__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Bolyst og livskvalitet i førersetet

1


PROSJ EKTLEDER:

UTBYGGER:

2


OM P ROSJ E KT E T

Hadsel kommune har i lengre tid jobbet med ulike boligfelt i kommunen og vi er nå endelig klare til å presentere ”Solsiden”. Et boligprosjekt som setter bolyst og livskvalitet i førersetet. Vi har lagt vekt på egenart, solide løsninger og valgmuligheter slik at folk får tilhørighet og ønsker å være her. Og som navnet sider har området gode solforhold.

NOEN STIKKORD OM PROSJEKTETS KVALITETER: •

Husbyggeren får store valgmuligheter i valg av hustype. Velg fra din boligkatalog.

Solsiden skal ha gjennomtenkte og funksjonelle løsninger som gjør at boligfeltet fungerer så godt som mulig i det daglige liv

Solsiden skal ha inkluderende fellesarealer

Solsiden skal ha høyt fokus på trafikksikkerhet

Solsiden skal ha en umiddelbar tilknytning til store friarealer for nærturaktiviteter

Solsiden skal ha universell utforming i alt

BELIGGENHET

Tomtene i Solsiden Boligfelt ligger attraktivt til sydøst på Børøya i Hadsel, omkranset av uberørt natur, og med gode solforhold samt grøntområder og inkluderende fellesarealer for lek og rekreasjon. For eksempel lekeplass eller andre kvalitetshevende trivelstiltak. Det skal etableres universelt utformet adkomst til fjæra som gjør at bevegelseshemmede kan ta seg ned dit. Her ligger alle forhold til rette for at man skal kunne trives.

3


+13

+15

+10

SD 885 m2

+14

939 m2

lek

998 m2

SD 867 m2

+13

2,234 m2

+13

SD

915 m2

lek 838 m2 838 m2

+12

838 m2

+10

lek

986

+11 827 m2 863 m2

lek

857 m2

864 m2

Felles+10 areal 2

872 m 911 m2

+5

SD

839 m2

901 m2

+9

+8 +7

+ +2

Prosjekt:

Nytt boligområde på Børøya Sørøst

Oppdragsgiver:

Fase:

Hadsel Kommune

Mulighetsstud


TEGNFORKLARING Infrastruktur Vegareal / parkering /grøft Gang og sykkelveg Snødeponi

SD

Boligområde Planavgrensning planprogram Tiltaksområde / Ny planavgrensning. Antatt område med masseutskifting Boligformål / Boligtomt Byggegrense Byggegrense garasje Lekeområde +5

Fellesareal til nabolag Grillplass, benker, m.fl.

SD 867 m2

878 m2

Prosjektering av felles utearealer må gjøres av en landskapsarkitekt. Herunder utforming og plassering av vegetasjon, utforming av lekearealer, fellesarealer og turplass ved fjæra.

1,029 m2

890 m2

Friluftsliv

890 m2

Universel utformet tremmesti (om sommeren, kan ikke brøytes). Fører til turplass i fjæra.

m2

Universel utformet tremmesti (om sommerer, kan ikke brøytes)

Turplass i fjæra

+6

21 juni

utsikt sektor

21 mars / september

N

+5

die

21

+4 +3 +2 +1

Tegning:

Situasjonsplan

18

18 Møysalen

09 15

15

09 12

12

Oppdragsleder:

Gnr./Bnr.:

Målestokk:

Tegn. nr.:

Dagmar Kristiansen

64/1/0

1:2000/A3

AC 01

Oppdragsnr.:

615710-01

Kontr.:

Tegn.:

Dato:

EK

2017-11-09

Fag Type Et./løpenr.

Rev.:

#Bikubeegenskaper;Oppdrag=615710-01;Dokumentnavn=AC 01;Tittel=Situasjonsplan;Revisjon=;Revisjonsdato=;Revisjonskommentar=;Målestokk=1:2000#

Mulig utvikling av ikke opparbeidet stinettverk


PR I S ER OG SA LG S B E T I N G E L S E R

Salg skjer på basis av vedlagt søknadsskjema og Rådmannen er ansvarlig for tildelingen av tomter.

Første salgstrinn åpner 29. august 2018 kl. 16.00 og lukkes 5. september 2018 kl. 00.00 Tildeling foretas innen fredag 14. september kl. 12.00.

Finansieringsbevis må fremvises senest en uke etter innvilget søknad, hvis ikke vil tomten bli tilbyd andre søkere. Det anbefales derfor at finansieringsbevis vedlegges søknaden.

Tomtene selges kun til personkunder, som selveiertomter der kjøper selv velger hustype og leverandør. Tomter som ikke blir solgt i første salgstrinn selges fortløpende etter førstemann-til-mølla prinsippet.

TOMT NR. G.NR/B.NR AREAL PRISANT. KR.

TOMT NR. G.NR/B.NR AREAL PRISANT. KR.

(m2):

(uten mva.):

(m2):

(uten mva.):

1

64/392

840

523 026,-

11

64/402

875

544 819,-

2

64/393

844

525 517,-

12

64/403

875

544 819,-

3

64/394

847

527 385,-

13

64/404

859

534 856,-

4

64/395

836

520 535,-

14

64/405

853

531 120,-

5

64/396

859

534 856,-

15

64/406

823

512 441,-

6

64/397

859

534 856,-

16

64/407

938

584 046,-

7

64/398

823

512 441,-

17

64/408

887

552 291,-

8

64/399

876

545 441,-

18

64/409

890

554 159,-

9

69/400

932

580 310,-

19

64/410

1 025

638 216,-

10

64/401

945

588 404,-

I tillegg til pris pr. tomt etter prislisten kommer andre avgifter etter gjeldende satser på det tidspunkt overskjøting av tomten finner sted.

Oppmålingsgebyr: 26.780,Tinglysing av ny eiendom: 525,Kostnader ved overskjøting

Disse er:

Dokumentavgift: 2,5% av kjøpesum

Fradelingskostnader

Tinglysingsgebyr: 525,-

Søknad om fradeling etter plan- og bygningsloven: 2.800,-

6


SÆRLIGE VILKÅR: Ved skriftlig henvendelse til Hadsel kommune, kan en få håndgitt 1 stk. tomt for 4 måneder. Etter søknad kan håndgivelsen forlenges med inntil 2 mnd. Dette er betinget av at det ikke er andre tomtesøkere på venteliste på den aktuelle tomt. Dersom flere interessenter på aktuell tomt foretas loddtrekning før håndgivning gis.

Fra tomten er ervervet må det innen 2 år være igangsatt byggearbeid med oppføring av bolighus. Hvis det er levert en komplett byggesøknad til bygningsmyndigheten innen byggefristen, gis det en ytterligere frist på 6 mnd. for å igangsette byggearbeidene. Ivaretas ikke dette kravet skal Hadsel kommune ha rett til å kjøpe tilbake tomten for den summen som kjøperen har betalt i henhold til kontrakt. Alle kostnader med overskjøtingen dekkes +13 av selger. Videresalg av ubebygget tomt tillates kun tilbake til selger, til kjøpspris +15 uten omkostninger.

VISNING:

Området kan fritt befares på eget ansvar og det vil ikke gjennomføres organiserte +10 visninger.

SD 885 m2

+5

SD

+14

939 m2

15 867 m

2

lek

998 m2

14

19

878 m2

1,029 m2

SD

13

867 m2

+13

2,234 m2

+13

SD

lek

3

18

890 m2

12

915 m2

838 m2

1

838 m2

2

838 m2

17

+12

890 m2

+10

lek

16

986 m2

+11

7

827 m2

lek

4

857 m2

6

863 m2

5

864 m2

Felles+10 areal

11

872 m2 2

911 m

+5

SD

839 m2

8

901 m2

9

10

Universel utformet tremmesti (om sommerer, kan ikke brøytes)

+9

+8 +7

7

Turplass i fjæra +6

+2


ADKOMST

leilighetssalg der det tas sikte på å etablere to rekkehus i hvert felt med 5 boenheter der hver enhet går over 2 etasjer.

Adkomst til tomtene vil være fra Måkeveien. Det blir gode gang- og sykkelforbindelser samt stier til friområdene.

REGULERINGSPLAN

BEBYGGELSE

Her kan du se PLANKART og PLANBESTEMMELSER

Tomtene i Solsiden Boligfelt kan bebygges med eneboliger og leiligheter og kjøper står fritt til å velge leverandør av bolig. Det er 19 boligtomter, og to areal til

8


TEKNISK INFRASTRUKTUR

TILTAK INNE PÅ TOMTEN

Vannforsyning og avløpsledninger for tomtene blir koblet til Hadsel kommunes nett.

Alle tiltak inne på tomten er tomtekjøpers ansvar, herunder også alle søknader og tillatelser relatert til byggesak, som kjøper må avklare direkte med Hadsel kommune som planmyndighet. Det er kjøpers ansvar å byggemelde tiltak og å fremskaffe kommunens tillatelse til tiltak innen byggearbeid settes i gang. Alle kostnader knyttet til byggesaksbehandling, tilkoblingsgebyr for vann og avløp samt grunnarbeid er kjøpers ansvar.

Byggestart for veier og teknisk infrastruktur er 01.10.2018 med antatt ferdigstilling innen juni 2019. Tomtene leveres med vei, vann og avløp til tomtegrensen.

9


LEKEOMRÅDER OG

OPPMÅLING OG

ADKOMSTVEI

MATRIKULERING

Adkomstvei opparbeides i henhold til reguleringsplanen. Universell utformet tursti for allmennheten etableres av kommunen og grunnarbeidet på lekeområdene utføres av kommunen. Turstier brøytes ikke.

Alle tomtene blir oppmålt og matrikulert med eget gårds- og bruksnummer. Omkostninger knyttet til dette er kjøpers ansvar. Dette vil fremgå av kjøpekontrakten. Matrikkelbrev som viser aktuelle data for tomten leveres ved overtakelse. Postadresse tildeles hver tomt når matrikulering er gjennomført.

BETALINGSBETINGELSER OG OPPGJØR

KONSESJON 10 % av kjøpesummen forfaller når selger har akseptert kjøpers tilbud i henhold til søknadsskjema. Resterende forfaller i sin helhet ved overskjøting og skal være innbetalt innen overtakelsesdato.

Erverv av tomt er konsesjonsfritt på visse vilkår, jf. Egenerklæring om konsesjonsfrihet. Hver enkelt kjøper må selv levere utfylt og signert egenerklæring til Hadsel kommune. 

Ansvarlig for oppgjørsprosess med behandling av kjøpesum og tinglysing av dokumenter er Hadsel kommune.

10


11


12


HADSEL KOMMUNE Hadsel er en kommune i Nordland fylke. Den er den sørligste kommunen i Vesterålen. Den grenser i nord og øst mot Sortland, i sørøst mot Lødingen, og i sør mot Vågan. Kommunen er spredt over fire store øyer Hadseløya, Hinnøya, Langøya og Austvågøy, og mange mindre som f.eks. Børøya. Omtrent 70% av befolkningen bor på Hadseløya. Hadseløya, Børøya og Langøya er knyttet sammen med to bruer. Stokmarknes er kommunens administrasjonssenter. Vi er veldig stolte av vår vakre natur, våre bruer, havet og vår kultur. Vi smykker oss med Møysalen, Vesterålens høyeste fjell (1262 meter over havet), Raftsundet og den majestetiske Trollfjorden, Hurtigrutens hus og den landsatte hurtigruta Finnmarken på Stokmarknes, Sildoljefabrikken på Melbu og kommunens mange kulturelle møteplasser gjennom året. Stokmarknes er kjent som hurtigrutas fødested. Det var nemlig her Richard With etablerte hurtigruta så langt tilbake som i 1883. I dag er dette markert ved Hurtigrutemuseet og Hurtigrutens Hus, et kombinert kulturhus; kino, bibliotek, kongressenter, universitet og museumsbygg. Hurtigruta MS Finnmarken fra 1956 er satt på land og er et av verdens største museumsgjenstander. Andre viktige institusjoner på Stokmarknes er Nordlandssykehuset Vesterålen og Nord Universitet - studiested Vesterålen - lokalisert på Hurtigrutens Hus. Stokmarknes ble by 1. januar 2000. Kommunen har et yrende sports- og friluftsliv med mange medlemmer. Den største idretten er fotball, men både korps, speideren, ski, håndball, sykkel, turn, badminton og friidrett har mange medlemmer. I tillegg har vi et Taekwondo-miljø som stadig hevder seg på nasjonalt nivå.

13


Kultur er satsingsområde for kommunen med Hurtigrutens Hus og Hadsel Kulturskole som viktige bærebjelker. Kommunen har et aktivt næringsliv. Størst er i dag fiskeri- og havbruksnæringen, med både fiskeindustri og oppdrettsnæring. Store firmaer som Nordlaks, Skretting og Norway Seafoods ligger i Hadsel. I tillegg er det mange andre bedrifter i kommunen som Helseservice AS, NorLense og Trollfjord Kraft. Vi er et samferdselsknutepunkt med hurtigruteanløp to ganger i døgnet, lokal båttransport til omkringliggende øyer, bilferge til Lofoten og en av landets mest trafikkerte kortbaneflyplasser på Stokmarknes Lufthavn, Skagen i Hadsel.

SKOLE OG BARNEHAGENE I HADSEL I Hadsel kommune har vi 13 barnehager - 4 kommunale og 9 private som gir tilbud til mer enn 400 barn og med plass til fler. På Stokmarknes skal det bygges ny og topp moderne barneskole, i tillegg til helt ny videregående skole http://www.blv.no/hadsel/ikke-bare-ny-skole-men-nyttbasseng-1.2402462 https://www.facebook.com/nyskole.no/

AVSTAND TIL SENTRUM: 2 km NÆRMESTE DAGLIGVARE: 2 km SKOLEBUSS: 400 m NÆRMESTE BARNEHAGE: 970 m

14


K LI K K H E R FO R Å L AST E N ED S Ø K N A DS S K J E M A

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM PROSJEKTET!

Daniel Sowe Prosjektleder Egga Utvikling AS solsiden@hadsel.kommune.no

Bolyst og livskvalitet i førersetet

15


16

Profile for Egga Utvikling AS

Solsiden Boligfelt Prospekt  

Bolyst og livskvalitet i førersetet!

Solsiden Boligfelt Prospekt  

Bolyst og livskvalitet i førersetet!

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded