Page 1

คูมือ

สงเสริมคานิยมองคการ กฟผ. สำหรับผูบริหาร 1


คำ�นำ� กฟผ. ดำ�เนินการพัฒนากิจการไฟฟ้า และเติบโตอยู่ค่กู ับสังคมไทย มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยมี ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค์ การเป็ น แนวทางที่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน กฟผ. ยึดถือปฏิบตั ิ จนเกิดเป็นวิถกี ารทำ�งานเดียวกัน สอดคล้องกัน อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคน กฟผ. ปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์การมีค่านิยมและวัฒนธรรม องค์การที่ดีและเข้มแข็ง อันนำ�พาองค์การไปสู่ความสำ�เร็จอย่างยั่งยืนได้ นั้น คือ ผู้บริหาร ผู้บริหารทุกท่านจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตน เป็นแบบอย่าง (EGAT Role Model) ตามค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งยังมีบทบาทในการเสริมสร้าง ให้ผู้ปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำ�งานตามค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ด้วย ดังนั้น คู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของ ผู้บริหาร และเป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารงานเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ในหน่วยงาน

2

3


สารบัญ สารจากผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ความหมายของค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ความส�ำคัญของค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กระบวนการสู่ความส�ำเร็จ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C Fairness Integrity Responsibility & Accountability Mutual Respect Commitment to Continuous Improvement and Teamwork เครื่องมือบริหารที่ช่วยส่งเสริมค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ตารางกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับ ระบบการบริหารงานใน กฟผ. คุณสมบัติผู้น�ำในสไตล์ SUPER K INSPIRED BY SUPER K

หน้า 1 2 2 3 4 5 6 9 12 15 18 21 23 24 26 27

ภาคผนวก - ตารางความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับ วัฒนธรรมองค์การ กฟผ. - ตารางความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับ หลักธรรมาภิบาล - ตารางความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับ ค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรม

4

5


ความหมายของค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C สารจากผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา กฟผ. มีวฒ ั นธรรมองค์การทีแ่ ข็งแกร่ง และยึดถือปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา คือ “รักองค์การ มุง่ งานเลิศ เทิดคุณธรรม” และได้มีการเสริมสร้าง รณรงค์ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ เข้าใจ และ น�ำไปประพฤติปฏิบัติจนเป็นวิถีทางในการท�ำงานร่วมกัน เกิดเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตนของคน กฟผ. การเสริมสร้างค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ให้ประสบ ความส�ำเร็จได้นนั้ นอกจากจะต้องอาศัยระยะเวลาสัง่ สมจากรุน่ สูร่ นุ่ แล้ว ยังมีปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน นั่นคือ “ผู้น�ำหรือผู้บริหาร” ดังนั้น ผู้บริหารจึงจ�ำเป็นต้องมีความใส่ใจ มุ่งมั่น และให้ความส�ำคัญ โดยถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจ รวมทัง้ ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง ที่ดี (Role Model) แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการซึมซับและปฏิบัติตาม ในวงกว้างทั่วทั้งองค์การ ผู้ว่าการฯ ขอมอบคู่มือส่งเสริมค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C เล่มนี้ ให้ผู้บริหารทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน รวมทัง้ เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยบริหารงานเพือ่ ส่งเสริมค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ในหน่วยงานอันจะเป็นการส่งเสริมให้ กฟผ. มีค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง และสามารถก้าวสู่การเป็นองค์การชั้นน�ำ ในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล (Global Top Quartile Utility) ได้ส�ำเร็จ 61

ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C คือ วิถีทางร่วมกันในการประพฤติ ปฏิบัติซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคน กฟผ. และเมื่อได้มีการถ่ายทอดจาก รุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งจะน�ำไปสู่วัฒนธรรมองค์การ กฟผ. นั่นก็คือ “รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม”

ความส�ำคัญของค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C มีความส�ำคัญต่อองค์การ คือ เป็นการ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของคนในองค์การและเสริมสร้าง บรรยากาศการท�ำงานให้สอดประสานกัน อันเป็นรากฐานที่จะน�ำไปสู่ วัฒนธรรมองค์การ กฟผ. “รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม” ที่เข้มแข็ง วัฒนธรรมองค์การที่ดีและเข้มแข็ง ย่อมส่งผลต่อความผูกพันของ ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ เพราะวัฒนธรรมองค์การเป็นคุณค่าร่วม (Shared Value) ที่ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การก้าวไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง จะเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนส่งเสริมให้องค์การประสบความส�ำเร็จและเติบโต อย่างยั่งยืน และน�ำพาให้ กฟผ. บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ในการเป็นองค์การ ชั้นน�ำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล

(นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์) ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๘ กันยายน ๒๕๕๘ 27


กระบวนการสู่ความสำ�เร็จ กระบวนการสูค่ วามสำ�เร็จทีท่ �ำ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถประพฤติปฏิบตั ติ น ตามค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ได้ มีขั้นตอนดังนี้ 1. รับรู้และเข้าใจ

g

2. ยอมรับ

g

3. ปฏิบัติ

1. รับรู้และเข้าใจ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยการรณรงค์ เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านช่องทางการสือ่ สารในรูปแบบต่างๆ และทีส่ �ำคัญผูบ้ ริหาร จะต้องเป็นผูช้ ว่ ยในการสือ่ สาร สร้างความเข้าใจอย่างสม�ำ่ เสมอให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การรับรู้และเข้าใจตรงกันในเรื่องค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C 2. ยอมรับ เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ จะเกิดการยอมรับในค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ว่ามีความเกีย่ วข้องกับตนเองและการท�ำงานอย่างไร รวมทัง้ ทราบถึงแนวทางที่จะด�ำเนินการหรือประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นรูปธรรมได้ 3. ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยม องค์การ กฟผ. FIRM-C ได้อย่างสม�่ำเสมอ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั่วทั้งองค์การ

83

บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C 1. บทบาทในการเป็นตัวอย่างที่ดี โดยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี (Role Model) ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน ปฏิบตั ติ นเป็นทีย่ กย่อง เป็นทีไ่ ว้วางใจ เคารพนับถือ ศรัทธา ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน เกิดความภาคภูมิใจ มีความต้องการอยากจะประพฤติปฏิบัติตามที่ผู้บริหาร ได้ท�ำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้ 2. บทบาทในการให้ข้อมูล โดยการสือ่ สารเกีย่ วกับค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ในการประชุม หรือโอกาสต่างๆ รวมถึงสื่อสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เหตุผลความจ�ำเป็น ความส�ำคั ญ ในการท�ำงานแต่ละครั้งให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ ตลอดจน ให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับเทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน และวิธีการที่จะเพิ่มพูน ภาพลักษณ์ หรือชื่อเสียงที่ดีขององค์การ 3. บทบาทในการสร้างแรงจูงใจ โดยการสร้างบรรยากาศการมุ่งเน้นพฤติกรรมตามค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C เช่น ติดป้ายโปสเตอร์ไว้ในห้องท�ำงาน ห้องประชุมให้เห็น เด่นชัด การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อย�้ำเตือนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคนให้ปฏิบตั ติ าม ตลอดจนสร้างบรรยากาศการท�ำงาน อันท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน มีความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถในการท�ำงาน และสามารถชักจูงให้ ผู้ปฏิบัติงานให้การสนับสนุน ร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4. บทบาทในการประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล โดยการยกย่อง ประกาศเกียรติคณ ุ มอบรางวัลแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านส�ำหรับ ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม การท�ำงานส�ำเร็จตามเป้าหมาย การสร้าง นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์คดิ ค้น การกระท�ำความดี การท�ำผลประโยชน์/ชือ่ เสียง ให้แก่องค์การ 49


ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C Fairness ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

ตำ�นาน กฟผ. บุคคลผูเ้ ป็นตำ�นาน กฟผ. คือ คุณเกษม จาติกวณิช ผูว้ า่ การคนแรก ของ กฟผ. ผู้ที่เป็นวีรบุรุษ (Hero) ที่อยู่ในใจของคน กฟผ. ตลอดมา ท่านเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C

Integrity

ยึดมั่นในคุณธรรม Responsibility & Accountability สำ�นึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ Mutual Respect เคารพในคุณค่าของคน Commitment to Continuous Improvement and Teamwork มุง่ มัน่ ในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและทำ�งานเป็นทีม

10 5

- Fairness ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

ท่านเป็นผูป้ ระสานรอยร้าวโดยใช้หลักแห่งความเป็นธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทำ�งานด้วยความโปร่งใส ให้ความ สำ�คัญกับคนทุกระดับทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถ ตอบชี้แจงข้อคำ�ถามของผู้สื่อข่าวได้อย่างชัดเจน

เนื้อหาบางส่วนคัดลอกมาจากหนังสือ เกษม จาติกวณิช “ซูเปอร์ เค.” และ ด้วยรัก หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายเกษม จาติกวณิช

11 6


วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติ l ทำ�งานด้วยความโปร่งใส

- Fairness ตัง้ มั่นในความเป็นธรรม ความหมาย : ดำ�เนินธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้องด้วยการประพฤติ ปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่เลือกถือ ปฏิบัติ และไม่เอาเปรียบ

l

เปิดเผย อธิบายหรือรายงานข้อมูล ตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน l เปิดโอกาสให้ตรวจสอบการทำ�งานได้ทุกขั้นตอน l ยึดมั่นการดำ�เนินงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ปราศจากการแทรกแซง จากภายนอก l ไม่มีวาระหรือผลประโยชน์ ใดๆ แอบแฝงในการบริหาร หรือตัดสินใจ l มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตัดสินใจ/การบริหารงาน l ประพฤติปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน ยุติธรรม เสมอภาค เป็นกลาง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ ผลประโยชน์

พฤติกรรมที่มุ่งเน้น : - ทำ�งานโปร่งใส ตรวจสอบได้ - ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เลือกปฏิบัติ

l

12 7

13 8


ตำ�นาน กฟผ. ผู้ว่าการเกษม จาติกวณิช ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจ การเมือง และการเงินระดับชาติว่ามีความสามารถ มือสะอาด และเครดิตดีที่สุด คนหนึ่ง ท่านเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C

– Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ความหมาย : ทำ�ในสิ่งที่เป็นความดี ความถูกต้อง ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธิ์ใจ โปร่งใสเปิดเผย และ รักษาคำ�พูด

l

- Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม

ท่านเป็นคนที่ตรงยิ่งกว่าไม้บรรทัด และควบคุมดูแล ไม่ให้มีการโกงกินอย่างจริงจัง กิตติศัพท์ ในเรื่องการไม่เอา ผลประโยชน์เข้าตนของคุณเกษมเป็นที่เลื่องลือ แม้กระทั่ง บริษทั ล็อกซเล่ย์ ซึง่ เป็นธุรกิจของตระกูลคุณหญิงชัชนี ภรรยาของ คุณเกษม ไม่เพียงแต่ไม่เคยขายของให้ กฟผ. เท่านั้น แต่ไม่มี แม้แต่โอกาสที่จะเข้ามาเสนองานหรือเสนอขายของด้วยซ�้ำ

พฤติกรรมที่มุ่งเน้น : - ซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่การงาน - รักษาชื่อเสียงขององค์การในการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางใจ - ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย - ตรงต่อเวลา

l

เนื้อหาบางส่วนคัดลอกมาจากหนังสือ เกษม จาติกวณิช “ซูเปอร์ เค.” และ ด้วยรัก หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายเกษม จาติกวณิช

14 9

1015


วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติ

ตำ�นาน กฟผ.

ซื่อตรง จริงใจ ไม่คดโกง ไม่คอร์รัปชัน l ไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ในการเรียกร้อง หรือแสวงหาผลประโยชน์ ให้แก่ ตนเองและผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม l ไม่น�ำทรัพย์สินของ กฟผ. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน l รักษาความลับ เทคโนโลยี ความรู้หรือข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจการ ของ กฟผ. l ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไป เพื่อรักษาชื่อเสียงขององค์การ l เป็นผู้รักษา และปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับและกฎหมายที่ ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด l ตรงต่อเวลา ในเรื่องการนัดหมาย การประชุม l ไม่ประกอบธุรกิจ หรือให้ค�ำปรึกษา หรือด�ำเนินการลงทุนในกิจการ ใดๆ ที่แข่งขันกับ กฟผ. l ปฏิบต ั ติ ามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ กฟผ. และระเบียบข้อบังคับ ของ กฟผ. และยึดมั่นในค�ำสัญญา

ผูว้ า่ การเกษม จาติกวณิช ได้ทมุ่ เท อุทศิ ตน พัฒนาสิง่ ต่างๆ ให้ กฟผ. จนได้รับการยกย่องและมีฉายาว่า “ซูเปอร์ เค.” ท่านเป็นแบบอย่างในการ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C

l

- Responsibility & Accountability สำ�นึกในความรับผิดชอบและหน้าที่

ท่ า นมุ่ ง มั่ น ทำ � งานเพื่ อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวมของ ประชาชนมากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน ไม่ ถื อ เรื่ อ งขั ด แย้ ง ระหว่างบุคคลเป็นเรื่องสำ�คัญ แต่ถือผลงานเป็นหลัก สามารถ บริหารและพัฒนาระบบไฟฟ้าและพัฒนากำ�ลังคนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จนเจริญทัดเทียมกับต่างประเทศ นอกจากนี้ยัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและมีบทบาทช่วยเหลือสังคมเป็น อย่างมากในหลายๆ ด้าน เช่น จัดตั้งมูลนิธิเกษม จาติกวณิช โดยมีการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นต้น เนื้อหาบางส่วนคัดลอกมาจากหนังสือ เกษม จาติกวณิช “ซูเปอร์ เค.” และ ด้วยรัก หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายเกษม จาติกวณิช

16 11

1217


วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติ l

- Responsibility & Accountability ส�ำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ ความหมาย : ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ ใส่ใจ สังคม ชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนอย่างเต็มก�ำลัง ความสามารถ l พฤติกรรมที่มุ่งเน้น : - ให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ ใส่ใจ สังคม ชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม - ตั้งใจ มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร - แก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค - มุ่งผลส�ำเร็จขององค์การ และการอยู่ร่วมกับ ชุมชน l

18 13

มีนโยบายการท�ำงานที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในทุกขั้นตอนการท�ำงาน l จัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน และก�ำหนดเป้าหมายการท�ำงานให้สอดคล้อง ต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์การ รวมทั้งผลักดันและ โน้มน้าวให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจ มุ่งมั่นที่จะท�ำงานเพื่อองค์การ l มีเป้าหมายและแนวทางในการท�ำงานที่ชัดเจน แน่นอน และก�ำหนด ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนอย่างชัดเจนและ เหมาะสม l จัดสรรและใช้ทรัพยากรทีม ่ จี �ำกัดได้อย่างคุม้ ค่า เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดแก่ส่วนรวมและสังคม l ให้ค�ำแนะน�ำ ชี้แนะ และอธิบายเมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดข้อสงสัยหรือ มีปัญหาอุปสรรคในการท�ำงาน l แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้น และ พยายามหาแนวทาง/มาตรการแก้ไข รวมถึงวิธีป้องกันปัญหา l สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม l เป็นผูน ้ �ำในการสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจอันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตลอดจน สังคมและชุมชนโดยรอบ

1419


ตำ�นาน กฟผ. ผู้ว่าการเกษม จาติกวณิช ให้ความสำ�คัญในเรื่องขวัญและกำ�ลังใจ ของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมถึงให้ความเป็นกันเองและร่วมกิจกรรมกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอมา ส่งผลทำ�ให้ท่านเป็นที่รักของคนทุกระดับชั้น ท่าน เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C

- Mutual Respect เคารพในคุณค่าของคน

ความหมาย : ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยการยกย่อง ให้เกียรติ เคารพในคุณค่าของบุคคลและความคิดเห็น เรียนรู้การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

l

– Mutual Respect เคารพในคุณค่าของคน

ท่านให้อภัยแก่ผผู้ ดิ พลาด ไม่โอ้อวด ไม่ดถู กู คน ถ่อมตน เคยมีหนังสือเวียนไม่ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เรียกว่า “ท่าน” แต่ให้เรียกว่า “คุณเกษม” หรือ “ผู้ว่าการ” เพื่อลดช่องว่าง ระหว่างฐานะและบุคคล ท�ำให้มีความเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังปัญหาของผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ หากผูป้ ฏิบตั งิ าน มีข้อผิดพลาดจะออกรับแทนในฐานะผู้บังคับบัญชาทันทีี

พฤติกรรมที่มุ่งเน้น : - รับฟัง และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น - ให้เกียรติ และมีน�้ำใจไมตรีต่อผู้มาติดต่อ

l

เนื้อหาบางส่วนคัดลอกมาจากหนังสือ เกษม จาติกวณิช “ซูเปอร์ เค.” และ ด้วยรัก หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายเกษม จาติกวณิช

20 15

1621


วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติ

ตำ�นาน กฟผ.

รับฟัง และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ l จูงใจให้ผู้อื่นเห็นคล้อยตามความคิดเห็นที่ถูกต้อง เพื่อลดความขัดแย้ง l เคารพต่อความคิดเห็นซึ่งมีความแตกต่างจากความคิดเห็นของตัวเอง l ให้เกียรติ และมีน�้ำใจไมตรีต่อผู้มาติดต่อ รวมถึงผู้มีความเห็นต่าง l เชื่อใจ ไว้ใจ และให้เกียรติผู้ปฏิบัติงาน l สร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานให้กบ ั ผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยการกล่าวยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัลเมื่อท�ำดี และให้โอกาส ให้ก�ำลังใจเมื่อเกิดการ ท�ำงานที่ผิดพลาด l ให้ความส�ำคัญและใส่ใจความรู้สึกผู้ปฏิบัติงาน l ใช้ค�ำพูดหรือแสดงท่าทีที่สุภาพ ไม่ข่มขู่ ข่มเหง และดูถูกผู้ปฏิบัติงาน l เป็นกันเอง เข้าถึงง่าย ไม่ถือตัว

ผู้ว่าการเกษม จาติกวณิช เป็นผู้พัฒนา ผู้บุกเบิก และผู้บริหารกิจการ ไฟฟ้า ให้สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ทำ�ให้ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพัฒนารุดหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ ยอมรับกัน ไม่เฉพาะแต่ในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงต่างประเทศด้วย ท่าน เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C

l

– Commitment to Continuous Improvement and Teamwork มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและท�ำงาน เป็นทีม

ท่านได้รเิ ริม่ สร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทีท่ นั สมัย อาทิเช่น การน�ำเอาระบบความร้อนร่วม ซึ่งอาศัยความร้อน ที่ได้จากไอเสียที่ปล่อยออกจากเครื่องกังหันก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ในการต้มน�้ำให้เดือดต่อไป มาใช้ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นต้น ตลอดจนมองการณ์ไกลให้ กฟผ. ศึกษาพลังงานทดแทนอื่นๆ เพือ่ เตรียมการรับมือกับปัญหาพลังงานขาดแคลนในอนาคตได้ อย่างทันท่วงที 22 17

เนื้อหาบางส่วนคัดลอกมาจากหนังสือ เกษม จาติกวณิช “ซูเปอร์ เค.” และ ด้วยรัก หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายเกษม จาติกวณิช

1823


วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติ l เป็นผู้น�ำในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง l บริหารจัดการต้นทุนหรือลดการสูญเสียจากการด�ำเนินงานในทุกๆ

- Commitment to Continuous Improvement and Teamwork มุง่ มั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทำ�งานเป็นทีม ความหมาย : ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่องค์การแห่งนวัตกรรม และพัฒนาตนให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง l พฤติกรรมที่มุ่งเน้น : - ใฝ่รู้พัฒนาตนเองให้เข้ากับ ความเปลี่ยนแปลง - คิดอย่างเป็นระบบ และบูรณาการเพื่อ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ - มองการณ์ไกล มองหาโอกาสใหม่อยู่เสมอ - มีความสามัคคี l

24 19

ด้าน

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง l พัฒนางาน ประสิทธิภาพการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งมอบคุณค่าทีด ่ เี ยีย่ ม ให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย l สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความสามารถอยู่ตลอดเวลา l มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดนอกกรอบ หาแนวทางใหม่ๆ ในการท�ำงาน อยู่เสมอ l เป็นผูถ ้ า่ ยทอดความรูห้ รือร่วมสร้างการเรียนรูท้ มี่ มี ลู ค่าเพิม่ แก่กลุม่ หรือ องค์การตามโอกาส l ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการท�ำงานเป็นทีม มีความสามัคคีและเอกภาพในการท�ำงาน l ค�ำนึงถึงและน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการพัฒนางาน

2025


เครื่องมือบริหารที่ช่วยส่งเสริมค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C

ค่านิยม

เครื่องมือ

: Fairness ตั้งมั่นในความ เป็นธรรม

- คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance Manual) - คณะกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามจริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรม (คธจค.) ระดับสายงาน หน่วยงาน (Corporate Governance, Ethics, Core Value and Culture Enhancing Committee) - หลักสูตรฝึกอบรม (Training Program)

: Integrity ยึดมั่นในคุ ณธรรม

- คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance Manual) - คณะกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามจริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรม (คธจค.) ระดับสายงาน หน่วยงาน (Corporate Governance, Ethics, Core Value and Culture Enhancing Committee) - หลักสูตรฝึกอบรม (Training Program)

: Responsibility & Accountability ส�ำนึกในความ รับผิดชอบและ หน้าที่

- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) - กระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ที่มีประสิทธิภาพ (QCC) - การปรับปรุงการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) - การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) - การเอื้อเฟื้อ เสียสละ และอาสาอุทิศตน โดยไม่มีผลตอบแทน (CSR/ Volunteer) - การจัดการความรู้ (KM) - องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) - หลักสูตรฝึกอบรม (Training Program) - การฝึกการปฏิบัติงานจริง (On the job training) - การสอนงาน (Coaching)

26 21

ค่านิยม

: Mutual Respect เคารพในคุณค่า ของคน

เครื่องมือ - การฝึกการปฏิบัติงานจริง (On the job training) - การสอนงาน (Coaching) - แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) - การให้รางวัล (Award) - หลักสูตรฝึกอบรม (Training Program) - กิจกรรม Morning Talk - กิจกรรม Open Mind - การเยี่ยมเยือนผู้ปฏิบัติงาน - การเอื้อเฟื้อ เสียสละ และอาสาอุทิศตน โดยไม่มีผลตอบแทน (CSR/ Volunteer)

- กระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงการท�ำงานอย่าง : Commitment ต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ (QCC) - การปรับปรุงการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) to Continuous - การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) Improvement - การจัดการความรู้ (KM) and Teamwork มุ่งมั่นในการพัฒนา - องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) - การเอื้อเฟื้อ เสียสละ และอาสาอุทิศตน โดยไม่มีผลตอบแทน อย่างต่อเนือ่ งและ (CSR/ Volunteer) ท�ำงานเป็นทีม - หลักสูตรฝึกอบรม (Training Program) - การฝึกการปฏิบัติงานจริง (On the job training) - การสอนงาน (Coaching) - ทีมข้ามสายงาน หรือทีมที่ประกอบด้วยสมาชิกมากกว่า หนึ่งหน่วยงานขึ้นไป ซึ่งมีทักษะการท�ำงานที่แตกต่างกัน มาท�ำงานร่วมกัน (Cross Functional Team) - งานกีฬาสี งานวันครอบครัว

2227


ตารางกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ค่านิยมองค์การ กฟผ. กิจกรรมที่เสริมสร้าง

กิจกรรมวันองค์การใสสะอาด กิจกรรมเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เช่น การร่วมตักบาตรทุกวันพฤหัส, งานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ การจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

(F) Fairness

l

(I) Integrity

(R) (M) Responsibility & Mutual Respect Accountability

(C) Commitment to Continuous Improvement and Teamwork

l l l

l

กิจกรรม CSR และจิตอาสา

l

CSR in Process

l

การก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงาน (KPIs)

l

การประชุมปรึกษาหารือ การเยีย่ มเยือนผูป้ ฏิบตั งิ าน

l l

กิจกรรมคุณภาพ QCC/KAIZEN

l

l

งานวิจยั R & D

l

l

Cross Functional Team

l

l

การจัดเก็บองค์ความรู้และน�ำเข้าคลังความรู้ (ระบบ KM Corner)

l

l

การถ่ายทอดองค์ความรู้

l

l

คณะท�ำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์-สายงาน (คส.สายงาน)

l

l

การมอบรางวัลนวัตกรรม

l l

l

กิจกรรมสานสัมพันธ์ เช่น งานกีฬาสี

l

l

l

l

l

l

l

กิจกรรม Morning Talk

l

กิจกรรม Open Mind การฝึกอบรม/สัมมนา

l

l

l

l

l

การให้รางวัล/ยกย่องชมเชย

l

l

l

l

l

การเปิดวีดทิ ศั น์ FIRM-C ก่อนการประชุม อบรม สัมมนา

l

l

l

l

l

28 23

การสรรหาและ คัดเลือก

ระบบการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี

คานิยมองคการ กฟผ. FIRM-C

การประเมินผล การปฏิบัติงาน

l

l

การมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ

การสร้างค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C จะประสบความส�ำเร็จและน�ำไปสู่ วัฒนธรรมองค์การ กฟผ. ทีเ่ ข้มแข็งและยัง่ ยืนได้นนั้ มาจากเราทุกคนทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ น สอดคล้องตามค่านิยมองค์การ FIRM-C จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการท�ำงาน นอกจากนี้ กฟผ. ยังช่วยกระตุน้ ผลักดัน ส่งเสริมให้ทกุ คนสามารถประพฤติปฏิบตั ติ น ตามค่านิยมองค์การได้ด้วยการน�ำค่านิยมองค์การ FIRM-C มาบูรณาการเข้ากับ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและกระบวนการอื่นๆ ดังนี้

l

l

l

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ “รับขวัญวันเข้าท�ำงาน” ระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน

l

ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับระบบการบริหารงานใน กฟผ.

การสรางความ ผูกพันใน องคการ

การพัฒนา บุคลากร

FIRM - C กับระบบการบริหารงานตางๆ ในองคการ

2429


1. การสรรหาและคัดเลือก ก�ำหนดเป็นปัจจัยในการคัดเลือกผูส้ มัครงาน เพื่อให้ กฟผ. ได้คนที่มีลักษณะตรงกับความต้องการขององค์การ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ก�ำหนดเป็นปัจจัยในการประเมิน เชิงพฤติกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมตามค่านิยมมาก น้อยเพียงใด 3. การพัฒนาบุคลากร บรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรม เพือ่ สร้างความ เข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมที่ดี ตามค่านิยม 4. การสร้างความผูกพันในองค์การ ก�ำหนดเป็นปัจจัยในการส�ำรวจ ความผูกพันของคนในองค์การ เพราะค่านิยมถือเป็นปัจจัยหนึง่ ของการสร้าง ความผูกพันของคนในองค์การ 5. ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ก�ำหนดเป็นหัวข้อการประเมิน ในการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบที่ปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

คุณสมบัติผู้นำ�ในสไตล์ SUPER K

ผูนำตองมีความรู (พอสมควร) ผูนำตองสรางจิตวิญญาณ ของการทำงานเปนทีม ผูนำตองฟงความเห็น ของผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ ผูนำตองมีเมตตา และมีความโอบออมอารีตอ ผูใตบังคับบัญชา

เกษม จาต กิ วณ ชิ

30 25

ผูนำตองทำใหผูใตบังคับบัญชา รักและเคารพ ผูนำตองรูจักมอบหมายงาน ผูนำตองรูจักใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา ไมโออวด และยกตนขม

2553 ม ค า มนี 22

2631


“INSPIRED BY SUPER K”

11 22 33 44

ผู้บริหารจะต้องดูแลอย่างทั่วถึง ต้องเข้าไปถึงผู้น้อย ไม่ใช่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง แล้วปล่อยให้ผู้น้อยท�ำไป อันนั้นไม่ส�ำเร็จแน่ ตัวใหญ่ต้องลงไปถึงข้างล่างที่สุดเท่าที่ท�ำได้ ไม่ว่าส่วนหัวจะเก่งมีมือชั้นกะทิขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าตัวและหางไม่เอาด้วย เข็นอย่างไรก็ไม่ ไหว งานจะส�ำเร็จ พนักงานชั้นผู้น้อยมีบทบาทอย่างส�ำคัญ

“ผู้ที่จะท�ำการใหญ่เพื่อส่วนรวม ต้องทนให้ได้ต่อความอืดอาด ล่าช้าน่าเหนื่อยใจ ความผิดหวังอันน่าอับอาย ค�ำดูถูก เหยียดหยาม เสียดแทงใจ และที่ร้ายที่สุด...ค�ำพิพากษา จากคนที่ ไม่รู้ข้อเท็จจริงในการนั้น” Quote ของ Edmund Burke ที่ผู้ว่าการเกษมใช้เป็นข้อคิดเตือนใจ

32 27

ต้องรู้จักท�ำงาน ที่ ไม่จ�ำเป็นอย่าท�ำ

55 66 77 88

ข้อส�ำคัญที่สุดของผมจะตัดสินใจ คือ อะไรดีที่สุด จะเอาดีไปทุกแง่ทุกมุม ไม่มีหรอก การตัดสินใจที่เลวที่สุด คือ ไม่ตัดสินใจเลย คนที่ท�ำดี เราต้องรีบขอบคุณ ขอบใจ คนที่ท�ำดี เขาก็ต้องการให้คนเห็น อย่างที่ว่าปิดทองหลังพระก็ดี แต่พอปิดนานๆเข้า ไม่มีคนเห็นก็เซ็งเหมือนกัน

ควรจะยอมตรงจุดที่เป็นลิมิตของเรา โดยไม่ต้องแตกหัก อย่าถือแค่ว่า ยอมแล้วแพ้

เมื่อพูดเป็นนโยบายอะไรไปแล้ว ต้องรับผิดชอบในสิ่งนั้น อย่าผลักไปให้ผู้น้อย ที่ท�ำงานภายใต้การน�ำของตน

2833


ตารางความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับวัฒนธรรมองค์การ กฟผ.

ภาคผนวก

34

35


ตารางความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับหลักธรรมาภิบาล ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM -C Fairness ตั้งมั่นในความเป็นธรรม Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม Responsibility & Accountability ส�ำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ Mutual Respect เคารพในคุณค่าของคน Commitment to Continuous Improvement and Teamwork มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และท�ำงานเป็นทีม

36

หลักธรรมาภิบาล หลัก หลัก หลักความ หลักการ หลักความ หลัก นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ ความคุ้มค่า l l

l l l

l

l

l

l

l

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรม

(F)

(I)

ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C (R)

(M)

(C)

ค่านิยมหลักของมาตรฐาน Fairness Integrity Responsibility & Mutual Respect Commitment to Accountability Continuous ทางจริยธรรม Improvement and Teamwork 1. การยึดมัน่ ในคุณธรรม l l และจริยธรรม 2. การมีจติ ส�ำนึกทีด่ ี l l ซือ่ สัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 3. การยึดถือประโยชน์ของ ประเทศชาติเหนือกว่า l l l ประโยชน์สว่ นตน และไม่มผี ลประโยชน์ ทับซ้อน 4. การยืนหยัดท�ำในสิง่ ที่ l l l ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฏหมาย 5. การให้บริการแก่ ประชาชนด้วยความ l l รวดเร็ว มีอธั ยาศัย และ ไม่เลือกปฏิบตั ิ 6. การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่างครบถ้วน l l ถูกต้อง และไม่บดิ เบือน ข้อเท็จจริง 7. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน l l มีคณุ ภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ 8. การยึดมัน่ ในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี l l พระมหากษัตริยท์ รง เป็นประมุข 9. การยึดมัน่ ในหลักจรรยา l l l วิชาชีพขององค์กร ค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรม : มาจากข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 347 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ คณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 37


ส�ำหรับการท�ำงานบริหาร บางครั้งเรื่องละเอียดอ่อนด้านจิตใจ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรตกหล่นหลงลืม ค�ำว่า สวัสดี ขอบคุณ ทักทายหรือชมเชยเล็กๆน้อยๆ นี่เป็นตัวเชื่อมส�ำคัญระหว่างตัวผู้บริหารกับพนักงานทุกระดับ อย่าได้ปากหนักเชียว เพราะเหล่านี้คือน�้ำใจหยาดเล็ก แต่เปี่ยมความชุ่มชื่นนัก ...จาก เกษม จาติกวณิช... ผู้ว่าการคนแรกและผู้เป็นตำ�นาน กฟผ.

38

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กองพัฒนาโครงสร้างและค่านิยมองค์การ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 65353 E-mail : firm-c@egat.co.th Website : http://hr.egat.co.th/firm-c

39


40

คู่มือส่งเสริมค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C สำหรับผู้บริหาร  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย