Page 1

Egmont fonden Ă…rsrapport 2008 CVR-nr. 11456111


Egmont Fonden Vognmagergade 11 1148 København K Telefon +45 3330 5550 Telefax +45 3332 4508 www.egmont.dk egmont@egmont.com Hjemsted: København

2

2 


Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning......................................................................................................................................... 4 – Hoved- og nøgletal................................................................................................................................ 4 – 2008 – Overskud i krævende mediemarked........................................................................................... 5 – Egmont Magazines............................................................................................................................... 6 – Egmont Kids Media .............................................................................................................................. 8 – Egmont Books....................................................................................................................................... 10 – Egmont Nordisk Film............................................................................................................................. 11 – TV 2 Gruppen, Norge............................................................................................................................ 13 – Almennyttig virksomhed....................................................................................................................... 15 – Økonomisk udvikling i 2008.................................................................................................................. 16 – Egmont Fonden som modervirksomhed................................................................................................. 16 – Organisation......................................................................................................................................... 17 – Udsigterne for 2009.............................................................................................................................. 17 – Særlige risici.......................................................................................................................................... 17 Ledelsespåtegning........................................................................................................................................ 18 Den uafhængige revisors påtegning.............................................................................................................. 19 Anvendt regnskabspraksis............................................................................................................................. 20 Koncernens resultatopgørelse....................................................................................................................... 27 Koncernens balance...................................................................................................................................... 28 Koncernens pengestrømsopgørelse............................................................................................................... 30 Egmont Fondens resultatopgørelse................................................................................................................ 31 Egmont Fondens balance.............................................................................................................................. 32 Noter............................................................................................................................................................ 33 Koncernens virksomheder............................................................................................................................. 40 Bestyrelse..................................................................................................................................................... 45 Koncernledelse............................................................................................................................................. 46

Indholdsfortegnelse

3 


Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal

2008

2007

2006

2005

2004

Hovedtal (mio. EUR) Nettoomsætning

1.564,8

1.492,0

1.235,9

1.173,3

1.070,2

Resultat før finansielle poster samt af- og nedskrivninger (EBITDA)

100,4

120,4

87,0

86,6

88,4

Resultat før finansielle poster (EBIT)

20,6

68,8

49,8

54,4

61,1

(5,3)

(3,7)

3,6

13,1

21,6

- heraf resultat af kapitalandele i (5,3) (3,5) 1,6 9,7 associerede virksomheder

19,0

- heraf finansielle indtægter og 0,0 (0,2) 2,0 3,4 omkostninger, netto

2,6

Resultat af finansielle poster

Resultat før skat (EBT)

15,3

65,1

53,4

67,5

82,7

Årets resultat

2,6

52,0

46,1

44,9

72,7

Koncernens andel af årets resultat

1,0

53,5

46,2

45,2

73,2

1.111,9

1.122,6

1.032,3

793,9

740,4

Investeringer i immaterielle anlægsaktiver

62,3

7,9

144,2

35,9

20,1

Investeringer i materielle anlægsaktiver

27,5

38,1

19,2

19,5

19,6

382,1

435,7

389,7

368,5

329,2

Balancesum

Egenkapital

Nøgletal (%) Overskudsgrad Egenkapitalandel (soliditet) Egenkapitalforrentning Gennemsnitligt antal ansatte

1,3

4,6

4,0

4,6

5,7

34,4

38,8

37,8

46,4

44,5

0,2

13,0

12,2

13,0

26,7

5.134

4.399

3.842

3.621

3.533

Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2005”. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

4

Ledelsesberetning

4 


Egmont er Danmarks største og mest internationale medievirksomhed. Vi udgiver medier i mere end 30 lande. Omdrejningspunktet for Egmont er at skabe og formidle fortællinger. Egmont formidler fortællinger i alle tænkelige medier. Fra print til plasmaskærm. Fra underholdning til undervisning. Fra finkultur til folkelighed. Fra fordybelse til flygtighed. Egmont er synlig i millioner af menneskers hverdag. Vores medieunivers i Norden omfatter ugeblade, magasiner, tegneserier, bøger, film, tv, og undervisningsmaterialer, spil, musik, - indhold leveret på diverse platforme. Uden for Norden fokuseres på blade og bøger til børn og unge. Siden etableringen i 1878 har Egmont været en solid virksomhed, der ønsker at bidrage positivt til det omgivende samfund. Dels gennem uddelingerne til almennyttige formål, dels som kulturformidler og arbejdsplads for mere end 5.000 engagerede medarbejdere. 2008 – Overskud i krævende mediemarked­ Nettoomsætningen i 2008 udgør 1.564,8 mio. EUR, en stigning på 4,9 % i forhold til året før. Korrigeret for ændrede valutakurser ville væksten have udgjort 6,7 %.

Koncernens resultat før skat i 2008 udgør 15,3 mio. EUR mod 65,1 mio. EUR i 2007. Resultatet, som er lavere end forventet, er præget negativt af valutakurstab samt nedskrivninger på goodwill og andre anlægsaktiver som følge af udfordrende markedsvilkår og de gennemførte lønsomhedsprogrammer, mens engangsgevinst på 29,0 mio. EUR i forbindelse med konvertering af obligation til aktier i Hjemmet Mortensen trækker i modsat retning. Årets resultat efter skat udgør i 2008 2,6 mio. EUR. Balancesummen mindsker med 10,7 mio. EUR til 1.111,9 mio. EUR. Nettorentebærende gæld stiger fra 44,9 mio. EUR til 142,6 mio. EUR som følge af køb af 40 % af aktierne i Hjemmet Mortensen. Egmonts egenkapital ultimo 2008 udgør 382,1 mio. EUR, svarende til en soliditet på 34,4 %. Egen­ kapitalen er påvirket af nedskrivning af merværdi i forbindelse med køb af minoritetspost i Hjemmet Mortensen (118,0 mio. EUR), opskrivning af koncernens ejendomme til dagsværdi (80,3 mio. EUR) samt tab ved indregning af valutakursreguleringer og renteswap (13,2 mio. EUR).

Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) i 2008 udgør 100,4 mio. EUR mod 120,4 mio. EUR året før. Resultatudviklingen er påvirket negativt af faldende valutakurser samt iværksatte lønsomhedsprogrammer i en række virksomheder, som har medført omkostninger til restruktureringer og tilpasninger af bemandingen. Endvidere indeholdt 2007 en række engangsgevinster. I positiv retning trækker effekt af tilkøbte virksomheder.

Ledelsesberetning

5 


Egmont Magazines Omsætning 2008: 276 mio. EUR (2007: 203 mio. EUR) Resultat før finansielle poster 2008: 21 mio. EUR (2007: 22 mio. EUR) Medarbejdere 2008: 1.248 (2007: 793)

Egmont Magazines er med over 100 titler i Danmark, Norge, Sverige og Finland en af de største udgivere af ugeblade og magasiner på det skandinaviske marked. Bladene er primært rettet mod konsumentmarkedet, og giver annoncører mulighed for at komme i kontakt med attraktive målgrupper. En betydelig investering for divisionen i 2008 var overtagelsen af Orklas 40 % af aktierne i Hjemmet Mortensen AS, der er Norges største ugeblads- og magasinudgivervirksomhed. Tidligere på året blev obligation konverteret til 10 % aktier. Det betyder, at virksomheden siden 1. juni 2008 har været 100 % ejet af Egmont. Erhvervelsen af Hjemmet Mortensen AS har resulteret i en markant styrkelse af divisionens position i såvel Norge som Sverige, hvor divisionen nu får mulighed for at skabe større synergier mellem Egmont Tidskrifter AB og Hjemmet Mortensen AB. Egmont Magazines’ produktportefølje omfatter familieblade, kvindeblade, mandeblade, billedblade, et stort udvalg af måneds- og specialblade samt en række websites og communities. Egmont Magazines øgede i 2008 omsætningen til 276 mio. EUR, hvilket skyldes, at Hjemmet Mortensen AS regnskabsmæssigt indgår 100 % i tre kvartaler af 2008, hvor det i 2007 kun indgik med 50 %. Omsætningen er negativt påvirket af faldende valutakurser for norske og svenske kroner.

6

Ledelsesberetning

Resultatet før finansielle poster udgjorde 21 mio. EUR i 2008 mod 22 mio. EUR i 2007. Resultatet er positivt påvirket af erhvervelsen af Hjemmet Mortensen. Resultatet i Hjemmet Mortensen er imidlertid negativt påvirket af nedskrivninger i forbindelse med restrukturering af det norske trykkeri samt nedskrivnin­ger på tidligere opkøb. Resultatudviklingen for divisionen skal endvidere ses i lyset af en høj lanceringsaktivitet af nye blade og magasiner samt af betydelige investeringer i digitale medier – fx klikk.no. Familieblade Egmonts familieblade i Skandinavien, ”Hjemmet”, ”Hemmets Journal”, ”Norsk Ukeblad” og ”Familien”, samt det nylancerede lavprisblad ”Ute & Inne” har et samlet ugentligt oplag på 732.000 eksemplarer. På trods af et vigende marked udgør familiebladene fortsat en yderst attraktiv del af bladporteføljen og er blandt de mest sælgende på markedet. I Sverige har ”Hemmets Journal” fastholdt sin placering som det største familieblad. Kvindeblade Kvindebladsmarkedet er præget af hård konkurrence om et attraktivt annoncemarked. I Danmark har Egmont Magazines et stærkt fodfæste med brands som ”ALT for damerne”, ”Eurowoman” og ”Sirene”. ”ALT for damerne” er det største annoncemedie på det danske kvindebladsmarked. I Norge har fortsat oplagsfremgang for ”Kamille” resulteret i største

6 


oplag pr. udgivelse blandt kvindeblade. I Sverige er Egmont Magazines repræsenteret med ”Hennes”. Billedblade På billedbladsmarkedet er Egmont Magazines førende i det prisbillige segment med ”Her & Nu” i Danmark og ”Her & Nå” i Norge. Det samlede ugentlige oplag er på 258.000 eksemplarer. Mandeblade Egmont Magazines har en solid position på markedet for mandeblade. I Danmark har ”Euroman” styrket sin position som det største annoncemedie i segmentet. I Norge har ”Vi Menn” en stærk stilling, og i Sverige har ”King” øget markedsandelen på annoncesalg.

sigt levet op til målsætningen med 500.000 unikke besøgende pr. uge. Indtægterne på området er fort­sat små i forhold til bladvirksomheden, men vækstraterne er høje. Der er således tale om et investeringsområde. Forventninger til 2009 Markedet for især annoncesalg, men også bladsalg, forventes at blive yderst udfordrende på grund af lavkonjunkturen. Divisionen har fokus på at styrke eksisterende brands samtidig med markante tiltag for at reducere omkostningerne. Investeringerne på det interaktive område vil blive fastholdt.

Specialblade Divisionen dækker markedet i Norden med flere end 80 titler og har flere førende positioner inden for segmenterne bolig, bil, båd, forældre, data, sport, fritid, rejse og hobby. I Danmark har divisionen i 2008 lanceret boligbladet ”RUM” og ”fit-Living”. Porteføljen i Sverige er styrket gennem opkøb af ”Auto”, ”Motor & Sport”, ”Golf Digest” samt ”Travel News”. Interaktive medier Egmont Magazines’ aktiviteter inden for digitale medier sker på områder, hvor der i sammenhæng med eksisterende brands og kompetencer kan skabes relevante nye muligheder eller synergi. I 2008 er der investeret i såvel at udbygge og styrke eksisterende websites som køb af nye. Den største satsning er klikk.no, der består af en portal dækkende 11 store interesseområder sammenkoblet med Egmont Magazines’ bladwebsites. Satsningen har trafikmæs-

Ledelsesberetning

7 


Egmont Kids Media Omsætning 2008: 479 mio. EUR (2007: 493 mio. EUR) Resultat før finansielle poster 2008: -7 mio. EUR (2007: 31 mio. EUR) Medarbejdere 2008: 1.399 (2007: 1.351)

Kids Media er en førende udgiver af blade og bøger til børn i Norden, de tysktalende lande, Storbritannien, Østeuropa og Kina. Divisionen blev etableret i slutningen af 2008 ved en sammenlægning af divisionerne International og Kids & Teens, med henblik på at opnå synergier, da produktporteføljerne ligner hinanden. Sammenlægningen medførte omstruktureringer og engangsomkostninger hertil. Kids Media udgiver og sælger blade, bøger, digitale medier, spil og merchandise til børn og unge i mere end 30 lande. Egmont USA’s plan om lancering af sit første katalog i september 2009 er forløbet som forventet. Kids Media forøgede endvidere sin aktiepost i det australske joint venture Hardie Grant Egmont til 50 %. Divisionen iværksatte forskellige onlineinitiativer i 2008. I Norge erhvervede divisionen 45 % af det førende ungdomssite biip.no samt 34 % af den førende filmportal Filmweb AS. I 2008 havde divisionen en omsætning på 479 mio. EUR, svarende til en nedgang på 14 mio. EUR. Dette kan henføres til mere ugunstige valutakurser og lavere oplagstal. Resultatet før finansielle poster udgjorde -7 mio. EUR i 2008 mod 31 mio. EUR i 2007. Resultatet er påvirket af en række engangs-

8

Ledelsesberetning

omkostninger i forbindelse med omstruktureringer og nedskrivninger. På grund af den negative valutakursudvikling er en række selskabers produktionsomkostninger steget, og dette har ligeledes påvirket rentabiliteten negativt. Norden I 2008 udgjorde Disneys figurer fortsat hjørnestenen i divisionen. Foruden kernefigurer som Anders And var der fremgang i divisionens salg i ”tween”-segmentet (de 9-12-årige) med ”High School Musical”-medier og bladet ”Hanna Montana”. Kids Media oplevede også vækst i sin ”Hello Kitty”-franchise og det norske brand ”Pondus”. I Sverige opnåede det populære heste-website stallet.se, der drives af Sudd AB, høje vækstrater. Den svenske puslespilsfabrik lukkede efter 50 år, og produktionen blev flyttet til Kina. I Finland leverede Kids Media fortsat tilfredsstillende resultater på baggrund af salget af blade og bøger med licensfigurer. I 2008 blev Skandinaviske Skoledagbøker, der ud­­ giver reklamefinansierede kalendere, formelt sammenlagt med Egmont Serieforlaget.

8 


Et lønsomhedsprojekt blev iværksat i anden halvdel af 2008. Centraleuropa Kids Media er den førende udgiver af blade til børn i de tysktalende lande og udgiver desuden børnebøger. Markedet er fortsat under pres. Omfattende omstruktureringer er igangsat i Tyskland i form af afvikling af børnebogsvirksomheden i Horizont Verlag, lukning af forskellige teenage-blade og flytning af ”Cultfish”-udgivelser til Berlin. Den tyske udgiver af bøger til detailhandlen Egmont Verlagsgesellschaften opnåede en vækst på 13 % i forhold til sidste år. Det nye fantasy-brand ”Lyx” tegner sig for den største del af væksten.

en tocifret omsætningsvækst udkonkurrerede denne region markedet samtidig med, at det høje resultatniveau blev opretholdt. Dette resultat kunne dels tilskrives de mange lanceringer af nye blade, og dels det kraftige fokus på massedistribution og annoncesalg. Dogan Kitap i Tyrkiet har styrket sin position på bogmarkedet for voksne i Tyrkiet, hvor flere titler topper listen over de mest solgte bøger. Asien Egmonts joint venture med The Nation Group (Nation Egmont Edutainment Company) i Thailand kunne fejre 10-års jubilæum i 2008. Selskabet Nation Egmont Entertainment, som udgiver tegneserier, leverer fortsat pæne resultater.

Storbritannien I Storbritannien opnåede Egmont rekordhøje om­­ sætningstal med forøgede markedsandele inden for både bøger og blade, hvilket styrkede Egmonts position som den førende udgiver af børnebøger og børneblade i Storbritannien.

I Kina fortsætter Egmonts joint venture med Post & Telecom Press gennem selskabet Children’s Fun Publishing. Selskabets fokus på nye produktlanceringer og øget effektivitet inden for distribution har medvirket til en tocifret vækstrate.

Øst- og Sydøsteuropa Kids Medias aktiviteter i denne region foregår i Bulgarien, Tjekkiet, Kroatien, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Ukraine, Rusland, Slovakiet, Serbien og Tyrkiet.

Forventninger til 2009 De udfordrende markedsforhold forventes at fortsætte i 2009, og som følge heraf vil der blive iværksat omkostningsbesparelser samt omstruktureringer i flere lande.

Egmont bibeholdt sin position som den førende udgiver af børnebøger og børneblade i 2008. Med

Ledelsesberetning

9 


Egmont Books Omsætning 2008: 165 mio. EUR (2007: 176 mio. EUR) Resultat før finansielle poster 2008: -1 mio. EUR (2007: 6 mio. EUR) Medarbejdere 2008: 532 (2007: 497)

Egmont Books udvikler og formidler oplevelser, indsigt og viden gennem skønlitteratur, fagbøger, børnebøger, lydbøger og undervisningsmaterialer. Omsætningen i 2008 udgjorde 165 mio. EUR og er en tilbagegang på 11 mio. EUR, hvilket er et resultat af afvikling og frasalg af aktiviteter i 2007. Resultatet før finansielle poster udgjorde -1 mio. EUR mod 6 mio. EUR året før. Resultatudviklingen skal ses i lyset af engangsgevinster i 2007. Lindhardt og Ringhof De danske bogaktiviteter er samlet i Danmarks næststørste forlag Lindhardt og Ringhof med tilhørende datterforlag Alinea, Akademisk Forlag, Athene, Alfabeta, Børsens Forlag og Carlsen samt flere bogklubber, hvoraf de største for henholdsvis voksne og børn er 12 Bøger og Bogklubben Rasmus. Fokus i 2008 har især været koncentreret om forlagets endelige organisation efter opkøbet af Bonnierforlagene i 2007, herunder sammenlægning af to bogklubsystemer og flere økonomisystemer, således at forlaget ved udgangen af 2008 i større grad fungerer som en integreret virksomhed. Det har ligeledes haft høj prioritet at få fastlagt forlagets endelige udgivelsesprofil inden for enkelte udgivelsesområder (børn, fakta, skønlitteratur, undervisning) samt den samlede udgivelsesprofil. Lindhardt og Ringhof udgav i 2008 cirka 1.000 nyheder inden for alle genrer. Efteråret var præget af mange bestsellerplaceringer bl.a. Leif Davidsens ”På udkig efter Hemingway”, biografien ”Tre søstre – samtaler mellem dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie” samt ungdomsromanen ”Brisingr” af Christopher Paolini.

10

Ledelsesberetning

Cappelen Damm Cappelen Damm er Norges største bogforlag og ejes ligeligt af Egmont og Bonnier. Forlaget driver Tanum Bokklubber med i alt otte specialbogklubber inklusive markedets ledende lydbogklub. Cappelen Damm ejer også Tanum boghandel med 14 boghandler i Oslo-området. Allerede i det første hele virksomhedsår efter fusionen af Cappelen og Damm er forlagets markedsposition blevet befæstet. En lang række fusionsprojekter har givet betydelige positive resultater. Cappelen Damm har desuden gennem fusionen fået en bredde og nogle muligheder, der har styrket forvaltningen af forfatternes rettigheder på alle planer. Blandt Cappelen Damms bedst sælgende titler kan nævnes Lars Saabye Christensens ”Bisættelsen” og den norske udenrigsminister Jonas Gahr Støres ”Å gjøre en forskjell”. I 2008 vandt Cappelen Damm desuden den prestigefyldte internationale børnebogspris BolognaRagazzi Award i tillæg til blandt andet Brageprisen og Riksmålsprisen. Forventninger til 2009 Egmonts norske virksomhed forventer i 2009 yder­ ligere­at styrke sin markedsposition inden for undervisningslitteratur, salg af pocketbøger i både boghandel og dagligvarebutikker samt gennem opbygning af netboghandelen tanum.no. Den danske­virksomhed vil i 2009 have fokus på at tilpasse forretningen til markedsforholdene for at forbedre lønsomheden - bl.a. med et mere skarpskårent udgivelsesprogram med færre titler.

10 


Egmont Nordisk Film Omsætning 2008: 472 mio. EUR (2007: 449 mio. EUR) Resultat før finansielle poster 2008: 5 mio. EUR (2007: 18 mio. EUR) Medarbejdere: 1.289 (2007: 1.114)

Mellow blev set af mange, og ved indgangen til 2009 lå filmen stadig på Top 20 i Danmark med over 250.000 solgte biograf-billetter.

Egmont Nordisk Film skaber og formidler fortællinger gennem film, musik, tv og interaktive spil. I 2008 bidrog distributionsforretningen, tv-produktionen og biograferne positivt til divisionens markedsposition og udbyggede rettighedsportefølje. Post produktionsselskaberne og de kreative partnerselskaber havde et udfordrende år. Opkøbet af halvdelen af Zentropa var en vigtig milepæl i året, der gik.

Den norske storfilm, ”Max Manus”, distribueres af Egmont Nordisk Film og blev fra 19. december og frem til årets udgang set af flere end 600.000 nordmænd.

Omsætningen udgjorde 472 mio. EUR i 2008 mod 449 mio. EUR i 2007. Fremgangen er især drevet af PlayStation-forretningen. Resultatet før finansielle poster udgjorde 5 mio. EUR. Tilbagegangen på 13 mio. EUR i forhold til året før skyldes engangsgevinster i 2007 samt nedskrivninger på goodwill og andre anlægsaktiver i post produktionsforretningen og visse af de kreative partnerselskaber.

Nordisk Film & TV i Norge producerede endnu en potentiel salgssucces, ”Olsen Banden Junior – Det sorte gullet”, med premiere i januar 2009. Flere af de norske børnefilmproduktioner modtog priser i løbet af 2008, bl.a. blev ”S.O.S. Svartskjær” kåret som bedste film på filmfestivalen i Lübeck, og ”Titanics ti liv” vandt prisen for bedste film på Cinekid i Holland og på børnefilmfestivalen i Chicago.

Film Egmont Nordisk Film producerer og distribuerer spillefilm, animationer og tv-serier, både som egen­ produktioner og i samarbejde med nordiske og internationale partnere. Året bød på flere succesfulde lanceringer af egne og andre selskabers film. Egmont Nordisk Film sendte i alt 92 spillefilm til biograferne i de nordiske lande i 2008.

I februar 2008 opkøbte Egmont Nordisk Film 50 % af Zentropa. I løbet af året er rammerne for det nye partnerskab blevet etableret og en række synergier realiseret. Blandt andet samarbejdes der nu om internationalt salg gennem det fælles salgsselskab TrustNordisk, der repræsenterer film fra både Zentropa, Nordisk Film og andre nordiske produktionsselskaber. Desuden råder begge selskaber over produktionsfaciliteter i flere lande, hvilket giver yderligere optimeringsmuligheder.

In-house produktionen ”To verdener” blev set af 315.000 i de danske biografer. ”Rejsen til Saturn” fra danske A. Film blev den mest sete animationsfilm i Danmark nogensinde med knap 400.000 solgte biografbilletter. ”Frygtelig Lykkelig” fra Fine &

På independent-området styrkede Egmont Nordisk Film sin position ved at indgå en femårig aftale med det amerikanske selskab, Relativity Media, som sikrer en række Hollywood-produktioner til distributionsforretningen.

Ledelsesberetning

11 


Nordisk Film Biografer stod i 2008 bag etableringen af filmsitet kino.dk, som blev lanceret i juni, og som gik ud af året med over 250.000 brugere. Nordisk Film Biografer solgte i 2008 det højeste antal biografbilletter i mere end 10 år med 5,85 mio. solgte billetter i Danmark og 350.000 i Norge. I Danmark gav det Nordisk Film Biografer en markedsandel på ca. 45 %. Tv-produktion Den danske tv-produktion fik ordre på en ny sæson af den succesfulde tv-dramaserie ”2900 Happiness” for dansk TV3. Ligeledes fik selskabet i opdrag af TV 2 Danmark at producere både ”Go’ Morgen Danmark” og ”Go’ Aften Danmark” fremover. I Finland blev Nordisk Film TV Oy lagt sammen med MRP Matila Röhr, der er ejet 20 % af Nordisk Film, for at udnytte synergierne imellem film- og tvproduktion. Nordisk Film & TV i Norge var igen i 2008 meget synlige i sendefladen med store succeser som ”Jakten på kjærligheten”, som er i sin sjette sæson på norsk TV 2, ”71 grader Nord” og ”Vil du bli millionær”, som begge kører på 10. år på TV Norge og norsk TV 2. Programmer om paranormale fænomener er også populært tv i Norge, her står Nordisk Film bag ”Jakten på den 6. sans” og ”Åndenes makt”, begge til TV Norge.

PlayStation 3 er den spillekonsol på markedet, der sælger flest spil pr. solgt maskine. PlayStation 2-konsollen solgte over 150.000 maskiner i det 9. leveår. SingStar ABBA var årets helt store succes med et samlet salg på 280.000, heraf 200.000 på PlayStation 2 alene. Musik Egmont Nordisk Film ejer 50 % af The Music Business Organisation A/S (MBO), som består af en række musikselskaber i Norden. MBO’s danske musikselskaber formår at toppe hitlisterne og stod i 2008 bag 31 % af al danskproduceret musik solgt i Danmark. Det svenske Roxy Recordings og MBN i Norge havde ligeledes adskillige hits på hitlisterne. I 2008 solgte MBO sine aktier i selskabet CPHREC 1 ApS til Sony BMG. Forventninger til 2009 2009 bliver et udfordrende år for Egmont Nordisk Film. Fokus er rettet mod at tilpasse forretningen og organisationen til markedsforholdene og fortsat sikre udvikling af rettigheder i samarbejde med de kreative partnere.

Endelig blev tv-serien ”Ping-Pong” nomineret til en Emmy. Interaktive spil På trods af en skærpet konkurrence på markedet for spillekonsoller har Egmont Nordisk Film opretholdt et højt salg af PlayStation 3-konsoller, som nu står i knap 500.000 nordiske hjem.

12

Ledelsesberetning

12 


TV 2 Gruppen, Norge TV 2 er en førende leverandør af nyheder, sport og underholdning samt af informations- og indholdstjenester på elektroniske medieplatforme. TV 2’s produkter og tjenester er tilgængelige på tv, internet og mobiltelefon. Egmont og norske A-pressen ejer hver 50 % af TV 2 i Norge. TV 2 havde i 2008 en omsætning på 2.744 mio. NOK (335 mio. EUR) mod 2.614 mio. NOK (326 mio. EUR) i 2007. TV 2’s driftsresultat blev 184 mio. NOK (22 mio. EUR) sammenlignet med -9 mio. kr. (-1 mio. EUR) i 2007. Forbedringen af resultatet skyldes i høj grad afvikling af engagementet i radiokanalen Kanal 24, som havde stort underskud i 2007. TV 2 indgår i Egmonts omsætning med 163 mio. EUR (166 mio. EUR i 2007) og i resultat før finansielle poster med 7 mio. EUR (-6 mio. EUR i 2007). TV 2 (hovedkanalen) Kanalen fik en markedsandel på 25,3 % mod 28,9 % i 2007. Denne ventede udvikling er et resultat af digitaliseringen af det jordbaserede sendenet, som har udjævnet TV 2’s distributionsfordel i forhold til de kommercielle konkurrenter. TV 2’s andel blandt de tre største kommercielle tv-kanaler blev 63,2 %, en tilbagegang i forhold til 2007 (66,1 %). TV 2 Nyhetskanalen I 2008 opnåede Norges første nationale 24-timers nyhedskanal, TV 2 Nyhetskanalen, at få kontakt med i gennemsnit 885.000 seere hver uge. Det svarer til

en fordobling af markedsandelen fra 0,5 til 1,1 % i forhold til året før. TV 2 Zebra TV 2 Zebra satser på norsk fodbold samt programmer målrettet den unge gruppe af seere. TV 2 Zebras markedsandel steg fra 2,4 % til 3,0 %. TV 2 Sport TV 2 Sport, der blev lanceret i 2007, har nu 80.000 abonnenter. Kanalen kan sende seks fodboldkampe parallelt. TV 2 Sport er en central del af opbygningen af nettv-platformen TV 2 Sumo. I 2009 er det en udfordring for TV 2 Sport, at betalingstv-kampene ikke bliver vist som tv-kampe men kun på web/IP. TV 2 Filmkanalen TV 2 Filmkanalen fortsætter sin vækst og øger for andet år i træk markedsandelen. Kanalen nåede i 2008 en markedsandel på 0,7 % sammenlignet med 0,5 % i 2007. RiksTV RiksTV er på rekordtid blevet Norges tredjestørste tv-distributør. Ved udgangen af 2008 havde RiksTV 320.000 kunder. RiksTV er gatekeeper i det jordbaserede digitale sendenet. Tv-distributionsselskabet, der gik i luften i 2007, markedsfører, sælger og distribuerer digitale tv-kanaler. RiksTV ejes af TV 2 sammen med Telenor og NRK. 98 % af husstandene og 87 % af hytterne i Norge er dækket af signalerne.

Ledelsesberetning

13 


Internettet Det nye tv2.no blev lanceret i marts 2008. Portalen skal tilbyde brugerne det mest attraktive indhold inden for sport, nyheder, underholdning og tvguides. Det har været vigtigt at skabe produkter og tjenester, som kan eksistere både på tv, web og mobil. Tv2.no har siden lanceringen haft en betydelig vækst med en topplacering på næsten 800.000 brugere. Fokusområderne i 2009 er video, unikt indhold, et udvidet udvalg af tjenester, forbedret vejrtjeneste, eksklusive underholdningskoncepter og en offensiv satsning inden for fodbold.

14

Ledelsesberetning

Forventninger til 2009 TV 2 Gruppen forventer lavere reklameefterspørgsel i 2009. Fortsat digitalisering og fragmentering af tvmarkedet vil give øget konkurrence om kommercielt attraktive seere. TV 2 har gennemført et omkostningsprogram på 18 mio. EUR, der har fuld effekt fra 2009. Den strategiske målsætning for 2009 er at styrke positionen inden for internet og betalings-tv og konsolidere den stærke stilling på seermarkedet.

14 


Almennyttig virksomhed Egmont arbejder i regi af koncernens moderselskab, Egmont Fonden, for at give børn og unge et godt liv ved aktivt og engageret at deltage i samfundet. Egmont støtter hvert år en række projekter og har siden 1920 støttet sociale, kulturelle og sundhedsmæssige formål med over 235 mio. EUR. I 2008 bevilgede Egmont i alt 6 mio. EUR, heraf 0,5 mio. EUR gennem Nordisk Film Fonden. Blandt årets projekter var: Ungdomsmedicinsk Videncenter Egmont har i 2008 støttet Rigshospitalets etablering af et Ungdomsmedicinsk Videncenter, der skal sikre bedre forhold og rehabilitering for syge unge mellem 12 og 22 år. Videncentrets formål er desuden at udbrede viden om ungdomsmedicin herunder til andre hospitaler. Nye veje for unge døve Egmont har i 2008 været med til at støtte, at Storkøbenhavns tegnsprogsforening opretter uddannelse for unge døve, døvblinde og hørehæmmede. Der er bygget et moderne storkøkken i København, hvor de unge kan uddanne sig til job i fødevarebranchen, og Egmonts bevilling er gået til efterfølgende evaluering af uddannelsen. Kriminalitetsforebyggelse i flygtningefamilier­ Egmont har i 2008 støttet forebyggelse af kriminalitet blandt børn af traumatiserede flygtningefamilier. Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre driver projektet, der i seks danske kommuner etablerer netværksmøder som del af indsatsen over for familierne.

seret midler tilbage til den danske mediebranche – til talentudvikling, festivaler, hæderspriser, konferencer, uddannelser og renovering af filmruller. Fonden har i en årrække givet støtte til afgangsfilm og rejselegater for eleverne på Den Danske Filmskole, til Super 16, der parallelt med Filmskolen udvikler nye talenter til dansk film, til Den Europæiske Film­ højskole i Ebeltoft, til The Animation Workshop i Viborg (animator-uddannelserne) og til skolekursusvirksomheden Station Next i Filmbyen. De formål fik i 2008 i alt ca. 125.000 EUR. Renovering af filmruller I 2008 blev et nyt projekt sat i søen, hvor Film­ instituttet renoverer og digitaliserer bevaringsværdige dokumentarfilm. Fonden ydede 65.000 EUR i støtte til den første fjerdedel af 100 dokumentarfilm, som er akut bevaringsværdige. Bevillingen forventes at fortsætte, indtil renoveringen er gennemført. I 2008 fik i alt 35 studerende og uddannelsessøgende talenter fra dansk films vækstlag støtte til ophold ved udenlandske filmskoler og universiteter. Nordisk Film Prisen uddeles fremover ved Det Danske Filmakademis årlige Robertfest. Prisen, som således ikke blev uddelt i kalenderåret 2008, gives til Årets Instruktør. Erik Ballings Rejselegat på 6.700 EUR gik i 2008 til Adam Neutzsky-Wulff, der blev fremhævet for at have ydet en særlig kreativ indsats med appel til et bredt publikum, der har styrket dansk tv-drama.

Nordisk Film Fonden Nordisk Film Fonden, der er en del af Egmont Fondens almennyttige virke, har siden 1992 kanali-

Ledelsesberetning

15 


Ledelsesberetning Økonomisk udvikling i 2008 Omsætning Egmonts samlede nettoomsætning steg i 2008 med 72,8 mio. EUR til 1.564,8 mio. EUR, svarende til en vækst på 4,9 %. 82 % af Egmonts omsætning genereres i Norden. Indtjening Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) i 2008 udgør 100,4 mio. EUR mod 120,4 mio. EUR året før. Resultatudviklingen er påvirket negativt af faldende valutakurser samt iværksatte lønsomhedsprogrammer i en række virksomheder, som har medført omkostninger til restruktureringer og tilpasninger af bemandingen. Endvidere indeholdt 2007 en række engangsgevinster. I positiv retning trækker effekt af tilkøbte virksomheder. Resultat før finansielle poster udviser et fald fra 68,8 mio. EUR i 2007 til 20,6 mio. EUR i 2008. Årets finansielle poster (ekskl. resultat i associerede virksomheder) udviser et nulresultat mod en omkostning på 0,2 mio. EUR i 2007. I 2008 er indeholdt en engangsgevinst på 29,0 mio. EUR i forbindelse med konvertering af obligation til aktier i Hjemmet Mortensen.

16

primært, at nedskrivninger m.v. ikke er skattemæssigt fradragsberettiget samt manglende mulighed for at udligne skattepligtig indkomst mellem landene. Årets resultat i 2008 udgør 2,6 mio. EUR mod 52,0 mio. EUR året før. Koncernens andel af årets resultat i 2008 udgør 1,0 mio. EUR mod 53,5 mio. EUR året før. Balance Balancesummen er faldet med 10,8 mio. EUR til 1.111,9 mio. EUR. Nettorentebærende gæld stiger fra 44,9 mio. EUR til 142,6 mio. EUR som følge af køb af 40 % af aktierne i Hjemmet Mortensen. Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang 382,1 mio. EUR, en nedgang på 53,6 mio. EUR i forhold til året før. Egenkapitalen er påvirket af nedskrivning af merværdi i forbindelse med køb af minoritetspost i Hjemmet Mortensen (118,0 mio. EUR), opskrivning af koncernens ejendomme til dagsværdi (80,3 mio. EUR) samt indregning af valutakursreguleringer og renteswap med et samlet tab på 13,2 mio. EUR. Egenkapitalen forrentes med 0,2 % mod 13,0 % året før.

Koncernens resultat før skat blev på 15,3 mio. EUR mod 65,1 mio. EUR året før. Resultatet er præget negativt af valutakurstab samt nedskrivninger på goodwill og andre anlægsaktiver som følge af udfordrende markedsvilkår og de gennemførte lønsomhedsprogrammer, mens engangsgevinst på 29,0 mio. EUR i forbindelse med konvertering af obligation til aktier i Hjemmet Mortensen trækker i modsat retning.

Egmont Fonden som modervirksomhed For Egmont Fonden som modervirksomhed blev overskuddet eksklusive resultat i dattervirksomheder på 7,3 mio. EUR. Egmont Fondens erhvervsmæssige aktiviteter omfatter primært licensindtægter vedrørende Egmont Fondens udgivelsesrettigheder og forvaltning af Egmont Fondens midler.

Skatten af det ordinære resultat blev 12,7 mio. EUR (13,1 mio. EUR i 2007), svarende til 83,2 % af resultatet før skat. Den høje skatteprocent skyldes

Bestyrelsen har besluttet at overføre 3,0 mio. EUR af Egmont Fondens overskud til dispositionsfonden og legatfonden for Den Almennyttige Virksomhed.

Ledelsesberetning

Soliditeten udgør 34,4 % mod 38,8 % året før.

16 


Restbeløbet henlægges til reservefonden i Den Erhvervsmæssige Virksomhed. Egmont Fondens samlede egenkapital svarer til den, der er anført i koncernregnskabet. Organisation I forbindelse med årsmødet i marts 2009 udtræder Ivar Samrén af Egmont Fondens bestyrelse efter at have passeret aldersgrænsen i henhold til fundatsen. Ivar Samrén har været bestyrelsesmedlem i Egmont Fonden siden 1991, næstformand fra 1992 og formand siden 1999. Der afholdtes i februar 2007 koncernvalg af medarbejderrepræsentanter til Egmont Fondens bestyrelse. Den anvendte metode for opgørelse af antallet af ansatte i de enkelte datterselskaber blev efterfølgende anfægtet af en af de opstillede kandidater. Københavns byret gav Egmont Fonden medhold i, at opgørelsesmetoden var korrekt, mens Østre Landsret den 18. februar 2009 afgjorde, at den anvendte metode ikke var korrekt. Egmont Fonden har ansøgt Procesbevillingsnævnet om at kunne indbringe spørgsmålet for Højesteret. Divisionerne Kids & Teens og International fusioneredes ultimo 2008 til Kids Media-divisionen. Frank Knau, hidtidig direktør for International, er direktør for den nye division. Tommy Melle, direktør i Kids & Teens, gik ved samme lejlighed på pension. Allan M. Hansen afløste den 1. januar 2009 Michael Ritto som administrerende direktør i Nordisk Film og indtrådte samtidig i Egmonts koncernledelse. Egmonts koncernledelse består herefter af Steffen Kragh, Hans J. Carstensen, Kjeld Lucas, Allan M. Hansen og Frank Knau. Udsigterne for 2009 I 2009 fortsættes arbejdet med lønsomhedsprogrammer i størstedelen af koncernens forretningsområder,

bl.a. for at imødegå usikkerheden forbundet med afsætningen. Usikkerheden gælder særligt i de annoncedrevne forretninger, som er konjunktur­ følsomme. Parallelt hermed fortsættes arbejdet med at investere i kreativitet og udvikling af Egmont Fondens virksomheder. Særlige risici En del af Egmonts virksomhed er baseret på samarbejdet med en række af verdens førende rettighedsindehavere. De mangeårige og stabile relationer til disse fastholdes og udbygges løbende. Egmonts styrke og geografiske bredde understøtter dette. Koncernens aktiviteter medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for en række valutaer. Det er koncernens politik at afdække kommercielle valutarisici. Afdækningen sker hovedsageligt i valutaterminskontrakter og optioner. Der indgås ikke spekulative valutadispositioner. Koncernen påvirkes desuden af ændringer i valutakurserne, idet de udenlandske dattervirksomheders og associerede virksomheders resultat ved årets udgang omregnes til EUR på baggrund af gennemsnitskurser. Kursrisici, der relaterer sig til investeringer i datter­ virksomheder og associerede virksomheder i ud­landet, afdækkes som hovedregel ikke, idet det er opfattelsen, at en løbende kurssikring af sådanne langsigtede investeringer ikke vil være optimal ud fra en samlet risiko- og omkostningsmæssig betragtning.­ Koncernens kreditrisici knytter sig primært til finansielle aktiver indregnet i balancen. Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for på­tagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurdere­s.

Ledelsesberetning

17 


Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Egmont Fonden. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et

retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008. København, den 17. marts 2009

Direktion:

Steffen Kragh Administrerende direktør

Hans J. Carstensen

Bestyrelse:

Ivar Samrén Mikael O. Olufsen Formand Næstformand

Ulrik Bülow Niels Fisch-Thomsen Maibritt Jensen

Tony Jørgensen Anna von Lowzow Steen Riisgaard

Torben Ballegaard Sørensen

18

Ledelsespåtegning

18 


Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Egmont Fonden Vi har revideret årsrapporten for Egmont Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008, omfattende ledelsesberetning, ledelses­påtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som fonden samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstem­melse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hen­sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores re­vision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke in­deholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrappor­ten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejl­information i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshand-

linger, der er passende efter omstændig­hederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrap­porten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen. København, den 17. marts 2009

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Koefoed statsaut. revisor

Den uafhængige revisors påtegning

19 


Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Egmont Fonden for 2008 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor) samt fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der er dog foretaget enkelte uvæsentlige reklassifikationer af regnskabsposter. Derudover er anvendt regnskabspraksis for successive virksomhedsovertagelser præciseret. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

20

Anvendt regnskabspraksis

Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter Egmont Fonden og de virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 50 % af stemmerne eller på anden måde har bestemmende indflydelse (dattervirksomheder). Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. I koncernregnskabet konsolideres fællesledede, associerede virksomheder efter pro rata-metoden, jf. ”Koncernens virksomheder”. Pro rata-metoden indebærer, at den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsposter medtages i de tilsvarende poster i koncernregnskabet. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. For pro rata-konsoliderede virksomheder foretages forholdsmæssig eliminering. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ved opnåelse af bestemmende indflydelse anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Når virksomhedsovertagelser foretages ved successive køb, fastholdes den regnskabsmæssige værdi af

20 


tidligere erhvervede kapitalandele. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 10 år og overstiger ikke 20 år. I overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i årsregnskabsloven er goodwill erhvervet før 1. januar 2002 ikke aktiveret.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem trans­ aktions­dagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Goodwill fra erhvervede virksomheder reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen.

Ved indregning af dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er selvstændige enheder og aflægger regnskab i en anden valuta end EUR, omregnes resultatopgørelserne til en gennemsnitlig valutakurs for året, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen.

Køb af yderligere minoritetsinteresser efter opnåelse af bestemmende indflydelse anses for en ejertransaktion, og forskellen mellem kostpris og indre værdi indregnes direkte på egenkapitalen. Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver inklusive goodwill på salgstidspunktet samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Minoritetsinteresser I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100 %. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital reguleres årligt og indregnes som særskilte poster under resultatopgørelse og balance. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Koncernlån, der i realiteten betragtes som tillæg til investeringer i dattervirksomheder, kursreguleres over egenkapitalen.

Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre til­ godehavender henholdsvis anden gæld. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Anvendt regnskabspraksis

21 


Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt i egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede.

cierede virksomheders skat indregnes under skat af ordinært resultat.

Resultatopgørelsen

Skat af ordinært resultat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og for­skydning i udskudt skat, indregnes i resultatop­ gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. I det omfang, der sælges med returret, modregnes reser­vation for forventet retur. For varer produceret for fremmed regning anvendes produktionsprincippet. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjenester og tab ved salg af konsoliderede virksomheder. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder I Egmont Fondens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af interne avancer/tab. I både Egmont Fondens og koncernens resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat før skat med fradrag af afskrivning på goodwill. Andel i de asso-

22

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Balancen Udgiverrettigheder, licenser, m.v. Licenser og lignende rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt den er lavere. Licenser afskrives lineært over aftaleperioden. Egenproducerede rettigheder Egenproducerede rettigheder måles til kostpris, som inkluderer indirekte produktionsomkostninger, med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Egenproducerede rettigheder afskrives over den periode, hvor de forventes at generere indtægter. Varemærker Varemærker måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt den er lavere. Varemærker afskrives lineært over den vurderede økono­­miske levetid, der sædvanligvis udgør 20 år. Goodwill Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens

22 


erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der sædvanligvis udgør 10 år og ikke overstiger 20 år. Afskrivningsperioden er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris med værdiregulering til dagsværdi og fradrag af akkumulerede afskrivninger. Efter fradrag af udskudt skat bindes opskrivninger på reservefonden under reserve for opskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige netto­ indtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

Produktionsanlæg og maskiner, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

I overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i årsregnskabsloven er goodwill erhvervet før 1. januar 2002 ikke aktiveret. Software Software omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte eller indirekte kan henføres til koncernens udvikling af software. Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor tilstrækkelige ressourcer og en udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække administrationsomkostninger og udviklingsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. Software, der indregnes i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt den er lavere. Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives software lineært over den vurderede økonomiske brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og scrapværdier: Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler

25 - 50 år 3 - 15 år 3 - 5 år 5 - 10 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle an­lægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs­ prisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsom­kostninger. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede­virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes

Anvendt regnskabspraksis

23 


indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncern­ interne avancer og tab. Kapitalandele i associerede virksomheder måles til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes indre værdi ifølge virksomhedernes regnskaber med tillæg af regnskabsmæssig værdi af goodwill. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 EUR, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger op­­ gøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Filmrettigheder Beholdninger omfatter film-, video- og tv-rettigheder. Filmrettigheder måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

I det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen, overføres nettoopskrivningen af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til en reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, som indgår i reservefonden.

Ved køb foretages fordeling af kostprisen på medierne biograf, video og tv samt på markedsområder. De ikke-premiereførte film optages til kostpris. Beholdningen udgiftsføres ved premiere i det enkelte medium på det pågældende marked.

Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under ”Koncernregnskabet”.

Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFOmetoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkost-

24

ninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de maskiner, der anvendes i produktionsprocessen, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og -ledelse. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

24 


skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de efter en konkret vurdering forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Omkostninger til ydelsesbaserede pensionsordninger opgøres til nutidsværdi og periodiseres over medarbejdernes forventede ansættelsesperiode. Nutidsværdien af ordninger, der ikke er afdækket, hensættes i balancen. Er afdækningen højere end nutidsværdien, medregnes aktivet under andre til­godehavender. Årets regulering til de hensatte­ forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen. Nutids­værdien på de væsentligste ydelsesbaserede forpligtelser­og de tilhørende omkostninger er aktuarmæssigt beregnet. Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter reservation for varer solgt med returret samt forventede omkostninger til omstruktureringer m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af koncernens økonomiske ressourcer. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Pensionsforpligtelser Koncernen har indgået pensionsaftaler med en væsentlig del af koncernens medarbejdere.

Egmont Fonden Resultatdisponering foretages i henhold til fundatsen. Den Almennyttige Virksomheds uddelinger og tilhørende omkostninger føres direkte på dispositionsfonden under egenkapitalen.

Omkostninger til bidragsbaserede pensionsordninger indregnes i resultatopgørelsen, og eventuelle skyldige indbetalinger indregnes i balancen under anden gæld. Koncernen har ingen forpligtelser ud over de løbende faste bidrag.

Fondens egenkapital består af en grundkapital og en reservefond, der er bestemt for Den Erhvervsmæssige Virksomhed. Grundkapitalen er bunden, mens reservefonden omfatter de frie reserver. Legatfondens midler tjener til at sikre tilstedeværelsen af midler til

Anvendt regnskabspraksis

25 


anvendelse af Egmont Fondens almennyttige virksomhed. Dispositionsfonden udgør ifølge fundatsen midlerne, der er bestemt til anvendelse som støtte og bevillinger inden for Den Almennyttige Virksomhed.

Aktiver i segmentet omfatter de aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder anlægsaktiver, varebeholdninger, tilgodehavender og likvide beholdninger.

Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets drift, herunder leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld.

Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktivitet samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2005”. De nøgletal, der er anført i hoved- og nøgletalsoversigten, er beregnet således: Overskudsgrad Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning

Egenkapitalandel Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning Ordinært resultat efter skat x 100

Segmentoplysninger Der gives oplysninger på forretningssegmenter og geografiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring.

26

Anvendt regnskabspraksis

Gennemsnitlig egenkapital

26 


Koncernens resultatopgørelse (1.000 EUR) Note

1 Nettoomsætning

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

Andre driftsindtægter

Råvarer og hjælpematerialer

Andre eksterne omkostninger

Personaleomkostninger

2

2008

2007

1.564.779

1.492.018

1.117

5.013

17.980

17.183

(86.366)

(87.413)

(1.057.198)

(995.254)

(334.544)

(304.723)

(79.757)

(51.527)

3, 4

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver

Andre driftsomkostninger

(5.388)

(6.461)

Resultat før finansielle poster

20.623

68.836

5

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder før skat

(5.393)

(3.549)

6

Andre finansielle indtægter

42.418

11.047

Finansielle indtægter i Egmont Fondens Almennyttige Virksomhed

7

379

503

Andre finansielle omkostninger

(42.768)

(11.691)

Resultat før skat

15.259

65.146

(12.693)

(13.128)

2.566

52.018

8

Skat af ordinært resultat

Årets resultat Minoritetsinteressers andel Koncernens andel af årets resultat

(1.593)

1.471

973

53.489

Koncernens resultatopgørelse

27 


Koncernens balance 31. december (1.000 EUR) Note

Aktiver

Udgiverrettigheder, licenser, m.v.

Egenproducerede rettigheder

Varemærker

Goodwill

Software under udførelse

Immaterielle anlægsaktiver

3

2008

2007

25.778

35.701

8.109

4.973

34.744

27.552

95.456

106.868

2.587

3.321

166.674

178.415

235.641

136.832

18.912

28.579

19.065

21.439

Grunde og bygninger

Produktionsanlæg og maskiner

Driftsmateriel og inventar

Indretning af lejede lokaler

Materielle anlægsaktiver under udførelse

4 Materielle anlægsaktiver

5.901

7.100

4.929

5.099

284.448

199.049

19.715

15.756

Kapitalandele i associerede virksomheder

Andre værdipapirer og kapitalandele

Finansielle anlægsaktiver

5

4.953

2.234

24.668

17.990

475.790

395.454

Anlægsaktiver i alt

Råvarer og hjælpematerialer

3.960

3.330

Varer under fremstilling

12.217

13.155

Fremstillede varer og handelsvarer

115.740

107.326

Varebeholdninger

131.917

123.811

77.481

99.822

246.591

265.563

Filmrettigheder

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder

Andre tilgodehavender

3.382

5.580

58.229

59.686

Periodeafgrænsningsposter

37.155

32.926

Udskudt skat

26.738

32.291

10 Tilgodehavender

372.095

396.046

18.352

36.315

36.220

71.157

636.065

727.151

1.111.855

1.122.605

9

Værdipapirer

11

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

28

Koncernens balance 31. december

28 


Note

Passiver

12 Grundkapital

13

Reservefond

14

Legatfond

15 Dispositionsfond

Egenkapital

2008

2007

29.528

29.504

335.602

390.668

12.354

11.085

4.607

4.477

382.091

435.734

2.939

9.561

Minoritetsinteresser

Hensættelser til pensioner

25.064

28.069

9

Hensættelser til udskudt skat

30.290

12.264

16

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser

48.982

53.316

104.336

93.649

17 Gæld til realkreditinstitutter

21.767

21.750

17

Kreditinstitutter i øvrigt

44.692

67.876

Anden langfristet gæld

Langfristede gældsforpligtelser

18

6.802

17.662

73.261

107.288

17

Kreditinstitutter i øvrigt

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Leverandører af varer og tjenesteydelser

123.895

45.124

46.588

38.256

240.079

255.425

Gæld til associerede virksomheder

2.195

2.203

Selskabsskat m.v.

3.154

9.706

Igangværende arbejde for fremmed regning

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser

649

150

132.668

125.509

549.228

476.373

622.489

583.661

1.111.855

1.122.605

Gældsforpligtelse i alt Passiver i alt 20

Eventualforpligtelser

Koncernens balance 31. december

29 


Koncernens pengestrømsopgørelse (1.000 EUR) Note

2008

Resultat før finansielle poster

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:

Afskrivninger

Gevinst ved salg af anlægsaktiver

Hensatte forpligtelser

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital

20.623 79.757

2007 68.836 51.527

323

(10.270)

1.388

(10.578)

102.091

99.515 (16.534)

Ændring i varebeholdninger

(16.092)

Ændring i filmrettigheder

22.862

Ændring i tilgodehavender

Ændring i leverandører og anden gæld

Ændring i driftskapital

20.199

(135)

(41.535)

(7.570)

43.872

(935)

6.002

101.156

105.517

Pengestrøm fra primær drift

Renteindtægter, betalt

Renteomkostninger, betalt

Pengestrøm fra ordinær drift

33.051

33.001

(50.425)

(35.075)

83.782

103.443

(15.933)

(13.516)

67.849

89.927

Betalt selskabsskat

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Køb af dattervirksomheder og fællesledede virksomheder

Køb af immaterielle anlægsaktiver

(17.418)

(7.853)

Køb af materielle anlægsaktiver

(27.028)

(34.535)

Salg af materielle anlægsaktiver

9.261

8.677

Køb af finansielle anlægsaktiver

(13.476)

Salg af finansielle anlægsaktiver

0

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

(113.760)

(27.945)

(580) 17.023

(162.421)

(45.213) (6.251)

Nettotilgang fra gæld til kreditinstitutter m.v.

97.543

Udbytte til minoritetsaktionærer

(9.996)

0

Uddelinger

(6.312)

(6.057)

81.235

(12.308)

(13.337)

32.406 41.128

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm

Likvider, primo

71.157

Kursregulering

(21.600)

(2.377)

36.220

71.157

Likvider, ultimo

30

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.

Koncernens pengestrømsopgørelse

30 


Egmont Fondens resultatopgørelse (1.000 EUR) Note

2008

2007

Licensindtægter m.v.

5.208

5.376

Personaleomkostninger

21

Andre eksterne omkostninger

Resultat før finansielle poster

(71)

108

(838)

(1.155)

4.299

4.329

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder før skat

6.135

57.877

Andre finansielle indtægter

3.780

4.358

24

22

Finansielle indtægter fra legat- og dispositionsfondens midler

Andre finansielle omkostninger

Resultat før skat

351

503

(899)

(450)

13.666

66.617

(12.693)

(13.128)

973

53.489

(2.027)

47.489

Overførsel til dispositionsfond

1.740

6.000

Overførsel til legatfond

1.260

0

973

53.489

23

Skat af årets resultat

Årets resultat

Resultatdisponering

Overførsel til reservefond

I alt

Egmont Fondens resultatopgørelse

31 


Egmont Fondens balance 31. december (1.000 EUR) Note

Aktiver

24

Kapitalandele i dattervirksomheder

24

Kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle anlægsaktiver

2008 282.988

2007 337.704

251

251

283.239

337.955

283.239

337.955

121.444

78.055

Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender

4.383

6.424

125.827

84.479

601

16.863

25

Værdipapirer

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

7.642

10.555

134.070

111.897

417.309

449.852

2008

2007

29.528

29.504

335.602

390.668

12.354

11.085

Aktiver i alt

Passiver

26 Grundkapital

27

28

Reservefond Legatfond

29 Dispositionsfond

Egenkapital i alt

4.607

4.477

382.091

435.734

373

426

Hensættelse til pensioner

Gæld til tilknyttede virksomheder

23.141

1.731

Tilsagte ikke udbetalte bevillinger

9.451

9.425

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser

2.253

2.536

34.845

13.692

417.309

449.852

Passiver i alt

32

Egmont Fondens balance 31. december

32 


Noter (1.000 EUR) 1 Segmentoplysninger Nettoomsætning

2008

2007

Resultat før finansielle poster Aktiver 2008

2007

2008

Forpligtelser

2007

2008

2007

Forretningsområder

Egmont Magazines

275.531

202.679

20.939

22.207

140.675

90.455

96.139

67.995

Egmont Kids Media

478.816

492.588

(6.548)

30.616

235.892

263.246

177.834

205.463

Egmont Books

165.100

176.025

(1.238)

5.931

116.672

133.231

111.857

132.737

Egmont Nordisk Film

471.598

449.102

5.056

17.907

367.924

364.657

299.595

321.211

165.699

163.125

6.978

(6.442)

133.148

199.617

71.607

112.858

19.857

19.443

(4.564)

(1.383)

611.790

517.689

459.740

263.111

(11.822)

(10.944)

0

0

(494.246) (446.290)

(487.008) (416.504)

1.564.779 1.492.018

20.623

68.836

1.111.855 1.122.605

729.764

TV 2 Gruppen, Norge

Ikke fordelte

Elimineringer

I alt

686.871

Geografiske markeder Norden

30.375

50.208

688.582

589.125

Uden for Norden

1.282.093 1.192.847 297.411

299.704

(9.752)

18.628

164.995

167.474

94.780

98.887

Elimineringer

(14.725)

(533)

0

0

(61.438)

(65.476)

(53.598)

(1.141)

I alt

1.564.779 1.492.018

20.623

68.836

1.111.855 1.122.605

729.764

686.871

2 Personaleomkostninger

1.008.298 1.020.607

2008

2007

Lønninger

(289.161)

(261.899)

Pensioner

(10.831)

(11.911)

Andre omkostninger til social sikring

I alt

(34.552)

(30.913)

(334.544)

(304.723)

Vederlag til direktion udgør 1.824 (2007: 2.402) og til bestyrelse 393 (2007: 378). En del af vederlaget til direktionen

består af bonus.

Noter

33 


3

Immaterielle anlægsaktiver

Udgiverrettig- heder, licenser, m.v.

Egenpro- ducerede Vare- rettigheder mærker Goodwill

Software under udførelse

Kostpris 1. januar 2008

55.536

35.673

29.845

138.552

Kursregulering

(5.575)

0

(5.658)

(20.271)

4.004

Kostpris i erhvervede virksomheder 435

0

0

8.384

0 0

(86)

Tilskud

0

(4.597)

0

0

Tilgang

13.940

10.631

14.629

21.609

1.540

(6.996)

(436)

0

(4.671)

(1.911)

57.340

41.271

38.816

143.603

3.547 (683)

Kostpris for afhændede aktiver

Kostpris 31. december 2008

Ned- og afskrivninger 1. januar 2008

(19.835)

(30.700)

(2.293)

(31.684)

Kursregulering

3.524

0

647

5.742

62

Afskrivninger på afhændede aktiver

4.403

27

0

1.568

277

Nedskrivninger

Afskrivninger

Ned- og afskrivninger 31. december 2008

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2008

(11.993)

0

0

(10.302)

(56)

(7.661)

(2.489)

(2.426)

(13.471)

(560)

(31.562)

(33.162)

(4.072)

(48.147)

(960)

25.778

8.109

34.744

95.456

2.587

4 Materielle anlægsaktiver Produktions- Drifts- Grunde og anlæg og materiel bygninger maskiner og inventar

Kostpris 1. januar 2008

Kursregulering

Tilgang

88.254

90.863

(264) 2.814

Materielle Indretning anlægs- af lejede aktiver under lokaler udførelse

73.709

14.891

(15.629)

(5.593)

(1.468)

6.774

10.195

973

6.725 (6.606)

(289)

Overførsler

2.836

4.274

(547)

43

(1.502)

(2.494)

(12.033)

(1.820)

0

92.138

83.787

65.730

12.619

4.929

Kostpris for afhændede aktiver

Kostpris 31. december 2008

5.099

Opskrivninger 1. januar 2008

Kursregulering

Årets opskrivninger

Opskrivninger 31. december 2008

91.236

0

0

0

0

39

0

0

0

0

97.586

0

0

0

0

188.861

0

0

0

0

Ned- og afskrivninger 1. januar 2008

(42.658)

(62.284)

(52.270)

(7.791)

0

Kursregulering

424

11.883

3.805

1.209

0

Afskrivninger på afhændede aktiver

0

976

2.477

9.647

1.765

Overførsler

0

(2.599)

2.599

0

0

Nedskrivninger

0

(5.468) (35)

0

0

(4.100)

(8.884)

(10.411)

(1.901)

0

Ned- og afskrivninger (45.358) 31. december 2008

Afskrivninger

(64.875)

(46.665)

(6.718)

0

18.912

19.065

5.901

4.929

34

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2008

Noter

235.641

34 


5

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele Andre værdii associerede papirer og virksomheder kapitalandele

Kostpris 1. januar 2008

19.602

Kursregulering

(2.608) (17)

Kostpris i erhvervede virksomheder 646

Tilgang

8.399

Afgang (537)

Kostpris 31. december 2008

4.450 0

4.211 (482)

25.502

8.162

(3.846)

(2.216)

Værdireguleringer 1. januar 2008

Kursregulering 782 (10)

Årets amortisering på goodwill

(2.575)

Årets resultat før skat

(2.819)

0

Skat af årets resultat (208)

0

Udbytte (109)

0

Regulering på årets afgang 57

0

Overført til modregning i tilgodehavender

(983)

2.803

0

Overført til hensatte forpligtelser 128

0

Værdireguleringer 31. december 2008

(5.787)

(3.209)

19.715

4.953

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2008

6

Finansielle indtægter

2008

2007

Renteindtægter

6.312

4.550

Valutakursgevinst, netto

Konverteringsgevinst vedrørende Hjemmet Mortensen

Andre finansielle indtægter

I alt

0

2.378

29.026

0

7.080

4.119

42.418

11.047

7

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger

2008

2007

(15.145)

(9.972)

Valutakurstab, netto

(17.531)

Andre finansielle omkostninger

(10.092)

(1.719)

I alt

(42.768)

(11.691)

0

8 Skat af ordinært resultat

2008

2007

(15.640)

(14.574)

2.969

(1.202)

Beregnet selskabsskat og udbytteskat for året

Regulering af skat for tidligere år

Regulering af hensættelse til udskudt skat 186

Skat af resultat i associerede virksomheder (208) (202)

I alt

(12.693)

2.850 (13.128)

Noter

35 


9

Udskudt skat vedrører immaterielle og materielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser og

gældsforpligtelser samt fremførbare skattemæssige underskud. Ud over de aktiverede udskudte skatteaktiver

har koncernen yderligere betydelige forskelsværdier, som ikke er aktiveret.

10 Af tilgodehavender forfalder 8.211 til betaling efter 1. januar 2010. 11

I likvide beholdninger indgår spærrede bankkonti med 2.538.

12 Grundkapital

2008

Saldo 1. januar

Kursregulering 24 (2)

Saldo 31. december

29.504

2007

29.528

29.506 29.504

13

Reservefond

2008

Saldo 1. januar

390.668

Kursregulering

Opskrivning af ejendomme

2007 344.605

(4.045) (46) 97.586

Køb af minoritetsinteresser i Hjemmet Mortensen

Regulering af renteswap

Skat vedr. egenkapitalposter

Øvrige kapitalposter (834)

(117.952)

0

(9.136)

0

(13.960)

0

(1.380)

Overført af årets resultat

(2.027)

Overført til dispositionsfond

(4.698)

Saldo 31. december

0

335.602

47.489 0

390.668

14

Legatfond

Saldo 1. januar

Kursregulering

Overført af årets resultat Saldo 31. december

2008

2007

11.085

11.086

9 (1)

1.260 12.354

0

11.085

15 Dispositionsfond

2008

2007

Saldo 1. januar

4.477

4.534

Kursregulering

Overført fra reservefond

Anvendt til støtte, bevillinger og omkostninger

3

0

4.698

0

(6.311)

(6.057)

Overført af årets resultat

1.740

6.000

Saldo 31. december

4.607

4.477

36

Noter

36 


16 Andre hensatte forpligtelser

2008 42.289

2007

Hensat til forventet retur af varer solgt med returret

44.591

Hensat til indgåede tryghedsaftaler

2.878

3.596

Øvrige

3.815

5.129

I alt

48.982

53.316

17

For gæld til realkreditinstitutter og øvrige kreditinstitutter er stillet sikkerhed for i alt 67.545 i diverse aktiver,

som er bogført til 390.430.

18 Af langfristet gæld til realkreditinstitutter forfalder 21.750 til betaling efter 1. januar 2014. 19

Honorar til revisor

2008

2007

Revisionshonorar til KPMG

(1.667)

(1.561)

(1.273)

(1.101)

Honorar til KPMG for andre ydelser end revision

Revisionshonorar til andre revisorer (274) (226)

Honorar til andre revisorer for andre ydelser end revision (348) (170)

I alt

(3.562)

(3.058)

20

Eventualforpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser

Andre eventualforpligtelser

I alt

2008 75.411

2007 94.061

65.328

37.500

140.739

131.561

21 Personaleomkostninger

2008

2007

Lønninger (87) (66)

Pensioner (37) (101)

Regulering af hensættelse til pension 53 275

I alt

(71)

108

Vederlag til bestyrelse udgør 150 i 2008 (2007: 122), hvoraf de 66 (2007: 60) indgår i omkostninger i Den Almennyttige Virksomhed. Egmont Fondens direktion er tillige ansat i Egmont International Holding A/S, der afholder alle lønudgifter til direktionen. Egmont Fonden betaler et samlet administrationsvederlag til Egmont International Holding A/S herfor. 22 Af andre finansielle indtægter hidrører 2.883 fra tilknyttede virksomheder.

Noter

37 


23 Skat af årets resultat

2008

2007

Beregnet royaltyskat og selskabsskat for året (234) (263)

Skat af årets resultat i tilknyttede virksomheder

(12.459)

(12.865)

I alt

(12.693)

(13.128)

Årets skatter består af beregnet skat af årets resultat. I skatteberegningen er der taget hensyn til fradragsret for Egmont Fondens uddelinger i henhold til fundatsen. Disse udgiftsføres over egenkapitalen. Der er endvidere taget hensyn til skattemæssige hensættelser til fremtidige uddelinger. Der hensættes udskudt skat i det omfang, Egmont Fonden ikke forventes at kunne anvende disponible midler til uddelinger, svarende til de skattemæssige hensættelser. 24 Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Datter- Associerede virksomheder virksomheder

Kostpris 1. januar 2008

Kursregulering 146

0

Kapitalforhøjelse

0

Kostpris 31. december 2008

181.160 251 0

181.306 251

Værdireguleringer 1. januar 2008

Kursregulering

156.544

0

(4.242)

Årets resultat før skat

0

6.135

0

Skat af årets resultat

(12.459)

0

Opskrivning af ejendomme

97.586

0

(117.952)

0

(9.136)

0

(13.960)

0

Køb af minoritetsinteresser i Hjemmet Mortensen

Regulering af renteswap

Skat vedr. egenkapitalposter

Øvrige kapitalposter (834)

Værdireguleringer 31. december 2008

101.682

0 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2008

282.988 251

I værdireguleringer indgår nedskrivning af koncerngoodwill, der før 1. januar 2002 er ført over egenkapitalen. Kapitalandele i associerede virksomheder består af 50 % af kapitalen i I/S Ugebladsdistributionen, Albertslund. 25 Værdipapirer

2008

Obligationer, legatfond, anskaffelsessum

2007

Bankindestående, legatfond 30 0

131

10.427

Bankindestående, dispositionsfond 20

Obligationer, dispositionsfond, anskaffelsessum

0

2

5.856

Værdipapirer i øvrigt 551 447

I alt 601

16.863

38

Noter

38 


26 Grundkapital

2008 29.504

2007

Saldo 1. januar

Kursregulering 24 (2)

Saldo 31. december

29.528

29.506 29.504

27

Reservefond

2008

Saldo 1. januar

390.668

Kursregulering

2007 344.605

(4.045) (46)

Overført fra resultatdisponeringen

(2.027)

Overført til dispositionsfond

(4.698)

0

Opskrivning af ejendomme

97.586

0

(117.952)

0

(9.136)

0

(13.960)

0

Køb af minoritetsinteresser i Hjemmet Mortensen

Regulering af renteswap

Skat vedr. egenkapitalposter

Øvrige kapitalposter i dattervirksomheder (834)

Saldo 31. december

335.602

47.489

(1.380) 390.668

Af reservefonden er alene 233.920 til disposition i henhold til fundatsen, idet 101.682 er bundet i henhold til nettoopskrivning efter indre værdis metode. 28

Legatfond

Saldo 1. januar

2008

Kursregulering

11.085

Overført fra resultatdisponeringen

2007 11.086

9 (1)

1.260

Saldo 31. december

12.354

0

11.085

29 Dispositionsfond

Saldo 1. januar 2008

Kursregulering

Anvendt til støtte og bevillinger

Omkostninger

Til anvendelse Til anvendelse iflg. §§ 6-10 iflg. § 11

I alt

3.908 569

4.477

3

0

(4.907) (518) (886)

3

(5.425)

0 (886)

Overført fra reservefond

4.698

Overført fra resultatdisponeringen

1.589 151

0

1.740

Saldo 31. december 2008

4.405

4.607

202

4.698

Dispositionsfonden udgør ifølge fundatsen midlerne, der er bestemt til anvendelse som støtte og bevillinger inden for Egmont Fondens Almennyttige Virksomhed. For det beløb, 5.425 (40.421 tDKK), der i året er anvendt til støtte og bevillinger, er udfærdiget særlig beretning.

Noter

39 


Koncernens virksomheder Hvor intet andet er anført, ejes virksomhederne 100 %. Uvæsentlige – herunder hvilende – virksomheder er ikke medtaget i oversigten. De med * markerede virksomheder ejes direkte af Egmont Fonden. Dattervirksomheder Land Selskab

Ejerandel

Hjemsted

Danmark Egmont International Holding A/S * København Egmont Holding A/S København Egmont Magasiner A/S Gentofte Egmont Specialblade A/S Gentofte Egmont Serieforlaget A/S København Go-Card A/S Gentofte Egmont Creative Center A/S København Lindhardt og Ringhof Forlag A/S København MBO Group A/S 50,1 % Aalborg (overgår til fællesledet virksomhed ultimo 2008) Nordisk Special Marketing A/S Aalborg Egmont Holding A/S ejer 50 % MBO Group A/S ejer 50 % (overgår til fællesledet virksomhed ultimo 2008) Nordisk Film Valby A/S København Nordisk Film TV A/S København Nordisk Film Distribution A/S København Nordisk Film Post Production A/S København Nordisk Film Production A/S København Nordisk Film Biografer A/S København Scala Bio Center Aalborg ApS 80 % Aalborg Euro Broadcast Hire A/S København Victoria Film Rights A/S København Kino.dk A/S København Fine & Mellow Productions A/S København Fine & Mellow A/S 66,7 % København Egmont Administration A/S København Ejendomsselskabet Vognmagergade 11 ApS * København Ejendomsselskabet Gothersgade 55 ApS * København Ejendomsaktieselskabet Lygten 47-49 København Norge Egmont AS Oslo Egmont Holding AS Oslo Egmont Serieforlaget AS Oslo Nordisk Film AS Oslo Nordisk Film Produksjon AS Oslo Nordisk Film & TV AS Oslo

40

Koncernens virksomheder

40 


Dattervirksomheder Land Selskab

Ejerandel

Hjemsted

Nordisk Film Distribusjon AS Oslo Nordisk Film Post Production AS Oslo Drammen Kino AS 66,7 % Drammen Neofilm AS 67 % Oslo Hjemmet Mortensen AS Oslo Hjemmet Mortensen Trykkeri AS Oslo Hjemmet Mortensen Media AS Oslo Hjemmet Mortensen Markedskontakt AS Nittedal HM Pluss AS Oslo Moma Publishing AS Oslo Sverige Egmont Holding AB Malmø Egmont Tidskrifter AB Malmø Hjemmet Mortensen AB Stockholm Vagabond Media AB Stockholm Egmont Kärnan AB Malmø Egmont Editions AB Malmø Sudd AB 60 % Stockholm Sören och Anders Interessenter AB Malmø Änglatroll AB Malmø Skandinaviske Skoledagböcker AB Stockholm Nordisk Film Sverige AB Stockholm Nordisk Film TV-Produktion AB Stockholm Nordisk Film Produktion Sverige AB Stockholm Nordisk Film Post Produktion AB Stockholm Nordisk Film AB Stockholm Finland Egmont Holding Oy/Egmont Holding Ab Nordisk Film & TV Oy Oy Nordisk Film Ab Dominova Oy/AB BK Pro Fitness Oy

Helsingfors Helsingfors Helsingfors Helsingfors Vasa

Tyskland

Berlin Berlin Køln Stuttgart Berlin

Egmont Holding GmbH Egmont Ehapa Verlag GmbH Egmont Verlagsgesellschaften mbH Egmont Horizont Verlag GmbH Egmont Cultfish Media GmbH

England Egmont Holding Ltd. Egmont UK Ltd. The Student Planner (UK) Ltd. 80 %

London London London

Polen

Egmont Polska sp. z o.o.

Warszawa

Tjekkiet

Egmont CR s.r.o.

Prag

Koncernens virksomheder

41 


Dattervirksomheder Land Selskab

Ejerandel

Hjemsted

Ungarn

Egmont Hungary Kft.

Budapest

Rusland

ZAO Egmont Russia Ltd. Moskva

Estland

Aktsiaselts Egmont Estonia Tallinn

Letland

Egmont Latvija SIA

Riga

Litauen

UAB Egmont Lietuva

Vilnius

Ukraine

Egmont Ukraine LLC

Kiev

Rumænien

Egmont Romania S.R.L.

Bukarest

Bulgarien

Egmont Bulgaria EAD

Sofia

Kroatien

Egmont d.o.o.

Zagreb

USA Egmont US Inc. New York The Student Planner LLC Denver Kina

Egmont Hong Kong Ltd.

Hong Kong

Fællesledede virksomheder Land Selskab Danmark Dansk Reklame Film A/S A. Film A/S BioCenter Kolding A/S Substanz A/S Respirator Media & Development A/S Scandinavian Media Alliance A/S Zentropa Folket ApS

Ejerandel 50 % 50 % 50 % 50,1 % 50,1 % 50 % 50 %

Hjemsted København København Kolding København København København Hvidovre

Norge AE-TV Holding AS 50 % Bergen TV 2 Gruppen AS 50 % Bergen TV 2 AS 50 % Bergen Nydalen Studios AS 50 % Oslo OB-Team AS 50 % Oslo Nordic World AS Oslo TV 2 AS ejer 50 % Mediehuset Nettavisen AS 50 % Oslo Outside Broadcast Team AS 50 % Bergen Eventyrkanalen AS 50 % Bergen TV 2 Nettavisen AS 50 % Oslo TV 2 Invest AS 50 % Bergen

42

Koncernens virksomheder

42 


Fællesledede virksomheder Land Selskab

Ejerandel

Hjemsted

Norge TV 2 Torget AS 50 % Bergen Kanal 24 AS 50 % Fredrikstad TV 2 Zebra AS Bergen TV 2 Gruppen AS ejer 55 % Mosart Medialab AS 50 % Bergen Cappelen Damm Holding AS 50 % Oslo Cappelen Damm AS 50 % Oslo Tanum AS 50 % Oslo Damm Direkte AS 50 % Oslo Map Solution AS 50 % Oslo Sentraldistribusjion ANS 50 % Oslo Larsforlaget AS Oslo Cappelen Damm Holding AS ejer 50 % Barnemagasinet AS Oslo Hjemmet Mortensen AS ejer 50 % Maipo AS 50,1 % Oslo Sverige Fladen Film AB

50 %

Stockholm

Finland

Solar Films Oy Egmont Kustannus Oy Ab

50,1 % 50 %

Helsingfors Helsingfors

Australien

Hardie Grant Egmont Pty Ltd

50 % Melbourne

Tyrkiet Dogan ve Egmont Yayincilik A.S.

50 %

Istanbul

Kina

49 %

Beijing

50 %

Bangkok

Children’s Fun Publishing Company Ltd.

Thailand Nation Egmont Edutainment Company Ltd.

For alle pro rata-konsoliderede virksomheder foreligger kontrakter som grundlag for den fælles ledelse.

Koncernens virksomheder

43 


Associerede virksomheder Land Selskab Danmark Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor I/S I/S Ugebladsdistributionen * Copenhagen Bombay Holding ApS Produktionsselskabet Angora ApS Co og TV A/S Made in Valby ApS

Ejerandel

Hjemsted

50 % 50 % 33,3 % 35 % 35 % 35 %

Albertslund Albertslund København København København København

Norge Bokklubben Villmarksliv ANS Oslo Hjemmet Mortensen AS ejer 40 % Motor AS Oslo Hjemmet Mortensen AS ejer 50 % Mocca Software AS Oslo Hjemmet Mortensen AS ejer 21 % Filmweb AS 34 % Oslo Biip.no AS Oslo Egmont Serieforlaget AS ejer 45 % TV 2 Gruppen AS ejer 45 % Rettighedsselskabet Intrige AS Oslo TV 2 AS ejer 33,3 % Phonofile AS Oslo TV 2 Invest AS ejer 33 % Storm Weather Center AS Bergen TV 2 Invest AS ejer 41 % SBS Radio Norge AS AS Oslo TV 2 Invest AS ejer 23 % Norges Television AS Bærum TV 2 Gruppen AS ejer 33,3 % RiksTV AS Oslo TV 2 Gruppen AS ejer 33,3 % Næringslivsavisen NA 24 AS Oslo TV 2 Gruppen AS ejer 40 % Sverige Nordic Media Link AB

37,5 %

Stockholm

Finland Matila-Röhr-Nordisk Oy

30 %

Helsingfors

England

50 %

London

Wendy Promotion Ltd.

Tyskland EYE Research GmbH 33 % Filderstadt- Bonlanden Danske interessentskaber, der indgår i associerede virksomheder, udarbejder ikke officielle årsrapporter.

44

Koncernens virksomheder

44 


Bestyrelse Ivar Samrén (formand) Direktør, født 1938 Medlem af bestyrelsen i DFDS A/S (FM), House of Businesspartners A/S (FM), Advisory Board för Management and Corporate Governance, EFL Ekonomihögskolan, Lund, Sverige (FM), Otto Mønsted A/S, International Travel Catering Association, England

Mikael O. Olufsen (næstformand) Direktør, født 1943 Medlem af bestyrelsen i Tryg i Danmark smba (FM), Tryg Vesta A/S (FM), Tryg Forsikring A/S (FM), Malaplast Ltd., Thailand (FM), Advisory Board to Careworks Africa Ltd. (FM), Gigtforeningen (FM), WWF Verdensnaturfonden, Danmark-Amerika Fondet

Niels Fisch-Thomsen Advokat, Advokatfirmaet Fisch-Thomsen, født 1939 Medlem af bestyrelsen i JL-Fondet (FM), Vesterhavet A/S (FM), Langesø-Fondet, Nils Kevin Jacobsens Familiefond I og Nils Kevin Jacobsens Familiefond II, Løvenholmfonden

Steen Riisgaard Adm. direktør, Novozymes A/S, født 1951 Medlem af bestyrelsen i WWF Danmark (FM), EuropaBio (FM), Rockwool International A/S

Ulrik Bülow Adm. direktør, Synoptik A/S, født 1954 Medlem af bestyrelsen i Royal Unibrew A/S, Dansk Erhverv

Torben Ballegaard Sørensen Direktør, født 1951 Medlem af bestyrelsen i Pandora A/S (FM), CATScience A/S (FM), Monberg & Thorsen (NF), LEGO A/S, Electrolux AB, Sverige

Anna von Lowzow Journalist og instruktør, født 1961

Maibritt Jensen Bogbinder, født 1952

Tony Jørgensen Forlagsdirektør, født 1973

Alle oplysninger er pr. 17. marts 2009

FM: Formand NF: Næstformand

Bestyrelse

45 


Koncernledelse Steffen Kragh * Adm. direktør & koncernchef, født 1964 Medlem af bestyrelsen i Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Holding A/S, Foreningen Nykredit, Cappelen Damm Holding AS, Norge

Hans J. Carstensen * Koncerndirektør, Økonomi, født 1965 Medlem af bestyrelsen i MBO Group A/S (FM), TV 2 Gruppen AS, Norge (FM)

Kjeld F. Lucas Koncerndirektør, Egmont Magazines, født 1948 Medlem af bestyrelsen i Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor IS (FM), Dansk Magasinpresses Udgiverforening (NF), IS Ugebladsdistributionen (NF), Unique Models of Copenhagen A/S

Allan Mathson Hansen Koncerndirektør, Egmont Nordisk Film, født 1966 Medlem af bestyrelsen i Zentropa Folket ApS (FM), Made in Valby ApS (FM), A. Film A/S (FM), MBO Group A/S, Copenhagen Bombay Holding A/S, Substanz A/S

Frank Knau Koncerndirektør, Egmont Kids Media, født 1958 Medlem af bestyrelsen i Copenhagen Economics A/S, Egmont Kustannus OY AB (FM), Finland, Children’s Fun Publishing Company Co. Ltd., Kina, Nation Egmont Edutainment Co. Ltd., Thailand, Dogan Egmont Yayincilik A.S., Tyrkiet

Alle oplysninger er pr. 17. marts 2009 FM: Formand NF: Næstformand * Direktionen i Egmont Fonden

46

Koncernenledelse

46 

dk-2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you