Page 1

EGMONT FONDEN Årsrapport 2012 CVR-nr. 11456111


Egmont Fonden Vognmagergade 11 1148 København K Telefon +45 3330 5550 Telefax +45 3332 4508 www.egmont.dk egmont@egmont.com Hjemsted: København


Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning.............................................................................................................................. 4 Hoved- og nøgletal.......................................................................................................................... 4 Rekordresultat................................................................................................................................. 5 TV 2, Norge..................................................................................................................................... 7 Nordisk Film..................................................................................................................................... 9 Egmont Magazines.......................................................................................................................... 11 Egmont Kids Media ......................................................................................................................... 13 Egmont Books................................................................................................................................. 15 Almennyttig virksomhed.................................................................................................................. 17 Egmont Fondens resultat.................................................................................................................. 19 Corporate Governance..................................................................................................................... 19 Samfundsansvar.............................................................................................................................. 19 Særlige risici..................................................................................................................................... 20 Udsigterne for 2013......................................................................................................................... 20 Ledelsespåtegning................................................................................................................................. 21 Den uafhængige revisors erklæringer..................................................................................................... 22 Koncernregnskab Koncernens resultatopgørelse.......................................................................................................... 24 Koncernens totalindkomstopgørelse................................................................................................ 25 Koncernens balance......................................................................................................................... 26 Koncernens pengestrømsopgørelse................................................................................................. 28 Koncernens egenkapitalopgørelse.................................................................................................... 29 Oversigt over noter til koncernregnskabet......................................................................................... 31 Koncernens noter............................................................................................................................. 32 Egmont Fondens årsregnskab Egmont Fondens resultatopgørelse.................................................................................................. 69 Egmont Fondens balance................................................................................................................. 70 Egmont Fondens noter..................................................................................................................... 71 Egmont Fondens bestyrelse og direktion…....................................................................................... 74


Ledelsesberetning KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL 2012 2011 2010 2009 2008 (ÅRL) Hovedtal (mio. EUR) Nettoomsætning

1.616,9

1.386,3

1.423,1

1.443,1

1.564,8

Resultat før finansielle poster samt af- og nedskrivninger

186,9

150,4

166,2

152,5

100,4

Resultat før finansielle poster

106,1 *

87,5

82,4

65,6

20,6

Særlige poster

67,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat af finansielle poster

(4,6)

6,2

(7,0)

(1,6)

(5,6)

- heraf resultat af kapitalandele i 2,1 8,3 (3,7) (8,8) (5,6) associerede virksomheder - heraf finansielle indtægter og (6,7) (2,1) (3,3) 7,2 0,0 omkostninger, netto Resultat før skat (EBT)

168,7

93,7

75,3

64,0

15,1

Årets resultat

151,2

73,6

49,6

66,2

2,6

1.604,4

1.294,8

1.267,0

1.192,4

1.111,9

Investeringer i immaterielle aktiver

45,1

43,6

41,6

40,6

57,7

Investeringer i materielle aktiver

37,0

18,8

23,3

19,6

27,5

Nettorentebærende gæld/(indestående)

119,0

(104,7)

(76,7)

31,2

145,2

Egenkapital

676,4

505,9

461,1

421,5

382,1

Pengestrøm fra primær drift

163,4

107,4

196,9

178,3

84,6

Balancesum

Nøgletal (%) Overskudsgrad

6,6 *

6,3

5,8

4,5

1,3

Soliditetsgrad

42,0

38,4

35,8

34,8

32,8

Egenkapitalforrentning

25,4

15,2

11,0

16,2

0,2

4.615

4.161

4.312

4.754

5.134

* Opgjort før særlige poster.

Gennemsnitligt antal ansatte

Hoved- og nøgletal for 2012, 2011, 2010 og 2009 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Hoved- og nøgletal for 2008 er ikke tilpasset til den ændrede regnskabsaflæggelse efter IFRS og er aflagt efter årsregnskabsloven (ÅRL). Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens ”Anbefalinger og Nøgletal 2010”. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

4

Ledelsesberetning


Egmont er en af Nordens førende mediekoncerner. Vi står bag tv, film, biografer, blade, bøger og interaktive spil. Egmont har 6.400 engagerede medarbejdere og ud­giver medier i over 30 lande. Visionen er at være den mest attraktive mediekoncern for medarbejdere, samarbejdspartnere og forbrugere. Omdrejningspunktet er at skabe og formidle fortællinger på alle platforme. Siden etableringen i 1878 har Egmont ønsket at bidrage positivt til det omgivende samfund. Som arbejdsplads, kulturformidler og gennem uddelinger til almennyttige formål, der skal sikre et bedre liv for udsatte børn og unge. Egmont har i februar 2012 erhvervet de resterende 50 % af aktierne i TV 2, Norge for 2,1 mia. NOK (281,0 mio. EUR), og TV 2 indregnes 100 % i Egmonts koncernregnsk­ab fra 1. februar 2012. REKORDRESULTAT Omsætning Egmonts samlede nettoomsætning i 2012 udgjorde 1.616,9 mio. EUR, hvilket svarer til en vækst på 16,6 % i forhold til 2011. Vækst i filmdistributions- og biografforretningen i Nordisk Film samt organisk vækst i TV 2 bidrager til fremgangen. Hertil kommer effekt af købet af de resterende 50 % af TV 2. Indtjening Resultat før finansielle poster samt af- og nedskrivninger udgjorde i 2012 186,9 mio. EUR, en fremgang på 24,3 % i forhold til året før.

Resultat før finansielle poster * viste en stigning fra 87,5 mio. EUR i 2011 til 106,1 mio. EUR i 2012. Egmonts forretningsområder har haft et stærkt år og bidrager alle til rekordresultatet. Der er positiv udvikling i de skærmbaserede indtægter, fremgang i nye digitale indtægtsstrømme såvel som generel succes med ud­givelser og produktioner. I 2012 er indtægtsført særlige poster på netto 67,3 mio. EUR, som knytter sig til værdiregulering og nedskrivning af TV 2 (netto, 75,3 mio. EUR) og omkostninger til lukning af trykkerier (8,0 mio. EUR). Årets finansielle poster (ekskl. resultat i associerede virksomheder) udgjorde (6,7) mio. EUR mod (2,1) i 2011. Stigningen skyldes primært finansielle omkostninger relateret til købet af de resterende 50 % af TV 2. Koncernens resultat før skat i 2012 udgjorde herefter 168,7 mio. EUR mod 93,7 mio. EUR i 2011. Skatten af årets resultat blev en udgift på 17,6 mio. EUR. Koncernens effektive skatteprocent i 2012 er væsentligt påvirket af værdireguleringen af TV 2. Justeret herfor er den effektive skatteprocent 22,9 %. Årets resultat i 2012 udgjorde 151,2 mio. EUR mod 73,6 mio. EUR året før. Balance Balancesummen er øget med 309,6 mio. EUR til 1.604,4 mio. EUR primært som følge af købet af de resterende 50 % af TV 2. Koncernens nettorentebærende gæld udgør 119,0 mio. EUR mod et nettoindestående på 104,7 mio. EUR

* Opgjort før særlige poster.

Ledelsesberetning

5


i 2011. Ændringen fra nettoindestående til netto­rente­ bærende gæld skyldes primært investeringen i TV 2.

Soliditeten ultimo 2012 udgjorde 42,0 % i forhold til 38,4 % året før.

Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang 676,4 mio. EUR, en stigning på 170,5 mio. EUR i forhold til året før.

Pengestrøm fra primær drift udgjorde 163,4 mio. EUR mod 107,4 mio. EUR i 2011. Fremgangen kan tilskrives den positive udvikling i det kontante driftsresultat.

Egenkapitalen forrentedes med 25,4 % mod 15,2 % året før. Korrigeres egenkapitalen for særlige poster ville egenkapitalforrentningen i 2012 udgøre 14,7 %, hvilket er på niveau med sidste år.

6

Ledelsesberetning


TV 2, Norge Omsætning 2012: 445 mio. EUR (2011: 210 mio. EUR) Resultat før finansielle poster 2012: 36 mio. EUR (2011: 27 mio. EUR) Medarbejdere 2012: 870 (2011: 415)

TV 2 er Norges største kommercielle mediehus målt på dagligt forbrug og den vigtigste markedsplads for norske annoncører. TV 2 er en ledende leverandør af nyheder, sport og underholdning på tv, internet, mobiltelefoner og tablets. TV 2 fejrede i 2012 sit 20 års jubilæum som en sund, moderne og stærk medievirksomhed. Den vigtigste opgave er at skabe uforglemmelige øjeblikke for seerne. I tråd med det investerede TV 2 i 2012 mere end nogensinde før i norsk kvalitetsunderholdning, og TV 2s nyheder tog Europas mest moderne nyhedsstudier i brug. I februar 2012 købte Egmont A-Pressens aktier i TV  2 for 2,1 milliarder NOK, og Egmont er nu eneejer i selskabet. Egmonts andel af omsætning og resultat før finansielle poster i TV 2 er gengivet i afsnit øverst på denne side. Opgjort på 100 % - basis (NOK) havde TV 2 i 2012 den hidtil største omsætning på 3.441 mio. NOK mod 3.197 mio. NOK i 2011. TV 2 opnåede i 2012 det næstbedste resultat før finansielle poster på 338 mio. NOK sammenlignet med 407 mio. NOK i 2011. Nedgangen skyldes de øgede investeringer i programindhold, hvilket bidrog til at fastholde hovedkanalens markeds-

andel på 19,3 % i 2012. TV 2s samlede andel af seerne udgjorde 26,1 % mod 26,7 % i 2011. TV 2 (HOVEDKANALEN) Efterårssæsonen på hovedkanalen blev en succes for TV 2 med populære programmer som Farmen, Skal vi danse og Norske talenter. Det mest sete program i 2012 var EM-finalen i fodbold mellem Spanien og Italien den 1. juli. Kampen havde 1.183.000 seere og en seerandel på 62,3 %. 16. december blev også en særdeles god dag for TV 2. Først så 1.163.000 seere håndbold-finalen mellem Norge og Montenegro, hvilket gav en seerandel på hele 74,4 %. Senere på aftenen så 1.153.000 seere finalen på Farmen, hvilket var en seerandel på 58,1 %. TV 2s nyheder styrkede i 2012 sin position blandt seerne efter et år med betydelige investeringer i nye nyhedsstudier i Bergen og Oslo. De nye studier giver store muligheder for nytænkning indenfor nyhedsformidling. Samtidig skiftede nyhederne efter 20 år farve fra grøn til rød. TV 2 ZEBRA TV 2 Zebra havde i 2012 en markedsandel på 2,3 %, hvilket er en nedgang på 0,4 procentpoint fra 2011. Bag de tal ligger et godt første halvår og et væsentligt

Ledelsesberetning

7


svagere andet halvår. Baggrunden for udviklingen er, at 500.000 husstande i juni 2012 mistede kanalen, da Canal Digital Kabel har valgt ikke længere at distribuere kanalen. TV 2 BLISS TV 2 Bliss fastholdt i 2012 markedsandelen med 1,3 % af seerne. Kanalen viser drama, dokusoaps, reality og film. TV 2 NYHETSKANALEN TV 2 Nyhetskanalen rundede fem år den 15. januar 2012. Kanalen har øget seerandelen jævnt siden starten i 2007, hvor andelen lå på 0,5 %. I 2012 landede andelen på 2,0 % mod 2,2 % i 2011. Seerandelen var i 2011 ekstraordinært høj på grund af 22. juliterroraktionen. TV 2 FILMKANALEN TV 2 Filmkanalen sender film næsten døgnet rundt. Seerandelen har ligget stabilt siden begyndelsen i 2007. I 2012 havde kanalen en andel på 0,6 %, mod 0,7 % i 2011. TV 2 PREMIER LEAGUE TV 2s Premier League-satsing på tv består af tre HD-kanaler: TV 2 PL HD 1, TV 2 PL HD 2 og TV 2 PL HD 3. Kanalerne sender så godt som alle kampe fra den bedste liga i England. I maj 2012 indgik TV 2 en ny aftale med FA Premier League. Aftalen sikrer TV 2 de eksklusive rettigheder til Barclays Premier League til og med 2015/2016-sæsonen. TV 2 SPORT Den 6. juni 2012 relancerede TV 2 kanalen TV 2 Sport og gjorde den til en sportsnyhedskanal med sidste nyt fra idrættens verden fra morgen til aften. Kanalen

8

Ledelsesberetning

ligger åbent i grundpakkerne hos de fleste norske tv-distributører. I august 2012 sikrede TV 2 sig rettighederne til al engelsk fodbold udover Premier League, som TV 2 havde rettighederne til i forvejen. I tillæg til de eksisterende Barclays Premier League-rettigheder kan TV 2 nu tilbyde norske tv-seere FA-cup’en, Ligacup’en, Championship, League 1, League 2, oprykkerkampene (play off), Community Shield og de engelske A- og U21landskampene. I efteråret 2012 blev pay-kanalene TV 2 Sport 2-5 erstattet af TV 2 Sport Xtra og TV 2 Sport Xtra 2. Her sendes al engelsk fodbold, som ikke er Premier League. TV 2 SUMO TV 2 Sumo er Norges største kommercielle internetbaserede tv-leverandør og nåede i oktober 2012 100.000 betalende abonnenter. I midten af november lancerede TV 2 en ny version af webplatformen. TV 2 Sumo har et omfattende programbibliotek samt et interaktivt sportscenter. TV2.NO TV 2 opnåede i 2012 fortsat vækst i antal brugere på web og mobil. Tv2.no har i 2012 haft en vækst på 13 % og forsvarer dermed syvendepladsen på listen over Norges største websites. TV 2 mobil opnåede stærk fremgang i 2012 med en vækst på 95 % og fastholdt dermed fjerdepladsen på listen over Norges største mobilsites. TV 2S DATTERVIRKSOMHEDER TV 2 har dattervirksomhederne OB-Team, TV 2 Torget, Vimond, Wolftech og Mosart Medialab. TV 2 har også en ejerandel i RiksTV (33,33 %) og Norges Televisjon (33,33 %).


Nordisk Film Omsætning 2012: 339 mio. EUR (2011: 334 mio. EUR) Resultat før finansielle poster 2012: 18 mio. EUR (2011: 11 mio. EUR) Medarbejdere 2012: 820 (2011: 798)

Nordisk Film er Nordens førende udvikler, producent og markedsfører af kreativt indhold. Nordisk Film skaber og formidler fortællinger gennem film, live-underholdning og interaktive spil. Omsætningen steg fra 334 mio. EUR i 2011 til 339 mio. EUR i 2012. Resultat før finansielle poster udgjorde 18 mio. EUR i 2012 mod 11 mio. EUR i 2011. Den positive udvikling er især drevet af gode resultater i filmforretningen og i biografforretningen. FILM Nordisk Film producerer, co-producerer og markedsfører spillefilm og tv-serier både som egen­produktioner og i samarbejde med nordiske og internationale partnere. 2012 var et meget godt år med en lang række succesfulde film på tværs af Norden. En af Nordisk Films største satsninger var den norske storfilm Kon-Tiki, som er produceret af Nordisk Film Production. Filmen har fået 900.000 nordmænd i biografen og er således en af de bedst sælgende titler i Norge i nyere tid. Kon-Tiki blev i starten af 2013 nomineret til såvel en Golden Globe som en Oscar i kategorien Best Foreign Language Film. I Danmark og internationalt blev der også taget godt imod den egenproducerede Kapringen, som har høstet flere internationale priser, og som er Bodil- og Robert-nomineret i flere kategorier. Den associerede virksomhed Zentropa stod bag en lang række kommercielle successer i 2012. Den Oscar- og Golden Globe-nominerede En Kongelig Affære havde ved årets udgang solgt over 500.000 biografbilletter og

Den Skaldede Frisør havde passeret et salg på 640.000 billetter. Jagten – der først fik premiere i Danmark i januar 2013 – vandt prisen for bedste mandlige hoverolle ved Cannes Filmfestival og en European Film Award for bedste manuskript. Nordisk Film lancerede mere end 60 biograffilm fra egne og andre produktionsselskaber på tværs af Norden. Omkring hver sjette biograffilm i Norden kom fra Nordisk Film i 2012. Filmforretningen indgik en fornyet aftale med det internationale filmselskab Summit, som blev udvidet til også at inkludere selskabet Lionsgate som følge af fusionen mellem disse selskaber i 2012. Lionsgate/ Summit står bag de to succesfulde globale franchises Hunger Games og The Twilight Saga. Den sidste film i Twilight-serien Breaking Dawn Part II blev set af 1,4 mio. nordiske biografgængere. Den første Hunger Games-film i en serie på fire var en succes af samme kaliber med 1,2 mio. solgte biografbilletter på tværs af Norden. Desuden blev der indgået en 4-årig aftale med Steven Spielbergs filmselskab, Dreamworks, som inkluderer alle nye produktioner. 2012 blev det år, hvor video on demand-distribution for alvor fik tag i forbrugerne. Markedsvæksten blev blandt andet drevet af Netflix og iTunes, som lancerede deres services på de nordiske markeder. Nordisk Film er den førende leverandør i Norden af digitale film til video on demand-markedet. I 2012 blev Nordisk Film Shortcut-selskaberne inden for postproduktion 100 procent digitaliserede. Den

Ledelsesberetning

9


analoge æra sluttede med lukningen af laboratorierne i Danmark.

i Danmark og ønsker at løfte positionerne i Sverige og Norge til samme niveau.

BIOGRAFER Biografmarkedets billetsalgsomsætning i Danmark var i 2012 den højeste siden 1982 med en stigning på over 15 % i forhold til året før. Nordisk Film Biografer solgte 6,1 mio. biografbilletter i Danmark og 400.000 biografbilletter i Norge gennem Drammen Kino. Det svarer til en markedsandel på ca. 43 % i Danmark og ca. 3 % i Norge.

Kino.dk driver Danmarks ledende filmsite og repræsenterer biografer med cirka 70 % af biografsæderne i Danmark. Selskabet har, ligesom Dansk Reklame Film, klaret sig godt.

I marts måned åbnede Nordisk Film Biografer en ny biograf i Næstved, som er kommet godt fra start. Biografen er den teknologisk mest avancerede i Danmark. I december måned offentliggjorde Nordisk Film Biografer planer om at etablere endnu et biografmultiplex i Fields i Ørestaden i København med forventet åbning i efteråret 2014.

Alt i alt håndterer Nordisk Film 13 millioner billet­ transaktioner årligt i Norden.

Nordisk Film Biografer introducerede i 2012 Nordisk Film Live, der vil satse på at producere live-underholdning til et bredt publikum. I partnerskab med Momoland og det kreative team Nikolaj Cederholm og Brdr. Hellemann lanceredes teaterkoncerten Hey Jude den 28. december. Forestillingen var en publikums­ succes med 60.000 solgte billetter. Nordisk Film købte i 2012 selskabet Venuepoint A/S, som håndterer salg af billetter til events gennem Billetlugen i Danmark, Billettportalen i Norge og Biljettforum i Sverige. Venuepoint har en stærk position

10

Ledelsesberetning

Nordisk Film øgede sin ejerandel af den norske filmportal, filmweb.no til 64,2 %. Filmweb er den norske pendant til det danske filmsite kino.dk.

INTERAKTIVE SPIL Nordisk Film Interactive er den officielle distributør for Sony PlayStation i Norden og de baltiske lande. I 2012 har PlayStation mærket et øget pres på marginer og indtjening som følge af ændrede markedsbetingelser. Totalmarkedet for spillekonsoller faldt fra 2011 til 2012, hvilket blandt andet skyldes, at markedet afventer den næste generation af konsoller. PlayStation3-konsollen er fortsat den mest populære spillemaskine hos forbrugerne. Siden lanceringen i 2006 er der solgt i alt 1,6 mio. PS3-maskiner i Norden. Således har 13,4 % af de nordiske husstande en PlayStation3 i hjemmet. Markedspositionen er i løbet af året blevet styrket, idet PlayStation3-konsollen i dag har en nordisk markedsandel på 50 % mod 45 % året før.


Egmont Magazines Omsætning 2012: 296 mio. EUR (2011: 296 mio. EUR) Resultat før finansielle poster 2012: 33 mio. EUR* (2011: 33 mio. EUR) Medarbejdere 2012: 1.045 (2011: 1.044)

Egmont Magazines er med over 100 titler en af de største udgivere af ugeblade og magasiner på det skandinaviske marked. Udgivelserne er primært rettet mod konsumentmarkedet, hvilket giver annoncørerne adgang til en lang række attraktive målgrupper. Egmont Magazines’ produktportefølje omfatter familieblade, kvindeblade, mandeblade, billedblade, et stort udvalg af måneds- og specialblade. Hertil kommer digitale tjenester og øvrige aktiviteter relateret til selskabets stærke mærkevarer. Økonomisk var 2012 et godt år for Egmont Magazines, også når omkostninger til lukning af trykkerierne tages i betragtning. Beslutningen om at lukke egne trykkerier og i stedet indgå aftaler med eksterne har sænket omkostningerne og gjort en større del af driftsomkostningerne variable. Selvom 2012 var præget af svag samfundsøkonomi på de vigtigste markeder, en vigende annonceomsætning i alle tre lande og et markant fald på løssalgsmarkedet, lykkedes det at fastholde omsætningen i kerneforretningen på niveau med 2011. Omsætningen udgjorde 296 mio. EUR. Fokus på effektiv drift gjorde 2012 til et år, hvor det lykkedes Egmont Magazines at sænke omkostningerne på centrale områder. Størst effekt havde de nye aftaler med eksterne trykkerier. Derudover har alle tre selskaber i divisionen arbejdet på at sænke omkostningerne i den daglige drift af bladene og de digitale tjenester. Samlet betyder det, at resultatet før finansielle poster – eksklusiv omkostninger til nedlukning af trykkerier – udgjorde 33 mio. EUR i 2012, uændret

*

i forhold til 2011. Resultatet inklusiv omkostninger til lukning af trykkerierne blev 27 mio. EUR. FAMILIEBLADE Egmonts familieblade i Skandinavien, Hjemmet, Hemmets Journal, Norsk Ukeblad, Hendes Verden og Familien, har et samlet ugentligt oplag på 677.000 eksemplarer, hvilket er en tilbagegang på 5,7 %. Selvom familiebladenes oplag falder, er de fortsat en meget attraktiv del af bladporteføljen. Hjemmet i Norge blev i 2012 Norges største ugeblad. I Danmark fejrede Hendes Verden 75 års jubilæum og har fortsat en stærk position i håndarbejdsnichen. Hemmets Journal i Sverige har i 2012 bevaret sin position som et af de største ugeblade i Sverige. KVINDEBLADE Kvindebladsmarkedet er præget af hård konkurrence på grund af en attraktiv annonceportefølje og et skift mod digitale medier. I Danmark har Egmont Magazines en førende position med Alt for damerne, som er det stærkeste annoncemedie på ugeblads- og magasinmarkedet. På trods af et faldende oplag havde bladet et øget læsertal i 2012. Også Eurowoman klarede sig godt og har fortsat en førende position. På det norske marked blev Kamille og Det Nye ramt af oplagsnedgang, men er fortsat to af markedets mest læste titler. Elle har klaret sig godt i 2012, og oplaget endte på niveau med 2011. Alt for Damerne blev lanceret i Norge i 2011 og oplevede stor vækst i 2012. MANDEBLADE I markedet for mandeblade har Egmont Magazines en stærk position. I Danmark har Euroman haft en positiv

Opgjort eksklusiv omkostninger til lukning af trykkerier på 8 mio. EUR

Ledelsesberetning

11


udvikling og har bevaret sin position som Danmarks førende blad til mænd. I Sverige har King udbygget sin position som det ledende modemagasin til mænd. I Norge har mandebladene haft et udfordrende år på oplagssiden, hvor særligt løssalget har været hårdt ramt. Vi Menn har dog styrket sin position og er fortsat Norges mest læste blad til mænd. BILLEDBLADE I både Danmark og Norge er Egmont Magazines fortsat førende blandt de billige billedblade med henholdsvis HER&NU og Her&Nå. Det samlede ugentlige oplag er på 183.000 eksemplarer. Markedet for billedugeblade er under betydeligt pres og er desuden det segment, der oplever størst tilbagegang i oplaget, men begge blade står stærkt i konkurrencen. SPECIALBLADE Inden for specialblade har Egmont Magazines en solid position i Norden med mere end 80 titler og flere førende positioner i de enkelte lande inden for segmenterne bolig, bil, båd, forældre, fritid, rejse, sundhed og hobby. I Danmark har månedsmagasinerne klaret sig bedre end markedet generelt og har øget både oplag og læsertal. I 2012 købte Egmont Magazines den resterende del af Oxygen A/S, som er et selskab med en stærk portefølje af blade målrettet gravide og børnefamilier. I Norge har divisionen opkøbt nichemagasinet Lev Landlig og dermed styrket positionen som førende i bolig- og interiørsegmentet. Boligdrøm, Rom 123, og Hytteliv havde oplagsvækst i et faldende marked. I forældresegmentet er Foreldre og Barn fortsat Norges største magasin, og ambitionen er at styrke positionen yderligere. I Sverige er der succes med Nära, som fortsatte oplagsfremgangen i 2012. Derudover har Egmont Magazines lanceret Made By Me i Sverige i tæt samarbejde med Norge, hvor bladet blev lanceret i 2011.

12

Ledelsesberetning

INTERAKTIVE MEDIER På det digitale område investerer Egmont Magazines løbende. I 2012 har der været fokus både på aktiviteter der understøtter de eksisterende printaktiviteter og selvstændige digitale tjenester. I alle lande udkommer flere magasiner og ugeblade nu på iPad. I Norge har divisionen, via delejerskab af Mediehuset Nettavisen, købt selskabet Bootstrap AS, som står bag landets største blog-portal blogg.no og nyhedssitet NA24. Af andre opkøb kan nævnes kvinneguiden.no. Trafikken på klikk.no har udviklet sig positivt. I Norge er trafikken via mobile enheder øget markant, og i løbet af 2012 blev alle brand-websites tilpasset til mobile enheder. Egmont Magazines har styrket sin position indenfor motorsegmentet gennem opkøb af zatzy.se, der med flere end 100.000 unikke brugere om ugen er et af Sveriges ledende communities for bilinteresserede. ØVRIGE AKTIVITETER I 2011 købte Egmont Magazines Vægtkonsulenterne A/S (tidl. De Danske Vægtkonsulenter). Ambitionen er at skabe Danmarks bedste slanke- og helsekoncept både online og offline. I Sverige investerede divisionen i Klintberg Niléhn, der på rekordtid har etableret sig i client publishing-markedet. Ambitionen er at øge væksten betydeligt de kommende år.


Egmont Kids Media Omsætning 2012: 393 mio. EUR (2011: 395 mio. EUR) Resultat før finansielle poster 2012: 22 mio. EUR (2011: 25 mio. EUR) Medarbejdere (2012): 1.245 (2011: 1.237)

Egmont Kids Media er et af verdens førende børneforlag med fokus på læsning, leg og læring. Divisionen skaber og sælger magasiner, bøger, digitale tilbud, spil og merchandise til børn og unge, og har aktiviteter i mere end 30 lande med egne forretningsenheder. Samtidig eksporterer divisionen til 65 markeder i hele verden. I 2012 havde divisionen en omsætning på 393 mio. EUR, hvilket ligger på samme niveau som i 2011. Divisionen realiserede et resultat før finansielle poster på 22 mio. EUR, svarende til et fald på 3 mio. EUR i forhold til året før som følge af mindre bladoplag og vanskelige markedsvilkår, især i Central- og Østeuropa. I resultatet indgår engangsomkostninger relateret til personaletilpasninger og flytning af kontorer på visse markeder. Egmont Kids Media har fortsat fokus på en sund og bæredygtig kerneforretning og på at udvikle sig fra kun at udgive på print til at blive multiplatform-udgiver. NORDEN I Norden blev de gode resultater i 2011 yderligere forbedret. For at styrke det nordiske brand er selskaberne i Danmark, Norge og Sverige blevet omdøbt til Egmont Kids Media Nordic. Målet er fortsat at konsolidere det nordiske samarbejde og give alle selskaber en identisk profil. En af de stærkeste rettigheder i Norge, Pondus, blev fornyet i 2012. I anledning af forfatteren og komponisten Thorbjørn Egners 100 års jubilæum blev med succes lanceret adskillige produkter, bl.a. salg af 150.000 fysiske enheder og mere end 3 millioner onlinestreaminger af hans sange. Goal Magazine fortsatte sin

positive udvikling, og i Norge blev Goal lanceret med succes i samarbejde med TV 2. I Sverige fortsatte Bamse sin store succes. Reklamesalget i Danmark steg med 35 % på et meget udfordrende marked. CENTRAL- OG ØSTEUROPA Det samlede resultat for regionen levede ikke op til forventningerne på grund af vanskelige markedsvilkår. Imidlertid forbedrede eller fastholdt alle selskaber deres markedsandele. Partnerskaberne med de væsentligste licenstagere blev styrket gennem offentliggørelse af programmer, der er baseret på nye franchiseaftaler, såsom Monster High fra Mattel, Disney School Skills og den nye Play-Doh fra Hasbro. Der er sat gang i yderligere tilpasninger af udgivelsesporteføljen og produktionsprocesserne for at opnå stordriftsfordele. Der er allerede iværksat flere omkostningsbesparende initiativer, der skal forbedre lønsomheden. Regionen øgede sine indtægter på de to vækstområder, fiktionsbøger og add-on bogsalg. Der blev produceret et stigende antal e-bøger og lydbøger og de første lokale børneapps blev lanceret. TYSKTALENDE LANDE Egmont Ehapa leverede gode finansielle resultater. Kerneforretningen, som omfatter Micky Maus- og Wendy-bladene samt forretningsområdet Pocket Book, var fortsat solid. Der blev i 2012 lanceret 17 nye magasiner, og forretningsområdet for digital underholdning viste en sund vækst som følge af lanceringer af digitale produkter og e-handel. I 2012 lykkedes det Egmont Verlagsgesellschaften at vende udviklingen. Efter at have grundlagt Balloon, et nyt label for bøger til før­skolebørn, i samarbejde med Egmont Ehapa, tilbyder selskabet en meget attraktiv portefølje af børneud­givelser for licensgivere og forfattere. Egmonts

Ledelsesberetning

13


romance-label LYX udviklede sig positivt som førende udgiver indenfor sit felt. Forretningsområdet for e-bøger fortsatte med at levere stærke resultater; indtægterne steg med 800 % i forhold til året før. ENGELSKTALENDE LANDE Generelt klarede forretningerne i de engelsktalende lande sig acceptabelt. I Storbritannien oplevede man en indtægtsstigning inden for fiktion og blade til børn, men et fald i antallet af licensudgivelser. Egmont USA steg med over 20 % i forhold til året før som følge af, at fiktionsprogrammet blev udvidet, og joint venture-selskabet i Australien, Hardie Grant Egmont, kom tilbage på vækstsporet. Ved udgangen af 2012 gjorde Egmont sit indtog på et nyt kontinent gennem overtagelsen af Disneys aktiviteter i Sydafrika, bl.a. en eksisterende portefølje af magasiner bestående af fem titler. ASIEN Efter de seneste rekordår stod Egmont Kids Media over for udfordrende markedsbetingelser i Kina. Fraværet af bestsellere, såsom Pleasant Goat samt et skift til onlinedistribution, lagde ekstra pres på resultatet pr. titel. Imidlertid lykkedes det for Children’s Fun Publishing at fastholde sin position som markedsleder inden for både børnebøger og -blade. Egmont Kids Medias joint venture med The Nation Group i Thailand udviste tilfredsstillende resultater i 2012, primært opnået gennem etablering af nye distributionskanaler,

14

Ledelsesberetning

erhvervelse af nye rettigheder og styring af lagre og trykoplag. DIGITALE MEDIER 2012 var et år med investeringer i processen med at blive en multiplatform-udgiver. Der blev etableret en ny inhouse digital organisation samt et certificeret netværk af udviklere i hele verden. Med mere end 200 nye apps lanceret i 2012 havde Egmont Kids Media stærkt digitalt fokus i hele divisionen. Der blev sikret nye vigtige digitale rettigheder fra Disney, Hasbro, Mattel, Warner Brothers, King Features samt digitale rettigheder til Moviestar Planet og Angry Birds og adskillige stærke regionale brands. En lang række nye produkter er under udvikling, hvoraf flere fokuserer på tegneserieoplevelsen i apps, som vil blive lanceret i alle de største områder i 2013. Der blev lagt øget vægt på e-handel, og dette vil udmønte sig i indførelsen af en ny e-handelsplatform i begyndelsen af 2013. I 2012 erhvervede Egmont Kids Media en række early learning apps, kaldet Fusentasterne, som er blevet lanceret i 15 lande. Desuden erhvervede divisionen Krea Medie, og dermed et af de stærkeste edutainmentbrands i Skandinavien, Pixeline/Josefine, som vil blive videreudviklet på flere forskellige platforme.


Egmont Books Omsætning 2012: 139 mio. EUR (2011: 146 mio. EUR) Resultat før finansielle poster 2012: 7 mio. EUR (2011: 0 mio. EUR) Medarbejdere 2012: 470 (2011: 503)

Egmont Books udvikler og formidler oplevelser, indsigt og viden gennem skønlitteratur, fagbøger, børnebøger, lydbøger, e-bøger og undervisningsmaterialer. Egmont Books består af Norges ledende bogforlag Cappelen Damm og af det danske forlag Lindhardt og Ringhof. Egmonts bogforlag uden for Skandinavien indgår i Egmont Kids Media. CAPPELEN DAMM Bogvirksomheden Cappelen Damm er Norges største forlag og omfatter områderne almenlitteratur, undervisning, bogklubber, nethandel, boghandlerkæden Tanum med 14 boghandlere i Oslo-området og distributionsvirksomheden Sentraldistribusjon. Virksomheden ejes ligeligt af Egmont og Bonnier. Effektiviseringstiltag og god drift resulterede i, at Cappelen Damm havde et godt 2012 til trods for nulvækst i totalmarkedet. Cappelen Damms markedsposition blev yderligere cementeret i 2012. Forlaget er en klar markedsleder inden for almenlitteratur, dvs. børnebøger, skønlitteratur, fakta og dokumentar. Cappelen Damm er desuden markedsleder inden for bøger til gymnasiet og har en stærk position som nummer to inden for bøger til folkeskolen. I 2012 blev forlagets position som udgiver af bøger og elektroniske produkter til universiteter og det professionelle marked styrket væsentligt gennem opkøb af forlagene Høyskoleforlaget AS og Akribe AS. Akribe står bag den digitale tjeneste Praktiske Prosedyrer for

Sykepleien (PPS). PPS bruges på højere læreanstalter og sygehuse. Ud over at flere end 80.000 sygeplejere er digitalt tilknyttet tjenesten i Norge, er PPS blevet taget i brug af Århus og Lolland kommuner i Danmark. I 2013 forventes yderligere ekspansion i Danmark. Totalt set har de digitale aktiviteter i Cappelen Damm haft en positiv udvikling i 2012, idet omsætningen er steget med 52 % i forhold til 2011. LINDHARDT OG RINGHOF De danske aktiviteter er samlet i Danmarks næststørste forlag Lindhardt og Ringhof, som også omfatter forlagene Alinea, Akademisk Forlag og Carlsen. I forlængelse af omfattende organisatoriske tilpasninger gennemført i 2011 konsoliderede forlaget i 2012 organisationen og ændrede strategi mod øget redaktionelt fokus. Forlaget er nu i overskud efter en længere periode med underskud. Fra den skønlitterære redaktion udkom for første gang i flere år en række debutanter, og markante forfattere flyttede fra andre forlag til Lindhardt og Ringhof. Fagbogsredaktionens markedsledende position inden for kogebøger, livsstil og kultur blev fastholdt, og flere vægtige udgivelser var med til at udbygge positionen inden for historie og samfund markant. Børnebogsforlaget Carlsen fejrede i 2012 70 års jubilæum, som sikrede forlaget øget opmærksomhed.

Ledelsesberetning

15


Blandt forlagets ca. 600 nyudgivelser kan nævnes sjette bind i Knausgårds selvbiografiske romanværk Min Kamp, Ulrik Wilbeks Gå Forrest, Michael Katz Krefelds Sort sne falder, Claus Meyers Bagebog og Anthony Beevors Anden Verdenskrig. Forlagets digitale aktiviteter voksede kraftigt indenfor især lyd- og e-bøger. I slutningen af året erhvervede forlaget Danmarks næststørste lydbogsforlag Audiotekets lydbogsaktiviteter med henblik på yderligere vækst på dette delmarked.

16

Ledelsesberetning

I 2012 har undervisningsforlagene udgivet en lang række nye digitale læremidler. Salget kom for alvor i gang mod slutningen af året, hvor første pulje af de omfattende støttemidler fra Ministeriet for Børn og Undervisning til skolernes køb af digitale læremidler blev frigivet. I 2012 blev der igen investeret markant på nyudvikling og konsolidering af de digitale produkter. Alinea var således fortsat Danmarks største udbyder af såvel analoge som digitale læremidler i 2012.


Almennyttig virksomhed Siden 1920 har Egmont Fonden støttet sociale formål med 349 mio. EUR omregnet til nutidsværdi. I 2012 bevilligede fonden 8 mio. EUR heraf knap 0,5 mio. EUR til filmformål gennem Nordisk Film Fonden. Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der geninvesterer overskuddet i drift af medievirksomheden og i almennyttige aktiviteter. Visionen for det almennyttige arbejde er at skabe et godt liv for børn og unge ved at støtte deres aktive og engagerede deltagelse i samfundet. Støtten gives til projekter, som styrker børn og unge i at håndtere livskriser, eller som giver skolebørn lyst til at lære. Derudover giver fonden økonomisk støtte til sårbare børn og familier. Endelig går et beløb hvert år til filmformål via Nordisk Film Fonden, som er en del af Egmont Fonden. LANGSIGTET HJÆLP TIL SÅRBARE FAMILIER OG BØRN Ikke mindst i krisetider er det vigtigt for Egmont Fonden at holde fokus på samfundets mest sårbare. Fonden har i næsten 100 år støttet fattige familier og børn økonomisk. Men fattigdom er ikke kun et spørgsmål om penge, og det har alvorlige konsekvenser for børn, når både de økonomiske og sociale ressourcer er små. Derfor har Egmont Fonden i 2012 ændret rammerne for støtten, så familierne udover penge tilbydes langsigtet hjælp fx rådgivning, terapi eller sociale aktiviteter. Det vil styrke familierne og hjælpe dem til at tage hånd om nogle mere grundlæggende problemer i deres liv.

BØRN I LIVSKRISE I 2012 har Egmont Fonden igen sat fokus på de livskriser, som kan være en trussel mod børn og unges positive udvikling. Fonden har fx støttet projekter for børn, der rammes af psykisk sårbarhed eller sygdom og død i familien, samt børn anbragt uden for hjemmet. Egmont Fonden satte i 2012 især fokus på én livskrise: skilsmisse. Næsten en tredjedel af alle børn i Danmark oplever, at forældrene bliver skilt. Men ofte overses det, at skilsmisse er en livskrise for et barn. Hvis barnet ikke får støtte til at håndtere det, risikerer det at mistrives. Egmont Fonden har i 2012 afsat 5,4 mio. EUR frem til 2016, der skal gå til projekter, der støtter børnene, opruster forældrene og aktiverer netværket omkring børnene. LYST TIL AT LÆRE Finanskrisen og den stigende arbejdsløshed viser med al tydelighed vigtigheden af uddannelse. Egmont Fondens indsats på læringsområdet fokuserer på barnets lyst til at lære. Fordi lyst, motivation og glæde er en forudsætning for, at skolebarnet engagerer sig og får reelt udbytte af skolen. Egmont Fondens støtte på læringsområdet retter sig især mod sårbare børn og unge. Herunder også børn, der er anbragt uden for hjemmet. Det er børn, der er blevet svigtet og kæmper med mange problemer. Mange er godt begavede men klarer sig væsentligt dårligere i skolen end andre børn. Egmont Fonden har derfor i 2012 udviklet et nyt stort signaturprojekt. Lær

Ledelsesberetning

17


for Livet skal gennem sommerskoler, støttepersoner og videnudvikling støtte og styrke anbragte børn, så de på længere sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. NORDISK FILM FONDEN Nordisk Film Fonden er Danmarks største private mediefond. Den har uddelt støtte til mediebranchen siden 1992. I 2012 uddelte fonden 466.000 EUR. Ca. 73 % af fondens støttemidler anvendes til kompetenceog talentudvikling, ca. 16 % anvendes til brancheudvikling og internationalisering, og ca. 11 % anvendes til fastholdelse af filmkulturen i det danske samfund. Af væsentlige uddelinger kan nævnes • I 2012 modtog 32 unge talenter i alt 106.000 EUR fra Nordisk Fim Fonden til ophold på udenlandske medieskoler.

18

Ledelsesberetning

• Kollektive uddannelser modtog i alt 213.000 EUR. Eksempler er filmuddannelserne Super16 og 18Frames, Filmskolens afgangsfilm, Den Danske Filmskoles europæiske cross-media-uddannelse. • Talentprisen Nordisk Film Prisen gik i 2012 til filminstruktøren Omar Shargawi, mens Ballings Rejselegat blev tildelt producer-duoen Tomas Radoor og René Ezra. • Til danske filmfestivaler og konferencer med internationalt islæt blev der givet 76.000 EUR. Endelig støttede fonden Dansk Film Instituts digitalisering af gamle filmruller med 44.000 EUR.


Ledelsesberetning EGMONT FONDENS RESULTAT For Egmont Fonden som modervirksomhed blev overskuddet på 2,6 mio. EUR ekskl. udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder. Egmont Fondens erhvervsmæssige aktiviteter omfatter primært licensindtægter vedrørende Egmont Fondens udgivelsesrettigheder og forvaltning af Egmont Fondens midler. CORPORATE GOVERNANCE Bestyrelse og direktion har med udgangspunkt i de seneste anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse opdateret beskrivelsen af rammerne for Corporate Governance i Egmont. Beskrivelsen kan findes i sin helhed på Egmonts hjemmeside (www.egmont.com). Egmont lever op til anbefalingerne om god selskabsledelse, når der ses bort fra de anbefalinger, som ikke er relevante, idet modervirksomheden, Egmont Fonden, er en erhvervsdrivende fond. SAMFUNDSANSVAR Egmont ønsker at leve op til gældende internationale standarder inden for menneskerettigheder, miljø, arbejdsforhold, forretningsetik og forbrugerspørgsmål. I 2012 har der fortsat været fokus på at sikre, at Egmonts selskaber og leverandører overholder Egmonts Code of Conduct, der blev formuleret i 2005. Den definerer Egmonts krav inden for menneskerettigheder, miljø og arbejdsforhold. Gennem Egmonts Social Compliance Programme er der fokus på at håndhæve disse krav, der i praksis verificeres gennem kontrolbesøg hos leverandører primært i Asien. Som afslutning på kontrolbesøg udarbejdes en rapport, som drøftes med leverandøren. Der udarbejdes en plan for afhjælpning af eventuelle forhold, som ikke er i over-

ensstemmelse med Code of Conduct. Planen underskrives af leverandøren og ved efterfølgende kontrolbesøg, følges der op på om manglerne er udbedret. Det er en naturlig del af Egmonts forretningsetik at drive virksomhed uden brug af korruption eller bestikkelse. I 2012 blev disse holdninger nedfældet i en anti-korruptionspolitik, som bl.a. omfatter en understøttende ”whistleblower”-politik. Dette bliver implementeret i Egmonts selskaber i 2013. For at forbedre arbejdet med brug af kemikalier i forbindelse med trykning har Egmont UK taget initiativ til etablering af en virksomhedssammenslutning (The Publishing Industry Product Safety Forum – PIPS), der i dag består af 10 udgivere. Intentionen er at gøre det muligt, i samarbejde med trykleverandører, at udarbejde en materiale- og ingrediensliste over de kemiske stoffer (fx blæk, lakker og klæbestoffer), der benyttes i forbindelse med trykning. Formålet med sammenslutningen er at sikre fokus på sikker anvendelse af kemikalier. Dette sker ved hjælp af høje kvalitetskrav til kemikalierne og konsekvent indrapportering til relevante myndigheder. Sammenslutningen og databasen tog sit udgangspunkt hos Egmont UK i 2010 og er blevet videreudviklet igennem 2011 og 2012 med trykkerier, som enten er klar til at levere data på denne måde eller i gang med at tilvejebringe data. Videreudvikling af sammenslutningen og databasen fortsætter i 2013. Et lignende initiativ vedrørende papir blev også taget af Egmont UK i 2005 (Publishers Database for Responsible Environmental Paper Sourcing – PREPS). Det er siden hen blevet en industristandard og har bredt sig til mange lande. Også flere Egmont-selskaber deltager. Læs mere om dette på www.egmont.com.

Ledelsesberetning

19


Egmont meldte sig med udgangen af i 2012 ind i FN’s virksomhedsnetværk, Global Compact, der er verdens største initiativ for samfundsansvar, og som opstiller 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstager­ rettigheder, miljø og antikorruption. I sin forberedelse til dette inddelte Egmont UNGC’s 10 principper i 3 kategorier – People, Planet og Profit – og gennemgik relaterede politikker og processer til de enkelte kategorier. Der blev efterfølgende iværksat initiativer på områder, hvor det var påkrævet. I 2013 vil Egmont fokusere yderligere på at integrere CSR i kommercielle og organisatoriske processer. Der kan i løbet af 2013 læses mere om dette på www. egmont.com. SÆRLIGE RISICI En del af Egmonts virksomhed er baseret på samarbejdet med en række af verdens førende rettighedsindehavere. De mangeårige og stabile relationer til disse

20

Ledelsesberetning

fastholdes og udbygges løbende. Egmonts styrke og geografiske bredde understøtter dette. Derudover er Egmont som følge af sine aktiviteter eksponeret over for en række finansielle risici. Der henvises til note 25 Finansielle risici og finansielle instrumenter. UDSIGTERNE FOR 2013 Egmont fortsætter arbejdet med udvikling af medieplatforme, kontinuerlig tilpasning af vore medieprodukter i forhold til ændrede forbrugerbehov, lønsomhedsprogrammer og effektiviseringer. Størst usikkerhed er forbundet med den konjunkturfølsomme reklameomsætning, hvis andel af den samlede omsætning er steget efter købet af de resterende aktier i TV 2.


Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2012 for Egmont Fonden. Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav efter årsregnskabsloven. Årsregnskabet for Egmont Fonden er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens

og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og fondens finansielle stilling. København, den 19. marts 2013

DIREKTION:

Steffen Kragh Administrerende direktør

Hans J. Carstensen

BESTYRELSE:

Mikael Olufsen Steen Riisgaard Formand Næstformand

Ulrik Bülow

Peder Høgild

Lars-Johan Jarnheimer

Anna von Lowzow

Jeppe Skadhauge

Torben Ballegaard Sørensen

Marianne Oehlenschlæger

Ledelsespåtegning

21


Den uafhængige revisors erklæringer TIL BESTYRELSEN I EGMONT FONDEN PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Egmont Fonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som Fonden, samt totalindkomstopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Årsregnskabet for Fonden udarbejdes efter årsregnskabsloven og fundatsens krav til regnskabsaflæggelse. LEDELSENS ANSVAR FOR KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven (koncernregn­ skabet), samt årsregnskabsloven og fundatsens krav til regnskabsaflæggelse (årsregnskabet for Fonden).

22

Den uafhængige revisors erklæringer

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. REVISORS ANSVAR Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko­­vurderingen­ overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Fondens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er pas-


sende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

årsregnskabsloven og fundatsens krav til regnskabs­ aflæggelse for så vidt angår årsregnskabet. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncern­ regnskabet og årsregnskabet. Det er på denne bag­grund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelses­ beretningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. København, den 19. marts 2013 KONKLUSION Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og Fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven for så vidt angår koncernregnskabet samt i overensstemmelse med

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Ridder Olsen statsaut. revisor

Den uafhængige revisors erklæringer

23


Koncernens resultatopgørelse (1.000 EUR) Note

2012

2011

1.616.880

1.386.320

2

Nettoomsætning

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

Andre driftsindtægter

3

Råvarer og hjælpematerialer

Andre eksterne omkostninger

4 Personaleomkostninger

5

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver

Andre driftsomkostninger

Resultat før særlige og finansielle poster

(309)

(702)

12.645

10.851

(43.786)

(60.444)

(1.009.092)

(859.641)

(385.182) (80.759)

(323.151) (62.843)

(4.270)

(2.849)

106.127

87.541

67.267

0

6

Særlige poster

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat

2.081

8.263

7

Finansielle indtægter

11.733

13.226

8

Finansielle omkostninger

(18.463)

(15.308)

Resultat før skat

168.745

93.722

Skat af årets resultat

(17.561)

(20.082)

Årets resultat

151.184

73.640

9

24

Årets resultat fordeles således:

Fonden

Minoritetsinteresser

I alt

Koncernens resultatopgørelse

148.386

71.980

2.798

1.660

151.184

73.640


Koncernens totalindkomstopgørelse­ (1.000 EUR) Note

2012

2011

151.184

73.640

Årets resultat

Valutakursreguleringer ved omregning til præsentationsvaluta

(2.842)

1.207

Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske virksomheder

15.396

(2.826)

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

Årets værdiregulering

Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger

(10.953)

(14.083)

5.121

3.877 (14.714)

19

Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede pensionsordninger

38.852

Skat af anden totalindkomst

(10.500)

4.360

Anden totalindkomst efter skat

35.074

(22.179)

186.258

51.461

9

Totalindkomst i alt

Totalindkomst i alt fordeles således:

Fonden

Minoritetsinteresser

I alt

183.231

49.647

3.027

1.814

186.258

51.461

Koncernens totalindkomstopgørelse

25


Koncernens balance 31. december (1.000 EUR) Note

Aktiver

2012

2011

54.119

38.047

Filmrettigheder mv.

Egenproducerede filmrettigheder

5.686

8.232

Goodwill

264.546

90.426

Varemærker

219.846

44.580

Immaterielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for filmrettigheder

21.822

24.320

10

Immaterielle aktiver

566.019

205.605

172.978

173.797

Grunde og bygninger

Produktionsanlæg og maskiner

36.555

16.482

Driftsmateriel og inventar

22.684

17.402

Indretning af lejede lokaler

5.877

3.812

Materielle aktiver under opførelse

2.876

6.264

11

Materielle aktiver

240.970

217.757

30.829

30.938

31.397

12.238

4.016

3.841

12 Investeringsejendomme 13

Kapitalandele i associerede virksomheder

Andre kapitalandele

Tilgodehavender hos associerede virksomheder

20

Udskudt skat

Andre langfristede aktiver

22.349

0

6.889

22.156

64.651

38.235

902.469

492.535

163.772

128.855

254.726

206.773

Langfristede aktiver i alt

14

Varebeholdninger

25

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender hos associerede virksomheder

Andre tilgodehavender

15

Periodeafgrænsningsposter

105.576

64.432

Tilgodehavender

448.565

335.664

48.084

183.439

41.528

154.259

701.949

802.217

1.604.418

1.294.752

3.698

3.648

84.565

60.811

16

Værdipapirer

17

Likvide beholdninger

Kortfristede aktiver i alt

AKTIVER I ALT

26

Koncernens balance 31. december


Koncernens balance 31. december (fortsat)

Note

Passiver

2012

2011

Grundkapital

29.489

29.593

Andre reserver

(11.659)

(20.348)

Overført totalindkomst

655.370

487.793

Fondens andel af egenkapitalen

673.200

497.038

Minoritetsinteresser

18

Egenkapital

3.205

8.848

676.405

505.886 48.642

19

Pensioner

47.307

20

Udskudt skat

52.667

7.945

21

Andre hensatte forpligtelser

4.604

11.056

25

Gæld til realkreditinstitutter

112.216

112.612

25

Kreditinstitutter i øvrigt

74.025

38.572

Andre finansielle forpligtelser

26.487

7.891

Udskudte indtægter

1.622

5.002

Langfristede forpligtelser

318.928

231.720 71.627

25

Kreditinstitutter i øvrigt

11.716

Forudbetalinger fra kunder

56.510

56.611

Leverandører af varer og tjenesteydelser

241.979

201.749

Gæld til associerede virksomheder

81

0

Selskabsskat

6.058

13.637

Anden gæld

201.662

132.292

21

Andre hensatte forpligtelser

66.599

58.149

Udskudte indtægter

24.480

23.081

Kortfristede forpligtelser

609.085

557.146

928.013

788.866

1.604.418

1.294.752

Forpligtelser i alt

PASSIVER I ALT

Koncernens balance 31. december

27


Koncernens pengestrømsopgørelse (1.000 EUR) Note

2012

2011

106.127

87.541

Resultat før særlige og finansielle poster

Regulering for ikke-likvide driftsposter mv.:

Af- og nedskrivninger

80.759

5

Andre ikke kontante driftsposter, netto

(14.113)

62.843 (1.376)

Hensatte forpligtelser og udskudte indtægter

22.454

(11.152)

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital

195.227

137.856

Ændring i varebeholdninger

26.524

(925)

Ændring i tilgodehavender

(60.184)

11.049

Ændring i leverandører og anden gæld

1.852

(40.649)

Ændring i driftskapital

(31.808)

(30.525)

Pengestrøm fra primær drift

163.419

107.331

Renteindtægter, betalt

Renteomkostninger, betalt

7.031

10.921

(17.680)

(10.527)

Selskabsskat, betalt

(25.419)

(20.331)

Pengestrøm fra driftsaktivitet

127.351

87.394

Køb af immaterielle aktiver

(45.131)

(43.550)

Køb af materielle aktiver

(36.982)

(18.798)

Salg af materielle aktiver

18.195

2.618

Køb af finansielle aktiver

(229)

(1.812)

Salg af finansielle aktiver

269

10.226

Køb af værdipapirer

0

(73.430)

Salg af værdipapirer

137.746

43.150

29

Køb af dattervirksomheder og fælleskontrollerede virksomheder

(288.305)

(296)

Salg af dattervirksomheder og fælleskontrollerede virksomheder

4.324

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

(210.113)

805 (81.087)

Optagelse af gæld til kreditinstitutter m.v.

Afdrag på gæld til kreditinstitutter m.v.

Udbytte til minoritetsaktionærer

Uddelinger

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

0

9.170

(24.774)

(5.912)

(3.185) (8.454) (36.413)

(447) (7.403) (4.592)

Årets pengestrøm

(119.175)

1.715

Likvider 1. januar

145.811

140.429

Kursregulering af likvider

8.808

3.667

Likvider 31. december

35.444

145.811

28

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.

Koncernens pengestrømsopgørelse


Koncernens egenkapitalopgørelse (1.000 EUR) Grundkapital

Reserve for sikringstrans­ aktioner

Reserve for valutakursregulering

Overført totalindkomst

Minor­i­tetsinteres­ser

Egenkapital i alt

Egenkapital 1. januar 2012

29.593

(19.485)

(863)

487.793

8.848

505.886

Årets resultat

0

0

0

148.386

2.798

151.184

Valutakursreguleringer ved omregning til præsentationsvaluta

(104)

(997)

3

(1.713)

(31)

(2.842)

alutakursreguleringer ved omregning V af udenlandske virksomheder

0

0

15.136

0

260

15.396

Værdireguleringer af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering

0

(10.953)

0

0

0

(10.953)

ærdireguleringer overført til V finansielle omkostninger

0

5.121

0

0

0

5.121

ktuarmæssige gevinster/(tab) på A ydelsesbaserede pensionsordninger

0

0

0

38.852

0

38.852

Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst

0

379

0

(10.879)

0

(10.500)

(104)

(6.450)

15.139

26.260

229

35.074

(104)

(6.450)

15.139

174.646

3.027

186.258

Totalindkomst i 2012

nvendt til støtte, bevillinger A og omkostninger

0

0

0

(8.454)

0

(8.454)

Køb/salg, minoritetsinteresser

0

0

0

0

(5.485)

(5.485)

Udbytte, minoritetsinteresser

0

0

0

0

(3.185)

(3.185)

Øvrige kapitalforhold Egenkapital 31. december 2012

0

0

0

1.385

0

1.385

29.489

(25.935)

14.276

655.370

3.205

676.405

Koncernens egenkapitalopgørelse

29


Koncernens egenkapitalopgørelse (fortsat)

Grundkapital

Reserve for sikringstrans­ aktioner

Reserve for valutakursregulering

Overført totalindkomst

Minor­i­tetsinteres­ser

Egenkapital i alt

Egenkapital 1. januar 2011

29.513

(9.446)

2.089

431.056

7.919

461.131

Årets resultat

0

0

0

71.980

1.660

73.640

Valutakursreguleringer ved omregning til præsentationsvaluta

80

(73)

6

1.172

22

1.207

alutakursreguleringer ved omregning V af udenlandske virksomheder

0

0

(2.958)

0

132

(2.826)

Værdireguleringer af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering

0

(14.083)

0

0

0

(14.083)

ærdireguleringer overført til V finansielle omkostninger

0

3.877

0

0

0

3.877

ktuarmæssige gevinster/(tab) A på ydelsesbaserede pensionsordninger

0

0

0

(14.714)

0

(14.714)

Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst

0

240

0

4.120

0

80

(10.039)

(2.952)

(9.422)

154

80

(10.039)

(2.952)

62.558

1.814

4.360 (22.179)

Totalindkomst i 2011

51.461

nvendt til støtte, bevillinger A og omkostninger

0

0

0

(7.403)

0

(7.403)

Køb/salg, minoritetsinteresser

0

0

0

0

(438)

(438)

Udbytte, minoritetsinteresser

0

0

0

0

(447)

(447)

Øvrige kapitalforhold

0

0

0

1.582

0

1.582

29.593

(19.485)

(863)

487.793

8.848

505.886

Egenkapital 31. december 2011

30

Koncernens egenkapitalopgørelse


Oversigt over noter til koncernregnskabet­ NOTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Anvendt regnskabspraksis Nettoomsætning Andre driftsindtægter Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Særlige poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat Immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringsejendomme Finansielle aktiver Varebeholdninger Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Egenkapital Pensioner Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Honorar til valgt revisor Operationelle leasingforpligtelser Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Finansielle risici og finansielle instrumenter Nærtstående parter Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft Begivenheder efter balancedagen Køb af virksomheder Koncernens virksomheder

Oversigt over noter til koncernregnskabet

31


1

Anvendt regnskabspraksis

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond hjemme-

De væsentligste regnskabsmæssige skøn er omtalt

hørende i Danmark. Årsrapporten for Egmont Fonden

i noterne: Note 10 Immaterielle aktiver, Note 14

for 2012 omfatter både koncernregnskab for Egmont

Varebeholdninger, Note 19 Pensioner, Note 20 Udskudt

Fonden og dens dattervirksomheder (koncernen) samt

skat, Note 21 Andre hensatte forpligtelser og Note 29

separat årsregnskab for Egmont Fonden.

Køb af virksomheder.

Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med

Koncernregnskabet

International Financial Reporting Standards (IFRS) som

Koncernregnskabet omfatter Egmont Fonden og datter-

godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til

virksomheder, hvori Egmont Fonden har bestemmende

årsrapporter.

indflydelse på virksomhedens finansielle og driftsmæssige politikker, hvorved der opnås afkast eller andre

Egmont Fondens separate årsregnskab aflægges efter

fordele fra dens aktiviteter. Bestemmende indflydelse

årsregnskabsloven.

opnås ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden

GRUNDLAG FOR UDARBEJDELSE

måde kontrollere den pågældende virksomhed.

Egmont Fondens funktionelle valuta er DKK.

Virksomheder, hvori koncernen udøver betydelig, men

Koncernregnskabet præsenteres af kommunikations- og

ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associe-

rapporteringsmæssige årsager i EUR afrundet til nærme-

rede virksomheder. Betydelig indflydelse opnås typisk

ste 1.000 EUR.

ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 20 % af stemmerettighederne, men mindre end 50 %.

Koncernregnskabet er udarbejdet efter det historiske kostprincip bortset fra, at følgende aktiver og forpligtel-

Ved vurdering af, om Egmont Fonden har bestemmende

ser måles til dagsværdi: Afledte finansielle instrumenter,

eller betydelig indflydelse, tages højde for potentielle

værdipapirer og investeringsejendomme.

stemmerettigheder, der kan udnyttes på balancedagen.

Den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet

I koncernregnskabet konsolideres fælles kontrollerede

nedenfor, er anvendt konsistent i regnskabsåret og for

virksomheder efter pro rata-metoden. Pro rata-metoden

sammenligningstallene.

indebærer, at den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsposter medtages i de tilsvarende poster

Skønsmæssig usikkerhed

i koncernregnskabet.

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse

32

aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn og

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag

forudsætninger om fremtidige begivenheder. De fore-

af Egmont Fondens og de enkelte dattervirksomheders

tagne skøn og forudsætninger er baseret på historiske

regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis,

erfaringer og andre faktorer, som koncernen vurderer

elimineret for koncerninterne indtægter og omkost-

forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens

ninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og

natur er usikre og uforudsigelige. De faktiske resultater

udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester

kan derfor afvige fra disse skøn. Det kan derfor være

og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virk-

nødvendigt at ændre tidligere skøn som følge af ændrin-

somheder. Urealiserede fortjenester ved transaktioner

ger i de forhold, der lå til grund for de tidligere skøn eller

med associerede virksomheder elimineres i forhold til

på grund af ny viden eller efterfølgende begivenheder.

koncernens ejerandel i virksomheden. Urealiserede tab

Koncernens noter (1.000 EUR)


1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

elimineres på samme måde som urealiserede fortjene-

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem på den ene

ster, i det omfang der ikke er sket nedskrivning. For pro

side købsvederlaget, værdien af minoritetsinteresser i

rata-konsoliderede virksomheder foretages forholds-

den overtagne virksomhed og dagsværdien af eventuelt

mæssig eliminering.

tidligere erhvervede kapitalinteresser, og på den anden side dagsværdien af de overtagne identificerede aktiver,

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes

forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som

regnskabsposter 100 %. Minoritetsinteressernes andel

goodwill under immaterielle aktiver. Goodwill amortise-

af årets resultat, totalindkomst og af egenkapitalen i

res ikke, men testes minimum årligt for værdiforringelse.

dattervirksomheder, der ikke ejes 100 %, indgår som en

Første nedskrivningstest udføres inden udgangen af

del af koncernens resultat, totalindkomst og egenkapi-

overtagelsesåret. Ved overtagelsen henføres goodwill

tal, men vises særskilt.

til de pengestrømsfrembringende enheder, der efterfølgende danner grundlag for værdiforringelsestest.

Virksomhedssammenslutninger

Goodwill og dagsværdireguleringer i forbindelse med

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i

overtagelse af en udenlandsk enhed med en anden

koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte

funktionel valuta end Egmont Fondens præsentations-

eller afviklede virksomheder indregnes i koncernregn-

valuta behandles som aktiver og forpligtelser tilhørende

skabet frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal

den udenlandske enhed og omregnes ved første indreg-

korrigeres ikke for nyerhvervede virksomheder. Ophørte

ning til den udenlandske enheds funktionelle valuta med

aktiviteter præsenteres særskilt, jf. nedenfor.

transaktionsdagens valutakurs. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i årets resultat på overtagel-

Ved køb af nye virksomheder, hvor Egmont Fonden

sestidspunktet.

opnår bestemmende indflydelse over den købte virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden. De tilkøbte

Købsvederlaget for en virksomhed består af dagsvær-

virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og

dien af det aftalte vederlag i form af overtagne aktiver,

eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overta-

påtagne forpligtelser og udstedte egenkapitalinstrumen-

gelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle aktiver

ter. Hvis dele af købsvederlaget er betinget af fremtidige

indregnes, hvis de kan udskilles eller udspringer fra en

begivenheder eller opfyldelse af aftalte betingelser,

kontraktlig ret. Der indregnes udskudt skat af de fore-

indregnes denne del af købsvederlaget til dagsværdi

tagne omvurderinger.

på overtagelsestidspunktet. Omkostninger, der kan henføres til virksomhedssammenslutninger, resultatføres

Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor Egmont

ved afholdelsen.

Fonden faktisk opnår kontrol over den overtagne virksomhed.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om identifikation eller måling af overtagne aktiver, forplig-

Når virksomhedsovertagelser foretages ved successive

telser eller eventualforpligtelser eller fastlæggelsen af

køb, hvor der opnås henholdsvis bestemmende, fælles

købsvederlaget, sker første indregning på baggrund

eller betydelig indflydelse, foretages der en genmåling af

af foreløbigt opgjorte værdier. Hvis det efterfølgende

de eksisterende kapitalandele til dagsværdi og forskellen

viser sig, at identifikation eller måling af købsvederlaget,

til regnskabsmæssig værdi indregnes i resultatopgørel-

overtagne aktiver, forpligtelser eller eventualforpligtelser

sen. De yderligere erhvervede kapitalandele indregnes til

var forkert ved første indregning, reguleres opgørelsen

dagsværdi i balancen.

med tilbagevirkende kraft, herunder goodwill, indtil

Koncernens noter (1.000 EUR)

33


1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

12 måneder efter overtagelsen, og sammenligningstal

miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed ope-

tilpasses. Herefter reguleres goodwill ikke. Ændringer

rerer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle

i skøn over betingede købsvederlag indregnes i årets

valuta er transaktioner i fremmed valuta.

resultat. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første Køb af yderligere minoritetsinteresser efter opnåelse af

indregning til den funktionelle valuta efter transaktions-

bestemmende indflydelse anses for en ejertransaktion,

dagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem

og forskellen mellem kostpris og andel af erhvervede

transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,

minoritetsinteresser indregnes direkte på egenkapitalen.

indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i

dattervirksomheder, fælles kontrollerede og associerede

fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til

virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssum-

balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balance­

men eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige

dagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehaven-

værdi af nettoaktiver inkl. goodwill på salgstidspunktet

dets eller gældens opståen eller indregning i det seneste

og omkostninger til salg eller afvikling. Ved trinvis afstå-

årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen som en

else af henholdsvis bestemmende, fælles eller betydelig

finansiel post.

indflydelse genmåles de bibeholdte kapitalandele til dagsværdi og forskellen til regnskabsmæssig værdi

Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder

indregnes i resultatopgørelsen.

med en anden funktionel valuta end præsentationsvalutaen (EUR) omregnes resultatopgørelserne til

Minoritetsinteresser

transaktionsdagens kurs, og balanceposterne omregnes

Ved første indregning måles minoritetsinteresser enten

til balancedagens valutakurser. Som transaktionsdagens

til dagsværdi af ejerandelen eller til deres forholdsmæssi-

kurs anvendes gennemsnitskurs for de enkelte måneder

ge andel af dagsværdien af den overtagne virksomheds

i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes

identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforplig-

billede. Kursforskelle, opstået ved omregning af disse

telser. I førstnævnte tilfælde indregnes der således good-

virksomheders egenkapital ved årets begyndelse

will vedrørende minoritetsinteressernes ejerandel i den

til balancedagens valutakurser og ved omregning

overtagne virksomhed, mens der i sidstnævnte tilfælde

af resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurs

ikke indregnes goodwill vedrørende minoritetsinteres-

til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i

sernes ejerandel. Måling af minoritetsinteresser vælges

anden totalindkomst og præsenteres i en særskilt

transaktion for transaktion og anføres i noterne i forbin-

reserve for valutakursreguleringer under egenkapitalen.

delse med beskrivelsen af overtagne virksomheder.

Valutakursreguleringen fordeles imellem Fondens og minoritetsinteressernes andel af egenkapitalen.

Omregning af fremmed valuta

34

For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen

Kursregulering af mellemværender, der anses for en del

fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta

af den samlede nettoinvestering i virksomheder med

er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske

en anden funktionel valuta end præsentationsvalutaen

Koncernens noter (1.000 EUR)


1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

(EUR), indregnes i anden totalindkomst og præsenteres

til årets resultat sammen med gevinst eller tab ved

i en særskilt reserve for valutakursreguleringer under

afståelsen.

egenkapitalen. Tilbagebetaling af mellemværender, der anses for en del Ved indregning i koncernregnskabet af associerede

af nettoinvesteringen, anses ikke for delvis afståelse af

virksomheder med en anden funktionel valuta end

dattervirksomheden.

præsentationsvalutaen (EUR) omregnes andelen af årets resultat efter gennemsnitskurs, og andelen af

Afledte finansielle instrumenter

egenkapitalen inkl. goodwill omregnes efter balance-

Afledte finansielle instrumenter indregnes fra handels-

dagens valutakurser. Kursdifferencer ved omregning

dagen og måles i balancen til dagsværdi. Positive og

af andelen af associerede virksomheder med en anden

negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter

funktionel valuta end præsentationsvalutaen (EUR)’s

indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden

egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens

gæld, og modregning af positive og negative værdier

valutakurser og ved omregning af andelen af årets

foretages alene, når virksomheden har ret til og inten-

resultat fra gennemsnitskurser til balancedagens

tion om at afregne flere finansielle instrumenter netto.

valutakurser, indregnes i anden totalindkomst og præ-

Dagsværdier for afledte finansielle instrumenter opgøres

senteres i en særskilt reserve for valutakursreguleringer

på grundlag af aktuelle markedsdata og anerkendte

under egenkapitalen.

værdiansættelsesmetoder.

Ved afståelse af 100 %-ejede enheder med en anden

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumen-

funktionel valuta end præsentationsvalutaen (EUR),

ter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for

reklassificeres de valutakursreguleringer, som er ind-

sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en

regnet i anden totalindkomst, og som kan henføres til

indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen

enheden, fra anden totalindkomst til årets resultat sam-

sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv

men med gevinst eller tab ved afståelsen.

eller den sikrede forpligtelse for så vidt angår den del, der er sikret. Sikring af fremtidige betalingsstrømme i

Ved afståelse af delvist ejede dattervirksomheder med

henhold til en indgået fast aftale, bortset fra valutakurs-

en anden funktionel valuta end præsentationsvalutaen

sikring, behandles som dagsværdisikring. Den del af

(EUR), overføres den del af valutakursreserven, der ved-

værdireguleringen af et afledt finansielt instrument,

rører minoritetsinteresser, ikke til resultatopgørelsen.

som ikke indgår i et sikringsforhold, indregnes under finansielle poster.

Ved delvis afståelse af dattervirksomheder med en anden funktionel valuta end præsentationsvalutaen

Ændringer i den del af dagsværdien af afledte finansielle

(EUR), uden at kontrollen afgives, overføres en for-

instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betin-

holdsmæssig andel af valutakursreguleringsreserven

gelserne for sikring af fremtidige betalingsstrømme,

fra koncernen til minoritetsinteressernes andel af egen­

og som effektivt sikrer ændringer i fremtidige penge-

kapitalen.

strømme, indregnes i anden totalindkomst i en særskilt reserve for sikringstransaktioner under egenkapitalen,

Ved delvis afståelse af associerede virksomheder og

indtil det sikrede påvirker resultatopgørelsen. På dette

fælles­kontrollerede virksomheder overføres den

tidspunkt overføres gevinst eller tab vedrørende sådanne

forholdsmæssige andel af akkumuleret valutakursregu-

sikringstransaktioner fra anden totalindkomst og indreg-

leringsreserve, der er indregnet i anden totalindkomst,

nes i samme regnskabspost som det sikrede.

Koncernens noter (1.000 EUR)

35


1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Hvis sikringsinstrumentet ikke længere opfylder kriteri-

hvor varerne er leveret, og fristen for returnering er

erne for regnskabsmæssig sikring, ophører sikringsfor-

udløbet.

holdet fremadrettet. Den akkumulerede værdiændring indregnet i anden totalindkomst overføres til resultat-

Annoncesalg indtægtsføres på leveringstidspunktet,

opgørelsen, når de sikrede pengestrømme påvirker

hvilket typisk er udgivelsesdagen eller visningsdagen.

resultatopgørelsen. Forventes de sikrede pengestrømme ikke længere at blive realiseret, overføres den akkumu-

Nettoomsætning fra salg af visningsrettigheder til film

lerede værdiændring til resultatopgørelsen straks. Den

indregnes på tidspunktet, hvor filmen er tilgængelig for

del af et afledt finansielt instrument, som ikke indgår i et

kunden (visningstidspunktet).

sikringsforhold, indregnes under finansielle poster. Royaltyindtægter periodiseres og indtægtsføres i takt For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder

med den indgåede aftale.

betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdien løbende i resultat-

Lejeindtægter periodiseres og indtægtsføres lineært over

opgørelsen under finansielle poster.

lejeperioden i henhold til indgået aftale. Barteraftaler, hvor de ydelser der udveksles ikke er ens,

RESULTATOPGØRELSE

indtægtsføres til dagsværdi og periodiseres i takt med anvendelsen, eller perioden i henhold til indgået aftale.

Nettoomsætning

Dagsværdi måles enten til værdien af det leverede eller

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdig-

den modtagne ydelse afhængig af, hvilken ydelse der

varer indregnes i resultatopgørelsen, når alle følgende

kan måles pålideligt.

betingelser er opfyldt: • koncernen har overført væsentlige risici og afkast

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte

tilknyttet ejendomsretten til varerne til køber,

vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne

• koncernen bibeholder hverken sit fortsatte ledelsesmæssige engagement, i det omfang der normalt er

af tredjepart. Alle former for rabatter fragår i nettoom­ sætningen.

forbundet med ejendomsret, eller kontrollen over de solgte varer,

Andre driftsindtægter og -omkostninger

• omsætningen kan måles pålideligt,

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder

• det er sandsynligt, at de økonomiske fordele forbun-

regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virk-

det med transaktionen vil tilgå koncernen, og • omkostninger, som er afholdt eller vil blive afholdt i forbindelse med transaktionen, kan måles pålideligt.

somhedernes aktiviteter, herunder fortjenester og tab ved salg af virksomheder, der ikke er ophørte aktiviteter, immaterielle og materielle aktiver samt løbende værdireguleringer af investeringsejendomme til dagsværdi.

Abonnementssalg af magasiner periodiseres og indreg-

Fortjeneste og tab ved salg af virksomheder, immaterielle

nes i takt med udgivelsen.

og materielle aktiver opgøres som salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige

Hvis der på baggrund af erfaringer fra tidligere eller på

værdi på salgstidspunktet.

anden vis kan foretages et pålideligt skøn over returva-

36

rer, indregnes en hensat forpligtelse for skønnede retur-

Offentlige tilskud

varer. Hvis der er usikkerhed omkring den forventede

Offentlige tilskud omfatter film- og billetstøtte til egen-

retur, indregnes omsætningen først på det tidspunkt,

producerede film. Tilskud indregnes, når der er rimelig

Koncernens noter (1.000 EUR)


1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

sikkerhed for, at de vil blive modtaget. Filmstøtte til egen-

Skat af årets resultat

producerede film, der indregnes i balancen, modregnes i

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i

kostprisen på egenproducerede film. Billetstøtte indreg-

udskudt skat, indregnes i årets resultat, i anden totalind-

nes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter.

komst eller direkte i egenkapitalen.

Særlige poster Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og

BALANCE

omkostninger, der ikke direkte kan henføres til koncernens sædvanlige driftsaktiviteter, såsom restruk-

Filmrettigheder mv.

tureringsomkostninger ved væsentlige struktur- og

Filmrettigheder omfatter film-, dvd- og tv-rettigheder.

procesmæssige omlægninger. I særlige poster indgår

Filmrettigheder indregnes som et immaterielt aktiv på

tillige andre væsentlige beløb af engangskarakter, som

det tidspunkt, hvor kontrollen med aktivet overgår.

eksempelvis gevinster og tab ved frasalg af væsentlige

Forudbetalinger vedr. filmrettigheder indregnes i balan-

aktiviteter og værdiregulering af kapitalandele i for-

cen som forudbetaling for immaterielle aktiver, og når

bindelse med successiv virksomhedsovertagelse samt

kontrollen opnås, reklassificeres forudbetalingerne til

nedskrivning af goodwill.

filmrettigheder.

Posterne vises særskilt for at give et mere retvisende bil-

Filmrettigheder måles til kostpris. Ved køb foretages

lede af koncernens primære aktiviteter.

allokering af kostprisen på medierne biograf, dvd og tv samt på markedsområder.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder­

Filmrettigheder amortiseres efter en omsætningsbaseret

I koncernens resultatopgørelse indregnes den forholds-

metode over den periode, hvor de forventes at generere

mæssige andel af de associerede virksomheders resulta-

indtægter på det pågældende marked og de pågæl-

ter efter skat og minoritetsinteresser og efter eliminering

dende medier.

af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Øvrige immaterielle rettigheder, der har en begrænset Finansielle indtægter og omkostninger

økonomisk levetid, såsom domænenavne og magasin-

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder

titler måles ved første indregning til kostpris og amorti-

renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer,

seres lineært over brugstiden (typisk 5 til 10 år).

gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, herunder finansielle

Egenproducerede filmrettigheder

leasingforpligtelser. Desuden medtages ændringer i

Egenproducerede filmrettigheder måles til kostpris, som

dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der ikke

inkluderer indirekte produktionsomkostninger, med fra-

klassificeres som sikringsaftaler samt den ikke effektive

drag af modtagne tilskud, akkumulerede amortiseringer

del af sikringen.

og nedskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Låneomkostninger fra generel låntagning eller lån, der direkte vedrører anskaffelse, opførelse eller udvikling af

Egenproducerede filmrettigheder amortiseres efter en

kvalificerende aktiver, henføres til kostprisen for sådanne

omsætningsbaseret metode over den periode, hvor ret-

aktiver.

tighederne forventes at generere indtægter.

Koncernens noter (1.000 EUR)

37


1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Goodwill

af de fremtidige minimumsleasingydelser. Ved beregning

Goodwill måles ved første indregning i balancen

af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne

til kostpris som beskrevet under ”Virksomheds­

rentefod eller koncernens alternative lånerente som

sammenslutninger”. Efterfølgende måles goodwill til

diskonteringsfaktor.

kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Der foretages ikke amortisering af goodwill.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill allokeres til

enkelte bestanddele er forskellig. Der foretages lineære

koncernens pengestrømsfrembringende enheder på

afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på

overtagelsestidspunktet. Fastlæggelsen af pengestrøms-

følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

frembringende enheder følger den ledelsesmæssige

struktur og interne økonomistyring.

Domicilejendomme (hovedkontorer)

25, 50 år

Driftsejendomme Varemærker Erhvervede immaterielle rettigheder, herunder varemærker erhvervet i forbindelse med virksomhedssammenslutninger måles ved første indregning til kostpris. Varemærker med en ubegrænset økonomisk levetid amortiseres ikke, men testes minimum en gang årligt for

25 år

Installationer og ombygninger (brugstiden afhænger af ombygningens karakter)

10, 15, 25 år

Produktionsanlæg og maskiner

3 - 15 år

Driftsmateriel og inventar

3 - 5 år

Indretning af lejede lokaler

5 - 10 år

værdiforringelse.

Grunde afskrives ikke.

Materielle aktiver

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner,

til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle

driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede

nedskrivninger. Aktivernes scrapværdi og brugstid

lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

revurderes årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regn-

af- og nedskrivninger.

skabsmæssige værdi ophører afskrivning.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostnin-

Ved ændring i brugstiden eller scrapværdien indregnes

ger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

virkningen for afskrivninger fremadrettet som en

hvor aktivet er klar til brug.

ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Efterfølgende omkostninger, fx ved udskiftning af

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver

bestanddele af et materielt aktiv, indregnes i den

opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag

regnskabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, når

af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi

det er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige

på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i

økonomiske fordele for koncernen. De udskiftede

resultatet under andre driftsindtægter/-omkostninger.

bestanddele ophører med at være indregnet i balancen, og den regnskabsmæssige værdi overføres til resultat-

Investeringsejendomme

opgørelsen. Alle andre omkostninger til almindelig repa-

Ejendomme klassificeres som investeringsejendomme,

ration og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen

når de besiddes med det formål at opnå lejeindtægter

ved afholdelsen.

og/eller kapitalgevinster. Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendom-

38

For finansielt leasede aktiver opgøres kostprisen til

mens anskaffelsespris og omkostninger direkte tilknyttet

laveste værdi af aktivernes dagsværdi eller nutidsværdi

anskaffelsen. Efterfølgende måles investeringsejendom-

Koncernens noter (1.000 EUR)


1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

me til dagsværdi. Ændringer i dagsværdien indregnes i

inden udgangen af overtagelsesåret. Igangværende

resultatopgørelsen som værdiregulering af investerings-

udviklingsprojekter testes tilsvarende årligt for værdifor-

ejendomme under andre driftsindtægter/-omkostninger

ringelse.

i det regnskabsår, hvori ændringen opstår. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for Realiserede avancer og tab ved salg af investeringsejen-

værdiforringelse sammen med de øvrige langfristede

domme opgøres som forskellen mellem den regnskabs-

aktiver i den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil

mæssige værdi og salgsprisen og indregnes ligeledes i

goodwill er allokeret, og nedskrives til genindvindings-

regnskabsposten værdiregulering af investeringsejen-

værdi over resultatopgørelsen, hvis den regnskabsmæs-

domme under andre driftsindtægter/-omkostninger.

sige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som hovedregel som nutidsværdien af de forventede

Kapitalandele i associerede virksomheder

fremtidige nettopengestrømme fra den virksomhed

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes

eller aktivitet (pengestrømsfrembringende enhed), som

i koncernregnskabet efter den indre værdis metode,

goodwill er knyttet til.

hvorved kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi

Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun

opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag

i det omfang, det er sandsynligt, at de vil blive udnyttet.

eller tillæg af forholdsmæssig andel af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg af merværdier

Den regnskabsmæssige værdi af øvrige langfristede

ved køb, herunder goodwill. Kapitalandele i associerede

aktiver vurderes årligt for at afgøre, om der er indi-

virksomheder testes for værdiforringelse, når der er

kation for værdiforringelse. Når en sådan indikation

indikation på værdiforringelse.

er til stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er den højeste af aktivets

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæs-

dagsværdi med fradrag af forventede afhændel-

sig indre værdi måles til 0 EUR. Hvis koncernen har en

sesomkostninger eller kapitalværdi. Kapitalværdien

retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den associe-

beregnes som nutidsværdien af forventede fremtidige

rede virksomheds underbalance, indregnes den under

pengestrømme fra aktivet eller den pengestrømsfrem-

forpligtelser.

bringende enhed, som aktivet er en del af.

Tilgodehavender hos associerede virksomheder måles

En nedskrivning indregnes, når den regnskabsmæssige

til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til

værdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrem-

imødegåelse af tab.

bringende enhed overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi.

Ved køb af kapitalandele i associerede virksomheder

Nedskrivningen indregnes i resultatopgørelsen.

anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelsen af virksomhedssammenslutninger.

Nedskrivning på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger på andre aktiver tilbageføres i det

Værdiforringelse af langfristede aktiver

omfang, der er sket ændringer i de forudsætninger og

Goodwill og immaterielle aktiver med udefinerbar

skøn, der førte til nedskrivningen. Nedskrivninger tilba-

brugstid testes årligt for nedskrivningsbehov, første gang

geføres kun i det omfang, aktivets nye regnskabsmæs-

Koncernens noter (1.000 EUR)

39


1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

sige værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi,

aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende

aktivet ville have haft efter afskrivninger, hvis aktivet ikke

efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter

havde været nedskrevet.

måles til kostpris.

Varebeholdninger

Værdipapirer

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden

Værdipapirer, består primært af børsnoterede obliga-

eller nettorealisationsværdien, hvis den er lavere.

tioner, der besiddes med henblik på placering af overskudslikviditet og forvaltes i overensstemmelse med en

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpemate-

dokumenteret investeringsstrategi. Værdipapirer måles

rialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagel-

ved første indregning til børskursen på handelsdagen

sesomkostninger.

og efterfølgende til børskursen på balancedagen ved anvendelse af dagsværdioptionen. Værdireguleringer

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under

indregnes direkte i resultatopgørelsen.

fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Pensionsforpligtelser og lignende

Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte

langfristede forpligtelser

materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning

Koncernen har indgået pensionsaftaler og lignende

på de i produktionsprocessen benyttede maskiner og

aftaler­med hovedparten af koncernens medarbejdere.

udstyr samt omkostninger til administration og ledelse. Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsKostpris for købte tv-programmer indgår som varebe-

ordninger, hvor koncernen løbende indbetaler faste

holdninger fra det tidspunkt rettigheden til visning af

pensionsbidrag til uafhængige pensionsselskaber,

tv-programmet indtræffer. Kostprisen udgiftsføres i

indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de optjenes,

resultatopgørelsen over visningsperioden.

og skyldige indbetalinger indregnes i balancen under anden gæld.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkost-

For ydelsesbaserede ordninger foretages en årlig

ninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere

aktuarmæssig­beregning (Projected Unit Credit-

salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelig-

metoden) af kapitalværdien af de fremtidige

hed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

ydelser, som skal udbetales i henhold til ordningen. Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsæt­

40

Tilgodehavender

ninger om den fremtidige udvikling i bl.a. lønniveau,

Tilgodehavender måles ved første indregning til

rente, inflation og levetid. Kapitalværdien beregnes

dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris med

alene for de ydelser, som medarbejderne har optjent ret

fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede

til gennem deres hidtidige ansættelse i koncernen­. Den

tab. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på

aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi med fradrag af

såvel individuelt niveau som på porteføljeniveau, hvor

dagsværdien af eventuelle aktiver knyttet til ordningen

det vurderes relevant.

indregnes i balancen under pensionsforpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter

Hvis en pensionsordning netto er et aktiv, indregnes akti-

Periodeafgrænsningsposter så som forudbetalt royalty,

vet alene i det omfang, det modsvarer fremtidige tilbage-

forskud på forfatterhonorar samt forudbetalte tv-

betalinger fra ordningen, eller det vil føre til reducerede­

programmer og sportsrettigheder, indregnet under

fremtidige indbetalinger til ordningen.

Koncernens noter (1.000 EUR)


1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

I resultatopgørelsen indregnes årets pensionsomkost-

Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser modreg-

ninger baseret på aktuarmæssige skøn og finansielle

nes, hvis virksomheden har en juridisk ret til at mod-

forventninger ved årets begyndelse. Forskelle mellem

regne aktuelle skatteforpligtelser og skatteaktiver eller

den forventede udvikling af pensionsaktiver og -for-

har til hensigt enten at indfri aktuelle skatteforpligtelser

pligtelser og de realiserede værdier opgjort ved årets

og skatteaktiver på nettobasis eller at realisere aktiverne

udgang betegnes aktuarmæssige gevinster eller tab og

og forpligtelserne samtidig.

indregnes i anden totalindkomst. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende Langfristede personaleydelser indregnes til det bedste

foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne

skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at

avancer og tab.

indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og Betalbar skat og udskudt skat

skattesatser i de respektive lande, der med balance­

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel

dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte

skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt

skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års

skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i

skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

årets totalindkomst.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede

Andre hensatte forpligtelser

gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem

Andre hensatte forpligtelser omfatter primært reserva-

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og

tion for varer solgt med returret, hvor der på baggrund

forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af

af erfaringer fra tidligere eller på anden vis kan foretages

midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-

et pålideligt skøn over antallet af varer, som forventes

afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme

returneret, samt forventede omkostninger til omstruktu-

samt andre poster, hvor midlertidige forskelle – bortset

reringer m.v.

fra virksomhedsovertagelser – er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som

skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af

følge af en begivenhed indtruffet før eller på balance-

skatteværdien kan foretages efter forskellige beskat-

dagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er

ningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af

sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at

ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis

indfri forpligtelsen.

afvikling af forpligtelsen. Hensatte forpligtelser måles til det bedste skøn over Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af frem-

det beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne

førselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes

indfries.

under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat

Ved måling af hensatte forpligtelser foretages tilbage-

af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte

diskontering af de omkostninger, der er nødvendige

skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteen-

for at afvikle forpligtelsen, hvis dette har en væsentlig

hed og jurisdiktion.

effekt på målingen af forpligtelsen. Der anvendes en

Koncernens noter (1.000 EUR)

41


1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

før-skat diskonteringsfaktor, som afspejler det generelle

Aktiver bestemt for salg

renteniveau og de konkrete risici, der knytter sig til

Aktiver bestemt for salg omfatter langfristede aktiver

forpligtelsen. Regnskabsårets forskydning i diskonte-

og afhændelsesgrupper, som er bestemt for salg.

ringselementet indregnes i resultatopgørelsen under

Afhændelsesgrupper er en gruppe af aktiver, som skal

finansielle omkostninger.

afhændes samlet ved salg eller lignende i en enkelt transaktion. Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for

Garantiforpligtelser indregnes i takt med salg af varer

salg er forpligtelser direkte tilknyttet disse aktiver, som

baseret på niveauet for afholdte garantiomkostninger i

vil blive overført ved transaktionen. Aktiver klassificeres

tidligere regnskabsår.

som ”bestemt for salg”, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genindvundet gennem et salg

Omkostninger til omstruktureringer indregnes som

inden for 12 måneder i henhold til en formel plan frem

forpligtelser, når en detaljeret, formel plan for omstruk-

for gennem fortsat anvendelse.

tureringen er offentliggjort senest på balancedagen over for de medarbejdere, der er berørt af planen. Ved

Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt for

overtagelse af virksomheder indregnes hensættelser til

salg, måles til den laveste værdi af den regnskabsmæs-

omstruktureringer i den overtagne virksomhed alene i

sige værdi på tidspunktet for klassifikationen som

beregningen af goodwill, når der på overtagelsestids-

”bestemt for salg” eller dagsværdien med fradrag af

punktet eksisterer en forpligtelse for den overtagne

salgsomkostninger. Der afskrives og amortiseres ikke

virksomhed.

på aktiver fra det tidspunkt, hvor de klassificeres som ”bestemt for salg”.

Der indregnes en forpligtelse vedrørende tabsgivende kontrakter, når de forventede fordele for koncernen fra

Nedskrivninger, som opstår ved den første klassifikation

en kontrakt er mindre end de uundgåelige omkostnin-

som ”bestemt for salg”, og gevinster eller tab ved efter-

ger i henhold til kontrakten.

følgende måling til laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi eller dagsværdi med fradrag af salgsomkost-

Finansielle og ikke finansielle forpligtelser

ninger indregnes i resultatopgørelsen under de poster,

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånopta-

de vedrører. Gevinster og tab oplyses i noterne.

gelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder

Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser udskilles i sær-

indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kost-

skilte linjer i balancen, og hovedposterne specificeres i

pris, så forskellen mellem provenuet og den nominelle

noterne. Sammenligningstal i balancen tilpasses ikke.

værdi indregnes i resultatopgørelsen under finansielle omkostninger i låneperioden.

Præsentation af ophørte aktiviteter Ophørte aktiviteter udgør en betydelig del af virksom-

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitali-

heden, hvis aktiviteter og pengestrømme operationelt

serede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkon-

og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige

trakter, målt til amortiseret kostpris. Øvrige forpligtelser

virksomhed, og hvor enheden enten er afhændet eller

måles til nettorealisationsværdi.

er udskilt som bestemt for salg, og salget forventes gennemført inden for ét år i henhold til en formel plan.

42

Udskudte indtægter

Ophørte aktiviteter omfatter desuden virksomheder,

Udskudte indtægter, herunder salg af visningsrettighe-

som i forbindelse med opkøbet klassificeres ”bestemt

der til film, måles til amortiseret kostpris.

for salg”.

Koncernens noter (1.000 EUR)


1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatet efter skat af ophørte aktiviteter og værdiregu-

Likvider omfatter likvide beholdninger og værdipapirer

leringer efter skat af tilhørende aktiver og forpligtelser

med en restløbetid på købstidspunktet på under 3

samt gevinster/tab præsenteres i en særskilt linje i

måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide

resultatopgørelsen med tilpasning af sammenligningstal.

beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for

I noterne oplyses nettoomsætning, omkostninger,

værdiændringer.

værdireguleringer og skat for den ophørte aktivitet. Pengestrømme i andre valutaer end den funktionelle Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser for ophørte

valuta omregnes med gennemsnitlige valutakurser,

aktiviteter udskilles i særskilte linjer i balancen uden

medmindre disse afviger væsentligt fra transaktions­

tilpasning af sammenligningstal, jf. afsnittet ”Aktiver

dagens kurser.

bestemt for salg”, og hovedposterne specificeres i noterne.

Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for de ophørte aktiviteter oplyses i en note.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

SEGMENTOPLYSNINGER

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fordelt på

Egmont Fonden er ikke børsnoteret, og der afgives

drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året,

derfor ikke segmentoplysninger i overensstemmelse

årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved

med IFRS.

årets begyndelse og slutning. NØGLETAL Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den

vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivi-

Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og

tet. I pengestrømsopgørelsen indregnes købte virksom-

Nøgletal 2010”.

heders pengestrømme fra overtagelsestidspunktet, og solgte virksomheders pengestrømme indregnes frem til

De nøgletal, der er anført i hoved- og nøgletalsoversig-

salgstidspunktet.

ten, er beregnet således:

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den

Overskudsgrad

indirekte metode som årets resultat før finansielle poster

Resultat før finansielle poster x 100

reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i drifts-

Nettoomsætning

kapital og betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter beta-

Soliditetsgrad

ling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og

Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser x 100

aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle

Samlede aktiver

og andre langfristede aktiver samt køb og salg af værdipapirer. Indgåelse af finansielle leasingaftaler betragtes som ikke-likvide transaktioner.

Egenkapitalforrentning Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser x 100 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld, uddelinger samt transaktioner med minoritetsinteresser.

Koncernens noter (1.000 EUR)

43


2

Nettoomsætning

Salg af varer

Royalty

Lejeindtægter

I alt

2012

2011

1.547.612

1.326.867

63.421

50.817

5.847

8.636

1.616.880

1.386.320

3

Andre driftsindtægter

2012

2011

Salg af The Student Planner

3.424

0

Salg af tv-produktion

0

1.148

Offentlige tilskud

Andet

I alt

187

665

9.034

9.038

12.645

10.851

4

Personaleomkostninger

Lønninger

2012

2011

(307.639)

(266.917)

Bidragsbaserede pensioner

(17.274)

(16.272)

Ydelsesbaserede pensioner

(8.297)

(3.852)

Andre omkostninger til social sikring

(51.972)

(36.110)

I alt

(385.182)

(323.151)

Gennemsnitligt antal medarbejdere i alt

4.615

4.161

Vederlaget til direktion udgør 3.211 (2011: 3.088). Heraf udgør pensionsbidrag 349 (2011: 346). Vederlag til bestyrelsen udgør 454 (2011: 377). 5

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger, immaterielle aktiver

Nedskrivninger, immaterielle aktiver

Afskrivninger, materielle aktiver

Nedskrivninger, materielle aktiver

I alt

2012

2011

(47.335)

(34.920)

(5.167)

(1.952)

(28.257)

(23.746)

0

(2.225)

(80.759)

(62.843)

2012

2011

6

Særlige poster

Værdiregulering af eksisterende aktier i TV 2, Norge

164.977

Nedskrivning af goodwill i TV 2, Norge

(89.667)

0

Lukning af trykkerierne

(8.043)

0

I alt

67.267

0

0

Der henvises til note 29 Køb af virksomheder vedrørende værdiregulering ved køb af TV 2, Norge og note 10 Immaterielle aktiver vedrørende nedskrivning af TV 2, Norge.

44

Koncernens noter (1.000 EUR)


7

Finansielle indtægter

2012

2011

Renteindtægter, finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris

3.559

2.771

Renteindtægter, værdipapirer

1.122

5.242

Valutakursgevinst, netto

1.189

2.407

Dagsværdiændring, afledte finansielle instrumenter

Andre finansielle indtægter

I alt

515

800

5.348

2.006

11.733

13.226

8

Finansielle omkostninger

2012

2011

Renteomkostninger, finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris

(7.835)

(7.113)

Renteomkostninger, afledte finansielle instrumenter

(5.121)

(3.877)

Dagsværdiændring på værdipapirer, netto

Andre finansielle omkostninger

I alt

(571)

(991)

(4.936)

(3.327)

(18.463)

(15.308)

9

Skat

2012

2011

Aktuel skat

(9.750)

(14.752)

Udskudt skat

(7.549)

(5.667)

Regulering vedr. tidligere år

I alt

(262) (17.561)

337 (20.082)

Skat af årets resultat kan forklares således:

Beregnet 25 % skat af resultat før skat

Regulering af beregnet skat i udenlandske virksomheder i forhold til 25 %

(42.186)

(23.431)

(4.090)

(2.083)

Skatteeffekt af:

Ikke-skattepligtige indtægter

56.796

6.786

Ikke-fradragsberettigede omkostninger

(28.339)

(3.757)

Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder

520

2.066

Regulering af skat vedrørende tidligere år

(262)

I alt

337

(17.561)

(20.082)

10,4%

21,4%

Effektiv skatteprocent

Koncernens effektive skatteprocent er i 2012 væsentligt påvirket af ikke skattepligtig værdiregulering af TV 2, Norge. Korrigeret herfor udgør den effektive skatteprocent 22,9 % for 2012. Skat af anden totalindkomst fremkommer således:

Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter

Skat af aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede pensionsordninger

379

240

(10.879) 4.120

I alt

(10.500)

4.360

Koncernens noter (1.000 EUR)

45


0 Immaterielle aktiver 1 Immaterielle Egenpro- aktiver u/ Film ducerede udførelse og rettigheder filmrettig- Vare- forud m.v. heder Goodwill mærker betalinger Kostpris 1. januar 2012 131.247 73.345 121.262 47.294 24.933 Valutakursreguleringer 189 479 6.554 2.779 (71) Tilgang ved køb af virksomheder 21.696 0 302.956 191.167 0 Tilgang 4.733 16.539 0 0 34.096 Offentlige tilskud 0 (10.237) 0 0 0 Overførsler 35.276 (291) 0 550 (35.535) Kostpris for afhændede aktiver (3.802) (4.589) (62.797) (21.298) (990) Kostpris 31. december 2012 189.339 75.246 367.975 220.492 22.433 Af- og nedskrivninger (93.200) (65.113) (30.836) (2.714) (613) 1. januar 2012 Valutakursreguleringer (992) (404) (3.501) (257) 2 Af- og nedskrivninger 3.402 2.723 21.739 2.467 0 på afhændede aktiver Nedskrivninger (4.003) 0 (90.831) 0 0 Afskrivninger (40.427) (6.766) 0 (142) 0 Af- og nedskrivninger (135.220) (69.560) (103.429) (646) (611) 31. december 2012 Regnskabsmæssig værdi 54.119 5.686 264.546 219.846 21.822 31. december 2012 Kostpris 1. januar 2011 103.716 79.698 130.270 46.773 16.420 Valutakursreguleringer 165 1.229 4.091 1.023 (11) Tilgang 6.962 13.644 739 0 31.746 Offentlige tilskud 0 (9.541) 0 0 0 Overførsler 23.934 (712) 0 0 (23.222) Kostpris for afhændede aktiver (3.530) (10.973) (13.838) (502) 0 Kostpris 31. december 2011 131.247 73.345 121.262 47.294 24.933 Af- og nedskrivninger (68.573) (64.147) (37.233) (2.564) (611) 1. januar 2011 Valutakursreguleringer 494 (1.022) (3.621) (652) (2) Af- og nedskrivninger på 3.374 7.122 11.329 502 0 afhændede aktiver Overførsler (338) 338 0 0 0 Nedskrivninger (641) 0 (1.311) 0 0 Afskrivninger (27.516) (7.404) 0 0 0 Af- og nedskrivninger (93.200) (65.113) (30.836) (2.714) (613) 31. december 2011 Regnskabsmæssig værdi 38.047 8.232 90.426 44.580 24.320 31. december 2011

46

Koncernens noter (1.000 EUR)


10

Immaterielle aktiver (fortsat)

Goodwill Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes årligt for værdiforringelse. Værdiforringelsestesten foretages på koncernens pengestrømsfrembringende enheder baseret på den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring, jf. nedenfor:

TV 2, Norge

Nordisk Film, Biografer

2012 196.106

2011 37.520

5.712

4.187

Magazines, Norge

34.355

31.137

Books, Norge

13.985

10.592

Øvrige enheder

14.388

Regnskabsmæssig værdi

264.546

6.990 90.426

Ved værdiforringelsestesten af de pengestrømsfrembringende enheder sammenholdes genindvindingsværdien, svarende til den tilbagediskonterede værdi af den forventede fremtidige nettopengestrøm, med den regnskabs­mæs­sige værdi af de pengestrømsfrembringende enheder. Genindvindingsværdien er baseret på kapitalværdien, som er fastlagt ved anvendelse af forventede netto­penge­­strømme på basis af ledelsesgodkendte budgetter og forretningsplaner for året 2013, fremskrivninger for efterfølgende år til og med 2017 og en gennemsnitlig vækst i terminalperioden. For de primære penge­strømsgenerende enheder er der anvendt diskonteringsrenter før skat på; TV 2, Norge 8,7 % (2011: 8,3 %), Nordisk Film, Biografer 8,0 % (2011: 9,6 %), Magazines, Norge 8,9 % (2011: 10,0 %) og Books, Norge 10,0 % (2011: 10,0 %). Den gennemsnitlige forventede vækst i terminalperioden er for TV 2, Norge 2,0 % (2011: 2,6 %), Magazines, Norge -5,0 % (2011: -4,1 %) og for Books, Norge 2,0 % (2011: 2,0 %). Den forventede vækst i terminalperioden vurderes ikke at overstige den langsigtede gennemsnitlige vækstrate inden for forretningsområderne. Egmont erhvervede pr. 1. februar 2012 de resterende 50 % af aktierne i TV 2, Norge. For omtale heraf henvises til note 29. Tv-forretningen er konjunkturfølsom, og derfor påvirket af en generel større usikkerhed omkring den fremtidige indtægts- og omkostningsudvikling. Hertil kommer, at stigende priser for at erhverve rettigheder til specielt store sportsbegivenheder samt øgede programudgifter til norske tv-produktioner medfører, at EBITDA-marginen i de kommende år kan blive udfordret. Analyse og vurdering af disse usikkerheder har ultimo 2012 resulteret i en nedskrivning af goodwill relateret til TV 2, Norge på 89,7 mio. EUR. Nedskrivningen er indregnet i resultatopgørelsen under Særlige poster. Følsomheden for fremtidige nedskrivninger af tv-forretningen er i høj grad forbundet med udviklingen i annoncesalg, som er den omsætningskategori, der er mest følsom for konjunkturudsving. Annoncesalg udgør mere end 50 % af tv-forretningens omsætning, og længerevarende udsving heri er den største usikkerhedsfaktor i forhold til den fremtidige indtjening. Herudover er det vanskeligt på kort sigt at tilpasse indholdsomkostninger til programmer og rettigheder, da de er disponeret en længere periode frem i tiden. Værdiforringelsestest for goodwill for 2012 vedrørende koncernens øvrige pengestrømsfrembringende enheder; Nordisk Film, Biografer, Magazines, Norge og Books, Norge viser, at genindvindingsværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi.

Koncernens noter (1.000 EUR)

47


10

Immaterielle aktiver (fortsat)

Varemærker Varemærker med ubestemmelig brugstid knytter sig til det primære salg i de enkelte pengestrømsfrembringende enheder. Koncernen tester årligt den regnskabsmæssige værdi af varemærker med ubestemmelig brugstid for værdi­ forringelse, jf. nedenfor:

TV 2, Norge

Magazines, Norge

Books, Norge

Regnskabsmæssig værdi

2012

2011

190.791

17.772

18.219

17.242

10.115

9.566

219.125

44.580

Varemærker for TV 2, Norge og Magazines, Norge testes ved brug af Relief from Royalty-metoden, hvor der foretages et skøn over de fremtidige pengestrømme fra royaltyindtægter for det enkelte varemærke. Royaltysatsen fastsættes på baggrund af den pengestrømsfrembringende enheds produkter og det omdømme, som produkterne har, og ligger i niveauet 5 til 14 % for 2012 og 2011. Varemærket for Books, Norge er testet sammen med goodwill for den pengestrømsfrembringende enhed, hvor det knytter sig til. Der er anvendt diskonteringsrenter før skat på 8,7 til 10,0 % (2011: 9,9 til 11,0 %). Den gennemsnitlige forventede vækst i terminalperioden for TV 2, Norge er 2,0 % (2011: 2,5 %), Magazines, Norge -5,0 % (2011: -3,5 %) og for Books, Norge 2,0 % (2011: 2,0 %). Værdiforringelsestest for varemærker for 2012 viser, at genindvindingsværdien overstiger den regnskabsmæssige

værdi. Koncernen vurderer ikke, at sandsynlige ændringer i de anvendte forudsætninger i nedskrivningsberegningerne vil medføre behov for nedskrivning af varemærker i koncernens primære pengestrømsfrembringende enheder. Filmrettigheder og egenproducerede filmrettigheder Koncernen foretager løbende en vurdering af brugstiden på filmrettigheder og egenproducerede filmrettigheder baseret på koncernens forventede salg på medierne biograf, dvd og tv samt på markedsområder, hvilket naturligt er behæftet med usikkerhed, idet det faktiske salg kan afvige fra det estimerede. Koncernen modtager løbende salgsestimater og ved indikation på værdiforringelse indregnes en nedskrivning af filmrettigheder og egenproducerede filmrettigheder. Niveauet for brugstiden for filmrettigheder og egenproducerede filmrettigheder for 2012 har været som forventet.

48

Koncernens noter (1.000 EUR)


11

Materielle aktiver

Produktions- Drifts- Indretning Materielle Grunde og anlæg materiel af lejede aktiver bygninger og maskiner og inventar lokaler u/ opførelse

Kostpris 1. januar 2012

210.948

105.423

82.012

14.468

6.264

Valutakursreguleringer

100

3.995

2.391

236

(11)

Tilgang ved køb af virksomheder

1.269

26.513

529

1.469

0

Tilgang

234

17.723

7.166

1.897

9.962

Overførsler

5.287

325

6.036

832

(12.480)

Kostpris for afhændede aktiver

Kostpris 31. december 2012

(900)

(43.864)

(4.219)

(4.709)

(859)

216.938

110.115

93.915

14.193

2.876

Af- og nedskrivninger 1. januar 2012

Valutakursreguleringer

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver

Overførsler

Afskrivninger

(37.151) (88.941) (64.610) (10.656)

0

(543) (3.009) (1.848) (154) 34

30.491

3.622

3.955

(23)

0

0

23

(6.277) (12.101) (8.395) (1.484)

0 0 0 0

Af- og nedskrivninger 31. december 2012

(43.960)

(73.560)

(71.231)

(8.316)

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012

172.978

36.555

22.684

5.877

2.876

Heraf finansielt leasede aktiver

0

3.142

0

0

0

Kostpris 1. januar 2011

210.992

104.552

79.343

15.239

3.319

Valutakursreguleringer

613

707

290

96

10

Tilgang

430

7.557

5.390

542

4.879

Overførsler

(1.918)

Kostpris for afhændede aktiver

Kostpris 31. december 2011

614

142

412

750

(1.701)

(7.535)

(3.423)

(2.159)

(26)

210.948

105.423

82.012

14.468

6.264

Af- og nedskrivninger 1. januar 2011

Valutakursreguleringer

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver

Nedskrivninger

Afskrivninger

(32.552) (85.609) (59.599) (10.699)

0

177

(88)

179

5

0

1.330

6.972

2.889

1.636

(28)

0

(2.253)

0

0

28

(6.106) (7.963) (8.079) (1.598)

0

Af- og nedskrivninger 31. december 2011

(37.151)

(88.941)

(64.610)

(10.656)

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011

173.797

16.482

17.402

3.812

6.264

Heraf finansielt leasede aktiver

0

2.151

336

0

0

Koncernens noter (1.000 EUR)

49


12

Investeringsejendomme

Dagsværdi 1. januar

2012

2011

30.938

30.854

Valutakursreguleringer

Dagsværdi 31. december

(109)

84

30.829

30.938

Investeringsejendomme består af en udlejningsejendom i Danmark, som er udlejet på en langfristet kontrakt. Dagsværdien opgøres efter nettolejemetoden, hvor værdien af ejendommen opgøres med baggrund i ejendommens forventede driftsafkast (afkast før renter) på ca. 1.900 og et forrentningskrav på 6 %, der er fastsat på basis af det generelle markedsniveau og individuelle forhold for ejendommen. Lejeindtægter udgør 2.359 (2011: 2.285) og driftsomkostninger 502 (2011: 567).

13

Finansielle aktiver

Kapitalandele i fælleskontrollerede virksomheder En oversigt over koncernens kapitalandele i fælleskontrollerede virksomheder fremgår af note 30. Koncernens kapitalandele i fælleskontrollerede virksomheder pro rata- konsolideres. Koncernens andel af fælleskontrollerede virksomheders nettoomsætning, omkostninger, aktiver og forpligtelser er følgende:

Nettoomsætning

Omkostninger

Resultat før skat

2012

2011

151.436

345.716

(145.115)

(311.786)

6.321

33.930

Langfristede aktiver

38.696

48.743

Kortfristede aktiver

74.427

199.261

Aktiver i alt

113.123

248.004

Langfristede forpligtelser

24.875

109.629

Kortfristede forpligtelser

39.084

135.871

Forpligtelser i alt

63.959

245.500

Koncernens operationelle leasingforpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser i fælleskontrollerede virksomheder fremgår af note 23 og 24.

50

Koncernens noter (1.000 EUR)


13

Finansielle aktiver (fortsat)

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris 1. januar

Valutakursreguleringer

Tilgang ved køb af virksomheder

Tilgang

2012

2011

27.439

26.320

916

172

20.689

0

233

7.214

Afgang

(15.345)

(6.267)

33.932

27.439

Kostpris 31. december

Reguleringer 1. januar

(15.201)

Valutakursreguleringer

(1.132)

Andel af årets resultat

2.081

Øvrige kapitalposter

(1.037)

Udbytte

(16.985) (336) 8.263 128

(688)

(846)

Afgang

22.048

(6.196)

Overført til modregning i tilgodehavender

(8.685)

771

Overført til hensatte forpligtelser

Reguleringer 31. december

79

0

(2.535)

(15.201)

Regnskabsmæssig værdi 31. december

31.397

12.238

En oversigt over koncernens kapitalandele i associerede virksomheder fremgår af note 30. De primære associerede virksomheders nettoomsætning, årets resultat, aktiver og forpligtelser er følgende:

Netto omsætning

Årets resultat

Aktiver

Forpligtelser

2012 205.139

14.447

98.532

169.662

2011 194.676

6.613

80.594

161.514

14

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer

Varer under fremstilling

Fremstillede varer og handelsvarer

Tv-programmer

I alt

2012

2011

39

2.487

2.983

3.447

99.748

101.530

61.002

21.391

163.772

128.855

Koncernen foretager på balancedagen et skøn over nedskrivning til realisationsværdi på fremstillede varer og handelsvarer, hvilket primært relaterer sig til bøger og spillekonsoller. Skønnet baseres på et forventet salg og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Omkostningsførte varebeholdninger og nedskrivning af varebeholdninger i året udgør henholdsvis 370.227 (2011: 229.494) og 10.232 (2011: 13.356). Tilbageførte nedskrivninger på varebeholdninger i resultatopgørelsen udgør 1.331 (2011: 3.760). Aktiverede lønomkostninger indgår med følgende værdi i varebeholdninger 9.306 (2011: 8.437).

Koncernens noter (1.000 EUR)

51


15

I beløbet indgår forudbetalte sportsrettigheder med 16.747 (2011: 0), der afvikles efter 12 måneder fra balancedagen.

16

Værdipapirer

Børsnoterede obligationer

Øvrige

I alt

2012

2011

40.532

181.205

7.552

2.234

48.084

183.439

Den gennemsnitlige varighed på obligationerne er ½ år. 17

Likvide beholdninger

2012

2011

Kontanter og indestående på bankkonti

41.528

154.259

I alt

41.528

154.259

Heraf indestående på aftalekonti 1.265 (2011: 31.405) og likvide beholdninger deponeret til sikkerhed 6.084 (2011: 8.448). 18

Egenkapital Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond med de deraf følgende særlige betingelser vedrørende fondens kapital, som følger af fundatsen. Fondens midler anvendes til uddeling i forbindelse med fondens almennyttige virksomhed. Resten af midlerne henlægges til sikkerhed for, at fondens erhvervsdrivende virksomhed har den fornødne kapital til konsolidering og udvidelse efter forretningsmæssigt sunde principper. Fondens egenkapitalandel udgør 42,0 % (2011: 38,4 %).

52

Koncernens noter (1.000 EUR)


19 Pensioner Koncernen har primært bidragsbaserede pensionsordninger, idet koncernens ydelsesbaserede pensionsordninger i både helejede og fælleskontrollerede norske virksomheder er lukket for tilgang i henholdvis 2004 og 2008. Derudover har koncernen i Sverige pensionsordninger, der som led i kollektive aftaler er indgået sammen med andre virksomheder (multi-employer plans). Sådanne ordninger er ydelsesbaserede, men behandles som bidragsbaserede ordninger, idet pensionsfondene ikke er i stand til give de oplysninger, der er nødvendige for at beregne den enkelte virksomheds andel af forpligtelsen. For ydelsesbaserede pensionsordninger opgøres forpligtelsen aktuarmæssigt til nutidsværdi på balancetidspunktet. Disse pensionsordninger afdækkes helt eller delvist i pensionsfonde for medarbejderne. Nutidsværdien af de ydelsesbaserede pensionsforpligtelser, afhænger af de forudsætninger, der lægges til grund ved den aktuarmæssige beregning. Beregningen omfatter forudsætninger vedrørende diskonteringssats, aktivernes forventede afkast, fremtidige lønstigninger, levetid og den fremtidige udvikling i pensionsforpligtelsen. De primære forudsætninger ligger inden for de rammer, som fastsættes af de offentlige myndigheder i Norge og gennemgås pr. rapporteringsdagen. Den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse er i 2012 påvirket af en øget diskonteringsrente. Koncernen har i overensstemmelse med de opdaterede retningslinjer valgt at benytte en særlig norsk obligationsrente (OMF renten), hvor markedet nu vurderes at være tilstrækkelig dybt til at opfylde markedskravene i IAS 19. Dette indebærer en reduktion af forpligtelsen pr. 31. december 2012 og en tilsvarende effekt på Anden totalindkomst for 2012.

Pensioner

2012 (37.003)

2011

Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser

(39.269)

Øvrige pensionsforpligtelser

(10.304)

(9.373)

I alt

(47.307)

(48.642)

Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser er specificeret nedenfor:

Nutidsværdi af ydelsesbaserede forpligtelser

(96.663)

(84.576)

Dagsværdi af ordningernes aktiver

64.187

50.142

Arbejdsgiverafgift

Nettoforpligtelse 31. december

(4.527) (37.003)

(4.835) (39.269)

Udvikling i nutidsværdi af ydelsesbaserede forpligtelser:

Forpligtelse 1. januar

Reguleringer vedr. tidligere år

(1.380)

0

Valutakursreguleringer

(5.986)

(575)

Tilgang ved køb af virksomheder

(43.048)

0

Pensionsomkostninger vedr. regnskabsåret

(8.297)

(3.287)

Pensionsomkostninger vedr. sidste regnskabsår

(84.576)

(68.401)

(21)

(909)

Kalkulerede renter vedrørende forpligtelse

(3.338)

(2.678)

Aktuarmæssige gevinster/(tab)

32.909

(11.686)

Nedskæringer og indfrielser

12.743

0

Udbetalte pensioner mv.

4.331

2.960

Forpligtelse 31. december

(96.663)

(84.576)

Koncernens noter (1.000 EUR)

53


19 Pensioner (fortsat)

Udvikling i dagsværdi af pensionsaktiver:

Pensionsaktiver 1. januar

Reguleringer vedr. tidligere år

Valutakursreguleringer

Tilgang ved køb af virksomheder

Forventet afkast på ordningernes aktiver

Aktuarmæssige gevinster/(tab)

Indbetalt

Nedskæringer og indfrielser

50.142

47.842

770

529

2.905

401

16.534

0

2.851

2.668

(948)

(1.278)

6.114

2.156

(11.780)

28

Udbetalte pensioner mv.

(2.401)

(2.204)

Pensionsaktiver 31. december

64.187

50.142

Afkast af pensionsaktiver:

Faktisk afkast på ordningens aktiver

1.903

1.390

Forventet afkast på ordningernes aktiver

(2.851)

(2.668)

Aktuarmæssige tab på ordningens aktiver

(948)

(1.278)

Pensionsaktiver sammensætter sig gennemsnitligt således:

Obligationer

Aktier

56,1 %

48,7 %

7,1 %

11,9 %

Pengemarked og lign.

16,6 %

21,4 %

Ejendom

20,2 %

18,0 %

Forudsætninger for de aktuarmæssige beregninger pr. balancedagen i de enkelte ordninger er gennemsnitligt:

Diskonteringsrente

3,9 %

2,6 %

Inflation

3,3 %

3,3 %

Lønregulering

3,5 %

3,5 %

Forventet afkast på pensionsmidlerne

4,0 %

4,1 %

Beløb for indeværende og tidligere år for ydelsesbaserede pensionsforpligtelser:

Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser

(96.663)

(84.576)

Pensionsaktiver

64.187

50.142

Arbejdsgiverafgift

Nettoforpligtelse 31. december

(4.527) (37.003)

(4.835) (39.269)

Pensionsomkostninger i resultatopgørelsen:

Årets pensionsomkostninger

(7.708)

(3.342)

Kalkulerede renter vedrørende forpligtelse

(3.338)

(2.721)

Nedskæringer og indfrielser

1.255

0

Forventet afkast på ordningernes aktiver

2.851

2.656

Arbejdsgiverafgift

(1.357)

(8.297)

(3.852)

38.852

(14.714)

Pensionsomkostninger

(445)

54

Aktuarmæssige gevinster/(tab) indregnet i anden totalindkomst

Koncernens noter (1.000 EUR)


20

Udskudt skat

2012

2011

Udskudt skat 1. januar

14.211

15.523

Regulering vedrørende tidligere år

(2.934)

0

Valutakursreguleringer

2.127

(5)

Tilgang ved køb af virksomheder

Årets udskudte skat indregnet i resultatopgørelsen

Årets udskudte skat indregnet i anden totalindkomst

(10.500)

4.360

Udskudt skat 31. december

(45.778)

14.211

(41.133)

0

(7.549)

(5.667)

Udskudt skat er indregnet således i balancen:

Udskudt skat, aktiv

Udskudt skat (forpligtelse)

(52.667)

(7.945)

Udskudt skat, netto

(45.778)

14.211

6.889

22.156

Udskudte skatteaktiver indregnes for alle ikke-udnyttede skattemæssige underskud, i den udstrækning det anses for sandsynligt, at der inden for en overskuelig årrække realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan modregnes. Fastlæggelse af hvor stort et beløb, der kan indregnes for udskudte skatteaktiver, baseres på skøn over det sandsynlige tidspunkt for og størrelse af fremtidige skattepligtige overskud. Koncernen har vurderet, at udskudte skatteaktiver på i alt 6.889 (2011: 22.156), som primært kan henføres til Tyskland, vil kunne realiseres inden for en overskuelig fremtid. Det sker på baggrund af det prognosticerede indtjenings­grundlag i de virksomheder, hvor skatteaktiverne skal udnyttes.

2012

2011

Udskudt skat vedrører:

Immaterielle aktiver

(72.069)

(8.534)

Materielle aktiver

2.430

(3.276)

Tilgodehavender

4.921

(46)

Varebeholdninger

1.962

3.620

Andre kortfristede aktiver

728

836

Hensatte forpligtelser

15.777

14.431

Øvrige forpligtelser

(6.851)

(1.032)

Fremførselsberettigede skattemæssige underskud mv.

7.324

8.212

I alt

(45.778)

14.211

Udskudte skatteaktiver, der ikke er indregnet i balancen vedrører:

Skattemæssige underskud

Midlertidige forskelle

2.260

1.837

265

977

Koncernens noter (1.000 EUR)

55


21 Andre hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser 1. januar 2012

Valutakursreguleringer

Varer solgt med returret

Øvrige

59.507

9.698

1.636

162

Hensat

49.262

6.978

Anvendt

(48.788)

(2.111)

Tilbageført

(2.062)

(3.079)

59.555

11.648

Andre hensatte forpligtelser 31. december 2012

Varer solgt med returret knytter sig bl.a. til magasiner og bøger, hvor butikkerne har mulighed for at returnere aftalte varer. Koncernen foretager på salgstidspunktet et skøn over de varer, som forventes returneret eller ombyttet baseret på historiske erfaringer fra salg af de pågældende varer. Dette skøn er naturligt behæftet med usikkerhed, idet den faktiske returnering kan afvige fra det estimerede. Usikkerheden vedr. returnering af magasiner er dog begrænset som følge af den korte returneringstid. Øvrige hensatte forpligtelser omfatter blandt andet garantiforpligtelser, hvoraf der i andre tilgodehavender er indregnet en forventet delvis godtgørelse fra leverandøren. 22

Honorar til valgt revisor

Lovpligtig revision

Skattemæssig rådgivning

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

Andre ydelser

Samlet honorar til KPMG

2012

2011

(1.748)

(1.510)

(96)

(87)

(105)

(71)

(492)

(778)

(2.441)

(2.446)

(125)

(215)

(30)

(50)

Lovpligtig revision

Skattemæssig rådgivning

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

Andre ydelser

Samlet honorar til andre revisorer

(6)

0

(12)

(98)

(173)

(363)

(2.614)

(2.809)

I alt

23

Operationelle leasingforpligtelser Operationelle leasingforpligtelser omfatter lejeaftaler vedrørende ejendomme på 150.309 (2011: 138.082) og øvrige leasingaftaler på 10.017 (2011: 8.696). Heri indgår lejeaftaler vedrørende ejendomme indgået af fælleskontrollerede virksomheder med 38.250 (2011: 65.258).

2012

Uopsigelige operationelle leasingydelser udgør:

Op til 1 år

1 til 5 år

Udover 5 år

I alt

42.387

2011

32.167

100.488

88.132

17.452

26.480

160.327

146.779

For 2012 er der i resultatopgørelsen indregnet 43.815 (2011: 32.273) vedrørende operationel leasing.

56

Koncernens noter (1.000 EUR)


24

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Der er stillet sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på 112.216 (2011: 112.612) i domicil- og investerings­ ejendomme, hvor den regnskabsmæssige værdi udgør 162.505 (2011: 166.192). Koncernens fælleskontrollerede virksomheder har stillet sikkerhed for gæld til øvrige kreditinstitutter på 278 i diverse aktiver (virksomhedspant) (2011: 2.414). Aktivernes regnskabsmæssige værdi udgør 278 (2011: 161.436). Kontraktmæssige investeringsforpligtelser vedrørende immaterielle filmrettigheder udgør 21.098 (2011: 29.893). Koncernens selskaber har stillet diverse garantier mv. for 19.104 (2011: 16.526). Heri indgår garantier stillet af fælleskontrollerede virksomheder på 1.904 (2011: 10.429).

25

Finansielle risici og finansielle instrumenter Egmont-koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for en række finansielle risici, herunder markedsrisici. Koncernen har en centraliseret styring af likviditet og finansielle risici i koncernens helejede virksomheder, som foretages af Corporate Treasury. Corporate Treasury opererer som modpart til koncernens virksomheder, hvorved likviditet og finansielle risici styres centralt. Likviditet og finansielle risici i fælleskontrollerede virksomheder styres decentralt med rapportering til Corporate Treasury. Ledelsen overvåger løbende koncernens finansielle risikokoncentration samt finansielle beredskab. De overordnede rammer for den finansielle risikostyring er fastlagt i koncernens Treasury Policy. Treasury Policy omfatter koncernens valuta- og rentepolitik, finansieringspolitik og politik vedrørende kreditrisici i relation til finansielle modparter og omfatter en beskrivelse af godkendte finansielle instrumenter og risikorammer. De overordnede rammer vurderes løbende. Det er koncernens politik ikke at foretage spekulation. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring af de finansielle risici, der er en direkte følge af koncernens drift, investeringer og finansiering. I 2012 er der påbegyndt valutaafdækning vedrørende køb af rettigheder til film og sportsbegivenheder. Bortset herfra er der ingen større ændringer i koncernens risikostyringspolitik i forhold til 2011.

Valutarisici Koncernen er eksponeret for valutakursudsving som følge af, at de enkelte koncernvirksomheder foretager købs- og salgstransaktioner og har tilgodehavender og gæld i andre valutaer end deres funktionelle valuta. Der anvendes valutaterminsforretninger til at sikre at den faktiske eksponering ikke overstiger koncernens grænse for valutaeksponering. Afdækning af valutarisici ved køb af rettigheder behandles efter reglerne for regnskabsmæssig sikring. Værdireguleringer efter skat på egenkapitalen udgør 2,5 mio. EUR for 2012 (2011: 0,0 mio. EUR). Koncernens væsentligste valutarisici relateret til finansielle instrumenter er anvendt til regnskabsmæssig sikring. Den 31. december 2012 vil en 5 % ændring af valutakurserne DKK/NOK, EUR/NOK og DKK/USD påvirke egenkapitalen med 10,0 mio. EUR for 2012 (2011: 0,0 mio. EUR). Følsomheden er baseret på de finansielle instrumenter indregnet 31. december og en effektivitet på 100 % ved anvendelse af regnskabsmæssig sikring.

Koncernens noter (1.000 EUR)

57


25

Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Translationsrisici Koncernens primære valutakurseksponering er i NOK og EUR og relaterer sig til koncernens investeringer i helejede og fælleskontrollerede virksomheder, herunder langfristede koncernlån. Disse kursrisici afdækkes som hovedregel ikke, idet en løbende kurssikring af sådanne langsigtede investeringer ikke vurderes at være optimal ud fra en samlet risikoog omkostningsbetragtning. Et fald i kurserne på NOK og EUR med henholdsvis 5 % og 1 % ville have påvirket resultatet i 2012 med henholdsvis -9,0 mio. EUR (2011: -8,4 mio. EUR) og 0,5 mio. EUR (2011: 0,6 mio. EUR) og egenkapitalen for NOK pr. 31. december 2012 med -24,1 mio. EUR (2011: -6,8 mio. EUR) og for EUR med 5,1 mio. EUR (2011: 5,0 mio. EUR). En positiv ændring af valutakurserne ville have haft omvendt effekt på resultat og egenkapital, såfremt der tages udgangspunkt i de finansielle instrumenter, der er indregnet ultimo 2012 og 2011 og en uændret produktion/afsætning, pris- og

renteniveau.

Renterisici Koncernen har som følge af investerings- og finansieringsaktiviteter en eksponering relateret til udsving i renteniveauet. Det er koncernens politik at afdække renterisici på lån, når det vurderes, at rentebetalingerne kan sikres på et tilfredsstillende niveau. Styring af koncernens renterisiko er foretaget ved indgåelse af renteswaps, hvor variabelt forrentede lån omlægges til fastforrentede lån. Koncernens hovedstol for indgåede renteswaps anvendt til sikring udgør 95 mio. EUR pr. 31. december 2012 og 90 mio. EUR pr. 31. december 2011. Dagsværdien i balancen udgør 23,8 mio. EUR pr 31. december 2012 og 20,1 mio. EUR i 2011 og værdireguleringen efter skat på egenkapital for 2012 er negativ med 3,0 mio. EUR (2011: -10,0 mio. EUR). Som følge af koncernens anvendelse af afledte instrumenter til afdækning af renteeksponering relateret til gældsinstrumenter, vil koncernens egenkapital blive påvirket af ændringerne i sikringsinstrumenternes dagsværdi på reserven for sikringstransaktioner. Et rentefald på 1 %-point ville reducere egenkapitalen med ca. 11 mio. EUR. Ydermere ville et rentefald ikke medføre nogen væsentlig påvirkning af resultatopgørelsen da effekten fra tabte renteindtægter på nettoindestående og markedsværdiændring i afledte finansielle instrumenter udligner hinanden og i øvrigt er af ubetydelig størrelse. Likviditetsrisici Koncernens likviditetsreserve består af likvide midler, værdipapirer og uudnyttede kreditfaciliteter. For at sikre optimal udnyttelse af likvide midler opererer koncernen med cash pools. Koncernen har en nettogæld på 119,0 mio. EUR (2011: nettoindestående 104,7 mio. EUR). Koncernens finansiering består primært af variabelt forrentede danske realkreditlån med udløb i 2028 og variabelt forrentede lån i NOK, hvor lånerammen udløber i 2015. I forfaldsoversigterne nedenfor antages det, at lånerammen løbende forlænges. Egmont er i en låneaftale underlagt en financial covenant i form af netto rentebærende gæld i forhold til EBITDA.

58

Koncernens noter (1.000 EUR)


25

Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat) Koncernens gældsforpligtelser forfalder som følger nedenfor. Forfaldsoversigten er baseret på udiskonterede pengestrømme inkl. estimerede rentebetalinger baseret på de nuværende markedsforhold:

Kontraktlige Regnskabs- penge- mæssig værdi strømme Gæld til realkreditinstitutter

Inden for 1 år

1 til 5 år

Efter 5 år

16.192

120.930

112.216

141.197

4.075

Kreditinstitutter i øvrigt

85.741

107.162

13.074

7.574

86.514

Andre finansielle forpligtelser

24.505

26.682

1.215

25.467

0

Finansielle leasingforpligtelser

3.142

3.605

1.305

2.300

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

241.979

241.979

241.979

0

0

Ikke-afledte finansielle instrumenter

467.583

520.625

261.648

51.533

207.444

Afledte finansielle instrumenter

34.716

50.258

4.963

18.742

26.553

31. december 2012

502.299

570.883

266.611

70.275

233.997

Gæld til realkreditinstitutter

112.612

144.356

2.611

15.775

125.970

Kreditinstitutter i øvrigt

110.199

110.281

71.622

38.659

0

Andre finansielle forpligtelser

91.724

95.130

87.239

7.891

0

Finansielle leasingforpligtelser

2.151

2.151

687

1.464

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

201.749

201.749

201.749

0

0

Ikke-afledte finansielle instrumenter

518.435

553.667

363.908

63.789

125.970

Afledte finansielle instrumenter

23.410

36.815

4.897

12.126

19.792

31. december 2011

541.845

590.482

368.805

75.915

145.762

I 2013 har koncernen omlagt realkreditlån med en samlet hovedstol på 21,7 mio. EUR. De nye realkreditlån er rentetilpasningslån, som er afdragsfrie indtil 31. december 2022.

Kreditrisici Koncernens kreditrisici knytter sig primært til tilgodehavender fra salg, værdipapirer og likvide beholdninger. Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder løbende kreditvurderes. Tilgodehavender fra salg: Koncernen har modtaget sikkerheder relateret til salg. Dette er typisk i forbindelse med distribution af magasiner, hvor der modtages deposita. Derudover foretager visse af koncernens selskaber kreditforsikring imod tab på tilgodehavender fra salg i det omfang, det vurderes for relevant. Modtaget sikkerhed indgår i vurdering af den nødvendige nedskrivning til imødegåelse af tab. Tilgodehavender fra salg, hvor der er modtaget sikkerheder, og hvor den samlede kreditrisiko reduceres, udgør 33.686 (2011: 32.322).

Koncernens noter (1.000 EUR)

59


25

Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat) Ikke-nedskrevne, uforfaldne tilgodehavender fra salg inkl. tilgodehavender fra salg, hvor der er modtaget sikkerhed, er fordelt således pr. geografisk område:

Danmark

2012

2011

40.319

36.391

Øvrige Norden

101.890

85.834

Øvrige Europa

40.788

38.131

Andre lande

I alt

7.069

3.430

190.066

163.786

2012

2011

32.035

24.088

8.674

13.650

Herudover indgår forfaldne ikke nedskrevne tilgodehavender fra salg specificeret pr. forfaldsperiode:

Op til 30 dage

Mellem 30 og 90 dage

Over 90 dage

24.023

I alt

64.732

42.987

10.401

12.345

5.249

Nedskrivninger 1. januar

Valutakursreguleringer

476

(52)

Årets nedskrivninger

3.034

4.010

Realiseret tab

(2.363)

(3.193)

Tilbageførte nedskrivninger

(1.329)

(2.709)

Nedskrivninger 31. december

10.219

10.401

Værdipapirer og likvide beholdninger: Koncernen er eksponeret mod modpartsrisiko via samarbejdet med finansielle modparter både via indestående midler, men også via kredittilsagn. Koncernen styrer denne risiko ved at samarbejde med banker med en solid kreditvurdering.

60

Koncernens noter (1.000 EUR)


25

Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat) Kategorier af finansielle instrumenter Finansielle instrumenter specificeret i kategorier af finansielle aktiver og forpligtelser fremgår nedenfor:

2012

2011

Værdipapirer (dagsværdioptionen)

48.084

183.439

Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen

48.084

183.439

254.726

206.773

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender hos associerede virksomheder

Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

Tilgodehavender

3.698

3.648

84.565

60.811

41.528

154.259

384.517

425.491

Afledte finansielle instrumenter

8.781

3.925

Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen

8.781

3.925

Afledte finansielle instrumenter

25.935

19.485

Finansielle forpligtelser anvendt som sikringsinstrumenter

25.935

19.485

Gæld til realkreditinstitutter

112.216

112.612

Kreditinstitutter i øvrigt (langfristet)

74.025

38.572

Kreditinstitutter i øvrigt (kortfristet)

11.716

71.627

Andre finansielle forpligtelser

24.505

91.724

Finansielle leasingforpligtelser

3.142

2.151

Leverandører af varer og tjenesteydelser

241.979

201.749

Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris

467.583

518.435

Den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og kortfristede andre finansielle forpligtelser svarer til dagsværdien. Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter i øvrigt (langfristet) er variabelt forrentede kontantlån, og dagsværdien svarer således til den regnskabsmæssige værdi. Værdipapirer måles til noterede priser (niveau 1). Afledte finansielle instrumenter værdiansættes til dagsværdi på baggrund af andre input end noterede priser, som er observerbare for forpligtelsen, enten direkte eller indirekte (niveau 2). Regnskabsmæssig sikring Koncernen anvender terminskontrakter til afdækning af valutarisici vedrørende køb af rettigheder til film og sportsbegivenheder. Værdireguleringen på egenkapitalen udgør 2,5 mio. EUR for 2012 (2011: 0,0 mio. EUR), som vil blive indregnet i resultatopgørelsen i perioden 2013 - 2015. Koncernen har afdækket renterisici på variabelt forrentede lån med renteswaps. Værdireguleringen på egenkapitalen udgør 23,4 mio. EUR (2011: 20,1 mio. EUR), som vil blive indregnet i resultatopgørelsen over 1-16 år (2011: 1-17 år).

Koncernens noter (1.000 EUR)

61


26

Nærtstående parter Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond og har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Egmont-koncernens nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter fondens bestyrelse, direktion og disses nære familiemedlemmer samt virksomheder, hvori denne personkreds har væsentlige interesser. Bestyrelsens og direktionens aflønning fremgår af note 4. Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter derudover associerede virksomheder, jf. note 13 og 30. Transaktioner med associerede selskaber har været udlån til associerede virksomheder på 26.203 (2011: 12.489) og renteindtægter på 1.089 (2011: 907).

27

Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft IASB har udsendt en række nye standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er obligatoriske for Egmont Fondens koncernregnskab for 2012. Bortset fra nedenstående forventes ingen af de nye standarder eller fortolkningsbidrag at få væsentlig indvirkning på koncernregnskabet: IFRS 11 Joint ventures og lign. arrangementer træder i kraft for regnskabsåret 2014. Ifølge standarden er det ikke længere muligt at pro rata-konsolidere fælleskontrollerede virksomheder. Fælleskontrollerede virksomheder skal herefter indregnes efter indre værdis metode, hvor resultatandelen efter skat indregnes under finansielle poster. Dette vil primært medføre en nedgang i koncernens nettoomsætning og resultat før finansielle poster vedr. den norske del af Egmont Books, mens nettoresultatet vil være uændret. Sammenligningstal vil skulle tilpasses.

28

Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt begivenheder, der påvirker årsrapporten.

29

Køb af virksomheder Koncernen har i 2012 købt 50% af aktierne i AE-TV Holding AS (herefter: TV 2, Norge) samt 100 % af Venuepoint Holding ApS og yderligere 30 % af Filmweb AS, Norge. For en nærmere omtale af købet af disse virksomheder henvises til særskilt afsnit herom nedenfor. Derudover har koncernen købt andre virksomheder for i alt 6 mio. EUR. Dagsværdier på overtagelsestidspunktet

TV 2, Norge

Øvrige

Total

204.010

8.853

212.863

Materielle aktiver

29.287

493

29.780

Andre langfristede aktiver

42.176

10

162.411

8.698

Immaterielle aktiver

Kortfristede aktiver Langfristede finansielle forpligtelser Andre langfristede forpligtelser Kortfristede finansielle forpligtelser

42.186 171.109

(2.961)

(965)

(3.926)

(240.772)

(1.393)

(242.165)

(1.449)

(1.804)

(3.253)

Andre kortfristede forpligtelser

(90.339)

(12.310)

(102.649)

Identificerbare nettoaktiver

102.363

1.582

103.945

Goodwill

287.414

15.542

302.956

Dagsværdi af ejerandel af 50 % af aktierne

(108.731)

0

(108.731)

Købsvederlag

281.046

17.124

298.170

(71)

(7.393)

(7.464)

0

(2.401)

(2.401)

280.975

7.330

288.305

Heraf likvide beholdinger Betinget udskudt købsvederlag Kontant købsvederlag

62

Koncernens noter (1.000 EUR)


29

Køb af virksomheder (fortsat) Transaktionsomkostninger der kan henføres til køb af virksomhederne er indregnet ved afholdelsen under Andre eksterne omkostninger.

KØB I 2012

TV 2, Norge Koncernen indgik den 8. januar 2012 aftale om køb af de resterende 50 % af aktierne i TV 2, Norge med virkning fra 1. februar 2012. Det kontante købsvederlag, efter fradrag for urealiseret værdiregulering ved købet, udgør i alt 281,0 mio. EUR. Goodwill, der ikke er skattemæssigt fradragsberettiget, repræsenterer værdien af medarbejderstab, knowhow, platform for fremtidige annonce-, distributions- og brugerindtægter samt fuld ejerskab af aktierne. I overensstemmelse med IFRS’s regler om stepvise virksomhedssammenslutninger er der indregnet 165,0 mio. EUR i værdiregulering af de eksisterende aktier i forbindelse med købet af de resterende 50 % i 2012. Beløbet er medtaget under særlige poster, jf. note 6. Transaktionsomkostninger til rådgivere i forbindelse med overtagelsen udgør 0,9 mio. EUR, og indgår under Andre eksterne omkostninger i resultatopgørelsen.

Venuepoint

Koncernen har den 9. marts 2012 overtaget alle anparter i Venuepoint Holding ApS (Billetlugen). Købsvederlaget udgør 8,6 mio. EUR, hvor 2,4 mio. EUR vedrører udskudt vederlag. Det udskudte vederlag er baseret på forventning til fremtidig indtjening.

Transaktionsomkostninger til rådgivere i forbindelse med overtagelsen udgør 0,4 mio. EUR, og indgår under Andre eksterne omkostninger i resultatopgørelsen. Filmweb Koncernen har den 3. februar 2012 købt yderligere aktier i Filmweb AS, hvormed Egmonts ejerandel stiger til 64 %. Filmweb.no er Norges ledende film- og biografportal. Egmont har siden 2008 ejet 34 % af aktierne. Købsvederlaget udgør 2,3 mio. EUR. Øvrige

Bogvirksomheden Cappelen Damm har i 2012 købt de to forlagsvirksomheder Akribe AS og Høyskoleforlaget AS for at styrke virksomhedens position inden for undervisnings-området. Kids Media divisionen har i 2012 købt aktiviteterne i Krea Media, som bl.a. står bag de kendte børnefigurer Pixelline og Magnus og Myggen og styrker hermed sin ledende position i Norden inden for både fysiske og digitale leg- og læringsprodukter til børn.

Koncernens noter (1.000 EUR)

63


30

Koncernens virksomheder

Hvor intet andet er anført, ejes virksomhederne 100 %. Uvæsentlige, herunder primært hvilende virksomheder, er ikke medtaget i oversigten. De med * markerede virksomheder ejes direkte af Egmont Fonden.

DATTERVIRKSOMHEDER Land

Virksomhed

Ejerandel Hjemsted 2012 2011

Danmark

Egmont International Holding A/S *

København

Egmont Holding A/S

København

Egmont Magasiner A/S

Gentofte

Egmont Specialblade A/S

Gentofte

Vægtkonsulenterne A/S

Gentofte

Egmont Magazine Services A/S

Oxygen Magasiner A/S

København

Egmont Kids Media Nordic A/S

København

Egmont Creative Center A/S

København

Egmont Kids Media, Digital A/S

København

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

København

Nordisk Film A/S

København

Nordisk Film Distribution A/S

København

Nordisk Film Shortcut A/S

København

Nordisk Film Production A/S

København

Nordisk Film Biografer A/S

København

Scala Bio Center Aalborg ApS

NF Live A/S

København

Kino.dk A/S

København

Billetlugen A/S

København

-

Next2Live A/S

København

-

Nordisk Film Bridge Finance A/S

København

Dansk Reklame Film A/S

København

Nordisk Trading Company A/S Kolding - (Fusioneret med Nordisk Film Distribution A/S)

Egmont Administration A/S

København

Egmont Finansiering A/S

København

Ejendomsselskabet Vognmagergade 11 ApS *

København

Ejendomsselskabet Gothersgade 55 ApS*

København

Ejendomsaktieselskabet Lygten 47-49

København

Norge

Egmont AS

Oslo

Egmont Holding AS

Oslo

Egmont Kids Media Nordic AS

Oslo

Nordisk Film AS

Oslo

Nordisk Film Post Production AS

Oslo

(Fusioneret med Nordisk Film Production AS)

Nordisk Film Distribusjon AS

Oslo

Nordisk Film Production AS

Oslo

Nordisk Film ShortCut AS

Oslo

Gentofte

Aalborg

96 %

80 % 74 %

Koncernens noter (1.000 EUR)

80 % 74 %

-

-

66 %

64

40 %

66 %


30

Koncernens virksomheder (fortsat)

DATTERVIRKSOMHEDER Land

Virksomhed

Ejerandel Hjemsted 2012 2011

Norge

Drammen Kino AS

Drammen

Venuepoint AS

Oslo

Neofilm AS

Oslo

66,7 %

66,7 %

Filmweb AS

Oslo

64,3 %

34 %

Sportskort AS

Oslo

96,82 %

Egmont Hjemmet Mortensen AS

Oslo

Hjemmet Mortensen Trykkeri AS

Oslo

Hjemmet Mortensen Fagmedia AS

Oslo

Frysjaveien 42 AS

Oslo

AE-TV Holding AS Bergen - (Fusioneret med Egmont Holding AS)

50 %

TV 2 Gruppen AS

Bergen

50 %

TV 2 AS

Bergen

50 %

Nydalen Studios AS

Oslo

50 %

OB-Team AS

Oslo

50 %

Broom.no AS

Oslo

Outside Broadcast Team AS

Bergen

50 %

Eventyrkanalen AS

Bergen

50 %

TV 2 Torget AS

Bergen

50 %

Vimond Media Solutions AS

Bergen

50 %

Kanal 24 Norge AS

Fredrikstad

50 %

TV 2 Zebra AS Bergen - (Fusioneret med TV 2 AS)

27,5 %

Mosart Medialab AS

Bergen

Sverige

Egmont Holding AB

Malmø

Egmont Tidskrifter AB

Malmø

Auto, Motor och Sport Sverige AB Stockholm - (Fusioneret med Egmont Tidskrifter AB)

Egmont Tidskrifter BM AB

Egmont Kids Media Nordic AB

Egmont Editions AB

Sudd AB

Sören och Anders Interessenter AB

Änglatroll AB

Skandinaviske Skoledagböcker AB

Stockholm

Nordisk Film Sverige AB

Stockholm

Nordisk Film Produktion Sverige AB

Stockholm

Nordisk Film Post Produktion AB Stockholm - (Fusioneret med Egmont Holding AB )

Nordisk Film Distribution AB

Stockholm

Spiderbox Entertainment AB

Stockholm

Nordisk Film ShortCut AB

Stockholm

66 %

Venuepoint AB

Gøteborg

-

66,7 %

84,5 %

66,7 % -

-

-

42,25 %

Stockholm Malmø Malmø Stockholm

60 %

Malmø Malmø

Koncernens noter (1.000 EUR)

65


30

Koncernens virksomheder (fortsat)

DATTERVIRKSOMHEDER Land

66

Virksomhed

Ejerandel Hjemsted 2012 2011

Finland

Egmont Holding Oy/Egmont Holding Ab

Helsingfors

Oy Nordisk Film Ab

Helsingfors

Dominova Oy/AB

Helsingfors

BK Pro Fitness Oy

Vasa

Tyskland

Egmont Holding GmbH

Berlin

Egmont Ehapa Verlag GmbH

Berlin

Egmont Verlagsgesellschaften mbH

Mitte-Editionen GmbH

Berlin

Egmont Ehapa Rights Management GmbH

Berlin

Egmont Ehapa Comic Collection GmbH

Berlin

England

Egmont Holding Ltd.

London

Egmont UK Ltd.

London

Polen

Egmont Polska sp. z o.o.

Tjekkiet

Egmont CR s.r.o.

Ungarn

Egmont Hungary Kft.

Rusland

ZAO Egmont Russia Ltd.

Estland

Egmont Estonia AS

Tallinn

Letland

Egmont Latvija SIA

Riga

Litauen

UAB Egmont Lietuva

Vilnius

Ukraine

Egmont Ukraine LLC

Kiev

Rumænien

Egmont Romania S.R.L.

Bulgarien

Egmont Bulgaria EAD

Kroatien

Egmont d.o.o.

USA

Egmont US Inc.

Sverre LLC

Kina

Egmont Hong Kong Ltd.

Hong Kong

Egmont Sourcing (HK) Ltd.

Hong Kong

Sydafrika

Egmont Africa Pty, LTD

Cape Town

Koncernens noter (1.000 EUR)

Køln

Warszawa Prag Budapest Moskva

Bukarest Sofia Zagreb New York Denver

50,5 %

50,5 %

-


30

Koncernens virksomheder (fortsat)

FÆLLESKONTROLLEREDE VIRKSOMHEDER Land

Virksomhed

Danmark

Pumpehuset af 2011 A/S

Norge

Ejerandel Hjemsted 2012 2011

København

50 %

50 %

Mediehuset Nettavisen AS

Oslo

50 %

50 %

Næringslivsavisen Na24 AS

Oslo

50 %

-

Bootstrap AS

Oslo

50 %

-

Nordic World AS

Oslo

50 %

25 %

Cappelen Damm Holding AS

Oslo

50 %

50 %

Cappelen Damm AS

Oslo

50 %

50 %

Cappelen Damm Salg AS

Oslo

50 %

50 %

Tanum AS

Oslo

50 %

50 %

Sentraldistribusjon ANS

Oslo

50 %

50 %

Larsforlaget AS

Oslo

  Cappelen Damm Holding AS ejer

Flamme Forlag AS

66 %

66 %

Oslo

  Cappelen Damm Holding AS ejer

80 %

80 %

Barnemagasinet AS

Oslo

50 %

50 %

Maipo Film AS

Oslo

55,1 %

55,1 %

Sverige

Fladen Film AB

Stockholm

Finland

Solar Films Oy

Helsingfors

50,1 %

50,1 %

Egmont Kustannus Oy Ab

Helsingfors

50 %

50 %

Tyrkiet

Dogan ve Egmont Yayincilik A.S.

Istanbul

50 %

50 %

Australien

Hardie Grant Egmont Pty Ltd

Melbourne

50 %

50 %

Kina

Children’s Fun Publishing Company Ltd.

Beijing

49 %

49 %

Thailand

Nation Egmont Edutainment Company Ltd.

Bangkok

50 %

50 %

-

50 %

Koncernens noter (1.000 EUR)

67


30

Koncernens virksomheder (fortsat)

ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Land

Virksomhed

Danmark

Zentropa Folket ApS

Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor I/S

Publizon A/S

Norge

Ejerandel Hjemsted 2012 2011

Hvidovre

49,69%

49,69%

Albertslund

50 %

50 %

Aarhus

36 %

36 %

ABCiTY A/S

København

24,42 %

24,42 %

I/S Ugebladsdistributionen *

Albertslund

50 %

50 %

Motor ANS

Oslo

50 %

50 %

Biip.no AS

Oslo

  Egmont Serieforlaget AS ejer

-

45 %

  TV 2 AS ejer

-

45 %

40 %

-

Wolftech Broadcast Solutions AS

Norges Televisjon AS

Bergen

Oslo

  TV 2 Gruppen AS ejer

RiksTV AS

  TV 2 Gruppen AS ejer

Norges Mobil TV AS

33,3 %

33,3 %

Oslo 33,3 %

33,3 %

Oslo

  TV 2 Gruppen AS ejer

33,3 %

33,3 %

Sverige

Golfresan AB

Stockholm

35 %

35 %

Klintberg Nihlén Media AB

Stockholm

49 %

-

Finland

Matila Röhr-Nordisk Oy

Helsingfors

43,54 %

HD-Post Oy

Helsingfors

43,54 %

  Solar Films Oy ejer

40 %

40 %

England

50 %

50 %

Wendy Promotion Ltd.

London

Danske interessentskaber, der indgår i associerede virksomheder, udarbejder ikke officielle årsrapporter.

68

Koncernens noter (1.000 EUR)


Egmont Fondens resultatopgørelse­ (1.000 EUR) Note

2012

2011

3.950

3.940

Royaltyindtægter m.v.

2 Personaleomkostninger

(197)

Andre eksterne omkostninger

(836)

(161) (868)

Resultat før finansielle poster

2.917

2.911

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder

4.225

4.842

Finansielle indtægter

119

853

Finansielle omkostninger

(289)

(40)

Resultat før skat

6.972

8.566

3

Skat af årets resultat Årets resultat

(190)

(382)

6.782

8.184

Resultatdisponering

Overførsel til reservefond

1.356

1.637

Overførsel til legatfond

4.070

4.910

Overførsel til dispositionsfond

1.356

1.637

I alt

6.782

8.184

Egmont Fondens resultatopgørelse

69


Egmont Fondens balance 31. december (1.000 EUR) Note

Aktiver

4

Kapitalandele i dattervirksomheder

5

Kapitalandele i associerede virksomheder

Finansielle aktiver

2012

2011

181.061

181.699

251

252

181.312

181.951

Langfristede aktiver i alt

181.312

181.951

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender

101.369 3.397 104.766

105.535 292 105.827

VĂŚrdipapirer

577

565

Likvide beholdninger

0

469

Kortfristede aktiver i alt

105.343

106.861

AKTIVER I ALT

286.655

288.812

Passiver

2012

2011

6 Grundkapital

29.489

29.593

7 Reservefond

228.218

230.678

12.431

11.628

8 Legatfond 9 Dispositionsfond

Egenkapital i alt

3.690 273.828

4.588 276.487

Pensioner

388

397

388

397

Langfristede forpligtelser

GĂŚld til tilknyttede virksomheder

120

170

Tilsagte ikke udbetalte bevillinger

9.782

8.424

Anden gĂŚld

Kortfristede forpligtelser

2.537

3.334

12.439

11.928

Forpligtelser i alt

12.827

12.325

70

PASSIVER I ALT

Egmont Fondens balance 31. december

286.655

288.812


1 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Egmont Fonden er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for klasse C-virksomheder (stor) samt fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der er ikke medtaget en pengestrømsopgørelse for Egmont Fonden, idet der henvises til pengestrømsopgørelsen for koncernen. Royaltyindtægter mv. Royaltyindtægter periodiseres og indtægtsføres i takt med den indgåede aftale. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Udbytte Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Det vil typisk være på tidspunktet for generalforsamlingens godkendelse af udlodningen fra det pågældende selskab. I det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet, indregnes udbyttet som en reduktion på kapitalandelens kostpris. Egenkapital Resultatdisponering foretages i henhold til fundatsen. Den Almennyttige Virksomheds uddelinger og tilhørende omkostninger føres direkte på dispositionsfonden under egenkapitalen. Fondens egenkapital består af en grundkapital og en reservefond, der er bestemt for Den Erhvervsmæssige Virksomhed. Grundkapitalen er bunden, mens reservefonden omfatter de frie reserver. Legatfondens midler tjener til at sikre tilstedeværelsen af midler til anvendelse af Egmont Fondens almennyttige virksomhed. Dispositionsfonden udgør ifølge fundatsen midlerne, der er bestemt til anvendelse som støtte og bevillinger inden for Den Almennyttige Virksomhed. Ved beregning af skat tages der hensyn til fradragsret for Egmont Fondens uddelinger i henhold til fundatsen. Disse udgiftsføres over egenkapitalen. Der tages endvidere hensyn til skattemæssige hensættelser til fremtidige uddelinger. Der hensættes udskudt skat i det omfang, Egmont Fonden ikke forventes at kunne anvende disponible midler til uddelinger, svarende til de skattemæssige hensættelser.

Egmont Fondens noter (1.000 EUR)

71


2

2012

2011

Lønninger

Personaleomkostninger

(166)

(107)

Pensioner

(40)

(37)

Regulering af pensionsforpligtelse

I alt

9

(17)

(197)

(161)

Vederlag til bestyrelse udgør 155 i 2012 (2011: 124), hvoraf de 75 (2011: 60) indgår i omkostninger i Den Almennyttige

Virksomhed. Egmont Fondens direktion er tillige ansat i Egmont International Holding A/S, der afholder alle lønudgifter til direktionen. Egmont Fonden betaler et samlet administrationsvederlag til Egmont International Holding A/S herfor. 3

Skat af årets resultat

2012

Beregnet royaltyskat for året

(190)

2011 (382)

I alt

(190)

(382)

Skat af årets resultat består af royaltyskat.

4

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar

Valutakursreguleringer

Kostpris 31. december

2012

2011

181.699

181.214

(638)

485

181.061

181.699

2012

2011

252

252

5

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris 1. januar Valutakursreguleringer

Kostpris 31. december

(1) 251

0 252

Kapitalandele i associerede virksomheder består af 50 % af kapitalen i I/S Ugebladsdistributionen, Albertslund.

6

Grundkapital

2012

2011

Saldo 1. januar

29.593

29.513

Valutakursreguleringer

Saldo 31. december

(104) 29.489

80 29.593

7

Reservefond

Saldo 1. januar

Valutakursreguleringer

72

Overført fra resultatdisponeringen

Overført til dispositionsfond

Saldo 31. december

Egmont Fondens noter (1.000 EUR)

2012

2011

230.678

230.701

(813) 1.356

627 1.637

(3.003)

(2.287)

228.218

230.678


8

Legatfond

Saldo 1. januar

Valutakursreguleringer

2012

2011

11.628

10.630

(50)

Overført fra resultatdisponeringen

Overført til dispositionsfond

(3.217)

(3.941)

Saldo 31. december

12.431

11.628

9 Dispositionsfond

4.070

29

4.910

Til anvendelse iflg. §§ 6-10

Til anvendelse iflg. § 11

I alt

3.876

238

4.114

Saldo 1. januar 2011

Valutakursreguleringer

Anvendt til støtte og bevillinger

Omkostninger

(998)

0

(998)

Overført fra reservefond

2.058

229

2.287

Overført fra legatfond

3.941

0

3.941

Overført fra resultatdisponeringen

1.473

164

1.637

Saldo 31. december 2011

4.422

166

4.588

11

1

12

(5.939)

(466)

(6.405)

Valutakursreguleringer

(19) (7.024)

(1) (466)

(20)

Anvendt til støtte og bevillinger

(7.490)

Omkostninger

(964)

0

(964)

Overført fra reservefond

2.703

300

3.003

Overført fra legatfond

3.217

0

3.217

Overført fra resultatdisponeringen

1.220

136

1.356

Saldo 31. december 2012

3.555

135

3.690

Dispositionsfonden udgør ifølge fundatsen midlerne, der er bestemt til anvendelse som støtte og bevillinger inden for Egmont Fondens Almennyttige Virksomhed.

Egmont Fondens noter (1.000 EUR)

73


Bestyrelse og direktion BESTYRELSE Mikael Olufsen (formand) Direktør, født 1943, indtrådt 1993 Medlem af bestyrelsen i TryghedsGruppen smba (FM), Tryg A/S (FM), Tryg Forsikring A/S (FM), Malaplast Ltd., Thailand (FM), Gigtforeningen (FM), WWF Verdensnaturfonden, Danmark-Amerika Fondet Steen Riisgaard (næstformand) Adm. direktør, Novozymes A/S, født 1951, indtrådt 2002 Medlem af bestyrelsen i ALK-Abello A/S (FM), WWF Verdensnaturfonden (FM), Rockwool International A/S (NF), CAT Science A/S, Novo A/S, Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Aarhus Universitet Ulrik Bülow Adm. direktør, Otto Mønsted A/S, Adm. direktør House of Business Partners A/S, født 1954, indtrådt 2003 Medlem af bestyrelsen i Arator A/S (FM), GateHouse A/S (FM), Intersport Danmark A/S (FM), Plougmann & Vingtoft A/S (FM), FDM Travel A/S, Oreco A/S, Plaza Ure & Smykker A/S, Royal Unibrew A/S, Toms Gruppen A/S, Gigtforeningen Torben Ballegaard Sørensen Direktør, født 1951, indtrådt 2006 Medlem af bestyrelsen i AS3-Companies A/S (FM), CAT Forsknings- og Teknologipark A/S (FM), PowerBrands A/S (FM), Tajco Group A/S (FM), Realfiction ApS (FM), Systematic A/S (NF), Pandora Holding A/S, AB Electrolux, Sverige Jeppe Skadhauge Advokat og partner, Bruun & Hjejle, født 1954, indtrådt 2009 Medlem af bestyrelsen i Blindes Støttefond (FM), Tømmerhandler Johannes Fogs Fond (NF), Dansk Forening for Voldgift (FM), Designmuseum Danmark (NF), Advokatrådet, Voldgiftsinstituttet

74

Bestyrelse og direktion

Lars-Johan Jarnheimer Direktør, født 1960, indtrådt 2011 Medlem af bestyrelsen i BRIS (Children’s Rights in Society) (FM), Sverige, CDON-Group AB (FM), Sverige, Eniro AB (FM), Sverige, Arvid Nordquist HAB, Sverige, SAS Group, Sverige, INGKA Holding BV, Holland Anna von Lowzow Journalist og instruktør, født 1961, indtrådt 1996 Peder Høgild Operatør supervisor, født 1958, indtrådt 2009 Marianne Oehlenschlæger HR-konsulent, født 1958, indtrådt 2011

DIREKTION Steffen Kragh Adm. direktør & koncernchef, født 1964 Medlem af bestyrelsen i Nykredit Realkredit A/S (NF), Nykredit Holding A/S (NF), Foreningen Nykredit, Cappelen Damm Holding AS (FM), Norge Hans J. Carstensen Koncerndirektør, Økonomi, født 1965 Medlem af bestyrelsen i DI ITEK

Alle oplysninger er pr. 19. marts 2013.

FM: Formand NF: Næstformand

Egmont Fondens årsrapport 2012  

Egmont Fondens årsrapport 2012 (hele rapporten)

Egmont Fondens årsrapport 2012  

Egmont Fondens årsrapport 2012 (hele rapporten)

Advertisement