Page 39

3’en atala. Agintaritzari dagozkion Bazkun guziak, Euzkadi aitortzen duten ikur bakar oiek, erabili bea´rean arkitzen dira. Etxe-arpegiak iku´riñez apaintzeko egunetan, nolakoa izan adierazi degun iku´riña, Erkalaren iku´rin ondoan ipiñi bezate aitatutako Bazkunak. Orobat eskola etxeetan ipiñi erazia izan dedin. Bilbao’n, 1936’gn. u´riak 19. Lendakariak, Agi´re tar Joseba A.

Oinarrizko bibliografia AGIRRE GANDARIAS, S.: «La oficialidad del euskera en procesos postmedievales (con documentos inéditos)». Anuario del seminario de Filología vasca «Julio de Urquijo» XXVI, 1 (1992), 259-279. AGIRREAZKUENAGA, I.: «El euskera discrimina al castellano a juicio del Tribunal Supremo. La igualdad lingüística efectiva (S.T.S. 25-1-84 y 3-5-84)». HAEA/RVAP 9 (1984), 241-260. —: «El reto de la normalización del euskara en las Administraciones Públicas vascas». II Jornadas de Estudios sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco. I. liburukia, 143-174 or. Oñati 1991. —: «Hizkuntzen ofizialtasunaz». Jakin 65 (1991), 11-38. —: «Ikuspegi juridiko batetik euskararen ahuleziak gainegituran». Jakin 59 (1990), 99-105. —: «Reflexiones jurídicas sobre la oficialidad y el deber de conocimiento de las lenguas». Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA. 675-696 or. Madril 1991, II. T. AGIRREAZKUENAGA, I. eta COBREROS, E.: «La normativa sobre euskara publicada durante 1984». HAEA/RVAP 11 (1985), 211-219. —: «La normativa sobre el euskera publicada durante 1985». HAEA/RVAP 13 (1986), 269-286. —: «La normativa sobre el euskera publicada durante 1986». HAEA/RVAP 16 (1986), 93-110. —: «La normativa sobre el euskera publicada durante 1987». HAEA/RVAP 19 (1987), 171-181. AKESOLO, L.: Idazlan guztiak. I. T., Zornotza 1989. APAT-ECHEBARNE, A: Una Geografía Diacrónica del euskara en Navarra. Iruñea 1974. ARCOCHA, A.: «Sur la traduction en basque des textes officiels de la période révolutionnaire…». 1789 et les basques. 171-194 or. Bordeaux 1991. ARZAMENDI, J.: Términos vascos en documentos medievales de los siglos XI-XVI. Bilbao 1985. ASKOREN ARTEAN: Geografía Histórica de la Lengua Vasca, I eta II Bol., Zarautz 1960. AZKUE, R.M.: «Sermón pronunciado en la iglesia parroquial de Santa María de Guernica por el presbítero doctor Don Resurrección María de Azkue el día 21 de julio de 1895». Jaungoikua eta Foruak. 19-42 orr. Bilbo 1896.

83

Profile for elkarmedia

Euskara mundu juridikoan  

Euskara mundu juridikoan

Euskara mundu juridikoan  

Euskara mundu juridikoan

Profile for egunea

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded