιρέτως για όλη τη διάρκεια της ζωής τους υπό συνθήκες ελεύθερης επιλογής. 6. Ίσες ευκαιρίες για ξεκούραση για όλους· καλύτερη διανοµή του φόρτου εργασίας της κοινωνίας έτσι ώστε κάθε άτοµο θα έχει ίσο χρόνο ξεκούρασης 7. Ίσες ευκαιρίες για όλους να απολαµβάνουν τα οφέλη των επιστηµονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων και της προόδου σε αυτούς τους τοµείς. 8. Προστασία όλων έναντι των κινδύνων των τεχνολογικών καινοτοµιών και της τεχνολογικής προόδου. 9. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που αποτελεί την κοινή κληρονοµιά της ανθρωπότητας από τη µόλυνση, την οικολογική διάσπαση ή καταστροφή που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή να υποβαθµίσει την ποιότητα ζωής. 10. Διατήρηση όσων φυσικών πόρων της Γης είναι περιορισµένοι έτσι ώστε οι παρούσες και µελλοντικές γενιές να µπορέσουν να συνεχίσουν να απολαµβάνουν τη ζωή στον πλανήτη Γη. 11. Εξασφάλιση ότι όλοι έχουν επαρκή στέγαση, επαρκή τροφή και αποθέµατα νερού και καθαρού αέρα µε προστασία των αποθεµάτων οξυγόνου και του στρώµατος του όζοντος και γενικά, εξασφάλιση της συνέχισης ενός περιβάλλοντος που θα µπορέσει να διατηρήσει µια υγιή διαβίωση για όλους. 12. Εξασφάλιση ότι κάθε παιδί θα έχει το δικαίωµα και θα µπορεί να πραγµατοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του/ της. 13. Κοινωνική Ασφάλεια για όλους ώστε να ανακουφιστούν οι πολίτες από τους κινδύνους της ανεργίας, της ασθένειας, των γηρατειών, της αναπηρίας, των φυσικών καταστροφών, των τεχνολογικών αλλαγών και να επιτρέψει συνταξιοδότηση µε επαρκή εισόδηµα που να επιτρέπει τη διαβίωση υπό συνθήκες που δεν προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά τη διάρκεια των γηρατειών. 14. Γρήγορη εξαφάνιση και απαγόρευση κινδύνων που προκύπτουν από την πρόοδο της τεχνολογίας καθώς και περιβαλλοντικές διαταραχές που προκαλεί ο άνθρωπος και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή στη Γη. 15. Ολοκλήρωση εντατικών προγραµµάτων για να ανακαλυφθούν, αναπτυχθούν και καθιερωθούν ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις και υποκατάστατα µε πρακτική εφαρµογή για τεχνολογίες που πρέπει να εξαφανιστούν και να απαγορευτούν λόγω των κινδύνων που θέτουν για τη ζωή. 16. Ενθάρρυνση της πολιτιστικής ποικιλίας, ενθάρρυνση αποκεντρωµένης διοίκησης 17. Ελευθερία για τον ειρηνικό αυτοπροσδιορισµό µειονοτήτων, προσφύγων και µελών αιρέσεων. 18. Ελευθερία για αλλαγή κατοικίας σε οποιοδήποτε µέρος της Γης που διέπεται από διατάξεις ως προσωρινό κατάλυµα σε περιπτώσεις µεγάλου αριθµού προσφύγων, ή µαζικών µεταναστεύσεων. 19. Απαγόρευση της θανατικής ποινής.

ΑΡΘΡΟ XIV Εγγυήσεις και Επιφυλάξεις Τµήµα Α. Συγκεκριµένες Εγγυήσεις Η Παγκόσµια Κυβέρνηση θα εξασφαλίζει συγκεκριµένες εγγυήσεις για όλα τα έθνη και τα άτοµα µέσα στην επικράτεια της Οµοσπονδίας της Γης οι οποίες καθορίζονται παρακάτω: 41


1. Εξασφάλιση ότι θα δοθεί πλήρης πίστη και επικύρωση σε κάθε δηµόσια πράξη, αρχείο, νοµοθεσία και δικαστική διαδικασία των εθνών µελών της Οµοσπονδίας της Γης συνακόλουθη µε τις διατάξεις του παρόντος Παγκόσµιου Συντάγµατος. 2. Εξασφάλιση ελευθερίας επιλογής των εθνών µελών και χωρών µελών της Οµοσπονδίας της Γης προκειµένου να καθορίσουν τα εσωτερικά πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά συστήµατα τους συνακόλουθα µε τις εγγυήσεις και προστασίες που θέτονται υπό το παρόν Παγκόσµιο Σύνταγµα για να εξασφαλιστούν αστικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς κι ένα ασφαλές περιβάλλον για ζωή συνακόλουθο µε τις διατάξεις του παρόντος Παγκόσµιου Συντάγµατος. 3. Χορήγηση ασύλου µέσα στα όρια της Οµοσπονδίας της Γης για άτοµα που ενδέχεται να αναζητούν καταφύγιο από χώρες ή έθνη που δεν συµπεριλαµβάνονται στην Οµοσπονδία της Γης. 4. Χορήγηση σε άτοµα ή οµάδες του δικαιώµατος, αφού προηγουµένως η Οµοσπονδία της Γης περιλαµβάνει το 90 τοις εκατό της επικράτειας της Γης, να αφήσουν την ηγεµονία της Οµοσπονδίας της Γης και να ζήσουν σε επικράτεια που έχει παραµεριστεί από την Οµοσπονδία που ούτε περιορίζεται ούτε προστατεύεται από την Παγκόσµια Κυβέρνηση µε την προϋπόθεση ότι µια τέτοια επικράτεια δεν επεκτείνεται πέρα από το πέντε τοις εκατό της κατοικήσιµης επικράτειας της Γης, παραµένει εντελώς άοπλη και δεν χρησιµοποιείται ως βάση υποκίνησης βίας ή ανταρσίας κατά της Οµοσπονδίας της Γης ή οποιουδήποτε έθνους µέλους και δεν εµπεριέχει πράξεις περιβαλλοντικής και τεχνολογικής καταστροφής που θα επηρεάσουν τη Γη εκτός αυτής της επικράτειας. Τµήµα B Επιφυλάξεις και Εξουσίες Οι εξουσίες που δεν έχουν µεταβιβαστεί στην Παγκόσµια Κυβέρνηση από το παρόν Παγκόσµιο Σύνταγµα θα επιφυλάσσονται στα έθνη της Οµοσπονδίας της Γης και στους ανθρώπους της Γης.

42


ΑΡΘΡΟ XV Παγκόσµιες Οµοσπονδιακές Ζώνες και Παγκόσµιες Έδρες. Τµήµα A. Παγκόσµιες Οµοσπονδιακές Ζώνες 1. Είκοσι Παγκόσµιες Οµοσπονδιακές Ζώνες θα ιδρυθούν εντός των είκοσι Παγκόσµιων Εκλογικών και Διοικητικών Περιοχών λόγω τοποθεσίας διαφόρων οργάνων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης και των διοικητικών τµηµάτων, των παγκόσµιων δικαστηρίων, των γραφείων των Περιφερειακών Παγκόσµιων Συνηγόρων, των γραφείων των Παγκόσµιων Συνηγόρων και για την τοποθεσία άλλων υποκαταστηµάτων, τµηµάτων, ιδρυµάτων, γραφείων, επιτροπών, πρακτορείων και µερών της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 2. Οι Παγκόσµιες Οµοσπονδιακές Ζώνες θα ιδρυθούν µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη και επέκταση των µέσων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. Οι Παγκόσµιες Οµοσπονδιακές Ζώνες θα ιδρυθούν πρώτα εντός κάθε µιας από τις πέντε Ηπειρωτικές Διαιρέσεις. 3. Η τοποθεσία και διοίκηση των Παγκόσµιων Οµοσπονδιακών Ζωνών, συµπεριλαµβανοµένων των πέντε πρώτων θα καθοριστούν από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. Τµήµα B. Οι Παγκόσµιες Έδρες 1. Πέντε Παγκόσµιες Έδρες θα ιδρυθούν σε κάθε µία από τις πέντε Ηπειρωτικές Διαιρέσεις της Γης και θα βρίσκονται σε κάθε µία από τις πέντε Παγκόσµιες Οµοσπονδιακές Ζώνες που θα ιδρυθούν όπως ορίζεται στο άρθρο XV του παρόντος Παγκόσµιου Συντάγµατος. 2. Μία από τις Παγκόσµιες Έδρες θα ορίζεται από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο ως η Βασική Παγκόσµια Έδρα και οι υπόλοιπες τέσσερις θα ορίζονται ως δευτερεύουσες Παγκόσµιες Έδρες. 3. Η αρχική αποτελεί την έδρα για όλα τα όργανα της Παγκόσµιας Κυβέρνησης και θα βρίσκεται στη Βασική Παγκόσµια Έδρα και οι άλλες βασικές έδρες αρκετών οργάνων της Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα βρίσκονται στις Δευτερεύοντες Παγκόσµιες Έδρες. Τµήµα Γ. Διαδικασίες σχετικές µε την τοποθεσία 1. Επιλογές που αφορούν την τοποθεσία των είκοσι Παγκόσµιων Οµοσπονδιακών Ζωνών και την τοποθεσία των πέντε Παγκόσµιων Εδρών θα προταθούν από το Προεδρείο και στη συνέχει θα αποφασιστεί από απλή πλειοψηφική ψήφο των τριών Οίκων του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. Το Προεδρείο θα προσφέρει επιλογές των δύο ή τριών τοποθεσιών σε κάθε µία από τις είκοσι Παγκόσµιες Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες που θα είναι Παγκόσµιες Οµοσπονδιακές Ζώνες και θα προσφέρει δύο εναλλακτικές λύσεις για κάθε µία από τις πέντε Παγκόσµιες Έδρες. 2. Το Προεδρείο µαζί µε το Υπουργικό Συµβούλιο θα προτείνει τότε ποια από τις πέντε Παγκόσµιες Έδρες θα είναι η Βασική Παγκόσµια Έδρα και θα αποφασιστεί µε απλή πλειοψηφική ψήφο των τριών Οίκων του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. 3. Κάθε όργανο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να διανέµει και να οργανώσει τις λειτουργίες και δραστηριότητες µεταξύ των πέντε Παγκοσµίων Εδρών και µεταξύ των είκοσι Παγκόσµιων Οµοσπονδιακών Ζωνών υποκείµενο σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου. 4. Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο µπορεί να αποφασίσει να προχωρά σε συνεδριάσεις εναλλάξ των πέντε Παγκόσµιων Εδρών και εάν γίνει αυτό, να αποφασίσει για τη διαδικασία εναλλαγής. 43


5. Για τις δύο πρώτες φάσεις λειτουργίας της Παγκόσµιας Κυβέρνησης όπως ορίζονται στο άρθρο XVII και για την προσωρινή Παγκόσµια Κυβέρνηση όπως ορίζεται στο άρθρο XIX, µπορεί να επιλεγεί µια προσωρινή τοποθεσία από τη Βασική Παγκόσµια Έδρα. Η προσωρινή τοποθεσία δεν χρειάζεται να συνεχίζει να λειτουργεί ως µόνιµη τοποθεσία. 6. Οποιαδήποτε Παγκόσµια Έδρα ή Παγκόσµια Οµοσπονδιακή Ζώνη µπορεί να εγκατασταθεί σε άλλο µέρος κατόπιν απόλυτης πλειοψηφικής ψήφου των δύο τρίτων των τριών Οίκων του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. 7. Επιπρόσθετες Παγκόσµιες Οµοσπονδιακές Ζώνες µπορούν να οριστούν εάν αυτό κριθεί αναγκαίο κατόπιν αίτησης του Προεδρείου και έγκρισης κατόπιν απόλυτης πλειοψηφικής ψήφου των τριών Οίκων του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου σε κοινή συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ XVI Παγκόσµια Επικράτεια και Εξωτερικές Σχέσεις Τµήµα A. Παγκόσµια Επικράτεια 1. Οι περιοχές εκείνες της Γης και του φεγγαριού της Γης που δεν υπόκεινται στη νοµοθεσία των ήδη υπαρχόντων εθνών τη στιγµή της δηµιουργίας της Οµοσπονδίας της Γης, ή που δεν βρίσκονται εντός της περιφέρειας της εθνικής ιδιοκτησίας και διοίκησης ή που έχουν δηλωθεί ως Παγκόσµια Επικράτεια ακολούθως προς την ίδρυση της Οµοσπονδίας της Γης, θα ορίζονται ως Παγκόσµια Επικράτεια και θα ανήκουν σε όλους τους κατοίκους της Γης. 2. Η διοίκηση της Παγκόσµιας Επικράτειας θα καθορίζεται από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και θα ολοκληρώνεται από την Παγκόσµια Διοίκηση και θα εφαρµόζεται στις παρακάτω περιοχές: α. Όλοι οι ωκεανοί και οι θάλασσες έχουν διεθνή ή υπερεθνικό χαρακτήρα µαζί µε τους πυθµένες και τις πηγές επ’ αυτών, ξεκινώντας σε απόσταση είκοσι χιλιοµέτρων σε απόσταση από την παραλία µε εξαίρεση θάλασσες µέσα στα όρια µιας χώρας που είναι παραδοσιακής εθνικής ιδιοκτησίας. β. Ισθµούς, πορθµούς, και κανάλια γ. Η ατµόσφαιρα που περιβάλλει τη Γη, ξεκινώντας από υψόµετρο του ενός χιλιοµέτρου πάνω από τη γενική επιφάνεια της γης εξαιρώντας τις κοιλότητες σε περιοχές µε µεγάλη απόκλιση υψοµέτρου. δ. Δορυφόροι που κατασκευάστηκαν από τον άνθρωπο και το φεγγάρι της Γης. ε. Αποικίες που µπορεί να επιλέξουν την κατάσταση της Παγκόσµιας Επικράτειας · µη ανεξάρτητες αποικίες υπό την κοινή διοίκηση εθνών ή υπό τη διοίκηση των Ηνωµένων Εθνών. Οποιαδήποτε νησιά ή κοραλλιογενές νησιά που δεν έχει διεκδικήσει κανένα έθνος. Ανεξάρτητα εδάφη ή χώρες που επιλέγουν την κατάσταση της Παγκόσµιας Επικράτειας και αµφισβητούµενες περιοχές που επιλέγουν την κατάσταση της Παγκόσµιας Επικράτειας. 3. Οι κάτοικοι οποιασδήποτε Παγκόσµιας Επικράτειας, εκτός κι αν έχουν οριστεί από τις Παγκόσµιες Οµοσπονδιακές Ζώνες, θα έχουν το δικαίωµα µε εύλογη αιτία να αποφασίσουν κατόπιν δηµοψηφίσµατος να γίνουν αυτοδιοικούµενο έθνος εντός της Οµοσπονδίας της Γης είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε τις άλλες Παγκόσµιες Επικράτειες ή να ενωθούν µ’ ένα έθνος που ήδη υπάρχει εντός της Οµοσπονδίας της Γης.

44


Τµήµα B. Εξωτερικές Σχέσεις 1. Η Παγκόσµια Κυβέρνηση θα διατηρήσει εξωτερικές σχέσεις µε αυτά τα έθνη της Γης που δεν έχουν ενωθεί µε τη Οµοσπονδία της Γης. Οι εξωτερικές σχέσεις θα βρίσκονται υπό την διοίκηση του Προεδρείου και θα υπόκεινται πάντοτε σε συγκεκριµένες οδηγίες και έγκριση του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου. 2. Όλες οι συνθήκες και συµφωνίες µε τα έθνη που παραµένουν εκτός Οµοσπονδίας της Γης θα διαπραγµατεύονται από το Προεδρείο και θα πρέπει να επικυρώνονται από απλή πλειοψηφική ψήφο των τριών Οίκων του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου. 3. Η Παγκόσµια Κυβέρνηση για τη Οµοσπονδία της Γης θα ιδρύσει και θα διατηρήσει ειρηνικές σχέσεις µε άλλου πλανήτες και αστρικά σώµατα όπου και όταν είναι εφικτή η επικοινωνία µε τους πιθανούς κατοίκους αυτών. 4. Όλες οι εξερευνήσεις στο διάστηµα τόσο µέσα όσο και έξω από το ηλιακό σύστηµα στο οποίο βρίσκεται ο πλανήτης Γης θα υπόκεινται υπό την αποκλειστική διεύθυνση και έλεγχο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης και θα διεξάγονται µε τέτοιο τρόπο που θα ορίζεται από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. ΑΡΘΡΟ XVII Επικύρωση και Εφαρµογή. Τµήµα A. Επικύρωση του Παγκόσµιου Συντάγµατος Το παρόν Παγκόσµιο Σύνταγµα θα παραδίδεται στα έθνη και στους ανθρώπους της Γης για επικύρωση υπό τις παρακάτω διαδικασίες: 1. Το Παγκόσµιο Σύνταγµα θα µεταφέρεται στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών και σε κάθε εθνική κυβέρνηση της Γης υπό την απαίτηση ότι το Παγκόσµιο Σύνταγµα θα υπόκειται στην εθνική νοµοθεσία κάθε έθνους για αρχική επικύρωση και στους ανθρώπους κάθε έθνους για τελική επικύρωση κατόπιν λαϊκού δηµοψηφίσµατος. 2. Η αρχική επικύρωση µιας εθνικής νοµοθεσίας θα γίνεται δυνατή από απλή πλειοψηφική ψήφο της εθνικής νοµοθεσίας. 3. Η τελική επικύρωση των ανθρώπων θα γίνεται µε απλή πλειοψηφική ψήφο ενός λαϊκού δηµοψηφίσµατος µε την προϋπόθεση ότι ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξεως των είκοσι- πέντε τοις εκατό των εκλέξιµων ψηφοφόρων ηλικίας από δεκαοκτώ και πάνω έχουν ψηφίσει εντός του έθνους ή της χώρας ή εντός των Παγκόσµιων Εκλογικών και Διοικητικών Περιφερειών. 4. Σε περίπτωση ενός έθνους χωρίς εθνική νοµοθεσία, ο επικεφαλής της εθνικής κυβέρνησης θα πρέπει να δώσει την αρχική επικύρωση και να υποβάλλει το Παγκόσµιο Σύνταγµα για τελική επικύρωση µέσω ενός λαϊκού δηµοψηφίσµατος. 5. Σε περίπτωση που µια εθνική κυβέρνηση, µετά από έξι µήνες αποτύχει να υποβάλλει το Παγκόσµιο Σύνταγµα για επικύρωση όπως απαιτείται, τότε η παγκόσµια αντιπροσωπεία που έχει την ευθύνη για την εκστρατεία της παγκόσµιας επικύρωσης µπορεί να προχωρήσει στη διεξαγωγή ενός άµεσου δηµοψηφίσµατος για επικύρωση από τους ανθρώπους. Άµεσα δηµοψηφίσµατα µπορεί να οργανωθούν βάσει ολόκληρων εθνών ή χωρών ή βάσει υπαρχόντων και καθορισµένων κοινοτήτων εντός των εθνών. 6. Σε περίπτωση ενός δηµοψηφίσµατος για άµεση επικύρωση, η τελική επικύρωση θα επιτευχθεί από την πλειοψηφία των ψήφων εάν πρόκειται για ένα ολόκληρο έθνος ή για µια Παγκόσµια Εκλογική και Διοικητική Περιφέρεια µε την προϋπόθεση ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξεως 45


των είκοσι- πέντε τοις εκατό των εκλέξιµων ψηφοφόρων ηλικίας από δεκαοκτώ και πάνω έχουν ψηφίσει. 7. Για την επικύρωση από ήδη υπάρχουσες κοινωνίες εντός ενός έθνους, η διαδικασία θα είναι να απαιτηθεί από τοπικές κοινωνίες, πόλεις, χώρες, πολιτείες, επαρχίες, υποδιαιρέσεις, δήµους, δικαιοδοσίες, ή άλλες καθορισµένες πολιτικές µονάδες εντός ενός έθνους να επικυρώσουν το Παγκόσµιο Σύνταγµα και να υποβάλλουν το Παγκόσµιο Σύνταγµα σε ψήφο δηµοψηφίσµατος από τους πολίτες της κοινότητας ή της πολιτικής µονάδας. Η επικύρωση µπορεί να επιτευχθεί µε την παραπάνω διαδικασία έως ότου όλοι οι ψηφοφόροι δεκαοκτώ ετών και άνω εντός του έθνους ή της Παγκόσµιας Εκλογικής και Διοικητικής Περιφέρειας ψηφίσουν µε την προϋπόθεση ότι ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξεως των είκοσι- πέντε τοις εκατό των εκλέξιµων ψηφοφόρων ηλικίας από δεκαοκτώ και πάνω έχουν ψηφίσει 8. Πριν την πλήρη λειτουργική φάση της Παγκόσµιας Κυβέρνησης όπως ορίζεται υπό το Τµήµα Ε του άρθρου XVII, τα πανεπιστήµια, κολέγια, οι επιστηµονικές ακαδηµίες και τα ινστιτούτα σε οποιαδήποτε χώρα µπορούν να επικυρώσουν το Παγκόσµιο Σύνταγµα κι αποκτώντας έτσι το δικαίωµα συµµετοχής στην ανάδειξη τους ως Μέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στον Οίκο των Συµβούλων. 9. Σε περίπτωση που τα έθνη που επί του παρόντος εµπλέκονται σε σοβαρές διεθνείς διενέξεις ή όπου υπάρχουν παραδοσιακές έχθρες και χρόνιες διαµάχες µεταξύ δύο ή περισσότερων εθνών, θα υπάρξει µια διαδικασία για παράλληλη συνδυαστική επικύρωση όπου τα έθνη που είναι τα µέρη µιας παρούσης ή χρόνιας διεθνής διένεξης ή διαµάχης θα µπορούν συγχρόνως να επικυρώσουν το Παγκόσµιο Σύνταγµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα έθνη θα εισάγονται συγχρόνως στη Οµοσπονδία της Γης και θα είναι υποχρεωµένα να παραδώσουν όλα τα όπλα µαζικής καταστροφής στην Παγκόσµια Κυβέρνηση και να δώσουν τέλος στην διαµάχη προκειµένου να επιτευχθεί µια ειρηνική διευθέτηση από την Παγκόσµια Κυβέρνηση. 10. Κάθε έθνος ή πολιτική οµάδα που επικυρώνει το παρόν Παγκόσµιο Σύνταγµα είτε µέσω αρχικής επικύρωσης είτε µέσω τελικής επικύρωσης, θα δεσµεύεται να µη χρησιµοποιήσει ποτέ ένοπλες δυνάµεις ή όπλα µαζικής καταστροφής κατά ενός άλλου µέλους ή οµάδας της Οµοσπονδίας της Γης ανεξαρτήτως από το πόσο καιρό θα πάρει να επιτευχθεί ο πλήρης αφοπλισµός όλων των εθνών και των πολιτικών οµάδων που έχουν επικυρώσει το παρόν Παγκόσµιο Σύνταγµα. 11. Μόλις επικυρωθεί, το Σύνταγµα της Οµοσπονδία της Γης αποτελεί τον ύψιστο νόµο της Γης. Με την επικύρωση του Συντάγµατος της Γης, οποιαδήποτε διάταξη του Συντάγµατος ή της Νοµοθεσίας οποιασδήποτε χώρας που το επικυρώνει και είναι αντίθετη µε το παρόν Σύνταγµα της Γης, είτε τροποποιείται είτε ακυρώνεται προκειµένου να συµµορφωθεί µε το παρόν Σύνταγµα της Οµοσπονδίας της Γης και ισχύει µόλις 25 χώρες το επικυρώσουν. Η τροποποίηση των Εθνικών ή Κρατικών Συνταγµάτων προκειµένου να επιτραπεί η είσοδος στην Παγκόσµια Οµοσπονδία δεν είναι απαραίτητο να γίνουν πριν την επικύρωση του Συντάγµατος της Οµοσπονδίας της Γης. Τµήµα Β. Στάδια Εφαρµογής 1. Η εφαρµογή και υλοποίηση του παρόντος Παγκόσµιου Συντάγµατος και η ίδρυση της Παγκόσµιας Κυβέρνησης ακολούθως προς τ ους όρους του παρόντος Παγκόσµιου Συντάγµατος, µπορούν να επιτευχθούν σε τρία στάδια όπως ακολουθεί, επιπροσθέτως του σταδίου µιας Προσωρινής Παγκόσµιας Κυβέρνησης όπως αναφέρεται στο XIX. 46


α. Πρώτο Λειτουργικό Στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης β. Δεύτερο Λειτουργικό Στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης γ. Πλήρες Λειτουργικό Στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης 2. Κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου, το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και η Παγκόσµια Διοίκηση θα ορίσουν στόχους και θα αναπτύξουν µέσα για την προοδευτική εφαρµογή και υλοποίηση του Παγκόσµιου Συντάγµατος και για την εφαρµογή της νοµοθεσίας που θεσµοθετείται από το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. Τµήµα Γ. Πρώτο Λειτουργικό Στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης 1. Το πρώτο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης υπό το παρόν Σύνταγµα θα ολοκληρώνεται και υλοποιείται όταν το Παγκόσµιο Σύνταγµα επικυρωθεί από επαρκή αριθµό εθνών και/ ή ατόµων προκειµένου να υπάρχει επίτευξη µιας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω συνθήκες: α. Αρχική ή τελική επικύρωση από τουλάχιστον εικοσιπέντε έθνη µε πληθυσµό το κάθε ένα από αυτά περισσότερο από 100,000 άτοµα. β. Αρχική ή τελική επικύρωση από τουλάχιστον δέκα έθνη µε πληθυσµό άνω των 100,000 ατόµων µαζί µε επικύρωση µέσω ενός άµεσου δηµοψηφίσµατος µε ένα ελάχιστο δεκαπέντε επιπλέον Παγκόσµιων Εκλογικών και Διοικητικών Περιφερειών. γ. Επικύρωση µέσω ενός άµεσου δηµοψηφίσµατος εντός ενός ελάχιστου των 100 παγκόσµιων εκλογικών και διοικητικών περιφερειών ακόµη κι αν κανένα έθνος δεν το έχει επικυρώσει. 2. Η εκλογή των Μελών του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στον Οίκο των Ανθρώπων θα διεξάγεται σε όλες τις Παγκόσµιες Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες όπου η επικύρωση έχει επιτευχθεί µέσω ενός λαϊκού δηµοψηφίσµατος. 3. Η Εκλογή των Μελών του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στον Οίκο των Ανθρώπων µπορεί να διεξαχθεί ταυτόχρονα µε τα άµεσα λαϊκά δηµοψηφίσµατα τόσο πριν όσο και µετά την επίτευξη του Πρώτου Λειτουργικού Σταδίου της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 4. Ο διορισµός ή η εκλογή των Μελών του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στον Οίκο των Εθνών θα διεξαχθεί σε όλα τα έθνη όπου η αρχική επικύρωση έχει επιτευχθεί. 5. Ένα τέταρτο των Μελών του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στον Οίκο των Συµβούλων µπορεί να εκλεγεί από υποψηφίους που έχουν υποβληθεί από πανεπιστήµια και κολέγια που έχουν επικυρώσει το Παγκόσµιο Σύνταγµα. 6. Το Παγκόσµιο Προεδρείο και το Διοικητικό Υπουργικό Συµβούλιο θα εκλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου VI -µε εξαίρεση την περίπτωση απουσίας ενός Οίκου Συµβούλων- οι υποψηφιότητες θα γίνονται από τα µέλη του Οίκου των Ανθρώπων και του Οίκου των Εθνών σε κοινή συνεδρίαση. Έως ότου αυτό επιτευχθεί, το Προεδρείο και το Διοικητικό Υπουργικό Συµβούλιο της Προσωρινής Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως ορίζεται στο άρθρο ΧΜ. 7. Όταν ολοκληρωθεί η σύνθεση, το Προεδρείο για το πρώτο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα διορίσει ή θα επαναδιορίσει υπουργικά πόστα µεταξύ των µελών του υπουργικού συµβουλίου και του Προεδρείου και θα ιδρύσει αµέσως ή θα επικυρώσει µια Υπηρεσία για τον Παγκόσµιο Αφοπλισµό καθώς κι έναν Παγκόσµιο Οργανισµό Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 8. Τα µέλη αυτά που επικυρώσουν το παρόν Παγκόσµιο Σύνταγµα και συνεπώς συµµετέχουν 47


στην Οµοσπονδία της Γης, θα µεταφέρουν άµεσα όλα τα όπλα µαζικής καταστροφής όπως ορίζεται από την Υπηρεσία για τον Παγκόσµιο Αφοπλισµό σε αυτή την Υπηρεσία. (Βλέπε Άρθρο ΧΙΧ. Τµήµατα Α-2-d, Β-6 και Ε-5). Η Υπηρεσία για τον Παγκόσµιο Αφοπλισµό θα ακινητοποιήσει αµέσως όλα τα όπλα και θα προχωρήσει µε την αποσυναρµολόγηση τους προκειµένου να µετατραπούν και να χρησιµοποιηθούν για ειρηνικούς σκοπούς και να ανακυκλωθούν τα υλικά τους ή να καταστραφούν. Κατά τη διάρκεια του πρώτου λειτουργικού σταδίου της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, τα έθνη που έχουν επικυρώσει το Παγκόσµιο Σύνταγµα µπορούν να διατηρήσουν ένοπλες δυνάµεις µε όπλα εκτός όπλων µαζικής καταστροφής όπως ορίζεται από την Υπηρεσία για τον Παγκόσµιο Αφοπλισµό. 9. Ταυτόχρονα µε τη µείωση ή εξαφάνιση τέτοιων όπλων µαζικής καταστροφής και άλλων στρατιωτικών εξόδων κατά της διάρκεια του πρώτου λειτουργικού σταδίου της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, τα έθνη µέλη της Οµοσπονδίας της Γης θα καταβάλλουν ετησίως στο Ταµείο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης ποσά που θα ισούνται µε το µισό των ποσών που έχουν εκταµιεύσει από τους αντίστοιχους εθνικούς προϋπολογισµούς για στρατιωτικούς σκοπούς κατά της διάρκεια του τελευταίου έτους πριν να ενωθούν µε τη Οµοσπονδία και θα συνεχίσουν να πληρώνουν τέτοιου είδους ποσά έως επιτευχθεί το πλήρες λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. Η Παγκόσµια Κυβέρνηση θα χρησιµοποιεί δεκαπέντε τοις εκατό των κεφαλαίων που έχουν ληφθεί µε αυτό τον τρόπο για να χρηµατοδοτήσει το έργο και τα σχέδια του Παγκόσµιου Οργανισµού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 10. Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και η Παγκόσµια Διοίκηση θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τα όργανα, τα τµήµατα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που προκύπτουν υπό την Προσωρινή Παγκόσµια Κυβέρνηση µε τέτοιου είδους τροποποιήσεις που θεωρούν απαραίτητες. Θα προχωρούν σε ενέργειες ώστε να ιδρύσουν και να ξεκινήσουν τα παρακάτω όργανα, τµήµατα και υπηρεσίες της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, εάν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει έως τότε, µαζί µε κάποια άλλα τµήµατα και υπηρεσίες που θεωρούνται χρήσιµες κατά τη διάρκεια του πρώτου λειτουργικού σταδίου της Παγκόσµιας Κυβέρνησης: α. Το Παγκόσµιο Ανώτατο Δικαστήριο β. Το Σύστηµα Επιβολής γ. Τον Παγκόσµιο Διαµεσολαβητή δ. Την Παγκόσµια Διοίκηση Δηµοσίων Υπηρεσιών ε. Την Παγκόσµια Οικονοµική Διοίκηση στ. Την Υπηρεσία Ερευνών και Σχεδιασµού ζ. Την Υπηρεσία για την Τεχνολογική και Περιβαλλοντική Εκτίµηση η. Μια Διοίκηση για την επείγουσα διάσωση της γης η οποία θα αναφέρεται σε θέµατα κλιµατολογικής αλλαγής και σχετιζόµενων παραγόντων. θ. Ένα Ολοκληρωµένο Παγκόσµιο Ενεργειακό Σύστηµα βάσει περιβαλλοντικά ασφαλών πηγών ενέργειας ι. Ένα Σύστηµα Παγκόσµιου Πανεπιστηµίου υπό το Υπουργείο Εκπαίδευσης ια. Μια Παγκόσµια Υπηρεσία Επιχειρήσεων υπό το Υπουργείο Εµπορίας και Βιοµηχανίας ιβ. Το Σώµα των Παγκόσµιων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ιγ. Την Παγκόσµια Διοίκηση Ωκεανών και Θαλασσών 11. Κατά την έναρξη του πρώτου λειτουργικού σταδίου, το Προεδρείου µε τη συνδροµή του Εκτελεστικού Υπουργικού Συµβουλίου θα διατυπώσει και θα εισηγηθεί ένα προτεινόµενο 48


πρόγραµµα για την επίλυση των πιο επειγόντων παγκόσµιων προβληµάτων που αφορούν επί του παρόντος την ανθρωπότητα 12. Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο θα ασχολείται µε τις λύσεις των παγκόσµιων προβληµάτων. Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και το Παγκόσµιο Υπουργικό Συµβούλιο θα καθιερώσουν µέσω διαφόρων οργάνων, τµηµάτων, και υπηρεσιών της Παγκόσµιας Κυβέρνησης οποιουσδήποτε τρόπους θεωρήσουν απαραίτητους και εφικτούς για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση και η επιβολή της παγκόσµιας νοµοθεσίας, του παγκόσµιου νόµου και του Παγκόσµιου Συντάγµατος. Συγκεκριµένα, θα λαµβάνει συγκεκριµένες αποφάσεις για δράση προκειµένου να επιτευχθούν οι σκοποί της ευηµερίας όλων των ανθρώπων στη Γη και θα εφαρµόζονται σε όλο τον κόσµο συµπεριλαµβανοµένων αλλά όχι περιορισµένων στα παρακάτω: α. Διεκπεραίωση του οργανισµού και εστίαση ενδιαφέροντος στη Διοίκηση της Επείγουσας Διάσωσης της Γης που αφορά σε όλα τα θέµατα κλιµατολογικής αλλαγής και κλιµατολογικών κρίσεων β. Διεκπεραίωση και επίσπευση ενός νέου νοµισµατικού και πιστωτικού συστήµατος που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων γ. Διεκπεραίωση ενός ολοκληρωµένου παγκόσµιου ενεργειακού συστήµατος που χρησιµοποιεί την ηλιακή ενέργεια, την ενέργεια του υδρογόνου και άλλων ασφαλών πηγών ενέργειας δ. Ανάδειξη ενός παγκόσµιου προγράµµατος για την αγροτική παραγωγή προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή σοδειά υπό συνθήκες οικολογικά ασφαλείς. ε. Δηµιουργία συνθηκών για ασφαλές εµπόριο εντός της Οµοσπονδίας της Γης στ. Εντολή για και εύρεση τρόπων για την ολοκλήρωση και εφαρµογή ενός µορατόριουµ για σχέδια πυρηνικής ενέργειας έως ότου όλα τα προβλήµατα που αφορούν την ασφάλεια, την εξουδετέρωση τοξικών αποβλήτων και τους κινδύνους χρήσης υλικών για την παραγωγή πυρηνικών όπλων, λυθούν. ζ. Η παραγωγή των πυρηνικών όπλων και όλων των όπλων µαζικής καταστροφής θα τεθεί παράνοµη και θα αναζητηθούν – βρεθούν τρόποι για τον τερµατισµό κάθε παραγωγής η. Ανάδειξη προγραµµάτων προκειµένου να εξασφαλιστούν επαρκή και µη µολυσµένες προµήθειες νερού καθώς και καθαρός αέρας για όλους τους κατοίκους της Γης. θ. Ανάδειξη ενός παγκόσµιου προγράµµατος για τη διατήρηση και ανακύκλωση των πηγών της Γης ι. Ανάπτυξη ενός αποδεκτού προγράµµατος προκειµένου να ρυθµιστεί το πρόβληµα του υπερπληθυσµού ειδικά µε την άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Τµήµα Δ. Δεύτερο Λειτουργικό Στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης 1. Το δεύτερο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα υλοποιηθεί όταν το πενήντα τοις εκατό ή περισσότερο των εθνών της Γης έχει δώσει αρχική ή τελική επικύρωση στο παρόν Παγκόσµιο Σύνταγµα, µε την προϋπόθεση ότι το πενήντα τοις εκατό του συνολικού πληθυσµού της Γης συµπεριλαµβάνεται είτε στο συνολικό πληθυσµό της Γης ή στα µέλη που έχουν ήδη επικυρώσει το σύνταγµα, ή εντός των εθνών που το έχουν επικυρώσει σε συνδυασµό µε τις επιπρόσθετες Παγκόσµιες Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες όπου τα άτοµα έχουν επικυρώσει το Παγκόσµιο Σύνταγµα µέσω ενός άµεσου δηµοψηφίσµατος. 2. Η εκλογή και ο διορισµός των Μελών του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στους Οίκους του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στους διάφορους Οίκους του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου θα 49


3.

4.

5.

6.

7.

8.

διεξαχθεί µε τον ίδιο τρόπο που ορίζεται για το πρώτο λειτουργικό στάδιο στο τµήµα Γ- 2, 3, 4 και 5 του Άρθρου XVII. Η διάρκεια καθηκόντων των Μελών του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου που εκλέχθηκαν ή διορίστηκαν για το πρώτο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα επεκτείνεται και στο δεύτερο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης εκτός κι αν έχουν ήδη υπηρετήσει πέντε χρόνια · σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνουν νέες εκλογές ή να διοριστούν νέα µέλη. Η διάρκεια συνέχισης των Μελών του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στο δεύτερο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα ρυθµίζεται να ισχύει ταυτόχρονα µε τη διάρκεια των νεοεκλεγέντων στην έναρξη του δεύτερου λειτουργικού σταδίου Η Παγκόσµια Προεδρία και το Εκτελεστικό Συµβούλιο θα ανακατασκευαστούν ή θα αναεπισηµοποιηθούν όπως απαιτείται στην αρχή του δεύτερου λειτουργικού σταδίου της Παγκόσµιας Κυβέρνησης Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και η Παγκόσµια Εκτελεστική Διοίκηση θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τα όργανα, τα υπουργεία, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που είναι ήδη καθ’ οδόν από το πρώτο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης µε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θεωρηθούν απαραίτητες. Θα διεξάγουν ενέργειες προκειµένου να καθιερωθούν και να αναπτυχθούν όλα τα άλλα όργανα και τα βασικά υπουργεία και υπηρεσίες της Παγκόσµιας Κυβέρνησης στο σηµείο που θεωρούνται εφικτά κατά τη διάρκεια του δεύτερου λειτουργικού σταδίου. Όλα τα έθνη που ενώνονται µε την Οµοσπονδία της Γης προκειµένου να συνθέσουν το δεύτερο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, θα µεταφέρουν αµέσως όλα τα όπλα µαζικής καταστροφής και όλα τα άλλα στρατιωτικά όπλα και εξοπλισµό στην Παγκόσµια Υπηρεσία Αφοπλισµού η οποία αµέσως θα τα θέσει εκτός λειτουργίας και θα προχωρήσει στην αποσυναρµολόγησή τους και στην µετατροπή τους σε υλικά που θα χρησιµεύσουν για ειρηνικούς σκοπούς, θα τα ανακυκλώσει ή εάν δεν γίνεται διαφορετικά, θα τα καταστρέψει. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου λειτουργικού σταδίου, όλες οι ένοπλες δυνάµεις καθώς και οι παραστρατιωτικές δυνάµεις των εθνών που έχουν ενωθεί µε τη Οµοσπονδία της Γης θα αφοπλιστούν ή θα µετασχηµατιστούν εθελοντικά σε στοιχεία του µη –στρατιωτικού Παγκόσµιου Σώµατος Υπηρεσιών. Ταυτόχρονα µε τη µείωση ή εξαφάνιση τέτοιου είδους όπλων και εξοπλισµού καθώς και άλλων στρατιωτικών δαπανών που µπορεί να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου λειτουργικού σταδίου της παγκόσµιας Κυβέρνησης, τα έθνη µέλη της Οµοσπονδίας της Γης θα καταβάλλουν σε ετήσια βάση στο Ταµείο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης ποσά που θα ισούνται µε το µισό των ποσών που έχουν εκταµιευθεί από τον εθνικό προϋπολογισµό για τις στρατιωτικές δαπάνες του έθνους κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους πριν ενωθούν µε τη Οµοσπονδία και θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τέτοιου είδους ποσά έως ότου επιτευχθεί το πλήρες λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. Η Παγκόσµια Κυβέρνηση θα χρησιµοποιήσει πενήντα τοις εκατό των κεφαλαίων που έχουν ληφθεί µε τον παραπάνω τρόπο προκειµένου να χρηµατοδοτήσει το έργο και τα σχέδια του Παγκόσµιου Οργανισµού Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Με τη δηµιουργία του Εκτελεστικού Υπουργικού Συµβουλίου για το δεύτερο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, το Προεδρείο θα εκδώσει µια πρόσκληση προς τη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών και σε κάθε µία από τις ειδικευόµενες υπηρεσίες των Ηνωµένων Εθνών καθώς και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς προκειµένου να 50


µεταφέρουν προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό, πηγών και πίστη στη Οµοσπονδία της Γης και στην Παγκόσµια Κυβέρνηση. Οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών και των ειδικευµένων υπηρεσιών της καθώς και άλλων διεθνών υπηρεσιών που µπορούν µε αυτό τον τρόπο να µεταφερθούν θα ανασυγκροτηθούν και θα ολοκληρωθούν σε διάφορα όργανα, υπουργεία, τµήµατα, γραφεία και υπηρεσίες της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 9. Κατά την έναρξη του δεύτερου λειτουργικού σταδίου, το Προεδρείο σε συνδυασµό µε το Υπουργικό Συµβούλιο θα διατυπώσει και θα εισηγηθεί ένα προτεινόµενο πρόγραµµα για την επίλυση των πιο επειγόντων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα. 10. Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο θα συνεχίσει µε την νοµοθεσία που κρίνεται απαραίτητη για την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος για την επίλυση των επειγόντων παγκόσµιων προβληµάτων 11. Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και το Παγκόσµιο Διοικητικό Συµβούλιο σε συνεργασία θα αναπτυχθούν µέσω αρκετών οργάνων, τµηµάτων και υπηρεσιών της Παγκόσµιας Κυβέρνησης µέσω οποιονδήποτε τρόπων θεωρήσουν απαραίτητους και εφικτούς για την εφαρµογή της νοµοθεσίας που θα λύσει τα παγκόσµια προβλήµατα και συγκεκριµένα, θα λάβουν συγκεκριµένες αποφάσεις για δράση προκειµένου να επιτευχθεί η ευηµερία για όλους τους κατοίκους της Γης συµπεριλαµβανοµένων αλλά όχι µόνο στα παρακάτω: α. Δήλωση ότι όλοι οι ωκεανοί, θάλασσες και κανάλια έχουν υπερεθνικό χαρακτήρα (αλλά χωρίς να συµπεριλαµβάνονται εσωτερικές θάλασσες που ανήκουν παραδοσιακά σε συγκεκριµένα έθνη) που βρίσκονται είκοσι χιλιόµετρα από την ακτή και όλους τους αντίστοιχους βυθούς, θα βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία της Οµοσπονδίας της Γης ως κοινή κληρονοµιά της ανθρωπότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο και τη διοίκηση της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. β. Ανακήρυξη των πόλων και τις γύρω πολικές περιοχές συµπεριλαµβανοµένης της Ανταρκτικής αλλά όχι τις περιοχές που είναι παραδοσιακά µέρος συγκεκριµένων εθνών και θα είναι παγκόσµια επικράτεια υπό την ιδιοκτησία της Οµοσπονδίας της Γης ως κοινή κληρονοµιά της ανθρωπότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο και διαχείριση της παγκόσµιας κυβέρνησης. γ. Θέση εκτός νόµου της ιδιοκτησίας, συγκέντρωσης, πώλησης και χρήσης πυρηνικών όπλων, όλων των όπλων µαζικής καταστροφής και άλλων στρατιωτικών όπλων και εξοπλισµού. δ. Δηµιουργία ενός συστήµατος παροχής τροφής για όλους τους κατοίκους της γης ε. Ανάπτυξη και διεξαγωγή όλων των εφικτών ενεργειών που αναφέρονται στο τµήµα Γ-10 και Γ-12 του πρώτου λειτουργικού σταδίου. Τµήµα E. Πλήρες Λειτουργικό Στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης 1. Το πλήρες λειτουργικό στάδιο της παγκόσµιας κυβέρνησης θα υλοποιηθεί όταν το παρόν Παγκόσµιο Σύνταγµα δοθεί είτε µέσω αρχικής είτε µέσω τελικής επικύρωσης συµµορφούµενο είτε στον όρο (α) είτε στον όρο (β) παρακάτω: α. Επικύρωση από το ογδόντα τοις εκατό ή και περισσότερο των εθνών της Γης που αποτελούν τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό του πληθυσµού της Γης ή β. Επικύρωση που να συµπεριλαµβάνει το ενενήντα τοις εκατό του συνολικού πληθυσµού της γης είτε εντός των εθνών που έχουν επικυρώσει είτε εντός των εθνών που έχουν επικυρώσει µαζί µε τις επιπρόσθετες Παγκόσµιες Τοµεακές και Διοικητικές Περιφέρειες 51


όπου έχει γίνει η επικύρωση µέσω ενός άµεσου δηµοψηφίσµατος όπως ορίζεται στο άρθρο XVII, Τµήµα Α. 2. Όταν επιτευχθεί το πλήρες λειτουργικό στάδιο της παγκόσµιας κυβέρνησης, θα πρέπει να εφαρµοστούν οι παρακάτω όροι: α. Οι εκλογές των µελών του Οίκου των Ανθρώπων θα διεξαχθούν σε όλες τις Παγκόσµιες Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες όπου δεν έχουν γίνει ήδη εκλογές. Τα µέλη του Οίκου των Εθνών θα εκλέγονται και θα διορίζονται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή τις εθνικές κυβερνήσεις σε όλα τα έθνη όπου αυτό δεν έχει επιτευχθεί. β. Η διάρκεια θητείας των µελών του Οίκου των Ανθρώπων και του Οίκου των Εθνών που υπηρετούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου λειτουργικού σταδίου θα συνεχίζει και κατά τη διάρκεια του πλήρους λειτουργικού σταδίου µε εξαίρεση τα µέλη εκείνα που έχουν ήδη υπηρετήσει θητεία πέντε χρόνων και σε αυτή την περίπτωση θα γίνουν εκλογές ή διορισµοί σύµφωνα µε τους κανονισµούς. γ. Η διάρκεια θητείας για όλα τα µέλη που συνεχίζουν τη θητεία τους στον Οίκο των Ανθρώπων και στον Οίκο των Εθνών που έχουν υπηρετήσει λιγότερο από πέντε έτη, θα προσαρµόζονται ώστε να λειτουργούν ταυτόχρονα µε εκείνα τα Μέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου των οποίων η θητεία ξεκινά κατά το πλήρες λειτουργικό στάδιο της παγκόσµιας κυβέρνησης. δ. Τα επόµενα 100 Μέλη του Οίκου των Συµβούλων θα εκλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται και ορίζεται στο Τµήµα Ε του Άρθρου V. Η διάρκεια θητείας για τα µέλη που συνεχίζουν τη θητεία τους στον Οίκο των Συµβούλων θα λειτουργούν για πέντε ακόµη έτη µετά την έναρξη του πλήρους λειτουργικού σταδίου ενώ αυτά που ξεκινούν τη θητεία τους στο πλήρες λειτουργικό στάδιο της παγκόσµιας κυβέρνησης ενώ αυτά τα µέλη που ξεκινούν τη θητεία τους µε το πλήρες λειτουργικό στάδιο της παγκόσµιας κυβέρνησης θα υπηρετούν για µια δεκαετία. ε. Το Προεδρείο και το Υπουργικό Συµβούλιο θα επανεκλεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου VΙ στ. Όλα τα όργανα της Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα αναπτυχθούν πλήρως για την αποτελεσµατική διοίκηση και εφαρµογή της παγκόσµιας νοµοθεσίας και του παγκόσµιου νόµου καθώς και των διατάξεων του παρόντος παγκόσµιου συντάγµατος. ζ. Όλα τα έθνη που δεν το έχουν ήδη κάνει, θα µεταφέρουν αµέσως όλα τα στρατιωτικά όπλα και τον εξοπλισµό στην Παγκόσµια Υπηρεσία Αφοπλισµού που η οποία αµέσως θα τα θέσει εκτός λειτουργίας και θα προχωρήσει στην αποσυναρµολόγησή τους και στην µετατροπή τους σε υλικά που θα χρησιµεύσουν για ειρηνικούς σκοπούς, θα τα ανακυκλώσει ή εάν δεν γίνεται διαφορετικά, θα τα καταστρέψει. η. Το σύνολο του στρατού και κάθε είδους στρατιωτικών δυνάµεων θα αφοπλιστεί πλήρως και είτε θα αποστρατευτεί είτε θα εισχωρήσει εθελοντικά στο µη-στρατιωτικό Παγκόσµιο Σώµα Υπηρεσιών. θ. Όλες οι βιώσιµες υπηρεσίες του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και άλλες βιώσιµες διεθνείς υπηρεσίες που έχουν ιδρυθεί µεταξύ εθνικών κυβερνήσεων, µαζί µε το προσωπικό, εγκαταστάσεις και πηγές τους θα µεταφερθούν στην Παγκόσµια Κυβέρνηση και θα διοριστούν από την αρχή προκειµένου να χρησιµεύσουν στα όργανα, τα υπουργεία, τα τµήµατα, τα γραφεία, τα ινστιτούτα, τις επιτροπές, και τις υπηρεσίες της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 52


ι.

Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και το Παγκόσµιο Εκτελεστικό Συµβούλιο θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες και τα σχέδια που είναι ήδη καθ’ οδόν από το δεύτερο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης µε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θεωρηθούν απαραίτητες και εφικτές εφικτούς για την εφαρµογή της νοµοθεσίας που θα λύσει τα παγκόσµια προβλήµατα και συγκεκριµένα, θα λάβουν συγκεκριµένες αποφάσεις για δράση προκειµένου να επιτευχθεί η ευηµερία για όλους τους κατοίκους της Γης

Τµήµα Στ. Κόστος επικύρωσης Η εργασία και το κόστος των µεµονωµένων Πολιτών της Γης για την επίτευξη ενός επικυρωµένου Συντάγµατος για τη Οµοσπονδία της Γης, αναγνωρίζονται ως νόµιµα κόστη για την ίδρυση µιας συνταγµατικής παγκόσµιας κυβέρνησης µέσω της οποίας οι παρούσες και µελλοντικές γενεές θα επωφεληθούν και θα έχουν ξεπληρώσει δύο φορές το αρχικό ποσό της Παγκόσµιας Οικονοµικής Διοίκησης της Παγκόσµιας Κυβέρνησης όταν γίνει λειτουργική µετά την επικύρωση του παρόντος Συντάγµατος από 25 χώρες της Οµοσπονδίας της Γης. Πιο ειδικά, η αποπληρωµή συµπεριλαµβάνει συνεισφορές στην Παγκόσµια Χρηµατοδοτική Εταιρία της Παγκόσµιας Κυβέρνησης και άλλα κόστη και έξοδα που αναγνωρίζονται από πρότυπα και διαδικασίες που θα ιδρυθούν από την Παγκόσµια Οικονοµική Διοίκηση. ΑΡΘΡΟ XVIII Τροποποιήσεις 1. Με την ολοκλήρωση του πρώτου λειτουργικού σταδίου της Παγκόσµιας Κυβέρνησης, ενδέχεται να προταθούν κάποιες τροποποιήσεις του παρόντος Παγκόσµιου Συντάγµατος µε δύο τρόπους: α. Με απλή πλειοψηφική ψήφο οποιουδήποτε Οίκου του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου β. Με αιτήσεις και αναφορές που υπογράφονται από ένα σύνολο της τάξεως των 200,000 ατόµων που έχουν την ικανότητα να ψηφίσουν στις παγκόσµιες εκλογές από τουλάχιστον είκοσι Παγκόσµιες Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες όπου το Παγκόσµιο Σύνταγµα έχει λάβει την τελική επικύρωση. 2. Η µετάβαση οποιασδήποτε τροποποίησης που προτείνεται από έναν Οίκο του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου θα απαιτεί την πλειοψηφική ψήφο των δύο τρίτων για κάθε έναν από τους τρεις Οίκους του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου ξεχωριστά. 3. Μια τροποποίηση που θα προταθεί από µια λαϊκή αίτηση θα απαιτεί απλή πλειοψηφική ψήφο του Οίκου των Ανθρώπων οι οποίοι θα είναι υποχρεωµένοι να ψηφίσουν για την προτεινόµενη τροποποίηση. Η µετάβαση της τροποποίησης θα απαιτεί στη συνέχεια την πλειοψηφική ψήφο των δύο τρίτων για κάθε έναν από τους τρεις Οίκους του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου ξεχωριστά. 4. Κατά περιόδους, αλλά σε διάστηµα έως δέκα έτη µετά την πρώτη µεταφορά του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου για το πρώτο λειτουργικό στάδιο της παγκόσµιας κυβέρνησης, και κάθε είκοσι χρόνια στη συνέχεια, τα Μέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου θα συναντώνται σε ειδική συνεδρίαση που αποτελείται από ένα Συνταγµατικό Συνέδριο το οποίο θα διεξάγει για να εξετάσει το παρόν Παγκόσµιο Σύνταγµα και να προτείνει πιθανές τροποποιήσεις και στη συνέχεια να προτείνει δράση όπως ορίζεται στον όρο 2 του Άρθρου XVII. 5. Εάν το Πρώτο Λειτουργικό Στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης δεν επιτευχθεί έως το έτος 1995, τότε το Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο όπως ορίζεται υπό το άρθρο ΧΙΧ, µπορεί να συνέρθει σε άλλη συνεδρίαση για να εξετάσει το Σύνταγµα της Οµοσπονδίας της Γης και να 53


αναζητήσει πιθανές τροποποιήσεις σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθιερώθηκε από το Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. 6. Εκτός από τις διαδικασίες τροποποίησης που καθορίζονται επί του παρόντος, κανένα µέρος του παρόντος Παγκόσµιου Συντάγµατος δεν µπορεί να παραµεριστεί, να απαγορευτεί ή να ανατραπεί.

54


ΑΡΘΡΟ XIX Προσωρινό Παγκόσµιο Πληρεξούσιο Νοµοθετικό Σώµα Τµήµα A Ενέργειες που θα γίνουν από το Παγκόσµιο Πληρεξούσιο Νοµοθετικό Σώµα Με την υιοθέτηση του Παγκοσµίου Συντάγµατος από το Παγκόσµιο Πληρεξούσιο Νοµοθετικό Σώµα, η Συνέλευση σε συνδυασµό µε τις υπηρεσίες που θα ορίσει, θα πράξει τα παρακάτω χωρίς όµως να περιορίζεται µόνο σε αυτά: 1. Δηµοσιοποιήσουν µια κλήση όλων των Εθνών, κοινοτήτων και ατόµων της Γης προκειµένου το παρόν Παγκόσµιο Σύνταγµα για την Παγκόσµια Κυβέρνηση 2. Δηµιουργία των παρακάτω προκαταρκτικών επιτροπών: α. Επιτροπή επικύρωσης β. Επιτροπή Παγκόσµιων Εκλογών γ. Επιτροπή Παγκόσµιας Ανάπτυξης δ. Επιτροπή για τον Παγκόσµιο Αφοπλισµό ε. Επιτροπή για τα Παγκόσµια Προβλήµατα στ. Επιτροπή Διορισµών ζ. Επιτροπή Οικονοµικών η. Επιτροπή για θέµατα ερευνών ειρήνης και εκπαίδευσης θ. Ειδικές επιτροπές για κάθε ένα από τα πιο επείγονται παγκόσµια προβλήµατα ι. Τέτοιου είδους όµοιες επιτροπές που θεωρηθούν απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία της Προσωρινής Παγκόσµιας Κυβέρνησης 3. Πρόσκληση σε Συνεδριάσεις της Προσωρινής Παγκόσµιας Κυβέρνησης όταν αυτό είναι εφικτό υπό τις παρακάτω συνθήκες: α. Αναζήτηση δέσµευσης από 500 ή και περισσότερους αντιπροσώπους ότι θα παραστούν, και θα αντιπροσωπεύσουν άτοµα σε 20 χώρες από πέντε ηπείρους και θα φέρουν διαπιστευτήρια που ορίζονται στο άρθρο ΧΙΧ, Τµήµα Γ. β. Τα ελάχιστα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την οργάνωση των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου της Προσωρινής Κυβέρνησης είναι ήδη διαθέσιµα ή υπάρχει σαφής δέσµευση για την καταβολή τους. γ. Οι διαθέσιµες τοποθεσίες επιβεβαιώνονται τουλάχιστον εννέα µήνες προκαταβολικά εκτός κι αν επείγουσες συνθήκες δικαιολογήσουν ειδοποίηση σε µικρότερο χρονικό διάστηµα Τµήµα B. Έργο των προκαταρκτικών επιτροπών 1. Η επιτροπή επικύρωσης θα διεξάγει µια παγκόσµια εκστρατεία για την επικύρωση του Παγκόσµιου Συντάγµατος τόσο για να αποκτηθεί η προκαταρκτική επικύρωση από τις εθνικές κυβερνήσεις συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών νοµοθεσιών, όσο και για να αποκτηθεί η τελική επικύρωση από τους ανθρώπους συµπεριλαµβανοµένων των κοινοτήτων. Η επιτροπή επικύρωσης θα συνεχίσει το έργο της έως επιτευχθεί το πλήρες λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 2. Η Παγκόσµια Επιτροπή Εκλογών θα προετοιµάσει έναν προσωρινό παγκόσµιο χάρτη των Παγκόσµιων Εκλογικών και Διοικητικών Περιφερειών που µπορεί να αναθεωρηθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου ή δεύτερου λειτουργικού σταδίου της Παγκόσµιας Κυβέρνησης · θα προετοιµάσει επίσης και θα διεξάγει σχέδια προκειµένου να αποκτήσει την εκλογή των Μελών του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στον Οίκο των Ανθρώπων και στον Οίκο των Συµβούλων. Η 55


Παγκόσµια Επιτροπή Εκλογών θα µετατραπεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα στα Παγκόσµια Σύνορα και στη Διοίκηση Εκλογών. 3. Μετά από έξι µήνες, σε εκείνες τις χώρες όπου οι εθνικές κυβερνήσεις δεν έχουν ανταποκριθεί θετικά όσον αφορά στην κλήση για επικύρωση, η επιτροπή επικύρωσης και η παγκόσµια επιτροπή εκλογών µπορούν να κάνουν από κοινού ενέργειες προκειµένου να επιτευχθεί η επικύρωση του Παγκόσµιου Συντάγµατος µέσω άµεσου λαϊκού δηµοψηφίσµατος και ταυτόχρονα η εκλογή των Μελών του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου. 4. Η επιτροπή επικύρωσης µπορεί επίσης να υποβάλει το Παγκόσµιο Σύνταγµα για επικύρωση µέσω πανεπιστήµιων και κολεγίων σε όλο τον κόσµο. 5. Η Παγκόσµια Επιτροπή Ανάπτυξης θα προετοιµάσει σχέδια για τη δηµιουργία ενός Παγκόσµιου Οργανισµού Οικονοµίας και Ανάπτυξης προκειµένου να εξυπηρετήσει όλα τα έθνη και τους ανθρώπους που επικυρώνουν το Παγκόσµιο Σύνταγµα, και συγκεκριµένα τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. Ο Οργανισµός αυτός θα ξεκινήσει τη λειτουργία του όταν ιδρυθεί η Προσωρινή Παγκόσµια Κυβέρνηση. 6. Η Παγκόσµια Επιτροπή Αφοπλισµού θα προετοιµάσει σχέδια για την οργάνωση µιας Παγκόσµιας Υπηρεσίας Αφοπλισµού προκειµένου να ξεκινήσει να λειτουργεί όταν η Προσωρινή Παγκόσµια Κυβέρνηση έχει ιδρυθεί. 7. Η Επιτροπή για την επίλυση των παγκόσµιων προβληµάτων θα προετοιµάσει µια ηµερήσια διάταξη µε τα πιο επείγοντα προβλήµατα σε παγκόσµιο επίπεδο µε την απαραίτητη τεκµηρίωση για πιθανή δράση από το Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και την Προσωρινή Παγκόσµια Κυβέρνηση. 8. Η Επιτροπή Διορισµών θα προετοιµάσει µια λίστα µε τα ονόµατα των υποψηφίων που θα συνθέσουν το Προεδρείο και το Υπουργικό Συµβούλιο για την Προσωρινή Παγκόσµια Κυβέρνηση. 9. Η Επιτροπή Οικονοµικών θα δουλέψει πάνω στους τρόπους και τα µέσα χρηµατοδότησης της Προσωρινής Παγκόσµιας Κυβέρνησης 10. Οι διάφορες επιτροπές που θα ασχολούνται µε συγκεκριµένα παγκόσµια προβλήµατα θα εργάζονται πάνω στην προετοιµασία της προτεινόµενης παγκόσµιας νοµοθεσίας και λήψης δράσης για κάθε πρόβληµα για να τα παρουσιάσουν στο Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο όταν αυτό συνέλθει σε συνεδρίαση. Τµήµα Γ. Σύνθεση του Προσωρινού Παγκόσµιου Κοινοβουλίου 1. Το Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο θα αποτελείται από τα παρακάτω µέλη: α. Όλους αυτούς που πιστοποιήθηκαν ως αντιπρόσωποι στις Συνεδριάσεις του παγκόσµιου πληρεξούσιου νοµοθετικού σώµατος το 1977 και το 1991 καθώς και αυτών που συµµετείχαν σε οποιαδήποτε προγενέστερη Συνεδρίαση του Προσωρινού Παγκόσµιου Κοινοβουλίου και που επαναεπιβεβαίωσαν την υποστήριξη τους στο Σύνταγµα για τη Οµοσπονδία της Γης όπως αυτό τροποποιήθηκε. β. Άτοµα που αποκτούν τον απαιτούµενο αριθµό υπογραφών σε αιτήσεις για υπογραφές ή που έχουν διοριστεί από µη κυβερνητικούς οργανισµούς που υιοθετούν εγκεκριµένες λύσεις γι’ αυτό το σκοπό, ή που έχουν εξουσιοδοτηθεί σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται στις Κλήσεις που µπορεί να γίνουν για να συνέλθει σε συνεδρίαση το Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο. γ. Μέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στον Οίκο των Ανθρώπων που έχουν εκλεγεί από τις 56


Παγκόσµιες Εκλογικές και Διοικητικές Περιφέρειες έως τη στιγµή που συνέρχεται σε συνεδρίαση η Προσωρινή Παγκόσµια Κυβέρνηση. Τα Μέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου που εκλέγονται στον Οίκο των Ανθρώπων µπορούν να συνεχίσουν να προστίθενται στο Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο έως ότου ολοκληρωθεί το πρώτο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. δ. Μέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στον Οίκο των Εθνών που έχουν εκλεγεί µέσω εθνικών νοµοθεσιών ή έχουν διοριστεί από εθνικές κυβερνήσεις έως τη στιγµή της συνεδρίασης του Προσωρινού Παγκόσµιου Κοινοβουλίου. Μέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στον Οίκο των Εθνών µπορούν να συνεχίσουν να προστίθενται στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο έως ολοκληρωθεί το πρώτο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. ε. Εκείνα τα πανεπιστήµια και κολέγια που έχουν επικυρώσει το Παγκόσµιο Σύνταγµα µπορούν να θέσουν υποψήφιους για να υπηρετήσουν ως Μέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στον Οίκο των Συµβούλων. Στη συνέχεια, ο Οίκος των Ανθρώπων και ο Οίκος των Εθνών από κοινού, θα εκλέξουν από αυτούς τους υποψήφιους έως και πενήντα Μέλη στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο να υπηρετήσουν στον Οίκο των Συµβούλων της Προσωρινής Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 2. Μέλη του Προσωρινού Παγκόσµιου Κοινοβουλίου στις κατηγορίες (α) και (β) όπως ορίζονται παραπάνω, θα υπηρετούν µόνο έως ότου αναγγελθεί το πρώτο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης αλλά µπορούν να εκλεγούν δεόντως για να συνεχίσουν ως Μέλη του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια του πρώτου λειτουργικού σταδίου. Τµήµα Δ. Δηµιουργία της Προσωρινής Παγκόσµιας Διοίκησης 1. Μόλις το Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο συνέλθει στην επόµενη συνεδρίαση, θα εκλέξει νέο Προεδρείο για το Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και την Προσωρινή Παγκόσµια Κυβέρνηση µεταξύ των υποψηφίων που υποβάλλονται από την Επιτροπή Διορισµών. 2. Τα µέλη του Προσωρινού Παγκόσµιου Προεδρείου θα υπηρετούν θητείες τριών χρόνων και µπορούν να επανεκλεγούν από το Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση θα υπηρετούν µόνο έως ότου το Προεδρείο εκλεγεί υπό το πρώτο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. 3. Το Προεδρείο µπορεί να λάβει επιπρόσθετες υποψηφιότητες για το Διοικητικό Υπουργικό Συµβούλιο. 4. Το Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο θα εκλέξει στη συνέχεια τα µέλη του Διοικητικού Υπουργικού Συµβουλίου 5. Το Προεδρείο θα διορίσει στη συνέχεια υπουργικές θέσεις µεταξύ των µελών του Διοικητικού Υπουργικού Συµβουλίου και του Προεδρείου 6. Όταν ολοκληρωθούν τα βήµατα από το 1 έως το 4 του τµήµατος Δ, η Προσωρινή Παγκόσµια Κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη λειτουργία της προκειµένου να υπηρετήσει την ευηµερία της ανθρωπότητας Τµήµα E. Πρώτες Ενέργειες της Προσωρινής Παγκόσµιας Κυβέρνησης 1. Το Προεδρείο, κατόπιν διαβούλευσης µε το Διοικητικό Υπουργικό Συµβούλιο, τις επιτροπές που σχετίζονται µε συγκεκριµένα προβλήµατα σε παγκόσµιο επίπεδο καθώς και το Παγκόσµιο 57


2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

Κοινοβούλιο, θα καθορίσουν ένα πρόγραµµα δράσης για τα πιο επείγοντα παγκόσµια προβλήµατα. Το Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο, θα εργαστεί σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη στα παγκόσµια προβλήµατα και θα λάβει οποιεσδήποτε απαραίτητες δράσεις θεωρεί κατάλληλες και εφικτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Παγκόσµιου Συντάγµατος. Η εφαρµογή και συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία που τίθεται εν ισχύ από το Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο θα αναζητηθεί σε εθελοντική βάση σε ανταπόδοση των ωφελειών που θα πραγµατοποιηθούν, ενώ η ισχύς της Προσωρινής Παγκόσµιας Κυβέρνησης αυξάνει µε την προοδευτική επικύρωση του Παγκόσµιου Συντάγµατος. Στο βαθµό που θεωρείται αναγκαίο και εφικτό, το προσωρινό παγκόσµιο κοινοβούλιο και η προσωρινή παγκόσµια διοίκηση θα µπορούν να αναλάβουν κάποιες ενέργειες που ορίζονται στο τµήµα Γ-12 του άρθρου XVII για το πρώτο λειτουργικό στάδιο της Παγκόσµιας Κυβέρνησης. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Οικονοµίας και Ανάπτυξης και η Παγκόσµια Υπηρεσία για τον Αφοπλισµό θα ιδρυθούν για σχετιζόµενες ενέργειες Το Παγκόσµιο Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Υπουργικό Συµβούλιο της Προσωρινής Παγκόσµιας Κυβέρνησης θα προχωρήσουν µε την οργάνωση άλλων οργάνων και υπηρεσιών της Παγκόσµιας Κυβέρνησης σε προσωρινή βάση, σε τέτοιο βαθµό που θεωρείται επιθυµητός και εφικτός, και συγκεκριµένα σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται υπό το Τµήµα Γ-10 του Άρθρου XVII. Οι διάφορες προκαταρκτικές επιτροπές για τα επείγοντα προβλήµατα µπορούν να διοριστούν εκ νέου ως Διοικητικά Τµήµατα της Προσωρινής Παγκόσµιας Κυβέρνησης. Στα πλαίσια των εργασιών και δράσεων της, η Προσωρινή Παγκόσµια Κυβέρνηση θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Συντάγµατος για τη Οµοσπονδία της Γης.

9.

Το Σύνταγµα για την Οµοσπονδία της Γης επικυρώθηκε αρχικά κατά την δεύτερη συνεδρίαση της Παγκόσµιας Πληρεξούσιας Συνέλευσης που διεξήχθη στο Ίνσµπρουκ στην Αυστρία τον Ιούνιο του 1977, τροποποιήθηκε και επικυρώθηκε κατά την τέταρτη συνεδρίαση του παγκόσµιου πληρεξούσιου νοµοθετικού σώµατος που διεξήχθη στην Troia στην Πορτογαλία τον Μάιο του 1991. Το τροποποιηµένο Σύνταγµα έχουν προσωπικά επικυρώσει εξέχουσες προσωπικότητες σε όλο τον κόσµο καθώς η παγκόσµια εκστρατεία για επικύρωση από τους ανθρώπους και τις κυβερνήσεις είναι ήδη καθοδόν.

58


1958

1959

1961 1963 1965

1967 1968

1969

1972

1973

1976 1977

1978 1979

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Συµφωνία για κλήση µιας Παγκόσµιας Συνταγµατικής Συµφωνίας από τέσσερα άτοµα η οποία κυκλοφόρησε σε παγκόσµιο επίπεδο για τη συλλογή υπογραφών, τόσο από εθνικές κυβερνήσεις όσο και από κατοίκους χωρών προκειµένου να στείλουν αντιπροσώπους. Δηµιουργία της Παγκόσµιας Επιτροπής (ή µιας Παγκόσµια Συνταγµατική Συµφωνία). Χιλιάδες υπογραφές συµπεριλαµβανοµένων αυτών από εξέχοντες ηγέτες. 60 οργανωτές αυτής της ενέργειας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσµο για να υποστηρίξουν αυτή την ενέργεια Υιοθετείται η τελική κλήση για την παγκόσµια συνταγµατική συµφωνία. Πολλά άτοµα υπογράφουν µεταξύ των οποίων και 62 ηγέτες πέντε εθνικών κυβερνήσεων. Το πρώτο προκαταρκτικό συνέδριο διεξάγεται στο Ντένβερ, στο Κολοράντο των ΗΠΑ µε αντιπροσώπους από τις 5 ηπείρους. Διεξάγεται το δεύτερο προκαταρκτικό συνέδριο στο Μιλάνο της Ιταλίας. Περιγράφονται και συζητιούνται τα βασικά σηµεία ενός Παγκόσµιου Συντάγµατος. Το σχέδιο που υιοθετείται και γίνεται αποδεκτό αφορά ένα Παγκόσµιο Κοινοβούλιο ανθρώπων. Λαµβάνεται η απόφαση κατά το τρίτο προκαταρκτικό συνέδριο να ξεκινήσει η συµφωνία το 1968 ακόµη κι αν δεν εκλεγεί καµία κυβέρνηση. 300 εκπρόσωποι των ανθρώπων δεσµεύονται. Οι πρώτες συνεδριάσεις της Παγκόσµιας Συνταγµατικής Συµφωνίας και του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου των Ανθρώπων διεξάγονται στο Ιντεριάκεν της Ελβετίας, και στο Βόλφαχ της Δυτικής Γερµανίας. 200 εκπρόσωποι των ανθρώπων από 27 χώρες και από τις 5 ηπείρους. Οι εργασίες ξεκίνησαν µε τη σύνθεση και σύνταξη του Παγκόσµιου Συντάγµατος. Κυκλοφορεί η στρατηγική για την αναµόρφωση και το σώσιµο της Γης και της ανθρωπότητας. Επείγον Συµβούλιο µε τη συµµετοχή 70 επιτρόπους συνέρχεται στη Σάντα Μπάρµπαρα και εκδίδει το πρώτο Θέσπισµα για την Προστασία της Ζωής θέτοντας εκτός νόµου τα πυρηνικά όπλα. Δίνονται οδηγίες για τη σύνταξη. Η επιτροπή σύνταξης του Παγκόσµιου Συντάγµατος είναι σε περιοδεία και τα άτοµα που την αποτελούν εργάζονται για δύο µήνες. Σχεδόν ολοκληρώνεται το πρώτο προσχέδιο του Συντάγµατος της Οµοσπονδίας της Γης. Ολοκληρώνεται το πρώτο προσχέδιο και τυπώνεται το 1974. Στη συνέχεια κυκλοφορεί σε παγκόσµιο επίπεδο για σχολιασµό µαζί µε την Κλήση για τη δεύτερη συνεδρίαση το 1977 που τότε ορίζεται ως η Παγκόσµιο πληρεξούσιο νοµοθετικό σώµα. Τα πρώτα σχόλια για το προσχέδιο συγκεντρώνονται. Η επιτροπή σύνταξης του συντάγµατος συναντάται ξανά. Ολοκληρώνεται το δεύτερο προσχέδιο και στη συνέχεια κυκλοφορεί Διεξάγεται η δεύτερη συνεδρίαση του παγκόσµιου πληρεξούσιου νοµοθετικού σώµατος στο Ίνσµπουργκ της Αυστρίας τον Ιούνιο. Το Σύνταγµα της Γης συζητιέται παράγραφο ανά παράγραφο, τροποποιείται και στη συνέχεια υιοθετείται µε 138 πρωτότυπες υπογραφές από 25 χώρες από 6 ηπείρους. Εκδίδεται κλήση για επικύρωση από τα έθνη και τους ανθρώπους της Γης. Το Σύνταγµα αποστέλλεται στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών και σε όλες τις εθνικές κυβερνήσεις. Κυκλοφορεί σε παγκόσµιο επίπεδο το Σύνταγµα της Γης (για συζήτηση και επικύρωση) Τρίτη συνεδρίαση του παγκόσµιου πληρεξούσιου νοµοθετικού σώµατος τον Ιανουάριο του 1979 στη Σρι Λάνκα.


1980 Υιοθετείται το σκεπτικό για ένα παγκόσµιο πληρεξούσιο νοµοθετικό σώµα ορίζοντας το δικαίωµα να συνέλθει σε συνεδρίαση, σχεδίασης του συντάγµατος και απόκτηση επικύρωσης. Εκδίδεται έκκληση για την επικύρωση από εθνικά κοινοβούλια. 1981 Το Παγκόσµιο Σύνταγµα και το Κοινοβούλιο συναντώνται στο Νέο Δελχί της Ινδίας. Εκδίδεται για το Προσωρινό Παγκόσµιο Κοινοβούλιο να συνέλθει σε συνεδρίαση το 1982 υπό τους όρους του Άρθρου 19 του Συντάγµατος της Γης. Λίστα µε 150 διακεκριµένα πρόσωπα που έχουν εισαχθεί ως επίτιµοι υποστηρικτές. 1982 Πρώτη Συνεδρίαση του Προσωρινού Παγκόσµιου Κοινοβουλίου συνέρχεται στο Μπράιτον της Αγγλίας. Αντιπρόσωποι από 25 χώρες και 6 ηπείρους. Υιοθετούνται πέντε παγκόσµιες νοµοθετικές πράξεις: για την Παγκόσµια Υπηρεσία Αφοπλισµού, για την Παγκόσµια Οικονοµική Ανάπτυξη, για την Ιδιοκτησία των Ωκεανών και Βυθών, για τα Παγκόσµια Προβλήµατα και για τα Παγκόσµια Δικαστήρια. 1983 Οργανώνεται το πρώτο προσωρινό περιφερειακό παγκόσµιο δικαστήριο στο Λος Άντζελες. Αναλαµβάνει την υπόθεση να θέσει εκτός νόµου τα πυρηνικά όπλα. 1984 Το Κοινοβούλιο εµποδίζεται στο Σουδάν και τη Νιγηρία από στρατιωτικές οµάδες 1985 2η συνεδρίαση του Προσωρινού Παγκόσµιου Κοινοβουλίου που διεξάγεται στο Νέο Δελχί της Ινδίας µε προεδρεύων τον Lok Sabha. Υιοθετούνται τρεις ακόµη παγκόσµιες νοµοθετικές πράξεις: για τη Διοίκηση της Επείγουσας Διάσωσης της Γης, για την Ίδρυση της Παγκόσµιας Κυβέρνησης και για την Επιτροπή για την Τροµοκρατία 1986 Συνεχίζεται η εκστρατεία (ή «προσωρινή» επικύρωση του Συντάγµατος της Οµοσπονδίας της Γης αφήνοντας σε αναµονή την εξέταση της για το επόµενο παγκόσµιο πληρεξούσιο νοµοθετικό σώµα) 1987 Τρίτη συνεδρίαση του Προσωρινού Παγκόσµιου Κοινοβουλίου διεξάγεται στο Μαϊάµι Μπιτς στην Φλόριντα. Υιοθετούνται τρεις ακόµη παγκόσµιες νοµοθετικές πράξεις: για το Παγκόσµιο Σύστηµα Οικονοµίας, για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Ενέργεια του Υδρογόνου. Ξεκινά το προσωρινό παγκόσµιο υπουργικό συµβούλιο. 1988 Λανσάρεται πλάνο για συνεργασία από πολλούς οργανισµούς προκειµένου να προετοιµαστεί η επόµενη συνεδρίαση του παγκόσµιου πληρεξούσιου νοµοθετικού σώµατος. Συµµετέχουν 150 οργανισµοί σε 89 Προκαταρκτικές επιτροπές. Διεξάγονται δύο συναντήσεις στην Νέα Υόρκη µε τους Αµερικανούς Πρέσβεις προκειµένου να εξηγήσουν και να ζητήσουν βοήθεια. Επαναβεβαιώνεται και επεκτείνεται η λίστα µε τους επίτιµους υποστηρικτές. 1990 Η Κυβέρνηση της Αιγύπτου συµφωνεί να φιλοξενήσει τη Συνεδρίαση. Διεξάγονται τρεις προκαταρκτικές συναντήσεις. Η κλήση κυκλοφορεί σε κυβερνήσεις και άτοµα προκειµένου να στείλουν αντιπροσώπους. 1991 Η θέση διεξαγωγής της 4ης συνεδρίασης του παγκόσµιου πληρεξούσιου νοµοθετικού σώµατος αλλάζει βιαίως λόγω του Πολέµου του Κόλπου. Διεξήχθη στην Troia στην Πορτογαλία τον Μάιο. Οι αντιπρόσωποι υιοθετούν 59 τροποποιήσεις για το Σύνταγµα της Γης. Ξεκινά η νέα εκστρατεία επικύρωσης που απευθύνεται τόσο σε άτοµα όσο και σε κυβερνήσεις. Επικυρώνουν οι πιο επίτιµοι υποστηρικτές. 1992 Οργανώνεται το Παγκόσµιο Δίκτυο Επικύρωσης και Εκλογών συµπεριλαµβανοµένων αρκετών εκατοντάδων οργανισµών προκειµένου να προωθηθεί το Σύνταγµα για τη Οµοσπονδία της Γης και στη συνέχεια εκλογή αντιπροσώπων του Παγκόσµιου Κοινοβουλίου.

60


1993 Το Παγκόσµιο Δίκτυο Επικύρωσης και Εκλογών επεκτείνεται για να συµπεριλάβει 400 οργανισµούς σε 75 χώρες µε περισσότερα από 15 εκατοµµύρια µέλη. Λανσάρονται σχέδια για το Κοινοβούλιο του 1995

61


ΜΕΡΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ορισµός: Τα παγκόσµια προβλήµατα είναι προβλήµατα που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και απαιτούν ότι οι λύσεις που θα επεξεργαστούν και θα εφαρµοστούν σε παγκόσµιο επίπεδο ή υπερεθνικό από ένα παγκόσµιο νοµοθετικό σώµα και µια παγκόσµια κυβέρνηση είτε συνολικά είτε µερικά, αλλά πάντοτε σε συνεργασία µε τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις. Σχεδόν όλα τα προβλήµατα σχετίζονται µε άλλα παγκόσµια προβλήµατα και απαιτούν αλληλοσχετιζόµενες λύσεις. 1. Πυρηνικά όπλα (απειλή πυρηνικού πολέµου και πυρηνικού χειµώνα. 2. Άλλα όπλα µαζικής καταστροφής και θανάτου. 3. Διεθνές εµπόριο όπλων σε πολλούς τοπικούς πολέµους που θα µπορούσαν να κλιµακώσουν τις κρίσεις και να δηµιουργήσουν νέες γενιές όπλων σε παγκόσµιο επίπεδο. Η συνολική διαδικασία αφοπλισµού θα γίνει µέσω ποιων σταδίων; Μονόπλευρα ή πολύπλευρα; Ποιες είναι οι παγκόσµιες πολιτικές απαιτήσεις (ή αφοπλισµός) 4. Μετατροπή των οπλικών συστηµάτων σε στοιχεία χρήσιµα για µια ειρηνικά παγκόσµια οικονοµία. Η αποκέντρωση και υπεργολαβία όπλων διαβρώνεται στην κοινωνία και δηµιουργεί µεγαλύτερη πίεση κατά του αφοπλισµού. 5. Τρις δολάρια δαπανώνται κάθε χρόνο για πολεµικές ενισχύσεις και αµυντικά προγράµµατα και κυριαρχούν σε εθνικούς προϋπολογισµούς µε αποτέλεσµα να σπαταλιούνται χρήµατα και πηγές και να υπονοµεύονται τα επιστηµονικά ταλέντα του κόσµου ακόµη και µε µόλις δύο υπερδυνάµεις. 6. Παραγωγή πυρηνικής ενέργειας που αυξάνει την ικανότητα παραγωγής πυρηνικών όπλων κι έχει άλυτα προβλήµατα αποµάκρυνσης των τοξικών αποβλήτων και ανοίγει το δρόµο σε περισσότερα έθνη και τροµοκρατικές οµάδες να έχουν πρόσβαση σε πυρηνικά όπλα. 7. Με ποιον τρόπο να αποσυναρµολογηθούν µε ασφάλεια πυρηνικά όπλα και απαρχαιωµένοι πυρηνικοί σταθµοί, µε ποιον τρόπο να αποβληθούν ή να αποθηκευτούν χωρίς την πιθανότητα επανάχρησης τους µεγάλες ποσότητες πυρηνικών µερών και ραδιενεργών

καταλοίπων, ειδικά όταν κάποια ραδιενεργά στοιχεία είναι εκατοντάδων χιλιάδων ετών. 8. Το χρέος του τρίτου κόσµου και η ανάπτυξη του. Είναι αδύνατο να συνεχιστούν να ανακυκλώνονται δάνεια και χρέη υπό συνθήκες αυστηρής οικονοµίας. Η επικείµενη κατάρρευση της παγκόσµιας οικονοµικής υποδοµής να γίνει χωρίς βασικές αλλαγές. 9. Μετάβαση στην Νέα Παγκόσµια Οικονοµική Τάξη. Με ποιον τρόπο µπορεί να επιτευχθεί; Τι είδους νέο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, τόσο πιστωτικό όσο και νοµισµατικό µπορεί να εξασφαλίσει κεφάλαια (ή βιώσιµη ανάπτυξη, πλήρη απασχόληση ή παγκόσµια οικονοµική ισότητα; 10. Ραγδαία αύξηση διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα που ενδέχεται να προκαλέσει κατακλυσµιαίες κλιµατολογικές αλλαγές. Το διοξείδιο του άνθρακα αυξάνει από την καύση φυσικών καυσίµων, την µαζική εκδάσωση και την αφαλάτωση των εδαφών. 11. Η εξάπλωση της τρύπας του όζοντος λόγω της χρήσης των χλωρο-φθοριοανθράκων και άλλων παραγόντων που καταστρέφουν το όζον και επιτρέπουν στη συνέχεια την είσοδο των υπεριωδών ακτίνων του ήλιου µε αποτέλεσµα την αύξηση καρκίνων του δέρµατος και καταστροφής της τροφικής αλυσίδας. Τραγικά αποτελέσµατα της σταδιακής αύξησης των αερίων που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα για δεκαετίες ακόµη και µετά την παύση των χλωροφθοριοανθράκων. 12. Εξαφάνιση του φυτοπλαγκτόν στους ωκεανούς λόγω των υπεριωδών ακτίνων τη στιγµή που το φυτοπλαγκτόν ανακυκλώνει το 50% του οξυγόνου της Γης. 62


13. Η παγκόσµια οµίχλη, η υπερεθνική µόλυνση της ατµόσφαιρας, η όξινη βροχή και το χιόνι. 14. Υπάρχουν όλοι και περισσότεροι ανεµοστρόβιλοι, βίαιοι τυφώνες και άνεµοι, σεισµοί και εκρήξεις ηφαιστείων. 15. Διάβρωση εδάφους, απώλεια χούµου, αύξηση πληµµύρων, µείωση αγροτικής παραγωγής, αύξηση παγκόσµιων κρίσεων. Επείγουσα αναγκαιότητα η παγκόσµια επανατοποθέτηση ορυκτών αλάτων στο έδαφος. 16. Χρήση ξύλου και κοπριάς ζώων για καύσιµο, προκαλώντας την αύξηση των ερήµων και την απώλεια της γονιµότητας του εδάφους. 17. Ραγδαία κοπή και εξαφάνιση των δασών υψηλής βροχόπτωσης (οµβρόφιλων δασών µε αποτέλεσµα την απώλεια σπάνιων ειδών και παγκόσµιας κλιµατολογικής καταστροφής καθώς τα δάση αυτά είναι απαραίτητα για την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα. 18. Το επικείµενο τέλος της παρούσης µεσοπαγετικής περιόδου που είναι φιλική για την ανάπτυξη και διατήρηση ζωής στον πλανήτη λόγω των φυσικών κύκλων της Γης που έχουν λάβει χώρα περιοδικά εδώ και εκατοµµύρια χρόνια. Το σύνολο του ανθρώπινου πολιτισµού αναπτύχθηκε τα τελευταία 12,000 χρόνια της µεσοπαγετικής περιόδου. (Πρέπει να βρεθεί λύση άµεσα). 19. Μετάβαση σε παγκόσµιο επίπεδο από τα φυσικά καύσιµα και την πυρηνική ενέργεια σε ασφαλείς και βιώσιµες ενεργειακές πηγές. 20. Ανάπτυξη µέσων µαζικής µεταφοράς που να µην εξαρτώνται από το πετρέλαιο, το κάρβουνο ή την πυρηνική ενέργεια. 21. Χρήση γης για την παραγωγή καπνού, αλκοολούχων ποτών, επικίνδυνων φαρµάκων, ζάχαρης. Εξασφάλιση γης για ουσιαστική παραγωγή τροφής. 22. Συνθήκες ξηρασίας που αυξάνονται συνεχώς µε αποτέλεσµα την ασιτία και µετανάστευση εκατοµµυρίων ανθρώπων. Αυξάνεται το πρόβληµα των περιβαλλοντικών προσφύγων.

23. Πίεση του πληθυσµού στις ενεργειακές πηγές και δυσκολίες στον έλεγχο γεννήσεων. Πόσους µπορεί να συντηρήσει η γη; 24. Με ποιον τρόπο να προστατεύουν και να χρησιµοποιηθούν για φιλικούς σκοπούς οι ωκεανοί, οι ποταµοί, ο αέρας, τα δάση υψηλής βροχόπτωσης, η γονιµότητα του εδάφους, η µη-όξινη βροχή και το χιόνι; Πώς µπορεί το κόστος διατήρησης ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος να συνεισφέρει και αποτελέσει παράγοντα τιµών για αγαθά και υπηρεσίες; 25. Κακή διανοµή της παγκόσµιας παραγωγής τροφίµων µε αποτέλεσµα την αύξηση του υποσιτισµού σε παγκόσµιο επίπεδο και την παγκόσµια απειλή για όλο τον πολιτισµό. 26. Υπερεθνική µόλυνση των αποθεµάτων πόσιµου νερού. Υπερεθνική απαίτηση για µειωµένες παροχές πόσιµου νερού. 27. Σχεδιασµός ποταµών και κοιλάδων κατά µήκος των εθνικών συνόρων. 28. Μόλυνση των ωκεανών που έχει ως αποτέλεσµα την απειλή των ψαριών της θάλασσας σε παγκόσµιο επίπεδο και την παροχή οξυγόνου. Η µόλυνση των ωκεανών προέρχεται από µεταφορικά µέσα, διατρήσεις και εξορύξεις πετρελαίου. Για πόσο ακόµη µπορεί αυτό να συνεχιστεί πριν τελικά επέλθει ο θάνατος των ωκεανών; 29. Απαίτηση από έθνη για απόσταση από τη θάλασσα της τάξεως των 200 µιλίων (αποκλειστική οικονοµική ζώνη υπό προτεινόµενη νοµοθεσία για τις θάλασσες) 30. Παγκόσµια χρήση εντοµοκτόνωνµικροβιοκτόνων επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία που εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα ενώ τα µικρόβια γίνονται όλο και πιο ανθεκτικά. 31. Αποµάκρυνση µεγάλων ποσοτήτων τοξικών αποβλήτων. 32. Αυξανόµενη εξάρτηση της παγκόσµιας παροχής τροφής από εξόρυξη νερού συν την αύξηση του πληθυσµού σε ζεστές και ξηρές 63


περιοχές συν τον κλιµατισµό του αέρα · η κρίση βαθαίνει. 33. Ραγδαία αύξηση και εξέλιξη τεχνολογικών αλλαγών µε αποτέλεσµα το µεγάλο αριθµό ανέργων, κοινωνικές και τεχνολογικές ανισορροπίες και απρόβλεπτες οικολογικές συνέπειες. 34. Εκτόπισµα φυσικών πρώτων υλών µέσω σύνθεσης µε αποτέλεσµα την διάσπαση τω πόρων που είναι απαραίτητοι για τη ζωή των ανθρώπων. 35. Τεράστιες ανακολουθίες και ανοµοιότητες µεταξύ οικονοµιών που βασίζονται στην χειρονακτική εργασία ή χαµηλής ενέργειας µε αυτές της υψηλής ενέργειας. Η διαδικασία της µεταφοράς και µεταβίβασης της τεχνολογίας πρέπει να γίνεται για όφελος όλων. 36. Αγροτική πενία σε παγκόσµιο επίπεδο, υπερβολική αστικοποίηση, ανεργία, µερική απασχόληση, κοινωνικός αναβρασµός. 37. Η ανεργία σε πολλές χώρες και περιοχές κυµαίνεται από 10 τοις εκατό έως και 40 τοις εκατό. 38. Διαφυγή επιστηµόνων και ανυπαρξία ευκαιριών για µορφωµένα άτοµα στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. 39. Παγκόσµια εξάπλωση του AIDS και των εθισµών σε φάρµακα και ναρκωτικές ουσίες. 40. Με ποιο τρόπο να αποτραπούν τα τεχνολογικά λάθη (π.χ. πυρηνική ισχύς) και να εξασφαλιστεί η συλλογική χρήση τεχνολογίας (για σκοπούς βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και προστασίας του περιβάλλοντος). 41. Δασµοί, εµπορικοί περιορισµοί, τεράστιες ανοµοιογένειες σε µισθούς, άδικη πρόσβαση σε πηγές και µετακίνηση βιοµηχανιών σε χώρες µε χαµηλό εργατικό κόστος. 42. Με ποιο τρόπο να έχουµε µεγαλύτερο ελεύθερο εµπόριο ενώ συγχρόνως θα προστατεύουµε τα περιβαλλοντικά δεδοµένα, τους µισθούς και θα εξασφαλίζουµε καλύτερες συνθήκες εργασίας; 43. Ρύθµιση πολυεθνικών συνεργασιών 44. Παγκόσµιος σχεδιασµός για χρήση φυσικών πηγών ως κοινή κληρονοµιά όλης της

64

ανθρωπότητας. Καθορισµός παγκόσµιων προτεραιοτήτων (ή επένδυσης και ανάπτυξης) 45. Είναι ένα υγιές περιβάλλον που διατηρεί και συντηρεί τη ζωή και τον πολιτισµό συµβατό µε την οικονοµία της ελεύθερης αγοράς και της κυβερνητικής παρέµβασης; 46. Ιδιοκτησία της ατµόσφαιρας και της στρατόσφαιρας. Εξερεύνηση του διαστήµατος ως παγκόσµιο πρόγραµµα. 47. Εθνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτικές µισαλλοδοξίες. Μεγαλοποίηση εθνικών και άλλων διαφορών, επέκταση τοπικών και περιφερειακών πολέµων. 48. Μεταναστεύσεις ή µετακινήσεις πληθυσµού κατά µήκος εθνικών συνόρων. Η ελευθερία µετακίνησης και η επιλογή της τοποθεσίας διαβίωσης και εργασίας είναι δυνατή; 49. Παραβιάσεις και προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Προστασία των δικαιωµάτων των µειονοτήτων. Έχουν οι άνθρωποι ευθύνες σε παγκόσµιο επίπεδο τόσο ατοµικά όσο και τη συλλογική ευηµερία; 50. Η τροµοκρατία έχει λάβει πολλές µορφές και έχει πολλές αιτίες. 51. Η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτικών και οικονοµικών συστηµάτων µπορεί να γίνει εφικτή υπό ποιες παγκόσµιες συνθήκες; 52. Με ποιο τρόπο να µετακινηθούµε από µια παγκόσµια οικονοµία της εκµετάλλευσης σε µια οικονοµία που να εξασφαλίζει επαρκή διαχείριση για το συλλογικό καλό τόσο για τις παρούσες όσο και για τις µελλοντικές γενιές; 53. Άλυτα τοπικά προβλήµατα λόγω υπερεθνικών λόγων (παράγοντες που οδηγούν σε αστάθεια και δικτατορίες) 54. Προσπάθεια να ξεφύγουµε από τα παγκόσµια προβλήµατα µε τη δικαιολογία ότι ό,τι µεγάλο είναι κακό και ότι όλα τα προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο ή µέσω της ατοµικής µεταµόρφωσης κάθε ατόµου. 55. Διδασκαλία ιστορίας και παγκόσµιων προβληµάτων έτσι ώστε οι άνθρωποι να είναι προετοιµασµένοι να ζήσουν µαζί ειρηνικά και


να εργαστούν για την επίλυση των προβληµάτων για το συλλογικό καλό. 56. Περιορισµοί λόγω γλώσσας στην παγκόσµια επικοινωνία, πρόσβαση σε βασικά θέµατα έρευνας, ισότιµη και δίκαιη αναφορά των νέων. 57. Δυσκολίες για τους αρχηγούς εθνικών κυβερνήσεων και εθνικών κοινοβουλίων να πείσουν για το είδος της παγκόσµιας πολιτικής δοµής που απαιτείται για να επιλυθούν τα παγκόσµια προβλήµατα µε ειρηνικό τρόπο και να βοηθήσουν για να ληφθούν οι απαραίτητες δράσεις προκειµένου να ιδρυθεί η απαιτούµενη παγκόσµια πολιτική δοµή. 58. Γενική έλλειψη καλά ενηµερωµένων και σωστά υποκινούµενων ανθρώπων µε ανθρωπισµό και βλέψη για το συλλογικό – παγκόσµιο καλό προκειµένου να αντιµετωπίσουν επαρκώς τα προβλήµατα σχετικά µε τη ζωή στη Γη.

65


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ηµερών του 20ου αιώνα, είναι όλο και πιο έντονη η συνειδητοποίηση ότι η ζωή στον πλανήτη Γη απειλείται µε επικείµενη καταστροφή. Μετά από χιλιάδες και χιλιάδες ετών αγώνων και µόχθων, οι άνθρωποι σκέφτηκαν σύντοµα όλοι οι άνθρωποι θα µπορούσαν να απολαύσουν τον υλικό πλούτο και την αύξηση των ευκαιριών. Παρόλα αυτά, είναι προφανές ότι η ίδια τεχνολογία που υποσχέθηκε αυτό τον πλούτο, υπόσχεται επίσης οικουµενικές καταστροφές σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα εκτός κι αν λυθούν άµεσα τα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα. Όποιες κι αν είναι οι ψευδαισθήσεις σχετικά µε την επίτευξη της ειρήνης, ασφάλειας και σεβασµού ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσω στρατιωτικών µέσων, αυτές πρέπει να απορριφθούν. Οποιεσδήποτε ψευδαισθήσεις παραµένουν σχετικά µε το γεγονός ότι µπορεί να υπάρξει επαρκής πρόοδος µέσω διαπραγµατεύσεων µεταξύ σοβαρών εθνικών κυβερνήσεων για λύσεις που σχετίζονται µε την παγκόσµια κρίση που έχει ξεσπάσει και απειλεί την ανθρωπότητα, πρέπει επίσης να απορριφθούν. Η αναπόφευκτη εναλλακτική λύση για την ανθρωπότητα σήµερα είναι η καθιέρωση µιας δηµοκρατικής οµοσπονδιακής παγκόσµιας κυβέρνησης η οποία θα έχει επαρκή εξουσία και µέσα για να παρέχει το πλαίσιο στα πλαίσια του οποίου υπερεθνικά προβλήµατα µπορούν να επιλυθούν προς όφελος όλων. Η βάση αυτής της δηµοκρατικής παγκόσµιας κυβέρνησης, για την ισότιµη υπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπων της γης, είναι ένα σύνταγµα το οποίο ορίζει τις εξουσίες, τη δοµή και τη σύνθεση και τη λειτουργία της παγκόσµιας κυβέρνησης καθώς και τη διαδικασία µέσω της οποία θα εφαρµοστούν. Συγχρόνως, πρέπει να προστατεύει τη νοµοθετική δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων έναντι των εσωτερικών υποθέσεων των εθνών. Κατά τη διάρκεια µιας συνάντησης του Παγκόσµιου Πληρεξούσιο Νοµοθετικού Σώµατος από τις 16 έως 29 Ιουνίου του 1977 στο Ίνσµπουργκ της Αυστρίας, αντιπρόσωποι από 25 χώρες όλων των ηπείρων συζήτησαν και υιοθέτησαν έναν προσχέδιο του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ. Εµείς, οι συµµετέχοντες σε αυτή τη συνάντηση, µαζί µε άλλους υποστηρικτές, υποβάλλουµε επί του παρόντος το Σύνταγµα της Οµοσπονδίας της Γης προκειµένου να λάβει παγκόσµια επικύρωση από τα έθνη και τους ανθρώπους της Γης. Η διαδικασία επικύρωση καθορίζεται στο Σύνταγµα, στο άρθρο XVII, τµήµα Α. Η αρχική επικύρωση απαιτείται από τις εθνικές νοµοθεσίες ή από τις εθνικές κυβερνήσεις κάθε χώρας. Η τελική επικύρωση απαιτείται από τους ανθρώπους κάθε χώρας µέσω λαϊκών δηµοψηφισµάτων. Λόγω της επιτακτικότητας της παγκόσµιας κατάστασης, είναι αναγκαίο κάθε εθνική κυβέρνηση και εθνική νοµοθεσία να λάβει όλα τα απαραίτητα βήµατα για το Παγκόσµιο Σύνταγµα και για την εφαρµογή της διαδικασίας επικύρωσης. Είναι επίσης αναγκαίο ότι οι πολίτες κάθε χώρας, µέσω διαφόρων ιδρυµάτων και µέσων, να λάβουν όλα τα απαραίτητα βήµατα για να επιτύχουν την τελική επικύρωση µέσω λαϊκών δηµοψηφισµάτων. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη, και προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους ανθρώπους να πραγµατοποιήσουν µεγαλύτερες και καλύτερες πράξεις, εκλιπαρούµε αυτούς που θα λάβουν την παρούσα ΚΛΗΣΗ να διευκολύνουν και να επισπεύσουν τη διαδικασία επικύρωσης. Παρακαλούµε επιβεβαιώστε τη δράση που θα αναλάβετε για την διαδικασία επικύρωσης και οποιεσδήποτε πράξεις για την επικύρωση στο Παγκόσµιο Σύνταγµα και το Κοινοβούλιο που διεξάγει τη γενική εκστρατεία για την επικύρωση µε γραφεία σε διάφορες χώρες και έδρα στην οδό 8800 W. 14th Avenue, Lakewood, Colorado 80215, U.S.A. (Πρώτη έκδοση 1977)


ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

67

Σύνταγμα Ομοσπονδίας της Γης  

Το Σύνταγµα της Όπως τροποποιήθηκε κατά την Παγκόσµια Συνέλευση Συγκρότησης σε σώµα στην Τροία της Πορτογαλίας το 1991 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΌ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you