Page 1


ÁÔ µ ÃÀÒ¾ ·Õ è Â Ñ è § Â× ¹ ...¾ÅÑ § §Ò¹ ·Õ è Á Ñ è ¹ ¤§

ÊÒÃºÑ Þ ÇÔÊÑ·Ñȹ ¾Ñ¹¸¡Ô¨ ÇѲ¹¸ÃÃÁͧ¤¡Òà ·ÔÈ·Ò§ÂØ·¸ÈÒʵÏ ÀÒ¾ÃÇÁ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ÊÒûÃиҹ¡ÃÃÁ¡Òà ÃÒ§ҹ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒõÃǨÊͺ ʶҹ¡Òóä¿¿‡Ò¡ÑºÊÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ ÅѡɳСÒûÃСͺ¸ØáԨ áÅкÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í ÇÔà¤ÃÒÐˏ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ áÅаҹСÒÃà§Ô¹ ¡ÒúÃÔËÒäÇÒÁàÊÕè§ â¤Ã§ÊÌҧͧ¤¡Òà ¡¿¼. â¤Ã§ÊÌҧ¡ÒèѴ¡ÒÃͧ¤¡Òà ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ¡¿¼. ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒà ¡¿¼. ¡ÒáӡѺ´ÙáÅ¡Ô¨¡Ò÷Õè´Õ ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ ¾.Ã.º. ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒâͧÃÒª¡Òà ¾.È. 2540 á¼¹§Ò¹ã¹Í¹Ò¤µ áÅСÒþѲ¹ÒÃкºä¿¿‡Ò ¡ÒþѲ¹Òͧ¤¡Òà áÅзÃѾÂҡúؤ¤Å ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊѧ¤Á ªØÁª¹ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ à˵ءÒóÊÓ¤ÑÞã¹Ãͺ»‚ ¢ŒÍÁÙÅ áÅÐÊ¶ÔµÔ ÃÒ§ҹ¢Í§¼ÙŒÊͺºÑÞªÕ §º¡ÒÃà§Ô¹ ¤‹ÒµÍºá·¹¼ÙŒµÃǨÊͺºÑÞªÕ

2 3 6 8 10 12 18 22 30 34 36 46 60 70 80 86 100 104 110 124 130 132 200


วิสยั ทัศน์ กฟผ. “เป็นองค์การชัน ้ นำ�ในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล” โดยมีองค์ประกอบสำ�คัญ 5 ด้าน คือ เป็นองค์การทีม่ ธี รรมาภิบาล (Good Corporate Governance) มีการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) มี ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานเป็นเลิศ (Operational Excellence) เป็นองค์การที่สังคมไว้ วางใจและเป็นความภูมิใจของชาติ (National Pride) และมีฐานะทางการเงินมั่นคง (Financial Viability)

พันธกิจ ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง จำ�หน่าย พลังงานไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการผลิตและขายลิกไนต์

วัฒนธรรมองค์การ

รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม

กรอบยุทธศาสตร์หลักขององค์การ

2

• เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจหลัก • สร้างการเจริญเติบโตของบริษัทในเครือและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง • เป็นองค์การที่ห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม • เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง


ภาพรวมทางการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท ปี 2555 ปี 2554

ผลประกอบการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ก�ำไรจากการขายและบริการ

ก�ำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ต้นทุนทางการเงิน

ก�ำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของ กฟผ. และบริษัทย่อย

512,991.89

418,445.19

39,788.46

35,846.85

634.43 5,343.21

(652.18) 5,341.69

38,791.67

31,822.65

4,480.15

2,433.01

ก�ำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย ทีไ่ ม่มีอ�ำนาจควบคุม

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

534,121.76

496,977.04

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

268,284.91

272,823.25

หนี้สินรวม

208,316.15

194,773.93

เงินกู้ยืมระยะยาว

92,764.34

106,669.22

ส่วนของเจ้าของและส่วนได้เสีย ทีไ่ ม่มีอ�ำนาจควบคุม

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�ำไรขั้นต้น

11.21%

12.42%

อัตราก�ำไรสุทธิ

8.44%

8.19%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

8.39%

7.09%

0.64

0.64

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ

325,805.61

302,203.11

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย 9.26 มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

7.76

3


ÁÔ µ ÃÀÒ¾ ·Õ è Â Ñ è § Â× ¹ ...¾ÅÑ § §Ò¹ ·Õ è Á Ñ è ¹ ¤§ กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการฟน ฟูทรัพยากรปาไม และแหลงตนน้ำลำธารของประเทศ โดยไดรว มปลูกปาอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แตป 2537 ประกอบดวย โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลูกตนไมรอบบานพอ โครงการปลูกตนกลาปาตนน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สามารถคืนผืนปาใหแกแผนดินกวา 400,000 ไร ปลูกและดูแลตนไมมากกวา 56 ลานตน


â¤Ã§¡ÒûÅÙ¡»†ÒµŒ¹¹้Ó à¢×่͹ÊÔÃÔ¡ÔµÔ์ à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ øð ¾ÃÃÉÒ ÊÁà´็¨¾Ãйҧ਌ÒÊÔÃÔ¡ÔµÔ์ ¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ เริ่มดำเนินการในป 2555

และจะตอเนื่องจนถึงป 2556 ดำเนินการปลูกปา 10,000 ไร รวม 2 ลานกลา เพื่อฟนฟู ปาตนน้ำใหมีความอุดมสมบูรณ เพิ่มความชุมชื่น ใหแผนดิน อันมีสวนชวยใน การปองกันน้ำทวมและลดภาวะโลกรอน สนองแนวพระราชปณิธานของสมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษดินและปาไมของชาติใหคงอยู อยางยั่งยืน


สารประธานกรรมการ กฟผ. เป็นองค์การหลักทางพลังงานไฟฟ้า และเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ จึงมีพันธกิจในการ พัฒนาองค์การให้เติบโตเข้มแข็ง ไม่ใช่เพื่อดูแลความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและรักษาฐานที่มั่นในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนา องค์การให้มีสมรรถนะสูง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเตรียมความพร้อมด้านพลังงานในอนาคต ยุทธศาสตร์ส�ำคัญหนึ่งในการสร้างความเติบโตของ กฟผ. คือการผนึกความเข้มแข็งระหว่าง กฟผ. และกลุ่มบริษัทในเครือ เข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “เติบโตไปด้วยกัน และท�ำงานร่วมกันเพื่ออนาคต” (Growing Together & Synergy for Future) ในการ ก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางในการท�ำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้ กฟผ. และกลุ่มบริษัทในเครือ สามารถรักษา ความเป็นผู้น�ำทางด้านธุรกิจพลังงานในประเทศ และก้าวเติบโตต่อไปในระดับสากล ในการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานของประเทศ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558 เป็นอีกภารกิจที่มีความส�ำคัญ เพราะพลังงานไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในทุกๆ ด้าน ทบวงพลังงานโลก (International Energy Agency-IEA) คาดการณ์ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ อาเซียน จะส่งผลให้การใช้พลังงานของภูมภิ าคนี้ เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 4.4 ต่อปี ไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 สูงกว่าอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 1.4 ของโลก อย่างไรก็ตาม ประชาคมอาเซียนยังมีระดับความแตกต่างของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการเข้าถึงแหล่งพลังงาน เห็นได้ จากการทีป่ ระเทศอาเซียน ซึง่ มีศกั ยภาพของแหล่งทรัพยากรพลังงานจ�ำนวนมากและหลากหลาย ทัง้ น�ำ้ มัน ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน ทว่า ประชากรอาเซียนในปัจจุบนั ราว 567 ล้านคน มีถึง 160 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล โดยเฉพาะบริเวณแนวชายแดนที่ยัง ไม่มีระบบไฟฟ้า โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน หรือ ASEAN Power Grid  เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์อาเซียน 2563 (ASEAN Vision 2020) ที่เริ่มจากการด�ำเนินการในกรอบทวิภาคี โดยเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศที่มีพรหมแดนติดกัน จากนั้นจึงขยายการเชื่อมโยง ระหว่างกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และท้ายที่สุดจะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของทุกประเทศเข้าด้วยกัน ถือเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญ ที่จะช่วยลด การลงทุนในการส่งพลังงานไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมัน่ คงในระบบไฟฟ้า รวมทัง้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาแหล่งทรัพยากร พลังงานภายในภูมิภาค ในส่วนของประเทศไทย โครงการทีแ่ ล้วเสร็จและมีการแลกเปลีย่ นซือ้ ขายไฟฟ้ากับประเทศเพือ่ นบ้านแล้ว ประกอบด้วยระบบส่ง ไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) และระบบส่งไฟฟ้าเชือ่ มโยงระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยในปัจจุบนั ประเทศไทยซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ผ่านระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยง รวม 2,104.60 เมกะวัตต์ และมีแผนรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีกจ�ำนวน 3,316 เมกะวัตต์ ภายในปี 2562 ในส่วนของระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงไทยกับมาเลเซีย มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้ากับมาเลเซียรวม 300 เมกะวัตต์ และก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า เพื่อรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีก 100 เมกะวัตต์ ในด้านการพัฒนาพลังงานของประเทศ จากสถานการณ์การใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของประเทศ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้เกิด เหตุการณ์ขัดข้องหรือหยุดชะงักในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติหลายครั้ง แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น จากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใด ชนิดหนึ่งมากเกินไป ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยก�ำลังจะหมดลง ทางเลือกในการน�ำก๊าซธรรมชาติเหลวในรูปของ LNG จาก ต่างประเทศ มีราคาสูงเป็น 2 เท่า ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงและราคาค่าไฟฟ้าในอนาคต  ในปีที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้จัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555-2573 เพื่อ ลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยเพิ่มพลังงานทางเลือกอื่นๆ อาทิ โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) และการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะท�ำให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพ และสามารถรักษาระดับอัตราค่าไฟฟ้า ที่เหมาะสมในระยะยาว ที่ส�ำคัญอีกประการ คือ แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ ถูกก�ำหนดให้เป็น “แผนสีเขียว” ที่มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Society) โดยปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 25 ภายในปี 2564 ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์ พลังงาน ตลอดจนการตั้งเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

6


อย่างไรก็ตาม กระแสสังคมในปัจจุบันให้ความส�ำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ขณะที่ ชุมชนในโครงการพัฒนาพลังงานต่างๆ ยังมีความวิตกกังวลต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท�ำให้การพัฒนาโครงการใหม่ต้องประสบปัญหา อุปสรรค ภารกิจส�ำคัญตลอดหลายปีที่ผ่านมาของ กฟผ. จึงมุ่งสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมและชุมชน ผ่านกระบวนการสื่อสารและ การมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างประโยชน์ตอบแทนให้แก่ท้องถิ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ตลอดจนการด�ำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง เพือ่ ให้การพัฒนาพลังงานได้รบั การยอมรับจากสังคม และชุมชนได้รบั ดอกผลของ การพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ส�ำหรับการด�ำเนินงานในรอบปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิม่ สูงจากปีกอ่ น ถึงร้อยละ 9.13 ซึง่ กฟผ. สามารถผลิตและจัดส่งพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมัน่ คงและมีคณ ุ ภาพ โดยระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ มีก�ำลังผลิต ติดตั้งทั้งสิ้น 32,601.02 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.67 แบ่งเป็นก�ำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 15,010.13 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.08 คิดเป็นร้อยละ 46.04 ของระบบ ก�ำลังผลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนภายในประเทศ และประเทศ เพื่อนบ้านรวม 17,590.89 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.96 ของระบบ ในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า มีการผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. รวม 77,502.85 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 44.73 ซื้อจากเอกชนและต่างประเทศ จ�ำนวน 95,747.43 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 55.27 รวมผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า 173,250.28 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 14,379.79 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05 โดยผลิต จากเชื้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติร้อยละ 67.56 ถ่านหินร้อยละ 18.78 พลังน�้ำร้อยละ 4.87 ซื้อจากต่างประเทศร้อยละ 6.07 ชีวมวล และพลั ง งานทดแทนร้ อ ยละ 1.52 น�้ ำ มั น เตาและน�้ ำ มั น ดี เซลร้ อ ยละ 1.20 จ�ำหน่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า รวมทั้ ง สิ้ น 169,375.89 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.13 กฟผ. ยังได้ด�ำเนินการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า และรณรงค์ สร้างจิตส�ำนึกของผูบ้ ริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทัง้ ได้ด�ำเนินโครงการกลไกพัฒนาพลังงานทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanisms: CDM) เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ท�ำให้สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน ลงได้ 2,778 เมกะวัตต์  ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 16,637 ล้านหน่วย ส่งผลให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่บรรยากาศได้ถึง 10 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้เพิ่มการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 อีก 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องท�ำน�้ำอุ่น พัดลมระบายอากาศ และ เตารีดไฟฟ้า ออกจ�ำหน่ายสู่ท้องตลาด พร้อมลงนามความร่วมมืออีก 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ หลอด LED ตู้แช่แสดงสินค้า และเครื่อง ซักผ้า เพื่อให้สามารถวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ในปี 2556 และได้น�ำร่องเปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด LED ในเขื่อนขนาดใหญ่ 4 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญในปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการ “ปลูกป่าต้นน�้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” โดยด�ำเนินการปลูกป่าต้นน�้ำ เขื่อนสิริกิติ์ จ.น่าน จ�ำนวน 1,000,000 กล้า ปลูกหญ้าแฝก จ�ำนวน 500,000 ต้น และสร้างฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน 896 ฝาย รวมทั้งรณรงค์ และอ�ำนวยความสะดวก ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ ควบคู่กับภารกิจการจัดหาแหล่งพลังงาน ภารกิจที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบแหล่ง ผลิตไฟฟ้า ในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ร่วมคิด ร่วมท�ำ เพื่อสร้างความสุขความเจริญให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ส�ำคัญ ในปีที่ผ่านมา อาทิ งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 10 ประจ�ำปี 2555 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555 ณ กฟผ. แม่เมาะ จ.ล�ำปาง ซึ่ง กฟผ. ได้ส่งเสริมและยกระดับการจัดงานให้เป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวระดับประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมาประสบความส�ำเร็จ เป็นที่รู้จัก และมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้าชมงานกว่า 150,000 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การด�ำเนินงานของ กฟผ. มุ่งบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในกระบวนการผลิตไฟฟ้า (CSR in Process) และนอกกระบวนการผลิต (CSR after Process) โดยในปี 2555 กฟผ. ได้รับรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) จากกระทรวงการคลัง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น เป็นปีที่ 2 จากเครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย (Insulator Delivery) ในวาระโอกาสนี้ กฟผ. ขอขอบคุณ รัฐบาล ประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการ ด�ำเนินงานด้วยดี ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำมาซึ่งความส�ำเร็จของ กฟผ. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

(นายพรชัย รุจิประภา) ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

7


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ กฟผ. ประกอบด้วย กรรมการ กฟผ. จ�ำนวน 3 คน ในรอบปี 2555 มีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายแล ดิลกวิทยรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบ นายประวิช สารกิจปรีชา และนายปรเมธี วิมลศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบ

- เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายประวิช สารกิจปรีชา ท�ำหน้าทีแ่ ทนประธาน กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากอยู่ในระหว่างรอการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบแทน นายแล ดิลกวิทยรัตน์ ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง เนื่องจากครบวาระ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 และ นายปรเมธี วิมลศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบ

- เดือน มิถนุ ายน-ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ เป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบ นายประวิช สารกิจปรีชา และนายปรเมธี วิมลศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยมี ผู้ช่วยผู้ว่าการส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่ก�ำหนดในข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้น การสร้างกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวม 11 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้

• สอบทานงบการเงิน กฟผ. ประจ�ำปี 2554 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบการเงิน กฟผ. งวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 30 กันยายน 2555 และงบเปรียบเทียบปี 2554 เกี่ยวกับ ความถูกต้องและน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน โดยมีผู้ว่าการ รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อรับฟังและให้ข้อคิดเห็น ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

• สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ กฟผ. เพื่อพิจารณาความเพียงพอและ ความเหมาะสม รวมทั้งความครอบคลุมประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ

• สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน กฟผ. เป็นประจ�ำทุกไตรมาส รวมทัง้ บริษทั ในเครือ และติดตามการด�ำเนิน การแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

• สอบทานรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ

• หารือร่วมกับผู้ว่าการ และผู้สอบบัญชี ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

• หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายบริหารสายงาน เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ การก�ำกับดูแลกิจกรรมส�ำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของสายงาน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการด�ำเนินงาน ของ กฟผ.

8


• หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของสายงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่า สินไหมทดแทนกรณีการเกิดอุบัติเหตุ ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ส�ำหรับค่าเสียหายที่เกินกว่า ความรับผิดส่วนแรก

• หารือกับผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับขอบเขตและแนวทางการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้เกิด การประสานงานที่ดี และลดความซ�้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน

• สอบทานแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2556 และแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 5 ปี (ปี 2556-2560) ความเพียงพอ ของทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบภายใน

• ทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบภายใน และคูม่ อื การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

• จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการ กฟผ. กระทรวงพลังงาน และ กระทรวงการคลัง

• ก�ำหนดวันประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และวาระการประชุมประจ�ำปี 2556 เป็นการล่วงหน้าตลอดปี โดย ครอบคลุมทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน แบบประเมินตนเองทัง้ คณะและรายบุคคล ตามแนวทางปฏิบตั สิ �ำหรับ คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ทีก่ �ำหนดโดยกระทรวงการคลัง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นที่น่าเชื่อถือ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในปี 2555 กฟผ. มีการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแล กิจการที่ดีและมีประสิทธิผล ท�ำให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ รายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และนโยบายที่ส�ำคัญ ไม่พบข้อบกพร่องที่ม ี สาระส�ำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์) ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ 23 มกราคม 2556

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

9


สถานการณ์ไฟฟ้ากับสภาวะเศรษฐกิจไทย

ในปี 2555 ภาพรวมความต้องการไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. อยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากปีก่อน ทั้งในด้านของ พลังงานไฟฟ้าสุทธิและพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.05 และ 9.29 ตามล�ำดับ สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยในภาคกลางที่วัดได้ในช่วง 7 วันในสัปดาห์ที่เกิดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของภาคกลางของปี 2555 มีค่าสูงกว่าปี 2554 ถึง 3.6 องศาเซลเซียส และภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2555 ปรับตัวดีขนึ้ จากปี 2554 ซึง่ เป็นปีทปี่ ระเทศไทยได้ประสบอุทกภัย ครัง้ ใหญ่กนิ พืน้ ทีถ่ งึ 65 จังหวัด ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตและระบบขนส่งในพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัย การใช้จา่ ยภาค ครัวเรือนและภาคการส่งออกโดยรวมหดตัวลง ท�ำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจในปี 2554 ชะลอตัว ในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2555 ประเทศเริม่ ฟืน้ ตัวจากปัญหาอุทกภัยในปี 2554 เศรษฐกิจของประเทศเริม่ ฟืน้ ตัว ภาคการผลิต เริม่ กลับมาสูส่ ภาพปกติ การจับจ่ายใช้สอยจากภาคครัวเรือนและการลงทุนจากภาคเอกชนเริม่ ปรับตัวดีขนึ้ เป็นผลจากการซ่อมแซม และทดแทนความเสียหายอันเนือ่ งมาจากอุทกภัย กอปรกับมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและเพิม่ รายได้ให้แก่ประชาชน เช่น มาตรการ คืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกและการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ ในช่วงครึ่งปีหลังแม้ว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากอุทกภัยในปี 2554 อีกทั้งได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวม แต่เนื่องด้วยอุตสาหกรรม ยานยนต์ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการคืนภาษีแก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรก และการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปเริ่มมีความ คืบหน้าและชัดเจนมากขึ้น การด�ำเนินมาตรการการเงินและการคลังแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศส�ำคัญๆ ซึ่งรวม ถึงการใช้มาตรการขยายปริมาณเงินในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บรรยากาศการลงทุนในภาพรวมและความ เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของไทยปรับตัวดีขึ้น จนในช่วงปลายปีเศรษฐกิจของไทยได้แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวจากภาวะซบเซาของ เศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจเมือ่ เทียบกับช่วงก่อนหน้า ได้แก่ ดัชนีผลผลิตการเกษตร ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

10


ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2555 ว่า จะขยายตัวประมาณร้อยละ 5.5 ทัง้ นี้ สศช. มองว่า การฟืน้ ตัวของภาคการผลิตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะน�ำ้ ท่วม จะมีความล่าช้ากว่าสมมติฐานในครั้งก่อน โดยยังมีกิจการที่ยังไม่สามารถกลับมา ด�ำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 18.5 ของจ�ำนวนโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับ ผลกระทบจากน�้ำท่วมทั้งหมด ท�ำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกใน ช่วงครึ่งปีหลัง ขยายตัวต�่ำกว่าที่ประมาณการไว้เดิม ท�ำให้โอกาสที่เศรษฐกิจไทย จะขยายตัวได้เกินร้อยละ 5.5 นั้น มีความเป็นไปได้ลดลง จากสถานการณ์ดังกล่าวในปี 2555 ส่งผลให้ภาพรวมความต้องการไฟฟ้า ของระบบ กฟผ. มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ที่ระดับ 26,121.10 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจาก ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของระบบ กฟผ. ในปี 2554 ทีอ่ ยูใ่ นระดับ 23,900.21 เมกะวัตต์ เป็นจ�ำนวน 2,220.89 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.24 ส�ำหรับ ความต้ อ งการพลั ง งานไฟฟ้ า สุ ท ธิ ข องระบบ กฟผ. ในปี 2555 มี ค ่ า เท่ า กั บ 173,250.28 ล้านหน่วย (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2556) เพิ่มขึ้น จากความต้ อ งการพลั ง งานไฟฟ้ า สุ ท ธิ ข องระบบ กฟผ. ในปี 2554 ซึ่ ง มี ค ่ า เท่ากับ 158,870.49 ล้านหน่วย เป็นจ�ำนวน 14,379.79 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.05 ส�ำหรับในปี 2556 คาดว่า ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของระบบ กฟผ. จะมีค่าประมาณ 26,950 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 3.2 และความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของระบบ กฟผ. จะมีค่าประมาณ 178,962 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 3.3 โดย สศช. คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 4.5-5.5 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจโลก รวมทั้ง มูลค่าการส่งออกจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี 2555 ซึ่งผลส่วนหนึ่งมาจาก การฟื้นตัวของการค้าสินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ การบริโภคในประเทศและการลงทุนภาคเอกชน ยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี กอปรกับภาครัฐ มีนโยบายการลงทุนโครงการจัดการระบบน�ำ ้ และโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่ง ซึ่งใช้งบประมาณสูงราว 2 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ ควรระมัดระวัง ได้แก่ ข้อจ�ำกัดในการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูง รวมทั้งราคาน�้ำมันที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจาก การเก็งก�ำไรในช่วงเศรษฐกิจโลกฟืน้ ตัว และสภาพคล่อง ส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจ และการเงินโลกทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูง

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

11


ผลการดำ�เนินงาน ก�ำลังผลิตติดตัง้

ในปี 2555 โรงไฟฟ้าของ กฟผ. มีก�ำลังผลิตติดตั้ง 15,010.13 เมกะวัตต์ คิดเป็น ร้อยละ 46.04 ของก�ำลังผลิตรวมทั้งประเทศ มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รายใหญ่ (IPP) ก�ำลังผลิตรวม 12,741.69 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 39.08 ของก�ำลังผลิต รวมทั้งประเทศ รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 2,444.60 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 7.50 และรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศอีก 2,404.60 เมกะวัตต์ คิดเป็น ร้อยละ 7.38 ในปี 2555 กฟผ. ไม่มีการน�ำโรงไฟฟ้าใหม่ขนาดใหญ่เข้าระบบ มีเพียงโรงไฟฟ้า พลังน�้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหน่วยที่ 1 และ 2 หน่วยละ 6.00 เมกะวัตต์ รวมก�ำลังผลิต 12.00 เมกะวัตต์ ส่วนการรับซื้อไฟฟ้ามีการรับซื้อเพิ่มขึ้น ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ เทินหินบุน ส่วนขยาย หน่วยที่ 3 ก�ำลังผลิต 220.00 เมกะวัตต์ บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ำกัด ก�ำลังผลิต 660.00 เมกะวัตต์ และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กประเภทจ่ายไฟแน่นอน เพิ่มขึ้น 261.5 เมกะวัตต์

การผลิตและซือ ้ พลังงานไฟฟ้า

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2555 เพิ่มขึ้นท�ำลายสถิติเดิมครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 และท�ำลายสถิติต่อเนื่องถึง 7 ครั้ง จนพลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุดในระบบ กฟผ. ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 มีค่าถึง 26,121.10 เมกะวัตต์ สูงกว่าปี 2554 ถึง 2,220.89 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.29 ส�ำหรับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อสุทธิ (Net Energy) ปี 2555 มีค่ารวมทั้งสิ้น 173,250.28 ล้านหน่วย สูงกว่าปี 2554 จ�ำนวน 14,379.79 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 9.05 แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจาก กฟผ. จ�ำนวน 77,502.85 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 44.73 ของ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 55.27 เป็นการซือ้ พลังงาน ไฟฟ้าสุทธิจากเอกชนและต่างประเทศ จ�ำนวน 95,747.43 ล้านหน่วย

การใช้เชือ ้ เพลิง

การผลิ ต และซื้ อ ไฟฟ้ า ของ กฟผ. ในปี นี้ ยั ง คงใช้ ก ๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น เชื้อเพลิงหลัก ผลิตพลังงานไฟฟ้าสุทธิได้ 117,057.63 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 67.56 รองลงไปเป็นถ่านหิน ผลิตพลังงานไฟฟ้าสุทธิได้ 32,533.25 ล้านหน่วย หรื อ ร้ อ ยละ 18.78 ด้ า นโรงไฟฟ้าพลังน�้ำสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสุทธิได้ 8,436.21 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 4.87 รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 10,516.54 ล้ า นหน่ ว ย หรื อ ร้ อ ยละ 6.07 ส�ำหรั บ น�้ ำ มั น เตาและน�้ ำ มั น ดี เซล มี ก ารผลิ ต พลังงานไฟฟ้าสุทธิ 2,067.71 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 1.20 และผลิตจากชีวมวล และพลังงานทดแทนจ�ำนวน 2,638.94 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 1.52 ของพลังงานไฟฟ้า สุทธิที่ผลิตและซื้อทั้งหมด

12

แผนภูมแ ิ สดงกำ�ลังผลิตติดตัง้


ปริมาณการใช้ก๊าซฯ เพื่อผลิตไฟฟ้าในปี 2551-2555 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ปี 2554 ลดลงเนื่องจากเกิดวิกฤติอุทกภัยจึงท�ำให้การใช้ไฟฟ้าลดลง ส่วนราคา ก๊าซฯ เฉลี่ยในปี 2551-2555 มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิด จากการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากต่างประเทศซึ่งมีราคาต่อหน่วยสูง ซึ่งเริ่มน�ำเข้ามาตั้งแต่กลางปี 2554 ส่งผลให้มูลค่าการซื้อก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปี 2554 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจ�ำหน่ายไฟฟ้า กฟผ. จ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้ารวมทัง้ สิน้ 169,375.89 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง โดยจ�ำหน่ายให้ลูกค้าหลัก คือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จ�ำนวน 49,991.71 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จ�ำนวน 116,031.38 ล้าน กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลูกค้าตรงและขายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้าน (สปป. ลาว, มาเลเซีย และ กัมพูชา) จ�ำนวน 3,228.32 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลูกค้าประเภท ไฟส�ำรองและไฟฟ้าชั่วคราวจ�ำนวน 119.81 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ส�ำหรับในปี 2555 สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2554 โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติทเี่ ป็นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าประมาณ ร้อยละ 70 ปรับเพิ่มขึ้น 48 บาท/ล้านบีทียู (เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 252 บาท/ล้าน บีทียูเป็นเฉลี่ย 300 บาท/ล้านบีทียู) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ส่งผลให้ต้นทุน การผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงมาก ซึ่ง กฟผ. ได้มีการบริหารจัดการผลิตไฟฟ้าให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ผลจากการที่ราคา เชื้อเพลิงปรับเพิ่มขึ้น จึงท�ำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นในระดับสูง คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงอนุมัติให้ค่าเอฟทีที่เรียกเก็บจาก ผู้ใช้ไฟฟ้าปรับเพิ่มในระดับที่ต�่ำกว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้น และทยอยปรับ เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคการผลิตซึ่งอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูจาก ผลกระทบของวิกฤติอุทกภัย และมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ามาก โดยให้ กฟผ. เป็นผู้รับภาระส่วนต่างของค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นไว้ก่อนเป็นการ ชั่วคราว ส่งผลให้ในปี 2555 กฟผ. เป็นผู้รับภาระค่าเอฟทีแทนผู้ใช้ไฟฟ้าไปก่อน ประมาณ 6,978 ล้านบาท

สรุปค่า Ft ในปี 2555 ดังนี้ งวดที ่

เดือ น

ค่า Ft (บาทต่อหน่วย)

ค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ยรวมค่า Ft (บาทต่อหน่วย)

1

มกราคม-เมษายน 2555

0.00

3.24

2

พฤษภาคม 2555 มิถุนายน-สิงหาคม 2555

0.00 0.30

3.24 3.54

3

กันยายน-ธันวาคม 2555

0.48

3.72

หมายเหตุ: ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

13


โรงไฟฟ้าของ กฟผ.

ก�ำลังผลิตแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า

รายละเอียด

ก�ำลังผลิต (เมกะวัตต์)

คิดเป็นร้อยละ

โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ก�ำลังผลิตรวมของ กฟผ.

3,435.74 4,699.00 6,866.00 4.40 4.99

15,010.13

10.54 14.41 21.06 0.01 0.02

46.04

คุณภาพการผลิตไฟฟ้า

ลำ�ดับที่

รายละเอียด

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

1 2 3 4

Heat Rate(kJ/kWh) GWEAF(%) POF (%) UOF(%)

8,871.69 91.32 4.23 3.19

8,835.93 90.72 5.48 2.46

8,694.21 92.75 3.39 2.58

8,662.41 90.54 5.00 2.84

ในปี 2555 โรงไฟฟ้า กฟผ. มีค่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าดีขึ้น โดยใช้ค่าความร้อนจากเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ต่อหน่วยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส�ำหรับค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า (GWEAF) ของโรงไฟฟ้า กฟผ. มีค่าต�่ำกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 2.2 เนื่องจากเหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนปี 2554 ท�ำให้มีการปรับแผนงานบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางส่วน มาด�ำเนินการในปี 2555 เมื่อพิจารณาการหยุดเครื่องเพื่อบ�ำรุงรักษาตามแผน (POF) เปรียบเทียบปี 2554 กับปี 2555 พบว่า มีค่า เพิ่มขึ้น ส�ำหรับการหยุดเครื่องนอกแผน (UOF) เปรียบเทียบปี 2554 กับปี 2555 พบว่า มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ กฟผ. สามารถ ควบคุมอัตราส่วนจ�ำนวนชั่วโมงหยุดเครื่องนอกแผนให้มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 3

ระบบส่งไฟฟ้า ในปี 2555 กฟผ. ด�ำเนินการตามแผนปรับปรุง ขยาย ระบบส่งไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุง โยกย้าย อุปกรณ์ระบบส่งต่างๆ เพือ่ เพิม่ ความสามารถและความมัน่ คงในการจ่ายไฟฟ้า โดยมีงานก่อสร้างระบบส่งทีส่ �ำคัญแล้วเสร็จน�ำเข้าใช้งานได้ อาทิ สายส่ง 500 kV ปลวกแดง-วังน้อย จ�ำนวน 2 วงจร และสายส่ง 230 kV นวนคร-วังน้อย จ�ำนวน 1 วงจร นอกจากนี้ ยังน�ำหม้อแปลง KT1A KT2A KT3A ขนาด 300 MVA เข้าใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงนวนคร น�ำหม้อแปลง KT4A ขนาด 200 MVA เข้าใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง ปลวกแดง และหม้อแปลง KT4A ขนาด 200 MVA เข้าใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงปราจีนบุรี โดยมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงเข้าใหม่ในปีนี้ ได้แก่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 4 สถานีไฟฟ้าแรงสูงนวนคร สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม 2 ปัจจุบันเครือข่ายระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. มีสายส่งไฟฟ้ารวมความยาวทั้งสิ้น 31,556.46 วงจร-กิโลเมตร สถานีไฟฟ้าแรงสูง รวม 212 สถานี จุดจ่ายไฟขนาด แรงดันต่างๆ รวม 546 จุดจ่ายไฟ และพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้ารวม 86,730.19 MVA ตลอดปีที่ผ่านมา ระบบส่งของ กฟผ. สามารถผ่านปัญหาและสถานการณ์ความเสี่ยงไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการ ด�ำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน หรืออุปสรรคต่างๆ ยังสามารถดูแลจัดการข้อขัดข้อง และระยะเวลาไฟดับที่มีผล กระทบต่อลูกค้า ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้อย่างน่าพอใจ โดยมีรายละเอียดส�ำคัญสรุปได้ดังนี้

14


ในปี 2555 เกิดข้อขัดข้องในระบบส่งไฟฟ้า ท�ำให้เกิดไฟฟ้าดับด้วยสาเหตุต่างๆ ที่เป็น Forced Outage รวม 73 ครั้ง แบ่งออกเป็นเหตุขัดข้องจากสายส่ง 14 ครั้ง และเหตุขัดข้องจากอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง 59 ครั้ง สาเหตุเบื้องต้นของการเกิด ข้อขัดข้องส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง และอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันรวม 26 ครั้ง เกิดจากสัตว์ 24 ครั้ง เกิดจากการกระท�ำของคน (เกิดจากคน กฟผ. และบุคคลภายนอก กฟผ.) รวม 7 ครั้ง เกิดจากสิ่งแวดล้อม 6 ครั้ง สภาพอากาศ 3 ครั้ง และไม่สามารถระบุสาเหตุได้ 7 ครั้ง เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ ได้แก่ • วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.09 น. เกิดเหตุการณ์ไฟดับเป็นบริเวณกว้างบริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงธาตุพนม สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร 1,2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ ฟฟล. (ท่าแขก, ปากบ่อ) รวมไฟดับในส่วนที่จ่ายให้ กฟภ. 94.3 เมกะวัตต์ นานที่สุด 9 นาที และมีไฟดับที่ ฟฟล. (THK,PBO) 108.5 เมกะวัตต์ นาน 2 นาที รวมมีไฟดับทั้งหมด (กฟภ. และ ฟฟล.) 202.8 เมกะวัตต์ • วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.56 น. เกิดเหตุการณ์ Partial Blackout ทีภ่ าคใต้ตอนล่างรวม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล รวมมีไฟดับทั้งหมด 641.4 เมกะวัตต์ นานที่สุด 26 นาที (ไม่รวมสายส่ง 115 kV ยะลา1-กฟภ.-รฟฟ. กัลยะลากรีน เนื่องจากรอตรวจสอบ Distance Relay Loss Of PT.)

ส�ำหรับปี 2555 ดัชนีสมรรถนะและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าที่ส�ำคัญมีดังต่อไปนี้

• ดัชนีชี้วัดความรุนแรงของพลังงานไฟฟ้าหยุดจ่ายที่ไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ต่อความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (SISI) มีค่า 1.97607 System Minutes • ดัชนีชี้วัดจ�ำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อจุดจ่ายไฟ (SAIFI) มีค่า 0.30306 ครั้ง/จุดจ่ายไฟ • ดัชนีชี้วัดระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อจุดจ่ายไฟ (SAIDI) มีค่า 6.79035 นาที/จุดจ่ายไฟ

ท�ำให้ในปี 2555 มี

• ความพร้อมในการจ่ายไฟของระบบโดยรวม (SA) มีค่าร้อยละ 99.9987 • ความพร้อมใช้งานของสายส่งไฟฟ้ามีค่าร้อยละ 99.99073 • ความพร้อมใช้งานของหม้อแปลงมีค่าร้อยละ 99.52174

ทางด้านคุณภาพไฟฟ้า สามารถควบคุมความถี่ไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ 49.50 Hz.-50.50 Hz. และแรงดันเบี่ยงเบน ให้อยู่ที่ร้อยละ 95-105 ของแรงดันปกติ นอกจากนี้ สายงานระบบส่งยังให้ความส�ำคัญในด้านการปรับปรุง บ�ำรุงรักษา อุปกรณ์ตา่ งๆ ในระบบส่งอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มี ความพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น งานล้างลูกถ้วย 500 kV ของสายส่งทีพ่ าดผ่านบริเวณพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จากสิ่งสกปรก มลภาวะ ควันไฟ และมูลนก มีการซักซ้อมแผนการน�ำระบบกลับคืนสู่สภาวะปกติพร้อมรับมือเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ตลอดจนงานศึกษาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเพือ่ จัดเตรียมแผนงานก่อสร้างงานปรับปรุงต่างๆ ให้ทนั ต่อความต้องการของระบบ รวมทั้ง จัดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพระบบส่งและความต้องการของระบบ ดูแลป้องกันการเกิด Human Error ข้อขัดข้อง ของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าจากสัตว์ต่างๆ และการประชาสัมพันธ์เพื่อลดการเกิดข้อขัดข้องและความเสียหายของสายส่งทีเ่ กิดจาก ชุมชน รับข้อร้องเรียน และตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียในการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น เป็นผลให้ระบบไฟฟ้าสามารถ ส่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีคุณภาพไฟฟ้าที่ดีทั้งด้านแรงดันและความถี่ไฟฟ้า มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

15


ÁÔ µ ÃÀÒ¾ ·Õ è Â Ñ è § Â× ¹ ...¾ÅÑ § §Ò¹ ·Õ è Á Ñ è ¹ ¤§ â¤Ã§¡ÒÃà¾×่ÍÊѧ¤ÁáÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§ ¡¿¼.

มี จ ุ ด เริ ่ ม ต น จากความห ว งใยในป ญ หาสั ง คม และ ตองการเปนสวนหนึ่งที่จะชวยบรรเทา หรือจุดประกาย ใหเกิดพลังรวมในสังคมเพื่อการแกปญหา


â¤Ã§¡ÒÃâç俿‡ Ò ¾ÅÑ § ¹é Ó ºŒ Ò ¹¤ÅͧàÃ× Í

ตำบลปากทรง อำเภอพะโต ะ จังหวัดชุมพร สรางขึ้นดวยความรวมมือของชุมชนกับ กฟผ. เพื่อแกปญหาการไมมีไฟฟาใช เนื่องจากเปนชุมชนที่ตั้งรกรากอยูในเขตปาตนน้ำที่ระบบไฟฟาเขาไมถึง กอสรางแลวเสร็จ ในป 2555 สามารถจ า ยไฟฟ า ได อ ย า งเพี ย งพอสำหรั บ ประชากร 81 ครั ว เรื อ น นั บ เป น ความสำเร็จของ “โรงไฟฟาชุมชนตนแบบ” ที่ริเริ่มจากความตองการของชุมชน บริหาร จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ â¤Ã§¡ÒÃªÕ Ç ÇÔ ¶ Õ à ¾× è Í¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò·Õ è Â Ñ è § Â× ¹ ส ง เสริ ม การทำเกษตรกรรมตาม วิถีธรรมชาติ และการพึ่งพาตนเอง เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแตป 2545 â¤Ã§¡ÒÃáÇ‹¹á¡ŒÇ เริ ่ ม โครงการตั ้ ง แต ป  2546 ในการออกหน ว ยตรวจวั ด สายตา รับบริจาคกรอบแวนตา และใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส ที่มีปญหาทางสายตาในพื้นที่ ทั่วประเทศ


ลักษณะการประกอบธุรกิจ และบริษทั ในเครือ การประกอบธุรกิจของ กฟผ. กฟผ. เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ า นกิ จ การพลั ง งานภายใต้ ก ารก�ำกั บ ดู แ ลของ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ด�ำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก�ำหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ.

1. ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าในธุรกิจใหญ่

1.1 การผลิตไฟฟ้า

กฟผ. ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง มีก�ำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 15,010.13 เมกะวัตต์ ประกอบ ด้วยโรงไฟฟ้าหลายประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วม 6 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ 22 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8 แห่ง และโรงไฟฟ้าดีเซล 1 แห่ง

1.2 การรับซื้อไฟฟ้า

นอกจากการผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าของ กฟผ. แล้ว กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ 11 ราย รวมก�ำลังผลิต 12,741.69 เมกะวัตต์ และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก รวมก�ำลังผลิต 2,444.60 เมกะวัตต์ รวมทั้งรับซื้อไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว และมาเลเซีย รวมก�ำลังผลิต 2,404.60 เมกะวัตต์

1.3 การส่งไฟฟ้า

กฟผ. ด�ำเนินการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ และ 69 กิโลโวลต์ เพื่อจ�ำหน่าย ไฟฟ้าให้แก่ กฟน. กฟภ. และผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับซื้อโดยตรง นอกจากนี้ กฟผ. ยังจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ได้แก่ สปป.ลาว ด้วยระบบส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ และมาเลเซียด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต์

2. ธุรกิจอื่นๆ

2.1 ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟผ.

การด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องในปี 2555 นั้น นับเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของประเทศ ภายหลังมหาอุทกภัยช่วงปลายปี 2554 โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจเกี่ยวเนื่องมิได้รับผลจากอุทกภัยในครั้งนี้มากนัก กอปรกับบรรยากาศการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ การเข้าสู่ตลาดเสรีอาเซียน ท�ำให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องมีโอกาสที่ดีในโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตลอดปี 2555 กฟผ. ได้ให้บริการธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งให้แก่ลกู ค้ากลุม่ ตลาดต่างๆ ตามข้อตกลง ซึง่ สามารถสร้างรายได้โดยรวมทุกธุรกิจกว่า 2,800 ล้านบาท และมีกิจกรรมการพัฒนาโครงการใหม่ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจตลอดทั้งปี โดยมีการพัฒนาสัญญาใหม่ และกิจกรรม ที่ส�ำคัญของปี 2555 เช่น

18


• สัญญาการให้บริการบ�ำรุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ เขือ่ นน�ำ้ งึม 2 สปป.ลาว ระยะเวลา 7 ปี ขนาดก�ำลังผลิตรวม 615 เมกะวัตต์ • สัญญาการให้บริการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา แก่บริษัทผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น ภายหลังการปรับปรุงเครื่องกังหันก๊าซใหม่ เป็นเครื่อง GE รุ่น LM6000 ซึ่งท�ำให้บริษัทมีก�ำลังการผลิตโดยรวมเพิ่มจาก 55 เมกะวัตต์ เป็น 97 เมกะวัตต์ • การวิจยั เพือ่ เพิม่ คุณค่าวัตถุพลอยได้จากขบวนการผลิตไฟฟ้า โดยการน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุกอ่ สร้าง และใช้เป็น ส่วนผสมของปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน

2.2 การด�ำเนินงานของบริษัทในเครือ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงทุนเพือ่ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง โดยมีบริษทั ในเครือจ�ำนวน 5 บริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทย่อย • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

กฟผ. ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 ด�ำเนินธุรกิจในรูปของ บริษทั โฮลดิง้ โดยรายได้หลักมาจากเงินปันผลรับในบริษัทที่ลงทุน บริษัทได้มุ่งลงทุน พัฒนา และด�ำเนินงานด้านผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก โดยการจัดให้มีความหลากหลายในการใช้เชื้อเพลิงทั้ง ก๊าซธรรมชาติ น�ำ้ มัน ถ่านหิน พลังน�ำ ้ และพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานลม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการขยายธุรกิจ ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า การท�ำเหมืองถ่านหิน เป็นต้น รวมทั้งการเข้าร่วม ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีก�ำลังผลิตรวม 5,203.28 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นก�ำลังผลิตที่ได้จากโครงการภายในประเทศ 4,396.01 เมกะวัตต์ และก�ำลังผลิตจากต่างประเทศ 807.27 เมกะวัตต์

สัดส่วนการถือหุ้น:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,450 ล้านหุ้น หรือเท่ากับ 14,500 ล้านบาท ถือหุ้นโดย กฟผ. ในสัดส่วนร้อยละ 45 และผู้ลงทุนทั่วไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

19


• บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

กฟผ. ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 นโยบายในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในเครื อ เพื่ อ ร่ ว มลงทุ น ในโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่ง พลังงานไฟฟ้าส่งเข้ามาใช้ในประเทศ ปัจจุบนั บริษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเหมาะสมโครงการ และเจรจาร่วมทุนเพือ่ พัฒนาโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 370 ล้านบาท ซึ่ง ถือหุ้นโดย กฟผ. ร้อยละ 99.99

• บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง กฟผ. บริษัท Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. บริษัท Mitsubishi Corporation และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้บริการซ่อมชิ้นส่วน Hot Gas Path Parts ของเครื่องกังหันก๊าซ โรงงานซ่อมชิ้นส่วนของบริษัทตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้เปิดด�ำเนินการแล้วเมื่อเดือน เมษายน 2554

สัดส่วนการถือหุ้น:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6.23 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือเท่ากับ 623 ล้านบาท โดยเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 81.31 บาทต่อหุน้ หรือเท่ากับ 506.56 ล้านบาท ถือหุน้ โดย กฟผ. บริษทั Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. บริษัท Mitsubishi Corporation และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 45 30 15 และ 10 ตามล�ำดับ

บริษัทร่วม • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นบริษทั ผลิตไฟฟ้าเอกชน รายใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ด�ำเนิน ธุรกิจในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง รายได้หลักมาจากเงินปันผลรับในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม บริษทั มุง่ เน้นประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กฟผ. และลูกค้าทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าคอาเซียน ภายใต้สญ ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว รวมทัง้ ยังครอบคลุมธุรกิจการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งด้านพลังงาน โดยบริษทั ได้แบ่ง ประเภทการลงทุนออกเป็น 5 กลุม่ ธุรกิจ ได้แก่

20


1) ธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (ไอพีพี) 2) ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) 3) ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (วีเอสพีพี) 4) ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ 5) ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา ธุรกิจน�้ำ ธุรกิจบริการด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ธุรกิจเชื้อเพลิง ไบโอดีเซล และเหมืองถ่านหิน

ปัจจุบนั บริษทั มีก�ำลังผลิตรวม 6,194 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นก�ำลังผลิตในประเทศ 5,131 เมกะวัตต์ และก�ำลังผลิตจากต่างประเทศ 1,063 เมกะวัตต์

สัดส่วนการถือหุ้น:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 530 ล้านหุ้น หรือเท่ากับ 5,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ออกและ เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 526.47 ล้านหุ้น หรือเท่ากับ 5,264.65 ล้านบาท ถือหุน้ โดย กฟผ. ร้อยละ 25.41 บริษทั TEPDIA Generating B.V. ร้อยละ 23.94 และผู้ลงทุนทั่วไป ร้อยละ 50.65

กิจการร่วมค้า • บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น จ�ำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง กฟผ. บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและ จ�ำหน่ายไฟฟ้าและน�้ำเย็นส�ำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษทั ได้ด�ำเนินโครงการลงทุนขยายก�ำลังการผลิตไฟฟ้าเพือ่ รองรับการขยายตัวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเพือ่ ให้เกิด ความมั่นคงและความเชื่อถือได้ในระบบผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น วงเงินลงทุนรวม 1,816 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนเครื่องกังหันก๊าซ 2 ชุด จากเดิมชุดละ 20 เมกะวัตต์ เป็นชุดละ 41 เมกะวัตต์ โดยเครื่องกังหันก๊าซทั้ง 2 ชุด ได้ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 และ วันที่ 15 มีนาคม 2555 ตามล�ำดับ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาขยายโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าและน�้ำเย็น ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะสามารถด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2559

สัดส่วนการถือหุ้น:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 167 ล้านหุ้น หรือเท่ากับ 1,670 ล้านบาท ถือหุ้นโดย กฟผ. ปตท. และ กฟน. ในสัดส่วนร้อยละ 35 35 และ 30 ตามล�ำดับ

สัดส่วนการถือหุน ้ ในบริษท ั ในเครือ

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ล้านบาท) (ร้อยละ)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) RATCH บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด EGATi บริษัท อีแกทไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด EDS บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น จ�ำกัด DCAP

14,500 370 623 5,300 1,670

45 99.99 45 25.41 35

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

สถานะ บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า

21


วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน และฐานะทางการเงิน 1. รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม สรุปภาพรวมผลการด�ำเนินงานของ กฟผ. บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ผลการดำ�เนินงาน

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ล้านบาท 512,991.89

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 418,445.19 94,546.70 22.59

รายได้จากการขายไฟฟ้า รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น ต้นทุนขายไฟฟ้า ต้นทุนขายสินค้าและบริการอื่น

486,243.70 26,748.19 430,191.42 25,311.68

399,377.40 19,067.79 348,625.41 17,833.44

86,866.30 7,680.40 81,566.01 7,478.24

21.75 40.28 23.40 41.93

กำ�ไรขั้นต้น

57,488.79

51,986.34

5,502.45

10.58

6,114.57

3,879.88

2,234.69

57.60

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย

63,603.36

55,866.22

7,737.14

13.85

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น

131.85 17,568.48 96.23

152.54 15,986.95 809.64

(20.69) (13.56) 1,581.53 9.89 (713.41) (88.11)

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

45,806.80

38,917.09

6,889.71

รายได้อื่น

17.70

ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วมและในกิจการที่ ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย 3,695.46 2,533.42 1,162.04 45.87

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ส่วนของบริษัทย่อย)

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี กำ�ไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

กำ�ไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของ กฟผ. และบริษัทย่อย

49,502.26

41,450.51

8,051.75

19.42

5,343.21 887.23

5,341.69 1,853.16

43,271.82

34,255.66

9,016.16

26.32

4,480.15

2,433.01

2,047.14

84.14

38,791.67

31,822.65

6,969.02

21.90

1.52 0.03 (965.93) (52.12)

ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กฟผ. และบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 38,791.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จ�ำนวน 6,969.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.90 การวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละรายการ มีดังนี้

22


1.1 วิเคราะห์รายได้จากการขายไฟฟ้า รายได้จากการขายไฟฟ้าซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ กฟผ. และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 486,243.70 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี 2554 (399,377.40 ล้านบาท) จ�ำนวน 86,866.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.75 เนือ่ งจากราคาขายพลังงานไฟฟ้าในปี 2555 จ�ำนวน 2.869 บาทต่อหน่วย เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 0.298 บาทต่อหน่วย (ปี 2554 : 2.571 บาทต่อหน่วย) ในขณะเดียวกันปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของ กฟผ. และบริษัทย่อยรวมจ�ำนวน 169,496.23 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 (155,325.33 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ซึง่ ปรับปรุงจ�ำนวนหน่วยใหม่จากตัวเลขทีไ่ ด้น�ำเสนอในรายงานปีกอ่ น) จ�ำนวน 14,170.90 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง หรือร้อยละ 9.12 เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ได้คลี่คลายลง การใช้ไฟฟ้าในปี 2555 เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเร่งฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนและเครื่องมือเครื่องจักร ภาคอุตสาหกรรมสามารถกลับมาผลิตได้ ประกอบกับสภาพอากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ท�ำให้มีการใช้ไฟฟ้าในปี 2555 เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี 2555 รายได้คา่ ไฟฟ้าของ กฟผ. ลดลงจ�ำนวน 5,110.25 ล้านบาท จากการที่ กฟผ. ถูกหักเงินชดเชย รายได้ระหว่างการไฟฟ้า จ�ำนวน 3,688.45 ล้านบาท และเงินปรับลดค่าไฟฟ้าจากการลงทุนทีต่ �่ำกว่าแผนปี 2551-2553 จ�ำนวนเงิน 1,421.80 ล้านบาท

1.2 วิเคราะห์ต้นทุนขายไฟฟ้า ต้นทุนขายไฟฟ้าของ กฟผ. และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จ�ำนวน 81,566.01 ล้านบาท ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ต้นทุนขายไฟฟ้า ค่าซื้อไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการส่งไฟฟ้า

รวมต้นทุนขายไฟฟ้า

2555

ล้านบาท

2554 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ล้านบาท ล้านบาท

ร้อยละ

209,206.82 176,240.28 34,962.81 9,781.51

174,182.03 133,014.68 32,051.04 9,377.66

35,024.79 43,225.60 2,911.77 403.85

20.11 32.50 9.08 4.31

430,191.42

348,625.41

81,566.01

23.40

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

23


1.2.1 ค่าซื้อไฟฟ้า

ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 35,024.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.11 โดย กฟผ. และ บริษัทย่อยซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายอื่นจ�ำนวน 80,365.32 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จ�ำนวน 5,508.54 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือร้อยละ 7.36 ราคาค่าซื้อไฟฟ้าในปี 2555 จ�ำนวน 2.603 บาท ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน 0.276 บาทต่อหน่วย (ปี 2554 : 2.327 บาทต่อหน่วย) มีรายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้

• ค่าซื้อไฟฟ้าจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,877.50 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ 5,509.82 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าปีก่อน และ ปตท. สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันออก ให้มากกว่าปีที่ผ่านมา กฟผ. จึงบริหารการใช้เชื้อเพลิง โดยเพิ่มการซื้อไฟฟ้าจากบริษัทฯ ซึ่งเป็น Intermediate Plant ที่สามารถปลดและขนานโรงไฟฟ้าเข้าระบบได้รวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้า

• ค่าซื้อไฟฟ้าจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จ�ำกัด (เดิมบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ�ำกัด) เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 372.20 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงหรือ 2,409.09 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการผลิต เพราะมีการ Reserved shutdown น้อยกว่าปีก่อน

• ค่าซื้อไฟฟ้าจากบริษัท กัลฟ์เพาเวอร์เจเนอร์เรชั่น จ�ำกัด เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2,015.95 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ 6,973.39 ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีความพร้อมจึงเพิ่มการผลิตเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้า

• ค่าซื้อไฟฟ้าจากบริษัท เก็คโค่-วัน จ�ำกัด เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2,749.94 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ 6,770.29 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 และได้ขนานเครื่องเข้าระบบครั้งแรก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 แต่ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทดสอบการเดินเครื่อง

• ค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายย่อยเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 120.11 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ 7,449.24 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น จากการซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายเล็กประเภทจ่ายพลังงานไฟฟ้าไม่แน่นอน (Non-firm) เนื่องจากมีความพร้อม ในการผลิตและมีผู้ผลิตเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 4 ราย

1.2.2 ค่าเชื้อเพลิง

ปริมาณไฟฟ้าทีผ่ ลิตจาก กฟผ. และบริษทั ย่อย 93,005.31 ล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี 2554 จ�ำนวน 8,780.71 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในระหว่างปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ (MBTU) น�้ำมันเตา (ลิตร) น�้ำมันดีเซล (ลิตร) ลิกไนต์ (ตัน)

2555

2554 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านหน่วย

ล้านหน่วย ล้านหน่วย ร้อยละ

525.86 500.43 28.57 16.78

458.14 434.70 11.65 17.16

67.72 14.78 65.73 15.12 16.92 145.24 (0.38) (2.21)

ค่าเชื้อเพลิงส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 176,240.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 43,225.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.50 โดยมีรายละเอียดค่าเชื้อเพลิง ดังนี้

24


ประเภทเชื้อเพลิง

2555 ล้านบาท

2554 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ล้านบาท ล้านบาท

ร้อยละ

ก๊าซธรรมชาติ น�้ำมันเตา น�้ำมันดีเซล ลิกไนต์

154,417.50 11,905.41 685.29 9,232.08

114,052.60 9,257.81 274.44 9,429.83

40,364.90 35.39 2,647.60 28.60 410.85 149.70 (197.75) (2.10)

รวม

176,240.28

133,014.68

43,225.60

32.50

1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อนจ�ำนวน 2,911.77 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,098.13 ล้านบาท และ 644.74 ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจากนี้ มีการตัดจ่ายค่าตรวจ สอบสภาพครั้งใหญ่ของโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 465.65 ล้านบาท

1.3 รายได้และต้นทุนขายสินค้าและบริการอื่น รายได้และต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการอื่นส่วนใหญ่มาจากการจัดหา เชื้อเพลิงให้บริษัทในเครือในราคาทุน นอกจากนี้มีการให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ำรุง รักษาโรงไฟฟ้า งานรับจ้างที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและก่อสร้างให้หน่วยงานภายนอก ตลอดจนการให้บริการโทรคมนาคม ในปี 2555 กฟผ. และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการอืน่ จ�ำนวน 26,748.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จ�ำนวน 7,680.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.28 และต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการอื่นส�ำหรับปี 2555 จ�ำนวน 25,311.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จ�ำนวน 7,478.24 ล้านบาท หรื อ ร้ อ ยละ 41.93 มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจาก กฟผ. มี ร ายได้ แ ละต้ น ทุ น จากการขาย ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละน�้ ำ มั น เตาให้ บ ริ ษั ท ในเครื อ เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก ่ อ นจ�ำนวน 7,603.86 ล้านบาท และ 471.90 ล้านบาท ตามล�ำดับ

1.4 รายได้อื่น รายได้อื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 6,114.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จ�ำนวน 2,234.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.60 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจาก

• ก�ำไรจากการยกเลิกสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Collinsville ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำให้ได้รับเงินชดเชยจากการยกเลิก ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ�ำนวน 1,069.44 ล้านบาท

• ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวจากการขายหุน้ ร้อยละ 14 ในโรงไฟฟ้า Loy Yang A ของบริษัทย่อยฯ ทางอ้อมของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 783.68 ล้านบาท

• เงินปันผลรับเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 128.25 ล้านบาท มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

25


1.5 ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วมของ กฟผ. และส่วนแบ่งก�ำไร ในกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย ส่วนแบ่งก�ำไรตามวิธีส่วนได้เสียส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 3,695.46 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี 2554 จ�ำนวน 1,162.05 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 45.87 ประกอบด้วย ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 1,726.75 ล้านบาท ส่วนแบ่งก�ำไรในกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อยลดลง 564.70 ล้านบาท

1.6 ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้เป็นของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 887.23 ล้านบาท ลดลง จากงวดเดียวกันของปี 2554 จ�ำนวน 965.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.12 สาเหตุ ส่วนหนึ่งเนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 จากอัตราร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 23

2. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของ กฟผ. และบริษท ั ย่อย

สถานะทางการเงิน สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของเจ้าของของ กฟผ. และบริษัทย่อย ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ล้านบาท 534,121.76 208,316.15 295,700.43 30,105.18

ล้านบาท ล้านบาท 496,977.04 194,773.93 275,132.79 27,070.32

สินทรัพย์รวมของ กฟผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 37,144.72 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย

• เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดลดลงจ�ำนวน 10,694.63 ล้ า นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของตั๋วแลกเงินของบริษัทย่อยจ�ำนวน 17,840.00 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ของ กฟผ. และบริษัทย่อยจ�ำนวน 6,651.59 ล้านบาท

• ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 11,341.78 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น ของลูกหนี้การค้าค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 3,304.51 ล้านบาท และ 8,039.42 ล้านบาท ตามล�ำดับ

• เงินลงทุนระยะยาวเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 10,635.34 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน ของ กฟผ. ในเงินฝากประจ�ำมากกว่า 12 เดือน จ�ำนวน 10,005.34 ล้านบาท

• เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 3,404.18 ล้านบาท จากการรับรู้ผลการด�ำเนินงาน รวมทั้ง มีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี ดังนี้

26

37,144.72 13,542.22 20,567.63 3,034.86

ร้อยละ 7.47 6.95 7.48 11.21


หน่วย : ล้านบาท เพิ่มขี้น (ลดลง)

บริษัทร่วม

กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด บริษัท เค อาร์ ทู จ�ำกัด

บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด บริษัท พูไฟ มายนิ่ง จ�ำกัด บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 3 จ�ำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3, 4, 7) จ�ำกัด บริษัท สงขลา ไบโอแมส จ�ำกัด บริษัท สงขลา ไบโอฟูเอล จ�ำกัด บริษัท เคเค เพาเวอร์ จ�ำกัด บริษัท ไฟฟ้าเซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด Perth Power Partnership (Kwinana) รวม

2,557.59 172.08 152.40

2,882.07

(181.94) 376.71 16.55 224.57 (372.62) (0.06) (0.04) 55.59 340.39 54.80 58.88 15.46 0.39 15.16 (0.98) 24.27 (105.02)

522.11 3,404.18

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลงจ�ำนวน 4,538.34 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจาก กฟผ. และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างปีจ�ำนวน 21,508.34 ล้านบาท จากสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์โรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า ของ กฟผ. ในขณะที่มีค่าเสื่อมราคาประจ�ำปีจ�ำนวน 24,810.16 ล้านบาท

• งานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 20,869.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วมวังน้อยชุดที่ 4

หนีส้ นิ รวมของ กฟผ. และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 13,542.22 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย

• เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 11,569.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อไฟฟ้าในประเทศ และค่าเชื้อ เพลิงจ�ำนวน 6,453.91 ล้านบาท และ 3,434.22 ล้านบาท ตามล�ำดับ

• เงินรายได้ค้างน�ำส่งคลังในส่วนของ กฟผ. เพิ่มขึ้น 1,034.31 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 กฟผ. มีการจัดสรรก�ำไรเพื่อ น�ำส่งคลังจากยอดก�ำไรสุทธิที่สูงกว่าปีก่อน มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

27


• เงินกูย้ มื ระยะยาว และเงินกูย้ มื ระยะยาวทีค่ รบก�ำหนดช�ำระในหนึง่ ปีลดลงจ�ำนวน 13,904.88 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนือ่ งจาก การช�ำระคืนเงินกู้จ�ำนวน 23,751.96 ล้านบาท ในขณะที่เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 11,147.35 ล้านบาท

• หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 4,139.93 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าประกันผลงานของ กฟผ. ที ่ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 4,174.78 ล้านบาท

ส่วนของเจ้าของของ กฟผ. และบริษัทย่อยจ�ำนวน 295,700.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 20,567.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย

• ผลการด�ำเนินงานของ กฟผ. และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2555 ทีม่ กี �ำไรสุทธิจ�ำนวน 38,791.67 ล้านบาท

• ตัดจ�ำหน่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วยค่าเสื่อมราคาของเขื่อนเอนกประสงค์เฉพาะในส่วนเพื่อการชลประทาน ท�ำให้ ส่วนของเจ้าของลดลงจ�ำนวน 62.33 ล้านบาท

• การลดลงของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจ�ำนวน 830.40 ล้านบาท

• จัดสรรเงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังจ�ำนวน 17,331.31 ล้านบาท

3. วิเคราะห์กระแสเงินสด กฟผ. และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 40,644.20 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 10,694.63 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในแต่ละกิจกรรมดังนี้

ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 54 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ผลกระทบอื่นในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 55

51,338.83 61,129.74 (35,193.67) (36,603.87) (26.83) 40,644.20

เงินสดสุทธิทไี่ ด้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 61,129.74 ล้านบาท ประกอบด้วยก�ำไรสุทธิของปี 2555 จ�ำนวน 38,791.67 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ ที่ไม่ใช่เป็นตัวเงินในงบก�ำไรขาดทุนได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เป็นต้น รวมเป็นเงินเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 71,286.51 ล้านบาท รายการเปลีย่ นแปลงในเงินทุนหมุนเวียนท�ำให้เงินสดลดลงจ�ำนวน 9,427.11 ล้านบาท เงินสดรับจากดอกเบี้ย 912.70 ล้านบาท และเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ�ำนวน 1,642.36 ล้านบาท เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 35,193.67 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการลงทุนในโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมต่างๆ ระบบส่งไฟฟ้าและโครงการก่อสร้างและครุภัณฑ์อื่นๆ รวมดอกเบี้ยจ�ำนวน 31,043.10 ล้านบาท ลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อยรวมจ�ำนวน 849.79 ล้านบาท เงินสดรับจากค่าชดเชยจาก การยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ�ำนวน 3,167.37 ล้านบาท รับเงินจากดอกเบี้ยจ�ำนวน 743.61 ล้านบาท และรับเงินปันผลจ�ำนวน 1,698.53 ล้านบาท เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 36,603.87 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวและระยะสั้น จ�ำนวน 27,987.35 ล้านบาท และรับเงินค่าหุ้นค้างช�ำระจ�ำนวน 34.93 ล้านบาท เงินสดจ่ายช�ำระคืนเงินกู้และจ่ายดอกเบี้ยจ�ำนวน 43,272.77 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังจ�ำนวน 16,297.00 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 5,056.38 ล้านบาท

28


4. อัตราส่วนทางการเงิน จากผลประกอบการและฐานะทางการเงินของปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กฟผ. และบริษัทย่อยมีอัตราส่วน ทางการเงิน ดังนี้

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)

อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ) อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ) EBITDA (ล้านบาท)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน (เท่า) อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า) อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระภาระผูกพัน (เท่า) (Cash Basis)

2555

2554

1.42 1.29 0.70

1.51 1.36 0.81

11.21 8.44 70,321.12

12.42 8.19 63,361.17

8.39 25.11 1.01

7.09 21.24 0.88

0.64 9.26 1.10

0.64 7.76 1.67

หมายเหตุ : EBITDA ค�ำนวณจากก�ำไรขั้นต้นหักค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยที่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายต่างๆ

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

29


การบริหารความเสีย่ ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบตามหลักการของ COSO - ERM และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม แนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ก�ำหนด มีการถ่ายทอดหลักเกณฑ์เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งเน้นสร้างจิตส�ำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความ ส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในระดับหนึ่งว่า กฟผ. จะ สามารถด�ำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดในแผนวิสาหกิจ โดยค�ำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมภายในกรอบความเสีย่ งทีย่ อมรับ ได้ (Risk Appetite) กฟผ. ด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งแบบมีสว่ นร่วมจากผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ก�ำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการก�ำกับดูแลในทุกระดับ กล่าวคือ คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อก�ำกับ ดูแลการบริหารความเสี่ยง กฟผ. และรายงานคณะกรรมการ กฟผ. และแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ก�ำกับดูแลความเพียงพอของแผนงาน/มาตรการ และ ความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง กฟผ. ผู้ว่าการแต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารด้านยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฟผ. (คยส.) เพื่อด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนด้านเทคนิค และ รองผูว้ า่ การทุกสายงานแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งตาม ความรับผิดชอบแต่ละสายงาน

30


นอกจากนี้ คยส. ได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน 2 คณะได้แก่ คณะท�ำงานบริหารความ เสีย่ งและควบคุมภายใน กฟผ. (คท-สค.) เพือ่ น�ำเสนอวิธกี ารและแนวทางการบริหารความ เสี่ยง และแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่องของ กฟผ. เพื่อน�ำเสนอวิธี การหรือแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (EGAT Business Continuity Management) กฟผ. ติดตามและทบทวนความเพียงพอของแผนงาน / มาตรการบริหารความเสีย่ ง รายไตรมาส นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ กฟผ. จะด�ำเนินการติดตามสถานการณ์ อย่างทันต่อเหตุการณ์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ กฟผ. ด�ำเนินงานตามพันธกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้

การบริหารความเสีย ่ ง ปี 2555 เพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์การเป็นองค์การชัน้ น�ำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากลทีก่ �ำหนด ในแผนวิสาหกิจ กฟผ. ปี 2555–2559 กฟผ. บริหารความเสี่ยงโดยด�ำเนินการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงครอบคลุมปัจจัยภายในและภายนอกทุกด้านที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการด�ำเนินงานของ กฟผ. ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อเป็นกรอบในการ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การและเชือ่ มโยงกระบวนการบริหารความเสีย่ งกับวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ กฟผ. จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�ำให้การบริหารความเสี่ยง กฟผ. ส่งผล ต่อความส�ำเร็จของยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน กฟผ. ด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งครอบคลุมความเสีย่ งทีส่ �ำคัญทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน ด้านการเงิน ด้านการด�ำเนินงานและด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ สรุปได้ดังนี้

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

31


1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน (Strategic & Corporate Risk) เพือ่ ความมัน่ คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ กฟผ. ด�ำเนินการบริหารความ เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สัดส่วนก�ำลังผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าราย ใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2555 กฟผ. สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย ส่ง ผลให้ กฟผ. สามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าไว้ในระดับที่ เหมาะสม ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของ กฟผ. ปี 2555-2559

2. ด้านการเงิน (Financial Risk) กฟผ. ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินเพื่อรักษาความมั่นคง ทางการเงิน และไม่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในภาพรวม (ROIC) ต�ำ่ กว่าต้นทุน ทางการเงิน (WACC) โดยให้ความส�ำคัญในด้านการป้องกันความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าและระบบส่งจากอุทกภัยและอุบัติเหตุ และพิจารณาฐานะ การเงินในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในปี 2555 กฟผ. ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายลดภาระจากการปรับอัตรา ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ของรัฐบาล และให้ กฟผ. รับภาระแทนประชาชน ไปก่อน กฟผ. ด�ำเนินการลดผลกระทบดังกล่าว โดยการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ หน่วยงานก�ำกับดูแล ทัง้ นี้ เพือ่ ไม่ให้กระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของ กฟผ. และ สามารถลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่งได้ตามแผนที่ก�ำหนด

3. ด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk) ในการบริหารความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน กฟผ. ได้เตรียมความพร้อม รองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นครอบคลุมทั้งในด้านการผลิตและระบบส่ง ไฟฟ้า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่งตามแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan: PDP) ด้านบุคลากร ชุมชนและสิง่ แวดล้อม การสร้างความ รู ้ แ ละความเข้ า ใจกั บ ประชาชนเกี่ ย วกั บ การด�ำเนิ น งานของ กฟผ. และด้ า น เทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้ในปี 2555 กฟผ. สามารถจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้อุปกรณ์หม้อแปลงที่สถานีไฟฟ้า อ่างทอง จากข้อขัดข้องของอุปกรณ์ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน กฟผ. อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุการณ์ ผู้บริหารได้จัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นในกรณีดังกล่าว ท�ำให้สามารถหาสาเหตุและมาตรการป้องกันเพื่อลด โอกาสเกิดเหตุการณ์ในอนาคตได้ นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในสหภาพพม่าขัดข้อง ได้แก่ เหตุการณ์หยุดผลิตฉุกเฉินที่เยตากุนในเดือนพฤษภาคม ท�ำให้ต้องหยุด การจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่าทั้งหมดเป็นเวลา 4 วัน กฟผ. จึงต้อง ด�ำเนินการเปลีย่ นการใช้เชือ้ เพลิงเป็นน�ำ้ มันเตา ซึง่ ได้ท�ำการส�ำรองไว้ลว่ งหน้าแล้ว ตามแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีการใช้เชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามแผน ท�ำให้ กฟผ. ยังคงสามารถรักษาความมัน่ คงของระบบไฟฟ้าไว้ได้ และไม่สง่ ผลต่อความต้องการ ใช้ไฟฟ้าของประชาชน

32


4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) กฟผ. ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน อย่างครบถ้วน จากการด�ำเนินงานบริหารความเสีย่ ง กฟผ. ได้มแี ผนงาน/มาตรการป้องกัน ผลกระทบที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. ได้ด�ำเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA) และการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ (Health Impact Assessment : HIA) รวมถึ ง การประเมิ น ผลกระทบทางสั ง คม (Social Impact Assessment : SIA) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ท�ำให้มั่นใจได้ว่า โรงไฟฟ้า/สถานีไฟฟ้าทุกแห่ง มีกระบวนการด�ำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้ กฟผ. ยังค�ำนึงถึงกฎหมายใหม่ทคี่ าดว่าจะประกาศใช้ในอนาคต ซึง่ อาจ ส่งผลกระทบต่อ กฟผ. เช่น กฎหมายย่อยในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในเรื่องมาตรฐานทางวิศวกรรม หรือการจัดท�ำแผนการขยายระบบโครงข่าย พลังงาน เป็นต้น และเผยแพร่กฎหมายใหม่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและเตรียม ความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อกฎหมายประกาศใช้ จากการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดปี 2555 ท�ำให้ กฟผ. สามารถบรรลุพันธกิจที่ได้รับมอบหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ใน แผนวิสาหกิจ

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

33


โครงสร้างองค์การ กฟผ. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒâͧ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ¡¿¼. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒõÃǨÊͺ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒäÇÒÁàÊÕÂè § ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ¡¿¼.

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒøÃÃÁÒÀÔºÒÅ ¡¿¼. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Ò÷ÃѾÂҡúؤ¤Å ¡¿¼. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒÃͧ¼ÙÇŒ Ò‹ ¡Òà ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ¼ÙªŒ Ç‹ ¼ÙÇŒ Ò‹ ¡Òà áÅмÙÍŒ ӹǡÒý†ÒÂ

ÊÒ§ҹÃͧ¼ÙÇ Œ Ò‹ ¡Òà ¡Ô¨¡ÒÃÊѧ¤Á Ãͧ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒáԨ¡ÒÃÊѧ¤Á

ÊÒ§ҹÃͧ¼ÙÇ Œ Ò‹ ¡Òà ¼ÅԵ俿‡Ò Ãͧ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒüÅԵ俿‡Ò

¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒáԨ¡ÒÃÊѧ¤Á

¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒüÅԵ俿‡Ò 1 ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒüÅԵ俿‡Ò 2 ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒüÅԵ俿‡Ò 3 ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒÃâç俿‡Ò¾Åѧ¹้Ó

34

ÊÒ§ҹÃͧ¼ÙÇ Œ Ò‹ ¡Òà ¾Ñ²¹Ò¸ØáԨ Ãͧ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒþѲ¹Ò¸ØáԨ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒúÃÔËÒøØáԨ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒøØáԨºÓÃاÃÑ¡ÉÒ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒÃâ¤Ã§¡ÒøØáԨà´Ô¹à¤Ã×่ͧ áÅкÓÃاÃÑ¡ÉÒ


ÊÒ§ҹÃͧ¼ÙÇ Œ Ò‹ ¡ÒùâºÒÂáÅÐá¼¹ Ãͧ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒùâºÒÂáÅÐá¼¹ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒùâºÒ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒÃá¼¹§Ò¹ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒÃà·¤âÅÂÕÊÒÃʹà·È

ÊÒ§ҹÃͧ¼ÙÇ Œ Ò‹ ¡ÒúÑÞªÕáÅСÒÃà§Ô¹ Ãͧ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒúÑÞªÕáÅСÒÃà§Ô¹

¼ÙºŒ ÃÔËÒÃãËÞ‹ ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹

¼ÙªŒ Ç‹ ¼ÙÇŒ Ò‹ ¡Òà ÊӹѡµÃǨÊͺÀÒÂã¹

¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒáÒÃà§Ô¹ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒúÑÞªÕ

ÊÒ§ҹÃͧ¼ÙÇ Œ Ò‹ ¡ÒúÃÔËÒà Ãͧ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒúÃÔËÒà ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒ÷ÃѾÂҡúؤ¤Å ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒúÃÔ¡Òà ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒÃÊӹѡ¡®ËÁÒÂ

¼ÙŒÇ‹Ò¡Òà ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒà »ÃШÓÊӹѡ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ

ÊÒ§ҹÃͧ¼ÙÇ Œ Ò‹ ¡ÒþѲ¹Òâç俿‡Ò Ãͧ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒþѲ¹Òâç俿‡Ò ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒþѲ¹ÒáÅÐá¼¹§Ò¹âç俿‡Ò ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒêØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁâ¤Ã§¡Òà ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁâç俿‡Ò ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒá‹ÍÊÌҧâç俿‡Ò

ÊÒ§ҹÃͧ¼ÙÇ Œ Ò‹ ¡ÒþѲ¹ÒÃкºÊ‹§ Ãͧ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒþѲ¹ÒÃкºÊ‹§ ÊÒ§ҹÃͧ¼ÙÇ Œ Ò‹ ¡ÒÃÃкºÊ‹§ Ãͧ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃÃкºÊ‹§ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒû¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÃкºÊ‹§ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒúÓÃاÃÑ¡ÉÒÃкºÊ‹§ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒäǺ¤ØÁÃкº¡ÓÅѧ俿‡Ò

¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁÃкºÊ‹§ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒá‹ÍÊÌҧÃкºÊ‹§

ÊÒ§ҹÃͧ¼ÙÇ Œ Ò‹ ¡ÒÃàª×Í é à¾ÅÔ§ Ãͧ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃàª×éÍà¾ÅÔ§ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒúÃÔËÒÃàª×้Íà¾ÅÔ§ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒÃàËÁ×ͧáÁ‹àÁÒÐ

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

35


โครงสร้างการจัดการองค์การ โครงสร้างการจัดการองค์การของ กฟผ. ประกอบด้วย คณะกรรมการ กฟผ. และ ฝ่ายบริหาร กฟผ. โดยคณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้วางนโยบายและก�ำกับดูแลกิจการของ กฟผ. รวมถึงการแต่งตัง้ ฝ่ายบริหารของ กฟผ. ขณะทีฝ่ า่ ยบริหาร กฟผ. ท�ำหน้าทีบ่ ริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนด

1. คณะกรรมการ กฟผ.

1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง • คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีก ไม่เกินสิบคน รวมทั้งผู้ว่าการ ซึ่งเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง • ประธานกรรมการ และกรรมการต้ อ งเป็ น ผู ้ มี สั ญ ชาติ ไ ทย และมี ค วามรู ้ ความจัดเจนเพียงพอเกีย่ วกับการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือกฎหมาย และต้องไม่มสี ว่ นได้เสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการทีก่ ระท�ำ ให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ใน การลงทุนโดยสุจริตในบริษทั จ�ำกัด หรือบริษทั มหาชน จ�ำกัด ไม่เป็นผูม้ ตี �ำแหน่งทางการเมือง รวมทัง้ ไม่มคี ณ ุ สมบัตแิ ละมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ �ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตคิ ณ ุ สมบัติ มาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • คณะรัฐมนตรีเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ ซึง่ มิใช่กรรมการ โดยต�ำแหน่ง

1.2 อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ กฟผ. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

• ออกระเบียบ / ข้อบังคับต่างๆ • ก�ำหนดวิสยั ทัศน์และนโยบายของ กฟผ. และรับผิดชอบต่อผลการด�ำเนินงาน ของฝ่ายบริหาร • ทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ โดยรวมถึง วัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแล สิง่ แวดล้อม และแผนงานต่างๆ ของ กฟผ. พร้อมทัง้ ดูแลติดตามให้ฝา่ ยบริหาร ปฏิบัติตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างสม�่ำเสมอ • ให้ความมั่นใจว่า ระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม ของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และ การติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล

36


• สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ของ กฟผ. ในทางมิชอบ และการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องของฝ่ายบริหาร กรรมการ และผูป้ ฏิบตั ิ งาน • ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการ กฟผ. ที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม • ดูแลด้านการบริหารงานบุคคล ในเรื่องต�ำแหน่งหน้าที่ และจ�ำนวนของผู้ปฏิบัติงานให้ มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ • ประเมินผลงานของผู้ว่าการ และทบทวนการวางแผนงานของ กฟผ. อย่างสม�่ำเสมอ

1.3 รายนามคณะกรรมการ กฟผ. ลำ�ดับที่

รายนาม

1

นายพรชัย

รุจิประภา

2*

นายแล

3

ตำ�แหน่ง

ช่วงการดำ�รงตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

ดิลกวิทยรัตน์

กรรมการ

1 ม.ค. – 29 ก.พ. 55

นายคุรุจิต

นาครทรรพ

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

4

นายตระกูล

วินิจนัยภาค

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

5

นายสุกิจ

เจริญรัตนกุล

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

6

นายปรเมธี

วิมลศิริ

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

7

นายประวิช

สารกิจปรีชา

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

8

นายกุลิศ

สมบัติศิริ

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

9**

นายอริยวิชย

เอกอุฬารพันธ์

กรรมการ

1 ม.ค. – 16 เม.ย. 55

10**

นายอรัญ

เอี่ยมสุรีย์

กรรมการ

1 ม.ค. – 16 เม.ย. 55

11***

นางอัมพร

นิติสิริ

กรรมการ

1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 55

12***

นายสุรชัย

ธารสิทธิ์พงษ์

กรรมการ

1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 55

13***

นายยงยุทธ

ชัยพรหมประสิทธิ์

กรรมการ

1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 55

14****

นายสุทัศน์

ปัทมสิริวัฒน์

กรรมการและ เลขานุการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

หมายเหตุ

: :

ในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ กฟผ. 1 ครั้ง วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 แต่งตั้งเพิ่มแทนกรรมการเดิมที่ลาออกจ�ำนวน 3 ท่าน * พ้นจากต�ำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี ** ลาออก *** ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก **** ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

37


1.4 กรรมการ กฟผ. ที่ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทในเครือของ กฟผ. ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่งในบริษัทในเครือ

ช่วงการดำ�รงตำ�แหน่ง

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) (EGCO) 1. นายพรชัย

รุจิประภา

ประธานกรรมการ

1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55

2. นายกุลิศ

สมบัติศิริ

กรรมการ

1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) (RATCH) 1. นายคุรุจิต

นาครทรรพ

ประธานกรรมการ

1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55

2. นายตระกูล

วินิจนัยภาค

กรรมการ

1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55

3. นายสุรชัย

ธารสิทธิ์พงษ์

กรรมการ

1 พ.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55

4. นายสุทัศน์

ปัทมสิริวัฒน์

กรรมการ

1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55

ประธานกรรมการ

1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (EGATi) 1. นายสุทัศน์

ปัทมสิริวัฒน์

2. คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ กฟผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญในด้านต่างๆ จ�ำนวน 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมา ภิบาล กฟผ. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ และคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย

2.1 คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และอนุมตั กิ ารจัดหาพัสดุ ภายใน วงเงินครั้งละไม่เกิน 300 ล้านบาท พิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับการเงิน นโยบายและแผนการลงทุน และงบประมาณประจ�ำปี ของ กฟผ. รวมทั้งก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. ให้ความเห็นชอบแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ และเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

รายนามคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. ลำ�ดับที่

รายนาม

ตำ�แหน่ง

ช่วงการดำ�รงตำ�แหน่ง

1*

นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์

ประธานกรรมการ

1 ม.ค. – 16 เม.ย. 55

2**

นายพรชัย

รุจิประภา

ประธานกรรมการ

27 เม.ย. – 31 ธ.ค. 55

3

นายคุรุจิต

นาครทรรพ

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

4

นายตระกูล

วินิจนัยภาค

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

5

นายกุลิศ

สมบัติศิริ

กรรมการ

1 ม.ค.– 31 ธ.ค. 55

6

นายสุทัศน์

ปัทมสิริวัฒน์

กรรมการ และเลขานุการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

หมายเหตุ

38

: * ลาออก ** ได้รับแต่งตั้งแทนประธานกรรมการที่ลาออก


2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการ บริหารความเสี่ยงทุกด้านของ กฟผ. ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฟผ. ตรวจสอบการใช้ระบบสารสนเทศ ที่คุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์การ ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการ ควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งตามทีผ่ สู้ อบบัญชีและส�ำนักตรวจสอบภายในเสนอแนะ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของส�ำนัก ตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้ายและพิจารณาความดีความชอบของผู้ช่วยผู้ว่าการส�ำนักตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ว่าการ รวมทั้งประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบประจ�ำปี และทบทวนข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และ การตรวจสอบภายในให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละครั้ง

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ลำ�ดับที่

รายนาม

ตำ�แหน่ง

ช่วงการดำ�รงตำ�แหน่ง

1*

นายแล

ดิลกวิทยรัตน์

ประธานกรรมการ

1 ม.ค. – 29 ก.พ. 55

2**

นายสุรชัย

ธารสิทธิ์พงษ์

ประธานกรรมการ

25 พ.ค. – 31 ธ.ค. 55

3

นายประวิช

สารกิจปรีชา

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

4

นายปรเมธี

วิมลศิริ

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

5***

ผู้ช่วยผู้ว่าการสำ�นักตรวจสอบภายใน

เลขานุการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

หมายเหตุ

: * พ้นจากต�ำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี ** ได้รับแต่งตั้งแทนประธานกรรมการที่ลาออก *** ผู้ช่วยผู้ว่าการส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า กฟผ. มีกรอบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงนโยบายและการด�ำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับ กฟผ. การสอบทานนโยบายและระบบ ควบคุม ซึ่งจัดตั้งเพื่อประเมินการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงรวมถึงกระบวนการตรวจสอบและรายงานผล รวมทั้งการก�ำกับ ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหารความเสีย่ ง และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสีย่ งต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลและสาธารณะ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของ กฟผ. ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลำ�ดับที่

รายนาม

ตำ�แหน่ง

ช่วงการดำ�รงตำ�แหน่ง

1

นายคุรุจิต

นาครทรรพ

ประธานกรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

2

นายสุกิจ

เจริญรัตนกุล

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

3

นายยงยุทธ

ชัยพรหมประสิทธิ์

กรรมการ

25 พ.ค. – 31 ธ.ค. 55

4

นายสุทัศน์

ปัทมสิริวัฒน์

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

5*

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน

กรรมการและเลขานุการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

หมายเหตุ

: * รองผู้ว่าการนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยต�ำแหน่ง

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

39


2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานด้านการก�ำกับดูแลทีด่ ี และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม ตลอดจนส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน กฟผ. ในกิจกรรมการก�ำกับ ดูแลที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

รายนามคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ลำ�ดับที่

รายนาม

1

นายตระกูล

วินิจนัยภาค

2

นายกุลิศ

สมบัติศิริ

3

ตำ�แหน่ง

ช่วงการดำ�รงตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

รองผู้ว่าการบริหาร

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

4

รองผู้ว่าการกิจการสังคม

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

5

ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล (นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์)

กรรมการ

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 55

ผู้อำ�นวยการสำ�นักผู้ว่าการ

เลขานุการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

6* หมายเหตุ

: * ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการเป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลโดยต�ำแหน่ง

2.5 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. คณะกรรมการ กฟผ. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญด้านทรัพยากรบุคคล และเล็งเห็นความจ�ำเป็นของการมีคณะกรรมการเพื่อ รับผิดชอบงานด้านนีโ้ ดยตรง จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. โดยให้มอี �ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. พิจารณาแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลก่อนเสนอคณะกรรมการ กฟผ. และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

รายนามคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. ลำ�ดับที่

รายนาม

ตำ�แหน่ง

ช่วงการดำ�รงตำ�แหน่ง

1

นายสุกิจ

เจริญรัตนกุล

ประธานกรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

2*

นายแล

ดิลกวิทยรัตน์

กรรมการ

1 ม.ค. – 29 ก.พ. 55

3**

นางอัมพร

นิติสิริ

กรรมการ

25 พ.ค. – 31 ธ.ค. 55

4

รองผู้ว่าการบริหาร

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

5***

ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล

กรรมการและเลขานุการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

หมายเหตุ

40

: * พ้นจากต�ำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี ** ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก *** ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลโดยต�ำแหน่ง


2.6 คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพือ่ เสนอแต่งตัง้ สับเปลีย่ น หมุนเวียนผูด้ �ำรงต�ำแหน่งรองผูว้ า่ การ

รายนามคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ ลำ�ดับที่

รายนาม

1*

ประธานกรรมการ กฟผ. (นายพรชัย รุจิประภา)

2

นายคุรุจิต

3

ตำ�แหน่ง

ช่วงการดำ�รงตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

นาครทรรพ

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

นายตระกูล

วินิจนัยภาค

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

4**

นายวิทยา

คชรักษ์

กรรมการ

1 ม.ค. – 18 เม.ย. 55

5

นายอภิชาต

ดิลกโสภณ

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

6***

นายสุรชัย

ธารสิทธิ์พงษ์

กรรมการ

22 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 55

7

นายสันทัด

จิรายุวัฒน์

กรรมการ

22 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 55

8

ผู้ว่าการ กฟผ.

กรรมการและเลขานุการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

หมายเหตุ

:

* ** ***

ประธานกรรมการ กฟผ. เป็นประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ และผู้ว่าการเป็นกรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการโดยต�ำแหน่ง ลาออก ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก

2.7 คณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อ�ำนวยการฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้ง สับเปลี่ยน หมุนเวียนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วย ผู้ว่าการและผู้อ�ำนวยการฝ่าย

รายนามคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อ�ำนวยการฝ่าย ลำ�ดับที่

รายนาม

1*

ผู้ว่าการ กฟผ.

2

นายคุรุจิต

3

รองผู้ว่าการ

4*

รองผู้ว่าการบริหาร

หมายเหตุ

นาครทรรพ

ตำ�แหน่ง

ช่วงการดำ�รงตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

กรรมการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

กรรมการและเลขานุการ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 55

: * ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อ�ำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อ�ำนวยการฝ่ายโดยต�ำแหน่ง

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

41


3. การประชุมคณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ กฟผ. มีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และอาจเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น โดย คณะกรรมการฯ สามารถขอเอกสาร ข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของ กฟผ. จากฝ่ายบริหาร เพือ่ ประกอบการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ในแต่ละครั้ง ส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อย บางคณะมีการประชุมทุกเดือน บางคณะมีการประชุมตามความจ�ำเป็นของงาน โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2555 ตามตารางข้างล่างนี้

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2555

ลำ�ดับที่

รายนาม

รุจิประภา

คณะ กรรมการ กฟผ.

คณะ กรรมการ บริหาร ของคณะ กรรมการ กฟผ.

13/13

12/12

คณะ คณะ คณะ คณะ คณะกรรม คณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ การสรรหา บริหารความเสี่ยง ตรวจสอบ ธรรมาภิบาล ทรัพยากร สรรหา ผู้ช่วย กฟผ. บุคคล รอง ผู้ว่าการและ กฟผ. ผู้ว่าการ ผู้อำ�นวยการ ฝ่าย

1

นายพรชัย

2

นายแล ดิลกวิทยรัตน์

3

นายคุรุจิต

นาครทรรพ

13/13

11/12

4

นายตระกูล

วินิจนัยภาค

10/13

9/12

5

นายสุกิจ

เจริญรัตนกุล

2/13

6

นายปรเมธี วิมลศิริ

10/13

9/11

7

นายประวิช สารกิจปรีชา

12/13

10/11

8

นายกุลิศ

11/13

9

นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์

สมบัติศิริ

3/3

2/2

1/1 2/2 2/2

4/4

2/2 1/4

11/12

4/4 1/4

2/2

3/3

10 นายอรัญ

เอี่ยมสุรีย์

3/3

11 นายสุรชัย

ธารสิทธิ์พงษ์

6/8

12 นางอัมพร

นิติสิริ

8/8

13 นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์

2/2

6/6

2/2 3/3

7/8

2/3

14 นายสันทัด

จิรายุวัฒน์

2/2

15 นายอภิชาต

ดิลกโสภณ

2/2

16 นายสุทัศน์

ปัทมสิริวัฒน์

13/13

12/12

2/2

4/4

หมายเหตุ : จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�ำนวนครั้งที่มีการจัดประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการแต่ละท่านด�ำรงต�ำแหน่ง

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กฟผ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ จะช่วยให้คณะกรรมการ กฟผ. สามารถระบุจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง และเป็นโอกาสที่ คณะกรรมการได้รว่ มกันพิจารณาอย่างเปิดเผยถึงปัญหาและผลงานทีผ่ า่ นมา และใช้ดลุ ยพินจิ ว่าการท�ำงานของตนเองเป็นประโยชน์ ต่อ กฟผ. เพียงใด เพื่อปรับปรุงความสามารถในการท�ำหน้าที่ก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ กฟผ. ควบคู่ไปกับการก�ำกับดูแลการ บริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ กฟผ. จึงมีการประเมินตนเองทุกปี โดยใช้แบบประเมิน 2 แบบ ได้แก่ แบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล มีการน�ำผลการประเมินแจ้งให้คณะกรรมการ กฟผ. รับทราบร่วมกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองดังกล่าว และร่วมกันก�ำหนดแนวทางที่จะ ด�ำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ กฟผ. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

42


ส�ำหรับกรรมการใหม่ กฟผ. ได้จดั Orientation Program โดยมีการบรรยายชีแ้ จง เกี่ยวกับนโยบาย รวมทั้งข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายใน กฟผ. กฎหมาย และกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รู้จักธุรกิจขององค์การ ตลอดจนการส่งมอบคู่มือกรรมการและ ข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำหน้าที่กรรมการ นอกจากนี้ กฟผ. ได้จดั ให้มกี ารพัฒนาความรูใ้ ห้แก่กรรมการทัง้ หมด โดยได้สรรหา หลักสูตรการอบรม / สัมมนาจากสถาบันต่างๆ และน�ำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณา จัดสรรเวลาเข้ารับการอบรม

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กฟผ. ค่าตอบแทนของกรรมการ กฟผ. อยู่ในอัตราที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ กรรมการที่ได้ รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการ บริหารของคณะกรรมการ กฟผ. กรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. กรรมการบริหารความเสีย่ ง จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเช่นเดียวกัน ค่าตอบแทน ส�ำหรับกรรมการ กฟผ. ปี 2555 รวมเป็นเงิน 5,541,540.31 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำ�ดับที่

รายนาม

1

นายพรชัย

รุจิประภา

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

นายคุรุจิต นายตระกูล นายสุกิจ นายปรเมธี นายประวิช นายกุลิศ นายแล นายอริยวิชย นายอรัญ นางอัมพร นายสุรชัย นายยงยุทธ นายสุทัศน์ นายวิฑูรย์ นายอาคม นายเกษมสันต์ นายเทวัญ นายวิทวัส พลเอกวิทวัส

นาครทรรพ วินิจนัยภาค เจริญรัตนกุล วิมลศิริ สารกิจปรีชา สมบัติศิริ ดิลกวิทยรัตน์ เอกอุฬารพันธ์ เอี่ยมสุรีย์ นิติสิริ ธารสิทธิ์พงษ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ปัทมสิริวัฒน์ สิมะโชคดี เติมพิทยาไพสิฐ จิณณวาโส วิชิตะกุล ศรีวิหค รชตะนันท์ รวม

ค่าเบี้ยประชุม

โบนัส

รวมเป็นเงิน (บาท)

225,000.00

424,178.43

649,178.43

215,000.00 187,500.00 30,000.00 210,000.00 230,000.00 200,000.00 70,000.00 80,000.00 30,000.00 132,500.00 180,000.00 70,000.00 137,500.00 1,997,500.00

339,342.75 331,923.39 83,467.74 83,467.74 83,467.74 83,467.74 339,342.75 62,600.81 37,375.01 345,000.00 191,906.25 255,874.99 257,791.66 253,958.32 255,875.00 114,999.99 3,544,040.31

554,342.75 519,423.39 113,467.74 293,467.74 313,467.74 283,467.74 409,342.75 142,600.81 67,375.01 132,500.00 180,000.00 70,000.00 482,500.00 191,906.25 255,874.99 257,791.66 253,958.32 255,875.00 114,999.99 5,541,540.31

หมายเหตุ : มีกรรมการบางท่านลาออก / พ้นสภาพระหว่างปี

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

43


ÁÔ µ ÃÀÒ¾ ·Õ è Â Ñ è § Â× ¹ ...¾ÅÑ § §Ò¹ ·Õ è Á Ñ è ¹ ¤§

กฟผ. เห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่นควบคูกับการพัฒนาไฟฟา จึงไดรวมมือ กับทุกภาคสวนพัฒนาชุมชนรอบแหลงผลิตไฟฟา ตามความเหมาะสมและศักยภาพของแตละพื้นที่ เพื่อเสริมสรางอาชีพ สรางรายได และเศรษฐกิจของ ทองถิน่ อยางยัง่ ยืน


à·È¡ÒÅ·‹Í§à·Õ่ÂÇ “áÁ‹àÁÒÐà¿ÊµÔÇÑÅ” จัดตอเนื่องเปนปท่ี 10

โดยมีผูเขารวมเพิ่มมากขึ้นทุกป ปจจุบันมีนักทองเที่ยวเขาชมงาน ถึงปละ 150,000 คน และถูกบรรจุเปนเทศกาลสำคัญของประเทศ ในปฏิทนิ ทองเทีย่ วของการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย

ะ า ม เ  ม แ สติวัล เฟ


คณะกรรมการ กฟผ. นายพรชัย รุจป ิ ระภา อายุ 60 ปี ประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ ปริญญาเอก ปริญญาโท

ปริญญาตรี

Ph.D. (Regional Economics), University of Pennsylvania, U.S.A. - M.Sc. (Regional Economics), University of Pennsylvania, U.S.A. - พัฒนบริหารศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหาร โครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

- วิทยาลัยป้องกันอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 41 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2553 - ปี 2555 ปี 2549 - ปี 2553 ปี 2546 - ปี 2549 ปี 2542 - ปี 2546

อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงพลังงาน รองปลัดกระทรวงพลังงาน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) ประธานกรรมการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษทั ทีถ่ อื ครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

46


นายแล ดิลกวิทยรัตน์ อายุ 65 ปี กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ ปริญญาโท ปริญญาตรี

Development Studies, Institute of Social Studies, กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Finance for Non - Finance Director (FND) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร DCP Refresher Course - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2550 - ปัจจุบัน ปี 2515 – ปี 2550

ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำ�กัด

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

47


นายคุรจ ุ ต ิ นาครทรรพ อายุ 57 ปี กรรมการ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี

Ph.D. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, U.S.A. M.Sc. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, U.S.A. Bachelor of Science (with Special Distinction) in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, U.S.A.

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ ที่ 46 (ผูน้ ำ�ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์), สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) - Senior Executive Programme (SEP60), London Business School, U.K. - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 64/2007) • หลักสูตร Audit committee Program (ACP 32/2010) • หลักสูตร Role of Compensation committee Program (RCC 12/2011) - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์ และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3/53 - หลักสูตรผู้นำ� - นำ�การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2/54 มูลนิธิสัมมาชีพ/เครือมติชน - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2/54, สำ�นักงานศาลปกครอง - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/54 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/55, สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2553 - ปัจจุบัน ปี 2551 - ปี 2553 ปี 2549 - ปี 2551 ปี 2549

รองปลัดกระทรวงพลังงาน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน รองปลัดกระทรวงพลังงาน รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เอสโซ่่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

48


นายตระกูล วินจ ิ นัยภาค อายุ 62 ปี กรรมการ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ ปริญญาโท ปริญญาตรี

- Master of Law (LLM.), School of Law, Tulane University, U.S.A. - เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

- หลักสูตร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.17) พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด - หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปปร.11) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Crime Prevention and Treatment of Offender ในหัวข้อเรื่อง United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Juvenile Offender ณ สถาบัน UNAFEI ขององค์การสหประชาชาติ ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร Training in Child Abuse Prosecutors and Investigators, American Prosecutor Research Institute สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Children’s Rights, British Council International Seminar ณ มหาวิทยาลัย Oxford สหราชอาณาจักร - หลักสูตร The 2000 Executive Leadership ณ มหาวิทยาลัย Georgetown สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Senior Criminal Justice Executive Program, International Law Enforcement Academy (ILEA) ประเทศไทย - หลักสูตร Senior Crisis Management ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ณ Maryland University สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2548 - ปี 2554 ปี 2548 - ปี 2549 ปี 2546 - ปี 2548

รองอัยการสูงสุด สำ�นักงานอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ สำ�นักงานอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา สำ�นักงานอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ สำ�นักงานอัยการสูงสุด

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

49


นายสุกจ ิ เจริญรัตนกุล อายุ 60 ปี

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ เทียบเท่า Cert. of Advanced Study (Pol.Sc. & Pub. Ad. ปริญญาเอก Equivalent to Doctor Degree 3 Year Cycle in France) Northern Illinois University, U.S.A. ปริญญาโท M.A. (Political Science), Eastern New Mexico University, U.S.A. ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

- Personnel Management, University of Essex, U.K. - นักปกครองระดับสูง (รุ่นที่ 13) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 43

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปี 2555 ปี 2552 - ปี 2554 ปี 2551 - ปี 2552 ปี 2551 - ปี 2551

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

50


นายปรเมธี วิมลศิร ิ อายุ 52 ปี กรรมการ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี

Ph.D. (Economics), Carleton University, Canada M.A. (International Affairs), Columbia University, U.S.A. เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำ�นักงานและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 86/2007) - หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 23 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ อุตสาหกรรมการคลัง รุ่นที่ 5 TEPCoT

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2553 - ปัจจุบัน ปี 2549 - ปัจจุบัน

รองเลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหาร สำ�นักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการบริหาร สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน กรรมการบริหาร สำ�นักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กรรมการบริหารสำ�นักงานศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

51


นายประวิช สารกิจปรีชา อายุ 59 ปี กรรมการ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ ปริญญาโท ปริญญาตรี

M.A. (Development Economics), Boston University, U.S.A. B.A. (Business Administration), Boston University, U.S.A.

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

- - - -

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 19 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส. 1) รุน่ ที่ 39 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2551 - ปี 2554 ปี 2549 - ปี 2551 ปี 2546 - ปี 2549

ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการชำ�ระหนี้และสารสนเทศ กระทรวงการคลัง

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

กรรมการองค์การสวนสัตว์ กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

52


นายกุลศ ิ สมบัตศ ิ ริ ิ อายุ 49 ปี กรรมการ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ ปริญญาโท ปริญญาตรี

- M.B.A. University of Southern California, U.S.A. - M.P.A. San Diego State University, U.S.A. รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10 วิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงระดับรองอธิบดี หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 1 สำ�นักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 40 สำ�นักงาน ก.พ. - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2553 - ปี 2554 ปี 2551 - ปี 2553 ปี 2550 - ปี 2551 ปี 2549 - ปี 2551

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ทีป่ รึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รองผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง รองเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

กรรมการบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) กรรมการบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวมกรุงไทย จำ�กัด

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

53


นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์ อายุ 62 ปี กรรมการ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ ปริญญาโท ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำ�งาน

รองกรรมการผู้จัดการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

กรรมการอิสระบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ จำ�กัด

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษทั ทีถ่ อื ครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

54


นายอรัญ เอีย ่ มสุรย ี ์ อายุ 51 ปี กรรมการ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ ปริญญาโท ปริญญาตรี

M.B.A. (Business Administration), New Hampshire College, U.S.A. เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) - หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 7 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2553 - ปัจจุบัน ปี 2552 - ปัจจุบัน ปี 2552 ปี 2545 - ปัจจุบัน ปี 2539 - ปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมเครือข่ายและระดมทรัพยากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด กรรมการบริหาร สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประธานกรรมการบริษัท ซั่งไห่ ฟู้ด จำ�กัด ประธานกรรมการบริษัท เออีเอช จำ�กัด

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

ประธานกรรมการบริษัท ซั่งไห่ ฟู้ด จำ�กัด ประธานกรรมการบริษัท เออีเอช จำ�กัด

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุน้ ) และรายชือ่ บริษทั ทีถ่ อื ครองหลักทรัพย์ (หุน้ ) เฉพาะทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

55


นางอัมพร นิตส ิ ริ ิ อายุ 61 ปี

กรรมการ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ ปริญญาโท ปริญญาตรี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 ด้านภาวะผู้นำ�ทางเศรษฐกิจและตลาดทุน วิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 ด้านการเมืองการปกครอง - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 45 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 16/2012)

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2551 - ปี 2554 ปี 2550 ปี 2549

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ กสทช.

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

56


นายสุรชัย ธารสิทธิพ ์ งษ์ อายุ 63 ปี กรรมการ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ ปริญญาโท ปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง กรมการปกครอง - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 73/2008)

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2552 - ปัจจุบัน ปี 2551 - ปี 2552 ปี 2549 - ปี 2550 ปี 2545 - ปี 2548

ประธานกรรมการบริหารบริษัท สยามจีโอเทคนิค จำ�กัด ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

ประธานกรรมการบริหารบริษัท สยามจีโอเทคนิค จำ�กัด กรรมการบริษัท ธนสิทธิ จำ�กัด

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

57


นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ ์ อายุ 47 ปี กรรมการ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมที่สำ�คัญ ปริญญาโท ปริญญาตรี

M.B.A. (Business Administration) Southern New Hampshire University, U.S.A. เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 - หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำ�นวยการ (สจว.) รุ่นที่ 90 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2548 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) อนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อควาเรียส เอสเตท จำ�กัด

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อควาเรียส เอสเตท จำ�กัด กรรมการบริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

58


นายสุทศ ั น์ ปัทมสิรว ิ ฒ ั น์ อายุ 59 ปี

ผูว้ า่ การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการ (โดยตำ�แหน่ง) คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม ปริญญาตรี

วิ ศ วกรรมศาสตร์ (วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล) จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

- Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A. - Senior Executive Development Program มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ - Creating Value through Product Management and Customer Profitability สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

ประสบการณ์การทำ�งาน ปี 2552 - ปัจจุบัน ปี 2551 - 2552 ปี 2550 - 2551

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารสายงานผลิตไฟฟ้า กฟผ.

ตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ / บริษัทอื่น

ประธานกรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำ�กัด กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) *

ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555)

ไม่มี

* จำ�นวน / มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ดำ�เนินการ และ ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

59


คณะผูบ้ ริหาร กฟผ. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครือ่ งกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A. • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ระหว่างประเทศ • Masterful Coaching Workshop, Hay Group • Creating Value Through Product Management and Customer Profitability สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ • ASEAN Executive Development Programme, Thammasat Business School • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

ประวัตกิ ารทำ�งานใน กฟผ. ทีส่ ำ�คัญ 29 ธ.ค. 2552 1 ต.ค. 2551 21 ธ.ค. 2550 1 ต.ค. 2549

นายสุทศ ั น์ ปัทมสิรว ิ ฒ ั น์ อายุ 59 ปี

ผูว้ า่ การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารสายงานผลิตไฟฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจเดินเครื่องและบำ�รุงรักษา

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ • นักบริหารระดับสูงยุคโลกาภิวตั น์ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง • Senior Executive Development Program-1, บริษทั GE สหรัฐอเมริกา • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำ�หรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ

6 ม.ค. 2553 รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง 31 มี.ค. 2549 ผู้ช่วยผูว้ ่าการบริหารเชื้อเพลิง 1 ต.ค. 2548 ผู้ช่วยผูจ้ ัดการใหญ่บริหารเชื้อเพลิง

60

นายธนากร พูลทวี อายุ 59 ปี

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)


คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม

นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑต ิ พัฒนา อายุ 60 ปี

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

• • • • • • • •

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ Masterful Coaching Workshop, Hay Group ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำ�หรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Positioning Utility Executives for Change, University of Idaho, U.S.A. วิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ 6 ม.ค. 2553 1 ต.ค. 2549

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม • • • • • •

นายธนา พุฒรังษี อายุ 57 ปี

รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

• • •

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Financial Statement for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ Masterful Coaching Workshop, Hay Group ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำ�หรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ 1 ต.ค. 2553 1 ต.ค. 2551

รองผู้ว่าการระบบส่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

61


คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม • Master of Engineering, Lamar University, U.S.A. • ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร์ (วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล) จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ระหว่างประเทศ

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ 1 ต.ค. 2554 21 ธ.ค. 2550

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจเดินเครื่องและบำ�รุงรักษา

นายพิษณุ ทองวีระกุล อายุ 59 ปี

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย • Masterful Coaching Workshop, Hay Group • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำ�หรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ • Electrical Power System : หม้ อ แปลงไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ 1 ต.ค. 2554 21 ธ.ค. 2550

62

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง

นายวิวฒ ั น์ เสนียม ์ โนมัย อายุ 59 ปี

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)


คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม

นายมงคล สกุลแก้ว อายุ 59 ปี

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Water Resources Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย • ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร์ (วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล) มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ • ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า • Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ • Masterful Coaching Workshop, Hay Group • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำ�หรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ASEAN Executive Development Programme, Thammasat Business School

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ 1 ต.ค. 2554 1 ต.ค. 2551

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงาน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม • • • • •

นายสุนชัย คำ�นูณเศรษฐ์ อายุ 56 ปี

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

• • •

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย EGAT Successor Development Program Excellence in Situation Management หลักสูตรการปฏิบตั กิ ารจิตวิทยาฝ่ายอำ�นวยการ รุน่ 101 สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง สถาบันป้องกันประเทศ Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A. การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 2 สถาบันวิทยาการ พลังงาน

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ 1 ต.ค. 2554 6 ม.ค. 2553

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

63


คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม • • •

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (สถิติประยุกต์) เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ 1 ต.ค. 2555 1 ต.ค. 2551

รองผู้ว่าการบริหาร ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำ�ลังไฟฟ้า

นายพิบล ู ย์ บัวแช่ม อายุ 58 ปี

รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย • นักบริหารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ 1 ต.ค. 2555 1 ต.ค. 2554 6 ม.ค. 2553

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ทำ�หน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (CFO) ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี ผู้ช่วยผู้ว่าการสำ�นักตรวจสอบภายใน

นายพูนสุข โตชนาการ อายุ 58 ปี

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ทำ�หน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (CFO) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

64


คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) The Georgia Institute of Technology, U.S.A. • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ

นายพงษ์ดษ ิ ฐ พจนา

1 ต.ค. 2555 1 ก.ค. 2555 1 ต.ค. 2553

รองผู้ว่าการกิจการสังคม ทำ�หน้าที่โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

อายุ 57 ปี

รองผู้ว่าการกิจการสังคม ทำ�หน้าทีโ่ ฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

65


ผูบ้ ริหารทีป่ ฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั ในเครือ กฟผ. นายนพพล มิลน ิ ทางกูร

อายุ 58 ปี

วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) ในตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม • • • • • • • •

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำ�หรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Senior Executive Development Program-1, บริษัท GE สหรัฐอเมริกา Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ASEAN Executive Development Programme, Thammasat Business School • การบริหารงานตำ�รวจชั้นสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการตำ�รวจ

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ 1 ต.ค. 2553 1 ต.ค. 2551 21 ธ.ค. 2550 1 ต.ค. 2548

66

วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) ในตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรระดับ 13 สังกัดผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) ในตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมโรงไฟฟ้า


นายสมบูรณ์ อารยะสกุล อายุ 59 ปี

วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ในตำ�แหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม • Master of Engineering (Mechanical Engineering), Villanova University, U.S.A. • Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering), Mapua Institute of Technology, Philippines • การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า • นักบริหารระดับสูง สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) • Senior Executive Development Program-1, บริษัท GE สหรัฐอเมริกา • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำ�หรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Director Certification Program สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ บริษัทไทย (IOD) • Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ • The General Manager Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ 1 ต.ค. 2554 6 ธ.ค. 2550 1 ต.ค. 2548

วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ในตำ�แหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้ว่าการพัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

67


นายสหัส ประทักษ์นก ุ ล ู อายุ 57 ปี

วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) ในตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม • • • •

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Senior Executive Development Program-1, บริษัท GE สหรัฐอเมริกา Director Certification Program สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ บริษัทไทย (IOD) • ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำ�หรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ�งานใน กฟผ. ที่สำ�คัญ 1 ต.ค. 2554 1 ต.ค. 2551 1 ต.ค. 2549 1 ต.ค. 2548

68

วิศวกรระดับ 14 สังกัดผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) ในตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่แผนงาน


ผูบ้ ริหารทีเ่ กษียณอายุในปี 2555

นายวิรช ั กาญจนพิบล ู ย์ ดำ�รงตำ�แหน่ง รองผู้ว่าการบริหาร

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2553 - 30 กันยายน 2555 ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

นายธวัช วัจนะพรสิทธิ์

ดำ�รงตำ�แหน่ง รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 - 30 กันยายน 2555 ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

นางสุนน ั ทา เกียรติศริ ก ิ ล ุ

ดำ�รงตำ�แหน่ง รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

69


การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่องค์การในระยะยาวอย่างยั่งยืน สร้าง ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์การจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนยกระดับ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมกับสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลัก นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จากการที่ กฟผ. ได้ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ในปี 2555 กฟผ. ได้รับรางวัลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ

• รางวัลการบริหารจัดการองค์การดีเด่นประจ�ำปี ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน รวม 7 ปี และในปี 2551 และปี 2555 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศในฐานะได้ รับรางวัลบริหารจัดการองค์การดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน

• รางวัลนวัตกรรมดีเด่นเป็นปีที่ 2 จากผลงาน “เครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย (Insulator Delivery)”

• สิ่งประดิษฐ์ของ กฟผ. ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล จากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จากผลงานดังนี้ 1) เครื่องมือการเพิ่มแถวลูกถ้วย Suspension Lien Cross โดยไม่ต้องดับ กระแสไฟฟ้าสายส่ง 230 KV 2) เครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียงส�ำหรับศูนย์ควบคุมระบบก�ำลังไฟฟ้า 3) เครื่องเจียระไน รูใน

• รางวัลเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีตามมาตรการในรายงานอีไอเอ (Environmental Impact Assessment (EIA) Monitoring Awards) จากส�ำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2551-2555 โครงการ ท่าเทียบเรือขนถ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ และ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

• รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ผูบ้ ริหารและพัฒนาองค์การดีเด่นแห่งปี 2555 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่ง มอบให้แก่ผู้อ�ำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• รางวั ล โล่ แ ละเกี ย รติ บั ต รการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของ ผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมต่ อ สั ง คม (CSR-DIW Award) ผลงานของ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ล�ำปาง เขือ่ นภูมพิ ล จ.ตาก และเขือ่ นอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปี 2553-2555

70


จนถึงวันนี้ กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีสืบไป เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยใน ปี 2555 กฟผ. ยังคงใช้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เน้นความเป็นอิสระและการถ่วงดุลตามความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. เพื่อให้องค์การก้าวสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากนโยบาย โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด ่ ี กฟผ. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั อิ ย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ว่าการยังได้ก�ำหนดนโยบายให้ กฟผ. ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการทีด ่ ี

2.1 ความเป็นอิสระและการถ่วงดุล

ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยกรรมการอิสระจะใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระท�ำให้เกิดการถ่วงดุลที่เหมาะสมในการก�ำกับดูแล คณะกรรมการ กฟผ. ปี 2555 มีกรรมการจ�ำนวน 11 คน มีองค์ประกอบ ดังนี้

ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ข้าราชการกระทรวงการคลัง กรรมการอิสระ ผู้ว่าการ กฟผ. รวม

1 2 7 1 11

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

71


จากองค์ประกอบของคณะกรรมการ กฟผ. จะพบว่า กฟผ. มีสัดส่วนของ กรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงมั่นใจได้ว่า กฟผ. มีโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 ความเชี่ยวชาญ

คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ในด้านต่างๆ ได้แก่

• • • • • • •

พลังงาน การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ วิศวกรรม บริหารบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ การปกครอง การเมือง และความมั่นคง เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง การคมนาคมการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การด�ำเนินงานของภาครัฐในฐานะเจ้าของ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ ได้เสนอค�ำแนะน�ำแก่ กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และส�ำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยใช้แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น ภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ (State of Direction-SOD) มาเป็นข้อมูลในการวาง กรอบยุทธศาสตร์ และจัดท�ำแผนวิสาหกิจของ กฟผ. ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ นอกจากนี้ ยังมีกลไกอื่นอีก คือ การก�ำหนดให้ผู้แทนจากกระทรวงการคลังและ กระทรวงพลังงานซึง่ เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล และกรรมการอิสระทีอ่ ยูใ่ นบัญชีราย ชื่อของกระทรวงการคลัง มาร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อท�ำ หน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำและแสดงความคิดเห็นในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับควบคุมดูแลการ บริหารกิจการ การตัดสินใจ การวางแผนนโยบาย และวางแผนกลยุทธ์ของ กฟผ. โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกลั่นกรองและติดตามทบทวนการ ด�ำเนินงานในแต่ละระบบงานที่ส�ำคัญทั้ง 5 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการสารสนเทศ และ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนงาน ทุกระบบ โดยออกค�ำสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้งระบุอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย

72

• คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. • คณะกรรมการตรวจสอบ • คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง • คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล • คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ • คณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อ�ำนวยการฝ่าย


นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานทั้งในด้านการเงินและ ที่มิใช่การเงินอย่างสม�่ำเสมอเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสตามความจ�ำเป็น ของงาน การติดตามผลการด�ำเนินงานตามระบบงานต่างๆ ของ กฟผ. นี้ ส่วนใหญ่ คณะกรรมการ กฟผ. ด�ำเนินการผ่านการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ทีไ่ ด้ก�ำหนด เป็นแผนงานล่วงหน้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยคณะกรรมการ กฟผ. ได้ให้ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะอย่างสม�่ำเสมอและหลากหลาย นอกจากการประชุม ประจ�ำทุกเดือนแล้ว คณะกรรมการ กฟผ. ยังมีวิธีการติดตามการด�ำเนินงานโดย ใช้ช่องทางอื่นๆ เช่น ตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงานของ กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมส�ำคัญ ที่ กฟผ. จัด และเรียกดูข้อมูลหรือเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น ระบบบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่ ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญและเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงเรื่องความเสียหายของ ระบบส่งไฟฟ้าจากอุบัติเหตุ เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ และปัจจัยความเสี่ยง เรือ่ งการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ เนือ่ งจากประชาชนยังขาด ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ในด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นอกจาก กฟผ. ได้ด�ำเนินการ สนองตอบต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยัง ให้ความส�ำคัญกับการน�ำระบบบริหารความเสี่ยง COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations Enterprise Risk Management) มาใช้เพือ่ ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ กฟผ. การบูรณาการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ความเสีย่ ง และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์การ และปลูกฝัง การบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ ระบบการควบคุมภายใน กฟผ. มีส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ ให้ กฟผ. มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ านการเงิน การปฏิบัติ การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

73


ระบบการตรวจสอบภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลระบบการตรวจ สอบภายใน กฟผ. รวมทัง้ บริษทั ในเครือ ติดตามการด�ำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ คณะกรรมการ กฟผ. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. เป็น ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในการพิจารณากลั่นกรองแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กฟผ. ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ซึ่งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟผ. (คทส. หรือ EGAT INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE-EITC) เป็นผู้รวบรวมและจัดท�ำรายงานการประเมินผลการด�ำเนินงานการบริหาร จัดการสารสนเทศในภาพรวมขององค์การ รวมถึงจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การ เสนอคณะ กรรมการบริหาร กฟผ. และคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามล�ำดับ ก่อนน�ำส่งให้กระทรวงพลังงาน และกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับทราบ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล กฟผ. รับผิดชอบในการก�ำกับดูแล ควบคุม และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. พิจารณาแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ก่อนเสนอคณะกรรมการ กฟผ. รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. โดยมีคณะกรรมการพิจารณานโยบายและแนวทางการพัฒนาองค์กร กฟผ. (คนพ.) ซึ่งมีรองผู้ว่าการบริหารเป็นประธาน รับผิดชอบ การจัดท�ำแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล กฟผ. นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ กฟผ. ให้อ�ำนาจคณะกรรมการ กฟผ. ในเรื่องการ บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป และมีอ�ำนาจในการออกข้อบังคับ จึงมีการเสนอเรื่อง ต่างๆ เกี่ยวกับการบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาอย่างสม�่ำเสมอตลอดทั้งปี งานธรรมาภิบาล งานความรับผิดชอบต่อสังคม และงานจริยธรรม มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. รับผิดชอบ ในการก�ำกับดูแล ควบคุม และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน กฟผ. ในกิจกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ กฟผ. ทุก 6 เดือน นอกจากนี้ เพื่อให้ กฟผ. มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คณะกรรมการ กฟผ. ได้ออก ข้อบังคับ กฟผ. หรือโดยทั่วไปเรียกว่า กฎบัตร ว่าด้วย คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กฟผ. ดังนี้

• ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. • ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง • ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. • ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ. • ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อ�ำนวยการฝ่าย

ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่แสดงวัตถุประสงค์ องค์ประกอบและคุณสมบัติ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการปฏิบัติงาน การพ้นจากต�ำแหน่ง การประชุมและการรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ

74


5. การปฏิบต ั ต ิ อ ่ ผูม ้ ส ี ว ่ นได้เสีย กฟผ. ให้ความส�ำคัญในการดูแลและค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 5 กลุ่ม และก�ำหนดกลไกในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มไว้ ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการและความคาดหวัง

กลไกการตอบสนอง

กลุ่มผู้ก�ำกับดูแล ประกอบด้วย รั ฐ บาล กระทรวงพลั ง งาน กระทรวง การคลัง และคณะกรรมการก�ำกับกิจการ พลังงาน

1. สนองความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ของ ประเทศ ได้อย่างพอเพียง มีคณ ุ ภาพและ เชื่อถือได้ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม 2. บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาล 3. ดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 4. วางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมและ สามารถส่งรายได้เข้ารัฐตามที่ก�ำหนด 5. แสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ และน�ำรายได้เข้าประเทศ 6. ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น พลังงานทดแทนที่สะอาด

กฟผ. ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ หลั ก ของแผนวิ ส าหกิ จ กฟผ. ให้ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและ ความคาดหวังของหน่วยงานก�ำกับดูแล พร้ อ มทั้ ง ก� ำ หนดเป้ า ประสงค์ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ถ่ า ยทอดลงไปสู ่ แผนปฏิ บั ติ ก ารของสายงานรอง ผู้ว่าการ ตามความรับผิดชอบ เพื่อ ด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรม

1. ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพือ่ ให้ สามารถผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ เชื่อถือได้ และมีราคาถูก 2. ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิด จากการด�ำเนินงาน 3. การมี ส ่ ว นช่ ว ยเหลื อ สั ง คมในด้ า น ต่างๆ

กฟผ. ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ หลักของแผนวิสาหกิจ กฟผ. เพือ่ ตอบ สนองความต้องการและความคาดหวัง ของสังคมเช่นเดียวกับการตอบสนอง ความต้ อ งการของหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดูแล ส�ำหรับการสือ่ สารและช่วยเหลือ สังคมในด้านต่างๆ กฟผ. ได้มอบหมาย ให้สายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ

1. ควบคุมปริมาณมลพิษที่เกิดจากการ ด�ำเนินงาน เช่น เสียง ฝุน่ สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ให้อยู่ในระดับต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 2. มีมาตรการรองรับในกรณีทเี่ กิดอุบตั เิ หตุ 3. มีชอ่ งทางการสือ่ สารสองทางเพือ่ รับรู้ การด�ำเนินงานของ กฟผ. และสามารถ แสดงความคิดเห็นและร้องเรียนปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ 4. พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ให้ดีขึ้น

กฟผ. ได้ ม อบหมายให้ เ ป็ น ความรับผิดชอบของหน่วยงานมวลชน สัมพันธ์ประจ�ำโรงไฟฟ้าและส�ำนักงาน เขตต่างๆ กฟผ. ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการ ประสานงานสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นกลไกในการสร้างความสัมพันธ์ กั บ ชุ ม ชน และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารโรงไฟฟ้า และฝ่าย ปฏิบตั กิ ารต่างๆ ได้จดั กิจกรรมร่วมกับ ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและแนวเขตเดิน สายส่งไฟฟ้า เป็นประจ�ำ

สังคมในภาพรวมของประเทศ

ชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าและ ชุมชนตามแนวสายส่งไฟฟ้า

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

75


กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการและความคาดหวัง

กลไกการตอบสนอง

พนักงาน

1. การเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ กฟผ. 2. ความมั่นคงด้านการงาน 3. ความก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพ ที่ชัดเจน 4. ค่าตอบแทน/สวัสดิการที่เหมาะสม 5. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ โอกาสในการแสดงความคิดเห็น 6. สุขอนามัย และความปลอดภัยในการ ท�ำงาน

กฟผ. ได้ก�ำหนดแนวทางสร้าง ความผูกพันของบุคลากร ให้สอดคล้อง กับความต้องการ/คาดหวังของผู้ปฏิบัติ งาน

องค์กรเอกชน

1. ความโปร่งใส 2. การมีส่วนร่วม 3. การเปิดเผยข้อมูล 4. การศึกษาครบทุกด้าน

- ก�ำหนดยุทธศาสตร์หลักในการสร้าง สัมพันธภาพ - ก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายเพือ่ หาแนวทาง ร่วมกัน - จัดเวทีเสวนาอย่างเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทการก�ำกับดูแลองค์การให้ด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมการด�ำเนินงาน ทุกสายงาน การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารร้องเรียนหรือร้องทุกข์ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย และการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร กฟผ. (Call Center) 1416 หรือ เมนูสอบถาม/ร้องเรียน บนเว็บไซต์ กฟผ. (www.egat.co.th) ระบบจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ (1111) ซึ่งจะถูกส่งต่อมาที่ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. เพื่อบริหารจัดการข้อคิดเห็นในภาพรวมของ กฟผ. ต่อไป ในปี 2555 กฟผ. ได้น�ำแผนแม่บทการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555-2559 ไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนา กฟผ. ให้เป็นองค์การ ที่มีการก�ำกับดูแลที่ดีสร้างความพึงพอใจและการยอมรับในการด�ำเนินงานของ กฟผ. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยน�ำไปเชื่อมโยง กับแผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. และเพื่อให้การด�ำเนินงานครอบคลุมทุกสายงานภายใน กฟผ. จึงได้ก�ำหนดให้สายงานต่างๆ เป็น ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บทฯ พร้อมก�ำหนดตัวชี้วัด และจัดตั้งคณะท�ำงานประสานการปฏิบัติตาม แผนแม่บทการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย รองผู้ว่าการนโยบายและแผนเป็นประธาน ผู้แทนธรรมาภิบาลประจ�ำสายงาน (CG Agent หรือ Corporate Governance Agent) เป็นคณะท�ำงานฯ เพือ่ ประสานการปฏิบตั ิ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้า ของแผนแม่บทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร กฟผ. และคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ทุกไตรมาส ซึ่งสายงานต่างๆ สามารถ ด�ำเนินกิจกรรมในแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บทฯ ได้ตามแผน ในส่วนของการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ. ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมา อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นกระบวนการงานหลักของ กฟผ. ตลอดมา โดยก�ำหนดเป็นเป้าประสงค์ไว้ในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map) ระดับองค์การ “เป็นองค์การที่ห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” ที่มีกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ “รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยแสดงออกด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และจริงใจ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการ บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมกับการด�ำเนินงานของ กฟผ. ไว้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังได้จดั กิจกรรมปลูกจิตส�ำนึกแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน กฟผ. ในเรือ่ ง “จิตอาสา” อันเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของความรับผิดชอบ ต่อสังคม ท�ำให้พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จ�ำนวนไม่น้อยที่ทุ่มเทตนเองเป็นกลุ่มจิตอาสาด้านต่างๆ อุทิศตนเพื่อท�ำประโยชน์ต่อสังคม โดยมิได้หวังผลตอบแทนมาเป็นเวลานาน โดย กฟผ. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลกลุ่มจิตอาสาไว้ด้วยแล้ว

76


6. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ และเป็นปัจจัยในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ม ี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กฟผ. จึงให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�ำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รวมทั้งรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงความส�ำคัญ ของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน ตลอดจนสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรม ทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน จัดท�ำรายงานเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินไว้ในรายงานประจ�ำปี รวมถึง การให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการบริหาร ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก�ำกับดูแลการ ด�ำเนินงาน เพื่อให้รายงานมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน โดยผู้เกี่ยวข้องสามารตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสี่ยง ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินงานมุ่งเน้นให้ กฟผ. มีการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยอยู่บนหลักการให้พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของ กฟผ. โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

77


7. จริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. จัดท�ำจรรยาบรรณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งก�ำหนดให้ปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ งหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด ไว้ใน คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง กฟผ. ในปี 2555 ได้สง่ เสริมและท�ำให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนิน งานของ กฟผ. และบุคลากรของ กฟผ. มีพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรมในการปฏิสมั พันธ์ทกุ กรณี ซึ่งเป็นการด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยคณะกรรมการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยา บรรณและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. น�ำปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิสมั พันธ์ในทุกกรณี เช่น บทบัญญัตขิ องกฎหมายเรือ่ งจริยธรรม ข้อก�ำหนดเรือ่ งจรรยาบรรณในคูม่ อื การก�ำกับดูแล กิจการทีด่ ี ประมวลจริยธรรมตามข้อบังคับของ กฟผ. ค่านิยมร่วม กฟผ. วัฒนธรรมองค์การ “รักองค์การ มุง่ งานเลิศ เทิดคุณธรรม” ซึง่ มุง่ เน้นจุดมุง่ หมายในแผนแม่บทการเสริมสร้าง กฟผ. สู่องค์การสุจริตธรรมปี 2552-2556 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในแผนวิสาหกิจ ปีล่าสุด รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องไปจัดท�ำแผนงานเสริมสร้าง จริยธรรมประจ�ำปี ซึง่ ในปีนมี้ กี ารก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลส�ำเร็จเป็น “ร้อยละของผูบ้ ริหารระดับ ฝ่ายขึน้ ไปทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเห็นว่ามีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างทีด่ ”ี โดยก�ำหนดพฤติกรรมหลัก ที่ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การในภาพรวม และมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่องคุณธรรมของประเทศคือพฤติกรรม “เรียนรู้ ซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจสังคม” เพือ่ จัดท�ำค�ำอธิบายพฤติกรรมทีแ่ สดงการมีจริยธรรม การใช้หลักธรรมาภิบาล การแสดงถึงวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่งเน้นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จัดท�ำคู่มือการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ผู้บริหารพึงเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ผู้บริหาร ท�ำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว รวมถึงให้คณะท�ำงานเสริมสร้างจริยธรรม จรรยา บรรณและวัฒนธรรมองค์การของสายงาน/ฝ่าย น�ำไปประชาสัมพันธ์เสริมการรับรู้เรื่อง พฤติกรรมที่ผู้บริหารมีพันธสัญญาที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งโดยการจัดเป็นวาระในการ ประชุ ม ประจ�ำเดื อ นและสื่ อ สารผ่ า นบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ด ้ า นจริ ย ธรรมของแต่ ล ะ หน่วยงาน รวมถึงจัดกิจกรรมเพิ่มความเข้าใจและแรงบันดาลใจเรื่องจริยธรรมและเรื่อง พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริหารเป็นแบบอย่างทีด่ ที งั้ ในภาพรวมทีด่ �ำเนินการ โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร ชมรมพุ ท ธศาสน์ และคณะท�ำงานที่ ค ณะท�ำงานเสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และวั ฒ นธรรมองค์ ก ร กฟผ. (คจจ.) มอบหมาย เช่ น การถ่ า ยทอดวั ฒ นธรรมเทิ ด คุณธรรมในการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ประจ�ำปี การจัดอบรม จัดการบรรยายเรื่อง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะกลุ ่ ม ส่ ว นในระดั บ สายงาน/ฝ่ า ย ให้ มี ก าร ด�ำเนินการโดย คจจ-สายงาน/ฝ่าย ในปี 2555 ผู้ว่าการ กฟผ. ให้จัดส่งผู้แทน กฟผ. เข้าร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรม แห่งชาติครั้งที่ 5 และร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ในฐานะองค์กรภาคียุทธศาสตร์มีการน�ำแนวทางการเสริมสร้าง “กฟผ. องค์กรแห่งสุจริต ธรรม” ไปร่วมแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ ง “รัฐวิสาหกิจโปร่งใส สร้างไทยซือ่ ตรง” ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซือ่ ตรง” อันท�ำให้ กฟผ. ได้ เป็นองค์การต้นแบบด้านความซื่อตรง และผู้ว่าการ กฟผ. ได้เป็นบุคคลต้นแบบด้านความ ซือ่ ตรงภาครัฐวิสาหกิจ รวมถึงผูว้ า่ การได้ไปร่วมลงนามประกาศปฏิญญาความซือ่ ตรงแห่งชาติ ที่ จ ะน�ำไปสู ่ ก ารร่ ว มขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาความซื่ อ ตรงแห่ ง ชาติ ตามที่ ก ล่ า วให้ มุ ่ ง สู ่ วิสยั ทัศน์ “สังคมไทยแห่งความซือ่ ตรงโปร่งใส อยูใ่ นวิถชี วี ติ ของทุกคน” ทีจ่ ะเพิม่ ความมัน่ ใจ ในพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรมในการปฏิสมั พันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกด้านทุกระดับยิง่ ขึน้ ต่อไป

78


8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ กฟผ. มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ ผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-Dealing) กรรมการ กฟผ. ทุกคนจะต้องรายงานให้ทราบถึงต�ำแหน่งอื่นๆ ได้แก่ เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทอื่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ระหว่างปีบัญชี 2555) จ�ำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และ รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก หรือธุรกิจหลักที่ กฟผ. ด�ำเนินการ และที่กรรมการถือครอง หลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ 10 ของจ�ำนวนผู้ที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ การตรวจสอบคุณสมบัต ิ ของกรรมการ กฟผ. ได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรรมการชุดย่อย ก�ำหนดให้คุณสมบัติ เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรการกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการชุดย่อย นอกจากการรายงานของกรรมการดังกล่าวแล้ว กฟผ. ได้จัดท�ำแบบเปิดเผยรายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม บรรจุไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. เพื่อให้ผู้บริหาร กฟผ. ระดับรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้น ไปถือปฏิบัติ โดยจะต้องเปิดเผยเมื่อรับต�ำแหน่งใหม่ รวมทั้งเมื่อเกิดรายการที่เป็นการขัดกันระหว่างปี โดยผู้เกี่ยวข้องในฐานะเป็น กรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องรายงานเมื่อพบรายการที่ขัดกันในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมไว้ เช่น เมื่อต้องตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ และถอนตัวจากการ มีส่วนร่วมในรายการนั้น และจัดให้มีการประเมินตนเองด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่ก�ำหนดไว้ในแบบประเมินตนเอง

9. การส่งเสริมและเผยแพร่ กฟผ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก�ำกับ ดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ อาทิ

• การสื่อสาร การรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก เช่น การจัดท�ำเว็บไซต์ ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การเผยแพร่ข่าวสารด้านธรรมาภิบาล จัดท�ำบทความด้านธรรมาภิบาลบนระบบอินทราเน็ต กฟผ. • การเผยแพร่ขอ้ มูลการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง กฟผ. ในรูปแบบเดียว กับการเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต ไว้ทหี่ น้าแรกของเว็บไซต์ กฟผ. (www. egat.co.th) เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง ได้ง่าย • การจัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัตงิ าน กฟผ. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีมาตรฐานส�ำหรับองค์การ • การเชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ด ้ า นธรรมาภิ บ าล มาบรรยายให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ กฟผ. รวมทั้ง จัดบรรยายให้สายงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และ การน�ำแผนแม่บทการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ปี ี 2555-2559 สูก่ ารปฏิบตั ิ • ร่วมกับ 22 หน่วยงานภาคี เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดผล เป็นรูปธรรมในสังคมไทยในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 5 • การจัดกิจกรรม กฟผ. องค์การใสสะอาด ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในเดือนมิถุนายน ปี 2555

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

79


การดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในปี 2555

การรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นสิทธิตามบทบัญญัติมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 “บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนัน้ จะกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ตราขึน้ ภายใต้หลักการว่า ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส กว้างขวางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิง่ จ�ำเป็น เพือ่ ทีป่ ระชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควร ก�ำหนดให้ประชาชนมีสทิ ธิได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิดเผยทีแ่ จ้งชัด และจ�ำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร ที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือประโยชน์ที่ส�ำคัญของเอกชน ภายใต้บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กฟผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ของ กฟผ. ขึ้น โดยมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย มาตรการ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการระบบ การอนุญาตและการบริการข้อมูล ข่าวสาร โดยความเห็นชอบของรองผู้ว่าการกิจการสังคม โดยมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ. ท�ำหน้าที่ให้บริการข้อมูลของ กฟผ. ตามนโยบายการบริหารข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. ทีไ่ ด้ประกาศไว้วา ่ กฟผ. มุง่ มัน่ ในการให้บริการข่าวสารของ กฟผ. แก่ผขู้ อรับบริการ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

80


การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. ได้ก�ำหนดขอบเขตและวิธกี ารด�ำเนินงานไว้เป็นแนวทางปฏิบตั ภิ ายใต้การ ควบคุมสัง่ การทีช่ ดั เจน และสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีการให้บริการข้อมูลในหลายลักษณะ อาทิ เอกสารข้อมูล ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ระบบบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรสาร เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ. นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเข้าสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้ดว้ ยตนเอง ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร กฟผ. อาคารประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี ส�ำหรับข้อมูลและเอกสารทีส่ �ำคัญ มีเนือ้ หารายละเอียดมาก จะจัดเก็บไว้ทหี่ น่วยงานระดับฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละเรือ่ งโดยตรง โดยได้ก�ำหนดผู้ประสานงานประจ�ำฝ่ายไว้อ�ำนวยความสะดวก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประสานงานในการให้ข้อมูลประจ�ำทุกฝ่าย ซึ่งสามารถ ติดต่อขอรับบริการได้ทางโทรศัพท์ หรือติดต่อได้ด้วยตนเอง

การให้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต กฟผ. ได้น�ำข้อมูลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของ กฟผ. จัดแสดงไว้บนเว็บไซต์ กฟผ. (www.egat.co.th) ซึง่ ประชาชนสามารถ เข้าท�ำการสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ ข้อมูลการด�ำเนินภารกิจของ กฟผ. ข้อมูลโรงไฟฟ้าต่างๆ และระบบส่ง ข้อมูลการผลิต การจ�ำหน่ายไฟฟ้า แผนพัฒนาและโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ บนหน้าเว็บไซต์ กฟผ. ได้ตดิ ตัง้ เมนูส�ำหรับการติดต่อสอบถามและแจ้งข้อร้องเรียน เพือ่ ให้บริการแก่พนักงานและ ประชาชนทั่วไปในการติดต่อสอบถามและแจ้งข้อร้องเรียน

ระบบบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ EGAT Call Center ในปี 2555 ระบบ EGAT Call Center ของ กฟผ. ได้เปิดให้บริการในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ ส�ำหรับติดต่อและขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ และเป็นช่องทางรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นกับระบบ ส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. การสอบถามข้อมูล ตลอดจนการให้ค�ำแนะน�ำ และประโยชน์สาธารณะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้ประชาชน ทั่วประเทศได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับ กฟผ. หรือเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายต่อจุดให้บริการเพียงจุดเดียวตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก EGAT Call Center 1416 โดยได้ผ่านการทดสอบใช้งานของระบบครั้งแรก เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ก่อนน�ำเข้าใช้งานทดแทนระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 20 คู่สายที่ใช้งานอยู่เดิม

การด�ำเนินงานของศูนย์ขอ ้ มูลข่าวสารในรอบปี 2555 ในปี 2555 (ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2555) มีจ�ำนวนสายโทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารผ่านหมายเลข 1416 EGAT Call Center จ�ำนวน 7,853 สาย โดยมีประเด็นการติดต่อในเรื่องต่างๆ อาทิ

• • • • • • •

การด�ำเนินงานขององค์การ กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน�้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การรับสมัครงาน และการขอเข้าชมกิจการ ติดต่อผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานใน กฟผ. ติดต่อขอจองห้องพักเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระยะแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง แจ้งเหตุและข้อร้องเรียน

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ. ได้ให้บริการข้อมูลและตอบค�ำถามผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. รวมถึงให้บริการแก่ผู้เข้ามา ขอสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

81


คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการบริหารจัดการระบบ การขอ การอนุญาต และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนพิจารณาข้อร้องเรียนหรือ ค�ำคัดค้านตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯลฯ ซึง่ ในรอบปี 2555 นี้ คณะกรรมการฯ ได้รบั เรือ่ งพิจารณา และด�ำเนินการ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

• อนุมัติการเปิดเผยเอกสารประกวดราคาประมูลขายเศษสายไฟทองแดงของเหมืองแม่เมาะ

• อนุมัติการจัดส่งเอกสาร 5 รายการ แก่นายณัฏฐกิตต์ โศทธยาสัย ตามค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย คณะที่ 4 และรับทราบผลการพิจารณา ให้ยกอุทรณ์ข้อร้องเรียนของนายณัฏฐกิตต์ โศทธยาสัย ภายหลัง กฟผ. ส่งผู้แทนเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจาต่อ คณะกรรมการฯ

• อนุมัติจัดส่งเอกสารรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน - น่าน 2 - แม่เมาะ 3 และรายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม ในส่วนที่ กฟผ. รับผิดชอบ รวมถึงสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าโครงการ หงสาลิกไนต์ และเอกสารแนบท้ายสัญญา เฉพาะที่บริษัทคู่สัญญายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่ประธานเครือข่ายพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนน่าน

• อนุมัติให้จัดส่งเอกสารและข้อมูลบางส่วน ตามหนังสือร้องขอให้เปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการไซยะบุรี พร้อมท�ำ หนังสือแจ้งให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน�้ำโขง รับทราบ ถึงการที่ กฟผ. จะต้องได้รับความ เห็นชอบจากบริษัทคู่สัญญาในการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

• ท�ำหนังสือชี้แจงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงพลังงาน กรณี นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว (ตัวแทนเครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มแม่น�้ำโขง) ขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท ไซยะบุรีพาวเวอร์

• ท�ำหนังสือชี้แจงผลการพิจารณาหนังสือขอให้เปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และผลการพิจารณา ขอปรับเพิ่มราคาถ่านหินของบริษัท Rio Tinto จ�ำกัด แก่นายธารา บัวค�ำศรี (ผู้อ�ำนวยการรณรงค์ กรีนพีซ เอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้)

• พิจารณาหนังสือขอส�ำเนาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัท กัลฟ์เจพียูที หรือบริษัทสยามเอ็นเนอร์จี จ�ำกัด (เดิม) และท�ำ หนังสือตอบ น.ส.วัชรี เผ่าเหลืองทอง (ฝ่ายเลขา 4 เครือข่ายฯ ภาคประชาชน) ผู้ร้องขอ

• พิจารณาและท�ำหนังสือชี้แจงคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ถึงการด�ำเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูลข่าวสารแก่นายประเสริฐ คงสงค์ ที่อุทรณ์ค�ำวินิจฉัยของ กฟผ. กรณีขอข้อมูลของชมรมก�ำนันผู้ใหญ่บ้านอ�ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

• พิจารณาอนุมัติให้จัดส่งส�ำเนาหนังสือของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ 5507/08 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 หนังสือยินยอมให้เช่าและใช้พนื้ ที่ (เพิม่ เติม) และหนังสือยินยอมให้เช่าและใช้พนื้ ที่ ซึง่ บริษทั ฯ ได้น�ำมายืน่ ใช้ประกอบ การขอท�ำโครงการไฟฟ้ากังหันลมต่อ กฟผ. แก่ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรบางกรวย

• รับหนังสือขอให้พิจารณาข้อเรียกร้องในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

82


ระบบการด�ำเนินการเรือ ่ งราวร้องทุกข์จากประชาชน เพือ่ สนองเจตนารมณ์ของรัฐบาลทีจ่ ะเสริมสร้างสังคมให้อยูร่ ว่ มกันอย่างอยูเ่ ย็นเป็นสุข อันจะน�ำไปสูเ่ สถียรภาพและประโยชน์ สุขของประชาชนชาวไทย ภายใต้มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติไว้ “บุคคลมีสิทธิเสนอ เรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว” ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ส�ำนักงานปลัด ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมกับภาครัฐในการเสนอเรือ่ งราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดกฎหมาย รวมถึงการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือค�ำติชมได้ด้วยตนเอง ณ จุดบริการประชาชน 1111 (Counter Service) ท�ำเนียบ รัฐบาล หรือผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง โทรสาร และเว็บไซต์ www.1111.go.th ซึ่ง เป็นช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนทีม่ คี วามรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา โดยเรือ่ งราวทีเ่ สนอจะได้รบั การบันทึกข้อมูล การร้องเรียนเข้าระบบพร้อมส่งต่อไปยังหน่วยงานราชการผูร้ บั ผิดชอบรับไปพิจารณาด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งผลให้ รับทราบภายระยะในเวลาอันสมควร ในปี 2555 กฟผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นจากประชาชน ผ่านระบบการด�ำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี จ�ำนวน 7 เรื่อง ซึ่ง กฟผ. ได้ด�ำเนินการจัดการ และได้รายงานผล การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีรับทราบ ผ่านระบบด�ำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร กฟผ. ได้มมี ติให้จดั ตัง้ “ศูนย์จดั การข้อคิดเห็น กฟผ.” เพือ่ บริหารจัดการข้อคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ภาครัฐและผู้ก�ำกับดูแล สถาบันการเงิน พนักงาน คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าหลักและ ผู้ใช้ไฟทั่วไป นักวิชาการและเอ็นจีโอ ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า/ระบบส่ง รวมทั้งสื่อมวลชน โดยได้ทดลองใช้งานระบบจัดการข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียน บนระบบอินทราเน็ต กฟผ. ควบคู่ไปกับการตรวจสอบและพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2555 เพื่อเตรียม ความพร้อมในการที่จะเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต กฟผ. ได้ในปี 2556 ทั้งนี้ ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. ได้ท�ำหน้าที่รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้น ที่ผ่านเข้ามาทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.egat.co.th หัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียน กฟผ. และข้อเสนอแนะ” ระบบจัดการ เรือ่ งราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (1111) หนังสือเข้าจากระบบสารบรรณ กฟผ. 1416 EGAT Call Center และศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร กฟผ. เพื่อพิจารณา และน�ำเรื่องเสนอไปยังสายงานที่รับผิดชอบเพื่อด�ำเนินการ และรายงานผลให้ผู้เสนอข้อคิดเห็นรับทราบต่อไป

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

83


ÁÔ µ ÃÀÒ¾ ·Õ è Â Ñ è § Â× ¹ ...¾ÅÑ § §Ò¹ ·Õ è Á Ñ è ¹ ¤§ â¤Ã§¡ÒÃà¾× ่ Í ÊÑ § ¤ÁáÅÐÊÔ ่ § áÇ´ÅŒ Í Áã¹¾× ้ ¹ ·Õ ่ áËÅ‹§¼ÅԵ俿‡Ò นอกจากจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแลว ยังเปนการปลูกฝง จิตจำสำนึกใหเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภายในทองถิ่น


โครงการตางๆ เหลานี้ ใชกระบวนการมีสวนรวม รวมคิด รวมทำ ตั้งแตเริ่มตน ดำเนินการ เพื่อเปนหลักประกันใหโครงการตางๆ ดำเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง และ เกิดประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง อาทิ โครงการ “คนรักษตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ” ของเขื่อนภูมิพล, โครงการ “สำนึกรักษถิ่น สำนึกรักษสิ่งแวดลอม” เพื่อสรางจิตสำนึก เยาวชนฟนฟูระบบนิเวศนของปาชายเลน ในชุมชนของโรงไฟฟาบางปะกง, โครงการ “นักสืบสายน้ำ” เพื่อปลูกจิตสำนึกดานสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชนของโรงไฟฟาพระนครใต, โครงการ “ธนาคารปูมา คลองนาทับ” เพื่อฟนฟูแหลงเพาะพันธุสัตวน้ำของโรงไฟฟาจะนะ, โครงการ “คืนถิ่นกุงกามกรามสูลุมน้ำตาป-พุมดวง” ของโรงไฟฟาสุราษฎรธานี, โครงการ “ระบบหนังสือหมุนเวียนในมัสยิด” ของชุมชนโรงไฟฟากระบี่, โครงการ “Move world together : เคลื่อนโลกไปดวยกัน” เพื่อเสริมสรางเยาวชนในการพัฒนาพลังงานและ สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม


แผนงานในอนาคต และการพัฒนาระบบไฟฟ้า กระทรวงพลังงาน (พน.) ได้ปรับปรุงแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้าทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ เรียกว่าแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ซึ่งนอกจากจะมี เป้าหมายการจัดหาพลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอตามนโยบายและทิศทางการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหลายโครงการแล้ว ยังเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เรื่องแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2555-2564 (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012–2021) และแผนอนุรกั ษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2554-2573 (Energy Efficiency Plan: EE) โดยมีประเด็นส�ำคัญดังนี้

1. ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า พิจารณาใช้ขอ้ มูลตามทีค่ ณะอนุกรรมการ

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โดย มีสมมุติฐาน ดังนี้

• ใช้ขอ้ มูลประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค (GRP) ของส�ำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งได้รวมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และผลกระทบจากอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 แล้ว

• ใช้ข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า สอดคล้องกับแผน อนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ของกระทรวงพลังงาน

2. ความมัน่ คงด้านพลังงาน ได้ค�ำนึงถึงการกระจายการใช้เชือ้ เพลิงในการผลิต

ไฟฟ้า และให้มีก�ำลังผลิตไฟฟ้าส�ำรองของระบบในระดับที่เหมาะสม

3. การพัฒนาพลังงานสะอาด และการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามกรอบแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและ พลังงานทางเลือก (AEDP 2012-2021) และการส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้ สอดคล้องกับแผน EE ของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมี ประสิทธิภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมกัน (Cogeneration) แผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 ได้ผา่ นความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 และวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ตามล�ำดับ มีโครงการโรงไฟฟ้า ใหม่ระหว่างปี 2556-2562 สรุปได้ดังนี้

86


โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ.

โครงการโรงไฟฟ้าทีก่ อ่ สร้างโดย กฟผ. ระหว่างปี 2556-2562 รวมทัง้ สิน้ 3,899.9 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าตามสัญญา 1. โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4

สถานที่ตั้ง (จังหวัด)

เชื้อเพลิง ก�ำลังผลิตตามสัญญา ก�ำหนดแล้วเสร็จ

พระนครศรีอยุธยา ก๊าซธรรมชาติ

(เมกะวัตต์)

(พ.ศ.)

768.7

เม.ย. 2557

2. โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2

สงขลา

ก๊าซธรรมชาติ

782.2

เม.ย. 2557

3. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

นนทบุรี

ก๊าซธรรมชาติ

848.3

ต.ค. 2558

4. โรงไฟฟ้าถ่านหิน (เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด)

กระบี่

ถ่านหิน

800

5. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

-

ลม แสงอาทิตย์ น�้ำ

700.7

3,899.9

รวม

มิ.ย. 2562 2556-2562

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

87


โครงการรับซือ ้ ไฟฟ้า

การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

ระหว่างปี 2556-2562 มีโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งสิ้น 4,640 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โครงการฯ IPP รายเดิม ที่มีก�ำหนดจ่ายไฟฟ้าปี 2557-2560 รวม 3 โครงการ และ กพช. ได้มีมติเห็นชอบตามที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (EGCO) เสนอขอด�ำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่จะหมดอายุสัญญา อีก 1 โครงการ

โรงไฟฟ้า

สถานที่ตั้ง

เชื้อเพลิง ก�ำลังผลิตตามสัญญา ก�ำหนดแล้วเสร็จ

(จังหวัด)

(เมกะวัตต์)

(พ.ศ.)

สระบุรี

ก๊าซธรรมชาติ

1,600

มิ.ย./ธ.ค. 2557

2. บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จ�ำกัด ชุดที่ 1-2

พระนครศรีอยุธยา ก๊าซธรรมชาติ

1,600

มิ.ย./ธ.ค. 2558

3. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด

นครศรีธรรมราช ก๊าซธรรมชาติ

900

ก.ค. 2559 พ.ย. 2559/มี.ค. 2560

1. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จ�ำกัด ชุดที่ 1-2

4. บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด เครี่องที่ 1-4

ฉะเชิงเทรา

ถ่านหิน

540

4,640

รวม

การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)

ตามแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan : PDP) ระหว่างปี 2556-2562 จะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก รวมทั้งสิ้น 6,655 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นปริมาณรับซื้อไฟฟ้าแบบสัญญา Firm ระบบ Cogeneration 4,770 เมกะวัตต์ และปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 1,885 เมกะวัตต์

การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจุบัน กฟผ. มีการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วจ�ำนวน 5 โครงการ รวมก�ำลังผลิต 2,111 เมกะวัตต์ ตามแผน PDP ระหว่างปี 2556-2562 จะมีการรับซือ้ ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่ นบ้านเพิม่ ขึน้ อีก 3,316 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการทีล่ งนาม PPA แล้ว 2 โครงการ รวมก�ำลังผลิต 2,693 เมกะวัตต์ และโครงการที่มีบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า (Tariff MOU) 2 โครงการ รวม ก�ำลังผลิต 623 เมกะวัตต์ สรุปได้ดังนี้

โรงไฟฟ้า เชื้อเพลิง ก�ำลังผลิตตามสัญญา (เมกะวัตต์) โครงการที่ลงนาม PPA แล้วอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ 1. โครงการหงสาลิกไนต์ เครื่องที่ 1-3 2. โครงการไซยะบุรี

ก�ำหนดแล้วเสร็จ (พ.ศ.)

ลิกไนต์ พลังน�้ำ

1,473 1,220

มิ.ย./พ.ย. 2558, มี.ค.2559 ต.ค. 2562

พลังน�้ำ พลังน�้ำ

354 269

ส.ค. 2561 ม.ค. 2561

3,316

โครงการที่ลงนาม Tariff MOU แล้ว 3. โครงการเซเปียน-เซน�้ำน้อย 4. โครงการน�้ำเงี้ยบ 1

88

รวม


การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่

1. โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 2

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 2 ตัง้ อยูใ่ นบริเวณโรงไฟฟ้า จะนะเดิ ม อ�ำเภอจะนะ จั ง หวั ด สงขลา ขนาดก�ำลั ง ผลิ ต สุ ท ธิ ป ระมาณ 800 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 และได้รับความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมจาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ จ�ำนวน 22,434 ล้านบาท ด�ำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท SMC (The Consortium of Siemens Aktiengesllschaft, Siemens Limited and Marubeni Corporation) เริ่มงานก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2554 โดยมี ก�ำหนดแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2557

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 ตั้งอยู่ในบริเวณ โรงไฟฟ้าวังน้อยเดิม อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดก�ำลังผลิต สุทธิประมาณ 800 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 และได้รับความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ 21,474 ล้านบาท ด�ำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท SMC (The Consortium of Siemens Aktiengesllschaft, Siemens Limited and Marubeni Corporation) เริ่มงานก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2554 โดยมี ก�ำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนเมษายน 2557

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 2

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 2

1.3 งานเตรียมการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 2

เนื่องจากสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบันสูงขึ้น มากกว่าค่าพยากรณ์ที่ใช้จัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กอปรกับการด�ำเนินงานโครงการของผู้ผลิต ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิต ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP-Renewable) มีความล่าช้า ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้า เข้าระบบได้ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ส่งผลให้ในปี 2557 ก�ำลังผลิตไฟฟ้าส�ำรอง จะลดต�ำ่ ลงอยูท่ รี่ อ้ ยละ 9.7 ซึง่ ต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน กฟผ. จึงได้พจิ ารณาแนวทาง แก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน โดยเตรียมด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ขนาดก�ำลังผลิตสุทธิประมาณ 800 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูภ่ ายในบริเวณทางด้าน ทิศเหนือของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน ต�ำบลบางกรวย อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครม. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 สามารถ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2558

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

89


2. โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. 2551-2556 ของกระทรวงพลังงาน และเงื่อนไขที่ก�ำหนดให้การ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ จะต้องมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Portfolio Standard : RPS) ร้อยละ 5 ส�ำหรับ ในปี 2554 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทีส่ �ำคัญคือ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ ท้ายเขือ่ นชลประทาน โครงการ กังหันลม และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีก�ำลังผลิตรวม 89.7 เมกะวัตต์ เงินลงทุนรวม 5,948 ล้านบาท ประกอบด้วย

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน

เขื่อนนเรศวร เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนแม่กลอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนแควน้อยบ�ำรุงแดน โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า ล�ำตะคอง ระยะที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์

ประมาณการแล้วเสร็จ

สถานที่ตั้ง

ก�ำลังผลิต

ต.บ้านหาดใหญ่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ต.เมืองชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ต.คลองไผ่ อ. สีคิ้ว ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

1x8 = 8

เมษายน 2555

1x10 = 10

มิถุนายน 2556

2x6 = 12

กรกฎาคม 2556

(เมกะวัตต์)

1x6.7 = 6.7 2x15 = 30 12x1.5 = 18 1x5 = 5

ธันวาคม 2556 มิถุนายน 2558

2557 (ได้รับอนุมัติโครงการจาก ครม. แล้ว อยู่ในขั้นตอน ขอความเห็นชอบด้าน สิ่งแวดล้อมจาก กก.วล.) 2557 (อยู่ระหว่างการออกแบบ)

3. โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเดิม กฟผ. ด�ำเนินโครงการปรับปรุงเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าพลังน�ำ้ ทีใ่ ช้งานมานานกว่า 30 ปี จ�ำนวน 5 แห่ง เพือ่ ยืดอายุการใช้งานและ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน ให้มคี วามพร้อมและมีความมัน่ คงในการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการบ�ำรุงรักษา ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ

สถานที่ตั้ง

เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนน�้ำพุง เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนแก่งกระจาน

90

จ.ขอนแก่น จ.สกลนคร จ.อุบลราชธานี จ.ชัยภูมิ จ.เพชรบุรี

ก�ำลังผลิต (เมกะวัตต์) 3x8.4 = 25.2 2x3 = 6 3x12 = 36 2x20 = 40 17.5

ก�ำหนดขนานเครื่องเข้าระบบ เครื่องที่ 1 ธันวาคม 2555 เครื่องที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เครื่องที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เครื่องที่ 1 กรกฎาคม 2558 เครื่องที่ 2 กรกฎาคม 2558 เครื่องที่ 1 พฤษภาคม 2558 เครื่องที่ 2 พฤษภาคม 2558 เครื่องที่ 3 พฤษภาคม 2558 เครื่องที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เครื่องที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 31 มีนาคม 2553


4. โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด โครงการขยายก�ำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ตัง้ อยูภ่ ายในบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ ต.คลอง ขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดของ กฟผ. ทีบ่ รรจุในแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 ขนาดก�ำลังผลิตสุทธิประมาณ 800 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินน�ำเข้าจากต่างประเทศเป็น เชื้อเพลิง คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2562 ส�ำหรับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) ของโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือส�ำหรับโครงการขยายก�ำลัง ผลิ ต ไฟฟ้ า กระบี่ ด�ำเนิ น การโดยบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา ใช้ ร ะยะเวลาประมาณ 12 เดื อ น (พฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2556)

5. โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 กฟผ. มีนโยบายปรับปรุงโรงไฟฟ้าเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเดินเครือ่ งผลิตไฟฟ้า ให้สูงขึ้น และมีต้นทุนการผลิตต�่ำลง จากการศึกษาความเหมาะสมพบว่า การก่อสร้าง โรงไฟฟ้าใหม่ขนาดก�ำลังผลิตติดตัง้ 600 เมกะวัตต์ ใช้ถา่ นลิกไนต์เป็นเชือ้ เพลิง เพือ่ ทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 มีความเหมาะสมที่สุด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 กฟผ. จึงได้น�ำส่งรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการต่อปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อน�ำ เรือ่ งเสนอ ครม. พิจารณาอนุมตั กิ ารด�ำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป โดยมีก�ำหนดจ่าย ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2561 และในระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ จะเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ตามแผนบ�ำรุงรักษาปกติ

6. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ครม. มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. ให้ปรับเลื่อน ก�ำหนดการเข้าระบบของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ออกไปอีก 3 ปี จากประเด็น ปัญหาการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตามแผนเดิมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกจะเข้าระบบในปี 2563 จึงถูกเลื่อนออกไปเป็นปี 2566

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

91


โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า ภารกิจหลักของ กฟผ. ทางด้านการวางแผนและพัฒนาระบบส่งไฟฟ้ายัง คงด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ใน ส่วนต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งเพื่อให้การเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้ นอกจาก นั้น กฟผ. ยังได้มีการเตรียมพร้อมส�ำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 โดยได้ด�ำเนินการศึกษา การเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการและ ขออนุมัติด�ำเนินการ มีดังนี้

โครงการที่อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ

1. โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2

เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ระยะที่ 1 ประกอบด้วยงานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่ง รวมความยาว สายส่ง 89.025 วงจร-กิโลเมตร งานติดตั้งหม้อแปลง 9,600 เอ็มวีเอ (MVA) และ ติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ แรงดัน 384.0 เอ็มวีเออาร์ (MVAr) วงเงินลงทุนโครงการ 9,170 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า (พฤศจิกายน 2555) ร้อยละ 84.47 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2558

2. โครงการระบบส่ง 500 กิโลโวลต์ ส�ำหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า เอกชน (ฝั่งภาคตะวันออก)

เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าหลัก (Main Transmission Grid) เพือ่ รองรับพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในภาค ตะวันออกตามแนวอ่าวไทย โดยก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ ปลวกแดง-จุดเชือ่ ม หนอกจอก/วังน้อย วงจรคู่ (วงจรที่ 3 และ 4) ระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าเกิดความมั่นคงและรองรับการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้า IPP ระยะต่อไปเข้ากับระบบส่งไฟฟ้า กฟผ. วงเงินลงทุนโครงการ 4,985 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า (พฤศจิกายน 2555) ร้อยละ 99.54 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2555

3. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 11

เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 10 ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่ง รวมความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 1,922.7 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง (สฟ.) แห่งใหม่ 12 สถานี ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม 14,575 MVA และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดัน 1,741.2 MVAr วงเงินลงทุนโครงการ 23,000 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า (พฤศจิกายน 2555) ร้อยละ 70.88 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2557

4. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จ�ำนวน 4 โครงการย่อย รวมก�ำลัง ผลิตประมาณ 4,400 เมกะวัตต์ วงเงินลงทุนโครงการ 7,985 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าของแต่ละ โครงการย่อยเป็นดังนี้

92


4.1 งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพือ่ รับซือ้ ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ของบริษทั Gheco-One จ�ำกัด (พฤศจิกายน 2555) มีความก้าวหน้า ร้อยละ 95.32 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2555

4.2 งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพือ่ รับซือ้ ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ของบริษทั National Power Supply จ�ำกัด อยูร่ ะหว่างการปรับปรุง แผนใหม่

4.3 งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพือ่ รับซือ้ ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ของบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จ�ำกัด อยู่ระหว่างรอการก�ำหนดค่าทดแทน กรรมสิทธิ์ที่ดินจากคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557

4.4 งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพือ่ รับซือ้ ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ของบริ ษั ท กั ล ฟ์ เจพี เอ็ น เอส จ�ำกั ด (พฤศจิ ก ายน 2555) มี ความก้าวหน้าร้อยละ 20.97 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557

5. โครงการระบบส่งเพือ่ รับซือ้ ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ เขือ่ นเทินหินบุน ส่วนขยาย

เป็นโครงการเพือ่ รับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ เขือ่ นเทินหินบุน ส่วนขยาย โดยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์ นครพนม 2 และสายส่ง ที่เกี่ยวข้อง รวมความยาวสายส่ง 108 วงจร-กิโลเมตร วงเงินลงทุนโครงการ ประมาณ 665 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า (พฤศจิกายน 2555) ร้อยละ 96.77 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2556

6. โครงการระบบส่งเพือ่ รับซือ้ ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์

เป็นโครงการเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ มีขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง 3x626 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าให้ประเทศไทยประมาณ 1,473 เมกะวัตต์ ผ่านสายส่ง 500 กิโลโวลต์ จากโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์ ผ่าน ชายแดนไทย/สปป.ลาว (จังหวัดน่าน) มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500/230/115 กิโลโวลต์ น่าน แล้วเชือ่ มต่อสายส่ง 500 กิโลโวลต์ เข้าระบบหลักไปยังสถานีไฟฟ้า แรงสูง 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 พร้อมปรับปรุงสายส่งที่เกี่ยวข้อง รวมความยาว สายส่ง 1,192 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 สถานี ติดตัง้ หม้อแปลงเพิม่ เติม 1,150 MVA วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 21,160 ล้าน บาท ความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า (พฤศจิกายน 2555) ร้อยละ 3.13 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณปี 2557

7. โครงการระบบส่งไฟฟ้าส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเขื่อนน�้ำงึม 3 และน�้ำเทิน 1

เป็นโครงการเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการน�้ำงึม 3 และน�้ำเทิน 1 และ/หรือโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีศักยภาพใน สปป.ลาว ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ น�ำ้ พอง 2-ชัยภูมิ 2-ท่าตะโก และเชือ่ มต่อกับสายส่ง 500 กิโลโวลต์ บ้านนาบง (สปป. ลาว) -อุดรธานี 3-น�้ำพอง 2 (ปัจจุบันจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบ 230 กิโลโวลต์) เป็นสายส่ง 500 กิโลโวลต์ บ้านนาบง-อุดรธานี 3-ชัยภูมิ 2-ท่าตะโก รวมทัง้ ก่อสร้างสายส่ง 230 กิโลโวลต์ ชัยภูมิ 2-ชัยภูมิ รวมความยาวสายส่ง 728 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า แรงสูงแห่งใหม่ 1 สถานี ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม 4,000 MVA วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 17,550 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง การออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งตามแผนงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าจะมีก�ำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2559 มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

93


8. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล�ำภู และขอนแก่น เพือ่ รับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว

เป็นโครงการเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเขื่อนไซยะบุรี ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าที่ชายแดนไทย/สปป.ลาว ประมาณ 1,220 เมกะวัตต์ โดยก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ จ�ำนวน 2 วงจร จากชายแดนไทย/สปป.ลาว (บริเวณจังหวัดเลย) มาที่ สฟ. เลย 2 (เป็น สฟ. แห่งใหม่) ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร แล้วก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ วงจรคู่ จาก สฟ. เลย 2 ไปยัง สฟ. ขอนแก่น 4 (เป็น สฟ. แห่งใหม่) ระยะทางประมาณ 173 กิโลเมตร รวมการก่อสร้างสายส่งทั้งหมด (เฉพาะในฝั่งไทย) ความยาวประมาณ 450 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2 สถานี ติดตัง้ หม้อแปลงเพิม่ เติม 1,000 MVA วงเงิน ลงทุนโครงการประมาณ 12,060 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2560

9. ระบบส่งไฟฟ้าส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2

ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่ง 230 กิโลโวลต์ โรงไฟฟ้าจะนะ – จุดเชือ่ มจะนะ – คลองแงะ รวมความยาวสายส่ง 90 วงจรกิโลเมตร และงานก่อสร้างและขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงจ�ำนวน 2 สถานี วงเงินลงทุนส�ำหรับระบบส่งไฟฟ้าประมาณ 1,290.50 ล้าน บาท ความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า (พฤศจิกายน 2555) ร้อยละ 3.48 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณปี 2557

10. ระบบส่งไฟฟ้าส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4

ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 – วังน้อย ความยาวสายส่ง 1.2 วงจร-กิโลเมตร และ งานก่อสร้างและขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ วังน้อย วงเงินลงทุนส�ำหรับระบบส่งไฟฟ้าประมาณ 68 ล้านบาท ความ ก้าวหน้างานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า (พฤศจิกายน 2555) ร้อยละ 19.27 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณปี 2556

11. โครงการปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 : ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ประกอบด้วยงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ จ�ำนวน 15 สถานี และงานปรับปรุงระบบส่งเบ็ดเตล็ด วงเงินลงทุนโครงการ ประมาณ 3,815 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรม คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณปี 2558

12. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมต่อจุดใหม่ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุไหงโก-ลก ของ กฟผ. กับสถานีไฟฟ้าแรงสูง Rantau Panjang ของบริษัท Tenaga Nasional Berhad จ�ำกัด (TNB)

เป็นโครงการเสริมความมัน่ คงระบบไฟฟ้าให้แก่จงั หวัดนราธิวาส โดยเพิม่ การรับไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซีย และส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 535 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณปี 2557 ทัง้ นี้ จะเริม่ ด�ำเนินการก่อสร้างโครงการฯ เมือ่ บรรลุขอ้ ตกลง Interconnection Agreement ระหว่าง กฟผ. และ บริษัท Tenaga Nasional Berhad จ�ำกัด (TNB) แล้ว

13. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration ตาม ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าปี พ.ศ. 2553

ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่ง 230 กิโลโวลต์ หรืออยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 พร้อมปรับปรุงสายส่งที่เกี่ยวข้อง รวมความยาว สายส่ง 482 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 สถานี ติดตัง้ หม้อแปลงเพิม่ เติม 2,650 MVA และงานปรับปรุง ระบบส่งเบ็ดเตล็ด วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 10,610 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรม คาดว่าโครงการ จะแล้วเสร็จประมาณปี 2558

14. โครงการปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ประกอบด้วยงานปรับปรุงและขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ จ�ำนวน 15 แนวสาย และงานปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า เบ็ดเตล็ด วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 9,850 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณปี 2557-2559

94


โครงการที่อยู่ในระหว่างขออนุมัติด�ำเนินการ

1. โครงการพัฒนาระบบส่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และ อ�ำนาจเจริญ เพือ่ รับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว

เป็นโครงการเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเขื่อนเซเปียน- เซน�้ำน้อย ก�ำลังผลิตติดตั้ง 3x130 เมกะวัตต์ และเพื่อรองรับก�ำลังผลิตเพิ่มเติม จากโครงการโรงไฟฟ้าอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพบริเวณภาคใต้ของ สปป.ลาว ประกอบด้วย งานก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ จากชายแดนไทย/สปป.ลาว (บริเวณจังหวัด อุบลราชธานี) มาที่ สฟ.อุบลราชธานี 3 (เป็น สฟ. แห่งใหม่) ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร และงานปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง รวมความยาวสายส่ง ทัง้ หมด (เฉพาะในฝัง่ ไทย) ประมาณ 440 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า แรงสูงแห่งใหม่ 1 สถานี ติดตัง้ หม้อแปลงเพิม่ เติม 400 MVA วงเงินลงทุนโครงการ ประมาณ 7,300 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2561

2. โครงการปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งาน ระยะที่ 2

ประกอบด้วยงานปรับปรุงและขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงจ�ำนวน 19 สถานี งานปรับปรุงและขยายสายส่งจ�ำนวน 11 แนวสาย และงานปรับปรุงและขยาย ระบบส่งไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 21,900 ล้านบาท คาดว่า โครงการจะแล้วเสร็จประมาณปี 2558-2560

3. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพือ่ เสริมความ มัน่ คงระบบไฟฟ้า

ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาวประมาณ 358 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่จ�ำนวน 2 สถานี ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม 4,000 MVA วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 12,000 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะ แล้วเสร็จประมาณปี 2562

4. โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3

ประกอบด้วยงานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่ง รวมความยาวสายส่ง 27 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่จ�ำนวน 2 สถานี ติดตั้ง หม้อแปลง 4,200 MVA และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดัน 288.0 MVAr วงเงินลงทุน โครงการประมาณ 12,100 ล้านบาท ก�ำหนดแล้วเสร็จทัง้ โครงการประมาณปี 2561

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

95


งานวิจย ั และพัฒนา ในปี 2555 นี้ กฟผ. ได้จดั ท�ำร่างแผนทีน่ �ำทางส�ำหรับงานวิจยั (R&D Roadmap) ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนและ ส่งเสริมการท�ำวิจยั เพือ่ การพัฒนาระบบผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า ควบคูไ่ ปกับการดูแลสิง่ แวดล้อมโดยการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการทบทวนให้ม ี ความสมบูรณ์มากขึ้นก่อนน�ำมาใช้ต่อไป ในส่วนของการสนับสนุนทุนวิจยั ให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจยั ภายนอก และหน่วยงานวิจยั ภายใน กฟผ. ได้อนุมตั ิ ให้ทุนวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ อีก 33 โครงการ ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 11 โครงการ ท�ำให้มีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนไป แล้วจ�ำนวน 158 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,001.26 ล้านบาท (นับรวมจากปี 2549) นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้จัดท�ำโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในรูปแบบของ Co-Funding เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ท�ำให้สามารถเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยได้ใช้ความรู้ความสามารถท�ำการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศได้มาก ขึ้นอีกทางหนึ่ง

โครงการวิจัยที่ กฟผ. ให้ทุนสนับสนุนโดยตรงได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี 2555 มีจ�ำนวน 21 โครงการ อาทิ

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน�้ำ ร่วมกับระบบ ติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน�้ำหนักด้วยน�้ำ (Development of Photovoltaic Floating Plant with Water Weighted Tracking System) กฟผ. เล็งเห็นว่าการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่น ลอยน�้ำอาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ติดตั้ง และยังเชื่อว่าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก เซลล์แสงอาทิตย์บนผิวน�ำ้ ซึง่ มีอณ ุ หภูมติ ำ�่ กว่าผิวดิน จะช่วยให้ประสิทธิภาพของระบบผลิต สูงขึ้นได้ เนื่องจากประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงเมื่ออุณหภูมิของเซลล์ แสงอาทิตย์สูงขึ้น จึงได้ด�ำเนินการวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่น ลอยน�้ำ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์อีกรูปแบบหนึ่ง และ ศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุน่ ลอยน�ำ ้ โดยท�ำการออกแบบและสร้างทุ่นลอยน�้ำพร้อมติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด ก�ำลังผลิต 30.24 กิโลวัตต์ ที่สามารถหมุนเคลื่อนตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ด้วยอุปกรณ์ควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน�ำ้ หนักด้วยน�ำ้ ที่ กฟผ. พัฒนาขึน้ เอง โดยน�ำไปติดตั้งเพื่อทดสอบการท�ำงานในลักษณะของการใช้งานจริงที่อ่างเก็บน�้ำเขื่อน ศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการทดสอบพบว่า ในบางเดือนเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สงู กว่าแบบทีต่ ดิ ตัง้ อยูก่ บั ทีถ่ งึ ร้อยละ 28 และมีคา่ สมรรถนะ (Performance Ratio) มากกว่าประมาณ ร้อยละ 16.86 ในส่วนของผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคุณภาพน�้ำในบริเวณพื้นที่ติดตั้งโครงการ โดย คุณภาพของน�ำ้ ในพืน้ ทีอ่ า่ งเก็บน�ำ้ ยังเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�ำ้ ผิวดิน ผลจาก การวิจยั ครัง้ นีท้ �ำให้ กฟผ. มัน่ ใจว่า ระบบติดตามดวงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บนทุน่ ลอยน�ำ้ มีความ เหมาะสมที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อ่างเก็บน�้ำอื่นๆ ทั่วไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลด การใช้ที่ดินและลดต้นทุนการก่อสร้างได้อีกด้วย

96


การเกิดปฏิกิริยาของโซเดียมโบโรไฮไดร์ให้ ก๊าซไฮโดรเจนออกมา

โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตโซเดียมโบโรไฮไดร์ เพือ่ ใช้ในการผลิตและกักเก็บก๊าซไฮโดรเจน (Development of Sodiumborohydride Production Processes for Hydrogen Generation and Storage Purposes) กฟผ. ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อศึกษาการผลิตและกักเก็บก๊าซไฮโดรเจน ในรูปสารละลายที่ความดันต�่ำ ซึ่งมีความปลอดภัยกว่าและมีต้นทุนต�่ำกว่าการ กักเก็บที่ความดันสูง ซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานใหม่ในการผลิตกระแส ไฟฟ้าในอนาคต ได้มีการพัฒนาและสร้างระบบต้นแบบขึ้นในห้องปฏิบัติการ ซึง่ สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้จากการท�ำปฏิกริ ยิ าเคมีระหว่างโซเดียมโบโรไฮไดร์ กับน�้ำ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีส่วนผสมระหว่างโคบอลต์และรูทีเนียมเคลือบบน เม็ ด อะลู มิ น าที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น จากงานวิ จั ย นี้ เช่ น กั น โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะผลิ ต ก๊าซไฮโดรเจนให้ความร้อนเทียบเท่า 1 กิโลวัตต์ ส�ำหรับการผลิตโซเดียมโบโรไฮไดร์นั้น พบว่า สามารถผลิตได้จากโซเดียม ไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) ที่ความดันปกติ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการ หาวิธีที่เหมาะสมส�ำหรับผลิตโซเดียมโบโรไฮไดร์ในปริมาณมาก จากวัตถุดิบที่หา ได้ภายในประเทศ

ระบบผลิตก๊าซไฮโดรเจนต้นแบบขนาด 1 กิโลวัตต์ ที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการ

โครงการวิจัยนี้เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ กฟผ. ได้สนับสนุนเพื่อการ แสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ที่เหมาะสมกับชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยีได้อีกทางหนึ่ง

โครงการการศึกษาและพัฒนาการควบคุมการหมุนเวียน ของน�้ำในหม้อไอน�้ำ เพื่อรักษาเสถียรภาพและประโยชน์ สู ง สุ ด กรณี ศึ ก ษาโรงไฟฟ้ า แม่ เ มาะหน่ ว ยที่ 11 (The Study and Development of Boiler Water Circulation Control Process for Reliability and Optimization Case Study Mae Moh Power Plant Unit 11) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์หาอัตราการหมุนเวียนของน�้ำในหม้อไอน�้ำที่ เหมาะสมในการเดินเครื่อง แล้วท�ำการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความถี่ (Inverter) เพื่อปรับความถี่ของระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่มอเตอร์ของปั๊มน�้ำหมุนเวียนในหม้อ ไอน�้ำ (Boiler Water Circulating Pump หรือ BWCP) ให้มีความเร็วรอบ ที่สอดคล้องกับอัตราการไหลของน�้ำในหม้อไอน�้ำที่เหมาะสม ผลจากการวิจยั นีท้ �ำให้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะสามารถน�ำไปขยายผลใช้กบั หน่วย ผลิตอื่นๆ และประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ลงได้อีกทางหนึ่ง

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

97


โครงการศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงระบบป้อนน�ำ้ หินปูนในเครือ่ ง ก�ำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-7 เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด (Development of Condition Based Maintenance for Calcium Carbonate Slurry Pump in Flue Gas Desulfurization System at Mae Moh Power Plant Unit 4-7) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-7 มีเครื่องก�ำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ติดตั้งอยู่ จ�ำนวน 2 เครื่อง คือ เครื่องก�ำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ส�ำหรับหน่วยที่ 4-5 และ ส�ำหรับหน่วยที่ 6-7 น�้ำหินปูนจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบการเผาไหม้ เพื่อให้ท�ำปฏิกิริยากับ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ดว้ ยการท�ำงานของปัม๊ น�ำ้ หินปูน ซึง่ จะต้องเดินเครือ่ งใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการแข็งตัวของหินปูนที่อยู่ในท่อที่ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ส่งผล ให้มีปริมาณน�้ำหินปูนไหลเวียนกลับถังเก็บน�ำ้ หินปูนออกมามากเกินความจ�ำเป็นประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ซึง่ ท�ำให้มกี ารใช้พลังงานจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ยังพบปัญหา Motor Pump Trip เนื่องจากกระแสไฟฟ้าเกินบ่อยครั้ง ส่งผลให้เสถียรภาพในการ เดินเครื่องของโรงไฟฟ้าลดลง ผลการวิจัยพบว่า การติดตั้ง Inverter พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ช่วยให้สามารถ ประหยัดพลังงานได้ 1,613,529 กิโลวัตต์/ปี (kWh/y) ซึ่งเทียบเท่ากับช่วยลดการปล่อย ก๊าซ CO2 ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 936 ตัน/ปี อีกทั้ง ยังช่วยลดปัญหามอเตอร์ของปัม๊ เกิดการ Trip (Motor Pump Trip) เนือ่ งจากกระแสไฟฟ้า เกินลงได้ และการใช้ Inverter ท�ำให้ปั๊มน�้ำหินปูนมีการสตาร์ทที่นุ่มนวล (Soft Start) ขึ้น ท�ำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาปั๊มน�้ำหินปูนลงได้อีกทางหนึ่ง โครงการนีส้ ามารถน�ำผลของการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการอนุรกั ษ์พลังงานใน อุปกรณ์ปั๊มน�้ำหินปูนอื่นๆ ที่มีลักษณะการท�ำงานคล้ายๆ กันได้อีกด้วย

98


มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

99


การพัฒนาองค์การ และทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล กฟผ. ให้ความส�ำคัญกับบุคลากร โดยถือเป็นทรัพยากรส�ำคัญที่มีคุณค่าต่อการ เจริญเติบโตขององค์การ การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการคนและ ระบบให้เหมาะสมกับการขับเคลือ่ นภารกิจ วิสยั ทัศน์องค์การ เพือ่ ความเจริญเติบโต อย่าง ยัง่ ยืน โดยในปี 2555 กฟผ. ได้มกี ารพัฒนาระบบการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท�ำงาน เพื่อเป็นการธ�ำรงรักษาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โดดเด่นไว้กับ กฟผ.

การพัฒนาบุคลากร กฟผ. ให้ความส�ำคัญในด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายในการ พัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งด้านเทคนิค ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งการ พัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานของ กฟผ. มีความพร้อมทัง้ ด้านองค์ความรูห้ ลัก ในการท�ำงาน การเพิม่ พูนสมรรถนะความสามารถและทักษะในการท�ำงาน การเสริมสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงานร่วมกัน และปลูกฝังให้พนักงานเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เสริมสร้างจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญในการผลักดันให้งานของ กฟผ. ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จ สมดังค�ำขวัญที่ว่า “กฟผ. ผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุขของคนไทย”

100


การออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากรของ กฟผ. ได้ด�ำเนินการตามกรอบแนวคิด ให้สอดคล้องกับการเพิม่ สมรรถนะความสามารถในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในทุกระดับ ตอบสนอง ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก ความสามารถพิเศษ และทิศทางยุทธศาสตร์ ของ กฟผ. ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรโดยผ่าน กระบวนการต่างๆ เช่น การอบรมแบบ Classroom Training การสอนงาน (Coaching) การอบรมจากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง (On the Job Training) การมอบหมายงาน (Assignment) การเรียนรู้ด้วยตนเองและการส่งอบรมภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น เป้าหมายหลักคือ การพัฒนาพนักงานของ กฟผ. ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความ สุขในการท�ำงาน โดยจัดท�ำแผนที่กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ในเรื่องการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับต่างๆ ตามเส้นทาง ดังนี้ • เส้ น ทางการพั ฒ นาตามต�ำแหน่ ง เป็ น การพั ฒ นาส�ำหรั บ ผู ้ ที่ ด�ำรงต�ำแหน่ ง บั ง คั บ บั ญ ชาต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ หั ว หน้ า แผนกขึ้ น ไป โดยการพั ฒ นาความรู ้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้บริหารให้เป็นไปตามบริบท ขององค์การ และบริบทของธุรกิจในภาพรวม • เส้นทางการเตรียมความพร้อม เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของพนักงานใหม่ และพนักงานระดับต่างๆ ทีย่ งั ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงกลุ่มพนักงานที่มีความโดดเด่นที่ยังไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง และอยู่ในกลุ่มที่ไม่ เกินระดับ 10 โดยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ ของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามบริบทขององค์การ และบริบทของธุรกิจในภาพ รวม • เส้นทางการเสริมสร้างทางเทคนิคร่วมกับสายงาน เป็นการพัฒนาบุคลากรโดย ประสานงานร่วมกับสายงานต่างๆ ทางด้านเทคนิค วิชาชีพต่างๆ ตลอดจนงาน ด้านวิศวกรรมควบคุม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดเก็บองค์ความรู้ เพือ่ พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เป็นไปตามบริบท และบทบาทหน้าทีต่ าม องค์ความรู้หลักของสายงาน • เส้นทางการพัฒนาด้านอืน่ ๆ เป็นการพัฒนาพนักงานตามนโยบายเร่งด่วนของ กฟผ. เช่น การพัฒนาเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของพนักงาน มุง่ เน้นการเสริมสร้างสุขภาพ กายให้แข็งแรง สุขภาพจิตใจให้เข้มแข็ง และการสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่นๆ การส่งอบรมศึกษาภายนอกทั้งในและต่าง ประเทศ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่พนักงาน และเร่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับ หน่วยงานภายนอก กล่าวโดยสรุป การพัฒนาบุคลากรในปี 2555 นั้น มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรรถนะ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเพื่อความส�ำเร็จของ กฟผ. และการเสริมสร้างทัศนคติที่มุ่ง ประโยชน์เพือ่ สังคมและวัฒนธรรมการท�ำงานทีส่ ง่ เสริม สร้างสรรค์อย่างต่อเนือ่ ง มุง่ สูก่ าร เป็นองค์การสมรรถนะสูงอันเป็นรากฐานน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ทรงคุณค่า และพัฒนา บุคลากรของ กฟผ. ให้เป็นผูท้ กี่ อปรด้วยความรู้ ความสามารถ ควบคูไ่ ปกับการมีคณ ุ ธรรม จริยธรรม เป็นพันธมิตรที่ดีต่อสังคม น�ำ กฟผ. ไปสู่การยอมรับในฐานะองค์การชั้นน�ำ เป็นองค์การแห่งความภาคภูมิใจของประเทศ

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

101


การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ กฟผ. ใช้แนวทางในการบริหารจัดการสารสนเทศตามมาตรฐานการก�ำกับดูแล สารสนเทศที่ดี (IT Governance) ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบ โดย มีกระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้มีความเชื่อถือได้ มั่นคง ปลอดภัย มีความถูกต้องพร้อมใช้งานอย่างต่อเนือ่ ง ทันกับความต้องการและสอดคล้องกับ กฎหมาย เพื่อมุ่งสู่องค์การสมรรถนะสูงตามแนวทางยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ กฟผ. ฉบับปี พ.ศ. 2555-2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการเทคโนโลยี กฟผ. (คทส.) ท�ำหน้าที่ก�ำหนด นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ พิจารณา กลั่นกรอง ติดตามผลการด�ำเนินงานและโครงการ ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับการด�ำเนินธุรกิจของ กฟผ. (Business Alignment) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง ครบถ้วน กฟผ. ได้จัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟผ. ฉบับปี พ.ศ. 2556-2560 โดยน�ำระบบสารสนเทศมาใช้กบั ภารกิจหลักของ กฟผ. ทัง้ ในด้านงานพัฒนา งานผลิต และ บ�ำรุงรักษา งานควบคุมและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า งานเชื้อเพลิงและถ่านหินลิกไนต์ ควบคู่ กับงานสนับสนุนภารกิจหลักขององค์การ เช่น งานบริหาร งานบัญชีการเงิน งานทรัพยากร บุคคล งานพัสดุจดั หา และอืน่ ๆ โดยยังคงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และปรับปรุงแผนงานรองรับ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาก�ำลังคนด้านไอซีทีและพนักงานให้มีความสามารถ ในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และรู้เท่าทัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านไอซีทีขององค์การอย่างมีธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้ไอซีทเี พือ่ สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและ การบริการขององค์การ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันอย่างยั่งยืน

กฟผ. ยังคงบ�ำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานองค์การ (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศหลักที่ใช้ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ กระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่เสมอ มีการขยายขอบเขตการใช้งานให้ ครอบคลุมกระบวนงาน หน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลและ สารสนเทศ จากระดับปฏิบตั กิ ารไปสูร่ ะบบสารสนเทศส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง (Executive Information System) มากยิ่งขึ้น

102


การรักษาความมัน ่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ นโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มาตรฐานความมัน่ คงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ และคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ กฟผ. (ISO 27001) ได้รับการรับรองเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ในระหว่างเร่งด�ำเนิน การตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนว ปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 คาดว่าจะแล้ว เสร็จในต้นปี พ.ศ. 2556 กฟผ. ได้รับการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2005 (Information Security Management System) ครอบคลุมงานให้ บริการอินเตอร์เน็ต และ E-Mail ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

103


ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม กฟผ. ด�ำเนินภารกิจหลักในการจัดหา ผลิต และส่งพลังงานไฟฟ้า ควบคู่ กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า (CSR in Process) และนอกกระบวนการผลิต (CSR after Process) ตลอดจน กิจกรรมเพือ่ สังคม ทีม่ งุ่ พัฒนาสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของชุมชนผ่าน กระบวนการมีส่วนร่วม มีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

การด�ำเนินงานด้านชุมชนแหล่งผลิตไฟฟ้า กฟผ. ใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมในการสือ่ สารและพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน ในแหล่งผลิตไฟฟ้าต่างๆ ประกอบด้วย

1. การสื่อสารพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการยอมรับ และ

ให้การสนับสนุนภารกิจของ กฟผ. โดยได้ด�ำเนินงานสร้างสัมพันธ์และการรับรู ้ ในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย

1.1 พืน้ ทีเ่ พิม่ ก�ำลังผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 และโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

1.2 พื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่

1.2.1 พื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประกอบ ด้วย พื้นที่ จ.ชุมพร จ.กระบี่ และ จ.นครศรีธรรมราช

1.2.2 พื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและ แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย พื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

1.2.3 พื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน นิวเคลียร์ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา ส่งเสริม และสร้างคุณภาพชีวติ ให้ชมุ ชนรอบพืน้ ทีโ่ ครงการไฟฟ้าใหม่ มุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน ได้แก่

2.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี สุขภาพ อนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน

2.2 ส่งเสริมอาชีพ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการพัฒนาอาชีพพืน้ ฐานและ อาชีพเสริม รวมทั้งเรียนรู้การน�ำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนา ด้านการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

104


การอนุรก ั ษ์และรักษาสิง่ แวดล้อม กฟผ. ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นผ่านกิจกรรมรณรงค์และการสร้างงานในพื้นที่ โดยน้อมน�ำแนว พระราชด�ำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นแนวทาง ประกอบด้วย

1. โครงการ กฟผ. เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส ร้ า งป่ า เพิ่ ม แหล่ ง น�้ ำ เขื่อนสิริกิติ์ 78 พรรษามหาราชินี เป็นการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้คณะกรรมการ อ�ำนวยการจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ แห่ ง การบรมราชาภิ เ ษกปี ที่ 60 และการเฉลิ ม พระชนมพรรษาโดยกระทรวงพลังงานภายใต้แนวคิด “ปลูกต้นไม้สร้างฝายถวายแม่” โดย กฟผ. ได้จดั ท�ำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ ง ในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม เพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพป่าเสือ่ มโทรม ด้วยการปลูกและบ�ำรุงรักษาป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติล�ำน�้ำน่านฝั่งขวา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ จ�ำนวน 780 ไร่ มุง่ เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ และเพิม่ แหล่งน�ำ้ ด้วยการจัดสร้างฝายชะลอน�ำ ้ จ�ำนวน 780 ฝาย บริเวณรอบอ่างเก็บน�้ำเขื่อนสิริกิติ์

2. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน สร้างมูลค่า เพิ่มในพื้นที่ท�ำกินว่างเปล่าของชุมชน และสร้างความตระหนักให้ชุมชนมีส่วนร่วมรักษา สิ่งแวดล้อมชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ ด้วยการส่งเสริมปลูกต้นไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ซึ่ง เป็นการร่วมกับชุมชนส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียว และสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ท�ำกิน ซึ่งมี ประชาชนเข้าร่วมปลูก บ�ำรุงรักษาต้นไม้จ�ำนวน 51 ราย ในพื้นที่ 170 ไร่ ปัจจุบันอัตรา รอดตายต้นไม้ที่ปลูกร้อยละ 95 ความสูงต้นไม้ที่ปลูกเฉลี่ย 3.5 เมตร

3. การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เป็นการด�ำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมและสร้างความ ตระหนักให้ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ร่วมกับชุมชน ด�ำเนินการปลูกและบ�ำรุงรักษาป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม ประกอบด้วย

3.1 ด�ำเนินการปลูกบ�ำรุงรักษาป่าบกในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.กาฬสินธุ์ และ จ.สุรินทร์ รวมพื้นที่ 1,000 ไร่ 3.2 ด�ำเนินงานบ�ำรุงรักษาป่าชายเลนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร จ�ำนวน 500 ไร่ 3.3 ด�ำเนินการปลูกและบ�ำรุงรักษาป่าชายเลน บริเวณ 2 ฝั่งคลองนาทับ จ�ำนวน 60 ไร่ 3.4 ด�ำเนินการปลูกและบ�ำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ�ำนวน 5 ไร่

4. การส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนน�ำจุลนิ ทรียม์ ปี ระสิทธิภาพมาเป็นเครือ่ งมือรักษา สิ่งแวดล้อม ได้แก่ 4.1 การให้ความรูโ้ ดยจัดบรรยายเกีย่ วกับการน�ำจุลนิ ทรียม์ ปี ระสิทธิภาพมารักษา สิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้า 4.2 ร่วมกับชุมชน จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการคลองสวยน�ำ้ ใส อบรมให้ความรูแ้ ละ จัดตั้งธนาคารจุลินทรีย์ในพื้นที่ชุมชน รวม 16 แห่ง มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

105


การด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม กฟผ. ด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมตามกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ นโยบายสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการศึกษาและจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิง่ แวดล้อมของโครงการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการใหม่ของ กฟผ. ได้น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการและควบคุม ปริมาณมลสารที่ระบายจากโรงไฟฟ้าให้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้ง ได้ด�ำเนินการโครงการลดก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและ พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2555 มีดังนี้

• การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ การศึกษาและจัดการท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�ำหรับ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ของ กฟผ. นั้น ในปี 2555 มีโครงการที่ได้รับความเห็น ชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จากส�ำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 และโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมล�ำตะคอง ชุดที่ 2

• การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากการด�ำเนินงานเพื่อป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังได้ด�ำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน�้ำ และทัศนคติชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ�ำ ทั้งนี้ ปี 2555 ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กฎหมายก�ำหนด อีกทั้งสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่โรงไฟฟ้าต่างๆ

106


• การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ปี 2555 กฟผ. ให้การสนับสนุนทุนวิจยั และพัฒนาแก่สถาบันทางวิชาการ ต่างๆ เพือ่ ท�ำการวิจยั ด้านการป้องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากการด�ำเนิน งานทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการไฟฟ้า การพัฒนาชุมชนรอบพืน้ ทีโ่ รงไฟฟ้า และการพัฒนา พลังงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สิน้ 12 โครงการ เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 46 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลลมของประเทศไทย

• การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย กฟผ. ตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ ต่ อ กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มและรั บ ฟั ง ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2555 ได้จดั ให้มกี ารประชุม รับฟังความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบพื้นที่ส�ำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายก�ำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ ้ เขื่อนคลองตรอน โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 และ โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ

• โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) กฟผ. ได้ด�ำเนินงานโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM : Clean Development Mechanism) เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ขณะนี้มีโครงการที่อยู่ ระหว่างการพัฒนาจ�ำนวน 7 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับหนังสือรับรอง โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (LoA : Letter of Approval) จากองค์การ บริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก (อบก.) กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สิง่ แวดล้อมจ�ำนวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ ขนาดเล็กท้ายเขือ่ น ชลประทาน 5 โครงการ ได้แก่ เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนแม่กลอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนแควน้อย โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า แม่เมาะ หน่วยที่ 10 และ 11 (Retrofitting Turbines) และโครงการระบบผลิต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยโครงการระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน แสงอาทิตย์สามารถพัฒนาจนได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนโครงการจากคณะ กรรมการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแห่งสหประชาชาติ (CDM-RB for UNFCCC) เป็นโครงการแรกของ กฟผ. และของรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศ และโครงการ EGAT Irrigation Value Based Micro Hydro ที่เขื่อนแก่งกระจานและเขื่อน แม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเป็นโครงการตามมาตรฐานมงกุฎไทย (Crown Standard)

• ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 กฟผ. ได้น�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า เพือ่ เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ชมุ ชนและสังคมต่อการจัดการและรักษาสิง่ แวดล้อม โดยในปี 2555 โรงไฟฟ้า เขื่อน เหมืองแร่ลิกไนต์ ของ กฟผ. รวม 25 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานให้การรับรอง (Certification Body : CB) นอกจากนี้ สถานีไฟฟ้า แรงสูงของ กฟผ. ยังได้น�ำระบบการจัดการ ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ การจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมตั้งแต่การผลิตจนถึงระบบส่งไฟฟ้าอีกด้วย มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

107


การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมของโรงไฟฟ้า กฟผ. ได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐและกฎหมาย สิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การศึกษาและจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทัง้ นี้ ได้เน้นการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment - SIA) และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment - HIA) รวมถึงการน�ำระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001) และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 18001) มาใช้ตงั้ แต่เริม่ การก่อสร้างจนถึงระยะด�ำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้า ควบคูไ่ ปกับการจัดกิจกรรมการมีสว่ นร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสีย อย่างต่อเนือ่ งตามทีร่ ะบุในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อการ ด�ำเนินงานพัฒนาโครงการ

กิจกรรมทางสังคม กฟผ. ยังได้มงุ่ สร้างสัมพันธภาพทีด่ ี พร้อมกับการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนทีอ่ ยูร่ อบๆ โรงไฟฟ้าและแนวสายส่งไฟฟ้า ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ

โครงการ “ปลูกป่าต้นน�้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ” กฟผ. ได้สร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ชุมชนรอบๆ เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโดยด�ำเนินการปลูกป่าต้นน�ำ้

เขื่อนสิริกิติ์ จ.น่าน จ�ำนวน 1,000,000 กล้า รวมทั้งสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการบ�ำรุงรักษาผิวดินและ ผิวน�้ำ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ปลูกหญ้าแฝก จ�ำนวน 500,000 ต้น สร้างฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน 896 ฝาย เกินกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด ที่ 880 ฝาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ กฟผ. ได้รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในพื้นที่จริง และเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.egat.co.th/reforest ด้วย

โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม เป็นโครงการที่จุดประกายให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา

สานต่อการท�ำความดีผ่านโครงการค่ายอาสา รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ใน กิจกรรมค่ายอาสา EGAT D.I.Y. โดยจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. เพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้าง ความเข้าใจให้ครบกระบวนการทัง้ CSR in process และ CSR after process ตลอดทั้งให้ความรู้ในการบูรณาการค่าย CSR จิตอาสา อย่างสมบูรณ์แบบ

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. มีปณิธานอันแน่วแน่ในการสนับสนุนและด�ำเนินการโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยได้น้อมน�ำแนว พระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยได้จัดกิจกรรม “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งด�ำเนินงานมาแล้ว 11 ปี เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ตามแนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง แบบพอมีพอกิน พึ่งพาตนเองได้ ในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง เขื่อน และใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่บริเวณงานก่อสร้างและชุมชนที่เป็นเป้าหมาย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

108


การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ กฟผ. มุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อให้เกิด การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�ำเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2536 จนถึง ปี 2555 นับเป็นเวลาเกือบ 20 ปี สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศลงได้ 2,778 เมกะวัตต์ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 16,637 ล้านหน่วย ส่งผลให้ลดปริมาณ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศได้ถึง 10 ล้านตัน กฟผ. ได้สง่ เสริมให้ประชาชนใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงทีไ่ ด้รบั การติดฉลาก ประหยัดไฟเบอร์ 5 และฉลาก Standby Power 1 Watt โดยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการ ติดฉลากฯ แล้ว รวม 24 ผลิตภัณฑ์ จ�ำแนกเป็น กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ ท�ำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องท�ำน�้ำอุ่นไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และ เตารีดไฟฟ้า รวมทั้งลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ได้รับการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ในปีต่อไปอีก 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องซักผ้า ตู้แช่แสดงสินค้า และหลอดไฟฟ้า LED (Light Emitting Diode) โดย ได้ด�ำเนินการน�ำร่องเปลีย่ นโคมไฟถนนชนิด LED ในเขือ่ นขนาดใหญ่ 4 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อทดลองศึกษาผล การประหยัดพลังงาน ก่อนที่ กฟผ. จะด�ำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หลอด LED ในปี 2556 อย่างจริงจังต่อไป ส�ำหรับการรณรงค์เสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ได้ด�ำเนิน การต่อเนือ่ งผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียว โดย กฟผ. ได้ผลักดันให้มกี ารยกระดับมาตรฐาน การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมจากห้องเรียนสีเขียวทีม่ อี ยูใ่ นโรงเรียนทัว่ ประเทศ 414 แห่ง เป็นโรงเรียนสีเขียวแล้ว 74 แห่ง รวมทัง้ ขยายผลสูโ่ รงเรียนเครือข่ายทีต่ งั้ อยูใ่ กล้เคียง อีก 925 แห่ง มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

109


เหตุการณ์สำ�คัญในรอบปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ เขือ่ นเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บรมราชาภิเษก ของ กฟผ. ที่ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ใช้ศักยภาพจากน�้ำที่จะระบายลงท้ายเขื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีก�ำลังผลิตรวม 12 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 35,624 ตันต่อปี ลดการน�ำเข้าน�้ำมันจากต่างประเทศ 15 ล้านลิตร

110


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธานในพิธเี ปิดงาน “วันนักประดิษฐ์คดิ ค้น ประจ�ำปี 2555” และเสด็จฯ เยีย่ มชม 2 ผลงานประดิษฐ์คดิ ค้นของ กฟผ. โดยมีนายธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการระบบส่งเป็นผู้แทน กฟผ. ถวายการต้อนรับ ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

พระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ เสด็ จ ร่ ว มกิ จ กรรม ในโครงการ “ปลูกป่าต้นน�้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ” ประทานทุนการศึกษา จ�ำนวน 80 ทุน ทรงปลูก หญ้ า แฝก สร้ า งฝายชะลอน�้ ำ ณ เขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2555

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

111


น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี น� ำ ที ม ตรวจเยี่ ย มพื้ น ที่ ใ นภาคเหนื อ เพื่ อ เตรี ย มจั ด ท� ำ แผน บูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน ทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำและปลายน�้ำ ยกให้ “เขื่อนสิริกิติ์” เป็นต้นแบบบริหารจัดการน�้ำ เพื่อน�ำไปใช้กับ 12 เขื่อนทั่วประเทศ โดยมี นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทาง มายังเขื่อนภูมิพล จ.ตาก เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการเตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณ์ในพืน้ ทีต่ น้ น�ำ ้ โดยมีนายสุทศั น์ ปัทมสิรวิ ฒ ั น์ ผูว้ า่ การ กฟผ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555

112


กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน แถลง ข่าวเปิดตัวโครงการ “ปลูกป่าต้นน�ำ ้ เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยด�ำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมบริเวณ ลุ่มน�้ำน่านเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างปี 2555-2558 บนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 25,000 ไร่ หรือคิดเป็นจ�ำนวน ต้นไม้ทปี่ ลูกรวม 5 ล้านต้น เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา รวมทั้งสนองพระราชปณิธานในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งต้นน�้ำล�ำธารของ ประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ส�ำนักงานใหญ่ กฟผ. และแถลงผลส�ำเร็จ ของโครงการฯ เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 โดยปลูก ป่าไปแล้ว 5,000 ไร่ 1 ล้านกล้า ปลูกหญ้าแฝกยึด หน้าดิน 1 ล้านต้น และสร้างฝายชะลอน�ำ้ อีก 880 ฝาย ส่วนในปี 2556 จะเร่งปลูกป่าให้ครบ 10,000 ไร่ ซึ่ง หากปลูกแล้วเสร็จจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ปีละ 34,500 ตัน

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

113


กฟผ. จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายผ้าป่ามหากุศลเป็นพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดี และร่วมกันร้องเพลง สดุดีมหาราชา เพลงพ่อของแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณลานน�้ำพุ ข้างอาคารส�ำนักผู้ว่าการ โดยมีการถ่ายทอด เสียงทางไกลไปยังหน่วยงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

นายสุ ทั ศ น์ ปั ท มสิ ริ วั ฒ น์ ผู้ว่าการ กฟผ. รับรางวัลวิศวจุฬา ดีเด่น ประจ�ำปี 2554 จากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าฯ และ สมาคมนิ สิ ต เก่ า วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ห่ ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะศิษย์เก่า ที่ มี คุ ณ งามความดี ส ร้ า งคุ ณ ประโยชน์ แก่ สั ง คมและประเทศชาติ โดยได้ รั บ โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจาก พลอากาศเอก ก�ำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวั ณ กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555

114


กฟผ. ร่ ว มออกร้ า นงานกาชาดประจ� ำ ปี 2555 เป็ น ปี ที่ 2 ภายใต้ ชื่องาน “กฟผ. รวมใจไทย เทิดไท้องค์ราชินี”

เพื่ อ ร่ ว มถวายพระพรสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงเจริ ญ พระชนมายุ ครบ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-7 เมษายน 2555 ณ ถนนราชด�ำเนินนอก บริเวณหน้ากองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพฯ

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

115


กฟผ. ส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ ชุมชนบ้านคลองเรือ

ขนาดก�ำลังผลิต 100 กิโลวัตต์ ให้แก่ผแู้ ทนชุมชน ณ บ้านคลองเรือ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 โดยมุ่ง หวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในทุกมิติของสังคม ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

กฟผ. จั ด งานต้ อ นรั บ นั ก กี ฬ ายกน�้ ำ หนั ก จากสมาคมยกน�้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2555 ณ ส�ำนั ก งานกลาง กฟผ. หลังประสบความส�ำเร็จจากลอนดอนเกมส์ 2012 โดยได้รับ เหรียญเงินจาก “น้องแต้ว” พิมศิริ ศิรแิ ก้ว นักกีฬายกนำ�้ หนัก หญิงรุ่น 58 กิโลกรัม นอกจากนี้ กฟผ. ยังให้การสนับสนุน สมาคมยกน�ำ้ หนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยต่ออีก 4 ปี โดย คณะกรรมการ กฟผ. อนุมัติเงินจ�ำนวน 64 ล้านบาท เมื่อ เดือนสิงหาคม 2555 เพือ่ พัฒนาช้างเผือกนักกีฬายกน�ำ้ หนัก เตรียมสู้ศึกโอลิมปิก 2016 ที่บราซิลต่อไป

116


โฆษณาเฉลิมพระเกียรติชดุ “แสง” ของ กฟผ. ได้รบั รางวัลภาพยนต์โฆษณา ดีเด่นทางโทรทัศน์ เพื่อผู้บริโภค (สคบ. อะวอร์ด) ชมเชยประเภทเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ โรงภาพยนตร์สยามภวาลัย ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดย ผ่านการคัดเลือกจากภาพยนตร์โฆษณาถึง 4,659 เรื่อง และได้รับรางวัลนี้ถึง 2 ครั้งในรอบ 3 ปี

กฟผ. เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 คือ เครื่องท�ำน�้ำอุ่นไฟฟ้า และพัดลมระบายอากาศ ออกจ�ำหน่ายสู่ท้องตลาด

พร้อมลงนามความร่วมมือผลักดัน 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ หลอด LED ตูแ้ ช่แสดงสินค้า และเครือ่ งซักผ้า เพือ่ ให้สามารถวางจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ในปี 2556 โดยจัดงาน “ฉลากเบอร์ 5 รักษ์โลก รักษ์เรา” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

117


กฟผ. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจ�ำปี 2555 จากส�ำนั ก งานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จ�ำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (รางวัลเกียรติยศ) และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากเครื่ อ งมื อ เพิ่ ม แถวลู ก ถ้ ว ย (Insulator Delivery) เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2555 โดยรางวัล บริหารจัดการองค์กรดีเด่น กฟผ. เคยได้รับ รางวัลนีต้ อ่ เนือ่ ง 3 ปีซอ้ น (ปี 2548-2550) และ ได้รบั อีก 3 ครัง้ ต่อมา คือ ปี 2551 ปี 2553 และ ปี 2554 ครั้งนี้จึงเป็นการได้รับรางวัลครั้งที่ 7 ส่วนรางวัลนวัตกรรมดีเด่น กฟผ. ได้รบั เป็นครัง้ ที่ 2 จากเครือ่ งมือเพิม่ แถวลูกถ้วย ส่วนครัง้ แรก ได้รับในปี 2554 จากระบบติดตามดวงอาทิตย์ แบบถ่วงน�้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์

กฟผ. จัดงานเทศกาลท่องเที่ยว แม่เมาะ หรือแม่เมาะเฟสติวัล ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555 ณ กฟผ. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ.ล�ำปาง มีนักท่องเที่ยว เข้าชมงานเกือบสองแสนคน ถือเป็นความส�ำเร็จ ในการตอบแทนสั ง คม และชุ ม ชนแม่ เ มาะ โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม มีการแสดงศิลป วัฒนธรรม การจ�ำหน่ายสินค้า OTOP และให้ ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีกิจกรรม รถตะลุยเหมือง รวมทั้งเปิดให้ชมสวนเฉลิม พระเกียรติฯ ทีส่ วยงาม นอกเหนือจากกิจกรรม ในภาคบันเทิงต่างๆ

118


กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3

เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ ต.หนองนาค�ำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพือ่ รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการน�้ำงึม 2 ในสปป.ลาว โดยรับไฟฟ้าจากสถานี ไฟฟ้านาบง (สปป.ลาว) รวมทั้งรับไฟฟ้าจากสายส่งข้ามแม่น�้ำโขงจาก ชายแดนบริเวณ จ.หนองคาย เพื่อส่งไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงน�้ำพอง 2 ระยะทาง 85 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ บริเวณ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี และ อ.พังโคน จ.สกลนคร ให้มีความสามารถในการรับส่งไฟฟ้าได้มั่นคงขึ้นด้วย

กฟผ. จั ด พิ ธี ส มโภชและพุ ท ธา ภิเษกพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อ เจ็ดกษัตริย์)

จ�ำลอง 3 องค์ ขนาดหน้าตัก 39 นิว้ 29 นิว้ และ 19 นิว้ เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณ สนามฟุตบอล ส�ำนักงานกลาง กฟผ. โดยกราบ นมั ส การหลวงปู ่ ป ระสาร สุ ม โน เจ้ า อาวาส วัดหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ และหลวงปู่อุทัย สิริธโร เจ้าอาวาส วั ด เขาใหญ่ (เจริ ญ ธรรม) ญาณสั ม ปั น โน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นรองประธาน ฝ่ายสงฆ์

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

119


กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม 2 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อ

รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเขื่อนเทินหินบุนส่วนขยาย ใน สปป.ลาว สามารถสนองตอบความต้องการไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้น รองรับการพัฒนาประเทศที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ ของ กฟผ ได้รบั รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2555 ประเภทการบริ ห ารความปลอดภั ย จั ด โดย กระทรวงอุตสาหกรรม เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล นับเป็น โรงไฟฟ้ า พลั ง น�้ ำ แห่ ง แรกของ กฟผ. ที่ ไ ด้รับ รางวั ล นี้ ซึ่ ง พิ จ ารณาจาก 6 หมวดหลั ก คื อ การบริ ห ารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การป้องกัน อุบัติเหตุแ ละควบคุ ม อั น ตราย การสอบสวน และวิ เ คราะห์ อุ บั ติ เ หตุ การป้ อ งกั น ภั ย และ แผนฉุ ก เฉิ น และการพั ฒ นาระบบบริ ห าร ความปลอดภัย

120


18 หน่วยงานของ กฟผ. ในสายงาน รวฟ. ได้รับรางวัลมาตรฐาน CSR-DIW ประจ�ำปี 2555 รวม 21 รางวัล จาก 3 ประเภทรางวัล

แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน อย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น รางวัล CSR-DIW Award พร้อมใบประกาศเกียรติคุณโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จ�ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้ากระบี่ เขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อนวชิราลงกรณ โรงไฟฟ้าน�้ำพอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าจะนะ รางวัล CSR-DIW Continuous จ�ำนวน 11 แห่ง ได้แก่ เขือ่ นศรีนครินทร์ เขือ่ นอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนภูมิพล โรงไฟฟ้าล�ำตะคองชลภาวัฒนา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เขื่อนน�้ำพุง เขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนสิรินธร รางวัลนี้จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

121


ÁÔ µ ÃÀÒ¾ ·Õ è Â Ñ è § Â× ¹ ...¾ÅÑ § §Ò¹ ·Õ è Á Ñ è ¹ ¤§ กฟผ. ตระหนักเสมอมาวา การพัฒนาที่ยั่งยืน ต อ งควบคู  กับความรับผิด ชอบตอสังคม ชุ มชน และ สิ่งแวดลอม เปรียบเสมือนการเดินทางที่ตองมีเพื่อนคูคิด มิ ต รร ว มทาง เคี ย งบ า เคี ย งไหล ตลอดเส น ทางของ การพัฒนาที่ไมมีวันสิ้นสุด


ข้อมูลและสถิติ

ก�ำลังผลิตในระบบ

ประเภทโรงไฟฟ้า

ประจ�ำปี 2555 เมกะวัตต์ ร้อยละ

ประจ�ำปี 2554 เพิ่มขึ้น เมกะวัตต์ ร้อยละ รอ้ ยละ

ก�ำลังผลิตของ กฟผ. พลังความร้อน

4,699.00

14.41

4,699.00

14.94 -

พลังความร้อนร่วม

6,866.00

21.06

6,866.00

21.84 -

พลังน�้ำ

3,435.74

10.54

3,424.18

10.89

ดีเซล

4.40

0.01

4.40

0.01 -

พลังงานนอกรูปแบบ

4.99

0.02

4.55

0.01

9.67

รวมก�ำลังผลิตติดตั้งของ กฟผ.

15,010.13

46.04

47.69

0.08

ก�ำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ

14,998.13

0.34

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

12,741.69

39.08

12,081.69

38.42

5.46

ผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก

2,444.60

7.50

2,182.30

6.94

12.02

ภายนอกประเทศ

สปป. ลาว

2,104.60

6.46

1,884.60

5.99

11.67

สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย

300.00

0.92

0.96 -

รวมก�ำลังผลิตจากแหล่งอื่น

17,590.89

53.96

16,448.59

52.31

6.94

32,601.02

100.00

31,446.72

100.00

3.67

124

รวมก�ำลังผลิตในระบบ

300.00


ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดรายเดือน

เดือน

พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) ปี 2555 ปี 2554

เพิ่มขึ้น เมกะวัตต์ ร้อยละ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.* มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบปี หมายเหตุ *

22,251.10 23,554.40 24,571.51 26,121.10 25,207.27 23,927.30 23,932.60 24,155.70 24,009.30 24,131.33 24,657.91 24,073.85

26,121.10

21,288.30 22,206.90 23,156.33 23,322.12 23,900.21 23,029.24 23,351.35 23,442.50 22,808.58 22,062.10 20,954.60 21,104.90

23,900.21

962.80 1,347.50 1,415.18 2,798.98 1,307.06 898.06 581.25 713.20 1,200.72 2,069.23 3,703.31 2,968.95

4.52 6.07 6.11 12.00 5.47 3.90 2.49 3.04 5.26 9.38 17.67 14.07

2,220.89

9.29

ปี 2555 เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ปี 2554 เกิดขึ้นในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น.

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิรายเดือน

เดือน

ลังงานไฟฟ้าสุทธิ (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น พ ปี 2555 ปี 2554 (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ร้อยละ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รวม

173,250.28

13,036.68 13,579.09 15,255.95 14,380.35 15,410.30 14,577.52 14,831.42 14,659.59 14,203.02 14,840.69 14,520.49 13,955.18

12,309.89 12,286.67 13,575.68 13,060.59 14,319.15 13,936.50 14,110.94 14,169.29 13,813.60 13,125.23 12,189.28 11,973.67

726.79 1,292.42 1,680.27 1,319.76 1,091.15 641.02 720.48 490.30 389.42 1,715.46 2,331.21 1,981.51

158,870.49

14,379.79

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

5.90 10.52 12.38 10.10 7.62 4.60 5.11 3.46 2.82 13.07 19.13 16.55

9.05

125


การผลิตและซือ ้ พลังงานไฟฟ้าสุทธิ

ผลิตจาก

ประจ�ำปี 2554 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ร้อยละ ร้อยละ

ประจ�ำปี 2555 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ร้อยละ

ระบบผลิตของ กฟผ.

51,040.61 16,817.40 8,408.36 1,177.45 55.46 3.57

29.46 9.71 4.85 0.68 0.03 -

44,547.43 16,800.80 7,912.97 1,168.71 29.50 7.85

28.04 10.57 4.98 0.74 0.02 0.01

14.58 0.10 6.26 0.75 88.00 (54.52)

รวม กฟผ.ผลิต

77,502.85

44.73

70,467.26

44.36

9.98

ซื้อ ภายในประเทศ

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ พลังน�้ำ น�้ำมันเตา น�้ำมันดีเซล พลังงานทดแทน

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น�้ำมันเตา น�้ำมันดีเซล

รวม

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน�้ำ น�้ำมันเตา พลังงานชีวมวล พลังงานทดแทน

55,585.75 13,706.09 727.24 77.59

32.08 7.91 0.42 0.05

51,344.26 10,804.52 473.92 3.27

32.32 6.80 0.30 -

70,096.67

40.46

62,625.97

39.42

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

8.26 26.86 53.45 -

11.93

10,431.27 2,009.76 27.85 29.97 2,499.56 135.81

6.02 1.16 0.02 0.02 1.44 0.08

10,590.11 2,040.61 32.03 22.31 2,264.34 0.54

6.67 1.28 0.02 0.01 1.43 -

รวม

15,134.22

8.74

14,949.94

9.41

1.23

ต่างประเทศ

สปป.ลาว มาเลเซีย

10,375.86 140.68

5.99 0.08

10,711.95 115.37

6.74 0.07

(3.14) 21.94

รวม

10,516.54

6.07

10,827.32

6.81

(2.87)

รวมซื้อ

95,747.43

55.27

88,403.23

55.64

8.31

173,250.28

100.00

158,870.49

100.00

9.05

รวมผลิตและซื้อ

126

(1.50) (1.51) (13.05) 34.33 10.39 -


การจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ลูกค้า

ประจ�ำปี 2555 ประจ�ำปี 2554 เพิม่ ขึน้ /(ลดลง) ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ร้อยละ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ร้อยละ ร้อยละ

การไฟฟ้านครหลวง

49,991.71

29.52

45,766.87

29.49

9.23

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

116,031.38

68.51

106,391.71

68.55

9.06

ลูกค้าตรง

1,693.21

1.00

1,580.60

1.02

7.12

ไฟฟ้าส�ำรองและไฟฟ้าชั่วคราว

119.81

0.07

128.04

0.08

(6.43)

0.67

696.58

0.45

63.80

-

322.99

0.21

(99.67)

0.23

315.75

0.20

24.48

-

(1.06)

100.00

9.13

การไฟฟ้าลาว

1,140.99

การไฟฟ้ามาเลเซีย

1.06

การไฟฟ้ากัมพูชา

393.06

อื่นๆ

4.67

รวมทั้งสิ้น

169,375.89

-

4.72

100.00

155,207.26

ราคาขายไฟฟ้าเฉลีย ่

ลูกค้า

ประจ�ำปี 2555 ประจ�ำปี 2554 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ร้อยละ

การไฟฟ้านครหลวง

2.79

2.55

9.45

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.81

2.56

9.53

ลูกค้าตรง

3.01

2.71

11.16

ไฟฟ้าส�ำรองและไฟฟ้าชั่วคราว

5.76

5.28

9.15

การไฟฟ้าลาว

1.83

1.86

(2.04)

การไฟฟ้ามาเลเซีย

7.69

4.83

59.23

การไฟฟ้ากัมพูชา

3.41

3.12

9.13

อื่น ๆ

2.05

1.91

7.29

ราคาขายเฉลี่ย

2.80

2.57

9.12

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

127


ระบบส่งไฟฟ้า

ประจ�ำปี 2555 ประจ�ำปี 2554 ระดั บ แรงดั น ความยาวสายส่ง จ�ำนวนสถานี พิกดั หม้อแปลง ความยาวสายส่ง จ�ำนวนสถานี พิกดั หม้อแปลง (กิ โ ลโวลต์ ) วงจร-กิโลเมตร ไฟฟ้าแรงสูง เมกะโวลต์แอมแปร์ วงจร-กิโลเมตร ไฟฟ้าแรงสูง เมกะโวลต์แอมแปร์

500

3,884.23

11

20,849.99

3,469.54

11

20,849.99

230

14,060.13

71

50,760.04

13,950.12

69

47,460.04

132

8.71

-

115

13,561.53

130

69

18.80

300 (HVDC)

133.40

8.71

-

133.40

14,598.74

13,047.67

-

-

18.80

-

-

23.06

-

388.02

22.99

-

388.02

รวมทั้งระบบ 31,556.46

212

86,730.19

30,517.82

130

210

14,598.74

83,430.19

การใช้เชือ ้ เพลิง

ชนิดเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้ ปี 2555 ปี 2554

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ

ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)*

436,096.03

380,780.06

14.53

น�้ำมันเตา (ล้านลิตร)*

320.52

314.35

1.96

ลิกไนต์ (ล้านตัน)

16.78

17.16

(2.22)

น�้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)*

17.84

11.08

61.01

หมายเหตุ * ไม่รวม REGCO, KEGCO และ RGCO

128


การด�ำเนินงานอ่างเก็บน�ำ ้

การด�ำเนินงาน

ปี 2555

ปี 2554

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ

ความจุอ่างเก็บน�้ำ (ล้าน ลบ.เมตร)*

62,290

62,290

-

ปริมาณน�้ำในอ่าง ณ.สิ้นเดือน ธค.(ล้าน ลบ.เมตร)*

21,255

54,406

(60.93)

ปริมาณน�้ำเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร)*

33,009

58,646

(43.71)

ปริมาณน�้ำที่ปล่อย (ล้าน ลบ.เมตร)*

- ปล่อยผ่านเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า

39,502

42,801

(7.71)

- ปล่อยโดยไม่ผ่านเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า

-

2,297

(100.00)

- ปล่อยเพื่อการชลประทานโดยเฉพาะ**

292

523

(44.13)

- ปล่อยใช้ประโยชน์อื่น - - - ระเหยและสูญหาย - รวม

ปริมาณน�้ำที่สูบขึ้นจากอ่างเก็บน�้ำ (ล้าน ลบ.เมตร)**

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตสุทธิ (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)***

อัตราการใช้น�้ำผลิตไฟฟ้า (ลูกบาศก์เมตร/กิโลวัตต์ชั่วโมง)

* ไม่รวมเขื่อนปากมูล,ล�ำตะคองและโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ** ปริมาณน�้ำที่สูบจากเขื่อนภูมิพล,ศรีนครินทร์และล�ำตะคอง *** พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตสุทธิ จากโรงไฟฟ้าพลังน�้ำของกฟผ.

-

3,176

2,851

11.41

42,971

48,470

(11.35)

68

413

(83.53)

8,407

7,913

6.24

5.10

5.62

(9.25)

ข้อมูลผูป ้ ฏิบต ั งิ าน กฟผ.

ระดับการศึกษา

3 1 ธันวาคม 2555 คน ร้อยละ

3 1 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) คน ร้อยละ ร้อยละ

ปริญญาตรีขึ้นไป

7,543

33.59

7,286

31.70

3.53

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

7,978

35.52

7,677

33.41

3.92

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3,201

14.25

3,476

15.13

(7.91)

ต�่ำกว่า ปวช.

3,738

16.64

4,542

19.76

(17.70)

รวม

22,981 100.00

(2.27)

22,460 100.00

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

129


รายงานของผูส้ อบบัญชี

130


มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

131




งบการเงิน

   

   

   

  















































 























 

















































































     











 















































































































 



132


    



   



 

       

       

       

       

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

        

        

        

        

 

 

 

 

      

      

      

      

                                       

  



  





 

 

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

133


     

 



 



   





























 























  







































































































     



















 

 

 

 













 

 

 

 

 







 

134

 


     

 



 



 



















































































































 

 

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

135
















    

          

    

          

 

136

   

 

 

   

 

   



   

 

   



   

 

  

  

 

   

  

   

   

  

 

   

 

 

   



   

 

  

   

   

 

 

   



   

 

  

   



   

   

   

   

 

   

   

     

   

   

 

  

   

   

 

 

   

  

   

 

  

   

   

 

 

   



   

 

  

   

   

 

 

   



   

 

  

   

                          

   

   



   

   

     

   

         



     

  



   



   

 

 

   



   

 

  

   

   

 

 

   



   

 

  

   

         

 

   

   



   

   

   

   

   

   



   

   

     

   

     

 

 

   

 

 

   



   

 

  

   

  

 


มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

137



  

      

  

         

 







       

     

 

   

 

  

    

   

   

   



 

 

 

 

 

 

  

   





 

 

 

 

 

 

  

   



   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

  

   

 


                                                          

138





 





  

   









                             

                             

                             

                             

      

      

      

      

           

           

           

           


     

 











 







   













 

   



   





 









 















  







  





  





































































   

 

   











  















 



























   



   



  













  





 











   



 

 



 

 























มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

139




   

                                       

140


                 



                                              

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

141


                                                                                                                                        

 







  



  



 









142


   

 

 





 



           

                                      













                   มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง 

143










                                                                                                      























                                                            

144


                                                                                                                                                                                                                     มิตรภาพที ่ยั่ง ยืนพลั งงานที ่มั่นคง                      

145


                               

           

           

           

               

        

        

    

                                                                                                        

 

 



 



 







 



 



  146

 

  


                         

 



 



 







 



 



 

  

                                                                                     มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง 

147


                                                                                                                                      

148


                                                                                                                 มิตรภาพที ่ยั่งยื   นพลังงานที่มั่นคง

149


                                                                                       

150


                                                                                                                                                                         มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง 

151


                                                                                                                                   

152


                                                                                                     

          

 มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

153


                                                                                                                                             

154


   

                           

                

 

      

        

     

         

     

                                  

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

155


      

  



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

   

     

     



156


มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

157

       

        

      



      

      

      

      

      

      

   

      

       

      





                 



                 





     

                 



 




   

























































 













































 













































































  



158




     

   





















































  









 









 









 









 































  

  

  

  

   

 

 

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

159


 

   

     



   









  









  









  









   









  

































































   









  









  









  









  









 

 

 

 

                      

  

160




    









 

 









 

 

 

 

 

  

  









  

   



















 

 

 

 

 

 



      

















   

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

161




   

   

          









  

















































  









   









  









  









  









  









 

 

 

 

                 

   

     

   





















162






    

      









  









          

    

    

    

    

     

     

     

     

  









  

















     

     

     

      

              

               

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

163




                                                              

 

164

  

   

 

 

 

 

















     

     

     

     

     

     

     

     

















      

      

      

      




                 

 

 

 

 









  

  

  

  

                  

       

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

165




  

       

                

                 

            

             

        

         

        

         



     

  



  



  

166




   

   

  

 

   





     





 

 

  









 



 



 

  

 

   

 









   

  



             

    

























มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

167


             

       



           

    











 

 





   

 

 

 

 

   

  

                      

 

 





   

   





       

       

 

 

     

    





       

       





168






 

 





 

             

       

  

      



  

      





     

    

       

  

       

   

       

   

      



  

      



  

      



  

      



  

      



         



  

      



  

      



  

      



  

      



  

      



  

       









 



  

     

  



  







  



  







  



  







  



  









     

 

     

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

169




 

      

  



         

         

    

         

    

             

         

 

 



              

                            

  

  

170

   

    


มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

171

                                         

        

     

 

  

 

 

  

     

     

 

  

  

 

  

 

  

     

 

  

  

    



        

    

     

    

   

  

    

   

                 

    

   

 

    

   

  

                 

    

   

  

 

    

   

 

    

   



    

   

 

   



    

   

    

   



    

        

 

  

 

         

  

   

  

       

 

  



  

 

 

    

 

  



  

 

 

    

   



               

       

    

   

         

   



 




172

                   

   

 

 

   

 

     

 

   

 

   

    

   

     

  



   

     

 

   

     



   

     

 

     

 

     



 

 



   

     

  



   

     

     

 

 

   

     

     

 

 



   

     

   

     

   

     



 

 

     

 

  

   

     

    

   

     



 

 

 

 

 

   

     

  




                                                                        

                                                                                                           

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

173


174

    

 

    





 

    

 

 

             

 

   

     

    





 

                     

       

    

 

                                           

 

    



   

    



                            

                           

     

    

             

 

    

 







    



   

    

 




                               

                 

                           

           

           

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

175


176

 

                                 









                   



                      

 







                      





                       





                      





                      





                   






      

 













 

























































































































 



       

                               

   



   





  

มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

177


   



   

         



                

  

  

     

   



    

           

178

     

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


มิตรภาพที่ยั่งยืน พลังงานที่มั่นคง

179

   

     

   

     

 

   

     

      

   

     

  