__MAIN_TEXT__

Page 1


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

INDIZEA 1. Sarrera _________________________________ 3 2. Argudio eta gogoeta orokorrak ______________ 5 3. Alegazioak ______________________________ 22 • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alegazio orokorrak ________ UE – 2 Lauxeta _____________________ UE – 3 Axular ______________________ UE – 6 Oyancas ____________________ UE – 7 J.J. Mendizabal / Higarillo _______ UE – 8 La Portalada _________________ UE – 9 Cuesta Hospital Bajo ___________ UE – 10 Las Viñas ___________________ UE – 11 Bullón______________________ UE – 12 Fontuso ____________________ UE – 13 Cuesta Hospital Alto __________ UE – 14 Regales_____________________ UE – 15 Vista Alegre _________________ UE – 16 Ranzari ____________________ SR – 1 Lauaxeta (Villar auzoa) _________ AEDP-1 Kueto ______________________ AEDP-2 Higarillo ____________________

22 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

4. Alegazioen bideragarritasun ekonomikoa _____ 61 5. Epilogoa ________________________________ 68

2


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

1. SARRERA Azken urrian Santurtziko Hiri Antolamenduaren Plan Orokorra (aurrerantzean HAPO) berriztatzeari hasierako onarpena eman zitzaion. EHBildu Udal Taldean

beharrezkoa ikusi dugu ondoko

orrialdeetan dauden alegazioak aurkeztea, dokumentu hori hobetzeko eta gure ustez gure herriak dituen beharretara egokitzeko, hasieran onartutako dokumentuak beharrizan horiei erantzuten ez diela uste baitugu. Sarreraren lehen puntu honetan, dokumentu hau nola antolatu dugun azaltzeaz gain, EHBildun lanerako oinarri hartu ditugun eta HAPOren berrikuspenerako aurrerantzean ere kontuan hartuko ditugun irizpide politikoak azaldu nahi ditugu. Dokumentu honen antolaketari dagokionez, hurrengo puntuan, hots, “Argudioak eta irizpide orokorrak”, beste erakundeetako eta gure herriaren gainetik dauden estamentuetako hainbat gai bildu ditugula esatea besterik ez, gure alegazioen oinarria izateaz gain gure irizpide politiko zenbait sendotzen dituztelako. Zenbait auzi argitu nahi ditugu, alegazio batzuetan edo askotan errepikatu behar ez izateko, auzi horietako batzuk alegazio askotarako baliagarriak baitira. Hirugarren puntuan gure alegazio guztiak daude eta azken puntuan aztertu dugu guk planteatzen ditugun aldaketa guztien eragina hasierako onarpeneko dokumentu originalean, aldaketa guztiak bideragarriak direla, bakarka zein bere osotasunean, frogatzeko. Oinarri hartu ditugun irizpide politikoak direla-eta, lehenengo eta behin esan behar dugu HAPOa berrikustea, edo lagunarteko hizkeraz “HAPO berria izatea” obligazioa eta urgentzia zela Santurtzin, 1998ko HAPOk dituen hutsune tekniko eta urbanistikoen ondorioz. Teknikoei dagokienez, uste dugu argi baino argiago geratu dela 1998ko HAPOk

hainbat gune eta unitateetarako zeuzkan

planteamenduak guztiz desegokiak zirela; horren froga, 23 urte geroago ezin izan direla gauzatu, kasurik gehienetan bere bideraezintasunagatik. Horrez gain, gune hauetariko batzuek aurkako epaiak izan dituzte. Eta urbanistikoei dagokienez, horrela deitu baitiogu HAPOk diseinatu behar duen herri motari dagokiona, uste dugu indarrean dagoen planak 90eko hamarkadako zabaltzeko joeraren erabateko eragina duela. Hau argudiatzeko, nahikoa da aipatzea gauzatu ez den eta aurkako epai bi izan dituen gune hauetariko batean, HAPO “berrian” baino etxebizitza gehiago planteatzen zirela. Honi guztiari gehitu behar zaio gauzatu ez diren guneetan 700 etxebizitza baino

3


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak gehiago, beraz, 700 familia baino gehiago daudela ordenamendutik kanpo duela 23 urte, horrek sortu dituen arazo guztiekin. Bukatzeko, ezinbestekoak iruditzen zaizkigun beste bi auzi. Lehena, ez dugula uste Santurtzin hainbeste etxebizitza berri behar direnik datozen urteetarako, ez gure apustua den herri-ereduari begira ezta aztertu ahal izan ditugun aurreikuspenen analisiak agerian utzi dituzten beharrizanei begira ere, hurrengo puntuan azalduko dugun bezalaxe. Eta bigarrena, onartutako dokumentuan planteatzen diren lurzoru berrien artifizializazioari dagokiona. Akats bat dela uste dugu, bai indarrean dagoen HAPOk lurzoru urbanizagarritzat hartu arren 23 urte hauetan gauzatu ez direnetan eta baita erabilera edo kalifikazioan aldaketa planteatzen den lurzoruetan ere. Santurtzik “kirurgia urbanistikoa� behar du, egun degradatuta dauden zonaldeak onera ekarri, baina ez lurzoruak artifizializatu, HAPOren berriztapen honen hasierako faseetan Talde Erredaktoreak planteatzen zigun bezala.

Hau guztia esanda eta sarreran aurkeztu ditugun arrazoi guztien ondorioz, gure irizpide politikoetan zein Bilbao Metropolitarraren

Lurralde Plan Partziala (LPP) edo Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Antolamenduaren Gidalerroak (LAG) bezalako erreferentzietan oinarrituta, dokumentu honen bitartez EHBildutik jarraian datozen alegazioak egiten dizkiogu Santurtziren HAPOa berrizteko hasierako dokumentuari.

4


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

2. ARGUDIO ETA GOGOETA OROKORRAK Bizitegi-kuantifikazioa | Gutxienez nahitaezko etxebizitza berriak daude?

HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenaren dokumentuak jasotzen duen elementuetako bat etxebizitza berrien gutxieneko kopuru bat eraikitzeko betebeharra da, eta gai horrekin ezin gara ados egon, ez ikuspuntu politikotik, ez indarrean dagoen araudiaren azterketatik.

Santurtziko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aurrerapenaren Memoria (2016) egin zen garaian, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek (aurrerantzean, LAG) formula bat ezarri zuten bizitegi-premia berriak kalkulatzeko. Hala eta guztiz ere, Santurtziren kasuan, egungo etxebizitzakopuruaren %10eko gehieneko tarte baimenduan oinarritzea erabaki zen (22.342, 2013ko bizitegiparkearen datuen arabera, Memorian azalduta), eta emandako gehieneko horren %50 finkatzea, hau da, 2.234 eta 1.117 etxebizitza berri artean; horretarako, 1.546 proiektatu ziren, baina 2020ko hasierako onarpenean 1.347 etxebizitza berrietara jaitsi egin zen azkenean.

Hala ere, 2016ko LAGetan ez zen eskatzen eraiki beharreko gutxieneko etxebizitzarik, edo, hobeto esanda, ezarritako gutxieneko muga hori 20 etxebizitzakoa zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak behin betiko onartzen dituen Dekretua aldatzen duen urtarrilaren 19ko 4/2016 Dekretuaren 7. artikuluak dioenez, bizitegi-kuantifikazioari dagokionez bere 5. puntuan, hemen hitzez hitz jasotzen dugu: 5.– Hirigintza-plangintzaren bizitegi-kuantifikazioa. a) Plangintza orokorrean aurreikusitako hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren bizitegiahalmena dekretu honetako irizpideak aplikatuz ateratzen diren balioen barruan egongo da. Horrela, baliorik handiena, orokorrean, aterako da bizitegi-beharrak kalkulatuz behin harrotze-faktorea aplikatu ondoren eta etxebizitza hutsengatiko portzentajea kendu ondoren; baliorik txikiena, berriz, gehieneko balioari %50 aplikatuz aterako da. b) Arau orokor horren bi salbuespen daude bizitegi-ahalmenaren gehieneko balioa finkatzeko orduan:

5


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak 1.– Udalerri guztietan, hirigintza-plangintza onartzen den unean, bizitegi-ahalmena ez da etxebizitzaparkearen % 50 baino handiagoa izango. 2.– Edozein udalerrik hasierako etxebizitza-parkearen %10aren pareko bizitegi-ahalmena planteatu ahal izango du. Era berean, gutxienez, 20 etxebizitzako ahalmena ezartzen da. Kopuru hori dagokion lurralde-plan partzialak egokitu ahal izango du, hala behar izanez gero. Nolanahi ere, HAPOren hasierako onarpenerako dokumentuaren azken proposamena 2020an aurkeztu aurretik, LAGak aldatu egin ziren, zehazki 2019ko uztailaren 30ean (128/2019 Dekretua), eta bizitegi-kuantifikazioari buruzkoa aldatu egin zen. Aldaketa horretan, IV. eranskinak, 2.c., hau dio hitzez hitz: 2.c. Muga gehigarriak. Azkenik, kuantifikazio-metodologia hori aplikatuz lortutako emaitzei bi baldintza gehiago gehitu zaizkie, proposatutako arauen aplikazio mekanikoaren haritik etor daitezkeen muturreko emaitzak saihesteko. Muga horiek jomugan dituzte, batetik, iraganean oso atzerakorrak izan diren udalerriak, eta, bestetik, azken urteetan egundoko hazkundea izan duten udalerriak. Lehen kasuan, gutxieneko bizitegi-ahalmen bat bermatu behar da, eragile sektorialei jarduteko nolabaiteko ahalmena emateko moduan, eta, demografia uzkurtzen bada, lurzoru-merkatuaren funtzionamendua gehiegi ez mugatzeko moduan. Bigarren, gehiegizko estrapolazioak saihestu behar dira, konponbide zaila dutelako behin haietatik eratorritako jardunak abiarazi ondoren. Jakina, indarreko plangintzaren eguneratzea bizkortu beharko da baldin eta hedapen bizkortua luzatzen bada, eta, horren ondorioz, harrotze-faktoreak bermatu nahi duen tarte zabala arriskuan geratzen bada. Udalerriaren bizitegiahalmenaren azken kuantifikazioari ezarritako bi muga gehigarriak honako hauek dira: 1.- Udalerri guztien kasuan, bizitegi-ahalmenak ezin izango du gainditu hirigintza-plangintza onartzen denean dagoen etxebizitza-parkearen %50. 2.- Edozein udalerrik hasierako etxebizitza-parkearen %10eko bizitegi-ahalmena proposatu ahal izango du. Hau da, guztiz desagertu da HAPO berri bat onartzeko etxebizitza berrien proiekziorako eska daitekeen gutxienekoa, 2017ko Lurralde Plan Partzialaren Aurrerakinean berretsia, 6. puntuan (Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak aldatzeko eredua – Kuantifikazioa), non honako hau dioen: "Udal plangintzarako bizitegi-kuantifikazioa kalkulatzeko prozedura Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak aldatzeko 4/2016 Dekretuan ezartzen da, eta haren ùabardurak honako hauek dira: Ildo horretan, ezartzen da ez dela gutxieneko kuantifikaziorik egongo, eta lurralde-plan partzialek

6


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak berrikusi ahal izango dituztela koefizienteak, lurralde-ereduaren arabera." Erredaktore Taldeak berak ere berretsi digu hori bera, gure taldearekin egindako bilera batean, gaur egun jendaurrean jartzeko fasean, 2020ko urrian hasierako onespena eman ondoren.

Hori guztia esanda, gure ustez, legeak ezin du eskatu gutxieneko etxebizitza berriak planifikatu behar izatea, HAPO berrikusteko prozesu hau hasi zenetik behin eta berriz errepikatu zaigun bezala.

Santurtziko bizitegi-hazkundeari buruzko Lurralde Plan Partzialaren irizpideak

Lurralde Plan Partzialak (aurrerantzean, LPP) "hiri-habitatari" buruz ikusten duena kontuan hartuta, Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren Berrikuspenak, 2017ko abenduko Aurrerapen fasean, Ezkerraldea osoa aipatzen du "bizitegi-hazkundea mugatu" beharreko eremu gisa, 8. planoan ("ereduaren sintesia") ikus daitekeen bezala, kalifikazio horretan eskualde osoa seinalatuz, Santurtzi barne. Hona hemen aipatutako planoa:

Horrez gain, esan du Santurtzik "bizitegi-ahalmen handiegia" duela, dokumentu bereko 3. planoan ("hiri-habitata") ikus daitekeen bezala. Honekin batera doa haren irudia:

7


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Bestalde, interesgarria deritzogu 2017ko LPP honen Aurrerakinean azaldutako beste gai bati, zehazki 6. puntuan, LAGak aldatzeko ereduaren – Kuantifikazioaren agertokian (23. or.), esaten baitu Santurtzi dela "ezarritako gehienekoak gainditzen dituzten eremu funtzionaleko 20 udalerrietako bat". Azkenik, garrantzitsua iruditzen zaigu hurrengo taulako datuak nabarmentzea, Eusko Jaurlaritzaren "adierazleen bisorea" orrialdetik ateratakoak. Bertan, agerian geratzen da Santurtziko biztanleriaren dentsitatea gure ingurukoa baino askoz handiagoa dela.

DENSIDAD POBLACIĂ“N (HABITANTES / KM2)

SANTURTZI

BILBAO METROPOLITANO

BIZKAIA

CAV

5252,65

1753,47

514,93

301,36

Beraz, datu eta irizpide horiek guztiak kontuan hartuta, uste dugu HAPO hau berrikustearen helburua ahalik eta etxebizitza gutxien eraikitzea izan beharko litzatekeela, eta, horretarako, kirurgia urbanistikoaren planteamendu baten alde egin beharko litzatekeela, behar duten eremuak leheneratzeko eta, inola ere, lurzoru gehiago artifizializatzeko.

8


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Santurtziko biztanleriaren eta familien tamainaren aurreikuspenak

Santurtziko HAPOren berrikuspenaren lehen faseetatik aurrera, adierazi dugu planifikatu beharreko etxebizitza berrien kopurua eta tipologia kuantifikatzeko ezinbestekoa zela zenbait adierazle eta aurreikuspen kontuan hartzea. Hala adierazi genuen aurrerapen-fasean egin genituen iradokizunetan, eta halaxe adierazi dugu xedatu ditugun eztabaida-foro eta -esparru bakanetan. Gure ustez, Santurtziko biztanleriaren egoera sozioekonomikoa kontuan hartu behar da etxebizitzen tipologia zehazterakoan (BOE, ekimen publikoko alokairu soziala). Era berean, uste dugu datozen urteetarako biztanleria-aurreikuspenak funtsezkoak direla behar diren etxebizitza berrien kopurua zehazterakoan. Eustaten datuen arabera, Santurtziko biztanleriak behera egin du etengabe. 2017az geroztik biztanleriaren beherakada hain nabarmena izan ez bada ere, azken bi urteetan gorakada txiki bat ere izan bada ere, hamarkada batean Santurtzik ia 1.000 biztanle galdu ditu, eta aurreikuspenek erakusten dute joera hori beheranzkoa izango dela; izan ere, gaur egun 0 eta 19 urte bitarteko adintartea, Santurtzin hurrengo hamarkadetan ustez familia osatuko luketenak, gure biztanleriaren % 16,71 baino ez dira. Azter ditzakegun aurreikuspenei dagokienez, nabarmendu behar da LPPean aurreikusten dela (4. taula, Biztanleriaren proiekzioa, 79. or.) 2033an Santurtzik 42.265 biztanle izatea, eta "agertoki desiragarri" gisa 42.772 biztanle egotea. Hau da, kasurik onenean, 3.000 pertsona baino gehiago gutxiago daude 2020tik aurrera. Interesgarria iruditzen zaigu, halaber, dokumentu honek berak ematen digun beste datu bat, 2033. urte horretarako aurreikusitako familia-kopuruari buruzkoa. Datu horrek dioenez, urte horretako joeraren arabera 18.762 familia egongo dira, baina egoera desiragarria 18.985 da. Hau da, gaur egungo egoera eta datu gehienak alderatuta, gaur egun baino 475 familia (eta, beraz, "Etxeak") gutxiago egongo dira.

9


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Jarraian, azaldutako datuak erakusten dituzten hainbat grafiko eta taula erakutsiko ditugu, hau da, biztanleriaren bilakaera, adin-tarteak eta biztanleriaren eta familien aurreikuspenak. (Iturria: Eustat eta LPParen aurrerapen-dokumentua):

10


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Ildo horretan, badakigu Udalak ohar batzuk egin zituela LPParen Berrikuspenean (2018) parte hartzeko fasean, bizitegi-kuantifikazioa hainbeste ez mugatzeko, eta Hirigintzako zinegotzigoak defendatu zuen biztanleriaren jaitsiera ez zela hain larria izango, eta, horretarako, une horietan AOR-402 "CLH" eta AGR-222 garatzen ari zirela, eta horrek eragina izango zuela. Horri gehitu behar diogu, halaber, "Coscojales" AGR-220, azken urteotan garatu eta amaitu dena.

Bada, "Osoko zuzenketa" baino ezin diogu egin baieztapen horri; izan ere, gure Udaleko Estatistika Sailaren datu ofizialak kontuan hartuta (hurrengo taula egin dugu datu horiekin), azken hamarkadan gora egin du etxebizitzen kopuruak Santurtzin, duela 10 urte baino 487 etxebizitza gehiago baitaude gaur egun; aldi horretan, ordea, biztanleriak nabarmen egin du behera, ia 1.000 pertsona gutxiago.

Nยบ Habitantes Nยบ Viviendas

2011 47.437 20.827

2021 46.490 21.314

Diferencia

- 947 + 487

Datu eta aurreikuspen horiek guztiak kontuan hartuta, uste dugu ez dela egokia etxebizitza berrien kopuru hori planteatzea, etxebizitza hutsen auziari irtenbidea ematen saiatzeko inolako neurririk hartzen ez den bitartean; izan ere, horrek azken horien kopuruak hazten jarraitzea eragin dezake. Etxebizitza hutsen hazkunde hipotetiko hori, berez negatiboa dena, arazo garrantzitsu bihur daiteke, baldin eta aipatutako igoeraz gain, igoera hori eremu jakin batzuetan metatzen bada.

11


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Babes ofizialeko etxebizitza, tasatua eta librea

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak babes ofizialeko etxebizitzari buruzko gutxieneko estandarrak eta zenbatekoak ezartzen ditu 80. artikuluko 2. puntuan, eta 82. artikuluko 1. puntuan ezartzen du betebehar hori, oro har, 3.000 biztanletik gorako udalerrietan ere bete behar dela, Santurtzin, adibidez. 123/2012 Dekretuak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea garatzen duenak, etxebizitza babestu, tasatu eta libreen estandarrak arautzeari dagokionez, IV. kapituluan dio finkatu gabeko hiri-lurzoruko eremuetan "babes publikoko araubideren bati atxikitako etxebizitzetarako kalifikatu beharko ditu eremu bakoitzean ezartzen den bizitegierabilerako hirigintza-eraikigarritasunaren gehikuntzaren gutxienez % 40ko gehikuntza gauzatzeko behar diren lursailak, aldez aurretik gauzatutakoaren aldean. Ehuneko hori bizitegi-erabilerako hirigintza-eraikigarritasunaren gutxienez %20 izango da araubide orokorreko eta bereziko babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko, eta gainerako ehunekoa %40ra arte araubide tasatuko babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko." Kuetoko, Cuesta Hospital Bajo-ko eta Sr-1 Lauxeta (Villar) jarduketa isolatuak kontuan hartu gabe, dauzkagun datuak 1.274 etxebizitza proiektatu dira guztira (%100). Horietatik, gure aldetik okerrik ezean, tasatuak 225 dira (%17,7), BOEak 99 dira (%7,8) eta gainerakoak 950 (%74,5) libreak dira. Kontuan izan behar da, gainera, antolamendutik kanpo dauden etxebizitzen jabeak (276 etxebizitza, guztira) etxebizitza libreak direla, "BOE edo tasatu gisa zenbatzen direnak", gaiari heldu diogun guztietan adierazi zaigun bezala. Beraz, egikaritze-unitateen fitxetan ikusten ditugun datuen arabera, etxebizitza babestuen (sailkapen batekoak edo bestekoak) eskaintza hau izango litzateke:

(225 etxebizitza tasatua + 99 BOE) - 276 etxebizitza babestuak beste bizileku bat emateko = 48 etxebizitza babestu edo tasatu, beste bizileku bat emateko ez direnak.

Hona hemen HAPOren berrikuspen-dokumentuan hiri-lurzoruko egikaritze-unitateei buruz azaltzen diren datuen laburpen-taula:

12


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

13


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Lurzoru urbanizagarriari dagokionez, honako hau ezartzen da: "Babes publikoko araubideren bati atxikitako etxebizitzetarako kalifikatu beharko dira sektore bakoitzean ezartzen den bizitegierabilerako hirigintza-eraikigarritasunaren gehikuntzaren %75, gutxienez, gauzatzeko behar diren lursailak, aldez aurretik gauzatutakoarekin alderatuta. Ehuneko hori bizitegi-erabilerako hirigintzaeraikigarritasunaren %55ean banakatzen da gutxienez araubide orokorreko eta bereziko babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko, eta gainerako ehunekoa %75era arte, araubide tasatuko babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko." Hori gutxi gorabehera betetzen da Sr-1 Lauaxetan (Villar), gaur egun lurzoru urbanizagarri gisa planteatutako eremu batean, non 175 etxebizitza planifikatzen diren (%100); horietatik tasatuak 36 izango lirateke (%20,6), BOE 94 (%53,7) eta libreak 45 (%25,7).

SRL LAUAXETA VILLAR

VVDAS PROYECTADAS LIBRES 45 VPO 94 175 TASADAS 36

FUERA ORDENACIĂ“N

OFERTA

NÂş BLOQUES

4

171

???

Hiri-lurzorurako zein lurzoru urbanizagarrirako, Etxebizitza tasatuari dagokionez, Dekretuak honako hau

dio:

"Araubide

tasatuko

babes

ofizialeko

etxebizitzetarako

onartutako

hirigintza-

eraikigarritasunaren ordez, udal-etxebizitza tasatuak ezarri ahal izango dira, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritako baldintzetan". Ildo horretan, ez da ikusten UE batean ere xedatzen denik Udalak berak etxebizitzak hornituko dituenik udalez tasatuak izateko. Interesgarria litzateke HAPOn ere aukera hori izatea.

Hori guztia esanda, eta dokumentuari egindako alegazio "orokorretako" bat babestutako etxebizitzen ehunekoa handitzea izango dela aurreratuta, alokairu soziala ere bultzatuz, egia esan, gure azterketatik ateratako datuak zuzenak badira, argi dago ez direla legezko betebeharrak betetzen, eta, horren aurrean, argibide edo azalpen bat eskatzen dugu.

14


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Etxebizitza hutsak

Udaleko Estatistika Sailaren 2021eko otsaileko datuen arabera, udalerrian 1567 etxebizitza huts daude. LAGak aintzat hartuta (128/2019 Dekretua, uztailaren 30ekoa), 13. artikuluan (Bizitegikuantifikazioari buruzko jarraibideak), 1. puntuan (Jarraibide orokorrak, c) atala), honako erreferentzia hau dago gai horri buruz: Udalerrian hutsik dauden etxebizitzak bizitegi-kuantifikazioan sartzea, plangintzak aurreikusi beharreko bizitegi-ahalmenaren funtsezko faktore gisa. Bizitegikuantifikaziotzat hartuko da, Bizitegi-kuantifikazioaren IV. eranskinean jasotako irizpideen bidez, plangintzan aurreikusi beharreko etxebizitza-beharrak eta gehieneko bizitegi-ahalmena ezartzea ahalbidetzen duen kalkulu-prozesua. 2. puntuan (Lurralde- eta hirigintza-plangintzarako gidalerroak) bezala, d) atalak honako hau dio: Bizitegi-ahalmena murriztea, hutsik dauden etxebizitza batzuk berreskuratzeagatik: 1 - Bizitegi-kuantifikazioaren ondorioetarako kontuan hartu behar den jenderik gabeko etxebizitzen balioa, gutxienez, lehendik dagoen bizitegiparkeko etxebizitzen guztizko kopuruaren % 2 izango da.

Alderdi horiek ez ditugu HAPOn jasota ikusten, eta, beraz, herrian hutsik dauden etxebizitzen kopurua kontuan hartuta, horri buruzko alegazio bat aurkeztuko dugu.

Ekipamendu publikoak

Ekipamendu publikoei dagokienez, dirudienez, HAPOn betetzen dira Udalari, eraikin berrien eraikuntzaren arabera, jabetza publikotik erabili eta kudeatzeko legozkiokeen metro karratuen estandarrak, baina ez da zehazten espazio bakoitza zertarako gordetzen den. Ez da aurreikusten Santurtziko herritarren egungo edo etorkizuneko beharrak zehazten dituen planik, hau da, osasunzentro berri bat non joan litekeen, beharrezkoa ikusiz gero, non kirol- edo kultura-ekipamenduak... Gai hori planteatu dugunean, erantzun zaigu HAPOk ekipamendu publikoetarako eremu horiek bakarrik erreserbatzen dituela, baina horien xedea edo banaketa ez dela bertan definitu behar. Ez

15


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak gatoz bat; izan ere, uste dugu unerik onenean gaudela zer, nola eta non zehazteko, kontuan hartu gabe noiz den beste batzuen eskumena

Azken aldian, "15 minutuko hiria" diseinatzeko proiektu interesgarriak prestatu dira, edozein etxebizitzatatik 15 minutura bizilagun bakoitzak egunerokotasunerako behar dituen zerbitzu guztiak aurki ditzan. Planteamendu horrek joan-etorriak eta kutsadura murrizten ditu, zerbitzuak deszentralizatzen ditu, auzoei mesede egiten die, tokiko merkataritzaren kontsumoa sustatzen du eta hiri bizigarriagoa, seguruagoa eta herritarrentzat atseginagoa egiten du. Kontzeptu horiek oso kontuan hartzekoak dira, Santurtzin dugun biztanleria-piramidea dela eta. Izan ere, gero eta handiagoa den biztanleria baten premia gero eta larriagoak erakusten dizkigu. Are gehiago, pandemia-egoera horren ondorioz, eremu jakin batzuk ez dira kudeatu behar, eta eremu batzuk (anbulatorioak, liburutegiak, eskolak) ugaritu eta sakabanatzeak pilaketak eta horien ondoriozko arriskuak (birusak, esaterako) zailtzen ditu. Horregatik guztiagatik, uste dugu komenigarria dela HAPOren lanketa aprobetxatzea Santurtziko auzo bakoitzaren beharren azterketa sakona egiteko, eta, oro har, honako eremu hauei dagokienez:

-

Hezkuntza: Urteak daramatzate Ikasleen Gurasoen Elkarteek eta gainerako hezkuntzakomunitateko sektore zabal batek Eskola Mapa eguneratzeko eskatzen. Mapa honen diseinua Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren esku badago ere, HAPOren bidez Santurtzitik eskola-ekipamenduei buruz ditugun beharrak definitzeko aukera dela uste dugu.

-

Osasuna: Kabiezesen zati bat Buenavistako (Portugalete) anbulatoriora bideratzeak ez du Barandiarango anbulatorioa erabat deskongestionatu, eta Mamarigakoak gero eta gutxiago jasaten du Iparragirre kalearen amaieran eraikitako etxebizitza berrien erabiltzaileen gorakada. Horri gehitu behar zaizkio San Juan auzoan eraiki diren eta eraikitzeko dauden etxebizitza berri guztiak. Biztanleriaren adina kontuan hartuta, auzoen dentsitatea alderatzeko unea da, gaur egungo eta etorkizuneko beharrak kontuan hartuta.

-

Kirola: Udal kirol instalazio txiki eta sakabanatuagoen alde egitea, eta ez bakarrik Kabiezes eta Mikel Trueba kiroldegien alde, federatu gabeko kirola egiteko. Aldi berean,

16


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak herriko kirol-klubak izatea, behar izanez gero, egungo instalazioak berrantolatzeko edo kirol-ekipamendu berrien kokapena bilatzeko. -

Kultura eta Aisialdia: Uste dugu beharrezkoa dela kultura- eta aisialdi-espazioak udalerriko auzoetan zabaltzea, kultura-eragileekin lan eginez eta, batez ere, partehartzea eta kulturaren sorkuntza sustatuz, ez soilik kontsumoa. Aisialdiari dagokionez, adinekoentzako eta gazteentzako espazioak sortzea, eta positiboa izatea, bai gazteentzat, bai adinekoentzat, espazio horiek beraiek diseinatzea eta kudeatzea.

-

Asoziazionismoa: Santurtziko gizarte-ehunaren beharrei erantzutea eta horiek aztertzea, lan-espazio modernoak eta bere ezinbesteko lanari egokituak emateko.

Atal honetan, garrantzitsua iruditzen zaigu 2017ko martxoan Santurtziko Udaleko osoko bilkuran onartu ziren gaiak nabarmentzea: "Santurtziko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idazteko oinarri izango diren irizpideak eta helburuak", ekipamenduei dagokienez: o

2. taldea. Eskolako ekipamendua: Eskola-ekipamendurako lurzoru berriak sortzeko eta proposatutako Emilia Zuza lekuz aldatzeko aukerek ikastetxe berri bat askatzen dute Kueton. Lurzoru estrategiko horretarako eta proposatutako hustearen ondorengo etorkizun hurbilerako aukera aztertzea. Garrantzitsua da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ikastetxeei eraikigarritasun handiagoa emateko egindako eskaerari erantzutea, handitu ahal izateko. Irakaskuntza Ekipamenduko Sistema Orokorrera bideratutako eremuaren dimentsioa birpentsatzea (beharrezko erabilerak zabaltzea edo dauden eremuak aldatzea)

o

4. taldea: kirol-ekipamenduak. Udalerrian dauden eraikinetako ekipamendu-erabileren egoera aztertzea, kirol-jarduerak garatzeko. Kabiezesko kirol-ekipamenduen mugaketa berrikustea, haren inguruko lurrak hirilurzoruaren mugaraino sartzeko.

o

5. taldea: osasuna. Etorkizunean garatuko diren eta biztanleria-hazkunde handia izango duten eremuetan (San Juan de Rompeolas eta CLH eremuak) etorkizunean izango diren beharrak aztertzea. Osasun-zentro berri bat eta kontsultategi bat behar direla berraztertzea‌

Ez dakigu planteatzen diren analisi horiek nolabait egin diren, aurreko faseetan egindakoaz harago, baina egia esan, hasierako onarpenaren dokumentuak ez du horri buruzko planteamendu zehatzik egiten. Horregatik guztiagatik, eta gai honi dagokionez, etengabe erantzun zaigunez ekipamendu horien xedea zehaztea ez dagokiola HAPOri, gai horri guztiari buruzko alegazio "orokor" bat egingo dugu, eta gai horiek guztiak zehazteko beharra planteatuko dugu, ildo horretan konpromiso politikoak lortu ahal izateko, HAPOn "formalki" sartu edo ez.

17


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Kudeaketa pribatua / Kudeaketa publikoa

Egikaritze-unitateak (aurrerantzean UE) bi jarduketa-sistematan banatuta daude: "Lankidetzakoak" (UE-7 JJ Mendizabal, UE-8 La Portalada, UE-9 Cta Hptal Bajo, UE-10 Las Viñas, UE-11 Bullón, UE-12 Fontuso eta UE-13 Cuesta Hospital Alto) eta "ituntzekoak" (UE-2 Lauaxeta, UE-3 Axular, UE-4 Bruno Alegria, UE-5 Hermanos Larrarte, UE-6 Oyancas, UE-14 Regales, UE-15 Vista Alegre, UE-16 Ranzari eta SR-1 Lauaxeta urbanizable-Villar), baina guztiak Erregimen Orokor "pribatuan" daude, eta horietako bakar bat ere ez da "publikoa".

UE batzuek bultzada berezia behar dute, hau da, Udalak lehentasunezkotzat jo behar ditu, ahalik eta lasterren dauden eremua leheneratu eta duindu ahal izateko; izan ere, 1998tik antolamenduz kanpo dauden eremuak dira, eta jasaten ari diren degradazioak kalte handia egiten dio auzotarren bizi-kalitateari, egoera horretan sobera ezagunak diren ondorioak sortzeaz gain. Horretarako, uste dugu Udalak UE horietan jarduten lagundu behar duela, eta, horretarako, planak eta izapideak aurreratu behar dituela, laburbilduta, UE horiek lehentasunezkotzat jo behar dituela, ahalik eta lasterren garatu ahal izateko. Horretarako, Erredakzio Taldeak adierazi digunez, urbanizatzeko jarduketa-programa aldatu behar da, eta lankidetza-sistema bihurtu erregimen orokor publikoan. Erredaktore Taldeak adierazi digunez, hori da aukerarik onena; izan ere, beste aukerak, "Kontzertazioa - Publikoa", etxebizitzen eraikuntza lizitaziora atera behar izatea ekarriko luke, eta horrek denborak luzatzen ditu eta unitateak exekutatzeko interesa izan dezaketenak uxatzen ditu. Hauxe dio Lurzoruaren Legeak sistema zehatz horri buruz:

2/2006 LEGEA, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, ekainaren 30ekoa, BOSGARREN ATALA JARDUKETA-PROGRAMAK ARAUBIDE PUBLIKOZ EGIKARITZEKO SISTEMAK. LANKIDETZA-SISTEMA ETA DESJABETZE-SISTEMA 173. artikulua.– Lankidetza-sistema. 1.– Lankidetza-sisteman, jabeek nahitaez laga beharreko lurzorua jartzen dute, eta administrazioak urbanizazio-obrak egikaritzen ditu jabe horien kontura. 2.– Hirigintza-intereseko elkarteak eratu ahal izango dira, bai lur-jabeen ekimenez bai udalaren erabakiz, urbanizazio-obrak egikaritzeko jardunean lankidetzan aritzeko. 3.– Administrazioaren eta eragindako jabeen artean adostasuna izanez gero, unitateko orube, lurrazal-eskubide eta eraikitako etxebizitza, lokal edo eraikin batzuk

18


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak administrazioari esleituta konpentsatu ahal izango da, osorik edo zati batean, urbanizazio-obren finantzazioa. Horrela egiten ez bada, birpartzelazio-proiektuan jasotako edo proiektuaren garapenean onartutako kitapen kontuari dagokion urbanizazio-kuotak igorriz egingo da finantzazioa. Alabaina, administrazioak babes publikoko araubide bati atxikitako etxebizitzak edo interes sozialeko beste erabilera batzuk sustatzeko konpromisoa hartzen duenean, konpromiso hori gauzatzeko beharrezko diren orubeak, lurrazal-eskubideak edo, hala badagokio, etxebizitzak, lokalak edo eraikinak emanez egitea ezarri ahal izango du, urbanizazio-kargen konpentsazio-sistema nagusi gisa. 4.– Administrazio jarduleak eskuordetu egin ahal izango dio sistemaren kudeaketa eta urbanizazioaren egikaritzea beste herri-administrazio bati, beste sozietate publiko bati edo hirigintza-partzuergo bati, beren beregi izenpetutako hitzarmen bidez. (Beste sistema batzuetarako: hitzartze Sistemak, 160.etik 165.era bitarteko artikuluak; Eragile urbanizatzaile publiko edo pribatuak gauzatzekoak, 166.etik 172.era bitarteko artikuluak). Uste dugu aukera hori zehatz-mehatz aztertu behar dela Udalak bultzada bat eman behar dien egikaritze-unitateetarako, hots, Lauaxetaren eta Oiankasen unitateetarako. Ezin dugu onartu eremu horiek epe laburrean konponbide ukigarririk gabe jarraitzea, horietan gertatzen den degradazioaren konponbidea eta antolamendutik kanpo egotearen ondorioak higiezinen merkatuaren egoeraren eta merkatu horretan jarduten duten eragileek izan ditzaketen interes edo beharren arabera bakarrik konpontzearen kontura.

Birgaitzea eta irisgarritasuna

Eraikinen

irisgarritasun-arazoak

eta/edo

bizigarritasun-egoera

txarra

aipatzen

dira,

antzinatasunagatik edo egoeragatik, egikaritze-unitate jakin batzuetan planteamendu zehatz bat zehazteko. Ingurua duintzeko eta auzotarren bizi-kalitatea hobetzeko eremu jakin batzuetan jardun behar dela dioen diagnostikoa partekatu badezakegun ere, gure ustez bada aztertu ez den bide bat, ingurune horietan lurzoru berriak masifikatu edo artifizializatu behar izan gabe birsortzeko aukera ematen diguna, eta birgaitze-jarduera babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretua erabiltzea besterik ez da. Ondare urbanizatua eta eraikia, Udalak berak eraginda eremu horiek izendatzeko BIRGAITZE INTEGRATUKO EREMUAK ETA EREMU DEGRADATUAK bezala, eta, horrela, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren esku-hartzea lortzea horien gainean jarduteko, ez da

19


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak eraikuntza-enpresa baten interesaren zain egon behar, kasu horretan ez baita eremu horietako bakar batean ere gertatu 1998ko HAPOk indarrean daraman 20 urte baino gehiagoan.

Formula hori edo beste batzuk direla eta, hala nola lankidetza-hitzarmenak edo sozietateak sortzea beste erakunde batzuekin, kale eta auzoetan jardun daiteke, Sestaoko Txabarrirekin egin den bezala. Duela gutxi, 16 milioi euro bideratu dira (13,4 Eusko Jaurlaritzatik eta 2,7 udaletik) 2021ean eremua leheneratzeko.

Uste dugu aukera hori sakonki aztertu behar dela UE batzuentzat, batez ere aurreko puntuan aipatu ditugun bientzat, hots, Lauaxetaren UE-2rentzat eta Oyancasen UE-6rentzat. Ezin dugu onartu eremu horiek epe laburrean konponbide ukigarririk gabe jarraitzea, horietan gertatzen den degradazioaren konponbidea eta antolamendutik kanpo egotearen ondorioak higiezinen merkatuaren egoeraren eta merkatu horretan jarduten duten eragileek izan ditzaketen interes edo beharren arabera bakarrik konpontzearen kontura.

Serantes mendia

Atal honetan, garrantzitsua iruditzen zaigu nabarmentzea 2017ko martxoan Santurtziko Udaleko osoko bilkuran onartu ziren gaiak, Serantes mendiari dagokionez, "Santurtziko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idazteko oinarri izango diren irizpideak eta helburuak" (2017ko martxoaren 30eko 3/2017 osoko bilkura): 1. Serantes mendia eta gune libreak o

Serantes mendia egituratzaile gisa.

indartzea,

meatze-eremu

osoaren

eta

ezkerraldearen

elementu

o

Ingurune fisikoa mantentzea eta hobetzea lehentasunezko helburu gisa, eta kalitaterik gabeko guneak sortzea; azken batean, mendiaren kontserbazioa eta babesa lehentasunezko helburu gisa bermatzea.

o

Sarbideak argi eta garbi identifikatzea, eta ibilgailuak uzteko eremuak eta sarbide mugatuko edo debekatutako eremuak sartzea. Oinezkoentzako eta larrialdietarako ibilbideak argi eta garbi definitzea.

o

Erabileren arabera zonifikatzea, gehiegizko erabilera eragozteko eta mendia degradatzeko.

o

Mazo guneko antenaren kokapena eta instalazioen baldintzak berriz aztertzea, eremu hori hobetzeko.

o

Sardinera parkea pasealeku baten bidez Portuarekin lotzeko proposamena aztertzea.

20


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

o

La Cerrada parkea eta San Juan parke berria behar bezala diseinatu eta egituratzea, mendian integratzeko.

o

Mendirako ibilgailu-sarbidea kentzea, mantentzearen berezko beharrizanetarako baimendutako larrialdi eta ibilgailu-erabileretara mugatuta. Lurzoru publikoko okupazioak berrikustea. Mendian bizikleten erabilera-muga aztertzea, zonifikatuz.

o

Ondo mugatutako eta mendiaren ingurune fisikoari eusteko kaltegarriak ez diren eremuetan nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera zonifikatzea.

o

Mendia babestea, bai udal-lurzoruko zatietan, bai zati pribatuetan, muga argiak ezarriz.

o

Mendiko “puntu beltzak� aztertzea eta horiek ezabatzeko konponbideak proposatzea.

o

Osatzen duten udalerrietatik mendiaren zatiak bereiztea eta mugatzea.

Izan ere, HAPOren berrikuspen honen aurreko fasean osoko bilkurak onartutako puntu horietako batzuk "nahikoa abstraktuak" dira hasierako onarpeneko dokumentu honetan sartzea behar bezala baloratu ezin izateko, baina beste askok oso gai zehatzak planteatzen dituzte eta ez ditugu dokumentuan islatzen: gehiegizko erabilera eta degradazioa eragozteko erabilerak zonifikatzea, mendirako ibilgailuen sarbidea ezabatzea, nekazaritza, abeltzaintza eta abeltzaintzako erabilera zonifikatzea, arriskutsuak diren puntuak ikertzea,‌ Gure ustez, HAPOk jorratu behar ditu gai horiek guztiak, eta, beraz, horri buruzko alegazio bat ere aurkeztuko dugu, behin-behineko onarpen-dokumentuan sartu ahal izateko egin beharreko lanak egin daitezen.

Gai horiek guztiak azaldu ondoren, hainbat alderdiri buruzko arau-esparru gisa balio dutela uste baitugu, Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenerako dokumentuari aurkeztu dizkiogun alegazio guztiak xehatuko ditugu hurrengo orrialdeetan.

21


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

3. ALEGAZIOAK Dokumentu honen aurreko puntuetan azaldutako guztia oinarri hartuta, jarraian EHBildu Santurtzi Udal Taldearen alegazioak aurkezten ditugu, Santurtziko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspenaren hasierako onarpeneko dokumentuaren aurrean:

Alegazioa dokumentu osoari: Babes ofizialeko etxebizitzak, etxebizitza tasatuak eta alokairu soziala

Alde batetik, eta aurreko atalean adierazi dugun bezala, uste dugu ez dela betetzen babes ofizialeko eta tasatutako etxebizitzen gutxieneko lege-eskakizuna, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean (80. artikuluko 2. puntuan gutxieneko estandarrak eta zenbatekoak ezartzen dituena) eta 82. artikuluko 1. puntuan planteatzen dena, alegia, betebehar hori oro har 3.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietara hedatzen da. Hau da, Santurtziren kasua horren barruan dago. Bestalde, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea garatzen duen 123/2012 Dekretuak argi eta garbi jasotzen du babes ofizialeko etxebizitzen gutxienekoa %20 izan behar dela, eta etxebizitza tasatuekin %40raino osatu behar dela. Egin ditugun kalkuluen arabera, Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenerako dokumentuan planteatutako babes ofizialeko etxebizitza ez da %10era iristen. Babes ofizialeko etxebizitzen bi tipologiak batuta, %25,5eko ehunekoa lortzen dugu, eta, beraz, gure kalkuluak zuzenak badira, oso urrun gaude aipatutako dekretuan jasotakoa betetzetik. Hori esanda, erantsi behar dugu ezen, babes-etxebizitza guztietatik teorian beste bizileku bat emateko izan behar direnak deskontatzen baditugu, aurreko puntuan planteatu genuen bezala, beti esan izan zaigula "etxebizitza libre" gisa hartzen direnak babes ofizialeko etxebizitzatzat, eta emaitza ez dela nahikoa, 50 babes-etxebizitza baino gutxiago baitira plangintza osorako, zehazki 48. Bestela esanda, HAPOren berrikuspen honetan planteatzen diren 1347 etxebizitza berrietatik, %3,6 soilik izango dira babes ofizialekoak. Horregatik guztiagatik, formalki datu horiek egiaztatzeko eskatzeaz gain, uste dugu beharrezkoa dela HAPOren berrikuspenaren fase honetan alegazio gisa planteatzea babeseko etxebizitzen

22


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak ehunekoa handitzea; gure ustez, gai hori, daukan osagai teknikotik harago, negoziazio politikotik abiatuta aztertu behar da, aldatzeko eta behin-behineko onarpenaren dokumentuan sartzeko. Bestalde, uste dugu aparteko aipamena merezi duela alokairu sozialaren gaiak; izan ere, dokumentu osoan ez dago halakorik, eta salbuespen bakarra UE7rako planteatzen direnak dira (La Portalada); izan ere, oso modu orokorrean eta eskuzabaltasun handiz interpretatu da araudia (hitzez hitz, horixe da UE horretako araudian gaiari buruz dagoen erreferentzia bakarra: gazteentzako etxebizitza txikiak sustatuko dira, kokapenaren berezitasunak direla eta). Badirudi UE horretako etxebizitza batzuk honako honetara bidera daitezkeela: Hala ere, UE honetan 22 etxebizitza planteatzen dira guztira, eta, beraz, zati bat baino ez bada bideratzen gai horretara, bistakoa dirudi kopurua oso txikia izango litzatekeela. Nolanahi ere, eta guztiak ekimen pribatukoak izanik, ez da inola ere bermatzen etxebizitza horiek benetako aukeratzat har daitezkeenik gazteek edo beste sektore batzuek etxebizitza bat eskuratzeko dituzten zailtasun larrien aurrean. Egoera ikusita, beharrezkotzat jotzen dugu egikaritze-unitate bat edo batzuk partzialki edo osorik alokairu sozialera bideratzea, eta, gainera, beharrezkoa da ekimen publikoa duten UEk izatea. Puntu honen aurreko alegazioan bezala, gure ustez, planteamendu honek duen osagai teknikotik harago, negoziazio politikotik landu behar da, hura aldatzeko eta behin-behineko onarpen-dokumentuan sartzeko.

Alegazioa dokumentu osoari: etxebizitza hutsak

Udaleko Estatistika Sailaren 2021eko otsaileko datuen arabera, udalerrian 1567 etxebizitza huts daude. LAGak aintzat hartuta (128/2019 Dekretua, uztailaren 30ekoa), 13. artikuluan (Bizitegikuantifikazioari buruzko jarraibideak), 1. puntuan (Jarraibide orokorrak, c) atala), honako erreferentzia hau dago gai horri buruz: Udalerrian hutsik dauden etxebizitzak bizitegi-kuantifikazioan sartzea, plangintzak aurreikusi beharreko bizitegi-ahalmenaren funtsezko faktore gisa. Bizitegi-kuantifikaziotzat hartuko da, Bizitegi-kuantifikazioaren IV. eranskinean jasotako irizpideen bidez, plangintzan aurreikusi beharreko etxebizitza-beharrak eta gehieneko bizitegi-ahalmena ezartzea ahalbidetzen duen kalkulu-prozesua. 2. puntuan (Lurralde- eta hirigintza-plangintzarako gidalerroak) bezala, d) atalak honako hau dio: Bizitegi-ahalmena murriztea, hutsik dauden etxebizitza batzuk berreskuratzeagatik:

23


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak 1 - Bizitegi-kuantifikaziorako kontuan hartu behar den jenderik gabeko etxebizitzen balioa, gutxienez, bizitegi-parkeko etxebizitzen guztizko kopuruaren %2 izango da. Ez dugu ikusten alderdi horiek HAPOren berrikuspen-dokumentuan jasota daudenik; beraz, udalerrian hutsik dauden etxebizitzen kopurua kontuan hartuta, alegazio bat aurkezten dugu, bizitegi-kuantifikazioaren barruan udalerrian hutsik dauden etxebizitzen %2 gutxienez kontuan hartzeko. Bestalde, uste dugu funtsezkoa dela Santurtziko Udalak plan estrategiko bat egitea, etxebizitza horiek ahalik eta gehien merkaturatzeko. Hori guztia esanda, Larrabetzuko HAPOn jasotakoa azpimarratu eta baloratu behar dugu. Izan ere, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak, bai Bizkaiko Foru Aldundiak, udalerri horretako etxebizitza hutsen %25 inguru bizitegi-kuantifikazioan kalkulatutako etxebizitza berrien zati gisa sartzea onartu dute, etxebizitza horiek merkatura ateratzeko plan bat eginez.

Alegazioa dokumentu osoari: Ekipamenduen definizioa

Dokumentu honen 2. puntuan planteatu dugun bezala, beharrezkotzat jotzen dugu Santurtziko HAPOren berrikuspen honetan ekipamendu publikoen egoeraren azterketa egitea, bai eta etorkizunerako behar berrien aurreikuspena egitea ere, hezkuntza, osasun, kirol, kultura, aisialdi eta udalerriko asoziazionismoaren beharrei dagokienez. Ezin dugu ulertu hurrengo hamarkadetarako hirigintzako gida izan behar duen dokumentuan gai horiek zehaztuta ez egotea, gutxienez azterketa- eta aurreikuspen-formatu batean. Hainbat aldiz planteatu dugu HAPO berrikusteko prozesu osoan zehar, baina erantzuna beti izan da gai horretarako gorde behar diren estandarrak bete egiten direla, baina HAPOk ez duela zertan zehaztapenean eta banaketan sartu.

Horregatik, eta aurreratu dugun bezala, uste dugu egokia dela gai hau planteatzea EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazio fase honetan, non eskatzen baitugu Santurtziko HAPOren berrikuspen dokumentuan ekipamendu publikoen egoeraren azterketa sartzea ("irizpideak eta helburuak" fasean osoko bilkuran onartu zen bezala). Gaur egun konpondu behar diren beharrak eta etorkizunean sortuko direla aurreikus daitezkeenak zehaztu ahal izatea, alde horretatik akordioak lortu ahal izateko.

24


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa dokumentu osoari: Mugikortasunaren eta aparkalekuen plan estrategikoa

HAPOren berrikuspen-prozesu osoan zehar hainbat aldiz planteatu dugun beste gai bat da. Gure ustez, beharrezkoa da gai hori jorratzea eta dokumentuan sartzea, are gehiago behin eta berriz adierazi digutenean hala izango zela eta horretarako abian zegoela "Santurtziko hiri-mugikortasun jasangarrirako plana" idaztea. Plan horren diagnostiko-fasea (2018) eta proposamenak (2019) arlo horretan aditua den plangintza- eta ingeniaritza-enpresa batek egin ditu.

Hori guztia esanda, uste dugu funtsezkoa dela alegazio hau aurkeztea, Santurtziko HAPOa berrikusteko dokumentuak "hiri-mugikortasun jasangarrirako plan" bat izan dezan eskatuz. Plan horretan, udalerrian dugun aparkaleku-arazo larriari eman dakizkiokeen konponbideak jasotzeaz gain, mugikortasunarekin zerikusia duen guztian Santurtzi iraunkorrago batera hurbilduko gaituzten proposamenak jasoko dira. Horretarako, uste dugu beharrezkoa dela jada egindako lanen oinarria hartzea eta gai honetan beharrezkoak diren akordio politikoak lortzea helburu duen prozesu bat gaitzea, prozesu horren ondorioak HAPOren behin-behineko onarpenaren dokumentuan txerta daitezen.

Serantes onura publikoko mendiari buruzko alegazioa

Dokumentu honen bigarren atalean esan dugun bezala, zenbait gai onartu ziren Udal Osoko Bilkuran "Santurtziko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idazteko oinarri izango diren irizpideak eta helburuak" dokumentuan (3/2017 osoko bilkura, 2017ko martxoaren 30ean egina) Serantes mendiari dagokionez, nahiz eta horietako batzuk modu objektiboan zehaztea ezinezkoa egiteko bezain abstraktuak izan. Dokumentuan sartu diren ala ez, uste dugu beste asko ikusten ez ditugun gai zehatzak direla Hauek lirateke: o Erabileren arabera zonifikatzea, gehiegizko erabilera eragozteko eta mendia degradatzeko. o Mazo guneko antenaren kokapena eta instalazioen baldintzak berriz aztertzea, eremu hori hobetzeko. o La Cerrada parkea eta San Juan parke berria behar bezala diseinatu eta egituratzea, mendian integratzeko. o Mendirako ibilgailu-sarbidea kentzea, mantentzearen berezko beharrizanetarako baimendutako larrialdi eta ibilgailu-erabileretara mugatuta. Lurzoru publikoko okupazioak berrikustea. Mendian bizikleten erabilera-muga aztertzea, zonifikatuz.

25


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak o Ondo mugatutako eta mendiaren ingurune fisikoari eusteko kaltegarriak ez diren eremuetan nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera zonifikatzea. o Mendia babestea, bai udal-lurzoruko zatietan, bai zati pribatuetan, muga argiak ezarriz. o Mendiko segurtasun falta dituzten puntuak aztertzea eta horiek ezabatzeko konponbideak proposatzea.

Garrantzitsua iruditzen zaigu, halaber, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 72. artikuluan babes eta kontserbazio plan bereziari buruz planteatzen dena nabarmentzea: •

Babes eta kontserbazio plan bereziaren xedea da plan orokorretan ezarritako antolamendua osatzea, haren zehaztapenen xede diren elementu naturalak eta/edo artifizialak babesteko arauen bidez. Plan bereziak, hala badagokio, plan orokorrean jasotzen ez diren babes gehigarriko beste arau batzuk ezarri ahal izango ditu.

Hau da, Plan Berezi batek HAPOk ezarritako antolamendua "osatu" behar du, baina horrek ez du esan nahi antolamendu hori guztia Plan Berezira atzeratu behar denik. Uste dugu funtsezkoa dela HAPO berrikusteko dokumentu honetan neurri posible guztiak ezartzea Serantes mendia babestu eta balioesteko, ikusten ari garen degradazio esponentziala dela eta. Horren aurrean, alegazio hau aurkezten dugu HAPO berrikusteko dokumentuan sartzeko eta/edo elkarrizketa politikorako prozesu bat gaitzeko helburuarekin, honako gai hauen inguruan beharrezkoak diren adostasunak lortzeko helburuarekin: •

Baimendu gabeko mota guztietako ibilgailuen zirkulazioa arautzea/debekatzea. Kontuan hartuta dagoeneko martxan dagoela udal-ordenantza bat egitea eta onartzea zentzu horretan, uste dugu HAPO berrikusteko dokumentu honek gai hori jaso behar duela, eta ordenantza bera HAPO berrikusteko dokumentuan sartu behar dela.

•

Udal-ordenantza baten bidez arautzea, eta ordenantza hori HAPOren berrikuspendokumentuan sartzea, ibilgailuen zirkulazioarekin zerikusirik ez duten gaiak izanik, jarduera sozioekonomikoak eta aisialdikoak erregularizatzea eta gure udalerria osatzen duten mendiko lurrak babestea helburu dutenak: o Erabilerak definitu eta zonifikatzea, gehiegizko erabilera eta mendiaren degradazioa eragozteko haren azalera osoan, Santurtziko udalerriaren barruan baitago, eta zonakatze hori HAPOren berrikuspen-dokumentuan sartzea.

26


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak o Nekazaritzako, abeltzaintzako eta abeltzaintzako erabilera zonifikatzea ondo mugatutako eremuetan, baldin eta eremu horiek kaltegarriak ez badira mendiaren azalera osoko ingurune fisikoa mantentzeko Santurtziko udalerrian, eta zonakatze hori HAPOren berrikuspen-dokumentuan sartzea. o Santurtziko udalerriaren barruan dagoen mendiaren azaleran, interes historiko, kultural, geologiko eta abarreko guneak babesteko eremu sentikorrak aztertzea, eta horiek

berreskuratzeko

eta

babesteko

konponbideak

proposatzea

HAPO

berrikusteko dokumentuan. o Santurtziko udalerriaren barruan dagoen mendi-zatiaren puntu ez-seguruak aztertzea, eta horien konponbideak sartzea HAPOren berrikuspen-dokumentuan. o Instalazio eta linea elektriko berriak berariaz debekatzea, bai eta egungoak berriz aztertzea ere, horiek murriztuta edo eragiten duten paisaia-inpaktua minimizatuta (lurperatzea, lineetako bat kentzea‌) o Santurtziko udalerriko mendiaren aldean bizikleten erabilera-muga aztertzea eta bizikletentzako ibilbide bat ezartzea. o Mugaketa. Aspaldidanik martxan badago ere, mugaketa prozesua amaitu gabe dago oraindik, eta badirudi une honetan atxilotuta dagoela. Egia esan, ezin da azaldu, baina, gure ustez, dokumentuan sartu behar dira horren inguruan egindako aurrerapen guztiak; izan ere, mendian eraginkortasunez jarduteko funtsezko gaietako bat da lurzati eta zona bakoitzaren jabetza publikoa edo pribatua zehaztea, eta era berean, zehaztu beharko da zein den onura publikoko mendiaren berezko mugaketa.

27


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Jarraian, alegazio "orokor" horien ondoren, hurrengo orrialdeetan banakatuko ditugu egikaritze-unitateei buruzko alegazio zehatzak. *Oharra: Egikaritze-unitateei buruzko alegazio guztietan, HAPOren berrikuspen-dokumentuan onartutako planteamenduaren balorazioa laburbiltzen duen azalpen labur bat sartu dugu, haren irudi batekin batera.

28


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa 2. Egikaritze Unitateari – Lauaxeta UE hau 1998an onartutako planeamendutik "jasotako" bat da, 23 urte geroago garatu ez dena. Bat gatoz eremu horretan jarduteko beharrarekin, hura leheneratzeko, baina ezin gara ados egon 23 urteko antolamenduz kanpoko egoera zailean dauden etxebizitza batzuei (eta, beraz, familiei) beren egoeraren konponbidea (bai degradazioa, bai antolamenduz kanpoko arazo espezifikoa) interesa duen enpresaren batek interesa izanez gero bakarrik konponduko dela planteatzearekin. Inbertsioa eta garapena Horregatik, gure alegazioaren helburua eremua ahalik eta lasterren garatu ahal izatea da.

Hori esanda, UE honetarako bi aukera desberdin planteatzen ditugu, eta bi kasuetan zonaldeari lehentasuna ematen saiatzen gara. Honako hauek dira:

Eremua birgaitze integratuko eremu edo eremu degradatu izendatzea, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren esku-hartzea bilatuz, formula horren edo antzekoen bidez Sestaoko Txabarri edo Bilboko El Peñascal auzoetan egin den bezala.

Beste aukera da UE "araubide Orokor Publikoan Lankidetza Jarduteko Sistema" izatera pasatzea, eta, horrela, eremuan ahalik eta lasterren jarduteko beharrezkoak diren izapideak

29


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak bizkortu ahal izatea, horrek ahalbidetuko bailuke izapide eta hirigintza-urrats horiek guztiak Udalak berak zuzenean egitea.

Azpimarratu behar dugu, gainera, aipatu ditugun bi aukerak banaka nahiz batera har daitezkeela. EHBildutik uste dugu gune hori lehentasunezkotzat jo behar duela Udalak, eta, beraz, gure apustua izango litzateke bi gai horiek batera aplikatzea.

30


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa 3. Egikaritze Unitateari – Axular 1998an onartutako plangintzatik "jasotako" beste UE bat da, eta, beraz, 23 urte geroago ez da garatu. Bat ez gatozen eraikuntza-eredu bat sortzen du; izan ere, kale-itxi batean etxebizitza-bloke guztiz estutua bat sortzea planteatzen da, besteak beste, eta, beraz, are gehiago egokituko zaie kalean daudenei, sarbide berria tunel baten bidez egingo bailitzateke. Gainera, zalantza handiak ditugu garatu ahal izango ote den; izan ere, 13 etxebizitza daude eta, beraz, birkokatu egin beharko lirateke, eta sortuko liratekeen etxebizitza berriak 9 izango lirateke. Ez zaigu oso gertagarria iruditzen ekimen pribatutik, UE hau planteatzen den lekutik, eragiketa honetarako interesa izatea, eta, beraz, beldur gara 13 etxebizitza horiek denboran zehar mugarik gabe ordenaziotik kanpo utz ditzakegula.

Hori esanda, alegazio bat planteatzen dugu UE hau HAPOa berrikusteko dokumentuan sar ez dadin, honako planteamendu honekin:

1. Santa Rafaela Maria kaleko "familia bakarreko" etxebizitzak finkatzea, eta, beraz, antolamenduaren barruan eta beren hirigintza-eskubide "normalizatu" guztiekin uztea.

31


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak 2. Zuzkidura-jarduketa berri bat sortzea Axular kaleko 12. zenbakiko eraikinerako. Horrela, bloke horretako etxebizitzen jabeek nahi izanez gero, eraikin berri bat garatu ahal izango dute, inguruan dituztenak altueran berdinduko dituena, baina antolamenduaren barruan, eta, beraz, hirigintzako eskubide guztiak "normalizatuta" izango dituena.

Gainera, dokumentaziotik ondorioztatzen den informazioa kontuan hartuta, eta, zehazki, UE honi buruz dauden planoetatik, ikusten dugu proposatutako eraikin berriaren eta Fundaciรณn Hogar kalearen atzeko aldeko etxebizitzen eta Santa Rafaela Maria kaleko etxebizitzen fatxada nagusiaren (lehengo ikastetxeko lokaletan eraikitakoak) arteko distantzia 4,5 metrokoa baino ez dela, eta, gure ustez, hori ezin da inolako maneraz mantendu.

32


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa 6. Egikaritze Unitateari – Oyancas UE 1998an onartutako planeamendutik "jasotako" bat da, 23 urte geroago garatu ez dena. Bat gatoz eremu horretan jarduteko beharrarekin, hura leheneratzeko, baina ezin gara ados egon 23 urteko antolamenduz kanpoko egoera zailean dauden etxebizitza batzuei (eta, beraz, familiei) beren egoeraren konponbidea (bai degradazioa, bai antolamenduz kanpoko arazo espezifikoa) interesa duen enpresaren batek interesa izanez gero bakarrik konponduko dela planteatzearekin. Inbertsioa eta garapena Horregatik, gure alegazioaren helburua eremua ahalik eta lasterren garatu ahal izatea da.

Hori esanda, UE honetarako bi aukera desberdin planteatzen ditugu, eta bi kasuetan zonaldeari lehentasuna ematen saiatzen gara. Honako hauek dira:

•

Eremua birgaitze integratuko eremu edo eremu degradatu izendatzea, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren esku-hartzea bilatuz, formula horren edo antzekoen bidez Sestaoko Txabarri edo Bilboko El PeĂąascal auzoetan egin den bezala.

33


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak •

Beste aukera da UE "araubide Orokor Publikoan Lankidetza Jarduteko Sistema" izatera pasatzea, eta, horrela, eremuan ahalik eta lasterren jarduteko beharrezkoak diren izapideak bizkortu ahal izatea, horrek ahalbidetuko bailuke izapide eta hirigintza-urrats horiek guztiak Udalak berak zuzenean egitea.

Azpimarratu behar dugu, gainera, aipatu ditugun bi aukerak banaka nahiz batera har daitezkeela. EHBildutik uste dugu gune hori lehentasunezkotzat jo behar duela Udalak, eta, beraz, gure apustua izango litzateke bi gai horiek batera aplikatzea.

34


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa Egikaritze Unitateari 7 – JJ Mendizabal/Higarillo UE7ak "Higarillo" izeneko eremuko lursailen zati bat du atxikita, Iparragirre kalearen eta Mamariga auzoaren arteko lotura-bideetako bat direnak. Zehazki, Egikaritze Unitate honen araudiaren arabera, JJ Mendizabal plazaren eremuan planteatzen den etxebizitza-blokea egikaritzen duenak Higarilloko eremu honetan planteatzen den SLEL 1 (Ekipamendu Libreen Tokiko Sistema) garatu beharko du, Udalak garatu beharreko Zuzkidura Publikoen 2. Egikaritze Jarduerarekin (AEDP-2) osatzen dena. Planteamendu horren bidez, bi "plataformen" arteko espazio libre komuna lortu nahi da, maila desberdinean.

Esan bezala, udalerriko bi eremuren arteko igarobide eta lotura garrantzitsua da, baina oztopo arkitektoniko handiak ditu. Horregatik, alegazio hau aurkezten dugu, UE honetako kargen artean

35


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak irtenbide arkitektoniko bat sartzeko, atxikitako lursailetan dauden oztopo arkitektonikoen zatia konpontzeko edo arintzeko, lursail horietatik goiko aldera.

36


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa 8. Egikaritze-unitateari – La Portalada UE honetan, 28 etxebizitzako bloke bat eraikitzea planteatzen da “La Portalada� izeneko zonaldearen barnealdean, 7., 16. eta 18. zenbakietako eraikinak eraitsiz, eta 9. eta 11. zenbakietako etxebizitzak bloke berriaren "barruan" utziz, bloke berrian "tunel" bidez sartzeko. Bat ez gatozen eraikuntza-eredu bat sortzen du; izan ere, beste batzuen artean guztiz itxi eta estutua geratuko zen etxebizitza-bloke bat sortzea planteatzen da, eta, gainera, are itxiago eta estuago geratuko baitziren mantendu nahi diren etxebizitzak. Aparteko aipamena merezi du garajeetarako planteatutako sarbideak, horiek egitea teknikoki oso zaila eta kostu handikoa dela baitirudi.

Azaldutako guztia dela eta, gure alegazioa da UE hau kentzea eta zuzkidura publikoa egikaritzeko jarduketa bihurtzea, esku-hartze zuzena egiteko helburuarekin eta Udalaren aldetik, egoera txarrenean dauden eraikinak eraitsi daitezen eta eremua birgaitu dadin, udalerriko erdigunean oso beharrezkoak diren ekipamendu publikoak eraikiz, hala nola ikasgelak. Proposatzen ditugun ekipamendu publiko horiek altuera bakarreko eraikin bat izango lirateke, gaur egun barruko patioa

37


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak osatzen duten eraikinen atzealdeko fatxadei atxikia, eta 9. eta 11. zenbakietako eremua libre utziko lukete, Portalada antolatzeko, lehengoratzeko eta balioa emateko.

Dokumentu honen hurrengo atalean, "Alegazioen bideragarritasun ekonomikoa" izenekoan, xehatu egiten ditugu AEDP berri horren gastuak. Gastu horiek HAPOren berrikuspen honetan planteatutako UE-ak gauzatzean eta garatzean ordainduko lirateke.

38


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa 9. Egikaritze-unitateari – Cuesta de Hospital Bajo UE honetan bi etxebizitza-bloke eraikitzea planteatzen da, horietako bat San JosÊ de Calasanz ikastetxearen alboko eremuan, gaur egun familia bakarreko 4 etxebizitza dauden eremuan, eta beste bat, bietako handiena, Fontuso taldeko aparkalekuaren ondoko lurretan. Azken bloke hori gaur egun berdegune diren lursailetan eraikitzea planteatzen da, hain zuzen ere egungo HAPOk Espazio Libreen Sistema Orokor gisa definitzen duenaren mugan. Blokeko ibilgailuentzako sarbideak gaur egun inguru horretan dauden bezala mantentzen dira, Sor Natividad eta Fontuso kaleetatik, eta benetan zailak dira.

39


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Dokumentu honen bigarren atalean azaldutako arrazoiengatik (Santurtzi "bizitegi-hazkundea mugatzea" planteatzen den eremuaren barruan kokatzen duen Lurralde Plan Partzialaren irizpidea eta Santurtziko biztanleriaren eta familiaren beherakada erakusten duten adierazleak), eta eremuaren berezitasunak kontuan hartuta, uste dugu Fontusoko aparkalekuaren ondoan planteatutako etxebizitza-blokeak desagertu egin behar duela HAPO berrikusteko dokumentutik.

Lehenik eta behin, gaur egun berdegune den horretan eraikitzea planteatzen delako, 1998ko HAPOk Espazio Libreen Sistema Orokortzat jotzen duenaren mugetan hain zuzen ere, eta LPPak, ingurune fisikoaren karakterizazioan, "Nekazaritza-, abeltzaintza- eta landazabal-lurzorutzat" jotzen duelako. Gainera, Kuetoko mendi-hegalen zati da. Gure ustez, ez dago eremu honetan jardun beharrik finkatzeko edo antolatzeko, eta hemen eraikitzeak gure udalerrian behar baino lurzoru gehiago artifizializatzea ekarriko luke.

Bigarrenik, uste dugulako ibilgailuentzako sarbideak benetako anabasa bihurtuko liratekeela; izan ere, 64 etxebizitzako proiektu horretaz gain, 69 etxebizitza proiektatu dira Alto Ospitaleko eta Fontusoko aldapan, eta ibilgailuentzako sarrera eta irteera gaur egungo bera da, berez nahiko zaila Sor Natividad eta Fontuso kaleetan.

UE honi egozten zaizkion bide-hobekuntzei dagokienez, uste dugu Udalak egin beharko lituzkeela, aurrekontu-aukeren eta UEko gainerako alderdien etorkizuneko garapenaren arabera, ala ez.

40


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa 10. Egikaritze-unitateari - Las ViĂąas Indarrean dagoen HAPOtik "jasotako" beste UE bat da, zehazki, horietako baten zati bat, eta azken 23 urteotan garatu ez dena. Aldaketa puntuala egiteko egin diren saiakeren aurrean, haren aurkako epai judizial batzuk izan dira, eta bideraezintasun ekonomikoa dekretatu da. UE horretan esku hartzeko premia nabarmena dago, duintzeko eta berroneratzeko; izan ere, zenbait eremutan egiturazko arazoak, hezetasun-arazoak edo irisgarritasuna lortzeko ezintasuna dituzten etxebizitzak eta etxebizitza-blokeak aurki daitezke. Gainera, UE honek konponbiderako premia nabarmena duten bi gai ditu: batetik, azpiestazio elektriko bat dago hiri-bilbean, eta, bestetik, autogestioan oinarritutako proiektu soziokultural bat, bi hamarkada baino gehiago daramana auzoan sustraituta.

Azpimarratu behar da, gainera, interes ezberdin eta/edo aurrez aurre ugari dituen eremu bat dela, etxebizitza bakoitzaren eta jabeen ezaugarri, behar eta interes logiko eta partikularrak direla eta. Egoera horren aurrean, eta UE honetarako egindako planteamenduak etxebizitza ugari eraistea planteatzen duenez, UEtik kanpo beste batzuk uzten dituen bitartean, eta, beraz, finkatuta dauden bitartean, nahiz eta antzeko arazoak izan, uste dugu garrantzitsua dela fase honetan aurkezten

41


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak diren alegazio guztiak aztertzea. Beste era batera esanda, funtsezkoa iruditzen zaigu eragindako pertsonen sentimendua entzutea, baldintzatuko dituzten erabakiak hartu aurretik. Hori esanda, gure ustez, aurrekariak kontuan hartuta, erabateko lehentasuna eman behar zaio eremu honetarako irtenbide bati, eta, beraz, behin betiko konponbideari, bai alderdi degradatuenei, bai "amaigabeko antolamenduz kanpoko" egoerari, zeina de facto aplikatu baita; beraz, pertsona interesatuak eta eragindakoak entzun ondoren, eta horien inguruan gehien egokitzen den planteamendua edozein dela ere, honako hauek dira ezaugarriak: Esku-hartzeak ahalik eta lasterren egin behar dira Hori guztia esanda, honako alegazio hauek egiten ditugu EB honetarako: •

Eremua birgaitze integratuko eremu edo eremu degradatu izendatzea, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren esku-hartzea bilatuz, formula horren edo antzekoen bidez Sestaoko Txabarri edo Bilboko El PeĂąascal auzoetan egin den bezala.

•

Beste aukera da UE "araubide Orokor Publikoan Lankidetza Jarduteko Sistema" izatera pasatzea, eta, horrela, eremuan ahalik eta lasterren jarduteko beharrezkoak diren izapideak bizkortu ahal izatea, horrek ahalbidetuko bailuke izapide eta hirigintza-urrats horiek guztiak Udalak berak zuzenean egitea.

Azpimarratu behar dugu, gainera, aipatu ditugun bi aukerak banaka nahiz batera har daitezkeela. EHBildutik uste dugu gune hori lehentasunezkotzat jo behar duela Udalak, eta, beraz, gure apustua izango litzateke bi gai horiek batera aplikatzea. Bestalde, uste dugu ez dela onargarria auzo honetan erabat errotuta dagoen proiektu bat ezabatzea beste aukerarik planteatu gabe, eta, beraz, gure beste alegazioetako bat da UE honetan kultur ekipamendu publiko bat sartzeko eskatzea, egungo gaztetxeak bere jarduerak gaur egungo baldintzen antzekoetan egiten jarrai dezan. Azkenik, ezin dugu ulertu azpiestazio elektrikoa hiri-bilbean mantentzea, batez ere udal-arku politiko osoaren iritzia haren lekualdaketaren aldekoa izan denean; beraz, lekualdaketa hori dokumentuan sartzea eskatzen dugu.

42


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa 11. Egikaritze-unitateari - Bullรณn UE honetan hiru bloke berri eraikitzea planteatzen da, 147 etxebizitza berri guztira, hiri-bilbearen amaiera den eremu batean, eta "familia bakarreko" etxebizitzak baino ez daude, altuera batekoak edo bikoak, salbuespen bakar batekin: hiru altuera dituen eraikin bat. Gainera, indarrean dagoen HAPOtik "jasotako" UEko beste bat da, zehazki, horietako baten zati bat, eta azken 23 urteotan garatu ez dena. Indarrean dagoen HAPOaren eremu osoa puntualki aldatzeko saiakeren aurrean, haren aurkako epai judizial batzuk izan dira, eta bideraezintasun ekonomikoa dekretatu da. Eremurako planteamendu berri honetan, lehendik dauden "familia bakarreko" etxebizitza gehienak finkatzea eta, beraz, mantentzea planteatzen da, eta hiru bloke berri eraikitzea, egungo etxebizitzatipologia nabarmen aldatzen dutenak, bloke berri horiek guztiak 6 altuerakoak izango liratekeelako.

Egia esan, ezin gara bat etorri UE honetarako egiten den planteamenduarekin, eta, bereziki, SZREA2 eta SZREA3 eraikinei dagokienez, Villar auzora sartzeko bidetik eta hegaletik hurbilen daudenak, lehenik eta behin, eremu horretako estetika, tipologia eta idiosinkrasia erabat hausten dituztelako, eta, bigarrenik, uste dugulako etxebizitza-bloke mota horiek, 6 altuerakoak, ez direla batere egokiak hiri-bilbearen eta ingurunearen arteko muga den eremu batean.

43


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Dokumentu honen bigarren atalean azaldutako arrazoiak direla eta (Santurtzi "bizitegi-hazkundea mugatzea" planteatzen den eremuaren barruan kokatzen duen Lurralde Plan Partzialaren irizpidea eta Santurtziko biztanleriaren eta familiaren jaitsiera erakusten duten adierazleak), eta aurreko paragrafoetan xehatu dugun eremuaren berezitasunak kontuan hartuta, uste dugu SZREA2 eta SZREA3 eraikinak UE honetatik ezabatu behar direla, eta UE honetan planteatzen den SZREA1 mantentzea onartu genezake. Gainerakoa, interesdunek fase honetan aurkez ditzaketen alegazioak ezagutu arte. Horrela, UE 6 – Oyancasen sar liteke, eta horrek haren garapena bizkortu eta erraztu lezake, horretarako aurkeztu ditugun alegazioetan oinarrituta.

44


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa 12. Egikaritze-unitateari - Fontuso UEk 6 altuerako (5 + atikoa) bi etxebizitza-bloke berri eraikitzea planteatzen du "familia bakarreko" etxebizitzak baino ez dauden ingurune batean eta hegal eta malda handiko eremu batean, egungo HAPOn Espazio Libreen Sistema Orokor gisa kalifikatuta daudenak. Planteamenduak, gainera, ez die irtenbiderik ematen eraikuntza berri horiek sortuko lituzketen ibilgailuentzako sarbideei, eta sarbide horiek gaur egun dauden bezala mantentzen ditu, berez oso zailak baitira egungo zirkulaziobolumenerako.

Dokumentu honen bigarren atalean azaldutako arrazoiengatik (Santurtzi "bizitegi-hazkundea mugatzea" planteatzen den eremuaren barruan kokatzen duen Lurralde Plan Partzialaren irizpidea eta Santurtziko biztanleriaren eta familiaren beherakada erakusten duten adierazleak), eta eremuaren berezitasunak kontuan hartuta, uste dugu UE hau desagertu egin behar dela HAPO berrikusteko dokumentutik.

Lehenik eta behin, gaur egun artifizializatu gabeko espazio batean eraikitzea planteatzen delako, hain zuzen ere 1998ko HAPOk Espazio Libreen Sistema Orokortzat jotzen duen horretan, eta LPPak,

45


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak ingurune fisikoaren karakterizazioan, "Nekazaritza-, abeltzaintza- eta landazabal-lurzorutzat" jotzen duen horretan. Gainera, Kuetoko mendi-hegalen zati da. Gure ustez, ez dago eremu honetan jardun beharrik finkatzeko edo antolatzeko, eta hemen eraikitzeak gure udalerrian lurzoru gehiago artifizializatzea ekarriko luke, gure ustez guztiz beharrezkoa eta desegokia dena.

Bigarrenik, ibilgailuentzako sarbideak benetako anabasa bihurtuko liratekeela uste dugulako; izan ere, 35 etxebizitzako proiektu horretaz gain, eremu horretan beste 74 etxebizitza berri ere proposatu dira, guztira 109, eta ibilgailuentzako sarrera eta irteera gaur egungo berbera da, berez nahiko zaila Sor Natividad eta Fontuso kaleetan.

Azkenik, 6 altuerako eraikin-blokeak sortzen dituelako mendi-hegaleko gainerako etxebizitza guztiak "familia bakarrekoak" diren eremu batean, altuera bakarrekoak edo bikoak, eta tipologien arteko alde horrek erabat hausten ditu eremuaren idiosinkrasia eta estetika, gaur egun dauden eraikuntzekin alderatuta erabat desberdinak baitira.

UE honi egozten zaizkion hobekuntzei dagokienez (kalea eta espazio librea urbanizatzea, adibidez), uste dugu Udalak aurrekontu-aukeren arabera ekin beharko diela; hala ere, zalantza asko sortu behar ditugu planteatzen den bitarteko mekanikoaren egokitasunari buruz.

46


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa 13. Egikaritze-unitateari - Cuesta Hospital Alto UEk 6 altuerako (5 + atikoa) bi etxebizitza-bloke berri eraikitzea planteatzen du "familia bakarreko" etxebizitzak baino ez dauden ingurune batean eta hegal eta malda handiko eremu batean, egungo HAPOn Espazio Libreen Sistema Orokor gisa kalifikatuta daudenak. Planteamenduak, gainera, ez die irtenbiderik ematen eraikuntza berri horiek sortuko lituzketen ibilgailuentzako sarbideei, eta sarbide horiek gaur egun dauden bezala mantentzen ditu, berez oso zailak baitira egungo zirkulaziobolumenerako.

Dokumentu honen bigarren atalean azaldutako arrazoiengatik (Santurtzi "bizitegi-hazkundea mugatzea" planteatzen den eremuaren barruan kokatzen duen Lurralde Plan Partzialaren irizpidea eta Santurtziko biztanleriaren eta familiaren beherakada erakusten duten adierazleak), eta eremuaren berezitasunak kontuan hartuta, uste dugu UE hau desagertu egin behar dela HAPO berrikusteko dokumentutik.

Lehenik eta behin, gaur egun artifizializatu gabeko espazio batean eraikitzea planteatzen delako, hain zuzen ere 1998ko HAPOk Espazio Libreen Sistema Orokortzat jotzen duen horretan, eta LPPak,

47


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak ingurune fisikoaren karakterizazioan, "Nekazaritza-, abeltzaintza- eta landazabal-lurzorutzat" jotzen duen horretan. Gainera, Kuetoko mendi-hegalen zati da. Gure ustez, ez dago eremu honetan jardun beharrik finkatzeko edo antolatzeko, eta hemen eraikitzeak gure udalerrian lurzoru gehiago artifizializatzea ekarriko luke, gure ustez guztiz beharrezkoa eta desegokia dena.

Bigarrenik, uste dugulako ibilgailuentzako sarbideak benetako kaos bihurtuko liratekeela; izan ere, 34 etxebizitzako proiektu horretaz gain, beste 75 etxebizitza berri ere proposatu dira eremu horretan, guztira 109, eta ibilgailuentzako sarrera eta irteera gaur egungo berbera da, berez nahiko zaila Sor Natividad eta Fontuso kaleetan.

Azkenik, 6 altuerako eraikin-blokeak sortzen dituelako mendi-hegaleko gainerako etxebizitza guztiak "familia bakarrekoak" diren eremu batean, altuera bakarrekoak edo bikoak, eta tipologien arteko alde horrek erabat hausten ditu eremuaren idiosinkrasia eta estetika, gaur egun dauden eraikuntzekin alderatuta erabat desberdinak baitira.

UE honi egozten zaizkion hobekuntzei dagokienez, hala nola atzeko espazio librea urbanizatzea eta espaloiak errematatzea, uste dugu Udalak egin beharko dituela, aurrekontu-aukeren arabera.

48


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa 14. Egikaritze-unitateari - Regales UE honetan bi bloke berri eraikitzea planteatzen da, guztira 78 etxebizitzarekin, eta bertan dauden 15 "familia bakarrekoak" eraistea ekarriko luke horrek. Era berean, Mamariga eta San Juan lotzen dituen errepidea zabaltzea planteatzen da; horretarako, beste etxebizitza bat bota beharko litzateke, kasu honetan La Cerrada parketik gertuen dagoen eremukoa. Bi blokeak lehendik zegoen kalearen alde banatan eraikiko lirateke, Regales kaleko 17., 19. eta 21. zenbakiei dagokienean, eta kale hori deslerrokatuta geratuko litzateke kale berriekiko.

Dokumentu honen bigarren atalean azaldutako arrazoiengatik (Santurtzi "bizitegi-hazkundea mugatzea" planteatzen den eremuaren barruan kokatzen duen Lurralde Plan Partzialaren irizpidea eta Santurtziko biztanleriaren eta familiaren jaitsiera erakusten duten adierazleak), eta eremuaren berezitasunak kontuan hartuta, uste dugu UE hau desagertu egin behar dela HAPO berrikusteko dokumentutik, eta gure aldetik ados egon gaitezke SZREA-1 eraikina mantentzearekin, eraikin honek ukitutako etxebizitzaren jabeak ados badaude.

49


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Dokumentu honetan hainbeste etxebizitza berri behar ez izateari buruz planteatutako guztia kontuan hartuta, eta dauden etxebizitza askoren egoera ona kontuan hartuta, uste dugu eraikin berri bat eraikitzea ezin dela izan gune horretako pertsona guztien bizimodua aldatzeko arrazoia.

Etxebizitza batzuen irisgarritasun-faltaren arazoari dagokionez, igogailurik ez duten eta igogailurik izango ez duten udalerriko ehunka etxebizitzen egoera berean (edo egoera hobean) daudela ikusten dugu. Edo, beste elementu bat gehitzearren, etxebizitza horiek guztiek irisgarritasunbaldintza hobeak dituzte finkatu beharreko UE10 - Las ViĂąas delakoan daudenek baino. Hala ere, azken urteotan Arrantzaleen Taldearen birgaitzearekin ikusi den bezala, gai hori konpontzeko irtenbideak egon daitezke.

Bestalde, uste dugu, San Juan auzorako errepidea estutzeko, nahikoa dela auzo horretarako noranzkoan eskuinetara geratzen diren etxeetako bat kentzea, UE honetan planteatzen den bezala.

Horregatik guztiagatik, UE honetarako egin dugun proposamena da hiri-antolamenduaren barruan sar daitezela eremuko familia bakarreko etxebizitza guztiak, salbu eta bidea zabaltzeko beharrezkoa dena eta SZREA-1 eraikina mantentzeko planteatzen dugun aukera.

50


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa 15. Egikaritze-unitateari - Vista Alegre UE honetan 8 altuerako (7 + atikoa) etxebizitza-eraikin bat eraikitzea planteatzen da, Mamarigako Uren Gordailuaren beheko aldean. Proiektua gauzatzeko, 24 etxebizitzak eraistea aurreikusi da. UE16 – Ranzari-n planteatutako blokeetako bat izan ezik, HAPOren berrikuspen honetan sartzen den altuera handieneko eraikina da, eta hain zuzen ere "mendiko atetzat" har daitekeen eremu batean egiten da, ez baitu altuerak berdintzeko justifikazioa eman dezakeen eraikin erantsirik eta ibilgailuentzako sarbide oso txarra baitu. UEk ez du irtenbiderik proposatzen ibilgailuak sartzeko.

Dokumentu honen bigarren atalean azaldutako arrazoiengatik (Santurtzi "bizitegi-hazkundea mugatzea" planteatzen den eremuaren barruan kokatzen duen Lurralde Plan Partzialaren irizpidea eta Santurtziko biztanleriaren eta familiaren beherakada erakusten duten adierazleak), eta eremuaren berezitasunak kontuan hartuta, uste dugu UE honek desagertu egin behar duela HAPO berrikusteko dokumentutik.

51


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Lehenik eta behin, "Herri-ereduaren" kontu batengatik, ezin baitugu ulertu inguru honetan horrelako eraikin bat egitea, alegazio honen sarrera laburrean esan dugun bezala, Mamariga auzotik "mendirako atea" dela esan baitaiteke.

Bigarrenik, ibilgailuentzako trafiko handiagoa ekarriko lukeelako, gaur egun bide horretatik doazen ibilgailuentzat berez kaltegarria den sarbide batetik, inguru horretan aparkalekurik ez dagoelako eta sarbidearen izaera oso estua delako eta Regales kalerako irteera deserosoa izango lukeelako; horrek trafiko-arazo bat ekarriko luke.

Etxebizitza batzuen irisgarritasun-faltaren arazoari dagokionez, igogailurik ez duten eta igogailurik izango ez duten udalerriko ehunka etxebizitzen egoera berean (edo egoera hobean) daudela ikusten dugu. Edo, beste elementu bat gehitzearren, etxebizitza horiek guztiek irisgarritasunbaldintza hobeak dituzte UE10 - Las ViĂąas delakoan dauden eta finkatu nahi diren etxebizitzetako batzuek baino. Hala ere, azken urteotan Arrantzaleen Taldearen birgaitzearekin ikusi den bezala, gai hori konpontzeko irtenbideak egon daitezke.

Azkenik, hainbeste etxebizitza berri eraikitzeko beharrik ez dagoenez, dokumentu honen 2. atalean argudiatu dugun bezala, alegazio honetan azaldutako arrazoi guztiak kontuan hartuta, uste dugu guztiz baztergarriak diren UEko bat dela.

Horregatik guztiagatik, gure planteamendua da UE hau HAPOren berrikuspen-dokumentutik kentzea, dauden etxebizitzak antolamenduaren barruan geratuz eta horien azterketa sakona eginez. Azterketa honen helburua da zehaztea ea haietako baten egoera, zenbait kasutan, antolamenduz kanpoko egoeran emandako urteen ondorioz, azpiegituratzat hartu behar den eta, horregatik, horren arabera jokatu behar den eremua ordenatzeko edo duintzeko, baina, horregatik, ingurune osoa sakrifikatuz jardun behar izateko arrazoia izan gabe.

52


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa 16. Egikaritze-unitateari - Ranzari UE honek Kabiezes auzoaren sarreran bi bloke berri eraikitzea planteatzen du. Lehenengoa, guztira 97 etxebizitzakoa, 8 altueratan banatua, Balleniko eremu batean, berreraikitzeko premia nabarmena duena. Bigarren blokea, 54 etxebizitza eta 6 altuerakoa, BBK-Kutxabanken igerileku zaharreko eta haur-eskolako lurretan planteatzen da, Fundaciรณn Hogar kaleko atari bakoitien atzealdean.

Ezin gara ados egon Ranzari aldean planteatutako blokea eraikitzearekin, Fundaciรณn Hogar kaleko zenbaki bakoitien atzealdean. Historikoki, etxebizitza horiek eraiki nahi diren lurzoruak gizarte-, kirol- eta hezkuntza-erabilera izan du, eta, urteak daramatzaten arren bertan behera, uste dugu erabilera-izaera horri eutsi behar zaiola, berroneratzearen alde eginez. Aipatzekoa da, gainera, eta horrek hirigintza mailan konnotaziorik izan gabe, lokal ia guztien jabea BBK-Kutxabank dela, gizarteekintzaren aldeko apustua egin behar duen erakundea, eta ez etxebizitzak eraikitzearen aldekoa.

53


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Azken batean, egikaritze-unitate honetarako gure alegazioa da aipatutako lursailetan egungo eraikinen altuera (igerileku zaharra eta haur-eskola) gainditzen ez duen eraikin bat egitea, ekipamenduz erabiliko litzatekeena. Eraikin horren helburua Ranzari Tailerra bertan jartzea izango litzateke, bertako instalazioak gaur egun oso egoera txarrean baitaude.

Bestalde, gure ustez, gaur egun tailerra dagoen lursailak gizarte, kultura edo kirol-erabilerarako erabili behar dira, hala nola Kabiezes auzorako Kultur Etxea edo frontoia. Horrela, auzo horrek ez zuen kirol-espazio bat berreskuratu nahi izan. Egungo Ranzari tailerraren oruberako beste aukera bat, bideragarritasun ekonomikoak aukera hori ahalbidetuko ez balu, aparkaleku-eremu bat sortzea izango litzateke, behin-behinean eta Udalaren aurrekontu-aukerek ahalbidetu arte, zonan hain eskatua dagoen aparkaleku-eskaria beteko lukeena.

54


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

Alegazioa Lauaxeta SR-1-i UE honetan (teknikoki Bizitegi Sektorea esaten zaio, gainerako UEk bezala lurzoru urbanizagarrian eta hirikoa ez den lurzoruan planteatzen delako), hainbat bloke berri eraikitzea planteatzen da, guztira 175 etxebizitzarekin, gaur egun artifizializatuta ez dagoen Villar auzoko eremu batean. Lurzoru horiek guztiak "urbanizagarri" gisa kalifikatuta daude 1998an HAPO onartu zenetik, baina ez da garatu.

Dokumentu honen bigarren atalean azaldutako arrazoiengatik (Santurtzi "bizitegi-hazkundea mugatzea" planteatzen den eremuaren barruan kokatzen duen Lurralde Plan Partzialaren irizpidea eta Santurtziko biztanleriaren eta familiaren beherakada erakusten duten adierazleak), eta eremuaren berezitasunak kontuan hartuta, gure ustez bizitegi-sektore hori desagertu egin behar da HAPO berrikusteko dokumentutik.

Lehenik eta behin, "Herri-ereduaren" kontu batengatik, ezin baitugu ulertu eremu honetan horrelako planteamendu bat egitea, alegazio honen sarrera laburrean esan dugun bezala, artifizializatu gabeko lurzorutzat jo daitekeena.

55


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Bigarrenik, hainbeste etxebizitza berri eraikitzeko beharrik ez dagoenez, dokumentu honen 2. atalean ere argudiatu dugun bezala, alegazio honetan azaldutako arrazoiak kontuan hartuta, uste dugu hori dela HAPOren berrikuspen-dokumentuan jasotako planteamenduetako bat, guztiz baztergarriak. Azpimarratu behar dugu, gainera, lur horiek lurzoru urbanizagarri gisa kalifikatuta daudela 1998tik, eta, hala eta guztiz ere, ez direla garatu, eta horrek indartu egiten gaitu deskalifikatzeko eta artifizializatu gabe mantentzeko ideian.

Horregatik guztiagatik, gure planteamendua da HAPO berrikusteko dokumentutik SR hori kentzea.

Bestalde, eta Ferran doktorearen kaleko zaku-lepoari irtenbidea bilatu nahian, Lurralde Arloko informazio-batzordeetan azaldu dugun bezala, eraztuna Lauaxeta kalearekin ixtea proposatzen dugu, eta, horrela, kale horrekin ere komunikatzea, errepide hori BegoĂąako Andre Mariaren egoitzarako bideraino luzatu ordez.

56


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

AEDP-1 Kueto-ri alegazioa Zuzkidura Publikoak Gauzatzeko Jarduketa honetan, Kueto auzoan sendotuko diren etxebizitzak irisgarritasunez

hornitzea

eta

urbanizatzea

planteatzen

da,

baita

"Kueto

begiratokia"

planteamendua ere, baina dokumentu osoan ez dago horien ezaugarriei buruzko inolako informaziorik, erantsitako planoan agertzen den aipamena izan ezik.

Badirudi "aisialdirako gune" bat prestatzean datzala planteamenduak, baina ezin dugu partekatu, inolako informaziorik ez dugun planteamendu batean oinarrituta, egoera ezin hobean dauden eta ohiko etxebizitza gisa erabiltzen diren hainbat eraikin antolamendutik kanpo uztea.

Hori esanda, uste dugu aisialdirako gunea planteatzea elementu egokia izan daitekeela fase honetan eztabaidatzeko, alegazioak aurkeztu ondoren "negoziazio politikoak" abiaraziko baitira, baina agerian utzi nahi dugu planteamendu horrek ezin duela ekarri egoera ezin hobean dauden

57


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak etxebizitzak eraistea. Hori dela eta, proposatzen dugu eragindako etxebizitzen azterketa sakona egitea (hasiera batean jada eginda dago), gai hori birplanteatzeko eta aisialdirako gune posible horrek eraginik izan ez dezan.

Horregatik, eta ez dagoelako HAPOren hasierako onespenaren dokumentuan horren inguruko alegazio bat egin dezakegun atalik, hemen gure jarrera islatzeaz gain, "Bideragarritasun ekonomikofinantzarioa" dokumentuan gai horretara bideratzen diren gastuak murriztea planteatuko dugu, gure irizpideetan oinarrituta, eta gure alegazioen dokumentuko hurrengo atalean islatuko da.

58


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

AEDP-2 Higarillo-ri alegazioa

Zuzkidura Publikoak Gauzatzeko Jarduketa-2k (AEDP-2), Udalak garatu beharrekoak, "Higarillo" izeneko eremuko lursailen zati bat du atxikita. Lursail horiek Iparragirre kalearen eta Mamariga auzoaren arteko lotura-bideetako bat dira. Zati hau EB7ren kargei dagokienari gehitzen zaio. Egikaritze Unitate honen araudiaren arabera, JJ Mendizabal plazaren eremuan planteatzen den etxebizitza-blokea egikaritzen duenak SLEL 1 garatu beharko du, eremu horretan planteatzen den Ekipamendu Libreen Tokiko Sistema. Planteamendu horren bidez, bi "plataformen" arteko espazio libre komuna lortu nahi da, maila desberdinean.

Esan bezala, udalerriko bi eremuren arteko igarobide eta lotura garrantzitsua da, baina oztopo arkitektoniko handiak ditu. Hori dela eta, alegazio hau aurkezten dugu AEDP honen kargen artean irtenbide arkitektoniko bat sartzeko, atxikitako lursailetan dauden oztopo arkitektonikoen zatia konpontzeko edo arintzeko, lursail horietatik goialdera.

59


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Horregatik, eta ez dagoelako HAPOren hasierako onespenaren dokumentuan horri buruzko alegaziorik egin dezakegun atalik, hemen gure jarrera islatzeaz gain, "Bideragarritasun ekonomikofinantzarioa" dokumentuan gai horretara bideratzen diren gastuak handitzea planteatuko dugu, gure irizpideetan oinarrituta, eta gure alegazioen dokumentuko hurrengo atalean islatuko da.

60


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

4. BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOA Azken atal honen helburua da dokumentu osoari buruz aurkezten ditugun alegazioen bideragarritasun ekonomiko-finantzarioa frogatzea; izan ere, egiten ditugun planteamendu gehienek eragina dute HAPOren garapenarekin udal-kutxek lortuko dituzten diru-sarreretan. Hala ere, hasi aurretik, "Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioaren Azterlana" dokumentuan aurkitu ditugun bi akats aipatu nahi ditugu. Lehenengoa 7. puntuan dago, "jarduketa integratuak eta lurzoru urbanizagarria egikaritzean" EIOZ egiteagatiko diru-sarreren balorazioa" (50. orrialdea). Akats bat da EIOZri bizitegitarako hirilurzoruko "garaje librea B.R." dela-eta aplikatu beharreko diru-kopuruen guztizko batukarian, eta 746.373,99 dioen lekuan 727.327,47 esan behar du. Koadro berean, "Udalaren guztizko EIOZ" zutabean, aurreko paragrafoan azaldutako arrazoi berberengatik, ateratzen den baturak ez du 5.591.551,30 izan behar, 5.572.504,79 baizik. Zuzenketa horiek 19.046,52 € gutxiago dira, hiri-lurzoruko eta bizitegitarako nahiz jarduera ekonomikoetarako lurzoru urbanizagarriko jarduera integratuen EIOZ kobratzeko zenbateko osotik deskontatuta; beraz, 11.948.338,01 € dioen orriko 51. orrialdean 11.929.291,49 € esan behar du. Jakina, emaitza horrek diru-sarreren kontzeptu horren eta partaidetza komuneko %15eko lagapenaren arteko batura ere aldatzen du, eta 52. orrialdeko 8. puntuan ("hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren ekonomia- eta finantza-ebaluazioa"), 34.825.754,87 € esaten duen lekuan, 34.806.708,30 € esan behar du, eta %50eko diru-sarreren murrizketari dagokionez, 17.412.877,43 € ordez esan behar du 17.403.357,43 €. Bigarren akatsa dokumentuaren 45. orrialdean dago, udal-jarduketen guztizko zenbatekoan; izan ere, horien guztien batura 687,01 € txikiagoa da, hau da, 17.410.949,22 € esaten duen lekuan 17.410.262,21 € esan behar du, eta kopuru hori zuzendu behar da 52. orrialdean, 8. puntuan ("hirilurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren ekonomia- eta finantza-ebaluazioa"). Ez da desbideratze garrantzitsua, baina gure alegazioen azterketa ekonomiko-finantzarioa egin dugunean detektatu ditugunez, beharrezkotzat jotzen dugu hori agerian jartzea. Hori guztia esanda, egiazta daiteke gastuek 6.908,06 €gainditzen dituztela zuhurtzia ekonomikoaren irizpidea aplikatu ondoren %50ean murriztutako diru-sarrerak baino.

61


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Orain, gure proposamenaren bideragarritasuna aztertuko dugu, eta, horretarako, hasierako onarpenerako azterlana egiteko kontuan hartu den zuhurtasun ekonomikoko irizpide bera erabiliko dugu. Bertan, dokumentuaren 48. orrialdean, honako hau adierazten da: “8 urteko epean Plan Orokorrak proposatutako hirigintza-eraikigarritasunaren % 50 hiri-lurzoruan soilik egikaritzeko aurreikuspena, edo, bestela esanda, aprobetxamendua eta kargak banatzeko espedienteak baino ez dira onartzen, eta aipatutako % 50ari dagozkion urbanizazio-obrak egikaritzen dira.� Hau da, planaren % 50arekin estali ahal izatea Udalari egotz dakizkiokeen gastuak. Esan behar da, gure aldetik, ez dugula ikusten "zuhurtasun-irizpide" horren premisa ezein arauditan jasota dagoenik, eta beste balio batzuk kontuan har daitezkeen edo kontuan hartu ez daitezkeen arren, dokumentuaren balio "zuhur eta kontserbatzaile" berberetara mugatuko garela HAPO EHBilduk proposatzen duen bezala egitea posible dela frogatzeko, baita zuhurtasun-irizpide hori aplikatuz ere. Irizpide horiek, esan behar dugu ere, kezka eta segurtasun falta eragiten digute, planteatzen zaiguna garatzeko aukerei dagokienez. Gure proposamenak, funtsean, hasierako onarpenean planteatutako etxebizitza-kopurua murriztea dakar, zehazki, egikaritze-unitateetako eta Lauaxetako SRL-1eko 175 etxebizitza guztiak gehiketaren ondoriozko 1449 etxebizitzak baino 583 gutxiago. Horren ondorioz, HAPOko 866 etxebizitza berri eraiki dira, eta antolamenduaren barruan egongo liratekeen ia 60 etxebizitza finkatu dira. Kalkulu ekonomikoak egiteko, egungo dokumentuan oinarritu gara, hau da, blokeen kategoria errespetatu dugu, bai babes ofizialeko etxebizitzena, bai etxebizitza tasatuarena edo librearena, ICIOren dirusarreren eta udal-aprobetxamenduaren %15en gainean jada kalkulatutako zenbatekoak aprobetxatzeko. Puntu honetan adierazi nahi dugu horrek ez duela justifikatzen proposamen honen ondoriozko ehunekoekin ados egotea babes ofizialeko etxebizitzei, tasatuei eta etxebizitza libreei dagokienez; izan ere, dagokion alegazioan adierazi dugun bezala, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak ezarritako parametroak betetzeko eskatzen dugu, eta negoziazio politikoaren ondorioz, non eta nola erabaki dezagun.

62


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Jarraian, testuaren amaieran erantsi ditugun kalkulu-tauletan zehaztuta dauden aldaketa nagusiak laburbilduko ditugu:

-

Honako egikaritze-unitate hauek kentzea: UE-3 Axular, UE-8 La Portalada, UE-12 Fontuso, UE-13 Cuesta H. Alto y UE-15 Vista Alegre

-

SR1-Lauaxeta bizitegi-sektorea ezabatzea.

-

UE-9 Cuesta H. Bajo moldaketa, SZREA1 mantenduz eta SZREA2 ezabatuz.

-

UE-11 Bullรณn moldaketa, SZREA1 mantenduz eta SZREA2 eta SZREA3 ezabatuz.

-

UE-14 Regales moldaketa, SZREA1 mantenduz eta SZREA2 ezabatuz.

-

UE-16 Ranzari moldaketa, SZREA1 mantenduz eta SZRM1 ezabatuz.

-

AEDP-1 Kueto-Hospital Alto-Fontuso moldaketa, Kuetoko begiratokiaren kosteak ezabatuz.

-

AEDP-2 Higarillo moldaketa, inguruari sarbide mekanikoak gehituz.

-

AEDP-4 La Portalada berria sortu, eremu hori 440 m2-ko eraikin batez hornitzeko. Eraikin hori solairu bakarrekoa izango da, eta irakaskuntzarako erabiliko da, haur-eskola edo ikasgela gisa.

-

"Udala handitzea" gastuak kentzea; izan ere, gure ustez, irisgarritasunean hobekuntzak egin ondoren (igogailua), udaletxearen atzealdean gelak handitu ondoren (idazkaritza, komunak, kontratazio-gela) eta HAZ sortu ondoren, goiko solairu osoa (Ogasun Arloa) berrituko da, Gizarte Ekintzako area dagoen "nautika"-ren eraikinean egindako birgaitzearekin batera. Obra eta Zerbitzuei dagokienez, Itsasalde kaleko (Santurtzilan) lokal baten epe luzerako alokairua eta dagokion eraberritzea, bai eta Hirigintza eta Ingurumen Arloko egoitza berriak ere, handitze hori gauzatutzat jotzen dugu, eta dokumentu honetan gehitu beharreko gastu gisa jasotzeak ez baitu zentzurik, baldin eta ezagutzen ez dugun planteamendu zehatzen baten berri ematen ez bazaigu, eta, nolanahi ere, egindako inbertsio guztia justifikatu beharko zen, berriz egitea planteatzen bada.

63


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

-

"Portuko ekipamendua" kentzea, dokumentuak ez baitu espazio horren erabilgarritasuna zehazten; horri buruz galdetu dugunean, ez zaigu xehetasunik eman, ez haren ezaugarriei ez haren erabilerari buruz, eta, nolanahi ere, portuko etxadiaren eraikinak berak ekipamendu hori har dezakeela uste dugu. Hala ere, ekipamendu horrekin zer planteamendu dagoen aurkezten bazaigu eta Santurtziko interesentzat positiboa dela ikusten badugu, ez genuke arazorik izango HAPOn sartzeari buruz eztabaidatzeko.

-

"Portuko etxadiaren" m2-aren prezioa aldatzea: 1.500 â‚Ź/ m2 izatetik 1.200 â‚Ź/ m2 izatera igaro da. Nahiz eta gure ustez metro karratuaren prezioak dezente txikiagoa izan beharko lukeen, gastuaren kontzeptu hori gehiegi ez murrizten saiatu gara, ahalik eta parekatze doiena egin ahal izateko.

-

"Kiroldegia eraberritzea" partida aldatzea, 2.000.000 â‚Ź-raino handituz.

64


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Jarraian, HAPOren hasierako onarpenerako dokumentuan aldaketa horiek guztiek izango luketen eragin ekonomikoa azalduko dugu:

DIRU-SARRERAK - UE-3 Axular:

-352.447,08 €

- UE-8 La Portalada:

-458.403,96 €

- UE-12 Fontuso:

-459.221,99 €

- UE-13 Cuesta H. Alto:

-496.573,49 €

- UE-15 Vista Alegre:

-883.224,28 €

- SR1-Lauaxeta:

-2.071.583,07 €

- UE-9 Cuesta H. Bajo:

-457.355,39 €

- UE-11 Bullón:

-1.044.256,30 €

- UE-14 Regales:

-630.956,93 €

- UE-16 Ranzari:

-1.673.157,72 €

Diru-sarreren aldea, guztira, hasierako onarpenarekin alderatuta:

-8.527.180,21 €

GASTUAK - AEDP-1 Kueto-Hospital Alto-Fontuso:

-500.000,00 €

- AEDP-2 Higarillo:

+900.000,00 €

- AEDP-4 La Portalada:

+1.806.585,76 €

- Udaletxea handitzea:

-3.941.962,67 €

- Portuko ekipamendua:

-1.800.000,00 €

- Portuko etxadia:

-1.482.300,00 €

- Kiroldegia eraberritzea: Hasierako onarpenarekiko gastuen aldea, guztira:

+728.014,78 € -4.289.662,13 €

65


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Jarraian, HAPOren berrikuspen-dokumentuko gastuen eta sarreren taula osoa sartuko dugu, lehen aipatutako aldaketak barne: GASTOS AEDP-1 KUETO-HOSPITAL ALTO-FONTUSO (MODIFICADA)

1.459.774,62 Restamos 500.000 € por no construir el mirador

AEDP-2 HIGARILLO (MODIFICADA)

1.671.681,06 Añadimos 900.000 € para los accesos mecánicos

AEDP-3 EL BULLON

253.358,64

AEDP-4 LA PORTALADA (NUEVA CREACIÓN)

1.806.585,76

MANZANA DEL PUERTO (MODIFICADA)

278.585,76 CARGAS + 528.000 € EDIFICIO UNA PLANTA (440 m2 * 1200 €/m2) + 1.000.000 REALOJOS

5.929.200,00 MODIFICADO PRECIO m2, DE 1.500 A 1.200 €/m2

EQUIPAMIENTO DEL PUERTO

0,00 ELIMINADO, DESCONOCEMOS EL DESTINO

AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

0,00 ELIMINADO, AMPLIACIÓN YA REALIZADA

REFORMA DEL POLIDEPORTIVO (MODIFICADA)

2.000.000,00 PARTIDA AUMENTADA

TOTAL GASTOS =

13.120.600,08

INGRESOS Denominación

TOTAL ICIO AYTO

Valor 15% Aprov. Mpal.

U.E.-1 Antonio Altzaga

444.637,01

1.223.955,04

U.E.-2 Lauaxeta

263.082,15

603.647,86

U.E.-3 Axular

0,00

0,00 ELIMINADA

U.E.-4 Bruno Alegría

470.909,56

1.154.405,37

U.E.-5 Her. Larrarte

441.063,23

1.236.885,26

U.E.-6 Oyancas

466.909,62

923.926,40

U.E.-7 J.J. Mendizábal

176.043,45

412.098,41

U.E.-8 La Portalada

0,00

U.E.-9 Cuesta H. Bajo (MODIFICADA)

122.351,64

U.E.-10 Las Viñas

882.301,63

U.E.-11 Bullón (MODIFICADA)

228.560,82

0,00 ELIMINADA 199.532,62 ELIMINADO SZREA2 (-65% DE APROV) 1.956.841,68 513.038,32 ELIMINADOS SZREA2 Y SZREA3 (-60% DE APROV)

U.E.-12 Fontuso

0,00

0,00 ELIMINADA

U.E.-13 Cuesta H. Alto

0,00

0,00 ELIMINADA

U.E.-14 Regales (MODIFICADA) U.E.-15 Vista Alegre U.E.-16 Ranzari (MODIFICADA)

59.626,59

224.196,62 ELIMINADO SZREA2 (-65% DE APROV)

0,00

0,00 ELIMINADA

503.248,86

108.002,83 ELIMINADO SZRM1 (-35% DE APROV)

U.E.AE.-1 FÁBREGAS

1.024.726,62

1.237.156,73

U.E.AE.-2 BALPARDA

1.974.637,47

2.807.264,92

S.R.-1 LAUAXETA

0,00

0,00 ELIMINADA

SAE-1 ETXEULI

1.078.991,79

1.478.570,95

SAE-2 BUTANO

1.710.463,14

2.352.451,50

9.847.553,58

16.431.974,51

TOTALES = TOTAL INGRESOS =

26.279.528,09 €

INGRESOS MINORADOS (50%) =

13.139.764,05 €

TOTAL GASTOS =

13.120.600,08 €

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS MINORADOS AL 50% Y GASTOS =

19.163,97 €

66


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak Gai horiek guztiak azaldu ondoren, aurreko taulan ikus daitekeen bezala, EHBilduk proposatutako aldaketen eragina kontuan hartuta, EIOZ eta aprobetxamenduaren %15eko diru-sarrerak 26.279.528,09 € izango lirateke guztira. Bestalde, gastuak 13.120.600,08 € izango lirateke guztira. Egiazta daitekeenez, guztizko diru-sarrerak %50 murriztu ondoren (13.139.764,05 €), aurreikusitako gastuak baino 19.163,97 € gehiagokoak dira, eta, beraz, Santurtziko HAPO berrikusteko dokumentuan planteatzen den zuhurtasun-irizpidea errespetatu da.

67


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

5.

EPILOGOA

Santurtziren HAPOa berrizteko hasierako onarpena eginda, bide luzea geratzen da prozesua bukatu eta 1998ko plana atzean utzi ahal izateko , baina onarpena bera albiste ona da, urrats bat da, eta oso garrantzitsua, 23 urte ostean lardaskeriatzat jo behar dugun dokumentua atzean uzten hasi ahal izateko. Lardaskeria 23 urte ostean momentu hartan definitu ziren hainbat gune ezin izan direlako gauzatu, gauzatu ezinak zirelako, epai judizial batzuek argi utzi dutenez. Honi gehitzen badizkiogu ondorio “urbanistikoak”, ondorioak sekulako drama ekarri die ordenamenduz kanpo harrapatuta geratu diren 700 familiari, “ezinezko” guneetan.

Bitxia bada ere, gauzatu ahal izan diren guneak etxebizitza libre gehien zeukatenak izan dira, izan ere, zailtasun tekniko handienak zituztenetan aurrekoei zegozkien BOE guztiak gehitu baitziren. Noski, azken hauek ezin izan dira gauzatu. Bitxia bada ere, bai. Horrez gain, ezin dugu ahaztu 1998ko Plana izan zela zerbait sinestezina ahalbidetu izan zuena, hots, lurzoru batek hezkuntzarako eta bizitzeko erabilerak izatea batera. 4.4.20 artikulu bitxiak, besteak beste, Hijas de la Cruz ikastetxearekin sekulako arazoa sortu zuen, egun tribunaletan dirauena. Zama bat Santurtzirentzat.

Urte askotan, EHBildutik “HAPO berri bat” eskatzeaz gain, ordenamendutik kanpo dauden etxebizitza askorentzako konponbide arinagoa aldarrikatu dugu, 98ko planaren aldaketa puntualen bidetik erabat egingarria zena, baina beti jaso dugu erantzun bera: “ezinezkoa, bideraezina” edota “ilegala” zen. Orain 700 etxebizitza horietako ea 300 ordenamenduan sartzea planteatzen digute. Albiste ona, badirudi ez zela hain bideraezina Billar, Kueto eta Pajares auzoetako zein Txitxarra, Mamariga edota Barandiaran kaleko eraikin batzuetako auzokideekin batera urtetan zehar esan duguna. Espero dugu beste 20 urte behar ez izatea dokumentu honetan dauden hainbat planteamendu posible egiteko.

“Denak ezinezkoa ematen du, egiten den arte.” Nelson Mandela..

68


EHBilduk Santurtziko HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenari egindako alegazioak

69

Profile for EH BILDU SANTURTZI

EHBilduren alegazioak HAPOari  

Santurtziko HAPO berriari EHBilduk aurkeztutako alegazio dokumentua

EHBilduren alegazioak HAPOari  

Santurtziko HAPO berriari EHBilduk aurkeztutako alegazio dokumentua

Advertisement