Page 52

การแก้ ปั ญ หาของผู้ ว่ า การ เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า เรี ย นรู้ ม ากโดย ท่านมีวธ ิ เี ริม ่ ต้นค้นหาต้นเหตุ ของปั ญ หาด้ ว ยการเข้ า ไป รั บ ฟั ง พู ด คุ ย แ ล ะ ส ร้ า ง บรรยากาศของการทำ�งาน ให้ พ นั ก งานได้ มี ส่ ว นร่ ว ม กับองค์กรมากยิ่งขึ้น

ฝ่าวิกฤตแบบเกษม พีรพงศ์ สาคริก อดีตผูช ้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ด ั การธนาคารสยาม ในช่วงประมาณปี 2530 แวดวงการเงินการธนาคารประเทศไทยก็มี “ข่าวใหญ่” ให้เป็นทีฮ ่ อ ื ฮา อีกครั้ง เมื่อกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้สั่งรวมธนาคารสยามเข้ากับธนาคาร กรุงไทย จากที่ก่อนหน้านี้ไม่นาน ประมาณปลายปี 2527 ธนาคารสยามเพิ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อ จากเดิมคือธนาคารเอเชียทรัสต์ เพือ ่ ต้องการปรับเปลีย ่ นภาพลักษณ์ของธนาคารให้ดด ู ข ี น ึ้ หลังจาก ที่การบริหารของกลุ่มจอห์นนี่ มาร์ หรือพัลลภ ธารวณิชกุล ได้ก่อให้เกิดปัญหาค้างคาและหนี้สน ิ จำ�นวนมหาศาลก่อนที่จะหนีไปต่างประเทศ SUPER K คือผู้บริหารที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้เทียบเชิญให้ เข้ามาบริหารจัดการและแก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นของธนาคาร โดยช่วงเวลานั้นนับเป็นช่วงเวลา แห่งความท้าทายและเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่สำ�คัญอีกหน้าหนึ่งของการธนาคารไทย และ พีรพงศ์ สาคริก ก็เป็นหนึ่งในพนักงานของธนาคารสยาม ผู้อยู่ร่วมผ่านเหตุการณ์นั้น 102

103

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

สูตรลับ Super K  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สูตรลับ Super K  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement