Page 1

คู่มือ

ค่านิยมองค์การ กฟผ.

FIRM-C


คำ�นำ� กฟผ. ดำ�เนินการพัฒนากิจการไฟฟ้า และเติบโตอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมไทย มาจนถึงปัจจุบนั ได้นนั้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ คน กฟผ. ทุกคน โดยมีคา่ นิยม และวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนต่อเป้าหมายขององค์การ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะคน กฟผ. ​ ดังนั้น ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. จึงมีความสำ�คัญมากต่อทุกคน คู่มือเล่มนี้จึงได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คน กฟผ. เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตน ให้สอดคล้องตาม ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ตลอดจนถ่ายทอดค่านิยมองค์การ กฟผ. จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน จนสั่งสมเกิดเป็นวัฒนธรรม องค์การ กฟผ. “รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม” ที่เข้มแข็ง และเป็นปัจจัย ผลักดันให้ กฟผ. มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายในการเป็นองค์การที่ภาคภูมิใจของคนไทย


สารบัญ สารจากผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ความเป็นมาของค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ค่านิยม คืออะไร? วัฒนธรรมองค์การ คืออะไร? ความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับวัฒนธรรมองค์การ กฟผ.​ ผลลัพธ์ของค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C สีสัญลักษณ์ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C​ ความหมายและวิถีทางในการประพฤติปฏิบัติตาม ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ​ Fairness ​ Integrity​ ​ Responsibility & Accountability​ ​Mutual Respect​ Commitment to Continuous Improvement and Teamwork ภาคผนวก ตารางความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับ วัฒนธรรมองค์การ กฟผ. ตารางความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับ หลักธรรมาภิบาล

หน้า 1 2 3 4 5 6 8 9 11 13 15 17


สารจากผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C เป็นความเชื่อที่หล่อหลอมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ทุกคนทีม่ คี วามหลากหลาย ให้มวี ถิ กี ารทำ�งานและประพฤติปฏิบตั ติ นในทิศทาง เดียวกัน โดยมุง่ ให้ กฟผ. เป็นองค์การด้านความมัน่ คงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน และเป็นองค์การแห่ง ความภาคภูมิใจของคนไทย ผู้ว่าการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะตระหนักถึงความสำ�คัญของ FIRM-C และนำ�มาเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพวกเราชาว กฟผ. และที่สำ�คัญเป็นการรักษา ไว้ซึ่ง วัฒนธรรมองค์การ กฟผ. “รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม” อันเป็น เสาหลักขององค์การในการก้าวสูก่ ารเป็นองค์การชัน้ นำ�ในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล

(นายสุนชัย คำ�นูณเศรษฐ์) ​ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

1


ความเป็นมาของค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำ�เนินกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อ ความสุขของคนไทยมาเป็นเวลานานกว่า 44 ปี ผลสำ�เร็จขององค์การมาจากการ ประพฤติปฏิบัติของคนในองค์การที่สืบทอดกันมาจนหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมของ องค์การ คือ “รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม” การที่จะมีวัฒนธรรมองค์การ ที่ดีได้นั้น กฟผ. ได้มีการกำ�หนดค่านิยมองค์การ กฟผ. ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางให้ ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนได้ยดึ ถือปฏิบตั ิ เริม่ จากปี 2546 กฟผ. ได้มกี ารสัมมนาจัดทำ�ทิศทาง ยุทธศาสตร์ กฟผ. และหนึ่งในยุทธศาสตร์ คือ ให้มีการสร้างค่านิยมหลักขององค์การ ฝ่ายบริหารจึงได้กำ�หนดให้ FIRM เป็นค่านิยมองค์การ กฟผ. ต่อมาในปี 2547 ได้มี การทบทวนและปรับเปลีย่ นจาก FIRM เป็น FIRM Performance และ ได้ปรับเปลีย่ น เป็น FIRM-C ในปี 2548 ​ ในปี 2555 กฟผ. โดย คณะกรรมการเสริมสร้างค่านิยมองค์การ กฟผ. ได้มี การพิจารณาทบทวนค่านิยมองค์การ FIRM-C และได้ขอ้ สรุปว่า FIRM-C ที่ กฟผ. ใช้อยู่ ในปัจจุบันสอดคล้อง รองรับและเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมายสูงสุดและกรอบยุทธศาสตร์ 4 ด้านของ กฟผ. และได้ปรับคำ�อธิบายใน FIRM-C บางตัว พร้อมกำ�หนดพฤติกรรม ทีม่ งุ่ เน้นแต่ละตัวเพือ่ ให้มกี ารนำ�ไปปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม และได้รบั ความเห็นชอบ จาก คบ.กฟผ. ทั้งนี้ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C จะมีการทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี

2


ค่านิยมคืออะไร?

ค่ า นิ ย ม คื อ แนวทางที่ อ งค์ ก ารปรารถนาให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านปฏิ บั ติ ต่ อ กั น ซึ่งยึดถือเป็นหลักพื้นฐานของความเชื่อ เพื่อใช้แยกแยะว่า สิ่งใดถูกต้อง หรือเป็นสิ่ง ที่ดีงามในองค์การนี้ ​ ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C คือ วิถีทางร่วมกันในการประพฤติปฏิบัติซึ่ง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคน กฟผ. และเมื่อได้มีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง จะนำ�ไปสู่วัฒนธรรมองค์การ กฟผ. นั่นก็คือ “รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม”

3


วัฒนธรรมองค์การ คืออะไร?

วัฒนธรรมองค์การ คือ บรรทัดฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ในองค์การที่ยึดถือยอมรับกัน

รักองค์การ

​ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรักผูกพันต่อองค์การ มีความสามัคคี เป็นน�้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนเพื่อองค์การ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ และปกป้องชื่อเสียงขององค์การทุกวิถีทาง

มุ่งงานเลิศ

​ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีการวางแผนงานที่ดี และ มุ่งกระท�ำการด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ช าติ สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ พัฒนาตนและพัฒนางาน สม�่ำเสมอเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของ ประชาชน หน่วยงานและองค์การต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เทิดคุณธรรม

​ กฟผ. ยกย่องชมเชยผู้ประพฤติปฏิบัติตนดีงาม สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มี ความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมและมีคณ ุ ธรรม ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศ ชาติและ กฟผ. ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์และความประพฤติชั่วทั้งปวง ให้ความ เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งหรือ องค์การใดองค์การหนึ่ง

4


ความเชื่อมโยงระหว่าง ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับวัฒนธรรมองค์การ กฟผ.​ ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C เป็นรากฐานที่จะนำ�ไปสู่วัฒนธรรมองค์การ “รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม” ที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนส่ง เสริมให้องค์การประสบความสำ�เร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน และนำ�พาให้ กฟผ. บรรลุ วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ในการเป็นองค์การชั้นนำ�ในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล

5


ผลลัพธ์ของค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C ​ ผลลัพธ์ต่อกลุ่มผู้กำ�กับดูแล ประกอบด้วย รัฐบาล กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และ คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน

​ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และ กฟผ. เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของทุกฝ่าย

ผลลัพธ์ต่อสังคมและชุมชน

​ ความเชื่อมั่นในการดำ�เนินงานด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน สร้าง ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการ ผลิตไฟฟ้าสู่สังคม

ผลลัพธ์ต่อลูกค้า

​ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงใน ระดับมาตรฐานสากลและราคาเป็นธรรม ​

ผลลัพธ์ต่อคู่ค้า

ความเชื่อมั่นในการจะร่วมทำ�ธุรกิจด้วยความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ผลลัพธ์ต่อผู้ปฏิบัติงาน

ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ ความสามารถ และทำ�งาน อย่างมืออาชีพในการนำ�พาองค์การให้ประสบความสำ�เร็จ และเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน ที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 6


ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C Fairness ตั้งมั่นในความเป็นธรรม Integrity ​​ยึดมั่นในคุณธรรม Responsibility & Accountability ​สำ�นึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ Mutual Respect ​เคารพในคุณค่าของคน Commitment to Continuous ​ Improvement and Teamwork มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ​ ทำ�งานเป็นทีม

7


สีสัญลักษณ์ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C สีเหลือง หมายถึง สีแห่งความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน การทำ�งานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันนำ�มาซึ่งความสุข

สีฟ้า หมายถึง สีแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความจงรักภักดี การอุทิศตน

สีแดง หมายถึง สีแห่งพลังงาน ความแข็งขัน กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และการเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง

สีเขียว หมายถึง สีแห่งมิตรภาพ การแบ่งปัน การเปิดใจ และการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

สีน�้ำเงิน หมายถึง สีแห่งนวัตกรรม เทคโนโลยี และการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ

8


Fairness

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม ความหมาย :

ดำ�เนินธุรกิจกับผูเ้ กีย่ วข้องด้วยการประพฤติปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียม และเป็นธรรม ไม่เลือกถือปฏิบัติและไม่เอาเปรียบ

พฤติกรรมที่มุ่งเน้น :

ทำ�งานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เลือกปฏิบัติ

9


วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติ

ทำ�งานด้วยความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูล อธิบาย หรือรายงานข้อมูล ที่ให้/ใช้ในการทำ�งานได้อย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือน เปิดโอกาสให้ตรวจสอบการทำ�งานได้ทุกขั้นตอน ทำ�งานด้วยความเที่ยงธรรม มีหลักเกณฑ์การทำ�งานที่ชัดเจน ไม่มีวาระหรือผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงในการทำ�งาน ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ยุติธรรม เสมอภาค เป็นกลาง และเป็น มาตรฐานเดียวกัน ยอมรับผู้ที่มีความคิด ความเชื่อ และความสามารถที่แตกต่างจากตน ไม่กระทำ�การหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำ�การหาผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเที่ยงธรรม

10


Integrity

ยึดมั่นในคุณธรรม ความหมาย :

ทำ�ในสิ่งที่เป็นความดี ความถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธิ์ใจ โปร่งใสเปิดเผย และรักษาคำ�พูด

พฤติกรรมที่มุ่งเน้น :

ซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่การงาน รักษาชื่อเสียงขององค์การในการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นที่ไว้วางใจ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา

11


วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติ

ซือ่ สัตย์ สุจริตในการทำ�งาน ไม่ใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีใ่ นการเรียกร้อง หรือแสวงหา ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่นำ�ทรัพย์สินของ กฟผ. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รักษาความลับ เทคโนโลยี ความรู้หรือข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจการ ของ กฟผ. ปฏิบตั ติ นอยูใ่ นหลักคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม เคร่งครัดต่อจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้อื่น เพื่อรักษาชื่อเสียง ขององค์การ รักษา และปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย นโยบาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่ กำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนยึดมั่นคำ�สัญญา ปฏิบัติตามคำ�สั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบ ตรงต่อเวลา ในเรื่องการเข้า-ออกงาน การนัดหมาย การประชุม รวมทั้งการ ส่งมอบงานตามเวลาที่กำ�หนดไว้ มีวินัยในการใช้เงิน ใช้จ่ายอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ประกอบธุรกิจหรือดำ�เนินการลงทุนในกิจการใดๆ ที่แข่งขันกับ กฟผ. ไม่กระทำ�การหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำ�การหาผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจทำ�ให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์และหน้าที่

12


R - Responsibility & Accountability

สำ�นึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ ความหมาย :

คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ ใส่ใจสังคม ชุมชน และ การรักษาสิง่ แวดล้อม ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเสียสละ อุทศิ ตน อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ

พฤติกรรมที่มุ่งเน้น :

ให้ความสำ�คัญกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ ใส่ใจสังคม ชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งใจ มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร แก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค มุ่งผลสำ�เร็จขององค์การ และการอยู่ร่วมกับชุมชน

13


วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติ

คำ�นึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในทุกขั้นตอนการทำ�งาน ใช้ทรัพยากรที่มีจำ�กัดได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม และสังคม ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ ตั้งใจ มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนในการทำ�งานอย่างเต็มที่ทั้งใน และนอกเวลา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. มีเป้าหมายและแนวทางในการทำ�งานที่ชัดเจน แน่นอน มีความกระตือรือร้นในการเผชิญกับปัญหาและพยายามหาทางออกเพื่อ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ สร้างสรรค์ ส่งเสริม ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่างๆ ตลอดจนสังคมและชุมชนโดยรอบ ให้ความสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกระบวนการทำ�งาน

14


M Mutual Respect เคารพในคุณค่าของคน

ความหมาย :

ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยการยกย่อง ให้เกียรติ เคารพในคุณค่า ของบุ ค คลและความคิ ด เห็ น เรี ย นรู้ ก ารอยู่ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน อย่างยั่งยืน

พฤติกรรมที่มุ่งเน้น :

รับฟัง และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ให้เกียรติ และมีน�้ำใจไมตรีต่อผู้มาติดต่อ

15


วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติ

รับฟัง และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ รวมทั้งเคารพต่อ ความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นคนมีเหตุมีผล มีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง เข้าถึงง่าย ไม่ถือตัว เชื่อใจ ไว้ใจ และให้เกียรติผู้อื่น ยกย่อง ชมเชยเมื่อผู้อื่นทำ�ในสิ่งที่ดี ให้อภัย ให้กำ�ลังใจและให้โอกาส เมื่อผู้อื่นทำ�ผิดพลาด ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ให้ความสำ�คัญและใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น มีน้ำ�ใจและให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ใช้คำ�พูดหรือแสดงท่าทีที่สุภาพ ไม่ข่มขู่ ข่มเหง และดูถูกผู้อื่น

16


Commitment to Continuous Improvement and Teamwork มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทำ�งานเป็นทีม

ความหมาย :

ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการดำ � เนิ น งานดี ยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มุ่ ง สู่ อ งค์ ก ารแห่ ง นวั ต กรรม และพั ฒ นาตนให้ เข้ า กั บ ความ เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่มุ่งเน้น :

ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง คิดอย่างเป็นระบบ และบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มองการณ์ไกล มองหาโอกาสใหม่อยู่เสมอ มีความสามัคคี

17


วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติ

ยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับความรู้ รูปแบบ และวิธีการทำ�งานแบบเดิมๆ ปรับปรุงการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง จัดการต้นทุนหรือลดการสูญเสียจากการ ดำ�เนินงานในทุกๆด้าน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ เรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดนอกกรอบ หาแนวทางใหม่ๆ ในการทำ�งานอยู่เสมอ มีความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำ�งาน ทั้งในและนอก หน่วยงาน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือร่วมสร้างการเรียนรู้ที่มีมูลค่าเพิ่มแก่กลุ่มหรือ องค์การตามโอกาส สามารถคิดค้น/สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์หรือมูลค่าเพิ่ม แก่องค์การได้ นำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน มีการทำ�งานเป็นทีม มอบหมายงานและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ตลอดจน แบ่งปันทักษะ ความรู้แก่ผู้อื่น

18


ภาคผนวก


ตารางความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C กับวัฒนธรรมองค์การ กฟผ.

20


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กองพัฒนาโครงสร้างและค่านิยมองค์การ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ห้อง 387 ชั้น 3 ท.100 โทร. 65353 Email : firm-c@egat.co.th Website : http://hr.egat.co.th/firm-c


คู่มือค่านิยมองค์การ กฟผ.  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย