__MAIN_TEXT__

Page 1

Small Business Storage

Защитете вашите изключително важни файлове! СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ

EGE Computers.com

Защитата на вашите данни е от решаващо значение за дългосрочния успех на вашия бизнес, защото възстановяването на изгубени данни може да отнеме стотици часове, струва скъпо и не винаги оправдава очакванията. EGE Computers Ви предлагат цялостни решения за защита на данните и помощ за запазване на вашия бизнес при загуба на данни! Иновативни решения, разработени според изключително важните фактори за управление съхранението на данни: опростяване на инфраструктурата, управление на жизнения цикъл на информацията и бизнес приемственост.

В EGE Computers работи екип от млади и доказани професионалисти, отворени към новости и предизвикателства. Знанията и уменията на служителите са изградени на база дългогодишна сериозна и задълбочена работа в областта на информационните технологии.

IBM

System Storage Storage area network (SAN) Лентово съхранение Дисково съхранение

Network attached storage (NAS) Носители за съхранение

SOLUTIONS

NAS

from EGE Computers

HDD

SSD

SAN

www.egecomputers.com

Enterprise Backup Solutions

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ

ШУМЕН, бул. Ришки проход 20 тел: +359(0)54 892070, GSM: +359(0)899 12 10 10 email: office@egegroup.eu СОФИЯ, ж.к Младост 4, бл. 418 тел: +359(0)24 164121, GSM: +359(0)893 65 67 82 email: sales@egegroup.eu

COMPUTERS www. egecomputers.com

NAS И SAN РЕШЕНИЯ

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ

Не чакайте!

Загубата на данни ОЗНАЧАВА ЗАГУБА НА БИЗНЕС!

Защитете бизнеса си! Дисково съхранение Лентово съхранение Storage area network (SAN) Network attached storage (NAS) Носители за съхранение


COMPUTERS

Small Business Storage

w w w.egecomputer s.com

NAS И SAN РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА

IBM SystemStorage продукти и решения Дискови системи за съхранение Високопроизводителните IBM System Storage дискови системи са сред най-надеждните, скалируеми и оперативно съвместими в бизнеса. Високата им достъпност и поддръжката на множество платформи и на няколко операционни системи спомагат за прилагането на IBM стратегията за On Demand бизнес. Лентови системи за съхранение Лентовите сторидж системи играят основна роля в приемствеността и жизнения цикъл на информацията при управленските дейности. За надеждно и изчерпателно съхранение на информацията, се използва пълното портфолио на IBM - лентови устройства, аутолоудъри и библиотеки. IBM System Storage SAN комутатори Невидими за повечето потребители, компонентите на IBM SAN инфраструктурата са предназначени да улеснят свързването към мащабируеми и надеждни системи за съхранение в различни видове организации. Мрежовият IBM SAN играе ключова роля за опростяване на инфраструктурата, чрез обединяване на сторидж ресурсите, подобряване на използваемостта на съществуващите активи и обменянето и достъпа на информация.

Ин оватив н и р еше ни я, р азр а бо те ни спо ред и з к лючи телно ва жни те ф ак тор и за уп ра вле ни е съхран е н и ето н а да нни те : о простя ван е н а и нфр а с тру к ту р а та , упр авле н ие н а ж изне ни я ц и къл на и нф ормация та и би знес п риемст вен ост.

Сторидж технологиите на IBM предлагат различни решения и продукти – дискови и лентови системи, SAN, NAS, софтуер за управление, както и Tivoli Storage решения. С големия ръст на данните, много организации са изправени пред предизвикателства за тяхното управление, защита, намаляване на риска, както и поддържане на бързо нарастващите информационни активи в съответствие с фирмените изисквания. IBM е разработила продукти и решения, предназначени за средни и големи организации, които са достъпни и лесни за разгръщане и управление.

IBM Network Attached Storage (NAS) IBM NAS дава унифицирана и гъвкава архитектура за съхранение на данни, като едновременно отговаря на разнообразните изисквания за SAN и NAS, първични и вторични сториджи, осигурявайки им високи нива на наличност.

IBM System Storage предлага устройства за съхранение, предпазване, извличане и споделяне на данни. Те помагат за намаляване на разходите и защита на направените инвестиции в сторидж решенията. Тъй като данните са критичен компонент за бизнеса днес, ефективното управление на нарастващия обем информация (неограничен брой e-mail, аудио и видео файлове, приложения с интензивно променящи се данни) е един от ключовете към успеха. Решенията за съхранение на данни са важна част от ИТ инфраструктурата и помогат за постигане целите на бизнеса по заявка. IBM System Storage Ви дава конкурентни предимства , като запазва данните в съответствие с нормативните изисквания и ги трансформира в стратегически бизнес актив. IBM System Storage платформите са проектирани да отговарят и на най-строгите изисквания за съхранение на данни, независимо от промените на бъдещите технологии. Те имат дългосрочна съвместимост с различно оборудване, приложения и умения във Вашата организация, дори и при интегриране на нови системи.

Profile for EGE Computers

IBM Trifold Brochure ISSUU  

Сторидж технологиите на IBM предлагат различни решения и продукти – дискови и лент ови системи, SAN, NAS, софтуер за управление, както и Tiv...

IBM Trifold Brochure ISSUU  

Сторидж технологиите на IBM предлагат различни решения и продукти – дискови и лент ови системи, SAN, NAS, софтуер за управление, както и Tiv...

Advertisement