Page 1

Egelundskolens

SFO

Velkomstfolder skole책ret 2013 - 2014


Personalet på Egelundskolens SFO Jonas pæd 1.a

Mediha pæd 2.b

Carsten afd.led.

Jacob afd.led.

Tina pæd 0.b

Frederikke pæd 2.a

Helle pæd 0.a

Birgit pæd 3.b

Bill pæd 0.a

Lise pæd 3.a

Louise pæd 1.b

Jesper pæd 2.b

Arne pæd 0.b

Vi har løbende studerende fra pædagogseminariet samt PAU-studerende, du kan se dem på hjemmesiden.

Luna pæd til 1.8.2014


!

Indholdsfortegnelse: Egelundskolens organisationsplan Velkommen til Egelundskolens SFO Om Egelundskolens SFO Fra børnehave til SFO Praktiske informationer Garderobeplads Goddag og farvel - altid til en voksen Stamkort Kontakt mellem hjem og SFO Åbningstider Lukkedage Dagligdagen for første maj børn Traditioner / aktiviteter Forældresamarbejde / SFO-råd

Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013 - 2014

4 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10


Egelundskolens organisationsplan

Annelise Weng Skoleleder Skolebestyrelse Lone B. Jensen Viceskoleleder

Allan Laumann SFO-leder

Teknik / adm.

SFO-råd Indskoling Udskoling

4

Mellemtrin

SFO

Jacob Leisin Afd. leder

Carsten Birkbøll Afd. leder

Egeskoven

Grønningen


Velkommen til Egelundskolens SFO Det er med stor fornøjelse, at vi sender vores første fælles velkomstfolder på gaden. Vi ønsker at give et samlet billede af, hvad det vil sige at gå på Egelundskolens SFO i vores 2 afdelinger Egeskoven og Grønningen. Denne trykte folder er også lavet som digital folder, som du kan se på www.egelundskolen.dk Vi har igangsat en proces, hvor vi samarbejder endnu mere på tværs af afdelingerne, men stadig bevarer de lokale særkender. Folderen er lavet på baggrund af det materiale som Grønningen og Egeskoven tidligere har brugt og på møder mellem personalet og mig. Fremadrettet vil vi på vores personalemøder og i dialog med SFO-råd og skolebestyrelsen udvikle denne folder og løbende ændre de digitale versioner frem mod næste års trykte udgave. God læselyst På personalets og skoleledelsens vegne Allan Laumann - SFO leder. April 2013 5


Om Egelundskolens SFO Vi er én SFO beliggende på to matrikler. Grønningen ligger på skolen, mens Egeskoven ligger på egen matrikel. SFO´en er normeret til 189 børn fordelt på 9 klasser i indskolingen fra 0. til 3. årgang. I hverdagen arbejder vi som to selvstændige afdelinger med et stort samarbejde på tværs af afdelingerne. Der er pt. 6 fastansatte medarbejdere på Egeskoven og 7 fastansatte på Grønningen. Derudover har Grønningen ansat en pædagog frem til sommeren 2014 med særligt fokus på én gruppe børn. I hver afdeling er der en afdelingsleder og derudover er der en SFOleder der er en del af Egelundskolens ledelsesteam og har kontor på skolen. De to spor på Egelundskolen er opdelt således at a-klasserne går på Egeskoven og b-klasserne går på Grønningen. Ordningen er indført fra skoleåret 10/11, således vil vores 3. klasser i det kommende skoleår være den sidste årgang, hvor klasserne er blandet på vores 2 afdelinger. SFO´en er praktikinstitution for pædagogseminarier og har derudover PAU-studerende i forskellige perioder.

Fra børnehave til SFO Der er stor forskel på at gå i børnehave og at gå i SFO. Jeres børn har netop været de store i institutionen, men er nu de “nye” og små og der er mange nye voksne, lokaler, børn og regler de skal til at lære. Vi har planlagt et forløb som skal sikre en god overgang og give jer og jeres børn en tryg og rolig hverdag. Vi arbejder blandt andet med “Min bog”, som er et koncept, Albertslund Kommune har lavet til overgangen fra børnehave til SFO/skole, samt vores eget skemalagte introduktionsprogram de 2 første måneder. 6

Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013 - 2014


Praktiske informationer Garderobeplads Alle børn får tildelt en garderobeplads i den afdeling, de skal gå i. Her er det vigtigt at have skiftetøj, regntøj og hjemmesko. Husk altid at klæde dit barn efter vejret, da vi ofte er ude. Goddag og farvel - altid til en voksen Når barnet kommer på SFO´en skal det krydse sig ind, og når det bliver hentet, skal barnet sige farvel til en voksen og krydse sig ud. Hvis dit barn ikke kommer i SFO´en, skal der ringes og gives besked til SFO´en. Ellers bruger vi tid på at kontakte jer. Stamkort Stamkortet skal altid være opdateret - hvis vi ringer til et gammelt mobil nummer, kan vi ikke få fat i jer. Vi deltager i skoleåret 13/14 i et undersøgelsesarbejde med de andre SFO´er i kommunen omkring muligheden for at overgå til digitalt stamkort og fremmøderegistrering. Kontakt mellem hjem og SFO Velkomstmateriale inklusiv denne folder udleveres i trykte udgaver, al anden kommunikation vil som udgangspunkt foregå personligt og via forældreintra og Egelundskolens hjemmeside. Det er derfor vigtigt at I logger jer på forældreintra og løbende holder øje med beskeder. I kan i forældreintra markere, at I ønsker en advisering på jeres mail, når der er nye beskeder, opslag og andet. Fra august måned 2013, vil vores nye fælles nyhedsbrev udkomme, som netavis via forældreintra.

7


Åbningstider I skoleuger: Morgenåbning er på Grønningen fra kl. 6.45 - 8.00. Der kan søges om udvidet morgenåbning fra kl. 6.00. Ansøgningsskema fåes i afdelingerne. Begge afdelinger har åbent mandag til torsdag kl. 12.55 - 17.00 fredag kl. 12.55 - 16.30. I efterårs- og vinterferien er vi samlet på Grønningen: mandag til torsdag kl. 7.00 - 17.00, fredag kl. 7.00 - 16.30. I sommerferien er vi samlet på Egeskoven: mandag til torsdag kl. 7.00 - 17.00, fredag kl. 7.00 - 16.30. I ferier skal børnene være på SFO´en senest kl. 9.00. I maj og juni har SFO´en åbent hele dagen for “første maj børn”. Lukkedage I Albertslund Kommune holder alle SFO´ere lukket mellem jul og nytår, dagene før påske, 1. maj, 5. juni og dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

8

Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013 - 2014


Dagligdagen for første maj børn I de to første måneder har vi tilrettelagt et program for “første maj børnene”, så de vænner sig til skoledagen efter sommerferien, og vi kan danne os et indtryk af, hvordan klasserne fungerer sammen. Der er udsendt skema til jer forældre, hvor I kan se, hvad det er vi laver med børnene om formiddagen de enkelte dage. Der er dog dage hvor vi ikke følger skemaet. Eksempelvis de første dage, hvor jeres børn er startet og ugen op til BørneFestUgen. Det udsendte program kan ses på hjemmesiden. Om eftermiddagen følger “første maj børnene” en normal SFO-dag. Skolebørnene kommer 12.55 og så starter aktiviterne, ture osv. Vi laver hver dag et mellemmåltid til børnene og opfordrer dem til at spise madpakken færdig, hvis dette ikke er sket. Traditioner / aktiviteter Egelundskolens har mange traditioner og vi vil her beskrive nogle af dem. Som noget nyt skal vi i år deltage i summercamp som er et politiker ønske. Vi har SFO-leder og 2 medarbejdere med i følgegruppen, men kender endnu ikke detaljerne. Dog ved vi det er i ugerne 29 og 30. BørneFestUgen er en anden tradition, som vi deltager i hvert år. Tirsdag er der forældrespisning og onsdag overnatter vi med de børn, der skal i 3. klasse fra næste år. (13/14). Rollespil er også et stort tema på Egelundskolens SFO. Vi er medarrangører af de to store arrangementer for alle SFO´er i Albertslund Kommune, der afholdes hvert år. Derudover er der højtidsarrangementer, idræt, biografture, kanosejllads, musik, kreative værksteder og skøjteture, der løbende tilbydes jeres børn.

9


Forældresamarbejde / SFO-råd

Vi vægter forældresamarbejdet meget højt. Forældrene er formelt repræsenteret i vores skolebestyrelse og SFO-råd. Vi arbejder i SFOrådet på, at alle klasser fra indskolingen er repræsenteret i SFO-rådet.

Uddrag fra “Vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen” Det er SFO-rådets opgave at rådgive SFO-lederen om alle forhold vedrørende SFO'en, herunder: 1.

I hverdagen vil vi meget gerne kontaktes, når I henter børnene, hvis der er emner, I ønsker at tale om. Dog er det en god ide at bede om et møde, hvis I ønsker konkrete problemstillinger diskuteret, så vi kan sørge for at, der er tid til det.

SFO'ens del af skolens virksomhedsplan, herunder mål for det daglige arbejde. Virksomhedsplanen behandles i skolebestyrelsen.

2.

Vi vil fremadrettet afholde et forældremøde hvert år i septemper hvor der også vil være valg til SFO-rådet.

SFO'ens særskilte budget Budgettet godkendes i skolebestyrelsen.

3.

Principper for forældresamarbejde

4.

Pædagogisk struktur

5.

Pædagogiske principper

6.

SFO'ens fysiske indretning.

For forældre med “første maj børn” vil der blive afholdt et møde i maj, hvor vi vil evaluere overgangen fra børnehaven. Derudover er I altid velkomne til at kontakte os, hvis I har nogle ting I gerne vil drøfte. Se vores kontakt informationer på hjemmesiden. Derudover deltager skolepædagogerne i forældremøderne i skoleregi. 10

Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013 - 2014

SFO-rådet kan ikke behandle person- og klagesager.


Egeskoven: 4364 4327 Grønningen: 4364 0448 www.egelundskolen.dk

Egelundskolens SFO velkomstfolder 2013 / 2014  
Advertisement