Page 48

5

จงก้าวลงมา

จากหอคอยงาช้าง

94

รหัสลับ ลำ�ดับที่ 5

ผู้นำ�ต้องฟังความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ

การเป็นผู้บริหารนั้น บางครั้งต้องพบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัว หรือบางครั้งเป็นวิกฤติที่สะสมมานาน หลายสิบปี แต่ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติการณ์ในรูปแบบใดก็ตาม ผู้บริหารจำ�เป็นต้องแบกรับภาระหน้าที่ในการ แก้ปัญหานั้นให้ได้ ฟังดูอาจเป็นภาระที่หนักหนา แต่เชื่อไหมว่า เคล็ดลับง่าย ๆ อย่างหนึ่งที่ SUPER K เลือกใช้ในการป้องกันหรือแก้ปัญหาวิกฤติ เคล็ดลับนั้นคือ “การรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับ บัญชา” และนี่คือ รหัสลับ ลำ�ดับที่ 5 ของ SUPER K หลายครั้งที่เกษม จาติกวณิช ต้องรับหน้าที่เข้าไปบริหารฟื้นฟูองค์กรหรือบริษัทที่กำ�ลังมีวิกฤติ โดยแนวทางที่ SUPER K เลือกใช้ในการนำ�พาองค์กรให้ก้าวข้ามผ่านปัญหานั้น เขามิได้มุ่งเน้นแต่เพียง เรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน หรือบริหารจัดการในระดับนโยบายเท่านั้น แต่ SUPER K ให้ความ สำ�คัญกับเรื่องการบริหารคนควบคู่ไปด้วย โดยเขาเคยกล่าวว่าในการบริหารงานนั้น ผู้บริหารต้องไม่ ลืมให้ความสำ�คัญกับพนักงานระดับกลางและล่าง เพราะคนเหล่านี้เป็นคนกลุ่มใหญ่ และเป็นแรงสำ�คัญ ที่จะกระตุ้นให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

95

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

สูตรลับ Super K  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สูตรลับ Super K  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement