Page 1

Παρουσίαση υλικού του προγράµµατος


Έντυπο Οδηγιών Εισαγωγικό εγχειρίδιο µε λεπτοµερείς οδηγίες για τη χρήση όλων των υλικών που περιέρχονται στη συσκευασίας του προγράµµατος. Οδηγίες των 4 Λεπτοφυών Ατµοσφαιρών

Κάρτες αλφαβήτου (32) iÌ®ÑÓÆÖ ÁÄÏØÖ  εκατοστών iÌ®ÑÓÆÖ ÁÄÏØÖ εκατοστών

Κάρτες εµπειρίας όρασης (49)

Κάρτες κατευθύνσεων εµπειρίας (184 κάρτες σε κουτί roll-over)

Κάρτες λέξεων Ελληνικά (12)

Γλωσσικά CD 3 CD, από 2 γλώσσες το καθένα: (Αγγλικά – Αραβικά, Γαλλικά – Ισπανικά, Ελληνικά – Ρωσικά)

Υλικό του Προγράµµατος

300+ εµπειρίες!

Σε καθηµερινή βάση οι κάρτες αυτές δίνουν τις πλήρεις οδηγίες για ολόκληρη την περίοδο των έξι µηνών.

Κάρτες ποσότητας (20) Κάρτες εκτίµησης οµορφιάς (15 κάρτες, δύο όψεων)

Κάθε κάρτα του προγράµµατος συντελεί στην πραγµάτωση σαφώς καθορισµένων αποτελεσµάτων


Κάρτες εµπειρίας ¿ÑÂÒÉÖ 

Οι κάρτες αυτές συνδέονται µε την κλιµακωτή οπτική ανάπτυξη. Θα δώσουν τη δυνατότητα στο νήπιο για τη συνειδητή ”ÂÑÂÓ½ÑÉÒÉuÏÑÇÐÎ ”ÑÏÓÁ”ÕÎ Ò×ÆžÕÎÌÂÊÇØÒÊÌÐÎ ÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÕÎÒÓÏ”ÆÑÊîÍÍÏÎ ÊÒ×ØÑϔÏÊÐÎÓÂÖÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓ να µαθαίνει µέσω της παρατήρησης.


Κάρτες αλφαβήτου (32) iÌ®ÑÓÆÖ ÁÄÏØÖ ÆÌÂÓÏÒÓÐÎ iÌ®ÑÓÆÖ ÁÄÏØÖÆÌÂÓÏÒÓÐÎ ¤¾ÎÂʽ×ÏÊÒÂÎÒ×½uÂÓÂÌÂÊÓÂÆÎÓؔÐÎÏØuÆ ¤¾ÎÂÊÏÊÃÂÒÊ̼ÖÉ×ÉÓÊ̼ÖÒØ×οÓÉÓÆÖ”ÏØÅÏØÍÆÁÏØÎ ÓÂÌÁuÂÓÂÓÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØ


Κάρτες λέξεων ÒÓ¤ÍÍÉÎÊÌ® 

°ÊÌ®ÑÓÆÖͼËÆÕÎÆÈÌÂÊÎÊ®ÙÏØÎÓÉÎÆËÏÊÌƾÕÒÉÓÏØuÕÑÏÁ uÆÓÊÖ¼ÎÓؔÆÖ ÓؔÕu¼ÎÆÖͼËÆÊÖ ¤ÎÓ®ÒÒÏÎÓÂÊÒÓÏÒ×ÆÅÊÂÒu¿ µαθηµάτων της καθηµερινής εµπειρίας και στην πιο κατάλληλη ÒÓÊÈu½ÓÉÖÂή”ÓØËÉÖÓÏØ”ÂÊÅÊÏÁ Αποβλέπουµε µόνο στο να του εντυπώσουµε εµπειρίες διευθετηµένων φθόγγων που τα λέµε λέξεις.


Γλωσσικά CD 3 CD, από 2 γλώσσες το καθένα: (Αγγλικά – Αραβικά, Γαλλικά – Ισπανικά, Ελληνικά – Ρωσικά) ²ÏÌƾuÆÎÏÓÕÎDETؔ®Ñ×ÆÊÒÆÅÊÂÇÏÑÆÓÊ̼Ö ÂÑuÏÎÊ̼ÖÒØ×οÓÉÓÆÖ ÈÍÐÒÒÆÖ ²ÏÃѼÇÏÖÂÌÏÁÆÊ ÌÂÊÌÂÓÂÈÑ®ÇÆÊ¢ØÓ¿ÒØÎÓÆÍƾÓÂÊu¼×ÑÊÓÉÎÉÍÊ̾ ÓÕÎuÉÎÐΰÆÈ̼ÇÂÍÏÖÌÂÓÂÈÑ®ÇÆÊÌ®Ôƽ×Ï και αρέσκεται να µιµείται και να αναπαράγει ÓÏØÖ½×ÏØÖÌ®ÔÆÒÓÊÈu½


Κάρτες ποσότητας (20) °ÊÌ®ÑÓÆÖ¼×ÏØÎÎÂÌ®ÎÏØÎuÆÓÏØÖÂÑÊÔuÏÁÖ και τη δυνατότητα ενός νηπίου να κατανοήσει αργότερα τα µαθηµατικά. ¤¾ÎÂÊÂØÓ¼ÖÏÊϔϾÆÖÅÉuÊÏØÑÈÏÁÎÓÂÌÂήÍÊÂu®ÔÉÒÉÖ ”ÏØƔÊÓѼ”ÏØÎÒÓÏÃѼÇÏÖÎÂÑ×¾ÒÆÊμÑ×ÆÓÂÊÒÆƔÂǽ µε τις µαθηµατικές έννοιες.


Κάρτες εκτίµησης οµορφιάς Ì®ÑÓÆÖ ÅÁÏ¿ÄÆÕÎ  ¶ÑÈÂÓ¼×ÎÉÖ”ÏØƔÆͼÈÉÒÂΔÑÏÒÆÌÓÊÌ®”¿ÓÏØÖÙÕÈÑ®ÇÏØÖ Walter Anderson, Nicholas Roeirch και τις συλλογές του Μ.C. Escher. Η ποικιλία των έργων εξασφαλίζει ποικίλα αποτελέσµατα. Περιλαµβάνουµε στις κάρτες αυτές εκείνες ÂÌÑÊÃÐÖÓÊÖÙÕÈÑÂÇʼÖ”ÏØÆǼÍÌØÂÎÒÓ”ÂÊÅÊ®ÓÕÎ ×ÏÍƾÕÎ 3PCFSU.VMMFSÓÏuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÆÎÅÊÂǼÑÏÎ ²Â”ÂÊÅÊ®ÂÈ”ÏÁÎÓÂ×ÑÐuÂÓÂÌÂÊÓÂÒ×½uÂÓ°ÊÈÑÂuu¼ÖÌÂÊ ÏÊÂÎÓÊÔ¼ÒÆÊÖÓÕÎ×ÑÕu®ÓÕÎÓÂÆÎÔÏØÒÊ®ÙÏØΟÂѼ×ÏØÎÓÏÎ ÂÎÂÈ̾ÏÆÑÆÔÊÒu¿ÈÊÂÓÉÎƔ¼ÌÓÂÒÉÌÂÊƔÂÁËÉÒÉÓÏØÅÊÂÒÓ½uÂÓÏÖ ÆÒÓ¾ÂÒÉÖÓÉÖ”ÑÏÒÏ×½ÖÓÏØÖÌÂÊÓÉÖÒØÈ̼ÎÓÑÕÒ½ÖÓÏØÖ


Balanced Beginnings - Presentation  
Balanced Beginnings - Presentation  

Παρουσίαση υλικού του προγράµµατος Κάρτες ποσότητας (20) Κάρτες κατευθύνσεων εµπειρίας Κάρτες λέξεων Ελληνικά (12) Γλωσσικά CD Κάρτες εµπειρ...

Advertisement