Page 1

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA 194. zk.

2019, urriak 10. Osteguna

BAO

1. orr.

II. ATALA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA Berangoko Udala Kreditu aldaketarako 12/2019 Espedientearen behin betiko onarpena

Dagoeneko amaitua da 12 zenbakia duen Kreditu Aldaketarako Espedientea jendeari erakusteko arauzko epea, 2019ko Udal Aurrekontuaren barruan, eta erreklamazio edo oharrik aurkeztu ez denez gero, behin-betiko onarpena eman zaio aipatu espedienteari. Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34. artikuluan xedatutakoa betetzeko, argitara ematen da aldaketa hori kapituluka. Hona hemen kapituluka laburtuta: 2019KO AURREKONTUA

12/2019 KREDITU ALDAKETA KREDITUEN GEHIKUNTZA Kapituluak

Kontzeptua

Euro

6

Inbertsio errealak

102.060,98

GUZTIRA

102.060,98

FINANTZIAZIOA Kapituluak

Kontzeptua

Euro

7

Kapital Transferentziak

102.060,98

GUZTIRA

102.060,98

eek: BAO-2019a194-(II-3738)

Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio bideari. Interesatuek Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute haren aurka Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietarako Salan, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, jurisdikzio hori arautzen duen legearen 58. artikuluak ezarritakoaren arabera. Berangon, 2019ko irailaren 30ean. —Alkatea, M.ª Isabel Landa Gaubeka

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

Profile for Berangoko Euskal Herria Bildu

2019-10-10. Kreditu aldaketarako 12 2019 Espedientearen behin betiko onarpena. Berango  

2019-10-10. Kreditu aldaketarako 12 2019 Espedientearen behin betiko onarpena. Berango

2019-10-10. Kreditu aldaketarako 12 2019 Espedientearen behin betiko onarpena. Berango  

2019-10-10. Kreditu aldaketarako 12 2019 Espedientearen behin betiko onarpena. Berango

Advertisement