Page 1

NL_1002432_10/2013 Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.egger.com/zoom

4 TREND NEWS KunsT Van heT combineren


ideeËn Vinden De TrendSpot voegt samen, wat volgens de meest actuele trends bij elkaar past. In ruimteliJke ComPosities laat deze bijvoorbeeld materialen en kleuren zien, aanvullende teksten benoemen de gebruikte ZOOM® deCoren. De suggesties zijn niet alleen uit de decorwerelden van EGGER afkomstig. Ook verwerkers en architecten zoals u hebbben de mogelijkheid om hun projecten naar de TrendSpot te uploaden en te presenteren. Bezoek het platform voor ZOOM® design op: www.egger.com/trendspot

Een gevoel, een vage voorstelling en uitgezochte designobjecten als punt om bij stil te staan – ze zijn het beginpunt bij het zoeken naar het volgende vormgevingsidee. Om daarvoor snelle en hulpvolle inspiratie te vinden, is er bij EGGER de TrendSPot als nieuw creatief hulpmiddel. Klik op de startpagina op een decor of een object, dat u aanspreekt! De zich openende kleur- en decorwerelden en ontwerpen van ruimtes zullen uw ideeën concreter maken!


ideeËn Vinden De TrendSpot voegt samen, wat volgens de meest actuele trends bij elkaar past. In ruimteliJke ComPosities laat deze bijvoorbeeld materialen en kleuren zien, aanvullende teksten benoemen de gebruikte ZOOM® deCoren. De suggesties zijn niet alleen uit de decorwerelden van EGGER afkomstig. Ook verwerkers en architecten zoals u hebbben de mogelijkheid om hun projecten naar de TrendSpot te uploaden en te presenteren. Bezoek het platform voor ZOOM® design op: www.egger.com/trendspot

Een gevoel, een vage voorstelling en uitgezochte designobjecten als punt om bij stil te staan – ze zijn het beginpunt bij het zoeken naar het volgende vormgevingsidee. Om daarvoor snelle en hulpvolle inspiratie te vinden, is er bij EGGER de TrendSPot als nieuw creatief hulpmiddel. Klik op de startpagina op een decor of een object, dat u aanspreekt! De zich openende kleur- en decorwerelden en ontwerpen van ruimtes zullen uw ideeën concreter maken!


De markante eik geeft aan de door wittinten gedomineerde eetkamer een natuurlijke look. Het porseleinwit past door zijn warmte uitstekend bij hout.

Eik en textieloppervlakken geven aan deze beursstand voor lampen een aangename woonsfeer. Als warm contrastkleur fungeert de unikleur Bordeaux U311.

nieuwe wegen bij mix & maTch Verena Michels van het EGGER productmanagement „Decoratief“ in gesprek over de veelvoudigheid van het wit en de terugkeer van de kleuren.

Wit blijft een megatrend. Echter, nu geven steeds meer markante materialen de atmosfeer van de ruimte vorm. Wat is de reden? Wit domineert in puristisch koele designs. Met de grote trends naar duurzaamheid en natuurbeleving is echter de behoefte sterker om meubels en interieurs met meer leven, warmte en materiaalkarakter te vullen. Natuurlijke elementen, de tastzin en materialen zoals beton of textiel bepalen het karakter van de ruimte, zoals de H3332 Nebraska eik grijs en de F425 linnen beige gebruikt in deze beursstand.

De witte designs worden met rustieke, oorspronkelijke en natuurzuivere houtsoorten met scheuren, knoesten en planken gecontrasteerd. Ambachtelijke elementen zoals zaagruw, used look of vintage benadrukken individualiteit, geschiedenis en authenticiteit, ongeveer zoals bij de weergegeven eetkamer door H3303 Arlington eik natuur en H1110 splitwood in combinatie met W1200 Porselein. Spelen naast wit ook andere kleuren weer een rol? Bij de neutrale unikleuren worden vooral


laaT laaTheT heTons onszien! zien! U ontwikkelt U ontwikkelt elke elke dag dag slimme, slimme, elegante elegante of of creatieve creatieve oplossingen oplossingen uituit materialen materialen van van EGGER? EGGER? U moet U moet diedie aan aan iedereen iedereen laten laten zien! zien! Voor Voor dede beste beste werken werken geeft geeft EGGER EGGER een een professionele professionele fotoshoot fotoshoot of of biedt biedt u de u de kans kans omom diedie te te presenteren presenteren in in hethet kader kader van van dede deelname deelname van van EGGER EGGER aan aan dede beurs beurs EuroShop EuroShop 2014. 2014. EnEn zo zo gaat gaat het: het: Upload Upload een een digitale digitale foto foto van van uwuw project project opop www.egger.com/trendspot. www.egger.com/trendspot. In In dede TrendSpot TrendSpot galerij galerij kiezen kiezen alle alle bezoekers bezoekers dede foto, foto, diedie zijzij alsals beste beste beoordelen. beoordelen. HetHet project project met met dede meeste meeste stemmen stemmen wint. wint.

meerin ineen eenoogopslag oogopslag meer Verena Verena Michels Michels

„Trend News“ informeert uu over design, ontwikkelingen „Trend News“ informeert over design, ontwikkelingen onberispelijk witwit is.is. HetHet past past daardoor daardoor gradaties gradaties gebruikt, gebruikt, gaande gaande van van warm warm witwit onberispelijk harmonieus bijbij natuurlijke natuurlijke materialen materialen tottot warme warme grijstonen. grijstonen. DeDe trend trend neigt neigt naar naar harmonieus dede decoren decoren van van „authentieke „authentieke harmonieuze harmonieuze meerkleurigheid, meerkleurigheid, waarbij waarbij witwit enen houtsoorten“. Bovendien Bovendien brengen brengen dede alsals basiskleur basiskleur vervangen vervangen wordt wordt door door grijs. grijs. houtsoorten“. oppervlaktestructuren onder onder „structuur „structuur Intensieve Intensieve kleuren kleuren zetten zetten weer weer accenten accenten oppervlaktestructuren treft kleur“, kleur“, zoals zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld zijdeglans zijdeglans enen zijn zijn een een uitdrukking uitdrukking van van levensvreugde levensvreugde treft of of houtstructuren, houtstructuren, leven leven in in unikleuren. unikleuren. enen optimisme optimisme in in door door crisis crisis geplaagde geplaagde Daarnaast Daarnaast bieden bieden dede decorwerelden decorwerelden tijden. tijden. „intensieve „intensieve unikleuren“, unikleuren“, alsook alsook dede accenthoutsoorten accenthoutsoorten uituit „Used „Used look“, look“, Waar Waar vindt vindt men men deze deze trends trends in in dede ® ® „authentieke „authentieke houtsoorten“ houtsoorten“ enen „Artwood“, „Artwood“, ZOOM ZOOM decorwerelden decorwerelden terug? terug? ® ® veel veel speelruimte speelruimte voor voor accenten accenten of of In In dede ZOOM ZOOM collectie collectie bestaat bestaat dede kleurkleurharmonieuze harmonieuze gradaties. gradaties. DeDe nieuwe nieuwe enen decorwereld decorwereld „neutrale „neutrale unikleuren“ unikleuren“ TrendSpot TrendSpot toont toont inspiratie inspiratie enen ideeën ideeën voor voor bijvoorbeeld bijvoorbeeld hethet natuurlijk natuurlijk witte witte dede veelheid veelheid van van Mix Mix & Match-trends & Match-trends . . W1200 W1200 Porselein, Porselein, datdat niet niet helemaal helemaal zo zo

enen innovaties enen verzekert zozo uw kennisvoorsprong bijbij het innovaties verzekert uw kennisvoorsprong het vormgeven van ruimtes inin dede interieurbouw. vormgeven van ruimtes interieurbouw. 55 Thema Thema Trend Trend nieuws nieuws

BijBij hethet decordesign decordesign verschuift verschuift dede focus focus in in toenemende toenemende mate mate naar naar dede tastzin. tastzin. Nieuwe Nieuwe technologieën technologieën zoals zoals dede Synchronpore Synchronpore zorgen zorgen voor voor een een nieuwe nieuwe authenticiteit, authenticiteit, hethet spel spel tussen tussen kleuren kleuren enen structuren structuren schept schept een een spannende spannende ® ® samenkomst. samenkomst. „Trend „Trend News“ News“ toont toont inspiraties inspiraties met met ZOOM ZOOM . .

Informatie Informatie over over de de producten producten vanvan EGGER EGGER staat staat op op onze onze internetsite: internetsite: www.egger.com www.egger.com


U147

Meloen

U129

Zonnegeel

U146

Maisgeel

U143

Signaalgeel

U321

Chinarood

U323

Signaalrood

U311

Bordeaux

U506

U522

Horizon

U537

Saffierblauw

U514

Baltisch blauw

U625

Appelgroen

U630

Limoen

U632

Grasgroen

U536

Lagune

U538

Oceaan

U633

Turqoise

U328

Lipstick

Marineblauw

U533

Polar blauw

U525

Delfts blauw

U634

Fluweelgroen

U628

Groen

U535

Aqua

U532

Petrol

U114

Zonnebloem

U329

Mandarijn

U332

die zoom® decorwereld inTensieVe uniKleuren

Oranje

Trend News 4 NL  

Trend News 4 NL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you