Nomografia eta arau-idazketa elebiduna

Page 261

Espainia / España 2005eko uztailaren 28ko Ebazpena, Lehendakaritza Ministerioko Idazkariordetzarena, Ministroen Kontseiluak arauen idazketarako irizpideak finkatzeko 2005eko uztailaren 22an hartutako Akordioari publizitatea ematen diona Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa

Nomografia.indd 261

19/1/10 10:19:37


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.