Page 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ


Σκοπόσ του μακιματοσ

Η εργαςία αυτι εντάςςεται μζςα ςτο μάκθμα τθσ Β΄ΕΠΑΛ Βαςικζσ υπηρεςίεσ Διαδικτφου. Το μάκθμα “Βαςικζσ Υπηρεςίεσ του Διαδικτφου” εντάςςεται ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ Β τάξθσ του ΕΠΑ.Λ . Διδάςκεται 2 ώρεσ τθν εβδομάδα και ζχει γενικό ςκοπό: να αποκτιςει ο μακθτισ τισ αναγκαίεσ γνώςεισ ςχετικά με τισ βαςικζσ αρχζσ, τισ δυνατότθτεσ και τισ υπθρεςίεσ του Διαδικτφου ώςτε να είναι ικανόσ να τισ αξιοποιεί επαρκώσ και να υποςτθρίηει τουσ χριςτεσ του. Το μάκθμα “Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο”ζχει ωσ ςτόχο τθ τθν κατανόθςθ από τουσ μακθτζσ , να γνωρίηουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί θ υπθρεςία.


Η Εργαςία Η εργαςία αυτι πραγματοποιικθκε από τουσ μακθτζσ τθσ Β΄τάξθσ με τθ χριςθ διαφόρων Λογιςμικών. Η φπαρξθ πολλών τζτοιων προγραμμάτων δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να προςφζρει με αλλθλεπιδραςτικό τρόπο και με όςο το δυνατό μικρότερθ δικι του παρζμβαςθ πλθροφορίεσ ςτα παιδιά.


Αναγκαιότθτα του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου

Το θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ι απλά e-mail, είναι ςε χριςθ για περιςςότερο από δφο δεκαετίασ. Κάκε μζρα, οι πολίτεσ του Διαδικτφου ςτείλει ο ζνασ τον άλλον διςεκατομμφρια μθνφματα


Αποτζλεςμα τθσ χριςθσ των πολυμζςων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία Με τα πολυμζςα ζχουμε τθ δυνατότθτα παρουςίαςθσ των πλθροφοριών με πολλοφσ και διαφορετικοφσ τρόπουσ. Οι εφαρμογζσ πολυμζςων, είναι πολφ αποτελεςματικζσ ςτθν παρουςίαςθ νζων ιδεών, κινθτοποιοφν και διατθροφν το ενδιαφζρον των μακθτών. Ειδικά, όταν ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί ο ίδιοσ εκπαιδευτικό λογιςμικό ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ του αποδεςμεφεται από τυποποιθμζνα λογιςμικά που προςδιορίηουν το μάκθμα του με ςυγκεκριμζνο τρόπο.


Αποτελζςματα Παράλλθλα, θ δυνατότθτα, που δίνεται ςτον εκπαιδευτικό να προςφζρει με αλλθλεπιδραςτικό τρόπο και με όςο το δυνατό μικρότερθ δικι του παρζμβαςθ πλθροφορίεσ ςτα παιδιά, χρθςιμοποιώντασ εκπαιδευτικό λογιςμικό κρίνεται ςιμερα επιτακτικι όςο ποτζ. Ειδικά, όταν ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί ο ίδιοσ εκπαιδευτικό λογιςμικό ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ του αποδεςμεφεται από τυποποιθμζνα λογιςμικά που προςδιορίηουν το μάκθμα του με ςυγκεκριμζνο τρόπο.




E-mail.flv


Την εργαςία παρουςίαςαν οι μαθήτριεσ τησ Β΄τάξησ του 2ου ΕΠΑ.Λ Αγρινίου

Κουτςονικόλα Αλεξάνδρα Λυμπζρθ Παναγιώτα Μουτεςίδθ ελευκερία

Email  
Email