Page 1

2014 BÜ BÜTÇESİ ESİ KİMİN İÇİN HAZIRLANDI?

2014 EĞİ TİM BÜ EĞİT BÜTÇESİ ESİ En Temel İhtiyaç lamaktan Uzak! htiyaçları ları Karşı Karşılamaktan

 Kamu adına yapılacak harcamaların hangi alanlara yönelik olacağının ve finansmanının nasıl sağlanacağının belirlendiği 2014 yılı bütçe hazırlık sürecinde, bütçenin asıl muhatabı olan geniş halk kesimleri, sendikalar, emek ve meslek örgütleri, geçmişte olduğu gibi, bu yıl da bütçe yapım sürecinin dışında bırakılmıştır… Türkiye’de bir süredir enflasyon ve işsizliğin istikrarlı bir şekilde artmaya başlaması, reel ücretlerde ve halkın satın alma gücünde yaşanan gerilemeler, emekçilerin geçimlerini büyük ölçüde borçlanarak sürdürmeye çalışması, 2014 yılının önceki yıllara göre çok daha zor geçeceğini göstermektedir… 2014 Bütçesinde kamu yatırımları azaltılmakta, başta öğretmen alımları olmak üzere, personel alımları sınırlandırılmaktadır… Eğitime ve sağlığa bütçeden ayrılan pay rakamsal olarak artıyor gibi görünse de, yıllardır eğitim ve sağlıkta yaşanan ticarileştirme uygulamaları hız kesmeden devam etmektedir… 2

2014 Eğ Eğitim Bü Bütçesi

2014 BÜ BÜTÇESİ ESİ HALK İÇİN YAPILMAMIŞ YAPILMAMIŞTIR!

 2013’te 47 milyar 496 milyon TL olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesi, 2014 yılı için yüzde 18 artışla, 55 milyar 705 milyon TL oldu… MEB bütçesindeki artışın en önemli nedeni, eğitimde 4+4+4 dayatması nedeniyle derinleşen sorunların içinden çıkılamaz hale gelmesi, okul ve derslik açıklarının artması, özellikle okulların altyapı ve donanım eksikliklerinin maliyetinin artmış olması… 2014 MEB bütçesinin yüzde 69’u personel giderleri, yüzde 10’u sosyal güvenlik devlet primi giderleri olmak üzere, toplamda yüzde 79’u doğrudan doğruya personel için harcanıyor… 2014 Yükseköğretim bütçesi 16 milyar 939 milyon TL iken, bütçenin yüzde 54’ü personel harcamalarına gidiyor… Bütçeden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002 yılında yüzde 17 iken, 2013 yılı itibariyle eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 9’a geriledi… Genel bütçeden eğitime ve yükseköğretime ihtiyaç kadar kamu kaynağı ayrılmadığı için, okullar ve üniversiteler “kendi kaynağını yaratmaya” zorlanıyor… 3

4

5

6

MEB Bü Bütçesinden Eğ Eğitim Yatı Yatırımları mlarına Ayrı Ayrılan Pay MEB Bütçesi

MEB Yatırım Bütçesi

MEB Bütçesi Yatırım Payı (%)

2002

7 460 991 000

1 281 690 000

17,18

2003

10 179 997 000

1 479 050 000

14,53

2004

12 854 642 000

1 244 150 000

9,68

2005

14 882 259 500

1 230 306 000

8,27

2006

16 568 145 500

1 411 498 000

7,49

2007

21 355 534 000

1 490 000 000

6,98

2008

22.915.565.000

1 296.704.000

5,66

2009

27.446.778.095

1.256.188.195

4,57

2010

28.237.412.000

1.785.327.000

6,32

2011

34.112.163.000

1.995.625.000

5,85

2012

39.169.379.190

2.600.000.000

6,64

2013

47.496.378.650

3.955.000.000

8,33

2014

55.704.817.610

5.192.300.000

9,32

Yıllar

1


7

8

9

10

MEB Bü Bütçe Payı Payı ve Milli Gelire Oranı Oranı Yıllar

MEB Bütçesinin Merkezi Bütçeye Oranı (%)

MEB Bütçesinin Milli Gelire Oranı (%)

2003

6,91

2,85

2004

8,53

3,00

2005

9,53

3,07

2006

9,50

2,95

2007

10,42

3,40

2008

10,51

3,13

2009

10,64

2,51

2010

9,80

2,74

2011

10,92

2,81

2012

11,16

2,73

2013

11,76

3,02

2014

12,77

3,24

Kamu Kaynakları Kaynaklarıyla Özel Mesleki ve Teknik Eğ Eğitime Teş Teşvik! Özel Meslek Liselerinde Öğrenci Başına Verilecek Devlet Desteği Alan Adı

Destek Miktarı

9’uncu sınıf

3.800

Tekstil Teknolojisi

4.500

Mobilya ve iç mekân tasarımı

4.500

Metal teknolojisi

5.000

Plastik teknolojisi

5.000

Gıda teknolojisi

5.000

Kimya teknolojisi

5.000

Endüstriyel otomasyon teknolojisi

5.000

Makine teknolojisi

5.500

Elektrik elektronik tek.

5.500

Motorlu araçlar tek.

5.500

 Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB), sermayeye ucuz ve nitelikli işgücü yetiştirmek için Özel Meslek Liselerinin kurulması teşvik edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel meslek liselerine, meslek liselerinde öğrenci başına yapılan harcamaların çok üzerinde destekler vermeye başladı. Ticari amaçlı kurulan meslek liseleri öğrenci başına 5500 TL’ye kadar nakit destek almaya başladı… Meslek lisesi öğrencileri “stajyerlik” adı altında sayı sınırlaması olmadan, net asgari ücretin 1/3’ü ücretle çalıştırılıyor… 11

Eğitimde Yaş Yaşanan Eş Eşitsizlikler Hı Hızla Derinleş Derinleşiyor (!)

12

2


Eğitim Harcamaları Harcamalarının Geliş Gelişimi

TOPLU “SATIŞ SATIŞ SÖZLEŞ ZLEŞMESİ MESİ”Nİ UNUTMADIK (!)

 Türkiye milli gelir içinde eğitim harcamalarına ayrılan pay itibariyle 171 ülke iç içinde 132. sı sırada… rada Türkiye’de en zengin yü yüzde 20 ile en yoksul yü yüzde 20’nin 20 arasında eğitim harcamaları bakımından 14 kat fark var… 2002-2003 eğitim öğretim yılında bir öğrenci için aileler 720 TL cepten eğitim harcaması yapıyorken, 2013-2014 eğitim öğretim yılında tam 5 kat artarak 3 bin 602 TL’ye yükseldi… Halkın cebinden yaptığı eğitim harcamaları sürekli artarken, toplam eğitim harcaması miktarı 15 milyar TL’yi buluyor… Öğrencilerden katkı payı adı altında para toplanırken, okulların kendi kaynaklarını arttırması için “projeler” geliştirmesi isteniyor… 2013 yılı içinde Şubat ve Haziran dönemlerinde organize sanayi bölgelerinde açılan özel meslek ve teknik liselerine kamu kaynaklarından toplam 4 milyon 573 bin 750 TL ödendi… Eğitime yeterli bütçe, okullara ihtiyacı kadar ödenek ayrılmazken, özel okullar vergi muafiyeti ve diğer teşvik uygulamaları ile doğrudan destekleniyor… 13

14

NE İSTİ STİYORUZ?

HİÇBİR SORUNUMUZ ÇÖZ ÇÖZÜLMEDİ LMEDİ (!)

 Başta insanca yaşayacak ücret talebi olmak üzere, eğitim ve bilim emekçilerinin bugüne kadar yaşadığı ekonomik mağduriyetler giderilmeli, son 11 yıl içinde satın alım gücündeki azalmayı telafi eden adaletli bir ücret artışı sağlanmalıdır. Eğitimde yeterli bütçe, okullara yeterli ödenek ayrılmalıdır. Ek ders ve diğer ek ödemelerin tamamı temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmalı, vergi dilimi uygulaması sabitlenerek, ücretlerde yaşanan erimenin önüne geçilmelidir. Hizmetli ve memurlara özel hizmet tazminatı ödenmelidir. Öğretmen açıkları kapatılmalı ve ataması yapılmayan öğretmenlerin tamamı kadrolu olarak atanmalıdır. Eğitimde ve kamuda esnek ve güvencesiz çalışma başta olmak üzere, performans değerlendir, rotasyon, sürgün ve soruşturmalara derhal son verilmelidir. YÖK kaldırılmalı, üniversiteler özerk, bilimsel, demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Grevli toplusözleşme hakkı önündeki tüm engeller kaldırılmalı, gerçek bir toplusözleşme düzenin yaratılması sağlanmalıdır. Kamusal, demokratik, laik, bilimsel ve anadilinde eğitimin önündeki tüm yasal ve fiili engeller kaldırılmalıdır. 15

16

17

18

3

2014 eğitim bütçesi (dinleyici notu)  

2014 YILI EĞİTİM BÜTÇESİ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you