Page 41

รหัสลับ ลำ�ดับที่ 4 : ผู้นำ�ต้องรู้จักมอบหมายงาน

จากบทสัมภาษณ์ทเี่ กษม จาติกวณิช ได้กล่าวถึงผูร้ ว่ มงานแต่ละท่านนัน ้ แสดงให้เห็นเป็นอย่าง ดีวา่ เกษม ได้ท�ำ ความรูจ้ ก ั และวิเคราะห์นส ิ ย ั ใจคอผูร้ ว่ มงานทุกท่านมาก่อนล่วงหน้า แล้วจึงจะมอบ หมายงานให้ทำ�ได้อย่างเหมาะสม หลายครั้งท่ีเกษมมักเอ่ยอย่างถ่อมตัวว่า เขานั้นโชคดีที่ได้เพื่อน ร่วมงานและลูกน้องที่ดีมาช่วยกันปฏิบัติงาน แต่แท้จริงแล้ว เหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้งานใด ๆ ใต้การ ปกครองของ SUPER K ดำ�เนินไปได้อย่างราบรื่นนั้น มาจากการตัดสินใจมอบหมายคนให้ถูกกับ งานของเขาผู้นี้นั่นเอง

มอบหมายงาน สร้างอนาคต การมอบหมายงานให้กับทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาของเกษมนั้น นอกจากมุ่งหวังให้เกิด ผลลัพธ์ของงานทีป ่ ระสบความสำ�เร็จแล้ว เกษม จาติกวณิช ยังถือว่างานแต่ละชิน ้ ทีไ่ ด้มอบหมายไป นัน ้ เปรียบเสมือนบทเรียนทีจ่ ะสอนงานให้กบ ั ลูกน้องแต่ละคนไปด้วย โดยเกษมเคยให้สม ั ภาษณ์วา่ “ผมจะใช้ใครไปทำ�งานนี้ต้องดูจริง ๆ เพราะงานที่สำ�คัญต้องเอาคนที่ไว้ใจได้ ว่าคนนี้เมื่อพูด เพียงสั้นๆ แล้วเขาสามารถทำ�ได้จากหัวถึงท้ายเลย บางคนเราต้องบอกแต่หัวจนท้ายใช่ไหม แต่ เราก็ไม่ใช่ปล่อยเกาะพวกหลัง เราต้องช่วยเหลือเขาขึ้นมาเหมือนกัน แต่ก็ต้องเลือกว่า Job แต่ละ Job จะให้ใคร แต่นี้ ต้องระวังความน้อยเนื้อต่ำ�ใจเหมือนกัน ต้องมีวิธีการให้ดี ให้โอกาสเขาว่าสัก วันหนึ่งเขาก็จะมีโอกาสทำ�” โดยความละเอียดอ่อนและใส่ใจในการมอบหมายงาน ตลอดจนถึงการสอนงานให้กบ ั ผูป ้ ฏิบต ั ิ งานนั้น ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าประทับใจ ทีมงานในยุคแรก ๆ ของเกษม จาติกวณิชนั้นได้ เติบโตมาเป็นผู้บริหารที่ดีและมีคุณธรรมทั้งสิน ้ ไม่ว่าจะเป็น ทองโรจน์ พจนารถ ที่ได้รับตำ�แหน่ง รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พลอากาศเอก กำ�ธน สินธวานนท์ ผู้ว่าการการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนที่ 2, คุณเผ่าพัชร ชวนะลิขิกร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทยคนที่ 3 เป็นต้น 80

81

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

สูตรลับ Super K  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สูตรลับ Super K  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement