Maite duzun auzoa - EH Bildu Lezo

Page 1

EH Bilduk konpromisoa hartu du Lezoko auzoen utzikeriari aurre egiteko

Lezoko auzoetako bizilagunekin egindako bileretan, haiek nabarmendu dute

instituzioen aldetik utzikeria pairatzen

dutela: auzoaren mantenu falta (garbitasuna, argiteria, konponketak…), irisgarritasun arazoak edota udalaren jarrera desegokia.

Gure auzoek ere merezi duten herria behar dute, eta Lezoko EH Bilduk konpromisoa hartu du egoerari aurre egiteko, auzoak biziberritzeko eta haiekin gertuko harremana izateko.

Maite duzun Lezo

Mikel

Arruti

Salaberria

Lezoko

EH Bilduren alkategaia

Candidato a alcalde de EH Bildu de Lezo

EH Bildu se compromete a hacer frente a la dejadez de los barrios de Lezo

En las reuniones mantenidas con los vecinos de los barrios de Lezo, han destacado la dejadez institucional que sufren: falta de mantenimiento del barrio (limpieza, alumbrado, reparaciones…), problemas de accesibilidad o la inadecuada actitud del ayuntamiento. Nuestros barrios también necesitan el pueblo que se merecen, y EH Bildu de Lezo se compromete a hacer frente a la situación, revitalizar los barrios y mantener una relación cercana con ellos.

Mejorar para avanzar

Lezoko auzoekin gertuko harremana izango dugu

twitter facebook EHBilduLezo

ENVELOPE lezo@ehbildu.eus

lezo.ehbildu.eus

Mantendremos una relación cercana con los barrios de Lezo

Maite duzun auzoa

Kanalkide izateko: Para entrar al canal:

Mejorar los barrios para avanzar

Lezoko auzoei merezi duten arreta eskainiko diegu

Ofreceremos a los barrios de Lezo la atención que merecen

Lezoko auzoak biziberritzeko proposamenak Propuestas para revitalizar los barrios de Lezo

Altamira: auzoa biziberritzeko neurri bat, anfiteatroa estaltzea

Altamira: una medida para revitalizar el barrio, cubrir el anfiteatro

Lezoko EH Bilduren hautagaitzako ordezkaritza bat martxoaren 18an Altamirako bizilagunekin elkartu zen. Bertan ere pairatzen duten utzikeriari aurre egiteko konpromisoa hartu dugu. Gure neurri batzuk: anfiteatroak potentzialitate handia du baina abandonaturik dago, eta estaltzeko aukera landuko dugu; institutuko instalazioak (patioa, jolas eremua) klase orduetatik kanpo ireki bizilagunei; oinezko bideen sarea baserrietatik barrena egokitu, Gaintxurizketatik herrigunera proposatzen denarekin lotura eginez.

Una delegación de la candidatura de EH Bildu de Lezo se reunió el pasado 18 de marzo con vecinos de Altamira. Nos hemos comprometido a hacer frente a la dejadez que también padecen en Altamira. Algunas medidas nuestras: el anfiteatro tiene una gran potencialidad pero está abandonado, y trabajaremos la posibilidad de cubrirlo; abrir las instalaciones del instituto (patio, zona de recreo) a los vecinos fuera de las horas de clase; adecuar la red de caminos peatonales a través de los caseríos, conectando con lo que se propone desde Gaintxurizketa al casco urbano.

Gaintxurizketa: errepide eta trafiko arazorako neurriak hartu

Gaintxurizketako bizilagunekin martxoaren 3an bildu ginen. EH Bilduren proposamenak: errepidea zeharkatzeko pasarela; autobus geltokira joateko bide segurua, eta han, markesina; herrigunerako oinezko bidea egin; Jaizkibelera doazen ibiltarien kotxeen presentzia arautu.

Pisbe-San Pedro eta Lopene: irisgarritasuna hobetu

Pisbe-San Pedroko eta Lopeneko bizilagunekin martxoaren 25ean elkartu ginen. Gure proposamenak: Lopenetik Pisbera joateko lehen zegoen aukera ezarri, zubia eraikiz; kotxeen abiadura handia kontrolatu; zikinkeria (arratoiak…) eragozteko neurriak hartu.

Gaintxurizketa: tomar medidas para el problema de carretera y tráfico

Nos reunimos con los vecinos de Gaintxurizketa el 3 de marzo. Propuestas de EH Bildu: pasarela para cruzar la carretera; camino seguro para ir a la parada de autobuses y allí, marquesina; construcción de un camino peatonal hacia el casco urbano; regulación de la presencia de coches de paseantes a Jaizkibel.

Pisbe-San Pedro y Lopene: mejorar la accesibilidad

Nos juntamos con los vecinos de Pisbe-San Pedro y Lopene el 25 de marzo. Nuestras propuestas: establecer la posibilidad que había anteriormente de ir de Lopene a Pisbe construyendo el puente, controlar la alta velocidad de los coches, tomar medidas para evitar la suciedad (ratas…).

Irudiak gure proiektuak irudikatzeko adibide modura jarri dira. / Las imágenes son como ejemplo para representar nuestros proyectos.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.