Page 6

มีคนเคยบอกว่า การเป็นผู้นำ�นั้นยากแต่การก้าวไปเป็นผู้นำ�ที่ประสบความสำ�เร็จนั้น ยากกว่า และการก้าวไปเป็นผู้นำ�ที่ประสบความสำ�เร็จและมีความสุขนั้น..ยากที่สุด เราคงเคยได้ยินเรื่องราวหรือประวัติศาสตร์ของผู้นำ�ที่ยิ่งใหญ่หลายต่อหลายท่าน ที่มักจะ ประสบความสำ�เร็จเพียงแค่มิติเดียว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานเป็นหลัก แต่ชีวิตส่วนตัวเบื้อง หลังหรือชีวิตครอบครัวมักจะไม่ใคร่เข้าที่เข้าทางนัก หากเป็นผู้นำ�ประเภทนี้อาจเรียกได้ว่า เป็น ผู้นำ�ที่สามารถนำ�พาชีวิตการงานให้ไปสู่เป้าหมาย แต่เลือกที่จะโยนทิ้งชีวิตส่วนตัวไว้ข้างทาง หนังสือเล่มนี้จะไม่แนะนำ�ให้คุณรู้จักกับวิธีการเป็นผู้นำ�ที่ประสบความสำ�เร็จ(เพียงด้านเดียว) แต่จะพาคุณไปถอด “รหัสลับ” ที่จะทำ�ให้คุณก้าวไปสู่การเป็นผู้นำ�ที่ประสบความสำ�เร็จและมีความ สุขควบคู่กัน รหัสลับทั้ง 7 ข้อที่ถูกนำ�มาขยายความในหนังสือเล่มนี้ คือ ความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหน้าหลัง ประวัติศาสตร์-ของการพัฒนาประเทศไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หลายหน้า และเป็น คุณลักษณะเฉพาะตัวของ “SUPER K” เกษม จาติกวณิช ตำ�นานผู้นำ�ที่ผู้คนต่างร้องเรียกหาใน ยามที่สังคมต้องการแสงสว่างนำ�ทางฝ่าความมืดมน SUPER K ได้สอนพวกเราผ่านเรื่องราวชีวิตของเขาว่า การเป็นผู้นำ�ที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง นั้นต้องนำ�พาชีวิตของตนให้พบกับความสุขให้ได้เสียก่อน จึงจะสามารถเป็นผู้นำ�ที่ประสบความ สำ�เร็จในหน้าที่การงานได้อย่างสมบูรณ์ เรื่องราวชีวิตและการทำ�งานของ SUPER K นั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของมนุษย์ปุถุชน ธรรมดาคนหนึ่ง ที่ต้องผ่านร้อน ผ่านหนาว ต้องประสบเหตุการณ์ทั้งสุขและทุกข์มากมาย ต้อง เผชิญหน้าทั้งความสำ�เร็จและความล้มเหลว โดยวิถีการเป็นผู้นำ�ในแบบฉบับ SUPER K แท้จริง แล้วมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ หากแต่เป็นวิถีผู้นำ�ที่ต้องเรียนรู้และถูกทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ เขาก็สามารถ “นำ�” พาชีวิตตนเอง ครอบครัว ลูกน้อง ให้ผ่านพ้นเรื่องราวหลากหลายมาได้อย่าง สวยงามและมีความสุขจนถึงบั้นปลายของชีวิต SUPER K เคยกล่าวว่า ตนนั้นโชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานหรือมีทีมเวิร์คที่ดีมาก เป็นสิ่งที่ผลัก ดันให้การงานทั้งหลายประสบความสำ�เร็จ แม้เจอภารกิจที่ท้าทายนับครั้งไม่ถ้วน ในด้านชีวิตส่วน ตัว เขาก็เคยกล่าวไว้เช่นกันว่า โชคดีที่มีภรรยาเป็นคู่ชีวิตคู่คิดที่คอยให้กำ�ลังใจ สร้างครอบครัวที่ อบอุ่น เป็นพลังใจให้พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ และช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักความดี และยืนหยัดอยู่บนหลักการที่ถูกต้องเป็นธรรม 10

แต่เมื่อลองวิเคราะห์ให้ดีจะพบว่า สาเหตุที่ SUPER K “โชคดี” ได้พบเจอแต่ผู้คนที่พร้อม สนับสนุนและพร้อมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรนั้น แท้จริงแล้วอาจมิใช่ เรื่องของโชคชะตา หากแต่เป็นเพราะเขามีคุณลักษณะสำ�คัญบางอย่างอยู่ในตัวอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ โดยคุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านั้นได้กระตุ้นและผลักดันพลังบวกให้ผู้คนรอบข้าง เชื่อใจ ศรัทธา และพร้อมที่จะร่วมเผชิญทุกปัญหา พร้อมที่จะร่วมแบ่งปันความสุขและความทุกข์ไปกับ ผู้นำ�ของเขาที่ชื่อว่า “เกษม จาติกวณิช” เป็นคุณลักษณะที่ส่งผลให้ชีวิตการเป็นผู้นำ�ของ SUPER K ประสบความสำ�เร็จในทุกมิติ หนังสือ “สูตรลับ SUPER K” เล่มนี้ได้เรียบเรียงเอา “รหัสลับทั้ง 7 ข้อ” ที่คุณเกษมได้กลั่น กรองรวบรวมมาจากประสบการณ์การทำ�งานและการใช้ชีวิต โดยเขาได้ค่อย ๆ เขียนรหัสลับเหล่า นี้ท้ิงไว้ในช่วงบั้นปลายชีวิต เพื่อจุดประสงค์จะให้เป็นแนวทางในการนำ�พาชีวิตของทุกท่านก้าวสู่ การเป็นผู้นำ�ที่ย่ิงใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่าความยิ่งใหญ่นี้ มิได้หมายถึงแค่เพียงความสำ�เร็จในด้านมิติ การงานเท่านั้น หากแต่คำ�สอนทั้ง 7 ประการ จะช่วยนำ�พาให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสำ�เร็จ ทั้งในเรื่องการทำ�งานและเรื่องครอบครัว จะเป็นคำ�สอนที่พลิกชีวิตให้เราทุกคนสามารถ “เป็น ผู้นำ�” ให้กับตนเอง และช่วยเพิ่มศักยภาพให้เราพัฒนาไปสู่การ “เป็นผู้นำ�” ของคนอื่นได้ในที่สุด ถ้าพร้อมแล้ว... เชิญเข้ามา “ถอดรหัสลับ” สู่การเป็นผู้นำ�ที่ประสบความสำ�เร็จและมีความสุข กับหนังสือเล่มนี้กันได้เลย

SUPER K 11

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

สูตรลับ Super K  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สูตรลับ Super K  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement