Page 1

2013ko uztailaren 24a, asteazkena

84

ALHAO

BOTHA

Miércoles, 24 de julio de 2013

60/2013 mozioa, uztailaren 11koa, Kutxabank, SAri Arabako landa eremuetan banku-bulego mugikorreko zerbitzua ken ez dezala eskatzekoa. 1.- Arabako Biltzar Nagusiek Kutxabank, SAri eskatzen diote Arabako landa eremuei arreta egiteko banku-zerbitzuak eta kutxazain automatikoak ken ez ditzala eta, horren ordez, eragindako arabar toki erakundeekin ados zerbitzu horiek hurbiltzeko beste konponbide batzuk eskain ditzala. 2.- Arabako Biltzar Nagusiek Kutxabank, SAko Administrazio Kontseiluari, EUDELi eta Arabako Lurralde Historikoko Kuadrillei bidaliko diete mozio hau. Vitoria-Gasteiz, 2013ko uztailaren 11.– Lehendakaria, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

Moción 60/2013, de 11 de julio, por la que se insta a Kutxabank, SA a no suprimir el servicio de oficina móvil bancaria en los núcleos rurales de Álava. 1.- Las Juntas Generales de Álava instan a Kutxabank, SA a no suprimir el servicio bancario de atención a los núcleos rurales de Álava, ni a eliminar los cajeros automáticos, ofreciendo otras soluciones de proximidad de estos servicios, de común acuerdo con las Entidades Locales alavesas afectadas. 2.- Las Juntas Generales de Álava remitirán esta moción al Consejo de Administración de Kutxabank, SA a EUDEL y a las Cuadrillas del Territorio Histórico de Álava. Vitoria-Gasteiz, 11 de julio de 2013.– El presidente, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA 3830

3830

59/2013 mozioa, uztailaren 11koa, Baso Laguntzen Planari buruzkoa. Arabako Biltzar Nagusietako Foru Araubide eta Ekonomia Sustapen I. Batzordeak, 2013ko uztailaren 11n egindako bileran, honako mozio hau onetsi zuten: 59/2013 mozioa, uztailaren 11koa, Baso Laguntzen Planari buruzkoa. 1.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatzen diote Baso Laguntzen Planaren ez-ohiko laguntzetarako beste 150.000 euro jar ditzala 2013 eta 2014ko ekitaldietan. Arabako Foru Aldundiak, ahal duen neurrian, premia handiagoa duten sektoreko beharrei berehala erantzungo die.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko uztailaren 11.– Lehendakaria, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

Moción 59/2013, de 11 de julio, en relación con el Plan de Ayudas Forestales. La Comisión I de Régimen Foral y Promoción Económica de estas Juntas Generales de Álava en su reunión del día 11 de julio de 2013, aprobó la siguiente moción: Moción 59/2013, de 11 de julio, en relación con el Plan de Ayudas Forestales. 1.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a añadir 150.000 euros en concepto de ayudas extraordinarias al Plan de Ayudas Forestales, dentro de los ejercicios 2013 y 2014. La Diputación Foral de Álava, en la medida de sus posibilidades, responderá de forma inmediata a las necesidades más urgentes del sector. 2.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que presente en la Comisión de Medio Ambiente de las Juntas Generales de Álava el informe de la evaluación de los daños ocasionados por las inclemencias meteorológicas en el ámbito forestal y las actuaciones realizadas. Vitoria-Gasteiz, 11 de julio de 2013.– El presidente, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

2.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatzen diote Arabako Biltzar Nagusien Ingurumen Batzordean aurkez dezala baso-esparruan eguraldi txarragatik gertatu diren kalteen ebaluazioari eta egindako jarduerei buruzko txostena.

3871

3871

62/2013 mozioa, uztailaren 12koa, trenbide-garraio zerbitzuari buruzkoa. Arabako Biltzar Nagusietako Herrilan eta Garraio IV. Batzordeak, 2013ko uztailaren 12an egindako bileran, honako mozio hau onetsi zuten: 62/2013 mozioa, uztailaren 12koa, trenbide-garraio zerbitzuari buruzkoa. 1.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diote Espainiako Gobernuaren aurrean aldezteko, tarte ertaineko bidaiarien trenbide garraio zerbitzuak arrazionalizatzeko plana gure lurraldean aplika ez dezaten eta, beraz, trenbide garraio zerbitzua gutxitu ez dezaten, zerbitzu publiko moduan dituen betebeharrak eta lurraldea kohesionatzeko eta egituratzeko helburuak betetzearren. Plan hori 2012ko abenduaren 28ko Ministroen Kontseiluak onetsi zuen. 2.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatzen diote, Eusko Jaurlaritzarekin batera, Adif-i eskatzeko trenbide korridorearen erabilera laga dezala, Araba erdialdeko korridoretik hurbil dauden herri eta udalerriei zerbitzu emango dien bidaiarien garraiosistema bat planteatu ahal izateko eta, ondoren, Eusko Jaurlaritzak Madril-Irun lineako trenbide korridorearen erabilera proiektua buru dezala (Arabako Lurralde Historikotik igarotzen den tartean) Arabako garraioaren agintaritzarekin eta Eusko Trenbide Sarearekin koordinatuta.

Moción 62/2013, de 12 de julio, en relación con el servicio de transporte ferroviario. La Comisión IV de Obras Públicas y Transportes de estas Juntas Generales de Álava en su reunión del día 12 de julio de 2013, aprobó la siguiente moción: Moción 62/2013, de 12 de julio, en relación con el servicio de transporte ferroviario. 1.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava y al Gobierno Vasco a defender ante el Gobierno del Estado Español, que el plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia, aprobado en Consejo de Ministros el día 28 de diciembre de 2012, no tenga aplicación en nuestro territorio, y por lo tanto no suponga merma en el servicio de transporte ferroviario para garantizar sus obligaciones de servicio público y los objetivos de cohesión y vertebración territorial. 2.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que, en colaboración con el Gobierno Vasco, solicite a Adif la cesión de uso del corredor ferroviario, con el objetivo de plantear un sistema de transporte de pasajeros que dé servicio a los pueblos y municipios situados en las inmediaciones al corredor de Álava central y posteriormente, que el Gobierno Vasco elabore un proyecto de uso del corredor ferroviario de la línea Madrid-Irun a su paso por el Territorio Histórico de Álava, en coordinación con la autoridad del transporte de Álava y Eusko Trenbide Sarea.

298


2013ko uztailaren 24a, asteazkena

84

ALHAO

3.- Arabako Biltzar Nagusiek ohiko eta aldiriko trenbideak eskaintzen duen banaketa-justiziaren alde agertu dira, pertsona guztiek kalitate oneko mugikortasun segururako eskubidea baitute, trenbide ez izateagatik auto pribatua erabiltzeko beharrik izan gabe eta bizi diren lekuaren arabera baztertuak izan gabe.

BOTHA

Miércoles, 24 de julio de 2013

Vitoria-Gasteiz, 2013ko uztailaren 12a.– Lehendakaria, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

3.- Las Juntas Generales de Álava manifiestan su defensa del sentido de justicia distributiva que contiene el ferrocarril convencional y de cercanías, ya que todas las personas tienen el derecho a una movilidad de calidad y segura, sin verse obligadas al uso del coche privado por falta de ferrocarril y sin ser discriminadas por razón del lugar donde habitan. 4.- Esta moción será remitida a los responsables de los departamentos correspondientes de Gobierno Vasco, a los Ayuntamientos alaveses implicados así como al Gobierno del Estado Español. Vitoria-Gasteiz, 12 de julio de 2013.– El presidente, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

4.- Mozio hau Eusko Jaurlaritzako dagozkion sailei, inplikatutako arabar udalei eta Espainiako Estatuko gobernuari bidaliko zaie.

3872

3872

63/2013 mozioa, uztailaren 12koa, AP-1 errepidean aritzeko eta hori mantentzeko eta ustiatzeko egin behar diren jarduera batzuei buruzkoa, Arabaren interesetarako eta azpiegitura horren erabiltzaileentzat hain garesti izan ez dadin. Arabako Biltzar Nagusietako Herrilan eta Garraio IV. Batzordeak, 2013ko uztailaren 12an egindako bileran, honako mozio hau onetsi zuten: 63/2013 mozioa, uztailaren 12koa, AP-1 errepidean aritzeko eta hori mantentzeko eta ustiatzeko egin behar diren jarduera batzuei buruzkoa, Arabaren interesetarako eta azpiegitura horren erabiltzaileentzat hain garesti izan ez dadin. 1.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatzen diote, Arabako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean Eibar eta Gasteiz arteko AP-1 autobidea (bi lurralde horietako tarteak) eraiki eta zaintzeko dagoen lankidetza hitzarmenaren indarraldiaren arabera, hitzarmen osoa betetzeko eska dezala, ondoko baldintzan arreta berezia jarriz: “Zortzigarrena.- Tarifaren zenbatekoa Alde biek erabaki dute autopista erabiltzeagatik aplikatu beharreko tarifa lurralde bietan berdina izan behar dela”. 2.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiak Arabako interesen alde egin duen lanaren aldekoak dira, baita BIDELAN GIPUZKOAKO AUTOBIDEAK, S.A. enpresarekin burututako negoziazio prozesuaren aldekoak, hau da, teknika eta ekonomia aldetik behar bezala justifikatuta ez dauden prestazioen ordainketa gain ez hartzekoa, AP-1 autopistan jarduteko eta hori mantentzeko eta ustiatzeko lanak arautzen dituzten Kontratuen Pleguarekin bat etorriz eta, beharrezkoa balitz, jarrera hori juridikoki aldeztuko dute.

Moción 63/2013, de 12 de julio, relativa a diferentes actuaciones para la operación, mantenimiento y explotación de la AP1, para que no resulte tan gravosa para los intereses de Álava ni para los usuarios de esta infraestructura. La Comisión IV de Obras Públicas y Transportes de estas Juntas Generales de Álava en su reunión del día 12 de julio de 2013, aprobó la siguiente moción: Moción 63/2013, de 12 de julio, relativa a diferentes actuaciones para la operación, mantenimiento y explotación de la AP-1, para que no resulte tan gravosa para los intereses de Álava ni para los usuarios de esta infraestructura. 1.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que, en base a la vigencia del Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Álava y la Diputación Foral de Gipuzkoa para la construcción y conservación de la autopista AP-1 EibarVitoria, a su paso por ambos territorios, reclame el cumplimiento íntegro del convenio, con especial incidencia en la cláusula: “Octava.- Cuantía de la tarifa Ambas partes acuerdan que la tarifa a aplicar por el uso de la autopista sea uniforme en ambos territorios”. 2.- Las Juntas Generales de Álava apoyan la labor de la Diputación Foral de Álava, en defensa de los intereses de Álava en el proceso de negociación con la empresa BIDELAN GIPUZKOAKO AUTOBIDEAK, S.A. para que no se asuma el pago de aquellas prestaciones que no se encuentren suficientemente justificadas técnica y económicamente, de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Contratación que regulan el trabajo de Operación, Mantenimiento y Explotación de la Autopista AP-1 y defender jurídicamente su posición en caso de ser necesario. 3.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava para que, junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa, se proceda a la revisión del modo de cálculo y facturación de los costos derivados de la Operación, Mantenimiento y Explotación de la Autopista AP-1. Vitoria-Gasteiz, 12 de julio de 2013.– El presidente, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

3.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatzen diote, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, AP-1 autopistan aritzearen eta hori mantentzearen eta ustiatzearen ondoriozko kostuak kalkulatzeko eta fakturatzeko moduak berrikus ditzan. Vitoria-Gasteiz, 2013ko uztailaren 12a.– Lehendakaria, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

299

Bbnn 1 mozioa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you